Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 ^^' '^^ Tromsø Museums Aarshefter TR 0/^SØ TROAVSOPOSTF.NS BOGTRYK.KERI

8

9 Tromsø Museums Aarshefter TROASØ TROMSØPOSTENS BOGTRYKKERI

10

11 » Fortegnelse» Arkæologiske «Fortegnelse Indhold. Andr, Notø : Fjeldfloraen raellem Altevand og Kirkesdalen 1 Pag. A. B. Wessel: Ornithologiske meddelelser fra S3^dvaranger (med 1 planche) 20 Hans Kiær: Om Tromsøsundets fiske (med 4 tekstbilleder og English Summary) 127 fauna Nicolaissen : Arkæologiske undersøgelser i Nordland 1902 (med 2 tekstfig.) 206 over oldsager indkomne til Tromsø museum undersøgelser i Nordland 1904 (med 2 tekstfig.) 234 over oldsager indkomne til Tromsø museum optagne Forfatterne er selv ansvarlige for de i aarsheftet afhandliuger. J. Sparre Schneider: Sydherøs malakologiske og entomologiske

12

13 Sarvesoalgge') Gæivvevarre fraregnet Tager Fjeldfloraen mellem Altevand og Kirkesdalen. Af Andr. Notø. Fjeldfækken Alapen-Ruten skiller den egeutlige Kirkesdal fra Maalselveus hoveddal. Kirkesdalen er et temmelig trangt dalføre med mægtigo fjeldrækker paa begge sider : paa østsiden Alapen (Graahøgda), ["aa vestsiden De tre brødre (Rnbljen). Næsten parallelt med Kirkesdalen gaar paa vestsiden af den sidstnævnte fjeldrække Iselvdaleu, som paa vestsiden begrænses af Rundskarfjeld og Njerppecokak. man opover selve Kirkesdalen, har man ikke nævneværdige tverdale i fjeldraassen nogen Mæece vagge (Si vertskaret) paa østsiden, og Evenstadskaret paa vestsiden før man kommer til dalens øverste gaard, Bjørkaaseii. Her gaar mod øst mellem Graahøgda og Rita Gerdogaissa (Kirkesjordfjeldct) Gæivverieppe-vagge. Raa østsiden stæuges denne tverdal ac Bægacamvarre, som er on udløber af det paa østsiden al^ Graabøgda liggende Jii;egtige Moskogaissa. Over Rægacamvarre forer dog Læddovagge over til Beinelvdalen (Anitskartet er for dette (hstrikts vedkonunende temmelig nnøiagtigt, ja tildels vil"l- ') Denne uidate fjeldiække ei paa aiutakaitet kaldt Isehdalji'ield. 1

14 2 Tromsø Museums Aarshefter 27. ~ ledende ; saaledes er ogsaa Beinelvdalen og Rævelvdalen forvekslede med hinanden). Øst for Beinelvdalen ligger de mægtige Laugfjeld,som skiller denne dal fra Dividalen. Paa sydsiden af Bægacamvarre fortsætter Gæivverioppe- vagge, til den gaar over i sletterne øst for Bægaeamjavre. Mellem Bægacamvarre og Coardajavre (amtskartets (Teivijavve)ligger en lavere høide, Coardavarre. Kirkesjordfjeldet, der bestaar af 3 af satser, den høieste sydligst (Jertnagaissa), fortsætter som en høifjeldslette 1500 (1300 ru. o. h.) mod øst til Ridagerddo, og mod syd gaar det over i Stallo- og Jertnivarre, der skraaner ned mod Altevand, Paa Anavandets vestside minder derimod fjeldpartiet (Gaibevarre)mere om det mellem Iselvdalen og Bardo: vilde tinder med alle sprækker og skar fyldte med evig sne og is. Derfor er Vegetationenhøiere oppe i det strøg meget kummerlig. Fra det østenfor Anavand liggendeluobal Anajavre fører en aasryg over til Vuobmasjavre, som ved en række af smaavand og smaaelve staar i forbindelse med Saravuobme. Fra Vuobmas fører en høislette, paa sydsiden af (-raibevarre og vest for Guolasvarre,over til Altevand. De mægtigste af fjeldene i den del af trakten er Guolasvarres østligedel (Kistefjeld) og det nordøst for Anavand ensligliggendenjunnesvarre, begge naaende en bøide af henimod 1800 m. o. li. Paa sydskraaningenaf Nj unnes varres høieste del er en stor traktformigfordybning, som udfyldesaf en vældig gletscher. Gaar vi saa tilbagetil Kirkesdalen, Jivorfra vi fra Bjørkaasentog en afstikker mod øst, og følgerdalbunden indover, har vi ret imod os et af det arktiske Norges i størrelse mest imponerende og i botanisk henseende mest interessante fjeld,kirkestinden. Fra selve dalbunden, 100 m. 0. h., hæver fjeldetsig til ca m. (læugeresyd betydelighøiere),den nedre tridjedelgrønklædt.meu de

15 indsnevrer uaar Dalen 500 A. Nota. Fjeldfloraen m. Altevand og Kirkesdslon. H øvre to tridjedele, ialfald den mod nordvest vendende del af fjeldet, nøgne, endende oppe i glatte,lodrette vægge. Længere syd,paa vestsiden af tinden, hæver dalbunden sigterrasseformig opover til en høide af 600 m. Der er da saa pas fremkom meligt,at der er arbeidet en slags kjøreveiopover til Jensvoldsætrene,som liggernæsten ved trægrænseu paa sydsidenaf Sarvesoalgge. I nærheden af disse sætre forener Sarvesjokka sig med Cunojokka, den øvre Kirkesdalselv. Sarvesjokka kommer vestfra, fra en strupe,hvor Sarvesoalgge og Njuolasgaissa gaar over i et vildt,altid af gletschereopfyldtfjeldparti. Hele den lange dal mellem Kirkestinden og Jertnivarre i øst, Nord- og Syd-Njuolasgaissa og Lihammeren i vest, kaldes af fjeldlapperne Cunovagge. Denne dal er paa søndre side af vandskillet temmelig vid, men én kommer søndenfra den sig et stykke nordenfor vandskillet til en port mellem næsten lodrette klippevægge,for længere nord igjen at gaa over i et mere vidt og fladere dalføre,den egentligecunovagge. Njuolasgaissa, midt mod Kirkestinden, er ogsaa et imponerende fjeld, paa de (lesu; steder utilgjængeligt, og paa de faa steder, hvor cu kunde kravle et stykke opover, er det livsfarligt at gaa, da der næsten i hvert øieblik gaar stenras, enten enkelte stene eller flere i følge. Særlig gjælderdette sydsiden af fjeldet, som i botanisk henseende saa meget lovende ud. Flere steder paa Kirkestindens vestside var dei al" den samme grund vaiiskeligt at gaa. Naar jeg stod nede i Cunovagge, liavde jeg den tilfjcldsvelkjeudtelyd al' raftende sten fra begge sidei- af dalen. mellem Kir kestinden og Kirkesjordfjeld, Gævletvagge,er altid,især i den sydligedel, fyldt med sne. I midten af august det aar var sne- og ishøiden paa sine steder 400 moter, fra dalbunden til siieens overbade, i midteii af dalen, og gik i buer opover Ul fjeldeneshøieste punkter,

16 selv Kirkestindeu 100 At i 4 Troms«Museums Aarsbefter S'/. 19Ü4. ]ii. o. h. blev først bestegeti 1889 af nuværciidc cand. jur. P. Vigstad og forfatteren, og først ccter flere forgjæves forsøgkom vi op til toi)pen ved at gaa neto[" paa denne «snebuen». Andre steder var der ikke tale om at konnue op til toppen. Oveupaa er dens nordlige del 50 m. bred og en times gang sydover ganske vandret, lidt efter lidt bredere, r»g derefter hæver den sig umerkelig et par hundrede meter, overalt bestrøet med opstaaendc «skjærheller». Soiuiiici/eii l'j02,da jeg fra midien af juli Lu 24. au gust undersøgte ovennævnte distrikt,var et i botanisk henseende hoist uheldigtaar. Den foregaaendevinter var der tilfjelds faldt en ualmindeligmængde sne, og da vaaren kom sent, og forsommeren var kold, gik det smaat med snesmeltiiiugen Ḅom eksempel kan nævnes, at Cuordajavre forst gik op 11. august, og Bægacamjavre laa lielt isbedækket den 14. august. Det første ligger i en høide af 550 m., det sidste henimod 600 m. o. h. Ved Vuobmasjavre, 750 m. o. li.,var, paa solsiden, Salix lanata netop begyndt at blomstre i midten af august, og jo hengere jeg kom hen mod grænsen af Sverige,des \nev stod Vegetationentilbage. 1 Nord Sverige var, som bekjeudt, dette aar et stort uaar. foretagebotaniske undersøgeh ser høiere op end m. var ikke at tale om, da alt enten var snel)edækket, eller berg og mark saa overrislet af ovenfra konnnende isvaud, at intet plantelia^ kunde konmie til ud vikling. Kun paa Kirkestindens nordostkant var dor fremkommet lidt liv midten al" august i en høide af 1300 m., da fjeldetder var saa brat, at der utesten ingen sne kunde ligge,hverken der eller ovenfor. Jeg tror derfor, at høiere oppe vil paa flere af disse fjeldhndes liere plantearter,end jeg observeredé.

17 FjeWflovaenni. A. Note. Altovand oç; Ivirlce.sdalen. 5 Særlig skulde jeg formode, at eu plantesom Stellaria longipes maa ßndes paa Kirkestinden. Hvad l^ergarten angaar, saa er den i næsten hole det uudersøgte distrikt i botanisk henseende førsterangs; ligetil øverste toppe bestod fjeldenokun al' løsere lerglimmerskifere. Moskogaissas sydvestside og Gæivvevarres sy «løstside var isj^rængt med marmor, og der trivedes naturligvis den arktiske vegetation endda l"edre. Gaibevarres nordøstside bestod af haardere skifer, hvorfor der, af de sjeldnere arktiske planter,ikke fandtes en eneste. Traktens ])eliggenlied, temmelig langt fra havet, tjeldenes terrasse formige sider,bestaaende af løse skifer, gav i botanisk henseende haab om et godt resultat. Dette haab l)lev heller ikke skuffet. Den er i det arktiske Norge en af de bedste bosteder for de kontinental-arktiske planter. Følgende alfabetiske fortegnelse deler jeg i 2 afsnit : i det første regnes de op, som fandtes paa alle fjeld, i det andre nævner jeg dem, som enten der i trakten var sjeldnere, eller som i det store og hele taget er en sjeldnere arktisk plante. Kun de egentligefjeldplaiiter tager jeg med, fraregnetnogle faa undtagelser. I. Følgende fandtes paa alle fjeld: Agrostis borealis Hn., Ålsine bißora W g., A^idromeda tetragona L. (almindolig), Antennaria alpina R. Br., Arabis alpina L., Ardostapjhylosalpnvm Spr.,Aspidium lonchitis S\v., BartscMa alpina L., Betula nana L., Calamagrostis lapponica Hn. (særdelestalrigi Cunovagges sydligere del),oarex alpina Sw., G*.atrata L., 0. Buxbaumii \Vg., 0. capillarisl., C. lagopina Wg., C. rigida Good., C. rupestris All., C. vaginata Tauscli., Oerastium alpinum L., 0. trigynum L., CystopterisfragilisBernh., Ûraba rupestris

18 6 Tromsø Museums Aarsbefter R. Br., Dryas, Equisetxmi scirpoidesmielix., Eriophorum ScJieuchzeri Hoppe, Festuca ovina L., GetiHana nivalis L., Hahenaria viridis R. Br., Juncus trifidus L., Kobresia seirpina Willd. {= Elyna Bellardi All. ; gik ned til 100 m o. h,),luzula spicatad. C, L. confusa Ldbg,, Oxyria di gyna Hill., Pediculavis lapponical., Phleum alpinum L Phyllodoce coerulea Bab., Pinguicula alpina L., Poa «/? pina L., P. nemoralis L., P. pratensis L. (i flere former) Rhodiola rosea L., Sagina Linnæi Presl., Sa^to; hastata (ikke alm.), 5. lanata Ij.,"S. glauca L., S. myrsinites L., Ä reticulata L., Saussurea alpina D. C, Saxifraga aizoides L., S. stellaris L. (hovedformen temmelig spredt; underf ormen, se senere) Ș', cernua L,, S. oppositifolia L., S. cæspitosal. (gik langt op i lavbeitet), Sihbaldia procumbens L., Silene acaulis L., Thalictrum alpinum L,, Tofieldia palustrishnds., Trisetum subspicatum F. B., F^rowzca a^ pmt«l. H. ^/sme Mr^a Hn. : BægaSamvarre; Kirkesti nden. Begge steder paa nøgen jord. Talrigved Hæggevold paa dyrket mark nede i Kirkesdalen. A. stricta Wg. : Kirkestindeu ; Njuolasgaissa ; Bæga- Samvarre ; Evenstadskaret ; i birkebeltet ovenfor Bjørkaasen ; ved Lilleeng(se under Deschampsia alpina); talrig ved Hæggevold (sammen med foregaaende),70 m. o. h. Andromeda hypnoidos L. : Mens A. tetragona var talrig paa alle fjeld,var denne temmelig sjelden.jeg saa den kun paa Gæivvevarre og paa Sarvesoalgge. brødre Antennaria carpaticar. Br. : Paa sydsidenaf De tre (Isdalstind) i lavbeitet, sammen med Potentilla nivea, Draba nivalis, Carex nardina og Arnica alpina; Kirkestinden, mange steder. Af blomstrende individer saa jeg kun et par paa tindens nordostside, 1200 m. o. h., og nogle faa paa sydvestsiden,800 m. o. h. Paa det første

19 A. Note, Fjeldfloraenm. Alterand og Kirkasdalen. 7 af de to sidstnævnte steder faudtes den mest paa glacialgriis, sammeu med Salix polaris. Paa tindeus vestside vokste den sammen med de samme slagsplantersom paa De tre brødre ; Beegaßamvarres høieste ryg, ogsaa sammen med samme slagsplantersamt med Poa arctica. Arenaria norvegica Gunn. : Kirkestindens vestside ; Gæivvevarre (lavl^eltet) ; Evenstadskaret, ved birkegrænsen ; Lilleeng(40 m. o. h.); Hæggevold nede i Kirkesdalen, talrig paa dyrket mark. Om vaaren risler en del af det vand, som styrterudover Gæivvevarres bratte vestside, over dette jordstykke; derfor vokste der mange liøifjeldsplanter. Arnica alpina Olin. : De tre brødre, temmelig talrig, men indskrænket kun til et sted ; BægaSamvarre ligesaa; Kirkestindens vestside mange steder. (Jveralt saa jeg kun rodblade. Asplenium viride Huds.: Sarvesoalggeog Gæivvevarre. Astragalus alpinus L. : Forekom a f og til paa de lieste fjeld. Talrigsaa jeg den kun ved foden af Gæivvevarre. Straks ovenfor birkegrænsenpaa Kirkestindens nordside fandtes en Astragalus,som jeg maa opfere som varietet under denne : var, vittatus nov, var : petala omnia pnriter alhida; legumina cum duohus albis inli-marginibus: foliola elliptica late ohovata. Hvad der giver denne form sit særpræg, er belgernes to hvide haarrænder, en paa ryg- og en paa bugsisiden ; siderne sorthaarede. Meget faa individer i blomst, men mange i knop ; ingen med modne frø. Botry(Mum boreale Milde : Inderst inde i Kirkesdalen. ved foden af Kirkestinden, ca. 100 ni. o. h. Den vokste sammen med B. lunaria. Enkelte exempl. nærmede sig meget B. rutacetim Willd. Braya alpina S. " H. : Sparsomt paa Gæivvevarres

20 800 8 Tromsø Museums Aarsheftcr sydside600 m. o. li. Talrig nede ved Bjørkaasen paa nordsiden af Læddojokka. Er antageligved smaabække ført ned fra førstuævnte sted. Kirkestindens vestside, sparsomt, 800 ni. o. h. Campanula unifloral. : Sarvesoalgges østside ; Kirkestindens vestside,samt ved fodeu af Moskogaissa. Paa alle 3 steder vokste den sammen med Çarex nardina og i en liøide af 700 m. o. b. Alle steder sparsomt Cardamine hellidifolia L. : Jeg saa den kun ved Coardajavrre. Oarex aquatiliswg. : Gunovagge. C. dioica L, ß paralleloides Lund : Talrig paa myrene ovenfor Bjørkaassætren. C. misandra R. Br. : Gæivvevarre ; Kirkestinden ; Sarvesoalgge. Alle tre steder meget talrig,men endnu ikke i bloinst 20. august. 0. nardina Fr. : Temmelig alm. paa de tørrere afsatser fra Gæivvevarres sydvestside og østover laugs fjeldet og det med dette sammenhængende Moskogaissa,samt paa dennes udsending mod syd, Bægaeamvarre. Ligeledes alm., mest sammen med Arnica alpina,åntennaria carpatica og Campanula uniflora; paa Kirkestindens vestside paa mange steder paa lignende lokaliteter. Talrig paa sydsiden af De tre brødre. Sparsommere forekom den paa Njuolasgaissasnordøstside,antageligfordi der paa de ste* der, livor den der fandtes, var for lidet sol,da dette er en plante,som fremfor alle andre kun bolder sig paa de solaabne steder. Paa de fleste steder fandtes den mest fra m. o. b. ; paa De tre brødre derimod i en bøide af 1200 m. C. parallela Somf. : Kirkestinden fl.st. ; Cunovagge ; Sarvesoalgge.Nede i dalbunden fl. st. talriglangs elven. C. pedata Wg. : Gæivvevarre ; Moskogaissa; Kirkestinden ; Njuolasgaissa ; Sarvesoalgge; Njunnesvarre. Paa

21 Fjeldtloraenm. A. Note. Altevand og Kirkesdaleu. 0 lignendelokaliteter som Ç. nardina og mest sammen med den. C. pulla Good. : Cunovaggos nordligedel ved foden af Kirkestinden. C. rarißora Sm. : Cuno vagge. C. rigida Good. /? inferalpina Læst. : Saaes paa de fleste fjeld.øverst paa afsatserne mellom Kirkesdalen og Cuno vagge faudtes en form, som gaar ganske over i C. aquatilis. Den vokste i og omkring en vand})yt. De exempl.,som vokste paa den dyndede bund, var vanskelig at skille fra aquatilis;men umerkeliggik den, efterhvert som den gik op efter pyttens sider, op af våndet og op paa de tørrere steder,over i varieteten inferalpina, og videre l)ortover den mer og mer tørre mo over i liovedai'tens typica. C. Totundata \Vg. : Öunovaggc^ C. rußna Dr, V Syd for Moskogaissa, paa et sted,hvor sneen netop var gaaet af, fandtes en hel de^ tuer af en fjordgammel Carex, som vistnok var denne. Den har før været samlet nordenfor denne bergkjæde, øst for Alapen. C. ustulata Wg. : Gæivvevarre ; Sarvesoalgge.Begge stfider i hirkebeltet. Nedenfor Hæggevold paa hjemmem arken. Alle 3 steder meget talrig. CerasHum Edmonstonii (Wats.) M. " 0.: Sarvesoalgge; (îa^ivncvarrc ; Kirkestinden ; paa elvebredden nedenfor Djørkaasen, 90 m. o. li. Til fjelds blomstrede den næsten ikke det aar, idet sneen paa de steder, den holdt sig, nylig var gaaet af, da nysneen kom (22.august). Den Andes vistnok fl. st. høiere tilfjelds i distriktet,under det daværende sneteppe. Paa Kirkestindens nordøstside i en hoide af 1300 m. o. h. fandtes var. cæspitosum Malmgr., iiuii kun i kno]». Bladene og de halvtomshøie stængler aldeles glatte. Længere nede paa glacialgmset vokste foriner af Edmonstonii, som gaar over i C',vulgare Tin. var,

22 føre 10 Tromsø Museum» Aarahefter , næspitosum Neuni. Stænglerne længere, bladene smalere og kronbladene kortere end hos typica. Af C. alpinum L. var. lanatum (Lam.) fandtes paa Læddopiggen^)en overgangsform til C. Edmonstonii. Den er meget tæt tuet, uæsten som 0. Edm. cæspitosum, mere tætbladet, og bladene for det meste bredt elliptiske ; bægerbladene ogsaa bredere end hos den almindeligealpinum. Hele planten tæt filthaaret. Af kjertelhaar kun nogle faa paa bægeret. Dette og tildels haarene paa samme var oftest mørkt lilafarvede. Muligens formen kunde henføres til C. Edmonstonii formrække ; men da exemplarerue var saa unge, at hverken kapslereller frø var udviklede, faar jeg foreløbig paa grund af dens haarbeklædning den til alpinum. Rimeligviser formen en rehktform, som paa dette tørre, exponerte sted har maattet bytteklæder. Denne spidsvar meget rig paa arktiske planter. C',vulgare Hn. * alpestre Lindbl. : Saaes af og til i birkeregionen.ovenfor Bjørkaasen var den talrig,men nærmede sig der meget hovedarten. Chamorchis alpina Rich. : Sarvesoalgge; Kirkestinden ; nedenfor Bjørkaasen,ca. 100 m. o. h. Cypripedium cakeolus L. : Talrigved Bjørkaasen,ca. 180 m. 0. h., sammen med Convallaria verticillata,epipactis,triticum violaceum og Elyna spicata. brødre. Cysfopterismontana Bernh. : Kirkesjordfjeld ; De tre Deschampsia alpina (L.) R. " S. (= Aira alpina L.): Sarvesoalggesnordskraaning; Cunovagge ved foden af Kirkestinden, paa ganske tørt morænegræ-s ; paa bredden al' ') En vest for Bæg-aoamvarre enslig-staaende skarp spids,ragende ca. 150 m. op over omgivelserne. Toppen naar kun en bøide af 800 m. 0. h.

23

24 12 Tromsø Museums Aarsbefter 27. l!»u4. D. fladnizensisx nivalis {= D. hrachyearpa Lindbl.): Bægaoam\'arre; Cunovagge, ved foden af Kirkestiiiden. D. nivalis Liljebl. : Sarvesoalgge(1200 m. o. li, talrig); Kirkestindeii ; Cunovagge (talrig) ; Kirkesjordfjeld (spredt) ; Bægaeanivarre. D. alpina \j : Et eneste netop ud))lonistret individ ]iaa riuolasvaite melleni Ana- og Altevand, ca m. o. h. Individet svarer nærmest til D. algida Adams. Trods ivrigsogen, var det umnligt at tinde liere,skjønt der, hvor det fandtes, var sneen paa en flade af et par hundrede m^ gaaet af ; men da det fandtes nær snekanten, er det rimehgt at antage, den findes længere oppe paa fjeklet. D. crassifolia(irah. : Et par smaa sikre individer paa Kirkestindens nordostside,ca m. o. li. Paa lignende lokalitetșoiii den vokser paa paa nordsiden af tløifjeldet ved Tromsø. Der er vel ikke tvil om, at der fandtes mere af den o\'enfor ; men lodrette,glatteklippevægge et stykke opefter hindrede videre undersøgelseovenfor. Ogsaa rodbladene paa disse individer aldeles glatte. EpildbiurnalsinifoliumVill. : Jensvoldsætren. E. anagallidifoliumlam. : Op for Bjørkaasen. E. Hornemanni Reich. : Kirkesjordsætren. E. lactiflorumhauskn. : Bjørkaasen. Epipactislatifolia Sw. : Bjørkaasen. Den form, som fandtes der, er nærmest intermediær inellem latifolia og rubiginosa. De væsenligstekjendemerker, særhg frugtknuden og arret, svarer dog nærmest til latifolia. Equisetum arvense L. /" alpestrewg. : Fl. st. paa fjeldene. Paa vestsiden af Kirkestinden, i en hoide af 900 m. o. h., fandtes den med aks. var. boreale Milde. Kirkesjordfjeld Ḍenne form er ikke sjelden i det arktiske Norge. E. hiemale L. : Paa sydsiden af (jæivvevfirre,

25 Å. Notø. Fjeldtloraen m. Alto^and og Kirkesdaleu. lo E. tenellum Krok : Ved foden af " ræivvevarre. Erigeron alpinusjj. : Et par steder nede i Kirkesdulcii. E, elongatus auet. scaud. : Ved fodeii at' (læivvevarre. E. rigidus Fr. : Fonner fra Bjørkaaseu og Hæggevold luaa føres hid. E. unißorus L. : Jeg saa den kuu ved fodcn af ( Jæiv- Nevare og [»aa Kirkestinden. Taa det sidste sted 1300 ni. o. h., en form udeu stængel. ])en blomstrende kurv nedsænkt niellem rodbladene (f.acaulis). Eriophorum angustifolium Roth. : Jensvoldsætreu. E. latifoliwmho})}"e: Op for l^jorkaassætren. E. vaginatimi L. : Cunovaggo, i vidjebeltet. Euphrasia latifoliapursh. : Gæivvevarre. E. minima Jac(.: Fl. st. paa fjeldene.. E. salisburgensis Funcke : 'J'ab-ig paa sydsiden af Læddopiggcii. E. stricta Hust.: VimI fodcn af " ijoivvevarro. Gentiana tendla RottI). : Vo"l J^æddopiggen,700 Jii. 0. b. ; Sarvesoalgge 1100 m. o. b. ; Kirkestindens vestside, 1)00 m. o. b. Talrig fl. st. nede i Kirkesdalen, især Bjørkaasens slaattemark. Tilfjeldsvar individerne mindre, mere spredteog bavde en mørkere farvetone end de, som vokste nede i dalen. Gnaphalium siqdnuia L. :.legsaa den kun ved Vaiigssætren. Habenaria albida R. Br. : Sarvesoalggesøst- og nordside. Paa det sidste sted sammen med H. obtusata. H. ronopsea Bentb. : Talrig op for Bjørkaassætren. H» obtifsafa iiicb. (= FlatantJtera obtusata Liudl.): Sarvesualggesnordside,straks ovenfor birkegrænsen.!s[)redt. De øverste exemplarer,som saaes, vokste i selskab med paa Pedicidaris hir suta og P. flammea. Paa Kirkestindens vestside (850 m. o. b.)nogle faa,endnu (11.august) i knop staaende indivitler.

26 14 Tromsø Museums Aarshefter Hieracium. Jeg næviier kun formerne her. Hvor intet voksested er tilføiet, er de samlede nede i Kirkesdalen. A. Alinna: H. hrachyglossxmidt,, H. leioglossiimdt., H. leptocranum Dt. (Bjørkaassætren), H. longirarnum. Dt,, H, microglossum Di., H.jjræmaturumYjlisir., var. integrellum Dt., H. (Bjørkaassætren og purpurifoliiuh P]lfstr. (Bjørkaassætren), H. macrostylum Dt., H. folioliferwn Elfstr. (paa de samme steder),. Kirkestinden), H. SundhergiiElfstr. B. Nigrescentia : H. curvatum Elfstr.,H. subcurvatum Elfstr. (flṣt. nede i dalen ; Stallovarres s^^dside), II. amblyglochin Dt., H. hathycephalum Dt. C. Silvatka " subvulgata: H. cæsiiflorum AhiKiv.,II. cæsiifl.ß subcanitiosum Dt. (en meget konstant form), H. canonigrum Dt. " Joh., H. copjwlepium Dt., H. elliphcumdt., H. extradiceps Dt., H. farreatum Dt., H. feshviforme Dt., H. fuscovirens Dt., H. lasiocybe Dt., H. legnodes Dt., II. leucograptum Dt., (en luljuerket form),h. Notøii Dt., H. dbtextimi Dt., H. oligograptum Dt., H. matifrons Dt., H. philanthrax Stenstr.,H. poliocranum Dt., H. prætenerum Alm( V., H. stenocybedt., H. subacidotum Dt., H. subcaudcuulum Dt., H. subexpallidum Dt. D. ViUgata: H. involutum Dt. Af gruppen AlpestriaFr. saa jeg ingen. ijimeligvis kom dette af don kolde sommer. Hierochloa alpina R. " S. : Kirkesjordfjeld C"»ai'(lajavre; Cunovagge og et stykke opover Kirkestindens vestre side ; Njunnesvarre. Juncus arcticus Willd.: Nede i Kirkesdalen ved elven (1.st. ; Jensvoldsætren ; Bjørkaassætren;længereopi)e i Tiæddovagge 11. st. ; paa vestsiden af Kirkestinden ned mod Ouuuvagge.

27 Å. Notø. Fjeldfloraen m. Altevand cg Kirkesdalen. 15 J. biglumis L. : Gæivvevarre m. ti. st. J. triglumis L. : Gæivvevarre. Luzula arcuata S\v. : Sparsomt paa Kirkesjordfjeld og Kirkestiudeu. L. campeséris L. /3 frigidabuch. : Fl. st. paa fjeldene, især talrig paa vestsiden af Kirkestinden. L. confusa Liudeb. /? sudeiico-arcuata Rupr. : Sarvusoalggesøstside,800 ni. o. h. L. nivalis (Læst.) Beurl. {= L. arciica Bl.): Sarvesoalgge,1000 m. "". h., spredtover en læugere strækning; Kirkestiudens nordside paa afsatser, 800 m. o. h. ; særligtalrigpaa Kirkestindens sydvestsidesammen med L. camp. frigida og Pedicularis flammea. Fleraksede individer af nivalis var skuffende ligfrigida; men fraregnet rodbiadenes større bredde har nivalis' s i levende tilstand altid en eiendommelig blaagrøn(glaucus)farve, som ingen anden Luzula-ionns blade har. Fjorstænglerpaa Gæivvevarre, 1300 m. 0. h., var vistnok af denne ; Langfjeldenes vestside sparsomt ; Njuolasgaissasnordøstside sparsomt. L. parviflorades v. ; Kirkestindens nordside, i birkebeltet. L. Wahlenbergii Rupr. : Fandtes paa de fleste fjeld. Især talrig i Cuuovagges nordligedel ved foden af Kirkestinden. En form, som i alle henseender staar midt mellem denne og foregaaende, var meget talrigpaa Læddopiggen. Lycopodium alpinum L. : Saaes af og til [»aa fjeldene. Oxytropislapponica Gaurl. : Gæivvevare ; Bægacamvarre ; Moskogaissa; Kirkestind ; Öarvesoalgge; alle steder i vidjebeltet. Meget talrigpaa slaattemark ved Hæggevold nede i Kirkesdalen. Papaver nudicaule L. : Kirkestindens nordside, si)arsomt ira 1000 m. o. h. ; Sarvesoalgge,ca m. o. h. Ficldformen dei cr den yamme, liuin lindes paa

28 16 Tromsø Museums Aarshetter 27, Dovre, nieu synes at være noget forskjelligfra de fonner, som i den nordligstedel af Tromsø amt og i Finmarkens amt lindes næsten ned til havstranden. P. flammea L. : Gæivvevares sydside mange steder op til 1100 m, ;KirkesjordfjeldCoardajavre;Sarves- oalgges nordside talrig țildels ned til birkebeltet ; Cunovagges nordligeredel almindelig paa morænegrus ; Kirkestindens nord- og vestside almindelig; Njuolasgaissa; almindelig fra Bægacamvarre til Anajavre (endog tildels paa myrer) og opover Njunnesvarres vestligedel. At den det aar blomstrede saa talrig, kom vistnok af den varme eftersommer Den 21. august havde den endnu ikke modne frø. I midten af aug. saa jeg paa Kirkestindens vestside en masse nyudsprungne exem})l.af den, nær sneranden 900 ]ii. o. h., saa jeg antager, ilen vokser laiigt opover fjemel. Faa steder var den det aar udmoiiistrrt lor 10. anglist. redicularis Jiirsuia L. : SiU-vesoalggfọst- og nordside, fra midten af birkebeltet og oj)ovc'r til omtrent 800 m. 0. h. Cunovagge og Kirkestinden mange steder; Njunnesvarres og Langfjeldenesvestside s["arsomt. Phaca frigida L. : Fl. st. i trakten. (îik ved Ujork aasen ne"l til 150 m. o. li, Poa Balfourii 1'arn. : \\'d Kven.sladelven, c;i. 100 m ; paa st".)restene i nærheden af luisene i)aa Bjørkaasen. Paa begge steder talrig. P. ßexuosa Wg. : Cunovagge, ved Kirkestindens fod. f. arciica (R. Br.): P"æ'gacamvarres og Sarvesoalgges høieste rygge; Kirkestindens vestside (1000 m. o. h.). ]^]ndnu ikke i blomst i midten af august. P. glauca Vald: Paa nordsiden af Kirkesjordfjeld. f. aspera (Gaud.): Pæddopiggen. Potentilla nivea L. : Forekom næsten paa alle un-

29 A. Noto. Fjeldfloraen m. Altevand og- Kirkosdalen. 17 dersøgtefjeld. Særlig talrig var den pua Gæivvevarro, Kirkestindeu og Læddopiggen. ß pallidior Sw. : (læivvcvarrc ; Kirkcstiiidcns sydvestside. Tydelige overgange fra a til /? saaes ikke. Primula stricta Horn, ''obesior Norm. : Et eneste exempl. nede i Kirkesdalen ved Sandeggen Ranunculus glacialisl. : TeranieJigsjelden i det undersøgtedistrikt. Den forekom sparsomt paa Coardavarres høieste ryg, og ved foden af Kirkestinden, ned mod Cunovaggo. R. nivalis L. : Ikke alm. Jeg saa den kun paa Kirkesjordfjeld og paa Kirkestinden, paa Ilegge steder i en høide af m. o. h. R. pygmæus Wg. : Jeg saa den kun paa Coardavarre. Rhododendrum lapponicum \\'g.: Fandtes mer eller mindre talrig paa alle undersøgte fjeld. Særdeles talrig var den paa Gæivvevarres sydside (gikder ned til liirkegrænsen) og paa Kirkestindens vestside. Vokste for det meste sammen med Potentilla nivea. Den var paa enkelte steder udblomstret den 17. juli. Efterlivert sneen gik af tilfjelds, blomstrede den i nærheden af sneranden, ligetil uysneen kom. Ruhus arcticus L. gaar i Kirkesdalen op(jver til nedre Sandeggen. Rumex ariifolins All. : Talrig i birkelierue ovenfor Bjørkaasen. Sagina nivalis Fr. : Kirkestindens nordostside. Vistnok (1. st. i trakten, men gjemtes det aar under sneteppet. Salix arhuscula L. : Alm. i trakten. Meget talrig l)aa elvebredderne nede i Kirkesdalen. S. herhacea L. : Kirkesjordfjeld; Kirkestijid;Guolasvarre. Jeg saa den ikke lavere end 1000 m. o. h. Paa Guolasvarre var dens blade (paa blomstrende exempl.) ikke saa store som en lilleiingernegl.

30 18 Tromsø Museums Aarsliefter 27, S. herbacea X lappomun : Cunovagge, ved fodeu af Kirkestiuden. S. polaris Wg. : Ciinovagge, Kirkestind og Kirkesjprdfjeld. Paa Kirkestindens nordøstside, ca m. o. h., fandtes ß herbaceoides Ands. Fraregnet voksemaaden minder denne form meget om S. rotundifohatrautv. Formen fra Kirkestinden har næsten lielkantede Iliade og aldeles glattekapsler. Den er efter min mening ikke bastard. Saxifraga adscendens L.: Op for Bjørkaaseu ; Sarvesoalggessydsideved trægrænsen. S. nivalis L. : Saaes paa de fleste fjeld,men ingensteds talrig. S. stellaris L. ß comosa Retz. : Spredt paa fjeldene. De eneste steder,jeg saa den noget talrigere, var paa Kirkestindens nordside og i Cunovagge. Stellaria borealis Big. : Ved foden af De tre brødre. Triticum violaceum Horn. : Bjørkaasen og ved Evenstadelven. Begge steder i birkebeltet,talrig. Veronica saxatiilis Scop.: Gæivvevarre ; Læddopiggen ; Njunnesvarre ; Kirkestinden ; Njuolasgaissa. Viola arenaria D. C'. : Talrig paa Gæivvevarres sydside. V. biflora L. : Denne ellers i det arktiske Norge al- Jiiindeligeplantesaa jeg kun ved Bjørkaasen. V. suecica Fr. : Jeusvoldsætren. Viscaria alpina Don. : Spredt paa fjeldene. Waldbergella apetala Fr. : Fandtes paa de flestefjeld. Meget talrig paa Kirkestindens nordside og nede i Kirkesdalen, nær Hæggevold, paa slaattemark. Af dalen paa elvebredderne. og til nede i Woodsia glabella R. Br. : Kirkesjordfjeld ; Sarvesoalgge; Gæivvevarre ; talrig paa Kirkestindens nordside, men for det meste i utilgjængeligekløfter i de lodrette liamre.

31

32 III, Ornithologiske meddelelser fra Sydvaranger Af A. B. Wessel. 03^(1 Varanger liorer til de i ornitliologisk lienseeiide bedst iindersøgte distrikter af Finmarken. Allerede i 1866 blev det bereist af prof. E s m a r k, der herfra blandt andet ogsaa medbragte en del ornitliologisk udbytte. A. G. Nord vi, der har meddelt adskilhge oplysninger om Østfinmarkens fugleverden (K. Vet. Akad. Ofversigt 1862, Cab. Jonrn. f. Orn. 1871), har ogsaa en og anden meddelelse, der specielt vedrører Sydvaranger. Det samme gjælder Ohr. So m m e r f e 1 1, der i sin»fortegnelse over de i Østfinmarken iagttagne Fugle etc. (Ofvers. af kgl. Vet.- Akad.'s Forhandl p. 67) meddeler alle indtil 1861 foreliggende observationer af ornitliologisk interesse fra Østfinmarken. Senere har prof. R. Collett paa sine 6 Finmarks-reiser mindst 3 gange besøgt Sydvaranger, nemlig i 1876, 1878 og De af ham indsamlede facta og oplysninger, der findes indtagne i»mindre Meddelelser vedrørende Norges Fuglefauna«*) I omfatter blandt alt det øvrige ogsaa alt, hvad man til 1892 har vidst om fuglenes forekomst i dette grænsedistrikt. Imidlertid har Sydvaraugers fuglefauna delvis været ') ITjt Magazin fur Naturvideuokabeine, Biud 23, 26 og o5.

Fra det indre af Finmarken

Fra det indre af Finmarken Fra det indre af Finmarken Af Hans Reusch Norges geologiske undersøgelses aarbog for 1903. No. II Christiania I kommission hos H. Aschehoug & Co. A. W. Brøggers bogtrykkeri 1902 Fra det indre af Finmarken.

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 14 Emissærernes kvartalsberetninger maatte tages i forvar til benyttelse, naar styrets aarsberetning skulde udarbeides for hovedbestyrelsen i Stavanger. Dette

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

11) [16.1.1884 Isbjørnen. Et Portræt af Henrik Pontoppidan. ------ Isbjørnen 1887. Isbjørnen 1899

11) [16.1.1884 Isbjørnen. Et Portræt af Henrik Pontoppidan. ------ Isbjørnen 1887. Isbjørnen 1899 11) [16.1.1884 Isbjørnen. Et Portræt af Henrik Pontoppidan. ------ Isbjørnen 1887 Isbjørnen 1899 I. Tænk Dem et stort, luerødt Ansigt, ned fra hvilket der voxer et langt, hvidt og filtret Skjæg, som i

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 11 Schumacher havde tinget et baadmandskab, som laa der paa fiske, til at skysse mig over fjorden, naar de fandt veiret brugbart. De førte en større baad, en

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 13 Forholdene i Tromsøsundet var jo i mange maader forskjellige fra dem, jeg havde lært at kjende i Finmarken. Saaledes havde Tromsøsundets menighed paa omkring

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder: To novelletter Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder To novelletter 1895 Liv Sletten Liv Der er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med forunderlige

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman

H. C. Andersen. KUN EN SPILLEMAND Roman H. C. Andersen KUN EN SPILLEMAND Roman SFA-89 2014 H. C. ANDERSEN KUN EN SPILLEMAND ORIGINAL ROMAN I TO DELE KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1901 FØRSTE DEEL. Unter den,

Læs mere

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12

A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 A-00473: Peder Olsen Megrund erindringer del 12 Der saa jeg det ynkeligste Gudshus jeg nogensinde har seet: et lidet av tømmerstokker oplaftet bygværk, ikke større i omfang end en sørlandsk meget fattig

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af

VANDRER MOD LYSET! MICHAEL AGERSKOV. Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden. Udgivet af VANDRER MOD LYSET! VANDRER MOD LYSET! Et Budskab til Menneskeheden fra den oversanselige Verden 127. Salme, 1. V.: Dersom Herren ikke bygger Huset, da arbejde de forgæves, som bygge derpaa;... Udgivet

Læs mere