Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale"

Transkript

1 Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde. De politiske målsætninger er suppleret med konkrete succeskriterier og målemetoder for at sikre, at de er realiserbare. Indholdsfortegnelse 1) INPUT TIL POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR AFTALEN OM INDLÆGGELSE OG UDSKRIVELSE...2 2) INPUT TIL POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR AFTALEN OM TRÆNING...4 3) INPUT TIL POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR AFTALEN OM BEHANDLINGSREDSKABER OG HJÆLPEMIDLER...6 4) INPUT TIL POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR AFTALEN OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE...7 5) INPUT TIL POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR AFTALEN OM UTILSIGTEDE HÆNDELSER...9 6) INPUT TIL POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR AFTALEN OM VOKSENPSYKIATRI ) INPUT TIL POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR AFTALEN OM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI ) INPUT TIL POLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR AFTALEN OM BØRN, UNGE OG GRAVIDE

2 1) Input til politiske målsætninger for aftalen om indlæggelse og udskrivelse Forslag til politiske målsætninger og strategi vedr. indlæggelse Politiske målsætninger Succeskriterier Målemetode og tidspunkt* Vi vil medinddrage patienten og de pårørende, hvis patienten ønsker det Vi vil finde alternativer til uhensigtsmæssige indlæggelser Vi vil forberede indlæggelsen Vi vil sikre god kommunikation og koordinering mellem de involverede parter. Vi vil påbegynde planlægningen af udskrivelsen ved indlæggelsen Vi vil sikre, at patienten oplever sammenhæng i indlæggelsesforløbet 95 % af patienter og pårørende oplever sig medinddraget ved en indlæggelse 95 % af alle indlæggelser er hensigtsmæssige 95 % af en indlæggelse er forberedt af praktiserende læge og hjemmeplejen 95 % af patienter og pårørende oplever at der er god kommunikation mellem praktiserende læge, evt. hjemmeplejen og hospital ved en indlæggelse 95 % af alle udskrivninger, hvor hjemmeplejen skal inddrages, er påbegyndt ved indlæggelsen 95 % af patienterne/ pårørende oplever sammenhæng i indlæggelsesforløbet Afdækkes via spørgsmål i LUP (den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser)- især spørgsmål vedrørende information og modtagelse på afdelingen. Afdækkes via indikatorer i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Afdækkes via indikatorer i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Afdækkes via spørgsmål i LUP især spørgsmål vedrørende personale og information. Afdækkes via indikatorer i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) Afdækkes via spørgsmål i LUP især spørgsmål vedrørende modtagelse på afdelingen og information. Forslag til politiske målsætninger og strategi vedr. udskrivelse Politiske målsætninger Succeskriterier Målemetode og tidspunkt Vi vil medinddrage patienten og de pårørende, hvis patienten ønsker det Vi vil informere patienten om helbredstilstand og de forebyggelses-, behandlings- og plejetiltag, som vedkommende skal fortsætte med efter udskrivelsen Vi vil sikre, at patienten oplever sammenhæng i udskrivelsesforløbet 95 % af patienter og pårørende oplever sig medinddraget ved en indlæggelse 95 % af patienterne er informeret om helbredstilstand og de forebyggelses-, behandlings- og plejetiltag, som vedkommende skal fortsætte med efter udskrivelsen 95 % af patienterne/ pårørende oplever sammenhæng i indlæggelsesforløbet Afdækkes via spørgsmål i LUP. Især spørgsmål vedrørende udskrivelse. Afdækkes via spørgsmål i LUP. Især spørgsmål vedrørende udskrivelse (herunder spørgsmål vedrørende overgange til andre sektorer). Afdækkes via Spørgsmål i LUP. Især spørgsmål vedrørende udskrivelse (herunder 2

3 Vi vil planlægge udskrivelsen ved indlæggelsen Vi vil udvise fleksibilitet og tage hensyn til patienten 95 % af alle udskrivninger, hvor hjemmeplejen skal inddrages, er påbegyndt ved indlæggelsen spørgsmål vedrørende overgange til andre sektorer) Afdækkes via indikatorer i Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) *=Temagruppen vedrørende indlæggelse og udskrivning anbefaler, at de politiske målsætninger vedrørende indlæggelse og udskrivning afdækkes via eksisterende data vedrørende patienttilfredshed (Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser LUP) og kvalitetsstandarter (Den danske kvalitetsmodel DDKM). Det vurderes således, at det eksisterende datamateriale i tilstrækkelig grad vil kunne belyse de skitserede målsætninger. 3

4 2) Input til politiske målsætninger for aftalen om træning Politiske målsætninger Succeskriterier Målemetode og tidspunkt Følge genoptræningsområdet tæt Følge landsgennemsnittet Aktivitetstal - Aktivitetstal for almindelig ambulant genoptræning (nu antal ydelser, temagruppen anbefaler det skal laves om til antal planer pr indbyggere) - Aktivitetstal for specialiseret ambulant genoptræning (nu antal ydelser, temagruppen anbefaler det skal laves om til antal planer pr indbyggere) - Samlet aktivitetstal for almindelig ambulant genoptræning og specialiseret ambulant genoptræning (nu antal ydelser, temagruppen anbefaler det skal laves om til antal planer pr indbyggere) - Aktivitetstal for genoptræning under indlæggelse Økonomital - Økonomital for kommunal medfinansiering af genoptræning under indlæggelse - Økonomital for kommunal finansiering af almindelig ambulant genoptræning - Økonomital for kommunal finansiering af specialiseret ambulant genoptræning Ventetid - Ventetid på genoptræning fra genoptræningsplanen udfyldes til genoptræningen påbegyndes i kommunerne og regionen Niveauet for specialiseret ambu- 4

5 Genoptræningsplanerne skal være udfyldt fyldestgørende, således at det tydeligt fremgår, hvorfor der er tale om specialiseret eller almindelig genoptræning. Der er mulighed for at følge kvalitet og udvikling bl.a. via auditering. At det i højere grad kommer til at fremgå af genoptræningsplanerne, hvorfor der er henvist til almen eller specialiseret genoptræning lant genoptræning - Følge niveauet for specialiseret ambulant genoptræning udviklingen på landsplan - Følge om niveauet for specialiseret genoptræning nærmer sig hinanden kommunerne imellem Tidspunkt: Til klyngemøder og overordnet opgørelse halvårligt der forelægges temagruppen vedr. træning. Udviklingen på hvert hospital og i hver kommune følges. Regional audit Tidspunkt: 2010 Sikring af udvikling på genoptræningsområdet og fasholdelse af samarbejdet sektorerne i mellem At de nævnte initiativer igangsættes som planlagt - Revidering af snitfladekataloget en gang årligt - Udarbejdelse ag genoptræningsforløbsbeskrivelser i Arbejde med genoptræning versus rehabilitering, f.eks. på kræftområdet i

6 3) Input til politiske målsætninger for aftalen om behandlingsredskaber og hjælpemidler Politiske målsætninger Succeskriterier Målemetode og tidspunkt Indførelse af standardiserede hjælpemiddelpakker til udvalgte udskrivelsesforløb, som kan sikre en hurtig og smidig indsats Fælles indkøbsaftaler i region og kommuner således, at borger præsenteres for de samme produkter på hospitalerne og i kommunerne Etablering af en lokal samarbejdsstruktur på hjælpemiddelområdet med henblik på at sikre implementering af og opfølgning på aftalen Beskrivelse af udvalgte udskrivelsesforløb Beskrivelse af hjælpemiddelpakker Kommunal og regional enighed om udvalgte udskrivelsesforløb og hjælpemiddelpakker Undersøge muligheder og udviklingspotentiale for fælles indkøbsaftaler At opnå den bedste kvalitet til billigst pris Samarbejdsstruktur på hjælpemiddelområdet etableres i alle klynger Beskrivelser er udarbejdet af Det Regionale Samarbejdsråd på hjælpemiddelområdet inden 1. januar 2012 Beskrivelserne godkendes af Sundhedskoordinationsudvalgte medio 2012 Kortlægning af muligheder og udviklingspotentialer er udarbejdet af Det Regionale Samarbejdsråd på hjælpemiddelområdet ultimo 2011 Etableres i løbet af

7 4) Input til politiske målsætninger for aftalen om sundhedsfremme og forebyggelse Den overordnede målsætning med sundhedsaftalen på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet er at fremme folkesundheden i Region Midtjylland. Fokus i sundhedsaftalen rettes mod en række indsatsområder, der understøtter denne overordnede målsætning. Der sættes i denne sundhedsaftale særligt fokus på arbejdet med udvikling og implementering af forløbsprogrammer for mennesker med kroniske lidelser. Et fokus, der understøttes af, at det er aftalt mellem region og kommuner at have kronikerindsatsen som særligt evalueringsområde i Politiske målsætninger Succeskriterier Målemetode og tidspunkt Forbedre folkesundheden i regionen - Selvvurderet helbred Baseline laves i 2010 Den regionale sundhedsprofil* Hvordan har du det (spørgsmål B1) Ultimo ultimo Rygefrekvens Baseline laves i 2010 Den regionale sundhedsprofil Hvordan har du det (spørgsmål I1) Ultimo ultimo Fysisk aktivitet Baseline laves i 2010 Den regionale sundhedsprofil Hvordan har du det (spørgsmål L1) Ultimo ultimo 2013 Udvikle og implementere forløbsprogrammer til forbedring af indsatsen for patienter med kroniske sygdomme - Patientens oplevelse af sammenhæng i forløb - Andel af patienter, der tilbydes årskontroller inden for de tre forløbsprogrammer (KOL, hjertekar og diabetes) - Tværsektorielle initiativer, der understøtter implementering af forløbsprogrammerne Baseline laves i 2010 Baseline laves i 2010 Der er igangsat initiativer i alle klynger inden udgangen af 2013 Redskabet som Center for Kvalitetsudvikling udvikler Opgøres årligt på baggrund af baseline 2010 Opsamles på klynge styregruppemøder *Den regionale sundhedsprofil Hvordan har du det udarbejdes hvert fjerde år, så det er muligt at følge udviklingen over en årrække. Sundhedsprofilen er fra 2010 gjort landsdækkende, hvilket giver mulighed for at sammenligne folkesundheden i Region Midtjylland med de øvrige regioner. Ud over ovenstående målsætninger ønsker temagruppen for sundhedsfremme og forebyggelse, at der sættes særligt fokus på: It-understøttelse af kronikerindsatsen. Dataopsamling og it-baseret monitorering af indsatsen både på individ-, populations- og organisationsniveau på tværs af sektorerne. Bedre it-kommunikation mellem regionshospitaler, kommuner og almen praksis KRAMS (Kost, rygning, alkohol, motion, mental sundhed og seksuel sundhed) 7

8 Social ulighed i sundhed Indsatsen for mennesker med kroniske lidelser 8

9 5) Input til politiske målsætninger for aftalen om utilsigtede hændelser Politiske målsætninger Succeskriterier Målemetode og tidspunkt Forbedring af patientsikkerheden i sektorovergange hos alle relevante parter i det samlede sundhedsvæsen Etablering af et tværsektorielt netværk vedr. utilsigtede hændelser Der sker en systematisk registrering og analyse af utilsigtede hændelser i sektorovergange Der sker læring af utilsigtede hændelser, som sker i sektorovergange, ved igangsættelse af forebyggende initiativer både i fællesskab og hos den enkelte part Det tværsektorielle netværk skal afholde første møde i første halvdel af 2011 Det tværsektorielle netværk evalueres i 2013 på om netværket er i stand til at levere de ydelser og effekter, netværket er sat i verden til. Det tværsektorielle netværk registrerer, at antallet af indberettede utilsigtede hændelser er i stigning i nærværende sundhedsaftaleperiode. Det tværsektorielle netværk laver aggregerede analyser på baggrund af indberetninger til DPSD Der nedsættes ad hocanalysegrupper ved alvorlige utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dette registreres ved, at det tværsektorielle netværk delagtiggøres heri Det tværsektorielle netværk delagtiggøres i analyseresultater og forebyggende initiativer fra Utilsigtede Hændelser i sektorovergange. Det tværsektorielle netværk afrapporterer til Sundhedskoordinationsudvalget og klyngestyregrupperne Der iværksættes forebyggende initiativer hos de enkelte parter. Disse beskrives i afrapporteringen 9

10 6) Input til politiske målsætninger for aftalen om Voksenpsykiatri Overordnet målsætning: Sikre en sammenhængende og koordineret tværsektoriel indsats for borgere med psykiske lidelser - effekt Målsætning Succeskriterier Målemetode og tidspunkt Forebyggelse af akut indlæggelse af patienter, som er kendt i regionspsykiatrien og kommune Øget patienttilfredshed med aftaler i forbindelse med udskrivning Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde omkring de patienter som er i størst risiko fro at droppe ud af behandling og de sociale tilbud Afdækning og påbegyndt implementering af MedComstandarder Fald i antal akutte indlæggelser fra nuværende 98% til at 80 % af alle indlæggelser sker akut. Stigning i patienttilfredshed fra nuværende 90 til 95% Fald i antal færdigbehandlede patienter/forbrugte sengedag af færdigbehandlede patienter Fald i antal færdigbehandlede cpr.nr. Fald i antal forbrugte sengedage af færdigbehandlede patienter Udarbejdelse af flere koordinationsplaner og udskrivningsaftaler, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger Tilslutning til IT-strategi og analyse af anvendelse af ITsystemer og snitflader i psykiatrien, kommunalt og regionalt Eksisterer. Årlig opfølgning i klyngerne. Landsdækkende patientundersøgelser på psykiatriområdet. Gennemføres næste gang i 2012 Årlig opfølgning på klyngemøder Eksisterer. Årlig opfølgning i klyngerne Audit ift. effekten virker de? Evt. DDKM. I indeværende periode for sundhedsaftalen Overordnet målsætning: Fremme sundhed og trivsel blandt borgere med psykiske lidelser udpegede indsatsområder Målsætning Succeskriterier Målemetode og tidspunkt Nedbringelse af overdødeligheden blandt mennesker med psykiske lidelser Flere psykisk syge opdages og håndteres i den primære sektor Sikre bedre sammenhæng mellem regionspsykiatri og arbejdsmarkedsindsats I hver klynge igangsættes minimum 1 tværsektorielt projekt mellem kommunen, regionspsykiatrien og praktiserende læger til at fremme sundhed og trivsel hos målgruppen. I hver klynge iværksættes initiativer i form af screening/tidlig opsporing af psykiske lidelser. At der inden for sundhedsaftaleperioden iværksættes initiativer ifm. screening/tidlig opsporing Iværksættelse (og evaluering) af disse tiltag inden for sundhedsaftaleperioden. Iværksættelse (og evaluering) af disse tiltag inden for sundhedsaftaleperioden. Iværksættelse (og evaluering) af disse tiltag inden for sundhedsaftaleperioden. 10

11 7) Input til politiske målsætninger for aftalen om børne- og ungdomspsykiatri Målsætning Succeskriterier Målemetode og tidspunkt Fokus på forløbet før en henvisning: Sikre at alle relevante indsatser i primærsektoren er overvejet/afprøvet før en henvisning til BUC Øget kontakt mellem kommuner og almen praksis før henvisning til BUC Bedre samarbejde om målgruppen mellem kommuner, praktiserende læger og regionspsykiatri i førhenvisningsforløbet, herunder - kvalificering af henvisninger At der internt i kommunerne etableres procedurer for at sikre, at alle relevante primærkommunale indsatser er overvejet/afprøvet før en henvisning Den kommunale indsats/ overvejelser inden en henvisning skal dokumenteres i henvisningen Øget inddragelse af praktiserende læger, fx gennem deltagelse af kommunale og regionale praksiskonsulenter på klyngemøder Der udvikles modeller for at bedre samarbejdet mellem BUC, kommuner og praktiserende læge, fx via fremskudt team, tværgående visitationsteam el.lign. Opfølgning på klyngemøder. Evt. audit på henvisninger. Opfølgning på klyngemøder Opfølgning på klyngemøder Fald i antallet af afviste henvisninger Høj tilfredshed hos patienter/pårørende med sektorsamarbejdet Afdækning og påbegyndt implementering af MedComstandarder Tilvejebringelse af viden om, hvorvidt der eksisterer et mønster i de afviste henvisninger Tilslutning til IT-strategi og analyse af anvendelse af ITsystemer og snitflader i psykiatrien kommunalt og regionalt Analyse af de afviste henvisninger mht. kommunefordeling, henviser, indhold etc. Evt. via gennemførelse af audit. Den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse I indeværende periode for sundhedsaftalen 11

12 8) Input til politiske målsætninger for aftalen om børn, unge og gravide Temagruppen for børn, unge og gravide foreslår, at den overordnede målsætning for sundhedsaftalen vedr. børn, unge og gravide er at fremme sunde børn i sunde familier. En række indsatsområder i sundhedsaftalen skal understøtte den overordnede målsætning. I skemaet nedenfor er oplistet de områder, som temagruppen vil foreslå, at der sættes særligt fokus på. Målsætninger Succeskriterier Målemetode og tidspunkt Sammenhængende forløb ved udskrivning i forbindelse med en fødsel -indgåelse af sundhedsaftale om udskrivning i forbindelse med en fødsel 2011/2012 Genindlæggelser Sammenhængende indsats for reduktion af social ulighed og udsatte gravide, herunder: - særlig indsats for gravide med et misbrug af rusmidler eller alkohol i forbindelse med etableringen af et regionalt familieambulatorium i Særlig indsats for børn født for tidligt - Særlig indsats i forhold til systematisk opsporing og håndtering af udsatte gravide Fælles strategi for sammenhængende forebyggelsesindsats for: - Familier med overvægt - Gravide rygere og deres familier -indgåelse af sundhedsaftale vedr. tværsektorielle samarbejde omkring familieambulatoriet -indgåelse af sundhedsaftale om sammenhængende rådgivning og indsats for børn født for tidligt - indgåelse af sundhedsaftale om opsporing og håndtering af udsatte gravide -kortlægning af regionale og kommunale tilbud til børn med overvægt og gravide med overvægt -fælles strategi for sammenhængende forebyggelsesindsats overfor familier med overvægt -Kortlægning af regionale og kommunale rygestoptilbud til gravide og familier -Fælles strategi for en sammenhængende forebyggelsesindsats overfor gravide rygere og familier 2011/2012 -tværsektorielle statusmøder, hvor fagpersoner vurderer indsatsen -Evaluering af familieambulatorium 2011/2012 -at kortlægningerne er udarbejdet -at strategierne er udarbejdet 12

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Afrapportering Sundhedsaftalen

Afrapportering Sundhedsaftalen Afrapportering 2013 Sundhedsaftalen Administrativ del Region Midtjylland 2011-2014 Side 1 1. Indledning...3 Afrapporteringens konklusioner...3 2. Afrapportering for politisk aftale om indlæggelses- og

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune

Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen Horsens Kommune Implementeringsplan og status for Sundhedsaftalen 2018 Horsens Kommune Godkendt Arbejdsplan Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen

Læs mere

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune

Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar december Region Hovedstaden Gribskov Kommune Obligatorisk oversigtsskema vedrørende sundhedsaftalen indgået i valgperioden 1. januar 2010 31. december 2013 Vejledning: Dette oversigtsskema skal udfyldes og indsendes til Sundhedsstyrelsen sammen med

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Generel Politisk Sundhedsaftale

Generel Politisk Sundhedsaftale Generel Politisk Sundhedsaftale Region Midtjylland 2011-2014 Godkendt version Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Politisk aftale om indlæggelses- og udskrivelsesforløb...12

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Generel Politisk Sundhedsaftale. Region Midtjylland

Generel Politisk Sundhedsaftale. Region Midtjylland Generel Politisk Sundhedsaftale Region Midtjylland 2011-2014 Høringsudkast 13. april 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Politisk aftale om indlæggelses-

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014

Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 Kommunalt Lægeligt Udvalg 4. december 2014 Tværsektoriel grundaftale - Ca. 20 delaftaler - I drift og fungerer - Fokus på samarbejde og kommunikation - Arbejdsdeling mellem sygehuse,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang.

De obligatoriske indsatsområder ud fra en forløbstankegang. Status for samarbejdet med indsatsområderne i Sundhedsaftalen 2011 2014 Generel indledning. Regionen og kommunerne skal indgå nye sundhedsaftaler med virkning fra 2011. Sundhedsaftalen skal understøtte,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper.

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper. 1. Status fra arbejdsgruppe vedr. forebyggelse Arbejdsgruppen har planlagt i alt 5 møder incl. Kick-off seminar. 2 møder har allerede været afholdt. Møderne er tematiserede, således at det så vidt muligt

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016

SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 SUNDHEDSPOLITISK DIALOGFORUM 14. Oktober 2016 VELKOMST v/ Anders Broholm, næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget DAGENS PROGRAM 8.30-8.35 Velkomst v/anders Broholm 8.35-9.20 Oplæg v/flemming Møller

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt strategipapir

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Sundhedsaftale 2011-2014

Sundhedsaftale 2011-2014 Koncern Plan & Udvikling Sundhedsaftale 2011-2014 V/ Torben Hyllegaard, Region Hovedstaden Oplæg til møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden 28. februar 2011 Sundhedsaftalens formål Sundhedsaftalen

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011.

Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011. Status for 2012 på Den Politiske Sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Godkendt af sundhedsstyrelsen foråret 2011. Grøn: Forløber planmæssigt Gul: Har udfordringer i forhold

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Afrapportering af LUP Somatik 2013

Afrapportering af LUP Somatik 2013 Dato: 1. maj 2014 Brevid: 2290302 Afrapportering af LUP Somatik 2013 Den Landsdækkende Undersøgelse (LUP) 2013 blev offentliggjort den 28. april 2014. Svarprocenten på landsplan er 59 %. Undersøgelsen

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere