Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen"

Transkript

1 Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Uddannelsens struktur og varighed uddannelsen Uddannelsen varer 2 år og 10 måneder, inklusiv grundforløb 1 og grundforløb 2 Grundforløb 1 Grundforløb 2* Hovedforløb Skole 20 uger Skole 20 uger Praktik Skole Praktik Skole 10 uger 10 uger ** Praktik uddannelsen for elever med en gymnasial uddannelse Uddannelsen varer 2 år, inklusiv et reduceret grundforløb 2 på 5 uger Grundforløb 2 * Hovedforløb Skole 5 uger Praktik Skole Praktik Skole 10 uger 10 uger ** Praktik * Grundforløbets 2. del kan erstattes af Ny mesterlære ** Eleven skal til afsluttende prøve tidligst tre måneder, dog i ganske særlige tilfælde indtil seks måneder, før aftaleperiodens ophør, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, 41, stk. 2. Uddannelsens mål og indhold i hovedforløbet Praktikmål Praktikmål 1. praktikperiode 2. praktikperiode 3. praktikperiode arbejde og teknik Service og gæstebetjening Værtskab og helhedsforståelse Praktikmålene er beskrevet på tre niveauer: Begynder Rutineret Avanceret Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. Der lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. Ligeledes grundlægges selvstændighed i opgaveløsning. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. Der lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. Der lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Side 1 af 6

2 Praktikvirksomheden skal i hver praktikperiode afholde mindst en samtale med eleven. Samtalen skal dreje sig om elevens arbejdsindsats og kompetenceudvikling i forhold til praktikmålene. Samtalens konklusioner indføres i elevens uddannelsesbog forud for hver skoleperiode. Efter hver praktikperiode skal virksomheden i samarbejde med eleven udstede en praktikerklæring. De praktikerklæringer, som virksomheden udsteder efter de enkelte praktikperioder, og de skolevejledninger, som skolen udsteder efter de enkelte skoleophold, skal indgå i elevens uddannelsesbog. Praktikmål Praktisk receptionistarbejde Niveau Avanceret Mål Eleven kan: - foretage ind- og udcheckning ved anvendelse af IT-udstyr (1 & 2) - foretage booking og reservationer via nationale og internationale IT-systemer (1 & 2) - udføre intern og ekstern kommunikation ved anvendelsen af informationsteknolog i gæstebetjeningen og dialog med kunderne (1 & 2) - udfærdige tilbud og bekræftelser og deltage i fremstilling af salgsmateriale (1 & 2) - arbejde under hensyntagen til virksomhedens praksis inden for miljøhensyn (1 & 2) - arbejde ud fra begrebet godt arbejdsmiljø, herunder korrekte arbejdsstillinger (1 & 2) - arbejde inden for uddannelsens område ud fra kendskab til alle funktioner og overordnede processer i virksomheden (1 & 2) - modtage alle former for betalingsmidler og varetage alle funktioner i forbindelse med kontrol og afregning (1 & 2) - anvende lovgivning af relevans for hoteldrift og korrekt kunde- og gæstebetjening (2 & 3) - efterleve og indgå i virksomhedens sikkerhedsberedskab (2 & 3) - indgå i samarbejdet mellem virksomhedens afdelinger med dertil hørende koordinering af samarbejdet (2 & 3) - foretage kasseopgørelse og døgnafregning (2 & 3) - selvstændigt tilrettelægge arbejdsopgaver (2 & 3) Kunde- og gæstebetjening Niveau Avanceret Mål Eleven kan: - fremtræde med repræsentativ autoritet, herunder opretholdelse af god personlig hygiejne (1) - vejlede og servicere kunder og gæster med hensyn til overnatning, bespisnings-, transportog oplevelsesmuligheder samt danske turistprodukter (2 & 3) - vejlede kunder og gæster om dansk geografi og infrastruktur (2 & 3) - medvirke til, at kunder og gæster føler sig velkommen og får en god oplevelse (2 & 3) - samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere med henblik på at indfri kunder og gæsters ønsker og forventninger (2 & 3) - gøre brug af psykologiske værktøjer til situations- og rollebestemt service og gæstebetjening i forhold til nationalitet (2 & 3) - optræde med professionalisme, pli og diskretion (2 & 3) Side 2 af 6

3 Nærmere beskrivelse af de enkelte praktikmål Praktikmål 1. praktikperiode Praktisk receptionistarbejde Eleven kan på avanceret niveau foretage ind- og udcheckning ved anvendelse af IT-udstyr 2. praktikperiode 3. pratikperiode Eleven kan på avanceret niveau foretage booking og reservationer via nationale og internationale IT-systemer Eleven kan på avanceret niveau udføre intern og ekstern kommunikation ved anvendelsen af informationsteknologi i gæstebetjeningen og dialog med kunderne Eleven kan på avanceret niveau udfærdige tilbud og bekræftelser og deltage i fremstilling af salgsmateriale Eleven kan på avanceret niveau arbejde under hensyntagen til virksomhedens praksis inden for miljøhensyn Eleven kan på avanceret niveau arbejde ud fra begrebet godt arbejdsmiljø, herunder korrekte arbejdsstillinger Eleven kan på avanceret niveau arbejde inden for uddannelsens område ud fra kendskab til alle funktioner og overordnede processer i virksomheden Eleven kan på avanceret niveau modtage alle former for betalingsmidler og varetage alle funktioner i forbindelse med kontrol og afregning Eleven kan på avanceret niveau anvende lovgivning af relevans for hoteldrift og korrekt kunde- og gæstebetjening Eleven kan på avanceret niveau efterleve og indgå i virksomhedens sikkerhedsberedskab Eleven kan på avanceret niveau indgå i samarbejdet mellem virksomhedens afdelinger med dertil hørende koordinering af samarbejdet Eleven kan på avanceret niveau foretage kasseopgørelse og døgnafregning Eleven kan på avanceret niveau selvstændigt tilrettelægge arbejdsopgaver Kunde- og gæstebetjening Eleven kan på avanceret niveau fremtræde med repræsentativ autoritet, herunder opretholdelse af god personlig hygiejne Eleven kan på avanceret niveau vejlede og servicere kunder og gæster med hensyn til overnatning, bespisnings-, transport- og oplevelsesmuligheder samt danske turistprodukter Eleven kan på avanceret niveau vejlede kunder og gæster om danske turistprodukter. Eleven kan på avanceret niveau medvirke til, at kunder og gæster føler sig velkommen og får en god oplevelse Eleven kan på avanceret niveau samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere med henblik på at indfri kunder og gæsters ønsker og forventninger Eleven kan på avanceret niveau gøre brug af psykologiske værktøjer til situationsog rollebestemt service og gæstebetjening i forhold til nationalitet Eleven kan på avanceret niveau optræde med professionalisme, pli og diskretion Side 3 af 6

4 Skoleundervisning uddannelsen indeholder nedenstående fag. Fagrækken er et standardiseret hovedforløb for elever under 25 år. For voksne elever over 25 år er den samlede varighed reduceret med mindst 10 % fordelt på specifikke fag og skolelængde. Dette er angivet og markeret med rødt og kursiv i kolonnen Fag og tid elever over 25 år. Elver, der ønsker og har forudsætninger for det, kan gennemføre fag på talentniveau. Fagrækken på talentsporet er den samme som det standardiserede, men mindst 25 pct. af skoleundervisningen er på et højere præstationsniveau end det standardiserede. Talentsporet skal udvikle elevernes evne til at skabe innovative produkter og serviceydelser. Fagene i talentsporet er derfor valgt, så de kombinerer en række praktiske produktionsfag med fag, der understøtter innovation og produktudvikling. Fagene samt de højere niveauer er markeret med rødt i kolonnen Fag og Præstationsstandard. Fag på hovedforløbet Rødt markerer fag på talentniveau Rødt og kursiv markerer fag med reduceret tid Præstations-standard Rødt markerer talentniveauet tid- elever under 25 år tid elever over 25 år Rødt = fag med reduceret tid 1. skoleperiode Grundfag 4,5 4,5 4,5 Engelsk Niveau D 2,0 2,0 Psykologi Niveau F 1,0 1,0 Samfundsfag Niveau F 1,5 1,5 2. skoleperiode Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 12,5 11,5 4,5/3,5 8,0 Branchejura og forsikring Rutineret 0,5 0,5 Brancheøkonomi Begynder 1,0 1,0 1,0 Branchekommunikation, dansk og engelsk Avanceret 2,0 1,5 1,0/0,5 1,0 Innovation og drift Begynder 1,0 1,0 1,0 Konferencelære Rutineret 1,0 1,0 1,0 arbejde og teknik Rutineret/avanceret 1,5 1,5 Salg og marketing Rutineret 1,0 0,5 1,0 Service og gæstebetjening Avanceret/ekspert 2,0 1,5 1,0/0,5 1,0 Sikkerhed Rutineret 0,5 0,5 0,5 Turistlære Avanceret 1,0 1,0 1,0 Værtskab og helhedsforståelse Rutineret/avanceret 1,0 1,0 1,0 Side 4 af 6

5 Fag på hovedforløbet Rødt markerer fag på talentniveau Rødt og kursiv markerer fag med reduceret tid Præstations-standard Rødt markerer talentniveauet tid- elever under 25 år tid elever over 25 år Rødt = fag med reduceret tid 1. skoleperiode 2. skoleperiode Valgfri uddannelsesspecifikke fag * 2,5 2,0 1,0 1,5/1,0 Konference- og mødekoncepter Avanceret 1,5 Kulturforståelse Rutineret 1,0 Salg og markedsføring Avanceret 1,5 Tysk kommunikation Begynder 1,0 Antal ugers valgfag 0,5 0 0,5/0 Antal skoleuger i alt /9 10/9 *) De valgfri uddannelsesspecifikke fag vælges af eleven i samråd med praktikvirksomheden og skolen. Side 5 af 6

6 Prøver, bedømmelse og beviser mv. I sidste skoleperiode afholder skolen en afsluttende prøve, der samtidig udgør en svendeprøve. Svendeprøven består af en projektopgave, en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Ved bedømmelsen af svendeprøven gives: 1 karakter for projektopgaven 1 karakter for den skriftlige prøve samt 1 karakter for den mundtlige prøve Hver af de 3 prøver vægter lige i svendeprøvens samlede karaktersum. Resultatet af svendeprøven angives i svendebrevet i form af en benævnelse ud fra summen af elevens 3 opnåede karakterer. Karaktergivning er i henhold til 7-trinskalaen. Uddannelsesbeviset (svendebrevet) påføres resultatet af svendeprøven. Resultatet anføres i svendebrevet i form af en benævnelse ud fra summen af elevens 3 opnåede karakterer. Hvis eleven har opnået karaktersummen: 1) 6-23 anføres på svendebrevet: Bestået 2) anføres på svendebrevet: Bestået med udmærkelsen bronze 3) anføres på svendebrevet: Bestået med udmærkelsen sølv 4) 36 anføres på svendebrevet: Bestået med udmærkelsen guld Selve karaktersummen anføres ikke på svendebrevet. Svendebrevet udsendes til praktikstedet 2 6 uger før elevens uddannelse afsluttes. Denne orientering er baseret på gældende bekendtgørelse om uddannelserne og tilhørende uddannelsesordning for uddannelsen til gastronom, specialet smørrebrød og catering, som er udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen. Bekendtgørelsen og uddannelsesordningen kan findes på sekretariatets hjemmeside Uddannelsessekretariatet, Køkken-, Hotel- og Restaurantfagenes Uddannelsessekretariat Vigerslev Allé Valby Tlf.: Fa: mail: Side 6 af 6

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen... Indholdsfortegnelse... Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Industritekniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse Uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vesterbrogade 6D, 4. 1620 København V, Tlf.: 32 54 50 55 E-mail: sus@sus-udd.dk Hjemmeside: www.susudd.dk Praktikvejledning Ejendomsserviceteknikeruddannelsen I kraft15.07.2012

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder.

NB! Valgfri specialefag og valgfag kan gennemføres i forbindelse med eller uafhængigt af de anførte skoleperioder. Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere