Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet"

Transkript

1 Erhvervsakademi MidtVest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 23. maj 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det eksisterende udbud i Herning af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter Undervisningsministerens beslutning, jf. 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og 12, stk. 1 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Udbuddet er akkrediteret positivt, jf. 13, stk. 2, 1. pkt. i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Undervisningsministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet kan opretholdes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt, jf. 14 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer. Akkrediteringsrådet 6. juni 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Allan Hermansen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/1 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Rådssekretariatsleder Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

2 Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

3 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Herning 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet 8 4 Vurdering af de enkelte kriterier 11

5 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademi MidtVests udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) i Herning. EVA indstiller udbudsstedet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Delvist opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedet delvist opfylder kriteriet om: Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) fordi udbudsstedet har for få aktiviteter, og de ikke har tilstrækkeligt fokus på at sikre at der løbende tilgår udbudsstedet erfaringer og resultater fra relevant forsøgs- og udviklingsarbejde. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

6 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademi MidtVests eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) i Herning. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbudsstedet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter beslutning om endelig godkendelse. Godkendelse gives til en institutions udbud af en uddannelse, uden binding til geografiske steder, men under forudsætning af at alle de udbudssteder hvor institutionen udbyder uddannelsen, er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering er en faglig vurdering af om et udbudssted lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et panel af eksterne eksperter til at foretage de faglige vurderinger af udbudsstedet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består dels af erhvervsakademiets skriftlige redegørelse og bilag, dels af de oplysninger som ekspertpanelet og EVA har fået under besøget på udbudsstedet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbudsstedet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet anses for opfyldt af udbud af finansøkonomuddannelsen. De vejledende grænseværdier er fastlagt på baggrund af datamateriale der er opgjort ens på alle udbudsstederne. Der gælder de samme vejledende grænseværdier for alle steder hvor uddannelsen udbydes. Hvis et eller flere af udbudsstedets nøgletal ligger over de vejledende grænseværdier, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende oplysninger, er de indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 5

7 Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for uddannelsen, og som er fastlagt i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) (BEK nr. 697 af ). Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Anders Palmkvist, advokat, statsautoriseret ejendomsmægler, juridisk og mæglerfaglig chef i Dansk Ejendomsmæglerforening. Tidligere ekstern lektor i faget omsætning af fast ejendom ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Medforfatter til lærebøger og medlem af eksamenskommissionen på ejendomsmægleruddannelsen. Fungerer desuden som censor på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet og professionsbacheloruddannelsen i finans. Gitte Top Jensen, cand.jur., pædagogikum, uddannelseskoordinator på professionsbacheloruddannelsen i finans ved Copenhagen Business Academy. Har stor undervisningserfaring inden for bl.a. erhvervsjura, finansjura, familie- og arveret, rådgivning og etik. Medlem af studienævnet for professionsbacheloruddannelsen i finans og eksamenskommissionen på professionsbacheloruddannelsen i finans. Pirjo Brændeholm, finansøkonomstuderende ved Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg. Medlem af uddannelsesudvalget og erhvervsakademiets mentorkorps. Fungerer derudover som oplægsholder ved arrangementer for kommende studerende. Søren Petersen, bankuddannet, HD i organisation og ledelse, uddannelseskonsulent i Finansforbundet. Medlem af European Financial Planning Association. Har deltaget i udvalgsarbejde og arbejdsgrupper i forbindelse med etableringen af det sammenhængende system af finansielle uddannelser i den offentlige sektor. Har herunder deltaget i det forberedende udvalgsarbejde ved etableringen af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet og professionsbacheloruddannelsen i finans. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Specialkonsulent Birgitte Thomsen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. 6

8 EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende oplysninger ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

9 3 Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Præsentation af uddannelsen på udbudsstedet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbudsstedet taget direkte fra institutionens redegørelse. EVA har forbeholdt sig ret til at forkorte teksten. Ekspertpanelets vurdering af uddannelsen findes i rapportens kapitel 4. Adresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Finansøkonomuddannelsen i Herning Gl. Landevej Herning Studiets struktur Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at planlægge, organisere og realisere opgaver inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel og -administration. Den uddannede skal kunne arbejde såvel nationalt som internationalt med problemstillinger i virksomheden og i forbindelse med finansiel rådgivning. Den uddannede skal kunne varetage opgaverne i et bredt perspektiv og i samarbejde med andre med forskellig kulturel og uddannelsesmæssig baggrund. Uddannelsen består af en obligatorisk del, valgfrit element, praktik og en valgdel. Den obligatoriske del udgør 90 ECTS-point inkl. eksaminer. Valgdelen på samlet 30 ECTS inkl. eksamen består af et valgfrit uddannelseselement (specialeretning) på 5 ECTS, praktik på 15 ECTS samt det afsluttende eksamensprojekt på 10 ECTS. Obligatorisk del (90 ECTS): Undervisningen på uddannelsen er tematiseret i 6 kompetencerelaterede temaer. Læringsmålene for hvert enkelt tema er beskrevet i senere afsnit. Temaer er tilrettelagt, således at hvert tema ved hjælp af uddannelseselementer fra forskellige kerneområder dækker et samlet problemområde i relation til uddannelsens formål. Temaerne indeholder alle elementerne fra kerneområder, der er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen (læringsmål for kerneområder forefindes i et særskilt dokument kaldet fagbeskrivelser ). 8

10 Fordeling af uddannelsens temaer ECTS fordelingen angiver den relative studiebelastning inden for hvert tema/uddannelseselement. Uddannelseselementer fordelt på temaer ECTS Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Introduktion til finansiel virksomhed og metode samt basisfag Den finansielle sektor og finansielle produkter Den finansielle sektor og samfundet Privat kunderådgivning Erhvervs kunderådgivning Finansielle virksomheder Finansielle virksomheder og markeder Markedsføring 8 4 Privatøkonomi Erhvervsøkonomi Global økonomi 15 4,5 2 8,5 10 3,25 3, Erhvervsjura , ,75 Statistik Kunde- og 8 0,5 4 1,5 2 samarbejde Ledelse og 5 0,75 3 1,25 kommunikation I alt I alt ETCS pr. semester semester 2. semester 3. semester Individuelt uddannelseselement (30 ECTS): Valgdelen består af tre elementer: et valgfrit uddannelseselement (specialeretning), praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) Uddannelsesstederne udbyder nedenstående valgfag: Rådgivning og det finansielle detailmarked Internationale finansielle relationer Ejendomshandel Ejendomsadministration Økonomistyring i private og offentlige virksomheder 9

11 Hver studerende kan kun gennemføre ét valgfrit element inden for normeret studietid. Afviklingen af det valgfrie uddannelseselement sker i samarbejde med de øvrige udbydere af finansøkonom. Praktik (15 ECTS): Hver studerende skal i 3 måneders praktik. Praktikken afvikles i perioden fra primo januar til ultimo marts. Læringsmålene fra praktikken fremgår af beskrivelsen af valgdelen i studieordningen. Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS): Eksamensprojektet skal dokumentere den studerendes evne til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks problemstilling i relation til en konkret opgave inden for finansområdet. De centrale fagområder Jf. studieordningen er udbuddets centrale fagområder: Global økonomi Erhvervsøkonomi Finansiel markedsføring Erhvervsret Finansielle virksomheder og markeder Statistik Kunde- og samarbejdsrelationer Ledelse og kommunikation Privatøkonomi Antal studerende og undervisere på uddannelsen på udbudsstedet Antal indskrevne studerende aktuelt: 92 Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende 01. oktober oktober oktober Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 6 Antal årsværk 6 De centrale praktiksteder Finansøkonomstuderende kommer typisk ud i følgende typer organisationer: Penge- og realkreditinstitutter Forsikringsselskaber Ejendomsmæglere Ejendomsadministrationsvirksomheder Revisorer Økonomiafdelinger i private og offentlige virksomheder Konkret liste fra 2008: Nordea, Jyske bank, Morsø Bank, Folkesparekassen, Silkeborg, Spar Nord, Vestjysk Bank, Nybolig Aulum, Nybolig Videbæk, Home, Herning EDC, Ikast EDB Gruppen i Herning, NOE i Holstebro, Freja Spedition i Skive, Mercantec i Viborg og Coface i Ikast. Øvrige oplysninger Finansøkonomuddannelsen startede i 2008 i Herning. 10

12 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 17 % af udbudsstedets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om hvorvidt de enkelte udbudssteders dimittender er i relevant beskæftigelse, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet (finansøkonom AK) er baseret på data fra det nationale netværk for finansøkonomuddannelsen,

13 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der er kontakt med et felt af aftagere og dimittender som er dækkende for uddannelsen på udbudsstedet. Aftagerfeltet består af den finansielle sektor herunder især pengeinstitutter, mæglerbranchen, realkreditinstitutioner og revision. På nationalt plan har udbudsstedet kontakt med landsnetværket for finansøkonomuddannelsen hvor brancheorganisationer og alle institutioner der udbyder finansøkonomuddannelsen, mødes to gange årligt og drøfter tværgående emner af relevans for uddannelsen. Fx drøftes beskæftigelsessituationen og status på praktikpladser, ligesom landsnetværket også diskuterer kvalitet i uddannelsen og frafald. Det fremgår af den nationale studieordning at landsnetværket for finansøkonomuddannelsen foretager justeringer i studieordningens fællesdel på baggrund af institutionernes evalueringer og tilbagemeldinger fra deltagerne i landsnetværket. Desuden mødes Koordinationsgruppen for videregående uddannelser på det finansielle område tre gange årligt og diskuterer forskellige emner af relevans for finansøkonomuddannelsen. Det kan fx være uddannelsespolitiske emner, optag, frafald, karakterer, praktik og eksaminer på uddannelsen. Koordinationsgruppen for de videregående uddannelser består af repræsentanter for universiteterne, brancheorganisationerne, Undervisningsministeriet og to af de erhvervsakademier der udbyder finansøkonomuddannelsen. Koordinationsgruppen drøfter problemstillinger i forhold til de finansielle uddannelser og spiller en central rolle i samarbejdet på tværs af uddannelser og brancher. De to udbydere af finansøkonomuddannelsen deltager i både landsnetværket og koordinationsgruppen, hvilket er med til at sikre sammenhæng i arbejdet mellem de to netværk. Ekspertpanelet vurderer at der gennem de nationale fora tilgår udbudsstedet viden som giver ledelsen et grundlag for at træffe de nødvendige beslutninger og dermed er med til at sikre udbudsstedets fortsatte relevans. Lokalt varetages udbudsstedets kontakt til aftagerne primært af et uddannelsesudvalg hvor repræsentanter for pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomheder og lokale virksomheder deltager, og hvor uddannelsens indhold og aftagernes kompetencebehov løbende drøftes. Uddannelsesudvalget drøfter også uddannelsens tilrettelæggelse og en plan for inddragelse af eksterne undervisere fra erhvervslivet for at øge undervisningens praksisnærhed. 12

14 En anden lokal kilde til viden om hvordan uddannelsen på udbudsstedet matcher virksomhedernes kompetencebehov, er den skriftlige evaluering som udbudsstedet gennemfører blandt praktikvirksomhederne. Her bliver virksomhederne spurgt om deres vurdering af den studerendes kvalifikationer. Udbudsstedet gennemfører desuden besøg på en del af praktikvirksomhederne hvor praktikvejlederen ikke kun giver faglig vejledning til den studerende, men også mødes med praktikstedets kontaktperson. Ekspertpanelet vurderer at udbudsstedets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Uddannelsen på udbudsstedet i Herning startede først i 2008, og de første dimittender afsluttede uddannelsen i Udbudsstedet har netop gennemført den første af de halvårlige nationale beskæftigelsesundersøgelser for finansøkonomer. Den nationale undersøgelse giver oplysninger om udbudsstedets egne dimittender i forhold til hvor stor en andel af dimittenderne der er i job, i heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledige, ligesom der også er oversigter over dimittendernes status på landsplan. Beskæftigelsesundersøgelsen viser desuden hvilke hovedarbejdsområder de uddannede finansøkonomer på landsplan finder ansættelse inden for. Det drejer sig primært om pengeinstitutter, ejendomsmæglervirksomheder og revisionsvirksomheder. Udbudsstedet i Herning har valgt at gennemføre beskæftigelsesundersøgelsen ved at kontakte dimittenderne telefonisk og i den forbindelse samtidig indhente tilladelse til at kontakte den virksomhed dimittenden er ansat i. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 3, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 3: Dagsorden for møder mellem FA og DE Bilag 4: Dagsorden til Årskonference for Finansøkonomuddannelser Bilag 5: Dagsorden til uddannelsesudvalgsmøde Bilag 23: Plan for eksterne undervisere. 13

15 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at institutionen på tilfredsstillende vis redegør for aktiviteter som bidrager med viden om udbuddets beskæftigelsesområder. Som beskrevet under kriterium 2 er der et tæt samarbejde mellem alle udbyderne af uddannelsen i et landsdækkende netværk hvor udbyderne bl.a. på årlige konferencer med deltagelse af aftagerrepræsentanter får viden om erhvervslivets udviklingstendenser og videndeler med hinanden. Det lokale uddannelsesudvalg er også en central kilde til viden om centrale udviklingstendenser. Eksempelvis har udvalget arbejdet med at klarlægge de vigtigste færdigheder og kompetencer for en finansøkonom, og udvalgets aftagerrepræsentanter er med til at finde velegnede eksterne undervisere fra erhvervslivet til udbudsstedet. Det fremgik af interviewet med underviserne under besøget at de også varetager den løbende kontakt til lokale aftagervirksomheder, og at gæsteforelæsere fra erhvervslivet løbende inddrages i undervisningen. Underviserne holder sig desuden ajour med centrale tendenser fra beskæftigelsesområderne gennem læsning af relevante tidsskrifter, fagblade og nyhedsbreve fra branchens centrale virksomheder og brancheorganisationer. Udbudsstedet oplyser at litteraturen som anvendes på udbuddet, er defineret af Finansrådet, og dermed sikrer udbudsstedet at det er den nyeste og mest relevante viden som præsenteres i undervisningen. Udbudsstedet anvender også Dansk Ejendomsmæglerforenings undervisningsmateriale som foreningen som hovedregel opdaterer to gange årligt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og 4, interview med underviserne under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 6: Beskæftigelsesområder i Finanssektoren. 14

16 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er delvist opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at underviserne på udbudsstedet i nogen grad holder sig ajour med udviklingstendenser på beskæftigelsesområderne for finansøkonomuddannelsen. Ekspertpanelet vurderer dog samtidig at der er for få aktiviteter, og at de ikke har tilstrækkeligt fokus på at sikre at der også løbende tilgår udbudsstedet erfaringer og resultater fra relevant forsøgs- og udviklingsarbejde. Uddybning Institutionen redegør for at udbudsstedet holder sig ajour med ny viden om branchens forsøgsog udviklingsvirksomhed ved at deltage i de halvårlige møder og konferencer i finansøkonomnetværket (se under kriterium 2 og 3). På konferencerne orienterer repræsentanter for erhvervslivet om udviklingstendenserne, og udbyderne videndeler med hinanden. Underviserne holder sig desuden ajour med ny viden gennem læsning af relevante tidsskrifter, fagblade og nyhedsbreve fra branchens centrale virksomheder og brancheorganisationer. Institutionen oplyser at litteraturen som anvendes på uddannelsen på udbudsstedet, er defineret af Finansrådet, og dermed sikrer udbudsstedet at det er den nyeste og mest relevante viden som præsenteres i undervisningen. Udbudsstedet anvender også Dansk Ejendomsmæglerforenings undervisningsmateriale som foreningen som hovedregel opdaterer to gange årligt. Institutionen redegør desuden for at udbudsstedet har prioriteret undervisning inden for teamdannelse og teamtankegang og arbejdet med de studerendes innovative kompetencer for at sætte de studerende i stand til at skabe nytænkning i branchen, selvom det ifølge institutionen ikke er sædvane i branchen. Ekspertpanelet fremhæver at forsøgs- og udviklingsvirksomhed i langt overvejende grad foregår i brancheforeningerne og i de store private virksomheder i de brancher som finansøkonomuddannelsen er rettet imod. Der er tale om meget konkurrenceudsatte brancher hvor der ikke er tradition for at indgå i bredere samarbejder eller videndele om udvikling af nye produkter eller metoder. Ekspertpanelet anerkender derfor at udbydere af finansøkonomuddannelsen har vanskelige vilkår for at indgå i udviklingssamarbejder med fx virksomheder. 15

17 Ekspertpanelet anerkender også at underviserne på udbudsstedet i Herning holder sig ajour med branchens udvikling ved at deltage i konferencer og læse fagtidsskrifter, nyhedsbreve og brancheforeningernes undervisningsmaterialer. Det er dog imidlertid ekspertpanelets vurdering at der er for få aktiviteter, og at hovedparten af den indhentede viden snarere kan karakteriseres som ny viden om centrale tendenser fra uddannelsens beskæftigelsesområder end som viden om udviklingsarbejde. Ekspertpanelet finder det også problematisk at institutionen endnu ikke har taget initiativ til at finde ud af hvordan den kan komme til at indgå i relevante udviklingsprojekter. At institutionerne har vanskelige vilkår som skitseret ovenfor, gør det ikke mindre, men snarere mere nødvendigt for uddannelsesinstitutionerne at tænke i nye baner og overveje hvordan de kan komme til at arbejde med relevante udviklingsprojekter så de i højere grad selv kan være med til at sikre uddannelsens udviklingsbasering. I akkrediteringssammenhæng er der dog ikke noget specifikt krav om at det skal være institutionen selv der udfører relevant udviklingsarbejde, blot at der tilgår underviserne den nødvendige viden, og derfor har denne betragtning ikke været udslagsgivende i vurderingen af kriteriet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 4, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 6: Beskæftigelsesområder i Finanssektoren Bilag 7: Partnerskabsaftale mellem AU-HIH og EAMV Bilag 8: Udviklingsstrategi Bilag 22: Holstebro Folkeuniversitet. 16

18 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at institutionen på tilfredsstillende vis redegør for aktiviteter som løbende bidrager med ny viden fra forskningsfelter som er relevante for uddannelsens fagområder. Institutionen redegør for at udbudsstedets undervisere holder sig ajour med ny relevant forskningsviden ved at deltage i de tilbagevendende konferencer Fra forskning til undervisning hvor aktuelle temaer behandles gennem indlæg fra forskere. Herudover oplyser institutionen at underviserne holder sig ajour med ny forskningsviden gennem læsning af relevante videnskabelige tidsskrifter og artikler. En af underviserne er samtidig ekstern lektor ved Syddansk Universitet og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, hvilket giver særlig adgang til viden om forskning inden for relevante fagområder, herunder adgang til nye artikler og ph.d.-afhandlinger. Underviseren har samtidig en godkendelse fra Harvard Business School i USA som giver særlig adgang til institutionens artikelsamling og andet fagrelevant materiale. Af interviewet med underviserne under besøget fremgik det at undervisernes har mulighed for rent praktisk at deltage i relevante aktiviteter i et tilfredsstillende omfang, og interviewet understøttede ekspertpanelets indtryk af at underviserne er opdaterede i forhold til ny forskningsviden. Ekspertpanelet finder det positivt at institutionen har indgået en samarbejdsaftale med Handelsog IngeniørHøjskolen, Aarhus Universitet (AU-HIH). Som led i denne aftale vil der bl.a. to gange årligt blive holdt fælles seminarer for underviserne på henholdsvis udbudsstedet og AU-HIH for at parterne kan udveksle erfaringer med forskning og den daglige praksis i erhvervet. På tidspunktet for akkrediteringen var dette samarbejde imidlertid endnu ikke blevet implementeret og havde derfor endnu ikke bidraget med ny forskningsviden til udbudsstedet. Denne samarbejdsaftale er derfor ikke tillagt vægt i vurderingen af kriteriet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 5, interview med underviserne under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 9: Invitation til Fra Forskning til udvikling. 17

19 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for uddannelsen på udbudsstedet, er på rette niveau for en erhvervsakademiuddannelse. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for finansøkonomuddannelsen, som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for elementerne, hvilket vil sige de syv temaer som alle udbud af uddannelsen er opdelt i. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af fællesdelen i den nationale studieordning for finansøkonomuddannelsen. Heraf fremgår det at de første seks temaer udgør uddannelsens obligatoriske del, i alt 90 ECTS-point. De dækker hvert et samlet problemområde i relation til uddannelsens formål og indeholder to eller flere af de otte kerneområder som er fastlagt i uddannelsesbekendtgørelsen. Der er for hvert tema beskrevet læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Det syvende tema kaldes det individuelle uddannelseselement og indeholder et valgfrit uddannelseselement (specialeretning, 5 ECTS-point), praktikken (15 ECTS-point) og det afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS-point). For hver af disse tre dele er der beskrevet læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer. Såvel temaer som kerneområder er vægtet i ECTS-point. Som tillæg til den nationale studieordning har institutionerne desuden udarbejdet fælles fagbeskrivelser så der også findes læringsmål opdelt i viden, færdigheder og kompetencer for disse. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 18

20 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold af uddannelsens elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for temaer og kerneområder. Institutionen redegør på tilfredsstillende vis for det faglige indhold i fire fag og viser herunder hvordan det metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Ekspertpanelet vurderer at de undervisnings- og arbejdsformer der benyttes, er hensigtsmæssige for at de studerende når de tilsigtede læringsmål. Udbudsstedet anvender især to former for undervisning: holdundervisning med teorigennemgang efterfulgt af opgaveløsning i mindre grupper og projektundervisning. Problembaseret læring, som skal sætte den studerende bedre i stand til selvstændigt at løse faglige problemstillinger, anvendes især på uddannelsens 4. semester, men udbudsstedet planlægger også at indføre problembaseret læring på andre semestre. Ekspertpanelet vurderer at uddannelsen på udbudsstedet er tilrettelagt på en måde så uddannelsens elementer er hensigtsmæssigt integrerede og er med til at understøtte at de studerende kan realisere mål for læringsudbytte. Det gælder både progressionen i uddannelsen og elementernes samspil. De enkelte fag er struktureret ud fra seks tværgående temaer. Gennemførelsen af det første tema Introduktion til finansiel virksomhed og metode og basisfag som omfatter en række værktøjsfag, er forudsætningen for at gå videre til de følgende temaer. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, interview med de studerende under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning for Finansøkonomuddannelsen Bilag 10: Fagbeskrivelser Bilag 11: Studieplan Bilag 12: Projektbeskrivelse. 19

21 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set lever op til de formelle krav til undervisernes kompetencer. Der er knyttet fire faste undervisere til udbudsstedet som primært underviser på finansøkonomuddannelsen. Underviserne har alle en relevant uddannelse på kandidatniveau og er enten uddannet cand.merc. eller master i international virksomhedskommunikation. Derudover har alle underviserne kendskab til finansøkonomuddannelsens beskæftigelsesområder grundet tidligere ansættelser i erhvervet. Desuden indgår der en fast timelærer i undervisergruppen, og en af institutionens undervisere på finansøkonomuddannelsen på udbudsstedet i Holstebro har på akkrediteringstidspunktet også varetaget undervisning på udbudsstedet i Herning. Herudover er der en ledig fuldtidsstilling på udbudsstedet. Ekspertpanelet vurderer at undervisernes faglige og teoretiske baggrund samlet set dækker de fagområder der indgår i uddannelsen, og også allokeringen af underviserne i fagene på udbudsstedet vurderes hensigtsmæssig. Ekspertpanelet vurderer også at undervisernes pædagogiske kompetencer samlet set er tilfredsstillende. To af de fire faste undervisere på udbudsstedet og en af de to øvrige undervisere har en formel pædagogisk uddannelse (dvs. pædagogikum, underviserkursus for lektorer eller voksenpædagogisk grunduddannelse). I forhold til faglig ajourføring med ny viden om centrale tendenser i erhvervet og ny forskningsviden vurderer ekspertpanelet som tidligere nævnt at underviserne opfylder kravene på tilfredsstillende vis (se under kriterium 3 og 5). De enkelte undervisere varetager den løbende kontakt til lokale virksomheder og holder sig desuden ajour med centrale tendenser fra beskæftigelsesområderne og med ny forskningsviden primært gennem læsning af relevante forskningsartikler, tidsskrifter, fagblade og nyhedsbreve fra bl.a. branchens virksomheder og organisationer. 20

22 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 8, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 1: Studieordning for Finansøkonomuddannelsen Bilag 8: Udviklingsstrategi Bilag 13: CV for undervisere. 21

23 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og understøtter at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Ekspertpanelet vurderer at institutionen på tilfredsstillende vis redegør for at praktikken er en integreret del af uddannelsen på udbudsstedet. Den faglige forberedelse til praktikforløbet sker bl.a. gennem et undervisningsforløb (specialeretning) på tre til fem dage som er placeret umiddelbart inden praktikken. Forløbet introducerer til arbejdet med at forbinde studiets teoretiske del med den afsluttende anvendelsesorienterede del, dvs. praktikopholdet og det afsluttende eksamensprojekt. Placeringen af praktikken på det givne tidspunkt muliggør en praksisnær problemformulering og informationsindsamling i forhold til det afsluttende eksamensprojekt der som hovedregel tager udgangspunkt i den studerendes praktik. I udbudsstedets studieordning er læringsmålene for praktikken beskrevet. Ekspertpanelet vurderer det positivt at udbudsstedet har uddybet praktikkens formål i en folder til praktikvirksomhederne, herunder også hvordan praktikken forventes at indgå i det samlede undervisningsforløb for finansøkonomstuderende. Ekspertpanelet vurderer også at institutionens vejledningsforløb for de studerende forud for praktikken er tilfredsstillende. Forberedelserne påbegyndes i 2. semester med en temaaften for de studerende med introduktion til de forskellige specialer og en virksomhedsmesse på institutionen. I begyndelsen af 3. semester undervises de studerende i at skrive ansøgninger og gennemføre jobsamtaler, bl.a. af gæsteundervisere fra Finansforbundet. Udbudsstedet gennemfører også samtaler med de studerende om hvilket speciale de vil vælge. Disse samtaler gentages i oktober/november for at følge op på praktiksøgningsprocessen. Udbudsstedet foretager en forventningsafstemning med praktikstederne i form af en dialog pr. telefon eller eller ved et møde. Udbudsstedet kender allerede en stor del af praktikvirksomhederne og gennemfører derfor ikke i alle tilfælde en sådan dialog. Forud for praktikken udarbejder den studerende i fællesskab med praktikstedet en individuel praktikaftale som beskriver hvilke opgaver den studerende skal beskæftige sig med. Institutionen redegør for at der altid foreligger en udførlig opgavebeskrivelse som en del af praktikaftalen, og 22

24 at godkendelsen af aftalen afhænger af om udbudsstedet vurderer at læringsmålene for praktikken vil kunne opfyldes. Hver studerende får desuden tildelt en praktikvejleder som er en af underviserne. Hvis der opstår problemer i løbet af praktikperioden, kan den studerende tage kontakt til sin vejleder på udbudsstedet. I forbindelse med praktikopholdet skal den studerende udarbejde en skriftlig rapport som består af dels en logbog om praktikkens forløb og dels en opsamlende rapport om det faglige udbytte af praktikken. Efter praktikforløbet skal den studerende bestå en prøve som afvikles ved at den studerende afleverer sin rapport og efterfølgende gennemfører et 30-minutters mundtligt forsvar af rapporten. Ekspertpanelet vurderer at det er problematisk at en relativ stor del af de studerende er i projektpraktik, selvom studerende under besøget gav udtryk for stor tilfredshed med muligheden for at komme i projektpraktik. Ekspertpanelets overvejelse er dog ikke tillagt vægt i vurderingen af kriteriet, da ekspertpanelet har vurderet at der er åbnet op for denne måde at gennemføre praktik på i bemærkningerne til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LOV nr. 207 af ), afsnit Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og følgende bilag: Bilag 17: Evaluering af praktikvirksomheder. 23

25 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Den første obligatoriske praktik på finansøkonomuddannelsen bliver gennemført i foråret 2011, og der er samtidigt indført nye procedurer for kvalitetssikring af praktikken. Da procedurerne endnu ikke er implementeret, har det ikke været muligt at vurdere hvordan kvalitetssikringen fungerer i praksis. Ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangspunkt i institutionens beskrivelse af kvalitetssikring af den hidtidige frivillige praktikordning suppleret med udbudsstedets planer for kvalitetssikring af den obligatoriske praktikordning. På den baggrund vil ekspertpanelet vurdere om det er sandsynliggjort at udbudsstedet vil leve op til kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at institutionen på tilfredsstillende vis redegør for at udbudsstedet løbende kvalitetssikrer praktikken ved at stille tilstrækkelige og hensigtsmæssige krav til praktikstederne og sikre en løbende dialog mellem udbudssted og praktiksted. Udbudsstedet giver en skriftlig introduktion til praktikvirksomhederne om praktikkens formål og praktikkens integration i det samlede undervisningsforløb og giver i den forbindelse anbefalinger til virksomheden om hvordan den griber opgaven an. Indledningsvist foretager udbudsstedets praktikkoordinator også en forventningsafstemning med en del af praktikstederne i form af en dialog pr. telefon eller eller ved et møde. Praktikkoordinatoren kender allerede en stor del af de lokale praktikvirksomheder og gennemfører derfor ikke i alle tilfælde en sådan dialog. Et af kravene til praktikvirksomheden er at den studerende skal have en kontaktperson i virksomheden der fungerer som sparringspartner for den studerende under praktikken. Udbudsstedet stiller også krav til indholdet i de opgaver som den studerende skal beskæftige sig med under praktikopholdet. Forud for praktikken udarbejder den studerende i fællesskab med virksomheden en individuel praktikplan der omfatter en nærmere beskrivelse af opgaverne. Planen indgår i kontrakten som underskrives af virksomheden og den studerende. Planen skal derudover gennemgås og godkendes af praktikkoordinatoren. Praktikkoordinatoren påpegede under interviewet at en godkendelse af aftalen afhænger af om udbudsstedet vurderer at læringsmålene for praktikken vil kunne opfyldes. Kvalitetssikringen under praktikopholdet sker primært ved kontakt mellem den studerende og udbudsstedet via . Hver studerende får tildelt en praktikvejleder som er en af underviserne. Hvis der opstår problemer i løbet af praktikperioden, kan den studerende tage kontakt til sin vejleder på udbudsstedet. 24

26 Det fremgik af interview med ledelsen at det er planen efter indførelsen af obligatorisk praktik at praktikvejlederne skal besøge praktikstederne. Under besøgene skal praktikforløbet evalueres med virksomhedens kontaktperson, og vejlederen og den studerende skal drøfte den afsluttende eksamensopgave. Ekspertpanelet vurderer at det er positivt at udbudsstedet planlægger at gennemføre systematiske evalueringer som led i kvalitetssikringen af praktikken. Efter endt praktikophold skal praktikvirksomheden udfylde et kortfattet spørgeskema. Denne praksis er allerede indført. Den studerendes vurdering af praktikopholdet indgår i den logbog som den studerende skal udarbejde som led i praktikrapporten og en mundtlig prøve. På baggrund af input fra virksomhederne og de studerende vil undervisergruppen derefter foretage en samlet evaluering. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 10, interview med praktikkoordinatoren og ledelsen under institutionsbesøg, supplerende oplysninger og følgende bilag: Bilag 14: Educational coordinator beskrivelse Bilag 15: Praktikaftale Bilag 16: Praktikfolder Bilag 17: Evaluering af praktikvirksomheder Bilag 20: Praktikvirksomheder. 25

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden Erhvervsakademi Kolding Att.: Niels Egelund Sendt pr. e-mail: neg@iba.dk info@eakolding.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Randers Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsføreruddannelsen)

Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse (skibsføreruddannelsen) Svendborg International Maritime Academys Att.: Torben Jessen Sendt pr. e-mail: tje@simac.dk mail@simac.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbachelor i maritim transport

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Århus Maskinmesterskole i Århus Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen VIA University College i Aarhus Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Erhvervsakademiuddannelse inden for ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt, Odense Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for ernærings-, fødevare-,

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer.

erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. med senere ændringer. Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Rektor Jens Mejer Pedersen Helle Thastum Sendt pr. e-mail: eal@eal.dk, jmp@eal.dk, hth@eal.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg

Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland i Aalborg Professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor Professionshøjskolen VIA University College Att: Martin Sørland Klausen Sendt pr. e-mail: msk@viauc.dk lia@viauc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Fredericia Maskinmesterskole i Fredericia

Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Fredericia Maskinmesterskole i Fredericia Uddannelsen til professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift ved Maskinmesterskole i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2010 Journalnummer 2009-0149

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Professionshøjskolen University College Nordjylland Studieleder Charlotte Koldsø Sendt pr. e-mail: cko@ucn.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Skovlunde (Storkøbenhavn) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg Professionshøjskolen University College Sjælland i Nykøbing F. og Vordingborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer: 2012-555 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling (Business Controller Erhvervsakademiet Lillebælt Uddannelseschef Kim Hass Rubin Sendt pr. e-mail: kiru@eal.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab,

Læs mere

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring,

Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, Erhvervsakademi Aarhus Att: Uddannelseschef Rikke Christoffersen Sendt pr. e-mail: rich@eaaa.dk info@eaaa.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision

Læs mere