2. Kommunikation og information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Kommunikation og information"

Transkript

1 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger lederen op på en sag, vil besætningen opfatte den som værende væsentlig gør han/hun det ikke, drager de ofte den modsatte konklusion. Derfor er det så vigtigt, at lederen er sig sin rolle bevidst og at man er bevidst om de konsekvenser, ens kommunikation har. Godt at vide om kommunikation Kropssprogets betydning Det er ikke kun det talte sprog, der "taler". Det nonverbale sprog betyder ofte mere, end vi umiddelbart er bevidste om. Det er dog vigtigt, at du ikke begynder at være overdrevent opmærksom på dit kropssprog. Det handler mere om, at du skal være klar over, at dit kropssprog også sender budskaber hvis du fx ikke mener eller tror på det, du står og siger. Eller du er usikker på, om det er rigtigt. Derfor er kunsten at gøre sig klart, hvad man mener, og hvad man vil sige, og få det indarbejdet i sin kommunikation. Så følger kropssproget også med. "Vi ser, sanser og tolker verden forskelligt" Når man kommunikerer, er det vigtigt at være opmærksom på det faktum, at "vi ser, sanser og tolker verden forskelligt". Når vanskelige situationer opstår om bord, er det ofte sådan, at de involverede vil se meget forskelligt på, hvad der er situationen, og hvem der er skyld i hvad. Det illustrerer figuren her. Ingen i cirklen rundt om GRISEN opfatter grisen på helt samme måde. Fx ser dyrlægen grisen som et dyr, der skal behandles. Den lille pige på bondegårdsferie ser en sød lille gris. Og hun vil blive ked af det, hvis hun vidste, at slagteren ser en flæskesteg for sig. På samme måde kan vi mennesker have vidt forskellige opfattelser af den samme situation. Det skaber misforståelser og konflikt, hvis vi ikke er åbne for at forstå andres måde at se tingene på. 69

2 En god kommunikation om bord er forudsætning for god trivsel. En vigtigt del af ledelse er at kunne se på sin egen og andres rolle udefra og forsøge at se, hvad der er på spil for den enkelte. Som illustrationen viser, hvordan de forskellige personer ser på grisen. Som leder bør du: Undgå hemmeligheder og dobbeltbeskeder. Du kan selvfølgelig have nogle informationer, som du ikke kan dele med alle, men vær opmærksom på, at du ikke holder mere end højst nødvendigt hemmeligt Fokusere på direkte kommunikation ansigt til ansigt så ofte som muligt. Den interesse, du viser med den direkte kommunikation, kan være med til at engagere dine medarbejdere Kommunikation om bord Kommunikation kan foregå formelt gennem møder og briefings eller uformelt som almindelige samtaler. Som sagt kan den direkte uformelle kommunikation være stærkt motiverende. Og den uformelle kommunikation er den mest udbredte på mange skibe. Men uformel personlig kommunikation kan ikke altid stå alene. Du risikerer mytedannelser og misforståelser, hvis alt foregår på tomandshånd, hvor det til sidst kun er dig, der ved, hvad der er blevet sagt til hvem. Formel kommunikation kan ske gennem: Møder s Opslag eller andet som henvender sig bredt til medarbejderne og sikrer dig rent formelt at alle får samme besked. Men her er udfordringen, at imødekomme manges behov på én gang. 70

3 Sagt betyder ikke hørt, hørt betyder ikke forstået, forstået betyder ikke accepteret, og accepteret betyder ikke udført. Man skal også følge op på tingene og sikre sig, at budskabet er forstået. Selvom man mener, man har sagt det klart og tydeligt, har folk alligevel ofte ikke forstået budskabet, som man selv havde tænkt det. Det kan illustreres med disse fire udfordringer ved kommunikation: Sagt betyder ikke hørt Hørt betyder ikke forstået Forstået betyder ikke accepteret Accepteret betyder ikke udført Godt at vide om mødeledelse Møder om bord er et vigtigt redskab til at sikre en god kommunikation og at sikre, at folk føler sig hørt og informeret. Dermed kan det at mødes i fællesskab være med til at sikre en god trivsel. På møder er det muligt at: Informere alle på samme tid Få en fornemmelse af, hvad der rører sig om bord Få en fælles opfattelse af tingene Få drøftet emner og få input til emner, der vedrører livet om bord Tydeliggøre skibsledelsens holdninger og værdier Typiske møder om bord er: Møder i skibsledelsen Sikkerhedsudvalgsmøder Driftsmøder Møder med hele besætningen 71

4 Hvad vil man med mødet? Et møde behøver ikke vare specielt længe for at være effektivt og give gode resultater. Det væsentlige er, at det er klart, hvad man vil opnå med mødet. Her er nogle vigtige spørgsmål, man kan overveje for at få nogle gode møder: Hvad vil man opnå med møderne? Hvad skal man have talt om/besluttet på mødet, og hvad kan man klare på andre tidspunkter og via andre kommunikationskanaler? Hvilke muligheder er der for at gøre møderne mere levende, afvekslende og engagerende? Et møde kan handle om mange ting - det vigtige er, at alle er klar over, hvad mødet skal handle om. Hvilken slags møde er det? Er mødet primært et informationsmøde, et høringsmøde, hvor besætningens synspunkter skal høres, eller et beslutningsmøde, hvor man skal blive enige om noget. Dette er vigtigt at gøre sig klart før mødet. Ofte vil forskellige punkter på en dagsorden have forskellig karakter. Fx et punkt til information, et andet punkt til diskussion og måske et punkt, hvorunder der skal træffes beslutning. Det kan være en god ide at melde ud under de enkelte punkter, hvad der skal ske under de enkelte dagsordenspunkter. Det gør mødet mere effektivt, og mødet kan holdes på kortere tid, hvis formålet er klart fra start. Hvordan afholdes effektive møder? Effektive møder kan opnås ved: At sikre, at der foreligger en dagsorden før mødet 72

5 At sikre, at dagsordenspunkterne er forberedt, og at der er klarhed om, hvem der skal forberede hvilke punkter At indlede mødet med en "kontrakt": afklaring af, hvad der skal nås på mødet, hvor lang tid man har og eventuel prioritering af dagsordenspunkterne At disponere tiden At fastholde drøftelsen af dagsordenens punkter At sikre, at alle synspunkter bliver hørt At sikre, at der træffes beslutninger At slutte mødet med at tydeliggøre, hvad der er aftalt, og hvem der gør hvad hvornår At følge op på de beslutninger, der er truffet Nye folk om bord En god start med information og en god introduktion til livet om bord er afgørende for nye elevers og besætningsmedlemmers trivsel. Det er skibsledelsens ansvar at sikre, at der finder en god introduktion af nye folk sted. Målet med et introduktionsforløb er at få den nye om bord til: At føle sig velkommen At lære skibet at kende At få overblik over arbejdsopgaverne At få en grundlæggende forståelse for skibets og rederiets opgaver, målsætning, vision og værdigrundlag At fastholde medarbejderne i erhvervet I løbet af det første stykke tid om bord vil et nyt besætningsmedlem have behov for: At blive vist rundt på skibet og få en introduktion til skibets systemer. At høre om rederiets historie, udvikling, værdier, kultur, forretningsopgaver, mål og visioner. Kort sagt: Hvordan arbejder vi her, hvad er vigtigt for os, hvad arbejder vi med, og hvor er vi på vej hen. At få at vide, hvilke opgaver han/hun skal løse nu og på sigt. Hvordan opgaverne er prioriteret? Hvilke deadlines der er? Hvilken kompetence har han/hun? Hvad forventer ledelsen af vedkommende? Hvem skal han/hun samarbejde med både internt og eksternt? Hvilke kvalitetskrav er der? Hvornår skal han/hun deltage i møder og kurser? Hvordan kommer den videre introduktion til at forløbe? At blive præsenteret for skibets rutiner, traditioner, regler, forretningsgange og deadlines. Kort sagt: Hvad gør vi, hvad gør vi ikke, hvordan gør vi det. Som ny er det svært at huske alle. Derfor kan det være en hjælp med en liste over besætningen med en kort præsentation og beskrivelse af fx faglige kompetencer. Det kan også være relevant at give den nye en oversigt over, hvem han/hun kan henvende sig til inden for et bestemt videnområde. 73

6 En introduktion til livet om bord er en god start for nye om bord. For at et nyt besætningsmedlems kompetencer hurtigt bliver kendt af kollegerne, kan vedkommende sende en mail eller hænge en beskrivelse op på en fælles opslagstavle, hvor han/hun beskriver sin baggrund, sine faglige og personlige kompetencer samt kommende ansvarsområder. Introduktion til det faglige Det kan være svært at huske alt det, man får at vide de første dage som ny. Derfor kan man med fordel forlænge introduktionsforløbet ved at veksle imellem introduktion og konkrete arbejdsopgaver. Har et nyt besætningsmedlem brug for at blive lært op, kan du finde en, som er ansvarlig for at klæde den nye på fagligt. Det er rart at have en faglig kompetent person at spørge til råds man er jo "ny" i mange måneder. Introduktion til det sociale Det er også vigtigt at blive introduceret til det sociale. Her er det også en god ide hvis en erfaren fra besætningen vejleder den nye. Han/hun kan i sine handlinger vise, hvordan virksomhedens værdier og holdninger kommer til udtryk, og han/hun kan introducere til de sociale aktiviteter. Tilpas introduktionen Vi lærer på forskellig måde, derfor er det vigtigt, at et introduktionsforløb kan tilpasses de behov, den nye kollega har for information. Spørg det nye besætningsmedlem, hvordan han/hun lærer bedst, og tilrettelæg forløbet ud fra de ønsker, din nye kollega har. At lære fra sig kræver, at man er bevidst om, hvordan man skal gøre det. 74

7 Sparring udvikler nye ideer Når et nyt besætningsmedlem er blevet sat ind i, hvilke opgaver han/hun skal løse, og hvordan opgaverne er prioriteret, kan man med fordel bruge sparring. Dvs. at den nye selv prøver at finde ud af, hvordan han/hun vil løse sine opgaver. Samtidig følger du med i opgaveløsningen, så du kan give gode råd. Det kan måske også give dig og skibet nye ideer til, hvordan opgaverne kan løses. Evalueringsamtalen Det er en god ide at afholde en evalueringssamtale efter nogle uger. Formålet er at evaluere den første tid sammen samt at afdække det nye besætningsmedlems udviklings- og uddannelsesbehov på kortere sigt. Det er vigtigt, at man som ny får en klar og entydig tilbagemelding på, hvordan nærmeste foresatte har oplevet en i de første måneder såvel arbejdsmæssigt som socialt. Dette giver også mulighed for at have en gensidig dialog om krav og forventninger, som begge parter har til de opgaver, der skal løses i fremtiden. Denne tilgang kan i høj grad være med til at sikre, at vedkommende trives om bord og får lyst til at blive i erhvervet. Elever eller uerfarne søfolk kan have brug for, at der er et særligt fokus på, hvordan tingene fungerer for dem, og at de får brugt deres kompetencer og ideer om bord. Spilleregler for kommunikation En anden del af kommunikationen om bord handler om, at man har en god tone og en ordentlig måde at tale sammen på. Ved i fællesskab at lave aftaler for "God kommunikation om bord" kan man skabe et fælles udgangspunkt for en god kommunikation. Hvis tonen om bord er barsk og uhensigtsmæssig, kan redskabet på næste side skabe grobund for en diskussion og nogle aftaler, så man kan holde hinanden fast. 75

8 Redskab 1: Udvikling af spilleregler Spillereglerne kan udarbejdes over flere korte møder, hvor hele besætningen deltager. Hvert møde behøver ikke tage mere end 30 minutter, hvis deltagerne er informeret om, hvad det går ud på, og mødet i øvrigt er godt forberedt. 1. Kortlægning 1. møde Bed folk om at overveje spørgsmålet Hvad er en god omgangstone for dig? Lav en runde, hvor hver enkelt byder ind med et enkelt punkt. Skriv punkterne op fx på en flipover. Spørg, om der er andre, der har noget, der ligner. Fx hvis punktet hedder "Sig det til den, det handler om, hvis du er utilfreds", så skal I finde ud af, om der er andre, der har noget tilsvarende? Saml punkterne i nogle temaer. Helst ikke mere end 5-6 vigtige aftaler. Hæng eventuelt punkterne op et sted, hvor alle kommer. 2. Prioritering 2. møde Hvis der er rigtig mange forskellige punkter, må man prioritere de 5-10 vigtigste aftaler om "God kommunikation om bord." (Læs mere om, hvordan man kan arbejde med prioritering på side 86 i forbindelse med redskabet "Sæt fokus på trivsel"). 3. Hvordan lever man op til reglerne 3. møde Aftal, hvordan I sikrer, at disse spilleregler overholdes. Skal I evaluere dem hvert kvartal på et møde? Hvad gør man, hvis man oplever, at nogle ikke lever op til reglerne? Hvem har ansvar for at holde øje med, at reglerne følges? 76

9 Redskab 2: Udvikling af spilleregler En anden lidt mere humoristisk tilgang kan være at tage udgangspunkt i: "10 spilleregler der sikrer, at kommunikationen om bord skaber konflikter og dårlig trivsel." Er du uenig med en kollega eller leder, så lad være med at gå til den pågældende, men fortæl alle andre, hvad uenigheden går ud på Hold fast i hvad du tror i stedet for at spørge Råb og kritiser, når noget ikke er, som du synes, det bør være i stedet for at spørge og undersøge Lav og genfortæl rygter frem for at undersøge sagen nærmere Arranger kun møder for dem, der i forvejen er enige med hinanden Hold i det hele taget så få møder som muligt Hold dig til de kolleger, som du i forvejen er enig med, og undgå alle de andre i messen og andre pauserum Som kaptajn og leder, skal du vise dig så lidt som muligt i de områder, hvor der er andre fra besætningen Som kaptajn og leder skal du sikre, at besætningen ved så lidt som muligt om planer og hinandens arbejdsområder og -opgaver Og giv kortfattede og uklare beskeder, når du uddelegerer opgaver Ved at drøfte de 10 spilleregler, kan man efterfølgende lave sine egne og få en snak om, hvordan man reelt gerne vil have, det skal være om bord. Dette kan også være med til at forebygge mobning om bord. Vil du vide mere "Psykisk arbejdsmiljø i praksis", Jørgen Møller Christansen m.fl., Personalestyrelsen. September Kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside "Håndbog om psykisk arbejdsmiljø", Arbejdstilsynet. 3. udgave - december Kan hentes på AT s hjemmeside 77

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere