KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk"

Transkript

1 Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus Updated, dernæst følger forklaringen. Indledning Vor Fader, du som er i himlene! Det vil sige: Gud indbyder os til at tro, at han er vores almægtige Far og vi hans børn, for at vi trygt skal bede til ham, som børn beder deres far eller mor om noget. Indledningen til Fadervor understreger, hvem vi beder til: Vores far, som er i himlene. Eller som forklaringen siger: Vores almægtige far. Hermed siges to vigtige ting om Gud: 1) Han er vores far, med al den nærhed, varme og tryghed, som dette ord dækker over. Kort sagt: Gud vil komme os til hjælp. 2) Han er i himlene, og han er almægtig, med al den styrke, magt og autoritet, som det dækker over. Kort sagt: Gud kan komme os til hjælp. Han, som vi beder til, har altså både vilje og evne til at hjælpe os. Tænk, hvis Gud kun havde vilje til at hjælpe, men ikke evne dertil! Eller tænk, hvis Gud nok havde evne til at hjælpe os, men ikke vilje til det! Men nu er han altså far i himlene. Han er vores almægtige far. Derfor kan vi frimodigt bede Fadervor. Den første bøn Helliget blive dit navn Det vil sige: Guds navn er helligt i sig selv; men i denne bøn beder vi om, at det også må blive helligt hos os. Det sker, når Guds ord forkyndes tydeligt og rent, og når vi som Guds børn lever efter det. Hjælp os til det, kære Far i Himlen! Men den, som forkynder eller lever anderledes, end Guds ord lærer, han krænker Guds navn. Bevar os fra det, himmelske Far! Guds navn er udtryk for, hvordan Gud har vist sig for mennesker. Det er udtryk for, hvordan han fremtræder for os. Hellig betyder adskilt fra alt andet og indviet til særlig brug. At Guds navn er helligt, vil derfor sige, at den måde, Gud viser sig for os på, er noget helt særligt. 1 Den første bøn tager afsæt i noget, som er givet, nemlig at Guds navn er helligt. Det betyder, at

2 det ikke er os, der skal gøre det helligt. Men vi beder om, at det også må blive helligt hos os, dvs. for os selv og dem, vi lever iblandt. Med bønnen stiller vi os også til rådighed for Gud, så vi helligholder hans navn. Det sker ved: At vi forkynder Guds ord tydeligt og rent, fx i prædikener, andagter, personlige samtaler eller sange. Guds ord skal forkyndes tydeligt, altså nutidigt, relevant og personligt. Og det skal gøres rent, altså i overensstemmelse med Guds åbenbaring ved sin Søn og i sit Ord. At vi som Guds børn lever efter hans vilje. Det er nemlig aldrig tilstrækkeligt at have de rette meninger eller holdninger. Det afgørende er, at vi i det almindelige hverdagsliv lever efter Guds vilje, som vi får anvist i De ti Bud. I sidste del af forklaringen siges det samme med negativt fortegn, nemlig at vi vanærer Guds navn ved ikke at forkynde ordet tydeligt og rent og ved ikke at leve efter det. Vi beder derfor om Guds hjælp til at gøre det første og undgå det andet. Den første bøn er også rettet mod fremtiden, idet vi beder om og længes efter at Guds navn ved Jesu genkomst må blive helliget, så alle mennesker erkender, at der kun er én sand Gud. Den anden bøn Komme dit rige Det vil sige: Guds rige kommer af sig selv uden vores bøn; men i denne bøn beder vi om, at det også må komme til os. Det sker, når vores himmelske Far giver os sin Helligånd, så vi tror hans ord, lever efter det og får evigt liv hos ham. Guds rige er knyttet til Jesus Kristus, for med ham kom Guds rige til jord (Mark 1,15). Guds rige er ikke synligt som fx Danmarks rige. Men Guds rige findes, hvor Guds ord forkyndes og sakramenterne (dåb og nadver) forvaltes, og hvor mennesker tager imod evangeliet. Guds rige er derfor ikke identisk med en ydre kirke, fx Folkekirken. Guds rige består af alle de mennesker, som er døbt og tror på Jesus Kristus. 2 Grundlaget for den anden bøn er derfor, at Guds rige er kommet og kommer af sig selv uden vores bøn. Det skete ved Jesu komme til jorden. Guds rige kommer også hver gang, nogen begynder at tro på Jesus. I den anden bøn beder vi om, at Guds rige må komme til os, og om, at vi må være redskaber for, at Guds rige kommer til andre mennesker. Det sidste drejer sig om mission.

3 Guds rige kommer til os i dag, når vores himmelske Far giver os sin Helligånd, for som det fremgik af den tredje trosartikel, så er Helligånden livgiveren, som føder os på ny, hvilket er det samme som, at Guds rige kommer til os og vi kommer ind i Guds rige. Og så pointeres det, at det at være borger i Guds rige aldrig bare er et spørgsmål om at sige eller mene det rigtige, men især om, at vi som borgere i Guds rige lever efter hans vilje. Som den første bøn havde et fremtidsaspekt, har den anden bøn det også. Vi beder nemlig også om, at Guds rige må komme synligt, når Jesus Kristus kommer igen og dømmer levende og døde (jf. den tredje trosartikel). I den anden bøn beder vi derfor også om, at vi må få evigt liv hos Gud. Den tredje bøn Ske din vilje som i himlen således også på jorden Det vil sige: Guds gode vilje sker uden vores bøn; men i denne bøn beder vi om, at den også må ske hos os. Det sker, når Gud forhindrer alle onde planer fra Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje, som ikke ønsker at hellige Guds navn og lade hans rige komme. Det sker, når Gud styrker og bevarer os i tillid til hans ord og i troen på ham, indtil vi dør. Ligesom Guds navn og Guds rige er knyttet til Jesus Kristus, er Guds vilje det også. Fra én side set er Guds vilje sket, fordi Jesus er kommet til jorden og har fuldført frelsen. Derfor er det Guds vilje, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. For der er kun én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Jesus Kristus. (1 Tim 2,4-5). Guds vilje er altså sket, og den sker uden vores bøn; men med den tredje bøn beder vi om, at Guds vilje også må ske nu her hos os trods den modstand, der altid rejser sig. Det sker, når Gud styrker og bevarer os i tillid til hans ord og i troen på ham, indtil vi dør. Og det sker, når Gud forhindrer alle onde planer fra Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje. Djævelen er den onde magt, som vi tog afstand fra i forsagelsen. Den faldne verden er den tidsånd, de samfundsstrukturer og de mekanismer, som ødelægger menneskers liv. Men hvert enkelt menneske har også en syndig vilje, som går på tværs af Guds gode vilje. Med den tredje bøn beder vi altså om, at vi må være redskaber for Guds gode vilje blandt vore medmennesker, både på det personlige og samfundsmæssige plan. Den tredje bøn rummer derfor også bøn for syge, forfulgte, sultende og lidende mennesker. 3 Men der ligger også et fremtidsaspekt i den tredje bøn, for den er også en bøn og forventning om,

4 at Guds vilje, som altid har hersket i Guds bolig, Himlen, også må herske på jorden, dvs. på den nye jord, som Gud skaber til sin tid. Den fjerde bøn Giv os i dag vort daglige brød Det vil sige: Gud giver dagligt brød også uden vores bøn, endda til onde mennesker; men i denne bøn beder vi om, at vi må værdsætte det og modtage vores daglige brød med tak. Ved dagligt brød forstår vi alt, hvad vi behøver i livet og for at trives, fx mad, drikke, tøj, hjem, penge, ejendom, trofast ægtefælle, vore børn, gode kolleger, retfærdige myndigheder, godt vejr, fred, sundhed, ære, gode venner og naboer. De tre første bønner retter vores opmærksomhed mod Gud hans navn, rige og vilje. De tre sidste bønner retter vores opmærksomhed mod vores skyld, fristelser og ondskab. Den midterste og fjerde bøn retter vores opmærksomhed mod alle de behov og ønsker, vi har for det almindelige menneskeliv. Jesus, der lærte os Fadervor, markerer altså, at det er i orden at komme til Gud med alle ønsker og behov for hverdagslivet alt det, der gemmer sig bag det daglige brød. Samtidig markerer Jesus med de syv bønner i Fadervor, at alle disse behov for hverdagslivet ikke er det eneste, der skal fylde vores bøn. De to andre store temaer er Guds navn, rige og vilje samt vores skyld, fristelser og ondskab. en til den fjerde bøn understreger, at Gud giver dagligt brød også uden vores bøn, endda til onde mennesker. Det er altid Gud, der kommer først. Hans godhed er der før vores bønner. Bøn er ikke en trylleformular, der skal fravriste en vrangvillig Gud nogle få gaver. Bøn er snarere at værdsætte Guds store gaver og modtage vores daglige brød med tak. På den baggrund er den fjerde bøn en invitation til at takke Gud for hans store godhed imod os og bede om alt det, der hører til det daglige brød. Bemærk i eksemplerne, som Katekismus Updated nævner, at det daglige brød ikke bare er det, vi har brug for til lige nøjagtig at overleve, men også for at trives og have det godt. I tillæg til de nævnte eksempler på dagligt brød kan nævnes: Bil, cykel, TV, mobiltelefon, computer, sommerhus, legetøj, en velfungerende daginstitution, gode legekammerater, hjælpsomme studiekammerater, afslappende ferier, gode oplevelser, et sundt selvværd og tusind andre ting. 4 Bemærk, at den fjerde bøn ikke lyder giv mig i dag mit daglige brød, men giv os i dag vort daglige brød. Det markerer den bedendes ansvar for de medmennesker, der ikke har så meget som ham selv. I et rigt land som Danmark kan vi derfor ikke bede den fjerde bøn uden at hjælpe dem,

5 der ikke har nær så meget som os. Det kan vi fx gøre ved at give af vores penge til nødhjælp. Den femte bøn Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere Det vil sige: I denne bøn beder vi om, at Gud ikke vil se på vores synd og af den grund afvise vores bøn. For vi er ikke værdige til noget af det, vi beder om, og har heller ikke fortjent det. Men vi beder om, at han vil tilgive os alt af nåde. For vi synder daglig meget og fortjener Guds straf. Sådan vil vi også selv af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, der gør os ondt. Ligesom Guds navn, rige og vilje hænger nøje sammen, hænger også vores skyld, fristelser og ondskab nøje sammen. Den fjerde bøn mindede om, at vi dør, hvis ikke Gud giver os det daglige brød. På tilsvarende måde minder den femte bøn om, at vi dør åndeligt, hvis vores skyld ikke bliver tilgivet. I Katekismus Updated står der: For vi er ikke værdige til noget af det, vi beder om, og har heller ikke fortjent det. Det understreger, at Gud ikke hører vores bøn, fordi vi har gjort os fortjent til det. Tværtimod. Han vil tilgive os alt af nåde, dvs. uden vores fortjeneste. Gud forlader altså vores skyld for sin egen skyld! Når der står, at vi synder daglig meget, må det samtidig siges, at vi oplever omfanget af vores synd meget forskelligt. Der er ikke et krav, at man skal have en meget stor syndserkendelse. Det afgørende er ikke, hvor sønderknust man føler sig, men at man beder forlad os vor skyld. Det med skyld over for Gud uddyber Jesus i lignelsen om den gældbundne tjener (Matt 1,21-35). En konge havde en tjener, som skyldte ham talenter, hvilket svarede til cirka årslønninger, altså en fuldstændig uoverkommelig gæld. Jesus siger, at sådan er vores position over for Gud. På grund af den onde vilje, vi har i os, og alle de udtryk den får i vores liv i form af brud på Guds gode vilje, så har vi en gæld til Gud, der svarer til årslønninger. I den situation har vi kun én mulighed, og det er, at Gud eftergiver os gælden som kongen eftergav sin tjeners gæld. Det er, hvad vi beder om med ordene forlad os vor skyld. Vi kan være sikre på, at Gud svarer ja på den bøn, dels fordi han selv har lært os at bede sådan, dels fordi han lod Jesus betale vores uoverkommelige gæld. 5 Derfor er det indlysende, at vi også må forlade vore skyldnere. For der er nogle mennesker, som er skyldnere over for os én har måske taget ære for noget, du har gjort, en anden har svigtet dig, eller en tredje har spredt onde rygter om dig. Sådan var det også med tjeneren i lignelsen. Der var

6 en medtjener, som skyldte ham, hvad der svarer til tre måneders løn et anseeligt beløb, og dog en bagatel sammenlignet med de talenter. Men her gik det galt for tjeneren. Han kunne eller ville ikke eftergive sin medtjener de tre måneders løn. Resultatet blev, at tjeneren også mistede kongens tilgivelse, og han måtte arbejde år (!) for at betale sin gæld tilbage. Den fjerde bøn betyder ikke, at vi kan fortjene Guds tilgivelse ved at tilgive vores næste. Men den betyder, at når vi har fået vores ubetalelige gæld til Gud tilgivet, så er det den naturligste sag i verden, at vi tilgiver den, der fx har svigtet eller bagtalt os. Det vil i praksis som regel indebære et åbent opgør, hvor vi siger til vores medmenneske, at han har gjort ondt på den og den måde. Hvad enten han erkender sin skyld over for os eller ej, må vi vælge at lade tilgivelsen præge forholdet til ham. Eller for at sige det med forklaringens ord: Sådan vil vi også selv af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, der gør os ondt. En sådan tilgivelse tager ofte tid. Det er snarere en proces, vi skal leve i, end det er en forvandling fra det ene øjeblik til det næste. Den sjette bøn Og led os ikke ind i fristelse Det vil sige: Det er ikke Gud, der frister os. Men i denne bøn beder vi om, at Gud vil beskytte os, så Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje ikke bedrager os til vantro, synd og fortvivlelse. Og vi beder om, at Gud vil bevare os, når vi fristes, så vi til sidst må vinde og beholde sejren. Det kan lyde, som om den sjette bøn forudsætter, at Gud frister os. Det er dog ikke tilfældet. Derfor slår forklaringen også fast, at det ikke er Gud, der frister os. Det fremgår også af Jak 1,13. Ordet fristelse kan også betyde prøvelse, og Bibelen rummer en del eksempler på, at Gud lader sine børn komme ud for prøvelser. Den sjette bøn kan derfor forstås nogenlunde sådan: Gud, når du lader os komme ud for prøvelser, så styrk os, at prøvelserne ikke bliver til fristelser, som vi falder i, men hjælp os at stå fast, så prøvelserne bliver til en styrkelse af vores tro! Jf. Jak 1,12: Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Fristelserne kommer fra de samme tre fjender, som vi mødte i den tredje bøn: Djævelen, den faldne verden og vores syndige vilje. I den sjette bøn beder vi om, at Gud vil beskytte os mod disse stærke fjender, så de ikke bedrager os til vantro, synd og fortvivlelse. Når man bliver bedraget, er der tale om, at man bliver ført bag lyset. For sent opdager man, at det, som man først troede, var i orden eller endda noget godt, alligevel er ondt og forkert. 6 Som Adam og Eva troede, at det var en gevinst at spise af træet (1 Mos 3), men opdagede, at det

7 i virkeligheden var til skade for dem, sådan kan det også gå for os, fordi Djævelen, den faldne verden og vores egen syndige vilje er dygtige til at bedrage. Derfor beder vi i den sjette bøn om, at Gud vil beskytte os. Intet mindre må der til, hvis ikke vi skal havne i vantro, synd og fortvivlelse. Vantro er det modsatte af tro. Synd er det modsatte af retfærdighed. Fortvivlelse er det modsatte af tryghed. I den sjette bøn beder vi om, at Gud vil bevare os, når vi fristes, så vi til sidst må vinde og beholde sejren. Det at vinde og beholde sejren drejer sig dybest set om at holde sig til Jesu sejr over de stærke magter, der frister os, og at tilbagevise fristelserne på samme måde som Jesus afviste Fristeren med et der står skrevet (Matt 4,1-11). For nogen kan det være en hjælp at sige Trosbekendelsen eller Fadervor, når man fristes. At vi må vinde og beholde sejren drejer sig først og fremmest om at nå frem til den absolutte sejr og evige frelse i Himlen. Men i anden række drejer det sig om sejr i fristelserne midt i hverdagen. Disse sejre er relative, fordi vi måske modstår én fristelse, men falder i en anden, og fordi vi, selv når vi sejrer i en fristelse, dog stadig bærer på den syndige vilje. Den syvende bøn Men fri os fra det onde Det vil sige: I denne bøn beder vi om, at Gud vil befri os fra alt det, der kan skade os til krop og sjæl, ejendom og ære. Og vi beder om, at han vil føre os fra denne faldne verden hjem til sig i Himlen, når vi dør. Ligesom den sjette har også den syvende bøn både et foreløbigt, relativt mål i livet her på jorden, og et fuldkomment, absolut mål i Himlen, når vi dør. Når vi beder fri os fra det onde sigtes der til alt det, som er ondt, og som vi oplever som ondt her i livet: Alt det, der kan skade os til krop og sjæl, ejendom og ære. I den syvende bøn beder vi altså Gud om at befri os fra fx kræft, blodpropper, trafikulykker, depressioner og angst al form for fysisk eller psykisk sygdom og lidelse. Vi beder også om at blive befriet for arbejdsløshed, fallit og tvangsauktion og fra at havne i nedværdigende situationer, fx som kriminalitet, narkomani eller spritbilisme. 7 Som bekendt bærer vi jo selv ansvar for flere af disse forhold fed mad og for mange smøger kan give blodpropper, skødesløst forbrug af penge kan føre til fallit, og indtagelse af alkohol kombineret med bilkørsel kan være en dødelig cocktail. Bed og arbejd sagde de gamle munke. Det gælder også her. Når vi beder om at blive befriet fra det onde, så implicerer det også villighed til at gøre, hvad der står i vores magt for at undgå at blive ramt af det onde.

8 Men meget af det onde, som rammer os, er uforskyldt. Selv når vi gør, hvad der står i vores magt, kan vi ikke undgå skader på krop, sjæl, ejendom og ære. Men hvordan hænger det så sammen, at vi beder Gud om at fri os fra det onde, og så rammer det os alligevel? Det er et stort og relevant spørgsmål, som vi også var inde på under forklaringen til første trosartikel. Der henvises til de seks antydninger til et svar, som blev givet der. Det fjerde af disse svar lød sådan: Guds mål med os er langsigtet, nemlig at vi bliver bevaret hos ham. Derfor tillader han, at vi kommer ud for noget, som gør ondt; men som trods alt fremmer hans langsigtede mål. Dette er relevant i forbindelse med den syvende bøn, for i evighedens lys er det onde ikke primært det, der gør ondt, men det, der er ondt, hvilket vil sige: Det, som fører os bort fra Guds rige og dermed bort fra troens fællesskab med Jesus Kristus. Det, vi i dybeste forstand beder om i den syvende bøn, er altså, at Gud vil bevare os hos ham i en sand tro til det evige liv. Det er det, der ligger i den anden sætning i forklaringen: Og vi beder om, at han vil føre os fra denne faldne verden hjem til sig i Himlen, når vi dør. Afslutning For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Det vil sige: Riget, magten og æren er og forbliver Guds. Derfor kan vi trygt regne med, at han i nåde hører vores bønner og svarer os. Amen betyder: Ja, det skal ske sådan. Som indledningen til Fadervor er en slags bekendelse til Gud, er afslutningen det også. De syv bønner beder vi i tillid til, at Riget, magten og æren er og forbliver Guds. At Riget er hans, vil sige, at han altid skal regere i verden; det betyder også, at al rigdom er hans. At magten er hans, vil sige, at han er stærkere end alle andre magter, og at han har kontrol over alt. At æren er hans, vil sige, at alle åndsmagter, alle mennesker og alle andre skabninger må tilbede og ære ham som den eneste sande Gud. Den, der sidder inde med al rigdom, magt og ære, er Vor Fader i Himlen. Det er denne ene, almægtige Gud, vi beder til i Fadervor endda en bøn, som hans Søn selv har lært os. Derfor kan vi trygt regne med, at han i nåde hører vores bønner og svarer os. Hans svar vil ikke altid lade vores vilje ske, men altid sin gode vilje for os. Det sidste ord amen lægger tryk på det, som er sagt i Fadervor. Det er en afsluttende bekræftelse på, at disse bønner står fast.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere