Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis."

Transkript

1 Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på rådsmøde d. 23. maj 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte udbud i Aarhus af diplomuddannelse i vurdering. Akkrediteringsrådet akkrediterer videregående uddannelser for voksne og diplomuddannelser og udbud af uddannelserne efter Undervisningsministerens beslutning, jf. 15 g i Bekendtgørelse nr af 9. november 2009 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. Udbuddet akkrediteres af Akkrediteringsrådet, jf. 12, stk. 1 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Udbuddet er akkrediteret positivt, jf. 1 i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Undervisningsministeriet vil meddele ansøger endelig beslutning om, hvorvidt udbuddet kan godkendes. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen henholdsvist udbuddet positivt, jf. 14 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer. Akkrediteringsrådet 7. juni 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Allan Hermansen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/1 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

2 Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Ansøgt i marts 2009 og genansøgt i november 2010 Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: og DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

3 Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus Maj 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

4 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

5 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Aarhus med udbud i Århus. Undervisningen vil finde sted på Sønderhøj 30 i Viby, Århus. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om udbuddet opfylder alle de kriterier der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. Bemærk at kriterium 2 om praktikpladser alene vedrører erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, og derfor ikke indgår i rapporter om videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 4

6 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Aarhus. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om diplomuddannelser, nr. 146 af 23/ (vedlagt som bilag). Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette kapitel hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Akkrediteringsrådet gav afslag på ansøgningen om akkreditering fra marts 2009 med den begrundelse at kriterium 3 og 7 ikke blev vurderet opfyldt (se EVA s akkrediteringsrapport Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademi Aarhus fra juni 2009). Da akkrediteringsvejledningen er blevet justeret og der kan være sket ændringer på institutionen og blandt aftagerne siden akkrediteringsvurderingen i juni 2009, er alle kriterier blevet vurderet på ny. Akkrediteringsvurderingen er derfor gennemført på baggrund af Erhvervsakademi Aarhus genansøgning i november Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Kaj Clausen Svarrer, cand.merc. i finansiering fra Handelshøjskolen i København, selvstændig konsulent og underviser. Afdelingschef i Finansrådets uddannelsesafdeling fra 1982 til Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 5

7 Desuden underviser- og censorvirksomhed på finansielle uddannelser på bl.a. Copenhagen Business School, TietgenSkolen, Syddansk Universitet og Erhvervsakademi SydVest. Har før været ekspert for EVA, bl.a. i forbindelse med akkreditering af udbuddet af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Sjælland og akkreditering af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Arne Madsen, merkonom i ejendomshandel, ejendomsvurdering og personaleadministration og -udvikling. Selvstændig ejendomsmægler og tidligere underviser i ejendomshandel på Erhvervsakademiet Copenhagen Business, Niels Brock. Medlem af bestyrelsen i Dansk Ejendomsmæglerforenings bestyrelse. Har tidligere deltaget i EVA s ekspertpanel ved akkreditering af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Specialkonsulent Helene Brochmann og evalueringsmedarbejder Marie Mølgaard Laustsen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektlederne Christian Moldt og Julia Salado-Rasmussen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 6

8 Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 7

9 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Vurdering Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Udbuddet af diplomuddannelsen i vurdering skal dække arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, og ansøgeren oplyser at uddannelsesudbuddet forventes at blive efterspurgt af ejendomsmæglere, pengeinstitutter, advokatfirmaer, revisionsfirmaer mv. Ansøgeren redegør overordnet for at der i Region Midtjylland er et behov for uddannelsesudbuddets dimittender. Ansøgeren nævner at der tidligere har været ejendomsmæglere i Region Midtjylland der årligt gennemførte uddannelsen til valuar, men at denne uddannelse ikke har eksisteret siden En liste over relevante aftagervirksomheder viser at der er et arbejdsmarked på de områder, som uddannelsesudbuddet retter sig imod. Ekspertpanelet vurderer dermed at ansøgeren på tilfredsstillende vis har redegjort for at der i det geografiske dækningsområde findes et behov på arbejdsmarkedet for uddannelsens dimittender. Ansøgeren redegør overordnet for at et allerede etableret virksomhedsnetværk for andre erhvervsakademiuddannelser også er nyttigt i forhold til det ansøgte udbud. Netværket består bl.a. af en lang række praktikvirksomheder for finansuddannelserne. Et advisory board bestående af ejendomsmæglere, herunder erhvervsmæglere, valuarer, bygningskyndige og repræsentanter fra banker og realkreditinstitutter, vil blive nedsat. Dette advisory board skal, ligesom virksomhedsnetværket, mødes to gange om året. Ansøgeren forklarer at begge fora skal drøfte indholdet af uddannelsesudbuddet i forhold til kompetencebehovene på Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 8

10 arbejdsmarkedet, den tidsmæssige tilrettelæggelse af udbuddet, udbuddets praksisorientering mv. Uddannelsens uddannelsesudvalg er landsdækkende. Det vurderes som positivt at der vil blive gennemført aftagerundersøgelser hvert tredje år. Ekspertpanelet vurderer at det dermed er sandsynliggjort at der er behov for det ansøgte udbud, og at relevante aftagere vil blive inddraget for løbende at sikre udbuddets relevans. Kriteriet er derfor opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 (spørgsmål 1-4) samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 1.4.1: Praktikvirksomheder på finansøkonom og -bacheloruddannelserne ved Erhvervsakademi Aarhus. Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 9

11 Kriterium 2. Praktikpladser Vurdering Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Ikke relevant. Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 10

12 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Vurdering Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har på tilfredsstillende vis redegjort for udbuddets læringsmål og opbygning og for modulernes indhold. Studieordningen beskriver detaljeret læringsmålene ved brug af termerne i den danske kvalifikationsramme, og ansøgningen gør ydermere rede for hvilke undervisningsog arbejdsformer der vil blive anvendt i de enkelte moduler for at de studerende kan nå disse læringsmål. Der vil primært være tale om forelæsninger, dialogbaseret undervisning, praksisnære øvelser og cases og besigtigelse af konkrete bygninger sammen med arkitekter eller ingeniører. Endelig viser den vedlagte beskrivelse af den pædagogiske platform for hele Erhvervsakademi Aarhus og en tilsvarende beskrivelse specifikt for finansuddannelserne (som udbuddet af diplomuddannelsen i vurdering vil høre under) hvilken læringsforståelse og pædagogik erhvervsakademiet bygger på. Ekspertpanelet vurderer det som en mindre svaghed at der ikke eksplicit er gjort rede for overvejelser over hvilken betydning det har for pædagogikken at det ansøgte udbud er tilrettelagt for voksne i arbejde, Ansøgeren har dog angivet at der vil være fokus på at arbejde med eksempler fra de studerendes professionelle hverdag. For diplomuddannelserne er der ikke krav om at de studerende skal have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet. På baggrund af ovenstående vurderer ekspertpanelet samlet set at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 og følgende bilag: Bilag 3.1.1: Bilag 3.1.2: Bilag 3.1.3: Bilag 3.1.4: Bilag 3.1.5: Studieordning (afventer endelig diplombekendtgørelse) Den pædagogiske platform for Erhvervsakademi Aarhus Den pædagogiske platform konkretiseret for finansuddannelserne Oplæg til grundlæggende pædagogik for deltidsansatte undervisere Tips til variation i undervisningen. Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 11

13 Kriterium 4. Videngrundlag Vurdering Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervs- eller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren deltager i et samarbejde med bl.a. Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet med det formål at sikre at udbuddet er baseret på ny viden fra beskæftigelsesområderne. Dette vurderer ekspertpanelet positivt, selvom redegørelsen befinder sig på et overordnet niveau. Ansøgeren beskriver kun med få linjer at der også vil foregå samarbejde med de lokale virksomheder, hvilket ekspertpanelet vurderer som en mindre svaghed. Ansøgeren redegør for at der etableres et nationalt undervisernetværk for uddannelsesudbuddet, ligesom årlig deltagelse i en todages konference med relevant fagligt indhold er obligatorisk for underviserne. Ekspertpanelet vurderer desuden at ansøgerens samarbejdsaftale med VIA University College om videncenterfunktion omfattende bl.a. uddannelsen til professionsbachelor i finans vil bidrage til en generel udviklingsbasering som også vil understøtte det ansøgte udbud. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt følgende bilag: Bilag 4.1: Oversigt over gæsteforelæsere og virksomhedsbesøg fra finansøkonomer. Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 12

14 Kriterium 5. Fagligt miljø Vurdering Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Det vurderes positivt at der på udbudsstedet findes en række beslægtede uddannelser, herunder finansøkonomuddannelsen og finansbacheloruddannelsen. Derudover redegør ansøgeren for at institutionen har et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø når det drejer sig om det byggetekniske indhold i det ansøgte udbud af diplomuddannelsen, idet uddannelsen til bygningskonstruktør også findes på Erhvervsakademi Aarhus. Der er i alt tilknyttet 22 undervisere hvoraf 19 er fuldtidsansat. De dækker bl.a. områderne globaløkonomi, privatøkonomi, finansielle markeder og virksomheder, statistik, markedsføring, ledelse, kommunikation, kunde og samarbejde samt jura. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt følgende bilag: Bilag 5.1: Fuldtidsansatte undervisere inden for Finans ansat på Sønderhøj 30. Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 13

15 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer Vurdering De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer, der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren redegør for at udbudsstedets studiemiljø omfatter undervisningslokaler med moderne it-faciliteter, fx digital projektor og trådløst netværk. Derudover råder udbudsstedet over Open Learning Centre, grupperum, to auditorier til forelæsninger, faciliteter til understøttelse af virtuelle læringsmiljøer, bibliotek, studieboghandel, studievejledning, gratis parkeringsmuligheder og faciliteter der fremmer det sociale miljø. Eftersom uddannelsesudbuddets indhold ikke stiller særlige krav til faciliteter og ressourcer i form af fx laboratorier, vurderer ekspertpanelet at kriteriet er opfyldt. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6. Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 14

16 Kriterium 7. Kvalitetssikring Vurdering Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren gør på tilfredsstillende vis rede for at der på Erhvervsakademi Aarhus er et udbygget kvalitetssystem der også vil blive taget i anvendelse på det ansøgte uddannelsesudbud. Herunder bemærkes det som positivt at der for de fastlagte evalueringsaktiviteter er gjort udførligt rede for den fremgangsmåde der skal anvendes, hvem der er ansvarlig for gennemførelsen og hvem der er ansvarlig for opfølgning. Det er fx fastlagt at de studerende hvert halve år deltager i en elektronisk tilfredshedsundersøgelse om undervisningen, faciliteterne mv., som rektoratet/kvalitetsafdelingen står for, og som uddannelseschefen og underviserne har ansvaret for at følge op på. Derudover skal den enkelte underviser mindst én gang pr. semester evaluere egen undervisning i hver klasse. Metoden er fri og kan derfor vælges i samarbejde med de studerende, og underviserne har selv ansvar for gennemførelse og opfølgning. Ledelsen formidler desuden feedback fra virksomhedsnetværket (og dermed aftagerne) til underviserne og tilrettelæggerne. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 7.1: Erhvervsakademi Aarhus Kvalitetssystem Bilag 7.2: Kvalitetsberetning og -plan for AU og Diplom og Ledelsesakademiet 2008/09 og 2009/10 Bilag 7.3: Kvalitetsberetning og -plan for AU og Diplom og Ledelsesakademiet 2009/10 og 2010/11 Bilag 7.4: Spørgeramme studietilfredshedsevaluering. Udbud af diplomuddannelsen i vurdering ved Erhvervsakademi Århus i Århus 15

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Jette Mølholm Sendt pr. e-mail: jemo@tietgen.dk kvu@tietgen.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 18. november 2011 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i beskæftigelse. Professionshøjskolen Metropol Att.: Udviklingsleder Lise Jordahn Sendt pr. e-mail: lijo@phmetropol.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt profilforløb i beskæftigelse Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Professionshøjskolen Metropol Att: Institutchef Thøger Johnsen Viceinstitutchef Anette Hestbæk Sendt pr. e-mail: thjo@phmetropol.dk aehe@phmetropol.dk Akkreditering af eksisterende udbud af uddannelsen

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk

Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen. Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Designskolen i Kolding Att. Rektor Elsebeth Gerner Nielsen Sendt pr. e-mail: egn@dskd.dk dk@designskolenkolding.dk Akkreditering af eksisterende grunduddannelse (kommende bacheloruddannelse) i design Akkrediteringsrådet

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i design ved Danmarks Designskole Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet Juli 2010 Journalnummer 2009-0189

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik

Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013 Sagsnummer: 2013-65 DANMARKS AKKREDITERINGSINSTITUTION Akademiuddannelse

Læs mere