Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies."

Transkript

1 Allerød-Muld: AlIerød-Gytj ens Landfacies. Foreløbig Meddelelse af N. HARTz. I Somrene 1910 og 1911 har jeg for >Danm~rks geologiske Undersøgelse«foretaget en Række Undersøgelser i Femsølyng og nogle nærliggende»skovmoser«i Egnen mellem Holte og Høsterkøb. Denne foreløbige Meddelelse publiceres her med Tilladelse af Kommissionen for»d. G. U.«Femsølyng er (eller rettere var) en ret stor Højmose, c. 35 ha (c. 60 Tdr. Land); Tørven er for aller største Delen afgravet, og Mosen benyttes nu, efter en meget dybtgaaende Afvanding, som Have og AgeI:iord.. Da Vandstanden i Mosen er sænket saa betydeligt (mindst 5 m), har det været muligt at studere Mosens nederste Lag under usædvanlig gunstige Forhoid. Femsølyng har i Tidens Løb været omtalt og under-. søgt af DAu (1829), V AUPELL (1851), EMIL ehr. HANSEN (1873), Forf. (1902) og SERNANDER (1909), men en Gennemgang af Litteraturen ligger udenfor denne Meddelelse~ Plan. Det sydvestlige Hjørne af Femsølyng, hvor mine Profiler blev gravede, har jeg kaldt»warmings Mose«efter min Ungdoms-Lærer, Professor, Dr. EUG. W ARMING. Allerød-Oscillationen, det relativt varme Afsnit af sidste Afsmeltningsperiode (Senglacial-Tiden) blev først i 1910 paavist af V. MILTHERS og Forf. i Allerød Teglværksgrav i Kathale Mose, 4 Km VNV for Birkerød. Oscil-

2 62 N. HARTZ: Allerød-Muld. lationen markeredes der ved et forholdsvis tyndt Gytjelag (5-c. 50 cm) - Allerød-Gytj en - over- og underlejret af Dryasler. " Allerød-Gytjen indeholder en subarktisk Flora og Fauna, først og fremmest Belula odorala og Elsdyr, og den mangler ganske Polarfloraen ; del imod indeholder Dryasleret, baade "det øvre og det nedre, en ren Polarflora og -fauna (Rensdyr), uden Indblanding af subarktiske Elementer!). Allerød~Gytjen i Allerød-Graven viste sig hurtigt ikke at være et lokalt Fænomen; den er efterhaånden konstateret i en Mængde senglaciale Ferskvandsaflejringer i Danmark og Skaane; de.østligste Findesteder f. T. findes paa Bornholm, det vestligste fandt jeg (1911) sammen med. Prof. K. GAGEL ~ de store Udgravninger i Kaiser-Wilhelm-Kanalen ved Sehested. En regional Undersøgelse af, h~or langt mod Nord og Syd, øst og Vest denne Oscillation kan spores, vilde være af megen Interesse for Forstaaelsen af Senglacial-Tidens Forløb i Nord-Europa; af særlig Interesse vilde det være at forsøge at sætte Oscillationen i Forbindelse med DE GEERS tidsbestemte senglaciale Lag i Sydsverige; forhaabentlig bliver jeg sat i Stand til at foretage en saadan Undersøg~lse i den nærmeste Fremtid. / N o r m a l-p r o fi l e t igelmem vore sen- og postglaciale Ferskvandsaflejringer er altsaa: Tørv Gytje Øvre Dryasler Allerød-Gytje Nedre Dryasler Derunder: Moræneler (el. andre glaciale Dannelser). 1) Jeg ser af praktiske Grunde bort fra den standende Diskussion om de Temperatur-Forhold, man har villet udlede af Molluskernes Forekomst i disse Lag -. saa "meget mere som jeg ingen Mollusker har fundet i Femsølyng.

3 -' _ Medd_ fra Dansk geol. Forening. København. Bind 4. [1912]. 63. ~

4

5 Medd. fra Dansk geo); Forening. København. Bind 4: [1912]. 65, I Femsølyngblev jeg derfor (1910) meget overrasket ved, at Dryasleioet manglede und er Allerød-Gytjen; i Steden' for det ventede (nedre) Dryasler fandtes her nogle faa cm (5-10 cm) sandet, mørktfar'vet M u Id, gennemvævet af fine Rødder (til Dels med Mykorrhizer) og fyldt med Grene og forkrøllede B'lade af Belula odol'ala, stor-' bladede Salices, Arctosfaplzylos m. m. m., men uden de egentlige Polarplanter (Dl'yas, Salix polaris o. s. v.). Muldlag et indeholdt kort s agt den sa mme subarktiske Fiora (og Fauna) som Allerød-Gytjen, var m. a. O. denne Gytjes Landfacies og bør som Følge deraf benævnes_ Allerød-Muld. I 1911 var jeg endelig saa heldig i mit store Hovedprofil i Warmings Mose i Allerød-Mulden at finde en stor Birkestub (B. rodorata), staaende paa Roden; Rødderne fra denne Stub og andre. Birkerødder fulgtes c. 1 m ned l det under Mulden liggende Moræneler. Profilet var altsaa: ' Tørv Gytje --=-- Øvre Dryasler Allerød-Gytje ~ Allerød-Muld Derunder:. Moræneler. H vodedes nu forklare sig dette anormale Profil? Saavldt jeg kan skønne, er kun en Forklaring mul i g: Det lille, kedelformede Bassin, hvori' Dryasler og Gytje senere aflejredes, existerede endnu ikke ved Begyndelsen af Afsmeltningstiden (»ældre Dryastid«), men Bas-, sinets Plads var da optaget af' en i Moræne-Mjlterialet indlejret I~klump. Allerede i ældre Dryastid maa Polarfloraenantages at være indvandret paa Landoverfladen over Isklumpen, men af denne Flora har iritet kunnet opbevares; den har håft samme Skæbne som det tørre Lands Flora. altid hår, naar dens Rester da ikke paa en eller anoden Maade dækkes af Vand eller Mos. Dansk geol. Foren. Bd. 4. 5

6 66 N. HARTZ: Allerød-Muld. Da Allerød-Oscillationens varmere Klima indtraadte, fortrængtes Polarfloraen af en indvandrende subarktisk Fig. 2. Fig IL------! Moræneler - [' Is (med Sten) Allerød-!tluld Allerød-Gytje Dryasler Gytje Vand (øvre) (post glacial) Fig. 2 og 3. Skematisk Fremstilling af 2 Stadier i Bassinets Udvikling. Birke-Pile-Vegetation, og et virkeligt Muldlag dannedes over Isklumpen, der hurtigt smeltede af; som Følge af Isklumpens Afsmeltning opstod en lilie Sø i,det derved dannede Bassin, og Allerød-Mulden, der oprindelig laa

7 Medd. fra Dansk geo!. Forening. København. Bind 4. [1912]. 67 tørt, over Grundvandet, sank ned paa,bunden af Bassinet, hvor det efterhaanden dækkedes af den i Søen dannede (Allerød-) Gytje (j fr. Fig. 2 og 3); Paa denne Maade forklares baade Allerød-Muldens Forekomst og Manglen af nedre Dryasler 1 ). Den videre Udvikling af Bassinet var normal. Allerød-Muld er forøvrigt allerede tidligere iagttaget, om end 'ikke rigtigt forstaaet; det fremgaar af A. C. JOHANSEN'S Beskrivelse af Tøvelde-Profilet (Møen) og af N. O.HoLsT's Skildring aftoppeladugård (Skaane), at det nederste Lag i begge disse Moser netop' er Allerød- Muld (JOHANSEN'S»Lag II, Sand blandet med Gytje; 3 cm«, og HOLsT's»torfaktiga lager«). C. KURCK omtaler endelig (1910) fra S'feglarp Mose (Skaane) et Muldlag, 35 cm mægtigt, liggende over Ferskvandsler og dækket af Kalkgytje ; efter LAGERHEIM~S Beskrivelse»skulle detta mylllager snarast vara att hån fora till en gammal skogs- ellerbuskmarksbotten«, og det svarer i alle Henseender til Allerød-Mulden fra Femsølyng; Afvigelserne i stratigrafisk Henseende vil sikkert ved en nærmere Undersøgel~e let kun!le bortforklares. Allerød-Muld har jeg (1910 og 1911) - foruden i Fem 'sølyng - fundet i flere' Moser i Nærheden, bl. a. i Sækkeda mmenog G. Kåhler' s Mosepaa»Frihedens«Grund; i Februar 1912 har jeg endelig ved Boringer konstateret det samme Muldlag paa Bunden af Agersø og Løgsø (begge i Rude Skov), under de i Søerne aflejrede Ferskvandslag (Gytje over Dryasler over Allerød-Gytje). Allerød-Mulden synes saaledesat være et normalt Led i) Den her givne Forklaring er, som m~n vil se, en videre Udvikling af NATHORST'S hypotetiske Forklaring (1910) af Forholdene ved Toppeladugård: >Es wåre ja sonst am nåehstliegeuden, die kiimatologisch abweichende Schichtenfolge mit einer an dieser Stelle långer Hegen gebhebenen Scholle des Landeises in Zusammenhang zu bl'ingen, wejche die Ablagerung der åltesten Siisswasscl'schichten der spåtglacialen Zeit - d. h. der Salix polaris-schichten - verhindert hat.< 5*

8 68 N. HARTZ: Allerød-Muld. i Ferskvands-Serien i Holte-Egnens stærkt kuperede Randmoræne-Terræn; denne Egns talrige, kedelf~rmede, afløbsløse Bassiner - hvad enten de nu er vandfyldte, tørvefyldte 'eller tørre' - har samtidig faaet en naturlig Forklaring, eller rettere: den ofte udtalte Formodning, at»skovmosernes«kedelformede Bassiner er dannede ved Afsmeltning af efterladte Isklumper, er bleven bekræftet ved Allerød-l\1uldens Optræden.. Naar dette Spørgsmaal forfølges videre, skulde det ikke undre 'mig, om Søer som Fure Sø, Lyngby Sø; Sjæl Sø.0. fl. a. skulde vise sig dannede paa samme Maade som Agersø og Løgsø; men det faar kommende Undersøgelser. afgøre. Saameget er i a1 Fald sikkert, at mange Terrænformer finder en naturlig Forklaring ved at antage Tilstedeværelsen af afsmeltende, større eller mindr.e, Isklumper i Moræne-Materialet. Litteratur. JOH. H. CHR. DAU, 1829: Die Torfmoore Seelands. Kopenhagen und Leipzig. S CHR. VAUPELL, 1851: De nordsjællandske Skovmoser. Khh. EMIL CHR. HANSEN, 1873: En foreløbig Beretning om' Moseundersøgelser i Eftersommeren 1!l73. Vid. Medd. fra den naturhist. Foren. i Kbh. N. HARTZ, 1902: Bidrag til Danmark~ senglaciale Flora og Fauna. D. G. U.. II R. Nr. 11. R. SERNANDER, 1909: De scanodaniska torfmossarnas stratigrafi. G. F. F. Bd. 31. H. 6. N. HARTZ og V. MILTHERS, 1901; Det senglaciale Ler i Allerød Teglværksgrav. D. G. F., Nr. 8, Bd. 1. ({. GAGEL, 1912: Neuere Fortschritte in der geologischen ErforschuiJg Schleswig-Holsteins. Schr. d. Natnrwiss. Ver. f. Schl.-Holstein, Bd. X V, H. 2, S '243. A. C. JOHANSEN, 1904: Om den fossile kvart ære Molluskfauna i' Danmark cig dens Relationer etc.. Kbh. _ N. O. HOLST, 1906: De senglaciala lagren vid Toppeladugård. G: F. F., Bd, 28,. H. 1. C. I{UIICK, 1910: Arkeologiska-och våxtgeografiska studier Ofver sllånska torfmossar. Ymer, 1910, H; 4. - A. G. NATHORST, 1910: Spåtglaciale Siisswasserahlagerungen mit arldischen Pflanzenrestell in Schonen. G. F. F., 1910, S. 554.

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946.

Oversigt. Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Oversigt Dansk Geologisk Forenings Møder og Exkursioner fra Januar til December 1946. Mødet 7. Januar 1946. Hr. Hilmar Ødum holdt et Foredrag med Titlen: Ledeblokstudier for 200 Aar siden. Der henvises

Læs mere

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg af S. A. ANDERSEN Abstract The peninsula of Roesnaes (Røsnæs) on the northwest coast of Zealand has by some authors been regarded as a series of drumlins, by other

Læs mere

Danske Kulstof-14 dateringsresultater II

Danske Kulstof-14 dateringsresultater II Danske Kulstof-14 dateringsresultater II af HENRIK TAUBER Abstract The present date list comprises C 14 dates from the Copenhagen Carbon-14 Dating Laboratory on geological samples made and released for

Læs mere

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn.

En ny københavnsk Lokalitet. forsteningsførende Paleocæn. En ny københavnsk Lokalitet for forsteningsførende Paleocæn. (En foreløbig Meddelelse). Af Alfred Rosenkrantz. ^ *- ' " -» _ ^ Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 20. é=r «- -^ ; ; "^

Læs mere

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998.

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998. 262 Anmeldelser Bind 4 præsenterer en overgangstid, hvor dansk søfart fremstår i stor mangfoldighed, med fordums arv og fremtids løfter. Der er al grund til at se frem til næste bind. Benny Christensen

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end 78 NORGES GEOLOGISKE UNBERSØGELSE. Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end IBti6sN". Ai Hans Reusch. wmkring den indre del afvarangerfjorden i Finmarken er H'6IH6H6

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Kornfordelingen i nogle danske jordarter

Kornfordelingen i nogle danske jordarter Kornfordelingen i nogle danske jordarter ALBRT FBIAN Fobian, A. 000--: Kornfordelingen i nogle danske jordarter. Geologisk Tidsskrift, hæfte, pp. -. København. Kornstørrelsernes naturlige fordelingsmønster

Læs mere

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul.

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul. DEN DANSKE STAT Slang, helst til at skille i mindre Dele, en fin og stærk Fiskeline, helst oprullet paa et»hjul«(fig. 64), saa at den kan løbe frit ud langs Stangen og atter let oprulles ved Dreining paa

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen af Morten Thing 1 Udviklingen af politiet har naturligvis været betinget af statens behov. Men eksisterer en social institution først, så får den et

Læs mere

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975

SØREN RYGE PETERSEN. Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN Dansk eller tysk? En undersøgelse af sprogforholdene i en flersproget sydslesvigsk kommune 1973 FLENSBORG 1975 SØREN RYGE PETERSEN DANSK ELLER TYSK? EN UNDERSØGELSE AF SPROGFORHOLDENE

Læs mere

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling

De seneste 150.000 år i Danmark. Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år i Danmark Istidslandskabet og naturens udvikling De seneste 150.000 år Michael Houmark-Nielsen... Lektor, Geologisk Institut (michaelh@geol.ku.dk) Johannes Krüger... Professor, Geografisk

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

S. A. Andersen. 13. maj 1901-28. januar 1969

S. A. Andersen. 13. maj 1901-28. januar 1969 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 97 tf S. A. Andersen 13. maj 1901-28. januar 1969 I sommeren 1920 dimitteredes fra Sorø Akademi to unge vordende naturhistorikere, der begge senere har

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

OM SPORENE EFTER EN LOKAL BRÆDANNELSE YNGRE END STOR BRÆENS A VSMEL TNINGSPERIODE l DEN SKANDINAVISKE HALVØS BRÆSJØOMRAADE

OM SPORENE EFTER EN LOKAL BRÆDANNELSE YNGRE END STOR BRÆENS A VSMEL TNINGSPERIODE l DEN SKANDINAVISKE HALVØS BRÆSJØOMRAADE OM SPORENE EFTER EN LOKAL BRÆDANNELSE YNGRE END STOR BRÆENS A VSMEL TNINGSPERIODE l DEN SKANDINAVISKE HALVØS BRÆSJØOMRAADE AV DR. GUNNAR HOLMSEN NORSK GEOLOGISK TIDSSKRIFT, BIND Ill, NO. 7. - UTGIT AV

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu.

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu. Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. af Hans Jørgen Degn Tommy Kaae Ronni Røjgaard Udarbejdet i 2007 i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Læs mere