Rødekro Vurdering af udviklingen i den naturlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødekro Vurdering af udviklingen i den naturlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 29, 27 Rødekro 25. Vurdering af udviklingen i den turlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning Broholm, Mette Marti; Badin, Alice; Jacobsen, Carsten S.; Hunkeler, Daniel Publication date: 25 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Broholm, M. M., Badin, A., Jacobsen, C. S., & Hunkeler, D. (25). Rødekro 25. Vurdering af udviklingen i den turlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning. DTU Miljø. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 Rødekro 25 Vurdering af udviklingen i den turlige nedbrydning i nedstrøms forureningsfane efter kildeoprensning Mette M. Broholm, Alice Badin, Carsten S. Jacobsen og Daniel Hunkeler DTU Miljø, Juni 25

3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse og Bilagsliste... Forord Indledning Formål Undersøgelser Resultater Strømningsforhold Redoxforhold Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydnings-produkter Isotopfraktionering Mikrobielle forhold Udvikling nær kildeområde Udvikling i redoxforhold i fanen Udvikling i nedbrydning i fanen Konklusioner og perspektivering Referencer Bilagsliste ) SiREM rapport for kvantitativ bestemmelse af specifikke nedbrydere 2) SiREM rapport vedrørende Pyrotaq sekventering resultater og fortolkning 3) Liste over prøvetagede boringer og alyser 4) Tidsserier for filtre nær kildeområdet 5) Tidsserier for filtre yderst i fanen 6) Liste over bakterier kendt for nedbrydning af chlorerede ethener 7) SiREM DGGE resultat for ekstra kontrolprøver

5 Forord DTU Miljø, Neuchatel Universitet, GEUS og Region Syddanmark har i samarbejde udført en undersøgelse af forureningsfanen fra det tidligere centralrenseri på Fladhøjvej i Rødekro med henblik på en vurdering af udviklingen i nedbrydning af chlorerede ethener i fanen efter termisk oprensning i kildeområdet udført i 26. Et teknologi-projekt (Broholm et al. 29) om anvendeligheden af stabile isotoper til vurdering af den turlige nedbrydning af chlorerede ethener i forureningsfanen blev udført på lokaliteten i I projektet blev det ved hjælp af stabile isotoper dokumenteret, at cdce såvel som TCE og PCE nedbrydes ved reduktiv dechlorering, samt dokumenteret at VC nedbrydes i fanen (Hunkeler et al., 2). Detektion af specifikke nedbrydere bestyrkede at nedbrydningen af cdce formentlig var mikrobiel. Den ved bestemmelsen af stabile isotoper opnåede viden om nedbrydning var af afgørende betydning for risikovurderingen af forureningsfanen. Region Syddanmark har siden foretaget løbende monitering af udviklingen i fanen. Projektet har overordnet til formål at vurdere udviklingen i nedbrydningen af chlorerede ethener i forureningsfanen i grundvandsmagasinet nedstrøms det behandlede område på det tidligere centralrenseri i Rødekro efter den omfattende dampoprensning af PCE i kildeområdet foretaget for 7-8 år siden. Projektgruppen har bestået af: Mette M. Broholm, DTU Miljø Alice Badin, University of Neuchatel (PhD studerende) Daniel Hunkeler, University of Neuchatel Carsten Suhr Jacobsen, GEUS Niels Just, Region Syddanmark Vi påskønner bistand fra Phil Dennis, SiREM, for hjælp med vurdering af mikrobielle data fra Pyrotaq Sekventering. Jordi Palau, University of Neuchatel, har bistået ved tolkning af isotopalyserne; Jesper Gregersen og Bjarke Foss, Region Syddanmark, har udført feltprøvetagningen; Mikael Olsson, DTU Miljø, har udført gasalyser; Pia B. Jakobsen, GEUS, har udført mikrobielle alyser; Torben Dolin, DTU Miljø, har bistået med udarbejdelse af figurer. Claus Westergaard, Orbicon, har bistået med fremskaffelse af eksisterende borings- og pejledata. Akkrediterede alyser for redox og chlorerede ethener er udført kommercielt af ALS og nogle mikrobielle alyser, herunder Pyrotag sequensing, er udført/formidlet kommercielt af SiREM.. I styregruppen for projektet deltog endvidere: Lone Dissing, Region Syddanmark 2

6 . Indledning Det tidligere centralrenseri i Rødekro har haft aktiviteter på lokaliteten på Fladhøjvej i perioden Aktiviteterne ledte til en kraftig forurening med perchlorethylen (PCE), herunder residual fase (DNAPL) PCE, til stor dybde på lokaliteten (kortlagt i 22) samt til en massiv påvirkning af grundvandsmagasinet med PCE og nedbrydningsprodukter heraf (især cis-dce) i betydelig afstand nedstrøms for kildeområdet (kortlagt i 22-27, Hedeselskabet 26). Der blev i gennemført et teknologi-projekt med vurdering af anvendeligheden af stabile isotoper til vurdering af den turlige nedbrydning i forureningsfanen (Broholm et al. 29, Hunkeler et al., 2). I projektet blev det ved hjælp af stabile isotoper dokumenteret, at cdce såvel som TCE og PCE nedbrydes ved reduktiv dechlorering, samt dokumenteret at VC nedbrydes i fanen. Detektion af specifikke nedbrydere bestyrkede, at nedbrydningen af cdce formentlig var mikrobiel. Den ved bestemmelsen af stabile isotoper opnåede viden om nedbrydning var af afgørende betydning for risikovurderingen af forureningsfanen. Lokaliteten ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og indenfor indvindingsoplandet for et lokalt vandværk. På den baggrund blev foretaget en omfattende termisk oprensning med damp i hotspot (ca. m 2 ) af kildeområdet på grunden (ca.. m 2 ) i 26. Der blev fjernet 2 ton PCE, svarende til ~95% kildefjernelse, hvilket førte til en reduktion af fluxen af PCE fra den behandlede del af kildeområdet til fanen fra 8 til 3,7 kg/år (~96%, Larsen 27). I 28 var PCE flux faldet til,5 og i 2 til,5 kg/år (Orbicon, 2) i F-transektet nedstrøms den behandlede del af kildeområdet. Der er således ikke længere PCE DNAPL i den behandlede del af kildeområdet. Fra den østlige del af grunden, hvor der ikke er foretaget oprensning, kan der fortsat være en påvirkning nedstrøms, som ikke fanges i F-transektet, som Fluxberegningerne er baseret på. Det er tidligere estimeret, at flux fra denne del af grunden udgjorde ca. % af den samlede flux før oprensningen. Der er ikke foretaget oprensningstiltag i fanen nedstrøms lokaliteten, idet der ikke vurderedes risiko for påvirkning af Rise Vandværk, om end fanen af cdce (og muligvis VC) - på trods af turlig nedbrydning i fanen - vurderedes endnu ikke at være stationær (Orbicon 28). Region Syddanmark har siden foretaget løbende monitering af udviklingen i forureningskoncentrationer og sammensætning i udvalgte filtre. Oprensningen har, som omtalt ovenfor, turligvis nedbragt koncentrationen og dermed fluxen af opløst PCE fra kildeområdet. Opvarmningen af sedimentet i kildeområdet ledte endvidere til en frigivelse af opløst organisk stof (Orbicon 28), som kan have påvirket redoxforhold og nedbrydning af chlorerede ethener i fanen. Ved en estimeret gennemsnitlig partikelhastighed på m/år (Broholm et al. 29) kan her 7-8 år senere potentielt forventes effekter af oprensningen 7-8 m nedstrøms den behandlede del af kildeområdet. PCE og nedbrydningsprodukter, som retarderes ved sorption, kan dog kun forventes at være aftaget væsentligt i koncentration i kortere afstand som direkte følge af oprensningen. 3

7 . Formål Projektet har overordnet til formål at vurdere udviklingen i nedbrydningen af chlorerede ethener i forureningsfanen i grundvandet nedstrøms det behandlede område på det tidligere centralrenseri i Rødekro efter den omfattende dampoprensning af PCE i kildeområdet foretaget for 7-8 år siden. Det forventes, at den udvidede undersøgelse omfattende stabile isotoper og mikrobiologi kan give essentiel viden om udviklingen i den turlige nedbrydning i fanen over perioden efter kildeoprensningen. Endvidere forventes kombition af stabile C og Cl isotoper og mikrobielle alyser at give bedre viden om nedbrydningsproces/-vej for de chlorerede ethener. I nærværende notat er resultaterne af undersøgelserne udført i 24 præsenteret og sammenholdt med resultaterne fra Desuden er hovedtrækkene i udviklingen i nedbrydningen af chlorerede ethener i fanen vurderet. Der er i modsætning til det tidligere teknologiprojekt ikke foretaget en beskrivelse af metoder og datatolkning for disse, men henvises til Broholm et al. (29) og faglitteratur. Resultaterne indgår endvidere i et PhD-projekt ved Alice Badin (Neuchatel Universitet) og vil således blive sammenskrevet i en artikkel som vil indgå i hendes PhD afhandling. 2. Undersøgelser Undersøgelserne udført i 24 har omfattet pejlinger samt forpumpning og vandprøvetagning under bestemmelse af feltparametre (ph, ledningsevne, ilt) ved Region Syddanmark. Prøvetagning og alyser har omfattet chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter (ALS), gasserne ethen, ethan og acetylen (DTU Miljø), redoxparametre (nitrat, opløst jern og NVOC, ALS, methan, DTU Miljø), stabile carbon- og chlorisotoper (Neuchatel Universitet), specifikke nedbrydere (Dhc, vcra, bvca, GEUS/SiREM) og deres aktivitet (RNA/DNA ved GEUS) samt mikrobiel sammensætning ( pyrotaq sekventering, SiREM). For målinger/alyser udført af Region Syddanmark og ALS er anvendt standardiserede/akkrediterede metoder. Disse er ikke nærmere beskrevet her. Gasserne er alyseret ved GC-FID headspace alyse. Stabile carbonisotoper og chlorisotoper for cdce er bestemt som beskrevet i Broholm et al. (29) og Hunkeler et al. (2) og specifikke chlorisotoper for PCE og TCE er udført som beskrevet i Badin et al. (24). Prøvetagnings- og alysemetoden for specifikke nedbrydere og deres aktivitet udført ved GEUS er beskrevet i Damgaard et al. (23) hhv. Bælum et al. (23). Metoder anvendt ved bestemmelse af specifikke nedbrydere samt mikrobiel sammensætning ved SiREM er beskrevet i rapporter fra SiREM (bilag -2). En oversigt over hvilke boringsfiltre, der er prøvetaget og alyseret for hvilke parametre, fremgår af bilag 3. Databehandling for vurdering af nedbrydning, herunder bedømmelsen af isotopfraktionering, er udført som beskrevet i Broholm et al. (29). 4

8 3. Resultater 3. Strømningsforhold Potentialekortet fra 27 er vist i figur 3.. I 24 er det alene de filtre, som er prøvetaget, der er pejlet. Disse ligger i et snævert bånd langs den i 27 vurderede strømlinie (Broholm et al. 29), hvorfor det ikke er muligt at optegne et nyt potentialekort. I stedet er beliggenheden af udvalgte potentiale linier baseret på 24 data angivet langs strømlinien på 27 potentialekortet i figur 3.. Figur 3.. Potentialekort for 27 med angivelse af potentialer langs strømlinien i 24. Endvidere er boringer prøvetaget i 24 angivet. Der er overordnet god overensstemmelse med potentialebilledet fra 27 (undtaget B68, som er ignoreret). Defor er sideværts variation formentlig beskeden i forhold til boringsafstanden. Vandspejlet træffes -2 cm højere, og gradienten er muligvis en anelse højere (størrelsesorden, større). Den gennemsnitlige flowhastighed er i 27 vurderet at være ca. m/år, hvilket således blev anvendt ved estimering af nedbrydningsrater i Broholm et al. (29). Om end der er tale om et forholdsvis homogent sandmagasin, kan den hydrauliske ledningsevne og dermed flowhastigheden variere betydeligt 5

9 (potentielt størrelsesordener) i magasinet. Eksempelvis gav en beregning baseret på en flowlog i kildeområdet forud for den termiske oprensning en strømningshastighed øverst i magasinet på op mod m/år (oplyst af Niels Just). Et længdeprofil langs strømlinien med angivelse af den vertikale placering af strømlinien, som vurderet i 27 på basis af maksimalkoncentration for sum af chlorerede ethener (Broholm et al., 29), er vist i figur 3.2. F2/F3 B6 B22 B23 B2 B28 Dybde (m u.t.) B34 B47 B58 B6 B6 B64 B67 Strømningslinie Figur 3.2. Langsgående transekt i fanen med angivelse af estimeret flowlinie, baseret på maksimal koncentrationer fra 26-27, samt angivelse af filtre prøvetaget i 24 ( ). Undersøgelser og vurdering af udviklingen i nedbrydningen i fanen er fokuseret omkring dette længdeprofil og strømlinie. 3.2 Redoxforhold Redoxforholdene, illustreret i figur 3.3, er tolket på basis af indholdet af redoxfølsomme parametre i forureningsfanen i det langsgående transekt, vist i figur 3.4a for 26-7 og 3.4b for 24. Der er sket en tydelig forandring i redoxforholdene i fanen (Figur 3.3). Indholdet af ilt i den injicerede damp ved den termiske oprensning i 26 resulterede i pyritoxidation i behandlingsområdet, hvilket medførte forhøjede indhold af sulfat samt opløst mangan og jern i grundvandet. De forhøjede niveauer observeredes i F-transektet umiddelbart nedstrøms ved etableringen i 27. Den termiske oprensning medførte endvidere nedbrydning af organisk stof i sedimenterne med frigivelse af opløst organisk stof (NVOC) til grundvandet. Hvor der før oprensningen i kildeområdet generelt var meget lave indhold af NVOC i grundvandet (<-3 mg/l), steg indholdet i F-transektet umiddelbart nedstrøms lokaliteten til 5-8 mg/l og 9 m nedstrøms til 6,7-3 mg/l efter oprensningen (ca. 8 mdr.), hvorefter det har været aftagende til 5-8 mg/l i F- transektet og 4-6 mg/l 9 m nedstrøms i 2 (Orbicon, 2). I 24 træffes fortsat NVOC på 4,2-6, mg/l i F-transektet og fortsat let forhøjet niveau >9 m nedstrøms (figur 3.4b nederst). Den tidslige udvikling er illustreret for F3-3 i bilag 4. 6

10 26-27 Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) F2/F3 B6 B22 B23 B2 B28 B34 B47 B58 B5 B B6 B22 B23 B2 B28 B34 B47 B58 B6 B6 B64 B67 Aerob Nitratreducerende Redox Aerob Mangan - Jern reducerende Mangan - Jern reducerende 24 Sulfatreducerende - Metanogent Jernreducerende B6 B6 Nitratreducerende B64 Redox Jernreducerende B Figur 3.3. Tolkede redoxforhold i fanen og 24 baseret på målte redoxfølsomme parametre, se figur 3.4a for 26-7 og 3.4b for 24. Som følge af nedbrydningen af det frigivne NVOC var redoxforholdene allerede i 27 blevet mere reducerede (ilt og nitrat reduceret), mens indholdet af sulfat, opløst jern og mangan, som nævnt, var forøget på grund af pyritoxidation. Ilt oprindelig observeret i øvre filtre i det langsgående profil fra kildeområdet til ca 75 m nedstrøms aftog generelt frem til 2, hvor ilt ikke blev observeret i nogen øvre filtre. Udviklingen er illustreret i Bilag 4 for de øverste filtre i F3-3, B6 og B2. I 24 er forholdene i F-transektet overvejende nitratreducerende, mens der lidt længere nedstrøms atter ses aerobe forhold, om end indhold af reduceret jern i enkelte filtre indikerer blandede redoxforhold. I en afstand af 75 m ses i 24 øget indehold af opløst (reduceret) jern. I større afstand (5 og 45 m), hvor fanen synker, forsvinder opløst jern, og sulfatkoncentrationerne er der aftaget. Dette kan enten skyldes, at der sker mindre pyritoxidation end tidligere, da tilstrømmende vand er mere reduceret, og/eller at der er sket en reduktion af sulfat resulterende i udfældning af jernsulfid. Detektion af methan i denne afstand i 24 modsat tidligere indikerer mere reducerede forhold. Yderst i fanen (>6 m) ses fortsat jernreducerende forhold og tendens til større udbredelse af methan. Langs strømlinien mellem 35 m og 75 m afstand skifter redoxpotentialet (Eh) i 24 fra positiv til negativ værdi (kun i nederste filter i 75 m). Fra 5 m afstand er Eh < -8 og dermed indenfor ønskelige forhold for biologisk reduktiv dechlorering. 7

11 26-27 B5 B B6 B22 B23 B2 B28 B34 B47 B58 B6 B6 Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) B64 B67 4,97 5, , , ,24, , ,7 4,45,3 5,93,, ,7 25,2 7,4 8,56,77,9,8,9 3,58,9.47,7,84,4,33,36,43,3, ,,,4,3,46 Nitrat Mangan(II) Jern(II) Sulfat Methan ,56,9,7,7,7, ,9 7,9, ,23,49,38,3,44,35,2,38,32,39, ,,,3,7,2,9,,5,38,4,45,3,43,4,8,46,74,89,24, ,3,3,3,2,6,3.4,2,6,8,42,42,52,,75, ,5,3,6,5,4,36,42,4,45,97, ,4,3 Ilt,28,22,48,4, ,5,4,3,2,7,5,3, ,25 Koncentration (mg/l) Koncentration (mg/l) Koncentration (mg/l) Koncentration (mg/l) Koncentration (mg/l) Koncentration (mg/l) Figur 3.4a: Indhold af ilt, nitrat, opløst mangan og jern, sulfat samt methan i grundvand (mg/l) i langsgående transekt

12 F2/F3 B6 B22 B23 B2 B28 24 B34 B47 B58 B6 B6 B64 B67 Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.),8,9 4,2, ,,3 3 9, ,2, ,,2 3,5,78,9, , ,4 5,8,9,6, ,76,2,93,84 3,2,5,6,8,, ,,73, Nitrat Jern(II) Sulfat Methan NVOC ,8 3,4, ,,5,8,9,3,83,88,96 44,,92, ,8,7,8,76,76,83,6,6, ,9,6,8,,8,,4,8,64,62, ,4,9,87,77,88,6 48,4, Ilt,7,2 46,, ,7,5,3, , Koncentration (mg/l) Koncentration (mg/l) Koncentration (mg/l) Koncentration (mg/l) Koncentration (mg/l) Koncentration (mg/l) Figur 3.4b: Indhold af ilt, nitrat, opløst jern, sulfat og methan samt NVOC i grundvand (mg/l) i langsgående transekt 24. 9

13 3.3 Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter Koncentrationerne af chlorerede ethener (PCE, TCE, DCE og VC) i længdeprofilet er illustreret i figur 3.5. Koncentrationerne er givet i molære koncentrationer for direkte sammenlignelighed af stofferne B5 B B6 B22 B23 B2 B28 B34 B47 B58 B6 B6 B64 B67 5,8E+2 9,6 Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) ,8, , ,35, 2 3 4,9E+2 5 2,6 2,4, 5,3 6,7 2,2,37,75 5,8 2,9,43 4,4,7,48,,5,6,3 3,3,5 2,8,6,7.3, ,7 2, 6,5,9,2,29,24,24,6 6,9,27, 3,4,84 2,2 3,7,3,29,32,9,22,27,3,8,,32,56,5, PCE TCE DCE, ,3,4 2,8 4,7 5,9,43,35,62,,6,42,36,78,84,23,4,38,32 2,2,99,,7,38,3 2,4,2,9,72,3,4,4,99,3,4,,,2,9,2,9,96,58,76 VC,43,78 5,, 5,, 5,, 5,, Molkoncentration ( mol/l) Molkoncentration ( mol/l) Molkoncentration ( mol/l) Molkoncentration ( mol/l) Figur 3.5a: Koncentrationer af chlorerede ethener i langsgående transekt i forureningsfanen Der er ikke detekteret ethen (<,43 µg/l), ethan (<,47 µg/l) eller acetylen (<,38 µg/l) (aerobe biotiske og abiotisk nedbrydningsprodukter af VC ved reduktiv nedbrydning). Koncentrationerne af alle de chlorerede ethener er gennemgående aftaget i 24 sammenholdt med Nærmest kildeområdet og øverst i magasinet 9 m nedstrøms er PCE koncentrationerne aftaget 3 størrelsesordener, 35 m nedstrøms er PCE aftaget mindre end størrelsesorden og 75 m nedstrøms er

14 koncentrationsniveauet nogenlunde uændret. Fronten af PCE fanen ligger fortsat omkring m nedstrøms. Hvor de højeste koncentrationer tidligere optrådte umiddelbart nedstrøms kildeområdet, findes de i 24 omkring 75 m nedstrøms. De maksimale koncentrationer i 24 (75 m nedstrøms) er 2 størrelsesordener lavere end tidligere maksimalkoncentrationer (i kildeområde og umiddelbart nedstrøms dette) og er aftagende. Det samme billede gør sig gældende for TCE. F2/F3 B6 B22 B23 B2 B28 24 B34 B47 B58 B6 B6 B64 B67 Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.),,4,23,72 2,, ,6,2,4,24,4, ,4,3,77,28,, ,,7, 2 3 4,66 2,2,53,33,5,2,.69,4,69,89,2,2,,,4 4,6,25 2,4,25,84,,5,32,,,7,23,52,2,3 PCE TCE DCE, ,89 2,9 3,4 3,8,2,6,6,9,,3,2,,4,2 4,,38,2,4,2,3,,52,3,6,,,8,2,5,6,5,3 VC,2,4, 5,, 5,, 5,, 5,, Molkoncentration ( mol/l) Molkoncentration ( mol/l) Molkoncentration ( mol/l) Molkoncentration ( mol/l) Figur 3.5b: Koncentrationer af chlorerede ethener i langsgående transekt i forureningsfanen 24. DCE er også gennemgående lavere i koncentration i 24 end i 26-7 ud til mindst m. Nær kildeområdet er der dog betydeligt mindre forskel i DCE end i PCE koncentrationer. I større afstand (45-2 m) observeres derimod en lille stigning i DCE koncentrationerne, hvilket er i overensstemmelse med at DCE fanen endnu ikke er stationær men voksende. VC koncentrationerne er fortsat meget lave. Nærmest kildeområdet ses en lille stigning i VC, mens der i den øvrige fane ses et meget beskedent fald i koncentration.

15 Fordelingen mellem PCE og nedbrydningsprodukterne i og 24 er illustreret som molfraktioner i figur 3.6a hhv. 3.6b og som dechloreringsgrad i figur 3.7. Af disse figurer ses det mere tydeligt, at andelen af PCE er aftaget fra kildeområdet og mere end 35 m nedstrøms, mens andelen af TCE er aftaget ud til 9 m nedstrøms og steget 35 m nedstrøms og lidt længere ude. Andelen af DCE er steget ud til mere end 35 m og modsvarer faldet i PCE andel. I denne zone sker således i 24 betydende nedbrydning af PCE til DCE, hvilket ikke var tilfældet i Nærmest kildeområdet (i F transekt) ses også en beskeden dannelse af VC, som dog ikke er udbredt nedstrøms Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) B5 B B6 B E , 5, , ,, , 6, ,7 5, ,2,5,2.4 B23 B ,3 3, 2 3, , 8,6,,39,2 B ,,3 B47 B B34 4 5,8,69,6, ,3,2 2,5, ,5,22,2,23,26,4,4,2, ,3,95,6,,78,3 B6,3,4,2, B6,,49 6, ,,4 7,9 B64 PCE TCE DCE VC 6,9 5 B Molfraktion (%) Molfraktion (%) Molfraktion (%) Molfraktion (%) Figur 3.6a: Molfraktioner af PCE, TCE, DCE og VC i fanen

16 Mellem 75 og m falder andelen af PCE og TCE ret brat, hvor fanen dykker, og andelen af DCE stiger tilsvarende og bliver helt dominerende. Yderst i fanen aftager andelen af DCE og andelen af VC stiger men ikke så meget som i At det ikke er så markant som i 26-7 skyldes at DCEs udbredelse øges uden tilsvarende forøgelse i VC. Der er således ingen tegn på ophobning af VC. Dette kan skyldes mindre omsætning af DCE til VC eller større omsætning af VC i 24 end i F2/F3 B6 B22 B23 B2 B28 24 B34 B47 B58 B6 B6 B64 B67 Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) ,8 9,7 6, , 6, ,69, , ,,8,3, ,6,7 PCE TCE DCE, ,5,3,7 9,7,57 3, ,3,2,45,23,4,2,4,5,22,8, ,47,4,52, ,8,8,2, ,87,74, VC, Molfraktion (%) Molfraktion (%) Molfraktion (%) Molfraktion (%) Figur 3.6b: Molfraktioner af PCE, TCE, DCE og VC i fanen 24. 3

17 Dechloreringsgrad udtrykker den andel af de oprindelige chlorsubstituenter på moderstoffet, som i en given prøve er fjernet ved den sekventielle dechlorering (nedbrydning). F.eks. er dechloreringsgraden ved komplet omsætning af PCE til DCE,5 idet 2 af 4 chlorsubstituenter er fjernet. Dechloreringsgraden, figur 3.7, er en anden måde at afspejle molsammensætningen på. Det bidrager ikke med øget viden/forståelse, men gør det lettere at sammenholde udviklingen fra år til år eller med andre data (f.eks. redoxforhold), da flere grafer (en for hvert stof) samles i en. Dybde (m u.t.) B5 B B6 B22,3, 2 3 4,3,9,7,33,9,3 B23 B2,23,2,35,9, B28,8,5, B47 B58 Dechloreringsgrad B34,25,45,47,5,49,5,5,5,5,5,5,5,5 B6,5,5,52 B6,5,5,52 B64,52,63 B67,6,55,45,4,2 F2/F3 B6 B22 B23 B2 B28 24 B34 B47 B58 B6 B6 B64 B67 Dybde (m u.t.),42,,38,6, ,34,6,29,6,,3 Dechloreringsgrad ,35,5,5,49,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,55,45,4,2 Figur 3.7. Dechloreringsgrad (for PCE som moderstof) i fanen. Dechloreringsgraden afspejler således også den øgede nedbrydning af PCE og TCE til DCE øverst i magasinet i området -35 m (måske endda -5 m), og et lidt større område, hvor DCE er helt dominerende (dechloreringsgrad omkring,5) -9 m. Den lidt højere dechloreringsgrad (>,5) alleryderst i fanen kan være et transportfænomen, idet DCE sorberes mere end VC, og behøver således ikke være udtryk for nedbrydning til VC alleryderst i fanen. 3.4 Isotopfraktionering Der er udført carbon-isotopalyser for PCE, TCE, cdce og VC og chlor isotop alyser for PCE og TCE. Alyse for chlorisotoper for cdce kan ikke gennemføres på Neuchatel Universitet, hvorfor der er truffet aftale med Waterloo Universitet, Cada, som udførte alyserne i 26-7, om at udføre disse. VC koncentrationerne er desværre for lave for chlorisotop alyse. 4

18 Carbon-isotopfraktionering for PCE, TCE, cdce og VC er illustreret i figur 3.8a for 26-7 og figur 3.8b for 24. Der er observeret lineær sammenhæng mellem chlor- og carbon-isotopdata, illustreret i Figur 3.9. Konturering for chlorisotopdata vil således svare til de konturerede carbon isotop data, hvorfor chlorisotopdata for PCE og TCE for 24 ikke er illustreret på længdeprofil. Tilsvarende er chlorisotop data for cdce for 26-7 heller ikke illustreret på længdesnit, se lineær sammenhæng i Figur 3.9. Baseret på observerede δ 3 C niveau for PCE i kildeområdet og direkte nedstrøms dette i 26-7 og laveste niveau observeret i 24 vurderes den initielle stabile carbon isotop sammensætning δ 3 C for PCE at være -27 til. Højere δ 3 C for PCE er dokumentation for nedbrydning. δ 3 C stiger med stigende andel af stoffet, som er nedbrudt. Da kulstof bevares i nedbrydningsprodukterne (TCE, DCE, VC, ethen/ethan) ved sekventiel dechlorering, er δ 3 C højere end (-27 til) - 25 for disse ligeledes dokumentation for nedbrydning deraf. Lavere δ 3 C er udtryk for (initiel) dannelse af nedbrydningsproduktet. For δ 3 C kan opstilles en isotopbalance (Broholm et al. 29) for PCE og nedbrydningsprodukter til hjælp for vurdering af, om der er redegjort for alle nedbrydningsprodukter. På basis af de målte data vurderes δ 37 Cl for PCE at være ca. -, og δ 37 Cl værdier større end - at dokumentere nedbrydning af PCE. Ved sekventiel dechlorering fjernes et Cl for hvert trin (Hunkeler et al. 29), hvorfor det ikke kan antages, at der sker videre nedbrydning af nedbrydningsprodukterne, alene på grundlag af at δ 37 Cl for disse er større end -. Tilsvarende er det ikke muligt at opstille en isotopbalance for δ 37 Cl, medmindre δ 37 Cl for produceret chlorid (på ionform) kan bestemmes og ikke er influeret af chlorid fra andre kilder (Hunkeler et al. 29). Både carbon- og chlor-isotopdata for PCE og TCE fra 24 (Figur 3.8b og 3.9) dokumenterer nedbrydning øverst i magasinet umiddelbart nedstrøms det termisk behandlede område, hvor der ikke observeredes nedbrydning i 26-7 (Figur 3.8a). Dette er i overensstemmelse med forhøjet NVOC og et mere reduceret redoxmiljø forårsaget af den termiske behandling med damp. I 26-7 skete nedbrydning af PCE og TCE først reelt, hvor fanen i 75 a 5 m afstand fra kildeområdet dykker dybere ned i magasinet. I dag ses, foruden nedbrydningen i F-transektet umiddelbart nedstrøms behandlingsområdet, tydelig nedbrydning af både PCE og TCE i 35 m afstand og af PCE i 75 m afstand (med dannelse af TCE), og bortset fra øverste filter i 5 m afstand detekteres hverken PCE eller TCE i denne afstand. 5

19 Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) B5 B B6 B B23 B B B47 B58 PCE TCE B B B6 B64 3 cis-dce, C VC B C ( ) 3 C ( ) 3 C ( ) 3 C ( ) Figure 3.8a: Fraktionering for stabile carbonisotoper for PCE, TCE, cdce og VC og stabile chlorisotoper for cdce i langsgående transekt i fanen i I 26-7 viste isotopfraktionering for cdce først tydelig dokumentation for nedbrydning nederst i magasinet fra 45 m og mere generelt fra 65 m nedstrøms afstand (Figur 3.8a). I 5 m afstand viste VC isotopfraktionering dog dannelse af VC. I 24 observeres tydelig nedbrydning af DCE fra umiddelbart nedstrøms lokaliteten og i toppen af magasinet mindst ud til 35 m afstand. I de dybere filtre i 35 m og i 75 m samt det øverste filter i 5 m afstand viser isotopfraktioneringen tydelig dannelse af cdce. Men i de øvrige filtre i 5 m afstand dokumenterer isotopfraktioneringen nedbrydning af cdce med en tydelig berigelse i 3 C centralt i magasinet (i denne afstand) i 24. Denne tydelige nedbrydning af cdce observeres således fra 4 m tidligere i magasinet (4 m opstrøms) i 24 end Længere nedstrøms er berigelsen lidt mere beskeden i 24 end den var i

20 F2/F3 B6 B22 B23 B2 B28 24 B34 B47 B58 B6 B6 B64 B67 Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) Dybde (m u.t.) -5,9, , , , , -22,6-24,7-27, -26,2-27,8-22,9-24,6-24,5-23, -7,6-22,8-2,3, -9,3-22,4-33, -38,5-3,7-35,,6-34,7 PCE TCE 3 cis-dce, C ,5-27,7-22, -2,3-23,2-24,6,2-24,3,3-29,9-27, -23,2,,6,,3, -24,,6-26, -24,4 VC C ( ) 3 C ( ) 3 C ( ) 3 C ( ) Figure 3.8b: Fraktionering for stabile carbonisotoper for PCE, TCE, cdce og VC (og stabile chlorisotoper for PCE og TCE?) i langsgående transekt i fanen i 24. Antal af filtre hvor det har været muligt at bestemme isotopfraktioneringen for PCE, TCE og VC er sparsomt, kontureringen er derfor kun tentativ, specielt for VC. I 26-7 viste VC carbon isotopfraktionering dannelse af VC nederst i 75 m afstand fra kildeområde samt i flere punkter 5 m nedstrøms. Tydelig berigelse i 3 C svarende til VC nedbrydning blev observeret nederst i 4-5 m afstand og generelt i yderligere afstand i Berigelsen i VC 3 C var i 26-7 højere end i cdce 3 C, hvilket blev tolket som indikation på hurtigere nedbrydning af VC end af cdce. Som følge af de mere beskedne fund af VC og lavere koncentrations niveau af VC i 24 er isotop datagrundlaget meget beskedent for VC. Der ses dokumentation øverst i F-transektet for VC nedbrydning. Centralt i fanen i 5 m nedstrøms afstand ses dannelse af VC, men sammenholdt med nedbrydningen af cdce synes dannelsen af VC beskeden. Længere nedstrøms er δ 3 C for VC såvel som cdce på niveau med δ 3 C, om end VC fortsat kun udgør en særdeles beskeden molandel. I de fleste 7

21 filtre udgør VC kun omkring mol%. Bortset fra nederste filter i 45 m (B58-2) kan isotopfraktioneringen af VC i 24 ikke dokumentere nedbrydning af VC nedstrøms i fanen, men udelukker ikke nedbrydning. En anden mulig forklaring kan være, at cdce nedbrydes uden betydelig dannelse af VC. Dette diskuteres nærmere i senere rapport afsnit. Den tidslige udvikling i koncentrationer og isotopfraktionering i perioden er illustreret for udvalgte filtre nær det behandlede område hhv. yderst i fanen i bilag 4 og 5. Tiden (i dage) refererer til tidspunktet for afværgen (efteråret 26). F-transektet er først etableret i 27 efter den termiske oprensning, men er beliggende nær den tidligere B. I det øverste filter i B blev i 26 målt 2 µmol/l chlorerede ethener, hvoraf PCE udgjorde 9 µmol/l (9 mol%). Ved etableringen af F-transektet var koncentrationsniveauet aftaget til under 5 µmol/l og varierer derefter mellem kp og 6 µmol/l. cdce udgjorde i 27 ca. 7 mol% i F3-3 og varierer derefter mellem 6 og 8 mol%. Fra -2 år efter afværgen frem mod 3-4 år efter afværgen stiger VC til op mod 5 mol%, hvorefter det aftager lidt og holder sig omkring mol%. Isotopfraktionering viser nedbrydning af PCE, TCE og cdce i alle målte år: 27, 2 og 24. Den største 3 C berigelse ses for 2 for PCE og TCE, mens den er størst for cdce i 24. For VC viser isotopfraktionering dannelse i 2 og nedbrydning i 24. I B6 ca. 9 m nedstrøms er koncentrationsniveauet halveret ved prøvetagningen i 27 og indenfor ca. 2 år fra afværgen aftager det til 5%, sideløbende stiger andelen af cdce fra < mol% til omkring 8 mol% mens indhold af VC er forsvindende. Der ses ikke nævneværdig udvikling i isotopfraktioneringen for PCE og TCE over tid i dette filter, men for cdce ses tiltagende berigelse i 3 C. I B2 ca. 35 m nedstrøms ses efter 3-4 år en begyndende tendens til stigende andel af cdce. Isotopfraktionering viser i 2 og 24 endvidere cdce nedbrydning ved B6 og B2, mens den molære stofsammensætning ikke viser dannelse af VC. Dette kan måske indikere nedbrydning af cdce (og/eller VC) ved oxidation. Nedbrydningsveje diskuteres nærmere i senere rapportafsnit. I B6-2, B6-2 og B64- yderst i fanen består forureningen alt overvejende af cdce. I B6-2 og B6-2 ses ingen væsentlig forandring i koncentrationsniveau eller sammensætning efter afværgen. Samstemmende hermed, viser isotop data for cdce et δ 3 C niveau omkring δ 3 C, svarende til at alt PCE er omsat til cdce, som ikke videre nedbrydes ved disse filtre. VC optræder i forsvindende koncentration. I 26 dokumenterede isotopdata klart nedbrydning af VC i B6-2, derefter er det ikke tydeligt. I B64- ses stigende koncentrationsniveau af cdce, hvilket dokumenterer at forureningsfanen af cdce fortsat udbredes i nedstrøms retning. Andelen af VC er lav og er aftaget mens cdce koncentrationen er tiltaget. Dette er som ventet ved fronten af en fane med stoffer med forskellig retardation. Isotop data viste dokumentation for nedbrydning af cdce i 26 og 2 og for nedbrydning af VC i 26 men ikke senere. Dette tyder på at nedbrydningen i fronten af fanen er aftaget. 8

22 Dual C-Cl isotopic trends in Rodekro -5 PCE og TCE 24 3 C ( ) y = 3,88x - 2,42 2 R =,9577 y = 2,692x - 35,288 2 R =,9577 cis-dce PCE TCE -2 3 C ( ) y = 2,53x - 39,79 2 R =, Cl ( ) Figur 3.9. Sammenhæng mellem carbon- og chlor-isotopfraktionering for PCE og TCE (24 data) samt cdce (26-7 data eksklusiv 2 outliers ). Chlor-isotopfraktionering understøtter nedbrydningen af PCE og TCE. Der observeres lineær sammenhæng mellem chlor- og carbon-isotopfraktioner med en hældning på ca. 3 for PCE (Figur 3.9). Dette stemmer rimeligt overens med observationer under mikrobiel nedbrydning ved reduktiv dechlorering for nogle specifikke nedbrydere. I laboratorie nedbrydningsforsøg for en specific nedbryder for PCE reduktiv dechlorering til TCE (Sulfurospirillum PceA TCE) af Badin et al. (24) var hældning 2,7 og for en specifik nedbryder for PCE reduktiv dechlorering til DCE (Desulfitobacterium af Wiegert et al. (23) var hældning 2,5. Endvidere er der for en feltlokalitet, hvor nedbrydning af PCE til VC er observeret, fundet en hældning på 3,5 i en undersøgelse af Badin et al. (24). I modsætning hertil er for en anden specifik nedbryder for PCE reduktiv dechlorering til DCE (Sulfospirillum, PceA DCE ) og en anden feltlokalitet observeret en betydeligt lavere hældning på,7 (Badin et al. 24). Hvilket er udtryk for, at bakterierne anvender forskellige nedbrydningsmekanismer (eller forskellige kombitioner deraf). Badin et al. (24) foreslår f.eks. 3 nedbrydningsmekanismer for PCE, heraf to med fjernelse af et Cl i første step (stor hældning), og et via indledende angreb på dobbeltbindingenen (mindre hældning). Det ene med Cl fjernelse i første step sker via trichlorovinyl radikal dannelse, mens de 2 andre sker ved et inledende CoL (cobalamin s cobalt centre) nukleofilt angreb på et kulstofatom i PCE. For TCE (her mellemprodukt) observeres lineær sammenhæng med hældning på ca. 2,7. For reduktiv dechlorereing af TCE som moderstof er i litteraturen refereret hældninger på 3,4-3,8 og 4,8 ved biotisk nedbrydning (Cretnik et al. 23, Kuder et al. 23) og 5,2 ved abiotisk nedbrydning (med ZVI, Audi-Miro et al. 23) Der er (endnu) ikke foretaget alyser for cdce chlor-isotopfraktionering i 24. I 25 blev konstateret lineær sammenhæng mellem chlor- og 9

23 carbonisotopfraktionering for cdce med en hældning på ca. 2 (Figur 3.9). Det var en af de absolut første gange alyser for chlor-isotopfraktionering blev udført, og der var således ikke mange data at sammenligne målingerne med. Resultatet blev tolket som dokumentation for nedbrydning ved reduktiv dechlorering, idet berigelsen i 37 Cl forventedes at være forsvindende i forhold til 3 C ved nedbrydning ved oxidation (meget stor hældning ved δ 3 C plottet mod δ 37 Cl). Sammenholdes hældningen nu med publicerede værdier for biotisk aerob reduktiv dechlorering for cdce (,6, Abe et al. 29) og abiotisk dichloroelimition og hydrogenolyse af cdce (3,, Audí-Miró et al. 23) ved reaktion med nul valent jern (ZVI) kan resultatet tyde på abiotisk nedbrydning. For aerob oxidation af cdce observerede Abe et al. (29) en hældning på ~32,3. Det er kendt at både pyrit og FeS kan resultere i abiotisk reduction af chlorerede ethener (fx Damgaard et al. 23). Ved abiotisk reduktion er dichloroelimition typisk dominerende for cdce resulterende i nedbrydning overvejende til acetylene og med yderst beskeden produktion af VC. Dannelse af frisk FeS ved sulfat reduktion, som er indikeret af redoxparametre i 24 i modsætning til 26-7, i B34 (5 m) og B47/B58 (45 m), peger på at en øget abiotisk nedbrydning af cdce kan være medvirkende årsag til den observerede større omsætning af cdce i 5 m (B34) i 24 (Figur 6.2a-b og Figur 3.8a-b) uden væsentlig dannelse af VC. 3.5 Mikrobielle forhold Specifikke nedbrydere. Antallet af Dehalococcoides (Dhc), som er de specifikke nedbrydere for DCE nedbrydning, bestemt i udvalgte prøver er illustreret på figur 3.. F2/F3/F4 B6 B22 B23 B2 B74 B28 24 B34 B47 B58 B6 B6 B7 B64 B67 Dybde (m u.t.),5 bdl, ,,2,5 bdl bdl,22 bdl bdl bdl DHC, aktivitet bdl bdl Aktivitet for Dhc ( / ) RNA DNA > > dl - bdl (= nd) bdl Antal Dhc (DNA) Høj Middel Lav bdl (= nd) bdl Figur 3.: Dhc, specifikke nedbrydere, og RNA/DNA, som er et udtryk for aktiviteten af de specifikke nedbrydere i udvalgte grundvandsprøver fra det langsgående transekt. Der blev ikke detekteret vcra eller bvca, som er de specifikke gener for VC nedbrydere. RNA/DNA, som er et mål for aktiviteten af de specifikke 2

24 nedbrydere (Dhc), er ligeledes illustreret i figur 3.. Dataene fremgår endvidere af tabel 3.. Det bør bemærkes, at der er faktor forskel på Dhc bestemt af SiREM hhv GEUS. Dette kan nok tilskrives anvendelse af forskellige metoder hhv. metode til bestemmelse af DNA og RNA for bestemmelse af aktivitet og metode for bestemmelse af DNA alene. Der er også tidligere set betydelig forskel på metoder ved udførelse på samme laboratorie. En anden mulighed er tab af DNA under transport med for ringe nedkøling. Derfor er ved illustrationen anvendt relative mål. I nogle tilfælde er Dhc kun detekteret ved den ene af de 2 kvantitative metoder eller ved Pyrotaq sekventering (se senere delafsnit). I disse tilfælde er Dhc antal angivet på figuren som lav, mens nd (ikke detekteret) kun er angivet på figur 3., hvis Dhc ikke er detekteret ved nogen af metoderne. Normalt bestemmes aktiviteten ved mrna for vcra og bvca fremfor RNA for Dhc, men her er vcra og bvca ikke detekteret, hvorfor RNA for Dhc er anvendt. Data er således ikke direkte sammenlignelige med tidligere publicerede aktivitetsdata (f.eks. Bælum et al. 23 og Damgaard et al. 23). Tabel 3.. Specifikke nedbrydere i udvalgte prøver fra forureningsfanen. Boringfilter GEUS SiREM Dhc, DNA Dhc, RNA Aktivitet vcra, bvca Dhc, DNA Dhc, Pyrotaq F2 2 nd Nd nd ia ia F4 3,73 6 8,82 4,5 nd ia ia #4 nd Nd nd ia ia B6,59 5 2,48 5,56 nd ia ia B7 2,26 5 Nd nd ia ia B23,3 5,96 4,5 nd ia ia B23 2,9 5,32 5,2 nd 2, 3 5,2 4 B23 3 3,39 5 3,4 4, nd, 3 < nd B34 2 nd Nd nd 2, 3 < 7,5 4 B34 3 nd Nd nd 3, 3 9,28 4 B34 4,3 5 2,24 4,22 nd, 3 < nd B34 6 nd Nd nd nd nd B58 2 nd Nd nd nd nd B58 6 nd Nd nd nd,6 5 B6 nd Nd nd nd 4,4 4 B6 3 nd Nd nd nd nd B7 3 nd Nd nd nd ia B74 3 nd Nd nd, 3 < 8,3 4 Kontrol ia Ia ia ia nd Dhc: Dehalococcoides, specifikke nedbrydere (PCE, TCE, DCE, (VC)); vcra og bvca: specifikke gener for VC nedbrydende Dhc; DNA: total antal Dhc celler (levende og døde intakte celler); RNA: Ribosomal Dhc (udtryk for aktive Dhc); Aktivitet: RNA/DNA; nd: non detect = ikke detekteret, for GEUS <E+4, for SiREM < omkring E+3 se rapport; ia: ikke alyseret; <: estimeret værdi mellem detektions og kvantifikationsgrænsen; kontrol: destilleret vand. Pyrotaq : se Tabel 3.2. De højeste aktiviteter observeres øverst i 9 m afstand (B6-) og centralt i 35 m afstand (B23-2). Men aktivitet om end lavere observeres også i andre filtre i 35 m afstand (B23- og B23-3) og et enkelt centralt filter i 5 m afstand 2

25 (B34-4). I 9 m og 5 m afstand stemmer det overens med dokumentation for DCE nedbrydning ved isotopfraktionering. Derimod indikerer isotopfraktionering i 35 m (B23-2 og B23-3) dannelse af DCE, og VC er meget lav. Her (i 35 m afstand) respirerer Dhc muligvis fortrinsvis på TCE, omend det ikke udelukker, at der både kan dannes og nedbrydes DCE. Umiddelbart nedstrøms kildeområdet (7 m) er i et filter (F4-3) observeret et meget højt antal Dhc men en lav aktivitet, hvilket tyder på, at der har været en periode med vækst og højere aktivitet, som nu er aftagende. Dette kan hænge sammen med variation i fx donor (NVOC) og redoxforhold efter den termiske oprensning (som observeret i F3-3, bilag 4). I 6 m (B74-), 5 m (B34-2 og B34-3), 45 m (B58-6) og 65 m (B6-) er ved en eller flere af metoderne detekteret Dhc (men ikke aktivitet). Det indikerer, at der sker eller tidligere har forekommet nedbrydning af chlorerede ethener. Da PCE og TCE (bortset fra i førstnævnte) ikke er detekteret, tages dette som indikation på biotisk cdce nedbrydning. I 26-7 blev Dhc alene detekteret (ved en af 2 anvendte primere) i B6- og B6-3 (ikke alyseret i 24), mens Dhc ikke blev detekteret i prøver fra B23, B58 og B6. Specielt i B23 er der tale om en bemærkelsesværdig udvikling, da der i dag ses betydelig aktivitet af Dhc. Antallet af Dhc i magasinet er generelt lavt sammenholdt med antallet i prøver fra lokaliteter, hvor stimulering af nedbrydning ved reduktiv dechlorering er foretaget (f.eks. Scheutz et al. 28). Bakteriesammensætning, Pyrotaq sekventering. Ved Pyrotaq sekventering måles sammensætningen af bakterier i prøverne. Tilsvarende metode pyroseequensing er tidligere anvendt af Kotik et al. (23) i 3 forureningsfaner med chlorerede ethener. Ved sammenholdning med totalbakterietal opnås et semikvantitativt mål for indholdet af bakterier, om end der er debat omkring det rimelige i denne fremgangsmåde. Det fremmer dog muligheden for sammenligning mellem prøverne udtaget ud gennem fanen. Der blev identificeret 5496 OTU (operatol taxonomic unit) repræsenterende sekvenser, som udtrykker 97% 6S rrna gen sammenlignelighed, i forskellig sammensætning og relativ andel i de 2 prøver udvalgt til alyse ved automatisk sammenligning med et bibliotek. Hver OTU er relateret til kingdom (k, i dette tilfælde alle bakterier), phylum (p), class (c), order (o), family (f), genus (g) og species (s). For en del er kun k og p givet og kun for få er s givet. Ved anvendelse af resultaterne er primært taget udgangspunkt i g, fx genus Dehalococcoides (Dhc). Prøveforberedelser og overordnet tolkning af resultaterne er foretaget af SiREM i samarbejde med Toronto Universitet og rapporteret i bilag 2. Der henvises til dette bilag for beskrivelse af metoder. Der var overraskende mange bakterier i kontrolprøven (demineraliseret vand fra plastdunk fra ALS), også bakterier, som ikke forventes i aerobt vand (fx den strikt aerobe methanosarci). Der frygtedes derfor, at der var sket en intern kontaminering, om end ingen potentiel kilde blev identificeret. Da det ikke 22

26 kunne udelukkes, at det demineraliserede vand havde indeholdt bakterierne og at utilstrækkelig køling under transport kunne have øget bakterietallet, blev der udført supplerende forsendelse af kontrolprøver fra samme dunk vand, nyt vand fra ALS, samt DNA frit vand fra GEUS, som efterfølgende blev inkuberet ved hhv stuetemperatur og ved -8 C inden alyse på SiREM. Resultaterne viste ingen respons (bånd) for DNA frit vand, filter kontrol eller metode kontrol. Derimod gav både origile laboratorie vand (fra dunk med demineraliseret vand fra ALS anvendt som blank/kontrol ved prøvetagningen i juni 24) eller frisk laboratorie vand fra ALS et bånd omkring 2 basepar svarende til en positiv kontrol (KB) og en ekstraktionskontrol. Der observeredes højere respons fra origile end fra friske laboratorievand (vækst i dunk). Der var en svag tendens til højere respons ved inkubering ved stuetemperatur end ved - 8 C, og således potentiel vækst under transport ved forhøjet temperatur. For en sikkerheds skyld er prøverne holdt op mod kontrolprøven selvom indholdet i kontrolprøven formentlig stammer fra laboratorievandet fra vækst i revers osmose anlæg på laboratoriet (hos ALS). I alle prøver dominerer Pseudomos, hvilket er overraskende i de overvejende aerobe prøver. Prøverne er udtaget på filtre, som er placeret i køletasker med køleelementer under forsendelsen, men alligevel havde nået 5 C ved modtagelsen i Cada. Det anses for sandsynligt, at vækst af evt. små mængder Pseudomos fra prøver, slanger/filtre, mv. på filtrene under de under transporten aerobe forhold kan have resulteret i de relativt høje antal ved alysen. Vækst af aerobe bakterier under transporten anses derimod ikke for sandsynligt. Det er muligt, at Pseudomos kan kobles til pyritoxidation, som er en betydende mikrobiel process i magasinet, der resulterer i fjernelse af ilt og nitrat og frigivelse af opløst/reduceret jern og sulfat over dybden, og således kan optræde turligt i prøverne. Det overvejes at udtage enkelte nye prøver for ny alyse ved optimeret håndtering i forbindelse med næste moniteringsrunde. Sammensætningen af de dominerende bakterier er illustreret i figur 3. samt i figurer i bilag 2, og den indbyrdes sammenlignelighed af prøverne tolket af SiREM på basis af samtlige OTU er illustreret i figur 3.2. Blandt de dominerende bakterier i prøverne er: En type aerobe bakterier Polaromos, som er kendt for nedbrydning af cdce og VC ved oxidation, En type dehalogenerende bakterier Dehalogenimos, som er nært beslægtet med Dhc og er kendt for komplet dechlorering af bl.a. tdce, Tre typer bakterier Sporomusa, Acetobacterium og Methanosarci, som er kendt for reduktiv dechlorering af PCE og/eller TCE 23

27 Figur 3.. De 29 mest dominerende bakterier i de udvalgte prøver. Hvid: ikke detekteret i prøven. Blå: Tiltagende styrke i farve ved stigende andel af bakterien i prøven. Rød outline indikerer bakterietyper, som er kendt for nedbrydning af chlorerede ethener, Se nedenfor samt bilag 6 for nærmere forklaring og oversigt over kendte nedbrydere. Blank: Prøve af laboratorievand fra dunk fra ALS. Figur 3.2. Illustration af graden af sammenlignelighed af prøverne mht. bakteriesammensætning. Størst sammenlignelighed er observeret mellem de prøver, som er vist tættest på hinden. F.eks. er B34-3 sammenlignelig med B58-2 og nær sammenlignelig med B34-2 mens disse ligger meget langt fra B34-4. Det er B23-2 (ikke-3) som er nærmest B6-. 24

28 En liste over bakterier ansvarlige for nedbrydning af chlorerede ethener baseret på gennemgang af litteratur er udarbejdet og vedlagt som bilag 6, hvor referencer ligeledes er angivet. På basis af denne er foretaget en søgning i den efter k, p, c, o, f, g og s sorterede OTU liste efter de specifikke nedbryderes genus. Der er søgt efter følgende genus: A) Reduktiv dechlorerende bakterier: Dehalococcoides, Dehalogenimos, Dehalobacter, Geobacter, Chlostridium, Acetobacterium, Desulfovibrio, Sporomusa, Methanosarci, Sulfospirillum, Methanobulus, Aeromyxobacter, Desulfonomine, Dehalobium, Dehalospirillum, Desulforomos, og B) Oxiderende bakterier: Polaromos, Mycobacterium, Nocardioedes, Methylosinus, Burkholderia, Proteobacteria. Hvert genus optræder med flere OTU. Summen af de semikvantitative opgørelser for OTUs relateret til hvert genus (inklusiv ovenstående) er angivet i tabel 3.2a-c (sidst i dette kapitel). Summen for den samlede gruppe af OTUs under phylum dehalococcoidetes, som bl.a. omfatter Dhc og Dehalogenimos (Dhg), er tillige angivet i tabel 3.2a. Det blev desuden søgt at gennemskue, om der var forskel på, hvilke OTUs tilhørende samme genus som var udtrykt i forskellige prøver, med henblik på at se, om det kunne relateres til sammenligneligheden illustreret i figur 3.2. Tabel 3.2a. Specifikke nedbrydere bestemt ved Pyrotaq sekventering i udvalgte prøver fra forureningsfanen. Resultater fra Pyrotaq sekventering, semikvantitativ bestemmelse, formentlig overestimeret antal. Genus Komplet reduktiv dechlorering Potentiel nedbrydning Dehalococcoides Dehalogenimos p_dehalococcoidetes * (m.dhc&dhg) B23 2 5,2 4,66 6 3,4 6 B23 3 nd,63 5 3,72 6 B34 2 7,5 4 8,28 5 4,72 6 B34 3 9,28 4 3,3 5,78 6 B34 4 nd 3,74 5 2,5 6 B34 6 nd 4,6 5 9,99 5 B58 2 nd 8,34 4 5,7 5 B58 6,6 5 6,6 4 9,78 5 B6 4,4 4 5,5 3,76 5 B6 3 nd 5,9 3 4,66 5 B74 3 8,3 4 2,77 4,8 5 kontrol nd nd,24 6 Forkortelser se Tabel 3.. *: Ikke genus men phylum, gruppen som indeholder Dehalococcoides (Dhc) og og de nært beslægtede Dehalogenimos (Dhg) genus. Dhg, som er nært beslægtede med Dhc, træffes udbredt i magasinet og er detekteret i alle filtre prøvetaget for pyrotaq sekventering. De højeste Dhg indhold er observeret i filtrene B23-2 (35 m) og B34-2 (5 m), hvor aktivitet 25

29 af Dhc også er observeret, og hvor isotopfraktionering og sammensætning af chlorerede ethener indikerer, at der fortrinsvis sker nedbrydning af PCE og TCE til DCE (B23) hhv. nedbrydning af DCE (B34). Også i B23-3, B34-3, B34-4, B34-6, B58-2 og B58-6 er betydelige indhold, mens indhold er relativt lave i B6- og B6-3 samt B74-3. Der er rimelig overensstemmelse med, hvor Dhc er truffet ved pyrotaq sekventering og ved specifikke metoder, men ikke fuldstændig. For eksempel er Dhc ved specifik metode betydeligt højere i B34-4 end B34-2. Der er høje indhold af hele phylum gruppen Dehalococcoidetes i samtlige prøver, men også i kontrollen. Derimod træffes hverken Dhc eller Dhg i kontrollen. Ses på gruppen af dechlorerende bakterier, som kun er kendt for reduktiv dechlorering af PCE og/eller TCE til DCE og ikke for den videre nedbrydning af DCE til VC og ethen, træffes de samlet set i nogenlunde de samme filtre som Dhg, men de ses især at træffes i højt niveau i B6- og B34-3 (Tabel 3.2b). Sammensætningen i prøverne varierer dog meget, og særligt mange forskellige træffes i B6- og B34-3. Tabel 3.2b. Specifikke nedbrydere bestemt ved Pyrotaq sekventering i udvalgte prøver fra forureningsfanen. Resultater fra Pyrotaq sekventering, semikvantitativ bestemmelse, formentlig overestimeret antal. Genus Reduktiv dechlorering af PCE og/eller TCE Følgende genus, som er kendte dechlorerende bakterier, er ikke detekteret: Sulfurospirillum, Methanobulus, Aeromyxobacter, Desulfonomine, Dehalobium, Dehalospirillum, Desulforomos 26 Potentiel nedbrydning Dehalobacter Geobacter Clostridium Acetobacterium Desulfovibrio Sporomusa Methanosarci B23 2,3 5 nd nd 5,2 4 nd nd nd B23 3 nd nd nd nd nd 9,8 4 nd B34 2 2,64 5 9,7 5 4,58 5,76 5 7,5 4 8,8 4 nd B34 3 3,8 5 2,66 5 6,65 4 nd nd nd nd B34 4 nd,5 4 nd,95 5 nd nd nd B34 6 nd 5,77 4 nd nd nd nd nd B58 2 nd 3,33 4 nd nd nd nd 3,33 4 B58 6 nd 9,24 4 5,28 4 nd 2,64 4 2,64 4 nd B6 6,5 4,26 5,65 4 5,5 3 5,5 3 7,32 5 5,5 3 B6 3 nd,77 4 nd nd nd nd nd B74 3,94 5 8,29 4,24 4,8 6 2,76 4 nd nd Kontrol 5,52 4 nd nd nd nd nd 3,36 6 Tabel 3.2c. Specifikke nedbrydere bestemt ved Pyrotaq sekventering i udvalgte prøver fra forureningsfanen. Resultater fra Pyrotaq sekventering, semikvantitativ bestemmelse, formentlig overestimeret antal. Polaromos og de andre identificerede bakterietyper kendt for aerob oxidation af cdce og/eller VC er især truffet i B23-2, B23-3, B34-3, B58-2, B58-6 og

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Indledning og formål

Indledning og formål Anvendelse af isotopfraktionering til vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler og andre organiske stoffer Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg 1 Indledning og formål Isotopfraktionering er

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING

VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING Lektor Mette M. Broholm Institut for Miljø & Ressourcer, DTU/Orbicon A/S Associate Professor Daniel Hunkeler Ph.d.studerende

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

på 3 danske lokaliteter

på 3 danske lokaliteter Stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA i moræneler på 3 danske lokaliteter Mette M. Broholm 1, Charlotte Scheutz 1, Poul L. Bjerg 1, Henriette Kerrn-Jespersen 2 og Carsten Bagge Jensen 2 1 DTU Miljø, 2 Region

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Varmetolerance. Hansen, Tina Beck. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Varmetolerance Hansen, Tina Beck Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Hansen, T. B. (2016).

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Hvordan dokumenterer vi naturlig anaerob dechlorering i forureningsfaner?

Hvordan dokumenterer vi naturlig anaerob dechlorering i forureningsfaner? vordan dokumenterer vi naturlig anaerob dechlorering i forureningsfaner? Nye værktøjer Rødekro case: Udvikling i naturlig nedbrydning af PE i fanen - 8 år efter termisk oprensning i kildeområde Mette M.

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling

Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec, 5 Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling Clausen, Sønnik Publication date: 9 Link to publication Citation (APA): Clausen, S. (9). Berøringsfri (infrarød) temperaturmåling.

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Drikkevand er den danske holdning til vandbehandling tidssvarende?

Drikkevand er den danske holdning til vandbehandling tidssvarende? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 19, 2017 Drikkevand er den danske holdning til vandbehandling tidssvarende? Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Stofspecifikke stabile C og Cl isotopanalyser (CSIA, dual CSIA for chlorerede ethener)

Stofspecifikke stabile C og Cl isotopanalyser (CSIA, dual CSIA for chlorerede ethener) Stofspecifikke stabile og isotopanalyser (SIA, dual SIA for chlorerede ethener) vad er det og hvordan kan det bruges? Erfaringer fra Rødekro Naturlig nedbrydning af PE i forureningsfane Mette M. Broholm

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Polar DTU Center for polare aktiviteter

Polar DTU Center for polare aktiviteter Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Polar DTU Center for polare aktiviteter Pedersen, Jens Olaf Pepke Publication date: 2014 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric

Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2016 Elementer for en Top Down Design Guide for Wildfire/Creo parametric Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA):

Læs mere

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM

Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 09, 2016 Autogenerering af hydrostratigrafiske modeller fra boringer og SkyTEM Marker, Pernille Aabye; Bauer-Gottwein, Peter; Foged, Nikolaj; Vest Christiansen, Anders;

Læs mere