TAKT OG TONE. -råd og vejledning. Flyvevåbnets Officersskole 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKT OG TONE. -råd og vejledning. Flyvevåbnets Officersskole 2011"

Transkript

1 TAKT OG TONE -råd og vejledning Flyvevåbnets Officersskole 2011

2 TAKT OG TONE - råd og vejledning Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse og litteraturfortegnelse 1 Generelt 2 I de gode gamle dage 3 Invitationer, svar og påklædning Invitation og svar Påklædning Ved selskabet Før selskabet Ankomsten Bordskik Rygning Dans Opbrud Tak Andre gode råd Tiltaleformer Takkekort Taler Flaget Entring af orlogsskibe Supplerende litteratur: Selskabsløvens brøl og brølere takt og tone i praksis, af Preben Eider, Børsen forlag Takt og Tone hvordan vi omgaas, af Emma Gad, 7. oplag, Gyldendal, Reglement for Flyvevåbnet 628.1, Uniformsreglement. Sådan bør man bruge Dannebrog, Danmarkssamfundet, 6. udgave, HRN /4, Grundbog for Menige nr. 4, Ret og Pligt, 8. udgave,

3 GENERELT Det gør altid et godt indtryk, når man optræder høfligt, respektfuldt og korrekt i forhold til sine omgivelser. Dette gælder i alle forhold, men officeren, som med sin uniform repræsenterer og tjener sit samfund, bør være foregangsmand på dette område. For at opfylde dette er det først og fremmest vigtigt at optræde naturligt og være i balance med sig selv og sine omgivelser. I bestræbelserne herpå er det vigtigt ikke at gå til yderpunkterne og dermed være for fri og nonchalant eller for stiv og overkorrekt. Man må hele tiden kigge på sig selv og spørge: Hvordan bør jeg optræde i denne situation? Principielt er der ingen forskel på en officers optræden mellem civile og mellem militære, men det kan ikke undgås, at der alligevel er forskellige forhold inden for den militære omgangsform herunder ved samvær med officerer fra andre nationer som kræver særlig opmærksomhed. Dette lille hæfte er på ingen måde tænkt som en lærebog, men som et rådgivende og vejledende hæfte, som du kan støtte dig til i din omgang med andre mennesker. Der er medtaget et historisk afsnit, der skal tjene til at vise den forandring, der er sket i omgangs- og samværsformerne mellem mennesker på relativt få år. Afsnittet skal også medvirke til at skabe forståelse for, at ældre kolleger, som har levet med tidligere tiders normer og regler, tænker og handler gammeldags på visse områder. Det er nemlig ikke alle de historiske regler og normer, der er ud gået ofte fordi de bunder i naturlig høflighed og respekt for andre mennesker. Det skal huskes, at ændringer i omgangsformer, tiltaleformer og øvrige formelle regler sjældent er noget veldefineret eller alment accepteret. Der vil altid være forskel på, hvad yngre generationer synes er in, og hvad ældre generationer finder passende og naturligt. Ligeledes vil der være forskel på, hvad ens firma accepterer i forholdet til (måske udenlandske) kunder, og hvad man kan tillade sig privat. På samme vis vil Forsvaret med sin særlige ranginddeling og disciplin have visse særlige omgangsformer. Officielle handlinger, herunder ved kongehuset og diplomatiet, er selvfølgelig underlagt ganske stramme rammer og normer. Det bedste overordnede råd vil derfor altid være at udvise situationsfornemmelse, hvor man kommer frem, og tilpasse sig miljø, aldersgrupper og normer på en smidig måde. 2

4 I DE GODE GAMLE DAGE. Den ligeberettigelse og udligning, der efter 2. verdenskrig er sket på en række væsentlige områder (socialt, uddannelsesmæssigt, lønmæssigt og mellem kønnene), har medført en mere afslappet og ligeberettiget omgangsform. Men før den tid var der relativt stramme regler - skrevne såvel som uskrevne - for, hvordan man burde begå sig. Fælles for disse regler var, at de var udfærdiget, så de tog vidtgående hensyn til de højere grader og titler samt disses fruer, mens den unge officer forventedes at indordne sig under regelsættet, således at han en dag selv kunne blive en god ældre officer. Når en ung officer kom til en ny garnisonsby, havde han på forhånd orienteret sig om, hvor det pæne hotel lå (gerne missionshotellet) eller hvor han i øvrigt kunne bo anstændigt, indtil han kunne få ret til et kvarter på kasernen. Ved det første møde gjorde han sig pænt i stand og tog den bedste uniform på, inden han med påspændt sabel meldte sig til adjudanten uden at give sig i snak med andre på kontorerne. Det var ikke velset at spørge for meget, hverken til den kommende tjeneste, eller om hvordan de øvrige officerer var at have med at gøre. Det kunne han jo selv erfare. Det var heller ikke velset at tilkendegive sin glæde eller mangel på samme over at skulle forrette tjeneste det pågældende sted, det kunne jo misforstås af nogle, og man skulle i det hele taget ikke stille for mange spørgsmål til chefen. Man skulle begrænse sig til at give korte, tydelige svar på chefens spørgsmål og i øvrigt være lidt tilbageholdende, selv om chefen gav anledning til at komme med spørgsmål. Officersmesserne var et kapitel for sig. Når man første gang kom i messen, præsenterede man sig selvfølgelig for de tilstedeværende, først for den ældste. Man rakte ikke hånden frem til hilsen, før man så, om den ældre ønskede at trykke hånd. I messen skulle den militære fremtræden være diskret. Messen var et slags fristed, hvor man ikke behøvede at hilse (rejse sig) for foranstående, men kun for damer og fremmede officerer, uanset deres alder. Det var velset, at man var tilbageholdende i sine udtalelser om andre, at man indskrænkede drøftelser af tjenstlige anliggender mest muligt og i det hele taget bidrog til at undgå kritik af foresatte. Det var en uskreven lov, at man som officer var medansvarlig for orden, velvære og god tone i messen, og at man ikke af misforstået kammeratskabsfølelse lod sig rive med af kollegaer, der for en aften forsøgte at gøre messen til en knejpe. Til spisetiderne samledes man nogle minutter forinden og afventede, at messeforstanderen eller en stedfortræder gav tegn til at gå til bords. Man ventede med at sætte sig, til alle havde fundet deres plads, og chefen satte sig. Hvis man kom for sent, bad man om undskyldning ved diskret at rette sig op for ældste officer og 3

5 derefter stilfærdigt at søge hen på sin plads. Nogenlunde tilsvarende regler for indtagelse af måltider findes stadig i visse udenlandske messer. Visitter var tidligere obligatoriske for garnisonsbyens officerer (normalt fra kaptajn og opefter) og højeste civile embedsmænd, men skikken er stort set forsvundet. Visitterne havde deres vigtige mission. For det første satte mange ældre pris på denne høflige gestus, og for det andet lærte man hurtigt de øvrige officerers familie at kende. Især i de mindre garnisonsbyer kunne man ikke undgå næsten dagligt at møde en af garnisonens damer, og det var velset, at man hilste pænt, når man mødtes. Endelig åbnede visitten let og hurtigt mulighed for at komme i officershjem og til at deltage i garnisonens selskabelighed. Det var vigtigt at lære ældre og yngre kolleger at kende også uden for tjenesten. Visitten var kortvarig, ca. 10 min. Den blev aflagt om eftermiddagen kl. 1600, og påklædningen var galla eller den pæneste uniform med sabel. Kappen skulle hænges i entreen, kasket, handsker og sabel skulle med ind i stuen. Evt. kunne værten eller værtinden befri gæsten for disse ting. Forinden havde man forhørt sig hos stuepigen om f.eks. oberstinden tog imod. Visitter skulle aflægges inden for de første 2-3 uger efter ankomsten til garnisonen. Ved afrejse aflagde man visit hos sine foresatte og hos de familier, hvor man havde modtaget gæstfrihed. Visitkortet havde i den forbindelse stor betydning, og der var regler for, hvordan det burde være udformet (9 x 5,5 cm og ingen gammeldags og snørklet skrift), og hvad der skulle stå på det. Og selvfølgelig brugte unge officerer hverken trykte takkekort eller visitkort, kun håndskrevne. Visitkort anvendtes, når man ikke traf værtsfolkene hjemme, for at dokumentere at man havde været på visit. Man afleverede sit kort til husassistenten eller lagde det i brevkassen. Årsagen til visitten tilkendegav man ved at bøje et hjørne af visitkortet og anføre en forkortelse i nederste venstre hjørne efter følgende regler: Hjørne bøjet: Betydning: Forkortelse Højre øverste Kortet er afleveret personligt Venstre øverste Venstre nederste Højre nederste Pour prendre congée (For at tage afsked) Pour féliciter (For at lykønske) Pour parler affaires (For at tale forretning) Pour condoler (For at kondolere) Pour remercier (For at takke) p.p.c p.f. p.p.a. p.c. p.r. Ved almindelig visit bøjedes således kun højre øverste hjørne. 4

6 Tiltaleformen var ikke det store problem, men vidt forskellig fra vore dages former. Man anvendte ofte tredje person, og man titulerede efter rangklasse. Herrer i 1. rangklasse (f.eks. generaler/admiraler) tituleredes Deres excellence. Når man var i 2. og 3. rangklasse (OL, OB, GM) var man højvelbåren, og LT KN (nu MJ) var velbårne. Det hørte til god tone, at man brugte disse titulaturer ( Velbårne hr. kaptajn V.A. Knudsen, Højvelbårne hr. oberst O.L. Andersen, Deres Exellence ). Havde den pågældende officer tillige en hoftitel, skrev man f.eks. Højvelbårne hr oberst, kammerherre N. Jacobsen og når den pågældende var afskediget, byttede man titlerne om. Damer, hvis mænd havde rang i de 2 første rangklasser, kunne tituleres Deres Nåde, men mere almindeligt var det at titulere damer, der var gift med officerer af generalsklassen med generalinde, og af oberstklassen med oberstinde. Tilsvarende anvendte man civile dametitler, f.eks. amtmandinde, konsulinde, professorinde. Til kaptajn P. Sørensens frue (som hed Karen) skrev man Fru kaptajn P. Sørensen, men når Sørensen var blevet oberstløjtnant skrev man Fru oberstinde Karen Sørensen. Først ved rangforordningen af 1953 bortfaldt titulaturerne for 2. og 3. rangklasse, mens titulaturen Excellence er bibeholdt. Den anvendes dog som regel kun ved særlige officielle lejligheder samt over for udenlandske excellencer. Det hører med til billedet af de gode gamle dages hakkeorden, at man til foresatte myndigheder eller anden øvrighed underskrev henvendelser med underdanigst N.N., og til kongehuset allerunderdanigst. INVITATIONER, SVAR OG PÅKLÆDNING Invitation og svar. Al selskabelighed begynder med en invitation, formel eller uformel, mundtlig eller skriftlig. Når man selv har inviteret, er man forpligtet til at modtage gæsterne med glæde og skabe de bedst mulige rammer for dem. Alle invitationer besvares så hurtigt som muligt, helst inden for en uge. Det er vigtigt for værtsfolkene at vide, hvem de kan regne med at se, så de evt. har mulighed for at invitere andre i stedet for dem, der melder fra. Besvarelsen sker som hovedregel i samme form som indbydelsen. En skriftlig invitation besvares skriftligt, gerne håndskrevet. I nogle tilfælde er der anført s.u. eller R.S.V.P. efterfulgt af et telefonnummer. I så fald kan man nøjes med et telefonisk svar på nævnte nummer. Er invitationen påført P.M., er den blot en bekræftelse på en mundtlig invitation, som man allerede har sagt ja til, og der kræves intet yderligere svar. Endelig kan invitationen være påført afbud til eller regrets only. I så fald svares kun, hvis man ikke kan komme. De normalt forekommende forkortelser på indbydelser er følgende: 5

7 Forkortelse Betydning Det skal du gøre S.U. Svar udbedes Besvar invitationen skriftligt med mindre der fremgår andet af indbydelsen. R.S.V.P. Réspondez s il vous plaít Besvar invitationen skriftligt med mindre der fremgår andet af indbydelsen. U.A.W.G. Um Antwort wird Gebeten Besvar invitationen skriftligt med mindre der fremgår andet af indbydelsen. O.S.A. Om svar anmodes Besvar invitationen skriftligt med mindre der fremgår andet af indbydelsen. P.M. Pour Memoire Møde op på det aftalte tidspunkt i den ønskede påklædning. Skriftlige invitationer kan antage mange former. I det følgende er angivet to eksempler på mere formelle invitationer, som du som officer vil kunne komme ud for. Der er tillige anført eksempler på svar. Du vil sikkert sjældent komme ud for invitationer på andre sprog end dansk og engelsk. Såfremt det sker, vil formen normalt være den samme som i eksemplerne på indbydelse og svar. Eksempel på formel tjenstlig invitation: I det viste eksempel kan man nøjes med at besvare invitationen telefonisk. Havde der ikke været anført et telefonnummer, kunne den skriftlige besvarelse af invitationen eksempelvis se således ud: 6

8 Kære Niels Erik Sørensen Tak for den venlige invitation til udnævnelseshøjtideligheden for kaptajnløjtnanter på Videreuddannelsestrin I/L hold 2002/03 på Søværnets Officersskole. Det skal være mig en glæde at deltage. De venligste hilsner S. Falk-Portved Bemærkninger: ingen overskrift, ingen dato, gerne håndskrevet. Kan man ikke efterkomme invitationen, angives årsagen. F.eks.: på grund af ferierejse beklages at det ikke er muligt at kunne efterkomme indbydelsen Eksempel på engelsksproget invitation: I det viste eksempel er et svar ikke påkrævet, da der er anført P.M. Havde der været anført R.S.V.P. uden et telefonnummer kunne et svar være udformet som i det foregående eksempel, fx They accept with pleasure. Kan man ikke efterkomme invitationen, angives årsagen. Fx kunne der svares: They very much regret that a previous engagement prevents them from accepting. 7

9 Påklædning. Hovedreglen er, at man skal være korrekt påklædt til lejligheden, og at tøj/sko skal holdes i ordentlig stand. Hvis der er angivet påklædning på en invitation, er det altid herrens påklædning, der er anført. I tjenesten skulle der ikke være problemer med korrekt påklædning, da uniformsreglementet (RFLV 628-1) giver nøjagtige anvisninger for bæring af uniform. Imidlertid giver de mange nye uniformseffekter store muligheder for sammenblanding og ukorrekt påklædning. Det er officerens opgave at medvirke til korrekt uniformering, bl.a. ved at være foregangsperson. Uden for tjenesten gælder de samme regler for bæring af uniform. For selskabstøjet gælder visse regler. Her kommer selskabsuniformen ind som den uniformelle pendant, og der er i RFLV givet anvisninger på, hvordan den sammensættes i relation til henholdsvis smoking og kjole og hvidt, ligesom der er anført regler for bæring af ordener til såvel uniform som civil påklædning. Tidligere blev smoking aldrig båret i kirken. Såfremt invitationen lyder på smoking til fx bryllup eller konfirmation er det i dag accepteret, at denne også bæres under den kirkelige ceremoni. Til smoking kan damerne fx bære lang eller kort selskabskjole, men også lang nederdel med selskabsbluse. Lyder invitationen på galla, kjole og hvidt eller festdragt, er påklædningen kjole og hvidt eller en tilsvarende udgave af selskabsuniformen. Damerne bærer altid lang selskabspåklædning. Bæres handsker fx til selskabsuniform eller galla aftages disse normalt i f.m. velkomstdrinken og altid inden måltidet. Ved eksempelvis kadetballet er det normalt, at handskerne aftages og holdes i venstre hånd, mens velkomstdrinken indtages, og lægges i lommerne, umiddelbart inden der skal føres til bords. Er der ikke angivet en påklædning, er det almindeligt at iføre sig det pæne mørke jakkesæt til afteninvitationer, f.eks. middag. Følgende almindelige angivelser af påklædning på invitationer samt deres betydning er retningsgivende: 8

10 Angivelse engelsk/amerikansk/fransk m.m. Betydning for herren Dagligt tøj Mørkt tøj Smoking Kjole og hvidt eller festdragt Casual (internationalt) Tenue de ville (fransk) Very informal (engelsk/usa) Informal (internationalt) Lounge suit (internationalt) Dark suit (internationalt) Evening clothes (USA) Black tie (Internationalt) Cravate noir (internationalt) Dinner jacket (engelsk/usa) Tuxedo (USA) Smoking (fransk) Mess Uniform (militær/uniform) White tie (internationalt) Cravate blanche (internationalt) Tail coat eller Tails (engelsk) Habit noir eller habit (fransk) Full dress uniform (militær/uniform) Kan afhængig af selskabets art betyde næsten alt, herunder uniform M/72. Mørk habit d.v.s. ensfarvet jakke og buks - et jakkesæt. Smoking, Selskabsuniform eller M/72 med hvid skjorte og sort sløjfe. Kjole og hvidt eller Selskabsuniform Til visse receptioner (f.eks. afsked, modtagelse og jubilæum) for militært personel er det normalt, at officerer kommer i uniform M/72 med blå skjorte, også selv om det er en aftenreception. Der vil da ofte være anført daglig påklædning/uniform på invitationen, men ligeså ofte vil der ikke være anført noget om påklædning. Der kan ikke opstilles tilsvarende stramme regler for kvinders påklædning. Kvinder skal som udgangspunkt klæde sig til lejligheden i forhold til den på invitationen anførte påklædning for mænd. Dog gælder, at hvis invitationen lyder på kjole og hvidt skal kvinden være iklædt lang kjole eller festdragt. Hvis invitationen således lyder på andet end kjole og hvidt gælder alene, at situationen, lejligheden, selskabet, moden, årstiden, tidspunktet på dagen og kvindens egen smag skal forenes i en passende påklædning. Man kan måske sige, at denne relative frihed er det der gennem tiden har gjort, at kvinders påklædning ved selskabelige lejligheder altid har været et yndet samtaleemne! Vedrørende kombinationer af civil påklædning synes der uanede muligheder, og tendensen går mod utraditionelle kombinationer. Alligevel voves et par generelle råd: Fritidstøj, joggingtøj, idrætstøj, slidte cowboybukser, korte bukser og T-shirt m.v. er ikke velset ved selskabelige lejligheder. I mange tilfælde, hvor invitationen til et lettere arrangement lyder på sommertøj eller daglig påklædning, forventes stadig jakke og et par pæne bukser eller noget tilsvarende. Såfremt jakke ikke anlægges, bør der bæres skjorte. I andre værn, og især i udlandet, forventes nogle steder jakkesæt og slips efter kl Vær opmærksom på, at selv den smarteste, lækreste og dyreste skindjakke ikke kan afløse jakkesættet. Hvis du er i tvivl om, hvad en passende påklædning er i f.m. en selskabelig sammenkomst, så klæd dig som officer på efter princippet om hellere at 9

11 være lidt for pæn end lidt for lapset. Husk på, at såvel jakke som slips kan aflægges på stedet, hvis du rammer helt ved siden af. Før selskabet. VED SELSKABET Inden man går til selskab, skal man gøre sig klart, at værtsparret har brugt megen tid og mange penge på at tilrettelægge og afholde selskabet, og at man er inviteret, fordi de gerne vil lære en nærmere at kende eller være i selskab med en. Check garderoben i god tid i forvejen, så du er sikker på, at tøjet efter behov er renset, presset og strøget, og at skoene er rengjorte og pudsede. Check også adressen og planlæg transport, transporttid og evt. parkeringsmuligheder. Du bør komme til selskabet i bedste stand, frisk og udhvilet, velpåklædt, i godt humør og indstillet på at yde en indsats for at skabe et godt selskab. Det er en god skik at forære værtinden blomster eller en anden lille værtindegave, første gang man kommer i hendes hjem. Ved større selskaber bør man dog ikke medbringe blomsterne selv, idet det dermed overlades til værtinden at rode med udpakning, vaser og vand, samtidig med at hun skal modtage adskillige gæster. Send derfor blomsterne i forvejen, så de kan være arrangeret inden gæsterne ankommer. Kan man ikke få sendt blomster, så medbring en anden lille gave, evt. en æske chokolade. Det er naturligt, at flere yngre officerer, der inviteres samtidigt, slår sig sammen om en buket blomster. Ankomsten. Man ankommer på det i invitationen anførte tidspunkt. Ankomst 5 minutter efter det anførte tidspunkt anses som værende rettidig ankomst. Kom aldrig tidligere og helst ikke senere end 5 minutter efter det anførte tidspunkt. Bliver man forsinket ud over 15 min, bør man ringe til værten, og orientere om årsagen til forsinkelsen. Som værtsfolk bør man være færdig med alle forberedelser - herunder påklædning - til gæsterne ankommer. Det skulle nødigt virke som en overraskelse, at der kom gæster. Efter ankomsten skal damerne gerne omkring spejlet. Sørg også selv for, at være forberedt på at skulle sidde flere timer ved bordet uden mulighed for at rejse sig. 10

12 Herrerne venter selvfølgelig tålmodigt, så man kan følges ad, når man går ind. Mens herren venter, kontrollerer han, om der evt. er fremlagt føre-til-bords-kort i entreen/hallen. Herren går forrest ind i stuen/salen. Der hilses først på værtsparret, hvorefter man hilser på og præsenterer sig/bliver præsenteret for det øvrige selskab. Herren hilser som hovedregel først (og præsenterer sig om nødvendigt), hvorefter han præsenterer sin kone/ledsager, som derefter hilser. Når man hilser, ser man vedkommende ind i øjnene, og hilser med et passende fast håndtryk. Er der tale om det tilfælde, f.eks. kadetbal, firmafest e.l. hvor damen er den kendte/tjenestegørende (f.eks. kvindelig kadet), vil det dog være naturligt, at damen hilser først, og derefter præsterer sin ledsagende herre. Hvis det drejer sig om et meget stort selskab, f.eks. en reception eller et kadetbal, kan man nøjes med indledningsvis at hilse på værtsparret og enkelte særligt bekendte samt de omkringstående gæster. Men det forventes naturligvis, at man cirkulerer og får kontakt med flest mulige af de øvrige gæster. Efter ankomsten orienterer man sig hurtigst muligt om, hvem man skal føre til bords, og om evt. bordplan. Hvis muligt, og hvis hensynet til egen dame tillader det, søger man i god tid kontakt med sin borddame, så et par ord kan veksles, før man fører til bords. Når man fører til bords, tilbyder man sin borddame højre arm. Ved snævre passager, f.eks. langs bordet, går herren først. Herren finder pladserne og hjælper til rette. Bordskik. Der vil være en naturlig tilbøjelighed til, at man bringer sin hverdagsbordskik med sig til selskab. Har man hjemme ved køkkenbordet fået den ske, der slubrer, er der stor sandsynlighed for, at man også får den, når man er ude til selskab. Man bør derfor være bevidst om sine daglige vaner, når man optræder ved selskabelige lejligheder. Man indretter selvfølgelig sin optræden og adfærd efter omstændighederne, hvorunder et måltid indtages. På feltøvelse, efter fodboldkampen eller under skovturen kan man drikke af flasken og spise med fingrene. I cafeteriet anvendes glas og bestik, og ved selskabet, hvor der er gjort meget ud af mad, vin, bordsætning og borddækning, søger man ved sin optræden at leve op til værtsparrets anstrengelser. Man holder stolen for sin borddame, så hun har lettere ved at sætte sig. Når damen til venstre også har sat sig, kan man selv sætte sig. Servietten bredes halvt sammenlagt ud i skødet. Såfremt man senere må rejse sig under middagen, lægges servietten på stolen. Det fremlagte bestik anvendes altid udefra og ind mod tallerkenen fra ret til ret. Glassene er opstillet til højrehåndsdrikkere, således at der startes fra højre, og fra vintype til vintype arbejdes der mod venstre. I nedenstående figur er vist en eksempelvis kuvertopdækning, der naturligvis vil variere afhængig af selskabets art, menuen m.m. 11

13 Bemærkninger til service, bestik og glas (i nummerorden): 1. Dækketallerken, eller den tallerken du skal anvende til den første ret 3. Kompottallerken, anvendes bl.a. til salat eller kuvertbrød 2. Serviet 4. Skylleskål. Anvendes især til østers og hummer. Husk at kun fingerspidserne skal dyppes! Fingerspidserne aftørres i servietten. 6. Middags- eller stegegaffel 5. Askebæger se afsnittet om rygning! 7. Fiskegaffel 8. Smørekniv normalt kun hvis der serveres kuvertbrød 9. Middags- eller stegekniv 10. Suppeske 11. Sorbetske 12. Fiskekniv 13. Østersgaffel 14. Dessertgaffel 15. Dessertske 16. Hvidvinsglas 17. Rødvinsglas 18. Dessertvinsglas 19. Vandglas Under hele middagen skal man konversere sin borddame. En stor del af konversationskunsten består i at lytte. Det kan være en kunst at fremtrylle den behagelige, afslappede og gerne humoristiske atmosfære, som får borddamen til at føle, at det var alle tiders aften. Men alle talenter bør tages i brug i forsøget på det uden at glemme damen til venstre. En uskreven regel siger, at man bør tale 60 % af tiden med sin borddame og 40 % med damen til venstre. Tag det ikke for håndfast, normalt foregår denne vekslen mellem parterne helt af sig selv. Husk at militære emner og teorier som regel er kedelige for andre end en selv, og at sladder og klassificerede oplysninger (herunder FTR-P) skal undgås. Bemærk også, at det er en skandinavisk skik at borddamen sidder til højre. Ved internationale selskaber sidder borddamen derimod på venstre side. 12

14 Når man er færdig med en ret, anbringes bestikket samlet kl. femogtyve minutter over fem på tallerkenen, således at serveringspersonalet/værtinden kan se, at man ikke ønsker mere, og således at bestikket er nemt at tage ud. Ønsker man mere/er man ikke færdig, anbringes bestikket adskilt kl. tyve minutter i fire. Kl. femogtyve minutter over fem Signal: Jeg er færdig, og min tallerken og bestik kan fjernes kl. tyve minutter i fire Signal: Jeg holder pause og er ikke færdig eller jeg ønsker mere Man forlader normalt ikke bordet under måltidet, men har, inden man blev budt til bords, forberedt sig på et længere ophold ved bordet. Må en gæst undtagelsesvis forlade bordet, sker det diskret. Er der tale om ens borddame, bør bordherren rejse sig, såvel når borddamen forlader bordet, og når borddamen returnerer. Ved returnering holder bordherren stolen, til borddamen har sat sig igen. Ved store selskaber - herunder ved kadetballet bør bordherren dog følge borddamen til og fra bordet, således at hun ikke på egen hånd skal finde vej rundt i selskabet. Om selve indtagelsen af måltidet gælder, at der skiftevis spises og konverseres aldrig samtidig. Giv dig god tid og husk, at en rosende bemærkning om måltidet på rette tid og sted vil glæde værtinden meget. Om indtagelsen af måltidet ved selskabelige lejligheder gælder i øvrigt følgende retningslinier: Spis med god holdning. Før maden til munden og ikke omvendt. Hold albuerne i siden når ud spiser og sæt aldrig dine albuer på bordet. Blæs ikke på mad, der er for varm. Vent et øjeblik. Spyt ikke mad ud, der er for varm. Tag en slurk vand. Brug ikke højskoleteknikken, hvis du ønsker noget fra bordet. Bed om at det bliver rakt til dig. Bid ikke af kuvertbrødet, bryd det stykke af, der skal spises, og brug det ikke som skubber til maden eller svupper til sovsen. Fyld ikke tallerkenen voldsomt op, der bydes som regel to gange af hovedretten. Tal ikke med mad i munden og tyg ikke med åben mund. Brug servietten hyppigt. Peg ikke med bestikket, Spis og drik aldrig under taler, læg altid bestikket fra dig imens ( kl. tyve minutter i fire ). Når først bestikket er taget i brug, skal det altid ligge helt oppe på tallerkenen ( kl. tyve minutter i fire ), aldrig hvilende mellem tallerken og dug. Hold kun på stilken af et vinglas. 13

15 Skænker gæsterne selv vin, skænker herren for borddamen. Tag den første slat af en ny flaske selv, så damen ikke får proprester i sit glas. Fyld kun glassene ca. 3/4 op og spørg først, om der ønskes mere, inden der efterfyldes (når 2/3 tomt). Hold vinflasken så den ligger under håndfladen når du skænker aldrig hvilende oven på håndfladen. Drik ikke, før der er budt velkommen, og tøm aldrig dit glas helt, før pågældende ret eller middagen er slut der skal være plads til en skål. Brug ikke tandstikkere ved bordet. Når måltidet er forbi, foldes servietten og lægges til venstre for tallerkenen. Ved officielle selskaber herunder ved kadetballet kan det forekommer, at middagen indledes med Hendes Majestæt Dronningens Skål. Denne skål initieres altid af værten, og gæsterne rejser sig, mens der drikkes. Flere steder også ved kadetballet - bruger man stadig skikken med at hilse og returnere. Det er normalt altid den ældre, der hilser på den yngre. Det sker ved, at glasset hæves (aldrig over mundhøjde) et kort øjeblik, før der drikkes. Det forventes, at den der er hilst på, senere returnerer hilsenen. Sidder vedkommende i nærheden, beder man kort om lov til at returnere, ellers klares den med øjenkontakt og hævning af glasset. Bordherrerne hilser altid på deres borddame samt damen på venstre hånd. Hils derefter på din ledsager hvis denne er placeret, så du kan hilse på hende. Sociale initiativer som at hilse på det andet bord og en skål for hele bordenden bør undgås. Der returneres ikke til værten eller værtinden (eller ældste officer, hvis det er en officersforening). Man kan komme ud for den skik, at man rejser sig, når man hilser på værten/ældste tilstedeværende. Dette gælder altid for personer af kongehuset. Rygning. Det er ikke længere så accepteret at ryge, som det har været. Det er således den almindelige opfattelse, at rygning også i passiv form - er skadeligt, og rygere skylder derfor ikke-rygere et særligt hensyn. Selvom Danmark, i forhold til mange andre af de lande, vi normalt sammenligner os med, har en liberal lovgivning når det gælder rygning, bør rygere alligevel være særlige opmærksomme, når man omgås gæster, man ikke kender i forvejen, og særligt udenlandske gæster. Generelt gælder følgende vink vedrørende rygning: Selvom der er askebægre på bordet, er det ikke nødvendigvis meningen, at der må ryges mellem de enkelte retter. Ryg derfor ikke, før der gives tegn fra værten. Måske gives der i mange hjem aldrig tegn til rygning. Er der ikke askebægre på bordet, er det et tegn på, at rygning er uønsket. Spørg derfor ikke, om du må ryge. Et nej fra værten kan virke lidt trykkende på stemningen. Ryg aldrig, mens andre ved bordet spiser. Inden du ryger, så spørg under alle omstændigheder dine nærmeste omgivelser, om det er i orden, at du ryger, og check at der er aksebægre på bordet. Cigar- og piberygning bør ikke ryges ved bordet under nogen omstændigheder. 14

16 Ask, skod eller læg aldrig din cigar/cigaret i andet end askebægre. Vær opmærksom på, hvor du puster røgen hen. Tænd ikke din cigar/cigaret med gløden fra den forrige eller med et stearinlys, og bid ikke spidsen af en cigar med tænderne. Hav ikke en cigar/cigaret hængende i mundvigen, mens du taler, skænker vin for din borddame eller tilsvarende. Hvis din borddame ryger, så tænd om muligt for hende. En dame bør derimod ikke tænde for en mand. Dans. Efter middagen ledsager man sin borddame ind til kaffebordet og indtager kaffen sammen med hende. Ved kaffebordet er der en vis fri gruppedannelse. Det er således muligt at drikke kaffen sammen med nogle af de gæster, man ikke har fået talt med under middagen, ligesom der er almindelig mulighed for at cirkulere blandt selskabets gæster. Er der dans efter middagen, danser herrerne altid den første og gerne også den anden dans med deres borddamer, uanset om der er mere charmerende emner til stede. Derefter er man principielt frigjort fra sine pligter som bordherre, men man bør i muligt omfang vise sin borddame opmærksomhed aftenen igennem. Efter dansen med borddamen bør man danse med sin ledsager. Er der tale om et mindre selskab, bør herrerne danse med alle damerne, og især bør man huske at danse med værtinden. Man bør aftenen igennem være opmærksom på, om der sidder damer, der ikke bliver danset med. Trods de frigjorte dansemåder, der findes i vore dage, bør man tilstræbe de mere klassiske former ved formelle lejligheder. Husk at herrernes højre hånd bør hvile på klædestof, uanset hvor nedringet en kjole er bagtil. Dog må hånden ikke føres under taljen! 15

17 Opbrud. Det anses stadig for mest korrekt, at æresgæst/ældste militære person/særligt indbudt gæst forlader selskabet, inden man selv bryder op. Har man en særlig grund til at måtte bryde op forinden, må man diskret undskylde overfor værten. Det er en god tommelfingerregel, at såfremt en eller flere gæster bryder op efter kl , og værten eller værtinden ikke beder andre om at blive, betyder det, at hun er enig i, at det er tid for opbrud. I små selskaber siger man farvel til alle, men ved lidt større arrangementer er det ofte kun overkommeligt at sige farvel til værtsfolkene, hvorefter man forlader selskabet så ubemærket som muligt. Ved receptioner/cocktailparties er der ofte sat en tidsbegrænsning. Den skal naturligvis overholdes, og det forventes, at man er til stede en passende periode og forlader selskabet inden det anførte afslutningstidspunkt. Tak. Det er høfligt, at man et par dage efter et selskab skriver et kort til værtsfolkene, eller ringer for at takke for den hyggelige aften. Det kan være kortfattet, men man kan også fremhæve særlige ting f.eks. maden, vinen, mødet med gamle venner, stemningen o.l. Det er tanken bag henvendelsen, der har betydning. ANDRE GODE RÅD Tiltaleformer. Skikke kommer og går. Trods de moderne omgangsformer, der overalt i samfundet er fremherskende, er der som officer fortsat grund til at udvise en vis situationsbestemt konservatisme i forhold til omgangsformerne. Det er fx ikke velkomment hos alle ældre medborgere, at tiltaleformen du stort set helt har afløst tiltaleformen De i alle situationer. Der er også fortsat mange, der ikke kan acceptere, at goddag og farvel afløses af hej, hej-hej, vi snakkes og ses. I Flyvevåbnet er alle dus med hinanden uanset grader. Det er et lidt specielt forhold, der er afledt af de særlige opgaver og arbejdsforhold, som har præget værnet siden dets oprettelse samt den omstændighed, at værnet ikke er præget af lange traditioner. Imidlertid skal det huskes, at der er en verden uden for Flyvevåbnets dagligdag. Fx anvendes De fortsat i mange officielle skrivelser, uanset at man udmærket kender vedkommende, der skrives til. Pointen er, at man ikke kan forudsætte, at duformen er accepteret overalt, hvor man kommer frem. Det afgørende er, at man har Fingerspitzgefühl, især vertikalt d.v.s. i forhold til generationerne, således at man ikke opfatter det som en fornærmelse, hvis en ældre kollega siger De til en, og således at man uden at virke ubehøvlet eller afstumpet, kan henvende sig til såvel ældre som yngre medborgere under anvendelse af den rette tiltaleform. 16

18 Pligten til at vise en ældre kollega den respekt, som alder og grad betinger, bortfalder ikke med tiltaleformen du, og der kan ved særlige formelle lejligheder sagtens anvendes tiltaleform i tredje person, uden at dette forstyrrer det generelle billede, fx i forbindelse med velkomst- eller takketaler, formelle henvendelser til foresatte i forbindelse med tjenestestedsbesøg o.l. Husk ved henvendelser på engelsk til udenlandske foranstående officerer også at afslutte med sir. Takkekort. Modtages gratulationer (blomster, telegrammer, breve, gaver) eller kondolencer (breve, blomster, kranse), takkes snarest muligt ved at sende takkekort. Det samme gælder, hvis man har modtaget præmie, legat eller anden påskønnelse også i forbindelse med eksamen eller udnævnelse på FLOS. Hvis du kommer ud for at skulle rette en tak til Kongehuset (gælder også ved indbydelser og audiens), skal du huske at takke i ærbødighed. Taler. Ved visse lejligheder er det skik, at yngste/en yngre officer holder talen for damerne. Lad være med at lære talen udenad. Gør den rimelig kort, gerne humoristisk med vægten lagt på antydningens fornemme kunst og uden pinlige sammenligninger mellem kvinder og diverse emner. Husk at talen formentlig overværes af kvinder i alle aldre. Mange steder er det velset, at den, der har værtinden til bords, holder en lille tale for værtinden på gæsternes vegne, medmindre værtinden frabeder sig dette. Vær lidt forberedt på dette hjemmefra, lad være med undslå dig, gør det kort, og afslut evt. med at udbringe en skål for værtinden. Fejres en særlig begivenhed, må man i hvert enkelt tilfælde gøre op med sig selv, om man vil sige et par ord, og derpå finde det rigtige tidspunkt at tage ordet. Er der en toastmaster, kan man aflevere sit bordkort til ham, evt. med en påført bemærkning om, hvornår man helst vil puttes ind. Ellers er hovedreglen, at hovedpersoner og nærmeste pårørende taler først. Er der f.eks. tale om et bryllup, taler først brudens far, brudgommens far og brudgommen. 17

19 Det kan virke lidt pinligt, såfremt alle kun kommer til en fest for at nyde, og ingen har forberedt sig på at yde lidt. Vær derfor hellere forberedt en gang for meget på at give et bidrag frem for at forlade et selskab i bevidstheden om, at hovedpersonen var lidt skuffet over, at der ikke var et par velvalgte ord. Også ved sådanne lejligheder vil mange mene, at en officer må have særlige forpligtelser og evner. Flaget. Dannebrog er vort nationale symbol, som bliver brugt til hverdag og ved højtider. Det ældste danske flag man kender er ravnefanen, en rød dug med Odins hellige ravn broderet i sort. Det var gennem hele vikingetiden danskernes kendingsmærke, og blev kaldt Danebroge d.v.s. danernes broge (klæde/mærke). Efter kristendommens indførelse måtte ravnen vige for korset, og skrivemåden ændredes til Dannebrog. Det hvide kors på den røde dug dukkede op i begyndelsen af 1200-tallet som korsfarerbanner, men den folkelige overlevering har sat Dannebrogs tilsynekomst i forbindelse med slaget ved Lyndanisse den 15. juni 1219, hvor Kong Valdemar Sejr fuldførte erobringen af Estland. Den ærbødighed Dannebrog skal behandles med, kommer til udtryk i de særlige regler, som gennem tiderne har vundet hævd. De mange regler for anvendelse af Dannebrog kan bl.a. findes i Grundbog for Menige og Danmarks-Samfundets publikation Sådan bør man bruge Danneborg. Vær opmærksom på, at formløshed ikke går godt sammen med brugen af symboler, og at den uformelle livsstil, vi ofte roser os af her i landet, ikke må hindre overholdelse af regler og sædvaner i forbindelse med vort trekvart årtusinde gamle flag. Det skal endvidere huskes, at de fleste andre lande er betydeligt mere følsomme omkring deres flag, end vi danske er omkring Dannebrog. Hvis du derfor kommer i en situation, hvor planlægning eller brug af Dannebrog og/eller andre landes flag indgår, bør du forinden nøje sætte dig ind i det omfattende regelsæt for brug af flag. 18

20 Entring af orlogsskibe. Når du går ombord på et flådefartøj, skal du være opmærksom på følgende skik, som skal følges: Du besvarer hilsenen fra vagten ved foden af lejderen. Når du er kommet op ad lejderen (enten på den lille platform, der afslutter lejderen eller hvis der ingen platform er et skridt inde på skibsdækket), gør du front mod or- logsflaget (agter), retter dig op og hilser på flaget. Der skal også hilses på vagtkommandøren, men han vil normalt være placeret således, at man i den samme bevægelse hilser på flaget og (med øjenkontakt) på vagtkommandøren. Når du forlader skibet igen, retter du dig op og hilser på vagtkommandøren (og flaget), umiddelbart inden du bevæger dig ud på lejderen eller platformen igen. 19

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter.

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter. ONKEL LEIF - Det er en dejlig hummersuppe. POUL (faderens logebror) - Det er en laksesuppe. ONKEL LEIF - Er det en laksesuppe? Jeg synes, den smager hen efter hummer. PREBEN (faderens logebror) - (høfligt

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Kære Lea kære Skipper kære brudepar - kære Hr. og fru Julsbæk stort tillykke med brylluppet

Kære Lea kære Skipper kære brudepar - kære Hr. og fru Julsbæk stort tillykke med brylluppet Kære Lea kære Skipper kære brudepar - kære Hr. og fru Julsbæk stort tillykke med brylluppet En god tale skal være som en damekjole Den skal ikke være for lang men alligevel dække det vigtigste: Skål Jeg

Læs mere

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele?

Hvorfor skal der være regler for modtagelse af gaver og andre fordele? KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Cirkulære nr.: Medarbejdere i Københavns Kommune Sagsnr. 2011-95231 Dokumentnr. 2011-490250 Modtagelse af gaver m.v. Hvorfor skal der være

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Det er ofte fastlagt i de nedskrevne regler, hvornår på dagen du må holde pause og i hvor lang

Det er ofte fastlagt i de nedskrevne regler, hvornår på dagen du må holde pause og i hvor lang Pauser Det er ofte fastlagt i de nedskrevne regler, hvornår på dagen du må holde pause og i hvor lang tid. Nogle virksomheder har formiddagspause og frokostpause, mens andre har frokostpause og eftermiddagspause.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

"AFSKED" CLARA KOKSEBY

AFSKED CLARA KOKSEBY "AFSKED" Af CLARA KOKSEBY AFSKED (TIDL. ENGLEFJER) RODEN 1, STATION NEXT Endelige manuskript 1. EXT. KIRKEGÅRD - FORMIDDAG (6) og hendes far (34) står sammen med ca. 7-10 mennesker klædt i sort rundt om

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Maritime Force Protection ceremoniel B. Kort navn MFP CER FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal give kursisten

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed.

I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. I Jiu-Jitsu er hilsenen og hilseformen en vigtig bestanddel af træningen med hensyn til respekt, tolerance og sikkerhed. For at udøve og vise den nødvendige respekt og tolerance overfor hinanden i Jiu-Jitsu,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :)

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :) FØLG MED MIG! SIMONHJÆLPER :) TORBENHØYERSIGER :) ER PÅ MISSION SÆT I GANG VI VIL VÆRE BEDST Det er vildt imponerende at se og høre de eksempler på god service, der kommer frem i dette hæfte. Idérigdommen

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver.

Adfærdskodeks. for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, modtagelse af interne og eksterne gaver. Adfærdskodeks for afholdelse af eksterne og interne repræsentationsudgifter, samt afgivelse og modtagelse af interne og eksterne gaver Udarbejdet af: for Vestforbrænding I/S Den 31. maj 2017 Ekstern repræsentation

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus B. Kort navn TJEK MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Kort fortalt om værten og gæsterne den lille håndbog for nybegyndere

Kort fortalt om værten og gæsterne den lille håndbog for nybegyndere Kom godt i gang start-pakke og flere svar Hvis du ikke har fundet svar på det hele, så læs mere på danmarkspisersammen.dk, hvor du også kan finde en start-pakke med bl.a. skabeloner til invitation og plakat

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino Alt betalt Copyright 2005 Frank Molino 1. INT KIOSK - DAG Jørgen, en vissen mand i 40 erne, står bag disken i kiosken og holder en meget stor check. Han har vundet 22 millioner i Lotto. Kiosk-damen står

Læs mere

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup

Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Ankenævnets j.nr. 4858521-0001 Klage over mangler ved bryllup Klager bestilte 14. december 2007 et bryllupsarrangement hos indklagede til afholdelse den 6. september 2008. Klager modtog den 17. december

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

VORES BRYLLUP DATO: / / -- - ----

VORES BRYLLUP DATO: / / -- - ---- VORES BRYLLUP & DATO: / / -- - ---- 12-18 MÅNEDER INDEN SKAL ORDNES Book vielse gennem kirke eller vielsesforretter Book lokaler til bryllupsfesten Lav et budget for brylluppet Lav en gæsteliste VIGTIGE

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Lad personer, der ikke er en del af måltidet, vente med deres ærinder, til måltidet er slut.

Lad personer, der ikke er en del af måltidet, vente med deres ærinder, til måltidet er slut. Målsætning 1 Måltidet er i centrum og må ikke forstyrres Beskyt måltiderne mod forstyrrende aktiviteter og støj. Sørg for, at samtalen involverer børnene tal med dem og ikke om dem. Lad personer, der ikke

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv

3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv 3 må der åt skrue op for intensiteten i dit sexliv og få mere nærhed og nydelse Af sexolog Susan Ahrensbach www.susana.dk 1. Mere øjenkontåkt Intimitet er lig intensitet Når intimiteten er høj føles samværet

Læs mere

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at:

Sæt fokus på det aktive liv Vi sætter fokus på det aktive liv for at: Sæt fokus på det aktive liv At bevæge sig både fysisk og mentalt er vigtigt igennem hele livet. I Favrskov Kommune sætter vi derfor fokus på dagligdagens små aktiviteter til at styrke krop og sind. Når

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN 1 10 1. INT. S VÆRELSE. AFTEN. Vi er på et drengeværelse, der er fyldt med plakater, tegneserier og LEGO. (16 år) er ved at gøre sig klar til fest. Bertil skifter t-shirt

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle Julebryllup på Holckenhavn Slot Hvordan skaber man sit eget drømmebryllup, når ens dagligdag er fyldt med bryllupsinspiration og gode idéer? Betina og Rasmus er ejere af firmaet Maid of Honour, som er

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Plejekollektivet Husorden

Plejekollektivet Husorden Plejekollektivet Husorden Medicinadministration Alle brugere skal have deres medicin i de rette doser og på rette tidspunkter. For at sikre dette, skal medicinen indtages under overværelse af medicinmanden.

Læs mere

happy eat EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin Måltidet

happy eat EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin Måltidet EAT på skemaet tema Indhold Intro Tænk og bevæg - mit bedste måltid Rebus Madkultur i Danmark og verden Quiz Bord dæk dig med afstande og geometri Ord på spil Leg - Flaskehalsen peger på Intro Et måltid

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

NABOTRADITIONER INSPIRATION OG ETIKETTE FOR DEN MODERNE NABO

NABOTRADITIONER INSPIRATION OG ETIKETTE FOR DEN MODERNE NABO NABOTRADITIONER INSPIRATION OG ETIKETTE FOR DEN MODERNE NABO INDHOLD 1. Introduktion til nabotraditioner 2. Hvad er en nabo og et nabolag egentlig? 3. Velkomst og det korte besøg 4. Sankthans 5. Guldbryllup

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Prædiken til 2. s. e. trin. 2015 kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. e. trin. 2015 kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 2. s. e. trin. 2015 kl. 10.00 i Engesvang 725 - Det dufter lysegrønt 257 v. 4-5 af Vaj du korset flag på voven 385 - Op alle som på jorden bor 330 - Du som ud af intet skabte 144 v. 5 hvor

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Velkommen til Kursus for fanebærere

Velkommen til Kursus for fanebærere Velkommen til Kursus for fanebærere i Sydslesvig f.eks. 13. oktober 2013 kl. 20.00 1 Fanebærerkursus 2 Kursusplan Danmarks-Samfundet Dannebrogs historie Flagtyper Flagreglement Faner Faneeksercits Faneindvielse

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Orkan: vejrfænomen med vindhastigheder over 33 meter per sekund. En sådan vindstyrke har ødelæggende virkning på alt, hvad den møder.

Orkan: vejrfænomen med vindhastigheder over 33 meter per sekund. En sådan vindstyrke har ødelæggende virkning på alt, hvad den møder. Orkanens Øje Orkan: vejrfænomen med vindhastigheder over 33 meter per sekund. En sådan vindstyrke har ødelæggende virkning på alt, hvad den møder. Huse lægges øde, træer knækker eller rives op med rode,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade

Afsnit 13. 13. CEREMONIEL, del 4. Årgangsparade 13. CEREMONIEL, del 4 Årgangsparade a. Årgangsparade afholdes den første søndag i maj på Livgardens Kaserne i København. Alle gamle gardere kan deltage, ligesom pårørende er velkommen til at møde op og

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Tårnet, Solgården i Lemvig udført den 3. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retsikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

OPSKRIFT TIL TO. Skrevet af. Adrian Kirk Ejsing

OPSKRIFT TIL TO. Skrevet af. Adrian Kirk Ejsing OPSKRIFT TIL TO Skrevet af Adrian Kirk Ejsing INT. SCENE 1 S LEJLIGHED - MONTAGE - DAG -Der hænger et ur på en væg, idet klokken bliver præcis 18:00, går en alarm af. En ung mand, Zachariah (21) glider

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Skæbne forpligter. 2

Skæbne forpligter. 2 Frisenborg 2 Skæbne forpligter. Nattens mørke havde endnu sit tag over Vallensby sogn og dets indvånere. På Frisenborg Gods skuttede Hovmester Nancke sig i vinterkulden, der havde svøbt sit hvide klæde

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER

REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER 1. GENERELT Dekorationer bæres normalt altid, når påklædningen er galla og/eller festdragt, og/eller nationaldragt (gallauniform kan være civil eller militær. Festdragt

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Vejledning for fanebærere

Vejledning for fanebærere Vejledning for fanebærere og ceremoniel 1. Opstilling til parade Faneløjtnant og fanebærer med tildækket fane træder an på paradens højre fløj. Fanen tages ved fod. Inden fanen afdækkes kommanderes:»paraden

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere