Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse"

Transkript

1 Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af 7 Godkendelse Hermed meddeles godkendelse i henhold til 75 jf. 17 i lovbekendt- gørelse nr af 30. september 2013 af lov om vandløb til Drænrenovering i forbindelse med udledning af overfladevand fra lokalplan nr. 818, Pannerupvej i Trige til Pannerup Mose Afgørelsen meddeles på grundlag af de oplysninger og på de betingelser, som fremgår af de følgende afsnit (side 2 til 7). Med venlig hilsen TEKNIK OG MILJØ Center for miljø og energi Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks Viby J Telefon: Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Gitte Kjærsgaard Sørensen Gitte Kjærsgaard Sørensen Naturgeograf Peter Søgaard Biolog Offentliggøres på Klagefristen udløber 17. september 2014 Søgsmålsfristen udløber 20. februar

2 1. Projektets formål I forbindelse med byggemodning af lokalplanområde 818, Trige ønskes en regulering (opdimensionering, omlægning og udskiftning) af dræn som forbinder lokalplanområdet med Pannerup Mose. Side 2 af 7 2. Nuværende forhold 2.1 Lokalitetsbeskrivelse Der er for nuværende et eksisterende drænsystem, som dræner fra landbrugsarealer til Pannerup Mose. I lokalplanområdet 818 Trige skal der byggemodnes, og i den forbindelse etableres et regnvandsbassin, som via en regnvandsledning dning ønskes koblet på drænsystemet til Pan- nerup Mose Aarhus Vand A/S har undersøgt de nuværende dræn. Dimensionerne er Fald på drænene kendes ikke, men Aarhus Vand A/S vurdesåfremt drænene følger topografien er der fra tilkoblingspunktet rer at et minimalt fald på de første 650 meter drænledning (skønnet 1-1,5 ), mens der er et godt fald på den sidste del af strækningen. På den sidste strækning før udløbet ligger drænet terrænnært og er i dårlig stand. Drænsystemets afledningskapacitet ønskes øget med 10 l/sek ekstra ift. nuværende kapacitet hvilket Aarhus Vand A/S vurderer svarer til at drænsystemets afvandingsevne for de opstrøms og nedstrøms beligikke ændres. Tilladelse til etablering af regnvandsbassin, udløb herfra og fremtidig afledning af overfladevand fra lokalplanområdet til Pannerup Mose behandles særskilt af Aarhus Kommune i den ansøgte gende arealer samlet set udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. 2.2 Vandløb Drænsystemet er omfattet af Vandløbsloven jf. Vandløbslovens Opland og karakteristiske afstrømninger Det nuværende drænopland er 120 hektar. Ved byggemodning af lofortsat samlet være et drænopland på 120 hek- kalplanområdet vil der tar, hvoraf 10 hektar afleder afstrømningen til drænsystemet via et regnvandsbassin. Regnvandsbassinet indrettes, så afløbet bliver 10 l/sek, svarende til en afstrømning på 1 l/sek/hektar. I det resterende opland på 110 hektar er landbrugsarealer dominerende, og herfra foren afstrømning på 1 ventes ligeledes l/sek/hektar. 2

3 Side 3 af Natur Drænsystemets forløb går forbi to vandhuller, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3, hvilket betyder, at naturtilstanden ikke må ændres uden dispensation. Vandhullerne er beliggende hhv. på matr. nr. 1c og matr. nr. 15 h Trige By, Trige på den delstrækning af drænsy- stemet, hvor drænet opdimensioneres. Aarhus Vand A/S skal derfor sikre, at opdimensioneringen ikke påvirker vandhullerne både i forbin- delse med arbejdets udførelse og efter etableringen. Dette kan fx sikrør i forløbet langs og et stykke forbi vand- res ved at der ligges tætte hullerne, så drænet ikke dræner vandhullerne samt at selve rørtracéet fores med ikke permeabelt materiale. Drænsystemet afvander desuden til Pannerup Mose, der ligeledes er beskyttet efter Naturbeskyttelseslo- vens Ejendomsforhold Aarhus Vand A/S forestår alle aftaler mv. med berørte lodsejere. Selve drænomlægningen omfatter i alt 5 matrikler: Matr. nr. Lodsejer Ejers adresse 2a Trige By, Trige Aarhus Kommune, Center for Administration og Ejendomme Bautavej 1, 8210 Aarhus V 2f Trige By, Trige Ole Lægdsmands Nielsen Pannerupvej 15, 8380 Trige 1c Trige By, Trige Laus Eberhard Østervej 17, 8380 Trige 15h og 15g Trige By, Trige Hans Thygesen Jensen Pannerupvej 28, 8520 Lystrup 3. Projektforslag Drænstrækningen, som projektet omhandler, fremgår af nedenstående oversigtstegning: 3

4 Delstrækningen A-B I den sydligst beliggende del af drænsystemet opdimensioneres drænet fra 9 (Ø225) til Ø350. På denne strækning skal Aarhus Vand A/S være opmærksom på vandhullerne, se afsnit 2.4 Natur. Delstrækningen B-C På denne delstrækning etableres nye drænledninger, som supplerer de eksisterende, dvs. at de eksisterende bibeholdes. De eksisterende er 12 (Ø300), og de supplerende nye dræn bliver ligeledes Ø300. Side 4 af 7 Delstrækningen C-D Det nuværende dræn, hvor den supplerende drænstrækning B-C ønet nyere plastrør på Ø Afledningsevnen på skes tilkoblet, er dette stykke øges ved at sænke brønden ved D til ca. 0,8 meter under terræn. Hvis dette ikke er muligt etableres supplerende Ø200. Delstrækning D-E Tilstanden af det eksisterende ende dræn er dårlig, og Aarhus Vand A/S etablerer derfor et nyt dræn, som erstatter det tidligere. Pga. stort fald på drænledningen er der stor afledningsevne via gravitation, så det rør der graves ned får samme me dimension som det nuværende (9 ). Udløb fra drænet sker til en åben grøft, som løber videre til Pannerup Mose. 4. Fremtidig tilstand og konsekvenser 4.1 Afstrømning og vandstand Den forøgede afledningskapacitet på 10 l/sek ekstra ift. nuværende kapacitet vurderer Aarhus Vand A/S svarer til, at drænsystemets afopstrøms og nedstrøms beliggende arealer samlet vandingsevne for set ikke ændres. Der vil samlet set fortsat være samme afstrømning fra drænoplandet som tidligere. Dog vil der kunne komme tidsforskydning i afstrømningen fra lokalplanområdets ca. 10 hektar, da vandet herfra tilledes drænsystemet hurtigere via regnvandsbassinet. 4.2 Natur Se afsnit 2.4 Natur og 7. Vilkår for godkendelsen ift. de hensyn der skal tages til vandhullerne. Når dræn og rørtracé udføres og etableres, så der ikke er drænende effekt på vandhullerne vurderes projektet ikke at påvirke beskyttet natur. Projektet vurderes desuden ikke at påvirke bilag IV-arter eller Natura2000 områder. 4.3 Okker Der er okkerpotentielle områder langs drænstrækningen. Disse er dog klassificeret som lavbundsarealer, der ikke er okkerklassificeret, så der vurderes ikke at være risiko for okkerudvaskning. 4

5 5. Sagens behandling 5.1 Høring Udkast til godkendelsen har været sendt i høring frem til den 13. august 2014, hvor det har været muligt, at komme med indsigelser eller bemærkninger til projektet. 5.2 Indkomne udtalelser Aarhus Kommune har ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger. Side 5 af Sagsforløb Udkast til godkendelse sendt til interessenter og berørte myndigog start af høringsperiode 16. juli 2014 heder 16. juli 2014 Annoncering af udkast Høringsperioden på 4 uger for udkast 16. juli-13.august 2014 Endelig godkendelse annonceres, hvorefter der er 4 ugers klagefrist frem til den. 17. september Godkendelse 6.1 Vandløbsloven Godkendelsen n meddeles i medfør af kapitel 6 i LBK nr af 30/09/2013 (lov om vandløb) samt i henhold til 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv. (bek.nr af 11. december 2007), idet vandløbsmyndigheden skønner, at projektet ikke vil have en væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige forhold eller negative miljømæssige konsekvenser. 6.2 Naturbeskyttelsesloven Aarhus Kommune vurderer, at når vilkår ift. vandhuller overholdes, kræves der ikke dispensation ift. Naturbeskyttelsesloven, se afsnit 2.4 Natur og afsnit 7. Vilkår for godkendelsen. 7. Vilkår for godkendelsen Der må under anlægsarbejdet ikke forekomme skadelige opstuvninger opstrøms arbejdsstedet. Arbejdet skal i øvrigt tilrettelægges og udføres således, at de nedstrøms liggende drænstrækninger påvirkes mindst muligt af anlægsarbejdet. Der må ikke ske en påvirkning af vandhullerne hhv. i forbindelse med arbejdets udførelse og efter etableringen. Dette kan fx sikres ved at der ligges tætte rør i forløbet langs og et stykke forbi vandhullerne, så drænet ikke dræner vandhullerne, samt at selve rørtracéet fores med ikke permeabelt materiale Bygherren en kan, hvis det skønnes formålstjenligt, lade udføre mindre tekniske ændringer under arbejdets udførelse. 5

6 8. Økonomi og tidsplan Samtlige omkostninger til regulering af drænsystemet afholdes af Aarhus Vand A/S, der også forestår kontakt til og aftaler med lodsejere. Anlægsarbejdet udføres efterår/vinter Godkendelsen bortfalder såfremt projektet ikke er gennemført inden 3 år fra godkendelsens dato. Side 6 af 7 9. Underretning om afgørelse og høring Følgende underrettes: Aarhus Vand A/S, Ole Lægdsmands Nielsen, Pannerupvej 15, 8380 Trige Laus Eberhard, Østervej 17, 8380 Trige Hans Thygesen Jensen, Pannerupvej 28, 8520 Lystrup Aarhus Kommune, Center for Administration og Ejendomme Fiskeriinspektorat Øst, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk Ornitologisk Forening i Aarhus, Dansk Botanisk Forening, Friluftsrådet, Kreds Aarhus Bugt v. kredsformand Flemming Nielsen, Lethenborgvej 17, 8660 Skanderborg, Dansk fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, 10. Klagevejledning Når den endelige godkendelse foreligger, er der mulighed for at klage over afgørelsen jf. nedenstående. Godkendelsen efter Vandløbsloven kan påklages til Natur- og Miljøklaenhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interes- genævnet af: ansøgeren offentlige myndigheder se i sagens udfald en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et klagegebyr på kr. 500,- til Natur- og Miljøklagenævnet. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Aarhus Kommune. De skal 6

7 benytte e denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemme- satte side (www.nmkn.dk). Side 7 af 7 Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklaeneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebe- genævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den tales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller før- steinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Aarhus Kommune, Center for miljø og energi, Grøndalsvej 1D, Postboks 4049, 8260 Viby J. så vidt muligt elektronisk til Klagen skal være os i hænde senest den 17. september 2014 ved ekspeditionstidens ophør klokken Vi videresender klagen til klagemyndigheden. Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. De vil straks få besked, hvis der modtages klage. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af klagemyndigheden, med mindre denne bestemmer andet. Hvis afgørelsen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. Søgsmålsfristens udløb er anført på forsiden. 7

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Eivind Johansen og Lene Gerd Sørensen Nordre Strandvej 182 A 3140 Ålsgårde Den 2. oktober 2014 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 16 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade 86-90 2880 Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende. Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne tilhørende Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen omfatter: Ejede og forpagtede arealer Adresse: Sortemosevej 20, 5892 Gudbjerg Sydfyn Godkendelsen er

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere