R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 27. februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 27. februar 2015"

Transkript

1 R E F E R A T af Møde i Udviklingspolitisk Råd den 27. februar 2015 Til stede: Medlemmer: Professor Georg Sørensen, Århus Universitet (Formand) Generalsekretær Vagn Berthelsen, IBIS Programkoordinator Rolf Hernø, Care Danmark Vibeke Tuxen, Civilsamfund i Udvikling, CISU Sektionsleder Julie Koch, Red Barnet Institutleder Helle Samuelsen, Københavns Universitet Direktør Nanna Hvidt, DIIS Professor Lisa Ann Richey, Roskilde Universitet Konsulent Jens Erik Ohrt, LO Chefkonsulent Tine Bork, Håndværksrådet Direktør Thomas Bustrup, Dansk Industri, Direktør Jan Laustsen, Landbrug & Fødevarer Udenrigsministeriet: Handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (pkt. 1-3) Direktør for udviklingspolitik Martin Bille Hermann Chef for Center for Global Udvikling og Samarbejde Morten Jespersen Kontorchef Nathalia Feinberg, Dorte Chortsen og Mette Brink Madsen (UGS) Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Kontorchef Morten Elkjær og chefkonsulent Lis Rosenholm, GRV Kontorchef Morten Elkjær, chefkonsulent Lis Rosenholm, chefkonsulent Niels Egerup og seniorkonsulent Flemming W. Olsen, GRV Kontorchef Morten Elkjær, chefkonsulent Lis Rosenholm og chefrådgiver Anette Aarestrup, GRV

2 Dagsordenspunkt 1: Udvikling af strategisk platform for innovative partnerskaber til fremme af bæredygtig vækst samt nye erhvervsinstrumenter Handels- og udviklingsministeren orienterede om arbejdet med en ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter. Han understregede betydningen af den private sektor i udviklingssamarbejdet, herunder i arbejdet med de kommende mål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Danmark havde styrker og kompetencer, som man kunne tilbyde med udgangspunkt i behovene ude i landene. Man ville i arbejdet bruge erfaringerne fra tidligere erhvervsinstrumenter og samtidig tænke ud af boksen, eksempelvis i hvordan udviklingssamarbejdet kunne være med til at opbygge netværk og brede partnerskaber. Udkastet til den strategiske platform forventedes præsenteret for Rådet i april og lanceret i maj Udviklingspolitisk Råd var overvejende positivt overfor tankerne bag platformen og enig i vigtigheden at engagere den private sektor som katalysator for vækst. Støtte til udvikling af rammevilkår for den private sektor var vigtig. Der skulle være krav til virksomhederne om at skabe jobs og bidrage til bæredygtig vækst. Visse medlemmer mente også, at der burde være krav om at bidrage til fattigdomsbekæmpelse. Rådet fandt det vigtigt at have realistiske målsætninger for partnerskaberne. Udviklingseffekter skulle være i fokus, og udviklingsbistanden skulle ikke anvendes som erhvervsstøtte. I mange udviklingslande står den uformelle sektor for størstedelen af økonomien og må derfor også medtænkes. Rådet fandt, at efterspørgselsdrevet og lokal forankring var vigtig, og at inddragelse af lokale virksomheder og organisationer derfor skulle finde sted i højere grad, end det havde været tilfældet i tidligere programmer. Brede partnerskaber mellem NGO er og virksomheder kunne fungere godt, men platformen skulle ikke kun fokusere på NGO og virksomhedspartnerskaber, da der var et begrænset antal virksomheder og NGO er, der kunne indgå i den slags partnerskaber. Rådet understregede vigtigheden af, at der i fremtiden blev brugt flere ressourcer på match-making mellem virksomheder og NGO er. Rådet fandt det relevant at kortlægge danske og internationale erfaringer med erhvervsinstrumenter som input til udviklingen af platformen og at sikre, at de nye erhvervsinstrumenter blev langtidsholdbare. Administrationen af erhvervsinstrumenterne kunne med fordel flyttes til en organisation med forretningsviden, f.eks. IFU. Rådet opfordrede til, at fokus landemæssigt også skulle være i de fattige udviklingslande, men det var også vigtigt at huske, at den største ulighed og problemer med bæredygtig vækst var at finde i nye vækstlande. Rådet understregede, at additionalitet skulle være et hovedprincip, eksempelvis i form af støtte til danske virksomheder på bestemte markeder, hvor de ikke ville have gået ind uden et privat-offentligt partnerskab. Dele af Rådet fandt, at man fra dansk side ikke skulle være forsigtige i forhold til EU's statsstøtteregler, at der blev strammet mere op, end det var nødvendigt. Udenrigsministeriet kunne være med til at skubbe erhvervslivet i en ønsket retning og gøre det til frontløber inden for CSR. Rådet understregede, at UN Guiding Principles for Business and Human Rights skulle være retningsgivende for alle virksomheder og organisationer, der modtager danske støttekroner. Endelig fandt Rådet det hensigtsmæssigt, hvis antallet af instrumenter blev reduceret. Handels- og udviklingsministeren takkede Rådet for bemærkningerne og konkluderede, at der var enighed om, at styrkelse af den private sektor i udviklingssamarbejdet var vigtig for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig vækst. Evalueringer og erfaringer med erhvervsinstrumenter ville blive analyseret og brugt i arbejdet med at udvikle platformen. Skabelse af anstændige jobs var en vigtig målsætning for platformen, men ikke det eneste paramenter. UN Guiding Princi- 2

3 ples for Business and Human Rights skulle være retningsgivende. Platformen var en samling af ordninger, og hvor mange instrumenter, der skulle være, var et relevant spørgsmål. Platformen skulle ikke være administrativ tung og dele af den kunne eventuelt godt forankres uden for Udenrigsministeriet, hvis der samtidig var det tilstrækkelige kendskab til de udviklingspolitiske prioriteter for erhvervsinstrumenterne. Med hensyn til EU's statsstøtteregler ville det være Kammeradvokatens vurdering, der var retningsgivende. Formanden konkluderede, at der var enighed om, at den private sektor var vigtig for skabelse af vækst og beskæftigelse, og at Danmark har særlige kompetencer i den forbindelse, der kan indgå i at løse udfordringer ude. Jobskabelse var et centralt parameter. Betænkeligheder i Rådet havde drejet sig om, at dele af Rådet ønskede, at platformen i højere grad skulle fokusere på rammevilkår og den uformelle økonomi. Desuden mente dele af Rådet, at man i højere grad kunne stille krav til virksomhederne om at indgå i brede partnerskaber med NGO er, mens andre mente, at dette var af sekundær betydning. Der var enighed om, at antallet af erhvervsinstrumenter og puljer med fordel kunne reduceres, og at det ikke måtte blive administrativt tungt. Dagsordenspunkt 2: Landbrugsinvesteringsfonden Handels- og udviklingsministeren redegjorde for arbejdet med forberedelse af Landbrugsinvesteringsfonden, som var udarbejdet i et samarbejde med IFU, som også ville administrere fonden. Ministeren forklarede de overvejelser, man havde gjort sig, og de hensyn, der var taget i forhold til bæredygtighed herunder også hensyn til arbejdstager og miljø - og ansvarlige investeringer i forhold til bl.a. jordrettigheder og småbønders deltagelse. Det forventedes, at institutionelle investorer vil bidrage med millioner kroner, som set i sammenhæng med 89 millioner fra bistandsmidlerne understregede, at der må tages rimelige hensyn til de institutionelle investorers ønsker. Ministeren vurderede, at det ville være muligt at forene og balancere statens ønsker om udviklingseffekter og mobilisering af kapital til landbrugsprojekter med de private investorers ønsker om økonomisk afkast. Ministeren udtrykte tillid til, at IFU har erfaring og kapacitet til at gennemføre kommercielt bæredygtige projekter, således at fonden vil kunne bidrage til fremme af gode landbrugsinvesteringer i udviklingslande. Endvidere var der positive erfaringer med offentligt-private samarbejder fra Klimainvesteringsfonden. Udviklingspolitisk Råd udtrykte generel tilfredshed med oplægget til fonden og anerkendte IFU s store erfaring og kapacitet til at operere i udviklingslande på forsvarlig og bæredygtig vis. Nødvendigheden af ikke at komplicere fondens virke blev fremhævet, ligesom det blev nævnt, at fonden primært ville adressere produktion og ikke fødevaresikkerhed. Der blev udtrykt en generel bekymring for muligheden for jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse, og det blev fremhævet, at jobskabelsen gerne skulle komme de fattigste til gode. Endvidere var der bekymring over manglende inddragelse af småbønder, og om hvorvidt investeringerne kunne resultere i jordopkøb. Der blev udtrykt bekymring for manglende gennemsigtighed i fondens virke i betragtning af begrænsninger i aktindsigtsmuligheder i IFU. Ligeledes blev det fremført, at det faktum, at dansk landbrug var dygtig til at producere fødevarer i Danmark, ikke automatisk var ensbetydende med, at dette også ville gælde i udviklingslande. Endelig spurgte et medlem til muligheden for at inkludere tobaksproduktion med henvisning til, at det er en vigtig produktion for mange småbønder. 3

4 Handels- og udviklingsministeren havde tillid til, at IFU kunne løfte ansvaret og sikre, at der bliver etableret kommercielt bæredygtige investeringer i landbrugssektoren i udviklingslande. IFU vil som administrator for Landbrugsinvesteringsfonden skulle sikre, at det materiale, som kommercielle samarbejdspartnere stiller til rådighed, bliver behandlet fortroligt. Hvis IFU ikke var i stand til at garantere deres samarbejdspartnere fuld fortrolighed, vil en række af virksomhederne afstå fra at samarbejde med IFU. Det var imidlertid ministerens opfattelse, at IFU generelt udviser stor åbenhed over for offentligheden om rettighedsbaserede spørgsmål, herunder vedrørende menneskerettigheder og korruption. IFU havde i den sammenhæng et godt forhold til de forskellige organisationer, som IFU løbende mødes med. Vedrørende samarbejde med småbønder og sikring af deres rettigheder, henviste ministeren til et samarbejde med bl.a. Verdensbanken om støtte til små-bønder og til IFU s generelle strenge screening procedurer, som skulle sikre imod utilsigtede jordopkøb. Vedr. tobaksproduktion henviste ministeren til gældende regler. Formanden konkluderede, at der var en generel opbakning til Landbrugsinvesteringsfonden, herunder til IFU s rolle som fondsforvalter. IFU måtte inden for den samlede økonomiske ramme for fonden balancere kommercielle overvejelser og udviklingshensyn, herunder målsætninger vedrørende småbønder, bæredygtighed, miljøhensyn og jobskabelse. Formanden opfordrede endvidere til, at bl.a. civilsamfundsorganisationer fulgte fondens arbejde. Dagsordenspunkt 3: Orientering om myndighedssamarbejde Handels- og udviklingsministeren orienterede om formål og indhold af myndighedssamarbejdet, herunder med udsendelse af vækstrådgivere til de danske ambassader og de tilhørende samarbejdsprojekter mellem de danske fagministerier og de tilsvarende ministerier i landene om udvikling af landets politikker, lovgivning, regulativer, standarder mv. Ministeren orienterede om udvælgelsesprocessen og det tætte interministerielle samarbejde om ordningen samt ambitionen om, at myndighedssamarbejdet ikke blot vil skabe positive resultater for landene, men også åbne nye muligheder for dansk erhvervsliv. Ministeren redegjorde for status, hvor 12 lande nu er udvalgt til samarbejde mellem danske fagministerier og partnermyndigheder og udsendelse af vækstrådgivere. Landene er: Sydafrika, Ghana, Kenya, Mexico, Colombia, Brasilien, Tyrkiet, Kina, Vietnam, Indonesien, Bangladesh og Myanmar. De første vækstrådgivere var allerede ansat, og det første forberedelsesprojekt med Beskæftigelsesministeriet i Bangladesh var på vej. Udviklingspolitisk Råd stillede en række opklarende spørgsmål til vækstrådgivernes rolle og sammenhængen mellem vækstrådgiverne og de danske fagministeriers indsats, landekredsen i lyset af finansieringen over udviklingsbistanden, samt om hvorvidt vækstrådgivernes aktiviteter er betalingsbelagte. Der blev også spurgt ind til, om landene vil tage godt imod danske værdier, og om de danske fagminister får tilført ressourcer, således at de reelt har mulighed for at løfte samarbejdet med de lokale myndigheder. Rådet fandt ordningen innovativ og progressiv og ønskede at blive orienteret om erfaringerne fra ordningen i Der blev stillet forslag om, at Rådet på en kommende rejse eventuelt kunne besøge et land, hvor ordningen gennemføres. 4

5 Handels- og udviklingsministeren præciserede, at alle de udvalgte lande er opført på OECD- DACs liste over udviklingslande, som kan støttes med udviklingsbistand. Vækstrådgivernes rolle med at facilitere etableringen og gennemførelsen af samarbejdet mellem de danske fagministerier og de lokale myndigheder om det lokale rammeværk blev uddybet. Med hensyn til hvordan dansk erhvervsliv vil få glæde af ordningen, gav ministeren et eksempel på, hvordan højere standarder på et område kunne give danske virksomheder en konkurrencefordel. Det blev præciseret, at indtjeningskravet på ambassader med vækstrådgivere ikke bliver hævet, og at vækstrådgiverne ikke har indtjeningskrav. Ministeren understregede, at danske systemer og kompetencer skal tilpasses de lokale forhold for at give de ønskede resultater og, at de danske fagministerier vil blive tilført ressourcer, netop for at sikre, at de kan deltage i samarbejdsprojekterne med de lokale myndigheder. Formanden konkluderede, at Danmark kan bidrage en række steder med henvisning til internationalt anerkendte danske styrkepositioner. Formanden understregede, at hovedformålet med ordningen var at forbedre rammeværket i landene gennem de danske fagministeriers og vækstrådgivernes indsats, men at indsatsen også gerne må komme dansk erhvervsliv til gode. Endelig fremhævede formanden, at Rådet ønskede at følge udrulningen af ordningen. Dagsordenspunkt 4: Udviklingsfinansiering Udviklingspolitisk direktør orienterede om arbejdet med udviklingsfinansiering i OECD s udviklingskomité, DAC, og om arbejdet med den tredje internationale konference om udviklingsfinansiering i Addis Ababa i juli 2015, der skal nå til enighed om finansieringen af de nye mål for fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. DAC har i to år arbejdet på at modernisere målingen af ekstern udviklingsfinansiering. Her har man fra dansk side bl.a. lagt vægt på at værne om bistandskonceptets integritet og ikke rykke målstolperne for at nå målet om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Resultat fra DAC s højniveau møde i december 2014 var en endelig aftale om, hvad der er koncessionel bistand, dvs. hvordan man skal registrere lån som udviklingsbistand. Aftalen ændrer regler, som har muliggjort registrering af lån, som reelt ikke indebar et gaveelement. Således kan man fremover alene registre gaveværdien af lån, og der vil være højere grænser for, hvornår lån til mellemindkomstlande kan tælle med som udviklingsbistand. DAC sendte samtidig et klart signal om vilje til at vende faldet i bistanden til mindstudviklede lande og om tilslutning til målet om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Den danske vurdering var, at DAC havde gjort op med stærkt kritiserede lempelige regler, som har undermineret bistandsbegrebets integritet og troværdighed. Det vil således ikke mere være muligt for donorlande at pumpe bistandsvolumen op ved lån, som reelt ikke er koncessionelle. Resultatet var betydeligt bedre end det udgående system og var derfor med danske øjne var acceptabelt. Man var også tilfreds med, at DAC sendte et stærkt signal til post-2015 forhandlingerne om, at man vil arbejde for at vende faldet i bistanden til de allerfattigste lande, og at man står ved 0,7 pct. målet. I forhold til udviklingsfinansieringsforhandlingerne i New York var de danske hovedprioriteter allerede stærkt reflekteret i det elements-papir, som blev drøftet. Det drejer sig om fastholdelse af de internationale forpligtelser til 0,7 pct.-målet og til at yde 0,15-0,20 pct. af BNI i bistand til de mindst udviklede lande; en styrkelse af national ressourcemobilisering gennem skat og re- 5

6 duktion af subsidier på fossile brændstoffer samt styrket fokus på den private sektor. I forhandlinger i april og i juni vil Danmark arbejde for at sikre klare danske fingeraftryk i slutdokumentet inden for de tre prioritetsområder og arbejde for fokus på tværgående prioriteter som ligestilling og kvinders betydning som ressource i samfundet og i økonomisk vækst samt god regeringsførelse, anti-korruption og retsstatsprincipper. Udviklingspolitisk Råd drøftede vigtigheden af at sikre sammenhæng mellem de tre store internationale konferencer i 2015: udviklingsfinansieringskonferencen i juli, post-2015 topmødet i september og klimakonferencen (COP21) i Paris i december. Her var spørgsmålet om additionalitet af klimafinansieringen også et kritisk emne. Et medlem var mindre positiv over for resultatet af arbejdet i DAC og pegede på, at anbefalingerne fra den ekspertgruppe, som DAC havde rådført sig med i processen, var mere ambitiøse. Medlemmet fandt samtidig, at det var skuffende, at DAC genbekræftede bistandsforpligtelser, som man ikke havde indfriet, da det gjorde det vanskeligt for andre at tro på, at man mente det alvorligt. Udviklingspolitisk direktør var enig i vigtigheden af COP21 og indfrielsen af løftet om at skaffe 100 mia. USD i 2020 i klimafinansiering fra offentlige og private kilder. Additionalitetsspørgsmålet var dog en svær diskussion blandt donorlande. Danmark tolkede additionalitet således, at den danske klimafinansiering lå over de 0,7 pct. af BNI i bistand. Diskussionen i EU gik på 0,7 pct. målet, som EU ikke vil nå i Fra dansk side var holdningen, at EU ikke måtte gå tilbage på sine bistandsforpligtelser, bare fordi man ikke nåede målet i Formanden takkede for orienteringen. Dagsordenspunkt 5: Nyt fra Bevillingskomiteen Udviklingspolitisk direktør orienterede om nyt fra Bevillingskomiteen, hvor der siden sidste møde i Udviklingspolitisk Råd havde været to korte møder, hvor hhv. Det Arabiske Initiativ og et transitionsprogram i Mali var blevet drøftet. Desuden havde der været afholdt et uformelt møde, hvor landeprogramretningslinjer, klimapuljen, naboskabsprogrammet og garanti- og investeringsfonde var blevet drøftet. Hvad angik landeprogrammeringen, syntes Bevillingskomiteen generelt, at retningslinjerne havde medført bedre programmering. Der blev lagt vægt på, at udfordringer beskrives åbent og ærligt, at programdokumenterne indeholder beskrivelser af tidligere erfaringer, realistiske resultatrammer, har klare risikovurderinger, en tydelig interventionslogik, og at der lægges op til færre engagementer. Hvad angik landeprogrammering i skrøbelige stater, fandt Bevillingskomiteen, at der var behov for større fleksibilitet, og at man med fordel kunne arbejde med scenarieplanlægning. Mht. Klimapuljen fik Bevillingskomiteen præsenteret det fulde overblik over baggrunden for puljen og drøftede de kriterier, der ligger til grund for udvælgelsen af konkrete aktiviteter, samt de politiske målsætninger, der ligger til grund for puljen. Bevillingskomiteen kom med en række anbefalinger mhp. at skærpe fokus i det videre arbejde. Bevillingskomiteen fik et nyttigt overblik over og drøftede garanti- og investeringsfonde, ligesom komiteen havde en strategisk drøftelse af naboskabsprogrammet. Endelig havde man haft en drøftelse af teknisk bistand i febru- 6

7 ar, hvor man havde drøftet erfaringer fra f.eks. Klimapuljen samt Danidas retningslinjer for teknisk bistand og behovet for en eventuel opdatering heraf. Udviklingspolitisk Råd efterspurgte eventuelle referater fra de uformelle møder, idet de diskuterede emner også forekom relevante for medlemmerne af Rådet. Udviklingspolitisk direktør oplyste, at der ikke blev udarbejdet formelle referater fra de uformelle drøftelser, men at ministeriet havde udarbejdet interne optegnelser mhp. at sikre en erfaringsopsamling fra drøftelserne. Disse optegnelser var ikke offentligt tilgængelige, men kunne eventuelt fordeles til medlemmerne af Udviklingspolitisk Råd til deres egen orientering. Formanden takkede for redegørelsen og tog imod tilbuddet om, at de interne optegnelser fra Bevillingskomiteens uformelle drøftelser blev delt med rådets medlemmer. Dagsordenspunkt 6: Drøftelse af emner til fremtidige møder Formanden indledte drøftelsen med at gentage ønsket om, at der på et kommende møde blev afsat tid til en erfaringsopsamling af arbejdet i Råder, gerne med deltagelse af handels- og udviklingsministeren. Denne drøftelse kunne med fordel sættes på dagsordenen inden sommerferien, gerne på mødet i april. Rådets medlemmer foreslog følgende emner til fremtidige møder: Opfølgning på udrulning af civilsamfundsstrategien, eventuelt på baggrund af den kommende evaluering heraf Sikkerhedsgørelse af udviklingsbistanden Aktiviteter i skrøbelige lande, eventuel en kombination af samtænkning, skrøbelighed og sikkerhedsgørelse Den humanitære strategi, evt. status på en ny strategi Nedskæringer i udviklingsbistanden Opfølgning på SDG erne, når de er endeligt vedtaget Drøftelse af multilateral vs. bilateral udviklingsbistand Opfølgning på eventuel klimaaftale på COP21 Erhvervsinstrumenter i et større perspektiv, evt. med inddragelse af hvad andre lande gør på dette område Ulighed, eventuelt med fokus på ulighed i de konkrete lande, hvor Danmark er involveret Dagsordenspunkt 7: Eventuelt Ingen emner blev taget op. 7

R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 10. april 2015

R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 10. april 2015 R E F E R A T af Møde i Udviklingspolitisk Råd den 10. april 2015 Til stede: Medlemmer: Professor Georg Sørensen, Århus Universitet (formand) LO-Sekretær Marie-Louise Knuppert, LO (næstformand) Generalsekretær

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 27. maj 2016

R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 27. maj 2016 R E F E R A T af Møde i Udviklingspolitisk Råd den 27. maj 2016 Til stede: Medlemmer: Vicegeneralsekretær Tania Dethlefsen (næstformand) Direktør Jan Laustsen, Landbrug & Fødevarer Chefkonsulent Tine Bork,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 23. august 2013

R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 23. august 2013 R E F E R A T af Møde i Udviklingspolitisk Råd den 23. august 2013 Til stede: Udenrigsministeriet: Professor Georg Sørensen, Århus Universitet (Formand) LO-sekretær Marie-Louise Knuppert, LO (Næstformand)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende?

Nyt lille Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? Nyt "lille" Danida må genopfinde sig selv - er klassisk bistand døende? 28.05.14 Af Jesper Heldgaard, freelance-journalist Det 21. århundredes nye verdensorden stiller helt nye krav til udviklingssamarbejdet,

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv.

Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. Den 20.04.2010 Høringssvar fra NGO FORUM til udkast til Udenrigsministeriets nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, Retten til et bedre Liv. NGO FORUM har læst det udsendte udkast til en ny udviklingspolitisk

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-245 Center for Europa og Nordamerika Den 12. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling)

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

DANIDAS ERHVERVSPLATFORM. Platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde

DANIDAS ERHVERVSPLATFORM. Platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde DANIDAS ERHVERVSPLATFORM Platform for dansk erhvervslivs deltagelse i Danmarks udviklingssamarbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Danidas erhvervsplatform... 3 2.1. Forudsætninger for at skabe

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 398 Offentligt ttelse, billedet agerst. Teknisk gennemgang Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet, International Miljødirektør Henrik Bramsen Hahn, Udenrigsministeriet,

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30

Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30 Referat 7. rådsmøde, den 28. april 2014 Kl. 13.00-16.30 25. juni2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Lise Kingo bød velkommen

Læs mere

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5

Høringssvar fra NGO-forum Side 1 af 5 Høringssvar fra NGO-forum til regeringens udkast til Danmarks ny udviklingsstrategi: Frihed fra fattigdom Frihed til forandring: Udvikling 2.0 13. april 2010 Generelle kommentarer Vi er den første generation,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 28. april 2014

R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 28. april 2014 R E F E R A T af Møde i Udviklingspolitisk Råd den 28. april 2014 Til stede: Professor Georg Sørensen, Århus Universitet (Formand) Generalsekretær Vagn Berthelsen, IBIS Programkoordinator Rolf Hernø, Care

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016

REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT MØDE D. 28. APRIL 2016 REFERAT Møde i Dialogforum d. 28. april 2016 kl.12.30-15.30 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Slotsholmsgade, 1216 København K 1 OPSUMMERING Formand Dan Boyter bød velkommen

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3

INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG MED TIDLIGERE OG KOMMENDE TOPMØDER... 3 Konferencen om Udviklingsfinansiering Højniveau-møde i FN, 18-22 marts, 2002 Politikpapir for FN-forbundet pr. 17.1.2002 INDLEDNING... 1 2) BÆREDYGTIG UDVIKLING... 2 2.1) ANBEFALINGER... 2 3) SAMMENHÆNG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00

Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00 Referat 10. rådsmøde den 6. februar 2015 Kl. 9.00-12.00 12. februar 2015 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Lise Kingo åbnede mødet

Læs mere

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Samrådsspørgsmål AL. Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009? Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt Samrådsspørgsmål AL Vil ministeren redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Istanbul den 6. -7. 2009?

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Kampen mod den Globale Ulighed

Kampen mod den Globale Ulighed Kampen mod den Globale Ulighed I de seneste par år, er der kommet en stigende fokus på den galoperende ulighed, både i Danmark og i resten af verden. Det er særligt den franske økonom Thomas Piketty og

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Danida samarbejde med dansk erhvervsliv. Tine Anbæk, Kontoret for Vækst, Beskæftigelse og Erhverv

Danida samarbejde med dansk erhvervsliv. Tine Anbæk, Kontoret for Vækst, Beskæftigelse og Erhverv Danida samarbejde med dansk erhvervsliv Tine Anbæk, Kontoret for Vækst, Beskæftigelse og Erhverv J Nr. 1 Nye Verdensmål Og en klimaaftale! Januar 2016 GRØN VÆKST Nr. 2 NYT PARADIGME Udviklingsbistand vigtigt,

Læs mere

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken

Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken LO s udviklingspolitiske strategi Forord Lønmodtagerrettigheder skal være en del af udviklingspolitikken Når Danmark giver udviklingsbistand, er det helt afgørende, at hjælpen også går til forbedring af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Eksportorientering i Energistyrelsens internationale myndighedssamarbejder

Eksportorientering i Energistyrelsens internationale myndighedssamarbejder Eksportorientering i Energistyrelsens internationale myndighedssamarbejder Energistyrelsen 28. april 2016 Side 1 To spor i Energi-, Forsynings og Klimaministeriets internationale indsats Forhandlingssporet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Jeg vil gerne forelægge punkterne på rådsmødet vedrørende udenrigsanliggender udvikling den 12. december.

Jeg vil gerne forelægge punkterne på rådsmødet vedrørende udenrigsanliggender udvikling den 12. december. Udenrigsudvalget 2014-15 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 1. december 2014 Center for Europa og Nordamerika EU-koordination, j.nr. 2014-18568 Talepunkt til brug

Læs mere

R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 25. oktober 2013

R E F E R A T. Møde i Udviklingspolitisk Råd den 25. oktober 2013 R E F E R A T af Møde i Udviklingspolitisk Råd den 25. oktober 2013 Til stede: Udenrigsministeriet: Professor Georg Sørensen, Århus Universitet (Formand) Generalsekretær Vagn Berthelsen, IBIS Generalsekretær

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00060 Ref.: lykgu Den 25. september 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Deltagere: Steen Wegge Laursen,

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010

Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet. John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 Europa 2020: Klimadagsordnen frem mod COP 16 et perspektiv fra civilsamfundet John Nordbo WWF Verdensnaturfonden 21. maj 2010 COP 15 og reduktioner (eller mangel på samme) Copenhagen Accord: Vi bør samarbejde

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Referat 9. rådsmøde, den 5. november 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 9. rådsmøde, den 5. november 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 9. rådsmøde, den 5. november 2014 Kl. 9.00-12.00 24. november 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Næstformanden åbnede

Læs mere

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis

Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Udenrigsudvalget 2011-12 URU alm. del Bilag 105 Offentligt Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde Synopsis Denne synopsis er et arbejdspapir, som skal tegne strukturen i den kommende strategi, pege

Læs mere

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand

Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Venstres dødsliste for dansk u- landsbistand Policy Advice Maj 2015 Hvis meningsmålingerne holder, vil der efter folketingsvalget være et politisk flertal - bestående af Venstre, Liberal Alliance og Dansk

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik

Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Mellemfolkeligt Samvirke s høringssvar til ny dansk udviklingspolitik Mellemfolkeligt Samvirke mener at der er mange fornuftige analyser og flotte

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012

Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 Bilag B Vækst og Beskæftigelse Positionspapir Udkast den 14-06-2012 1 Introduktion Dette positionspapir beskriver NGO FORUMs medlemsorganisationers erfaringer og visioner for området Vækst og Beskæftigelse,

Læs mere

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28

2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet 28 Indhold Oversigt over figurer Oversigt over tabeller Anvendte forkortelser Forord 10 11 12 16 1. Indledning Strukturen i fremstillingen Gennemgående temaer 20 20 23 2. Motiver og interesser i bistandssamarbejdet

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Caspar Olausson, klimachefforhandler

Caspar Olausson, klimachefforhandler Caspar Olausson, klimachefforhandler Klimaforhandlingernes historie 1992: Klimakonventionen vedtages Deltagere: 196 parter, der arbejder ved konsensus Formål: At undgå farlige menneskeskabte klimaforandringer

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

REFERAT. 2. MØDE i DIALOGFORUM D. 22. SEPTEMBER 2016

REFERAT. 2. MØDE i DIALOGFORUM D. 22. SEPTEMBER 2016 REFERAT 2. MØDE i DIALOGFORUM D. 22. SEPTEMBER 2016 Referat Mødet blev afholdt i Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé, 2100 København Ø. Der var afbud fra Allan Petersen (BOAS Specialister), Annette Stube

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

1. Et stærkt og prioriteret dansk udviklingssamarbejde, der skaber resultater

1. Et stærkt og prioriteret dansk udviklingssamarbejde, der skaber resultater Ny udviklingspolitisk strategi Udbygget synopsis Verden 2030 #VoresDKaid 1. Et stærkt og prioriteret dansk udviklingssamarbejde, der skaber resultater [Danmark som udviklingspolitisk aktør indledning]

Læs mere