Din brugermanual SAMSUNG DVD-SH893

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG DVD-SH893 http://da.yourpdfguides.com/dref/2320024"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AFBRUGEREN. bogreol e.l. ADVARSEL : For at forhindre skade, der kan medførebrand eller elektrisk stød, må du ikkeudsætte apparatet for regn eller fugt. FORSIGTIG : Harddisk- og dvd-optager ANVENDER EN USYNLIG LASERSTRÅLE, DER KAN MEDFØRE SKADELIG STRÅLING, HVIS MAN UDSÆTTES FOR DEN. SØRG FOR ATBETJENE OPTAGEREN KORREKTIHT. INSTRUKTIONERNE FORSIGTIG DETTE PRODUKTINDEHOLDER EN LASER. BRUG AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGERELLER UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER, END DE, DER ER ANGIVETHERI, KANMEDFØRE SKADELIG STRÅLING. ÅBN IKKE ENHEDEN, OG FORSØG IKKE ATREPARERE DEN SELV. REPARATIONER SKALOVERLADES TILKVALIFICEREDE TEKNIKERE. Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når der anvendesskærmede kabler og stik, når enheden tilsluttes til andetudstyr. For at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser påelektrisk udstyr, som f.eks. radioer og tv, skal du anvendeskærmede kabler og stik til tilslutningerne. VIGTIG BEMÆRKNING Netledningen på dette udstyr er forsynet med et støbtnetstik med en sikring. Sikringens værdi er anført påstikkets benside. Skal sikringen udskiftes, skal du brugeen BS1362-godkendt sikring af samme størrelse. Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet. Hvis etsikringsdæksel skal udskiftes, skal det nye være i sammefarve som stikbensoverfladen. Ekstra sikringsdæksler fåshos forhandleren. Hvis det isatte stik ikke passer til stikkontakterne i dit hus, eller hvis kablet ikke er langt nok til at nå en stikkontakt, kan du bruge en egnet, sikkerhedsgodkendtforlængerledning eller få hjælp hos din forhandler. Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stikket af, fjerner du sikringen og kasserer stikket på forsvarlig vis. Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da der er risikofor elektrisk stød fra den ubeskyttede ledning. For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være klar til brug. Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under bestemte intellektuelleejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter. Denne licens er begrænset til privat, ikkekommerciel brugaf slutbrugere til licenseret indhold. Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse. Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denneproduktenhed, og licensen omfatter ikke nogen form forikke-licenseret produktenhed eller proces ioverensstemmelse med ISO/IEC elleriso/iec , der anvendes eller sælges sammenmed denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug afdette produkt til at afkode og/eller dekode lydfiler, deroverholder ISO/IEC eller ISO/IEC Dergives ingen rettigheder under denne licens tilproduktegenskaber eller funktioner, der ikke er ioverensstemmelse med ISO/IEC eller ISO/ IEC _ sådan kommer du i gang SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, indenenheden tages i anvendelse. Følg allesikkerhedsinstruktioner, der er nævnt herunder. Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden forsenere reference. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Læs disse instruktioner. Gem disse instruktioner. Vær opmærksom på alle advarsler Følg alle instruktioner. Brug ikke dette udstyr nær vand. Brug kun en tør klud til rengøring. Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér ioverensstemmelse med fabrikantens instruktioner. Installér ikke tæt på opvarmningskilder, som f.eks. radiatorer, varmeovne, kakkelovne eller andetudstyr (herunder forstærkere), der afgiver varme. Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med detpolariserede stik eller stikket med jordforbindelse. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredereend det andet. Et stik med jordforbindelse har to benog en tredje "tand" til jordforbindelsen. Det brede beneller den tredje "tand" findes af hensyn til dinsikkerhed. Hvis det leverede stik ikke passer til dinstikkontakt, skal du konsultere en elektriker for at få enerstatning for det forkerte stik. SÅDAN KOMMER DU I GANG 10) Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes pånetledningen, specielt ved stikkene, opbevaringssteder og det sted, hvor de udgår fraapparatet. 11) Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten. 12) Brug kun et rullebord, en sokkel, en skammel, etophæng eller et bord, der er anbefalet affabrikanten, eller som sælges sammen medapparatet. Når der anvendes et rullebord, skal duvære forsigtig, når du flytter rullebordet/apparatet forat forhindre skade pga. tippende apparater. 13) Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lynog torden, eller hvis det ikke skal anvendes ilængere tid. 14) Overlad al service til kvalificeret servicepersonale.service er nødvendig, hvis apparatet er blevetbeskadiget på nogen måde, som f.eks. beskadigetnetledning eller stik, hvis der er spildt væske, ellerhvis objekter er kommet ind i apparatet, hvisapparatet har været udsat for regn eller fugt, fungerer unormalt eller er blevet tabt. Advarsler vedr. håndtering Inden andre komponenter tilsluttes til denneoptager, skal du sørge for at slukke for dem alle. Flyt ikke optageren, når en disk afspilles. Ellers kandisken blive ridset eller ødelagt, og optagerensinterne dele kan blive beskadiget. Anbring ikke en blomstervase fyldt med vand ellersmå metaldele på optageren. Pas på, du ikke anbringer din hånd på diskbakken. Anbring ikke andet end disken i diskbakken. Ydre omstændigheder, som f.eks. lyn og statiskelektricitet, kan påvirke denne optagers normaledrift. Hvis dette sker, skal du slukke og tænde foroptageren med knappen STANDBY/ON ellerslukke og tænde på stikkontakten. Herefterfungerer optageren normalt. Sørg for at fjerne disken og slukke for optagerenefter brug. Fjern netledningen fra stikkontakten, hvis du ikkehar planer om at bruge optageren i længere tid. Rens disken ved at tørre i en lige linje fra inderst tilyderst på disken. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på apparatet. Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det. Dansk _3 sådan kommer du i gang Vedligeholdelse af kabinettet Af sikkerhedsmæssige årsager skal du huske atfjerne netledningen fra stikkontakten.

3 Brug ikke rensebenzin, fortynder elleropløsningsmidler til rengøring. Aftør kabinettet med en tør klud. Harddisken (HDD) Harddisken har en stor lagringskapacitet, hvilketmuliggør optagelser med lang varighed og hurtigadgang til de gemte data. Men den kan letbeskadiges af stød, vibrationer eller støj og skalholdes borte fra magneter. For at undgå at misteværdifulde data, skal du overholde følgendeforanstaltninger. Brug ikke Harddisk- og dvd-optager etsted med ekstreme temperaturændringer. Udsæt ikke Harddisk- og dvd-optager forhårde stød. Anbring ikke Harddisk- og dvd-optager etsted, der er udsat for mekaniske vibrationer. ellerer ustabilt Anbring ikke Harddisk- og dvd-optager oven på en varmekilde. Afbryd ikke netledningen, mens der er tændt forapparatet. Forsøg ikke at ændre harddisken. Det kanmedføre funktionssvigt. Hvis harddisken ødelægges, kan du ikkegendanne mistede data. Harddisken er kun etmidlertidigt opbevaringssted. Disk håndtering Use discs with regular Brug diske med ensartetform. Hvis en uregelmæssigdisk (en disk med en specielform) anvendes, bliverdenne Harddisk- og dvdoptager muligvis beskadiget. Hold på diske Undgå at berøre den del afdiskens overflade, hvorpå deroptages. DVD-RAM, DVD±RW og DVD±R Rengør med en valgfri DVD- RAM/PDdiskrenser (LF-K200DCA1hvis den er tilgængelig). Brug ikkerengøringsartikler eller -klude til cd'ertil rengøring af DVD-RAM/±RW/±R-diske. DVD-Video, lyd-cd Børst støv eller snavs bort fra disken med enblød klud. Advarsler vedr. håndtering af diske Skriv ikke på den trykte side med kuglepen ellerblyant. Brug ikke antistatiske midler eller sprayer tilrengøring af optagere. Brug heller ikke flygtigekemikalier, som f.eks. rensebenzin eller fortynder. Anbring ikke etiketter eller klistermærker på diske. (Brug ikke diske fastgjort med blotlagttape eller rester fra aftagelige klistermærker). Brug ikke ridsesikre beskyttelser eller omslag. Brug ikke diske, hvorpå der er skrevet med delabelprintere, der findes på markedet. Indsæt ikke skæve eller knækkede diske. Disk opbevaring Sørg for ikke at beskadige disken, da dataene på dissediske er meget sårbare i forhold til omgivelserne. Opbevar ikke i direkte sollys. Opbevar i et køligt, ventileret område. Opbevar lodret. 4_ sådan kommer du i gang Opbevar i et rent beskyttelsesomslag. Hvis du flytter din Harddisk- og dvd-optager hurtigtfra et koldt sted til et varmt sted, kan der danneskondens på de drivende dele og medføre unormaldiskafspilning. Hvis dette sker, skal du vente to timer, inden du slutter stikket til stikkontakten. Indsætderefter disken, og forsøg afspilning igen. Disk specifikationer Med denne enhed kan du optage og afspille video i høj kvalitet på DVD-RAM/DVD±RW/DVD±R-diske eller på harddisken. Du kan også redigere digitale billeder på DVD-RAM/±RW-diske eller på harddisken. SÅDAN KOMMER DU I GANG Disk type DVD-Video En dvd (Digital Versatile Disc) kan indeholde op til 135minutter billeder, 8 lydsprog og undertekster på 32sprog. Den er udstyret med MPEG2-billedkomprimering og Dolby digital surround, hvormeddu kan nyde livlige og klare billeder i teaterkvalitet, behageligt i dit eget hjem. Når der skiftes fra det første lag til det andet lag på endobbeltlags-dvd-video-disk, kan der forekommeforvrængning af billede og lyd et kort øjeblik. Detteskyldes ikke en fejlfunktion i enheden. Når en DVD-RW/±R, der er optaget i Video-tilstandafsluttes, bliver den til en DVD-Video. Lyd-CD En lyddisk hvorpå der er optaget 44,1 khz PCM-lyd Afspiller CD-DA-format CD-R- og CD-RW-lyddiske. Denne enhed kan muligvis ikke afspille visse CD- Reller CDRW-diske pga. optagelsens beskaffenhed. CD-R/-RW Brug en 700 MB (80 minutter) CD-R/-RW-disk. Brughelst ikke diske på 800 MB (90 minutter) eller derover,da disse muligvis ikke kan afspilles. I Hvis CD-R/-RW-disken ikke blev optaget som enlukket session, kan du opleve en forsinkelse i startenaf afspilningen, og alle indspillede filer kan muligvisikke afspilles. Nogle CD-R/-RW-diske kan muligvis ikke afspilles pådenne enhed. Det skyldes den enhed, dert på harddisken, denne titel kan kopieres til DVD-RW (VRtilstand) med CPRM eller DVD-RAM. Specifi kationer vedr. kopiering af indhold Indhold MP3 JPEG(photo) DivX CD-DA HDD DVD eller USB Understøttet Understøttet Understøttet Ikke understøttet DVD HDD eller USB Understøttet Understøttet Understøttet Ikke understøttet USB HDD eller DVD Understøttet Understøttet Understøttet Ikke understøttet Disk(CD-DA/CD-R/CD-RW/ DVD-RAM/DVD±R(Lukke)/DVD+RW/DVD-RW(Lukke)) HDD eller USB HDD DVD-R, DVD-RW(V) eller USB USB HDD eller DVD-R, DVD-RW(V) PTP-USB er ikke tilgængelig, når du kopierer til USB. Hvis disken er afsluttet med Diskhåndtering, kan den være kompatibel med en pc som en disk med UDF-filsystemet. 6_ sådan kommer du i gang KOPIBESKYTTELSE Mange dvd-diske er kodet med kopibeskyttelse. Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelseaf ophavsret, dvs. beskyttet af metoder med visseusa patenter og rettigheder til andre intellektuelleaktiver, der ejes af Macrovision Corporation ogandre rettighedsindehavere. Brug af dennecopyrightbeskytt elsesteknologi skal godkendesaf Macrovision Corporation og er kun tiltænktprivat og anden begrænset visning, medmindreandet er godkendt af Macrovision Corporation.Reverse engineering eller adskillelse er forbudt. SÅDAN KOMMER DU I GANG Beskyttelse Med denne Harddisk- og dvd-optager kan du beskytteindholdet på dine diske som beskrevet herunder. Programbeskyttet : Se side 87 "Låsning (beskyttelse)af en titel" Diskbeskyttet : Se side 102 "Diskbeskyttelse" DVD-RAM/±RW/±R-diske, der ikke er kompatible med DVD-VIDEO-formatet, kan ikke afspilles på dette produkt. Undersøg hos fabrikanten af din DVD-RAM/±RW/±R for flere informationer om kompatibilitet ved DVDoptagelse Brug af DVD-RAM/±RW/±R-diske af ringe kvalitet kan medføre uventede problemer, herunder uden begrænsning, fejl ved optagelse, tab af optaget eller redigeret materiale eller beskadigelse af HDD- og DVD-optageren.

4 Diskformatt Brug af MP3-diske CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB med MP3-filer optaget med formaterne UDF, ISO9660 eller JOLIET kan afspilles. Kun MP3-filer med filtypen ".mp3" eller ".MP3" kananvendes. For MP3-filer, der er optaget med variabelbithastighed (VBR) fra 32 Kbps til 320 Kbps, kan dermuligvis være huller i lyden. Området, der kan afspilles, går fra 56 Kbps til 320 Kbps. Hver mappe kan indeholde op til 500 elementer, inklusive filer og undermapper. Brug af JPEG-disk CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB optaget med formaterne UDF, ISO9660 eller JOLIET kan afspilles. Kun JPEG-filer med filtypen ".jpg" eller ".JPG" kanvises. Hver mappe kan indeholde op til 500 elementer, inklusive filer og undermapper. MOTION JPEG og progressiv JPEG understøttesikke. Brug af DivX-diske Disk : CD-RW/-R, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB Videofiler med følgende filtypenavne kan afspilles : avi,.divx,.avi,.divx DivX Vidio (Codec) Format : DivX 3. 11, DivX 4.x, DivX 5. x,(uden QPEL og GMC) DivX Audio (Codec) Format : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, LPCM, AC3, DTS Understøttede filformater til undertekster:.smi,.srt,. sub,.psb,.txt,.ass Hver mappe kan indeholde op til 500 elementer, inklusive filer og undermapper. Du kan ikke afspille diske med en opløsning, der er større end 720 x 576 pixels. Dansk _7 sådan kommer du i gang Brug ikke følgende diske! LD, CD-G, CD-I, CD-ROM og DVD-ROM-diske må ikke anvendes i dette produkt. [Bemærkning] Disktyper der kan afspilles : CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R. DVD-RW/±R-diske, der er optaget i Video-tilstand påen anden enhed, kan først afspilles, når de er lukket. Visse kommercielle diske og dvd-diske, der er købtudenfor dit område, kan muligvis ikke afspilles pådette produkt. Når disse diske afspilles, vises enten "nogen disk." eller "Tjek regionskoden på disken". Hvis din DVD-RAM/±RW/±R-disk er en ulovlig kopi eller ikke er idvd-format, kan den muligvis heller ikke afspilles. Diskkompatibilitet Ikke alle diskmærker er kompatible med denneenhed. Kompatible USB-enheder ved værtsport USB-værtsporten fungerer som en port på en stationær eller bærbar computer. Dette produkt er kompatibelt med masselagringsenheder (flytbare lagerenheder) og PTP-enheder (som f. eks. digitale kameraer til faste billeder) USB-værtsporten giver USB 2.0-tilslutningsmuligheder og er også bagudkompatibel med USB 1.1-(USB 1.0-) enheder. Understøttede enheder ved værtsport Masselagringsenheder - Digitale kameraer til faste billeder - MP3-afspiller - Memory Stick - Kortlæser (kortlæser med en eller flere slots) - Ekstern harddiskdrev : Understøtter kun FAT32 formaterede harddiske (HDD). - Andre flytbare lagerenheder. PTPenheder (Picture Transfer Protocol) - Digitalt kamera til faste billeder (i tilstanden PTP blandt USB-tilslutningstilstandene) Dette produkt understøtter filsystemet FAT 16/32. Dette produkt understøtter op til fi re partitioner Bemærk (Advarsel) Hvis du anvender et USB-kabel i en dårlig kvalitet, genkendes USB-enheden muligvis ikke. Kompatibiliteten med MP3-afspillere er i nogen grad begrænset. - Dette produkt kan kun afspille indhold i MP3-format. - Dette produkt understøtter ikke lydindhold, der er krypteret med DRM (Digital Right Management) Hverken tilslutning via USB-hubber eller hubudvidelser er understøttet Der findes ganske mange forskellige USB-enheder. Nogle af de USB-enheder, der er nævnt herover, er muligvis ikke kompatible med dette produkt. Med andre ord: USB-værtsfunktionen i dette produkt garanterer ikke kompatibilitet med alle USB-enheder. 8_ sådan kommer du i gang TPL (Target Peripheral List - målperiferiliste) Da dette produkt ikke er et Windows XP-system, men et integreret USB-værtssystem, kan de understøttede USBenheder naturligvis ikke undgå at være begrænsede. USB-værtsfunktionaliteten og kompatibiliteten i dette produkt er konstateret med følgende enheder. (Foruden disse enheder forventer vi, at en lang række andre USBenheder vil fungere korrekt med dette produkt) DSC (Digital Still Camera - digitalt kamera (faste billeder)) Producent Samsung Sony Canon Panasonic Nikon Olympus Fuji MP3 Player Producent Samsung i-river Others Producent Kortlæser PMP Ekstern harddisk Producent Unicon Cowon DATAgram Mærke UC-601R A2 DHC-350 Mærke YP-T8, YP-U2, YP-T9, YP-P2 H10, N11, T30, Mplayer Mærke VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5 SÅDAN KOMMER DU I GANG DSC-W50, DSC-R1, DSC-P150, DSC-P200 IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, IXUS 700, A620, S80 DMC-FX01, DMC LX1S, DMC-FZ5 Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2 C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z Finepix-F700 M Af de MP3-afspillere, der er anført på ovenstående liste, understøttes de, der ikke bruger Mass Storage Class, ikke. Dansk _9 sådan kommer du i gang SÅDAN KOMMER DU I GANG 2 TILSLUTNING OG OPSÆTNING Advarsel Sikkerhedsforanstaltninger Generelle funktioner Før du læser brugervejledningen Sådan bruges Harddisk- og dvd-optager Udpakning Beskrivelse Beskrivelse af fjernbetjeningen 23 OPSÆTNING AF SYSTEMET Tilslutning af Harddisk- og dvd-optager Yderligere tilslutninger Antenne + Harddisk- og dvd-optager + ekstern dekoderboks + tv Andre tilslutningstyper med videoudgangskablet Andre tilslutningstyper med lydudgangskablet Tilslutning af HDMI/DVI til et tv Tilslutning til AV IN 3, DV-indgangsstik Tilslutning til USB-enheder 35 DTV-FUNKTIONER Skærmmenunavigering Plug & Auto-opsætning Indstilling af tid Indstilling af kanaler Opsætning af indstillinger for System Opsætning af sprog Opsætning af lydindstillinger Opsætning af videoindstillinger Opsætning af børnespærring Indstilling af optagelsesmuligheder Grundlæggende funktioner Vejledning 10_ sådan kommer du i gang AFSPILNING Regionskode (kun DVD-Video) Logoer på diske der kan afspilles Disktyper der kan afspilles Afspilning af disk Brug af diskmenuen og titelmenuen Brug afspilleknapperne Brug af knappen INFO Valg af sprog til undertekster Valg af lydspor og lydkanaler Ændring af kameravinkel Gentagelse af afspilning Sådan zoomer duind Brug af markeringerne Brug af bogmærker Afspilning af en lyd-cd/mp3 Samtidig afspilning af Musik/Billeder Afspilning af et billede Afspilning af en DivX SÅDAN KOMMER DU I GANG OPTAGELSE Diske der kan optages på Optageformater Optagetilstand Billeder der ikke kan optages Optagelse med det samme Kopiering fra et videokamera Optagelse ved hjælp af OTR (Et-Tryk optagelse) Samtidig optagelse og afspilning Funktionen Time Shift som et live signal Udfør en timeroptagelse Gå til listen Optaget REDIGERING 86 HENVISNING Grundlægge redigering (Titelliste) Brug af funktionen Sorter (Titelliste) Navigations menu Valg af Indhold Avanceret redigering (spilleliste) Kopiering fra HDD til DVD eller omvendt Kopiering MP3, JPEG eller DivX Ændring af navnet på musik/foto/divx-filer Diskhåndtering 106 Fejlfinding 106 APPENDIKS 108 Specifikationer 108 Dansk _11 sådan kommer du i gang GENERELLE FUNKTIONER Med denne enhed kan du optage og afspille video i høj kvalitet på DVD-RAM/±RW/±R-diske eller på harddisken.

5 Du kan også redigere digitale billeder på DVD-RAM/±RWdiske eller på harddisken. Harddiskoptagelse DVD-SH893 Du kan optage op til ca. 264 timer video (i EP-tilstand - 8 timer) på den interne 160 GB (gigabyte) harddisk (HDD). DVD-SH895 Du kan optage op til ca. 421 timer video (i EPtilstand - 8 timer) på den interne 250 GB (gigabyte) harddisk (HDD). DVD-SH897 Du kan optage op til ca. 534 timer video (i EP-tilstand - 8 timer) på den interne 320 GB (gigabyte) harddisk (HDD). Med både skrivbar dvd og en harddisk med høj kapacitet i samme optager, har du fleksibilitet, så du kan have optagelser på harddisken for hurtig adgang når som helst, eller optagelser på dvd til arkivering eller afspilning på andre dvd-afspillere. (Se side 71~74) Kopiering mellem harddisk og DVD Du kan kopiere optagelser fra harddisken til en skrivbar dvd eller fra en skrivbar dvd til harddisken. Du kan kun kopiere i den samme optagetilstand som kildetitlen. (Se side 97) Samtidig optagelse og afspilning Afspilning og optagelse for både dvd'er og denindbyggede harddisk er helt uafhængige. F. eks. under optagelse til harddisken, hvor du kan afspille en anden titel på harddisken eller afspille et tidligere optaget program på en dvd. Under optagelse til en dvd kan du afspille et program, der tidligere er optaget på harddisken. (Se side 76~77) Automatisk kvalitetsjustering til timeroptagelse Hvis tilstanden FR er valgt, justeres videokvalitetenautomatisk, så al video for den planlagte tid kan optagespå diskens ledige plads. (Se side 81) Kopiering af data fra et digitalt videokameravha. DV-indgangsstikket Optag video fra DV-enheder på harddisken eller DVD-RAM/±RW/±R-diske med DV-indgangen (IEEE ben/4 ben). (Se side 77) Højkvalitets progressiv scanning Progressiv scanning giver flimmerfri video i høj opløsning. Adskillelseskredsløbene med 10-bit 54-MHz DAC og 2DY/C giver den højeste billedkvalitet ved afspilning ogoptagelse. (Se side 46) DivX-certificering DivX er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officielt DivX-certificeret eller DivX Ultra-certificeret enhed, der afspiller DivX-video. HDMI (High Definition Multimedia Interface) HDMI nedsætter billedstøj ved at give en komplet digital signalvej (video/lyd) fra afspilleren til dit tv. Denne Harddisk- og dvd-optager understøtter 576p, 720p, 1080i og 1080p. 12_ sådan kommer du i gang Anynet+(HDMI CEC) Anynet+ er en funktion, der kan anvendes til at styre optageren med en Samsung tv fjernbetjening ved at tilslutte Harddisk- og dvd-optager til et SAMSUNG-tv vha. et HDMI kabel. (Dette er kun muligt med SAMSUNG-tv, der understøtter Anynet+. ) (Se side 41) Tilstanden EZ-optagelse Med denne funktion kan du automatisk initialisere og lukke en disk. (Se side 50) n EPG-funktioner EPG er en Advanced Electronic Programme Guide. Med en fjernbetjening kan du betjene alle funktionerne. Den har en auto og manuel scanningsfunktion og en kanalorganiseringsfunktion (programmerbar). USB-brugerfl ade til overførsel af data Du kan overføre JPEG-, MP3- og DivX-filer fra MP3-afspilleren, USBhukommelsen eller det digitale kamera til en Harddisk og dvd-optager med USBgrænsefladen. Du kan også kopiere JPEG-, MP3-og DivX-filer fra Harddisk og dvd-optager til MP3-afspilleren, USB-hukommelsen eller det digitale kamera med USBgrænsefl aden. SÅDAN KOMMER DU I GANG Dansk _13 sådan kommer du i gang FØR DU LÆSER BRUGERVEJLEDNINGEN Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du læserbrugervejledningen. Ikoner der anvendes i denne vejledning Icon Term Harddisk DVD RAM -RW -R +RW +R CD-DA Definition Dette henviser til en funktion, derer tilgængelig på harddisken. Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på dvd eller DVD±R/-RW(V)diske, der er lukket. Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på DVD-RAM. Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på DVD-RW. Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på DVD-R. Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på DVD+RW. Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på DVD+R. Dette henviser til funktion, der ertilgængelig på en data-cd (CD-R eller CD-RW). Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på følgende diske: CD-R/ RW-, DVD±R/±RW/-RAM samt på harddisken. Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på følgende diske: CD-R/ RW-, DVD±R/±RW/-RAM samt på harddisken. Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på følgende diske: CD-R/ RW-, DVD±R/±RW/-RAM samt på harddisken. Dette henviser til en situation, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger muligvis annulleres. Dette henviser til tips eller instruktioner på siden, der hjælper hver funktion med at fungere. S Z X C V K L G A D J M N F JPEG MP3 DivX Advarsel BEMÆRKi One touch knap En funktion der kan styres med kun én knap. USB Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på USB. Om brug af denne brugervejledning 1) Sørg for at gøre dig bekendt med sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dette produkt. (Se side 2~9) 2) Læs Fejlfinding, hvis der opstår et problem. (Se side 106~107) Intellektuel ejendomsret 2009 Samsung Electronics Co. All rights reserved; No part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co. 14_ sådan kommer du i gang SÅDAN BRUGES HARDDISK- OG DVD-OPTAGER Trin 1 : Vælg disktypen eller harddisk Kontroller den tilgængelige disktype inden optagelse. Denne enhed kan optage på følgende disktyper. Hvis du ønsker at optage flere gange på den samme disk, eller ønsker du at redigere disken efter optagelse, skal du vælge en genskrivelig DVD±RW eller DVD-RAMdisk. Hvis du ønsker at gemme en optagelse uden nogenændring, skal du vælge en ikke-genskrivelig DVD±R. Du kan optage filer direkte på den indbyggede harddiskeller redigere en optaget fil. SÅDAN KOMMER DU I GANG Trin 2 : Formatering af disken til optagelse I modsætning til en videomaskine starter optagerenautomatisk med at formatere, når der indsættes enubenyttet disk. Denne forberedelse er nødvendig for atkunne optage på en disk. Brug af harddisk Formatering er unødvendig. Brug af DVD-RAM Denne disktype kan formateres i DVD-Video Recording-format (VR-tilstand). Du kan redigere indspillede billederog oprette en spilleliste og arrangere billeder i enbestemt rækkefølge efter eget ønske.

6 Brug af DVD-RW Denne disktype kan formateres i enten DVD-Video-format (V-tilstand) eller DVD-Video Recording-format(VRtilstand). Ved en ubenyttet disk vises en meddelelse, der spørger, om disken skal initialiseres eller ikke. Hvis du vælger "DVD-VR" eller "DVD-V", starter initialiseringen. Du kan afspille en disk i Video-tilstand påen række dvd-komponenter. På en disk i VR-tilstand kander udføres forskellige former for redigering. Brug af DVD-R Det er ikke nødvendigt at formatere en disc, og kun videooptagetilstand understøttes. Nårdenne disktype er lukket, kan du afspille den på enrække DVDkomponenter. Brug af DVD+RW Ved en ubrugt DVD+RW-disk vises en meddelelse, der spørger, om disken skal formateres eller ej. Hvis du vælger "DVD+RW", starter formateringen. Brug af DVD+R Denne disktype formateres automatisk. Trin 3 : Optagelse Der findes to forskellige optagemetoder, direkteoptagelse og timeroptagelse. Timeroptagelseklassificeres. Optagetilstand : XP(høj kvalitet), SP(standardkvalitet), LP(lang optagelse) og EP(udvidet)iht. optagetilstanden. Når optagelsen indstilles til FR-tilstand, optages i den bedste billedkvalitet underhensyn til den ledige plads på disken. Trin 4 : Afspilning Du kan vælge den titel, du ønsker at afspille, på enmenu, der vises, og med det samme starteafspilningen. En dvd består af dele, der kaldes for titler ogunderdele, der kaldes for kapitler. Dansk _15 sådan kommer du i gang Trin 5 : Redigering af en optaget disk Redigering på diske er lettere end med almindelige videobånd. Optageren indeholder mange forskellige redigeringsfunktioner, der kun er mulige på dvd'er og harddisk. Med en enkel og let redigeringsmenu kan du udføre forskelligeredigeringsfunktioner som f.eks. sletning, kopiering, omdøbning, låsning osv. af en optaget titel. Oprettelse af en spilleliste (DVD-RAM/-RW i VR-tilstand, harddisk) Med denne optager kan du oprette en ny spilleliste på densamme disk og redigere den uden at ændre den originaleoptagelse. Trin 6 : Lukning og afspilning påandre dvd-komponenter For at afspille din dvd på andre dvd-komponenter er detmuligvis nødvendigt at lukke den. Start med atfærdiggøre al optagelse og redigering, og luk herefterdisken. Ved brug af en DVD-RW-disk i VR-tilstand Selvom lukning som hovedregel er unødvendig vedafspilning af disken på en VR-tilstandskompatibel komponent, bør der anvendes en lukket disk vedafspilning på denne type komponent. Ved brug af en DVD-RW-disk i Video-tilstand Disken bør lukkes først for at gøre det muligt at afspilleden på andet udstyr end denne optager. Når disken førster lukket, kan der ikke udføres yderligere redigering elleroptagelse på den. For at gøre det muligt at optage på disken igen, skallukningen annulleres. Ved brug af DVD±R-disk Du bør lukke disken for at afspille den i andrekomponenter end denne optager. Du kan ikke redigereeller optage på disken, når den er lukket. M Du kan lukke disken automatisk med funktionen EZoptagelse. (Se side 50) 16_ sådan kommer du i gang UDPAKNING Tilbehør Kontrollér følgende medfølgende tilbehør SÅDAN KOMMER DU I GANG Video/lydkabel Antennekabel til tv Fjernbetjening Batterier til fjernbetjening(størrelse AAA) Brugervejledning Lynvejledning Klargør fjernbetjeningen Installér batterier i fjernbetjeningen Åbn batteridækslet på fjernbetjeningens bagside. Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at batteriernes poler (+og ) vender rigtigt. Sæt batteridækslet på igen. Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt : Kontrollér, at batteriernes poler +/- vender rigtigt (Dry-Cell) Kontrollér, om batterierne er brugt op. Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret. Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i nærheden. Aflever brugte batterier iht. lokale miljøbestemmelser. Kom dem ikke i husholdningsaffaldet. Følg instruktionerne herunder for at afgøre, omdit fjernsyn er kompatibelt. 1. Tænd for dit fjernsyn. 2. Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet. 3. Tryk på knapperne TV STANDBY/ON, hold demnede, og brug de numeriske knapper til at tasteden tocifrede kode, der svarer til navnet på ditfjernsyn. Dansk _17 sådan kommer du i gang Kontrollerbare tv-koder MÆRKE SAMSUNG AIWA ANAM BANG & OLUFSEN BLAUPUNKT BRANDT BRIONVEGA CGE CONTINENTAL EDISON DAEWOO EMERSON FERGUSON FINLUX FORMENTI FUJITSU GRADIENTE GRUNDIG HITACHI IMPERIAL JVC LG LOEWE LOEWE OPTA MAGNAVOX METZ MITSUBISHI MIVAR NEC NEWSAN KNAP 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, , 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, , 49, , 52, 71 60, 72, 73, , 79 06, 19, 20, 21, 22, 78 06, 69 06, , 48, 62, 65 52, MÆRKE NOBLEX NOKIA NORDMENDE PANASONIC PHILIPS PHONOLA PIONEER RADIOLA RADIOMARELLI RCA REX SABA SALORA SANYO SCHNEIDER SELECO SHARP SIEMENS SINGER SINUDYNE SONY TELEAVA TELEFUNKEN THOMSON THOMSON ASIA TOSHIBA WEGA YOKO ZENITH KNAP , 73, 75 53, 54, 74, 75 06, 55, 56, 57 06, 56, 57 58, 59, 73, 74 06, , , 72, 73, 74, , 42, 43, 44, , 37, 38, 39, , , 73, 75, 76 72, 73, 75 80, 81 47, 48, 49, 50, 51, Resultat : Hvis dit fjernsyn er kompatibelt med fjernbetjeningen, afbrydes det. Det er nu programmeret til at arbejde med fjernbetjeningen. M Hvis der står flere koder for ditfjernsynsmærke, skal du prøve dem enefter en, til du finder en, der fungerer. Hvis du udskifter fjernbetjeningensbatterier, skal du indstille mærkekodenigen. Du kan herefter styre fjernsynet med følgende knapperefter TV-knappen. Knap TV STANDBY/ON SOURCE TV VOL (+ -) PROG (,.) TV MUTE Numeriske knapper Funktion Bruges til at tænde og slukke for fjernsynet. Bruges til at vælge en ekstern kilde. Bruges til at justere fjernsynets lydstyrke. Bruges til at vælge den ønskede kanal. Bruges til at tænde og slukke for lyden. Bruges til direkte indtastning af tal. M De forskellige funktioner fungerer ikkenødvendigvis på alle fjernsyn. Hvis deropstår problemer, skal du betjenefjernsynet direkte. 18_ sådan kommer du i gang BESKRIVELSE Set forfra (DVD- SH893/895/897) SÅDAN KOMMER DU I GANG DISPLAY OPEN/CLOSE KNAP Afspiller en disk eller holder pause ved afspilning. Åbner og lukker diskbakken.

7 Flytter til næste titel/kapitel/nummer eller flytter tilbage til forrige titel/kapitel/nummer. (Afspilnings-tilstand) Vælger forudindstillede tv-kanaler. (Stoptilstand) Afspiller en disk eller holder pause ved afspilning eller optagelse. Stopper afspilning af disken. Starter optagelse. Vlger HDD/DVD-tilstand Åbner for at modtage en disk. Tilslut digital kamera (faste billeder), MP3-afspiller, Memory Stick, kortlæser, ekstern harddisk eller andre flytbare lagerenheder. Tilslutter eksternt digitalt udstyr med et DVstik. (som f.eks. videokamera) Tilslutter eksternt udstyr. Tænder og slukker for optageren. SØGE/SPRING KNAPPER PLAY/PAUSE KNAP STOP-KNAP REC KNAP HDD/DVD-KNAP DISKBAKKE USB HOST DV-INPUT AV INPUT 3 STANDBY/ON KNAP Dansk _19 sådan kommer du i gang Bagpanel Blæser Blæseren kører altid, når der er tændt for strømmen. Sørg for mindst 10 cm fri plads på alle sider af blæseren, når du installerer produktet. Ind fra antennestik VIDEO OUT AV2 (EXT) SCARTindgangsstik HDMI OUT DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL) AV1 (TV) SCARTudgangsstik AUDIO OUT COMPONENT VIDEO OUT Udgang til tv Tilslutter RF-kablet fra antennen. Tilsluttes til indgangen på eksternt udstyr med et videokabel. Tilsluttes til udstyr, der har SCART-udgangsstik. Tilsluttes til udstyr, der har HDMI-indgang. Tilsluttes til en forstærker med et indgangsstik til digital, optisk lyd. Tilsluttes til udstyr, der har SCART-indgangsstik. Tilsluttes til lydindgangen på eksternt udstyr med lydkabler Tilsluttes til udstyr der har komponentvideoindgang. Tilslutter RF-kabel til TV-antenneindgang. 20_ sådan kommer du i gang Display pa forsiden SÅDAN KOMMER DU I GANG Indikator for ilagt disk Indikator for DVD VIEW Indikator for HDD VIEW Indikator for USB VIEW Indikator for TIMER Indikator for HDMI Indikator for REC Indikator for STATUS Statusikonet lyser. Lyser når DVD-tilstanden er valgt. Lyser når HDD-tilstanden er valgt. Lyser når USB-tilstanden er valgt. Lyser for at indikere optagelse i timer-tilstand. Lyser for at indikere, når HDMI er tilsluttet samt status på HDMI-opløsningen. Lyser i optagetilstand. Indikator for spilletid/tid/aktuel status. Dansk _21 sådan kommer du i gang BESKRIVELSE AF FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen til din Harddisk- og dvd-optager fungerer med Samsung-tv og kompatible mærker Montering af batterier i fjernbetjeningen 1. Løft dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen op, som vist. 2. Isæt to AAA-batterier. Sørg for, at batteriernes "+"- og ""enderne passer med tegningen inde i rummet. 3. Sæt dækslet på plads. Ved typisk brug holder batterierne i omkring et år. STANDBY/ON-knap SOURCE -knap Vælger indgangssignal i tilstanden ekstern indgang (PROG, AV1, AV2, AV3 eller DVindgang) OPEN/CLOSE-knap Åbner og lukker diskbakken. TV STANDBY/ON-knap VÆLG (TV, USB, DVD, HDD) Knappen DTV/ANALOG Valg af digital/analog station. NUMERISKE knapper TV/DVD-knap REPEAT-knap Gør det muligt at gentage en titel, et kapitel, et nummer eller en disk. COPY-knap Knapper til gengivelse Fremad/Tilbage, Søg, Spring over, Stop, Afspil/Still TV MUTE-knap I TV-tilstand bruges denne til frakobling af lyd. TV-VOL-knap Justerer fjernsynets lydstyrke PROG-knap Anvend denne til at vælge et tv-program. MENU -knap Viser Harddisk- og dvd-optager opsætningsmenu. AUDIO-knap Tryk på denne for at skifte lydsprog på DVD'en. Når du bruger DTV, skal du trykke på denne knap for at vælge lyden. Knappen (INFO) Tryk for at få vist programinformationsboksen på skærmen, når du bruger DTV. Muliggør adgang til almindelige funktioner på harddisk- og dvd-optageren. (Se side 58~60) RETURN-knap OK/RETNINGS-knapper (knapperne ) EXIT-knap MARKER-knap Brug denne til at sætte et bogmærke et sted under afspilning af en disk. A, B, C, D-knap Muliggør adgang til forskellige funktioner på HARDDISK/DVD-OPTAGEREN. TITLE LIST/DISC MENU-knap Brug denne til at åbne listen med optagelser/diskmenuen. PLAY LIST/TITLE MENU-knap Brug denne til at vende tilbage til titelmenuen eller til at vise listen med optagne filer. SUBTITLE-knap Tryk på denne for at skifte sprog på dvd'ens undertekst. Når du bruger DTV, skal du trykke på denne knap for at vælge undertekst. TIMER-knap Tryk for direkte at gå til menuen til Timer Recording Mode (Timeroptagelse). Knappen TEXT Når du bruger DTV, skal du trykke på denne knap for at vælge Teletext OSD (Tekst-tv-sprog). FAV LIST-knap Når du bruger DTV, skal du trykke på denne knap for at vælge favoritlisten. Knappen TV/RADIO I DTV-tilstand trykker du på denne for at skifte TV- eller Radio tilstand. REC PAUSE/TIME SHIFT-knap Bruges til at holde pause under optagelse. I HDD-tilstanden (harddisk) kan du bruge denne til funktionen Time shift (Tidsforskydning). REC-knap Bruges til at optage på harddisk eller på DVD-RAM/±RW/±R-diske. Knappen GUIDE Tryk på denne for at skifte programguide. REC MODE-knap Brug denne til at indstille den ønskede optagetid og billedkvalitet. (XP/SP/LP/EP) 22_ sådan kommer du i gang tilslutning og opsætning TILSLUTNING AF HARDDISK- OG DVD-OPTAGER Dette afsnit handler om forskellige metoder til tilslutning af Harddisk- og dvd-optager til andre eksterne komponenter og de første,nødvendige opsætninger. TILSLUTNING OG OPSÆTNING Du kan tilslutte din Harddisk- og DVD-optager tilfjernsynet med SCART-kablet, hvis der findes etpassende indgangsstik på fjernsynet. 1. Tilslut antennekablet som vist. 2. Tilslut den ene ende af SCART-kablet til AV1-stikketpå bagsiden af Harddisk- og DVD-optager. 3. Slut den anden ende til det relevante stik påfjernsynet. 4. Tilslut Harddisk- og dvd-optager og fjernsynet til stikkontakten. 5. Tænd for Harddisk- og dvd-optager og fjernsynet. 6. Tryk på knappen SOURCE på tv-fjernbetjeningen,indtil videosignalet fra Harddisk- og DVD-optager vises på tvskærmen. Til ANT IN Til tv SCART-kabel (medfølger ikke) Antennekabel Til antenneindgang M Antennekablet på dette produkt udsenderkun tvsignaler. Du skal tilslutte SCART-kabel eller lyd/videokabler for at se en dvdfra din Harddisk- og dvdoptager. Dansk _23 tilslutning og opsætning YDERLIGERE TILSLUTNINGER Du kan tilslutte din harddisk- og DVD-optager til en ekstern enhed (videomaskine/satellittuner). SCART-kabel (medfølger ikke) 1 ekstern enhed (Videobåndoptager/satellitmodtager) SCART-kabel (medfølger ikke) - DVD-tilstand 1.

8 Tilslut AV2-stikket på harddisk- og DVD-optageren og den eksterne enhed (videobåndoptageren/ satellitmodtageren) med et SCART-kabel. 2. Tilslut AV1-stikket til SCARTAV-stikket påfjernsynet. 3. Tænd for harddisk- og dvd-optageren, den eksterne enhed (videobåndoptager/satellitmodtager) og tv'et. 4. Indstil indgangen til AV2. - TV-tilstand 1. Tryk på knappen TV/DVD på fjernbetjeningen, hvorefter "TV" vises på displayet på forsiden. (eller sluk for Harddisk- og dvd-optager.) 2. Du kan herefter se programmer fra satellittunereneller digitaltuneren, der er tilsluttet til denne Harddisk- og dvdoptager, også når Harddisk- og dvd-optager ikke er tændt. 24_ tilslutning og opsætning ANTENNE + HARDDISK- OG DVD-OPTAGER + EKSTERN DEKODERBOKS + TV Hvis du tilslutter en ekstern dekoderboks til Harddisk- og dvdoptager, kan du optagekodede kanal er (f.eks. udsendelser fra CANAL+ ellerpremiere), der modtages gennem den indbyggedetv-tuner i Harddisk- og DVD-optager. Væg Antennekabel DEKODER SCART-kabel (medfølger ikke) 3 TILSLUTNING OG OPSÆTNING Antennekabel SCART-kabel (medfølger ikke) 1. Tilslut antennekablet som vist. 2. Tilslut vha. et SCART-kabel AV1-stikket på denneoptager til SCART AV-stikket på fjernsynet. 3. Tilslut AV2-stikket til et SCART AV-stik pådekoderboksen. 4. For at se eller optage Canal Plus betalingsprogrammer skal du vha. skærmmenuen indstille din Harddiskog dvdoptager til atmodtage kanalerne. (Se side 38) Dansk _25 tilslutning og opsætning ANDRE TILSLUTNINGSTYPER MED VIDEOUDGANGSKABLET Der er flere metoder til udsendelse af videosignaler uden brug af SCART-kabler. Vælg den af følgende videotilslutninger herunder, der passer dig bedst. Situation 1 : Tilslutning til et videoudgangsstik(komposit) Situation 2 : Komponentvideo-udgangsstik Komponentvideo og progressiv udgang Komponentvideoudgangen er kun tilgængelig, hvis TV'et understøtter komponentvideoindgang. Hvis komponentvideoudgangen ikke fungerer, skal du undersøge TV-forbindelsen og indstillingerne i TV'ets indgangsvælger. Sammenlignet med almindelig interlaced videofordobler progressiv scanning antallet af linjer, dervises på fjernsynet, og det giver et mere stabilt,flimmerfrit og klart billede end interlaced video. Dette er kun muligt, hvis tv'et understøtterprogressiv scanning. Progressiv scanning-udgang (576P) Forbrugerne skal være opmærksomme på, at ikkealle højdefinitionsfjernsyn er helt kompatible meddette produkt, og det kan medføre digitale fejl påbilledet. Er der problemer med progressiv scanning(576pbilleder), anbefales det, at brugeren skiftertilslutning til 'standarddefinition'-udgang. Hvis der er spørgsmål mht. vores tv-kompatibilitet med denne model 576P-Harddiskog dvd-optager, bedes du kontakte vores kundeservice. Situation 1 : Tilslutning til et videoudgangsstik (komposit) 1. Tilslut et videokabel (gult) mellem VIDEO OUT stikket(gult) på Harddisk- og dvd-optager og VIDEO INPUTstikket (gult) på dit tv (eller AVforstærker). Du vil glæde dig over billeder i almindelig kvalitet. 2. Tilslut lydkabler (hvide og røde) mellem AV AUDIOOUTstikkene på Harddisk- og dvd-optager og AUDIO INstikkene på dit tv (eller din AVforstærker). (Se side 28~33) Video/lydkabel gul rød hvid 26_ tilslutning og opsætning Situation 2 : Komponentvideoudgangsstik 1. Tilslut komponentvideokabler (medfølger ikke) mellem COMPONENT OUT (Y, PB, PR)-stikkene på Harddiskog dvdoptager og COMPONENT IN (Y, PB, PR)-stikkene på dit tv. Du vil glæde dig over den høje kvalitet og dennøjagtige gengivelse af farvebilleder. 2. Tilslut lydkabler (hvide og røde) mellem AV AUDIO OUTstikkene på Harddisk- og dvd-optager og AUDIO IN stikkene på dit tv (eller din AVforstærker). (Se side 28~33). 3. Se side 46, når du har udført tilslutningerne. TILSLUTNING OG OPSÆTNING Komponent-kabel (medfølger ikke) grøn blå rød M Kontrollér, at farverne på forbindelsernepasser sammen. Y, PB, PR -komponentudgangsstikkene på din Harddisk- og dvd-optager skal tilsluttes til de samme, tilsvarende indgangsstik på dit tv. Progressiv-indstillingen er kun tilgængelig, når Video Out er indstillet til Component. (Se side 46) Dansk _27 tilslutning og opsætning ANDRE TILSLUTNINGSTYPER MED LYDUDGANGSKABLET Der er flere metoder til tilslutning af lydsignaler uden brug af SCART-kabler. Vælg den lydtilslutning, derpasser dig bedst, herunder. Situation 1 : Tilslutning til dit tv Situation 2 : Tilslutning til en stereoforstærker med AV-udgangsstik Situation 3 : Tilslutning til en AV-forstærker meddigitalt udgangsstik Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc DTS, Inc. All Rights Reserved. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og dobbelt-d-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. Situation 1 : Tilslutning til dit tv Brug denne tilslutning, hvis dit tv har lydindgangsstik. Komponent-kabel (medfølger ikke) gul rød hvid 28_ tilslutning og opsætning Situation 2 : Tilslutning til en stereoforstærker med AVudgangsstik Brug AUDIO OUT-stikkene, hvis din forstærker kun har AUDIO INPUT-stik (L og R). TILSLUTNING OG OPSÆTNING Lydkabel rød hvid Front-højttaler (V) Front-højttaler (H) Dansk _29 tilslutning og opsætning Situation 3 : Tilslutning til en AVforstærker med digitalt udgangsstik Brug denne tilslutning, hvis din AV-forstærker har en Dolby Digital, MPEG2 eller DTS-dekoder samt etdigitalt indgangsstik. For at få glæde af Dolby Digital-MPEG2- eller DTS-lyd skal du indstille lydindstillingerne. Afhængigt af din forstærker, tilslut et optisk kabel. (Se side 44~45) Optisk kabel (medfølger ikke) Bag (V) Bag (H) Front(V) Subwoofer Center Front(H) 30_ tilslutning og opsætning TILSLUTNING AF HDMI/DVI TIL ET TV Hvis dit tv har en HDMI/DVI-indgang, skal du tilslutte HDMI/DVI-kablet til tv'et. Du får glæde af billeder og lyd i bedste kvalitet. Situation 1 : Tilslutning til et tv med HDMI-stik Situation 2 : Tilslutning til et tv med DVI-stik Situation 1 : Tilslutning til et tv med HDMI-stik Med HDMI-kabel (medfølger ikke): Tilslut HDMI-kablet til HDMI OUTstikket på bagsiden af Harddisk- og dvd-optager til HDMI IN-stikket på dit tv.

9 Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil HDMI-signalet fra dvd-optageren vises på din tvskærm. TILSLUTNING OG OPSÆTNING HDMI-HDMI-kabel (medfølger ikke) M Hvis HARDDISK/DVD-OPTAGEREN er tilsluttet til dit tv i udgangstilstanden HDMI 1080p, skal du anvende High speed-hdmi-kabel (kategori 2). Dansk _31 tilslutning og opsætning Situation 2 : Tilslutning til et tv med DVI stik Med DVI-adapterkablet (medfølger ikke) skal du tilslutte HDMI OUTstikket på bagsiden af dvd-optageren til DVI INstikket på dit TV. Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT-stikkene (rød og hvid) bag på dvd-optageren til AUDIO IN-stikkene (rød og hvid) på dit tv. Tænd for dvd-afspilleren og tv'et. Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjeningen, indtil DVI-signalet fra dvd-optageren vises på din tvskærm. HDMI-DVI-kabel (medfølger ikke) rød hvid J For at bruge HDMI-kablet (medfølger ikke) skal du tilslutte kabelforbindelsen, inden du tilslutter netledningen, eller efter du er færdig med "Plug & Auto"-autoopsætning. Tilslut ikke HDMI-kablet, mens "Plug & Auto"- autoopsætning er i gang. Progressiv scanning aktiveres automatisk, når HDMI er tilsluttet. Hvis TV/HDMImodtageren ikke understøtter DTS, er der ingen lyd til rådighed, når du afspiller en disk i DTSformat. Du kan kun skifte fra HDMIudgangen til andre udgange i Stop-tilstand. Hvis du bruger et HDMI-kabel til at tilslutte et Samsung-tv til Harddisk- og dvd-optager, kan du styre optageren med tv'ets fjernbetjening. (Dette er kun muligt med SAMSUNG-tv, der understøtter Anynet+.) (Se side 41~42) Kontroller logoet n (Hvis dit tv er forsynet med logoet n, understøtter det funktionen Anynet+.) M HDMI (High Definition Multimedia Interface) HDMI er en grænseflade, der muliggør digital overførsel af video- og lyddata med blot et enkelt stik. Da HDMI er baseret på DVI, er dette helt kompatibelt med DVI. Den eneste forskel på HDMI og DVI er, at HDMI understøtter flerkanalslyd. Med HDMI sender dvd-afspilleren et digitalt video- og lydsignal og viser et levende billede på et tv, der har HDMI-indgangsstik. 32_ tilslutning og opsætning Beskrivelse af HDMI-forbindelsen HDMI-stik - Såvel ikke-komprimerede videodata som digitale lyddata (LPCM- eller Bit Stream-data). - Selvom afspilleren bruger et HDMI-kabel (medfølger ikke), udsender den kun et rent digitalt signal til tv'et. - Hvis tv'et ikke understøtter HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), opstår der støj ("sne") på skærmen. Hvorfor bruger Samsung HDMI? Et analogt tv kræver et analogt video/lydsignal. Men ved afspilning af en dvd er de data, der overføres til tv'et, digitale. Derfor er det nødvendigt med en digital til analog-konverter (i dvd-optageren) eller en analog til digitalkonverter (i tv'et). Ved denne konvertering forringes billedkvaliteten pga. støj og signaltab. HDMIteknologien er fremragende, fordi den ikke kræver nogen digital til analog-konvertering og består af et rent digitalt signal fra afspilleren til tv'et. TILSLUTNING OG OPSÆTNING Hvad er HDCP? HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system, der forhindrer, at dvd-indhold, der udsendes via HDMI, kan kopieres. Det giver en sikker digital forbindelse mellem en videokilde (pc, dvd mv.) og en fremvisningsenhed (tv, projektor mv.). Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre, at der fremstilles ikke-godkendte kopier. TILSLUTNING TIL AV IN 3, DV-INDGANGSSTIK Med denne kan du tilslutte din HARDDISK/DVDOPTAGER til andre eksterne enheder og vise eller optage deres output. Situation 1 : Tilslutning af videomaskine, Set-Top Box (STB), dvd-afspiller eller digitalt videokamera til AV IN 3-stik. Situation 2 : Tilslutning af en DV-enhed til DV INstikket Situation 1 : Tilslutning af videomaskine, Set-Top Box (STB), dvdafspiller eller digitalt videokamera til AV IN 3-stik. Tilslutning af videomaskine eller ekstern enhed til AV IN 3-stik til HARDDISK/DVD-optageren. Du kan optage fra tilsluttet udstyr (videomaskine, STB, dvd-afspiller eller digitalt videokamera). Videokamera gul rød hvid M AV IN 3 vælges automatisk. Hvis denne indgang ikke vælges automatisk, skal du anvende SOURCE-knappen til at vælge den ønskede indgang. Kopibeskyttet indhold kan ikke kopieres. Dansk _33 tilslutning og opsætning Situation 2 : Tilslut et videokamera til DV IN-stikket Hvis dit digitale videokamera har et DVudgangsstik, skal du tilslutte det til DV-indgangsstikket på din Harddisk- og dvd-optager. videokamera M Hvis indgang ikke vælges automatisk, skal du anvende SOURCE knappen til at vælge den ønskede indgang. TILSLUTNING TIL USB- ENHEDER På denne måde kan du tilslutte din Harddisk og dvdoptager til USB-enheder. Tilslutning af USB-hukommelse, MP3-afspiller, digitalt kamera til USB HOST. MP3-afspiller Digitalt kamera M Afbrydelse af USB-kablet under dataoverførslen stopper kommunikationen og kan beskadige data, der er gemt i hukommelsen. Hvis datakommunikationen afbrydes pga. statisk elektricitet, magnetfelter eller andre årsager, så genstart programmet, eller forsøg at fjerne USBkablet og tilslutte det igen. 34_ tilslutning og opsætning opsætning af systemet SKÆRMMENUNAVIGERING Med skærmmenuerne kan du aktivere eller deaktivere forskellige funktioner i din Harddiskog dvd-optager. Tryk på knappen MENU for at åbne skærmmenuen, og brug derefter følgende knapper til at navigere gennem skærmmenuerne. 1., knapper Tryk på disse knapper på fjernbetjeningen for at flytte markeringslinjen, rulle gennem menupunkternea 2. OK-knap Tryk på denne knap på fjernbetjeningen for at bekræfte nye opsætninger. 3. RETURN-knap Tryk på denne knap på fjernbetjeningen for at vende tilbage til det senest viste menubillede eller for at lukke skærmmenuen. 4. EXIT-knap Tryk på denne knap for at afslutte skærmmenuen. OPSÆTNING AF SYSTEMET HDD & DVD OPTAGER HDD Bibliotek Vejledning Kanal Timeroptagelse Diskhåndtering Indstilling m FLYT svælg rtilbage Titel DivX Musik Billede Bibliotek eafslut PLUG & AUTO-OPSÆTNING Din Harddisk- og dvd-optager indstiller sig selv automatisk, første gang der tændes for den. Tv-stationer og klokkeslæt gemmes i hukommelsen. Denne proces tager nogle få minutter. Din Harddisk- og dvd-optager er herefter klar til brug.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 1. Tilslut antennekablet som forklaret på side 23. (Tilslutning af din Harddisk- og dvd-optager til fjernsynet med antennekabel og SCART-kabel). For at bruge HDMI-kablet (medfølger ikke) skal du tilslutte kabelforbindelsen, inden du tilslutter netledningen, eller efter du er færdig med "Plug & Auto"- autoopsætning. Tilslut ikke HDMI-kablet, mens "Plug & Auto"-autoopsætning er i gang. 2. Tilslut Harddisk- og dvd-optager til lysnettet. I displayet på frontpanelet blinker meddelelsen "AUTO" 3. Tryk på OK eller knappen, hvorefter Land vises. Tryk på knapperne for at vælge det ønskede land, og tryk derefter på knappen OK. 4. Tryk på OK eller knappen, hvorefter Sprog vises. Tryk på knapperne for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på knappen OK. 5. Tryk på OK eller knappen, hvorefter Tidszone vises. Tryk på knapperne for at vælge den ønskede tidszone. Tryk på knapperne for at vælge OK, og tryk derefter på knappen OK. Indledende installation Land Sprog Tidszone Sommertid : DenmarkKingdom United France : Dansk Austria : GMT - 12:00 Belgium Denmark : Fra Finland Deutschland Netherlands OK M Hvis du vælger et land, indstilles tidszonen automatisk. Indledende installation Land Sprog Tidszone Sommertid Tidszone : Denmark Dansk GMT +:01:00 : GMT - 12:00 OK : Fra OK Dansk _35 opsætning af systemet 6. Tryk på OK eller knappen, hvorefter Sommertid vises. Tryk på knapperne for at vælge Til eller Fra, og tryk derefter på knappen OK. 7. Tryk på knappen for at vælge OK, og tryk derefter på knappen OK. Digital automatisk scanning startes. 8. Når den automatisk kanalscanning er afsluttet, vises meddelelsen "Din digitale modtager fundet". 9. Tryk på knappen OK. Analog automatisk scanning startes. 10.Når automatisk kanalsøgning er udført, startes automatisk opsætning af uret i løbet af 10 sekunder. Hvis du ønsker at starte automatisk opsætning af uret med det samme, skal du trykke på knappen OK. 11.Vent, indtil aktuel dato og aktuelt klokkeslæt automatisk vises. Hvis du ønsker at afslutte automatisk opsætning af uret, skal du trykke på knappen MENU. Automatisk scanning Digital MHz, BW:8MHz, FFT:Auto DTV TF1 NRJ12 LCI Eurosp TPS ST Forløb Signalstatus Radio 5 Din digitale modtager fundet DTV 5 OK Radio 5 5 Indledende installation Land Sprog Tidszone Sommertid : Denmark : Dansk : GMT + 01:00 Fra : Fra Til OK eafslut M Nu er Harddisk- og dvd-optager klar til brug. Funktionen "Plug & Auto-Opsætning" er allerede indstillet. Så hvis du ønsker at ændre dette, kan du ændre det ved forudindstilling af stationerne i skærmmenuen. Se "Indstilling af kanaler- Manuel opsætning(analog)". (se side 38~39) ATV PR CH Navn Automatisk scanning 3 Dekoder OFF OFF OFF Funktionen til automatisk opsætning kan udføres ved at trykke på STOP ( ) på enheden i mindst fem sekunder, når strømmen tændes, og der ikke er nogen disk isat. 12. Kontrollér dato og klokkeslæt. Hvis det er korrekt : Tryk på knappen OK, hvorefter datoen og klokkeslættet lagres. Hvis du ikke trykker på knappen OK, bliver datoen og klokkeslættet automatisk gemt efter fem sekunder. Hvis det er forkert : Indtast korrekt klokkeslæt, måned, dag, År., time eller minut., eller med de numeriske knapper. Tryk på knappen OK, hvorefter datoen og klokkeslættet lagres. Når du har brug for at ændre urets opsætning, kan du gøre dette manuelt. Forløb eafslut Vent venligst. Indstiller tiden. Hvis du vil afslutte indstilling af tid, skal du trykke på [MENU] knappen Indstilling af tid Mån. Dag MAJ Fredag 01 År Tim 12 Min Auto 00 Til 36_ opsætning af systemet INDSTILLING AF TID 1. Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand. 2. Tryk på knapperne for at vælge Indstilling, og tryk derefter på knappen OK eller. 3. Tryk på knapperne for at vælge Indstilling af tid, og tryk derefter på knappen OK eller. HDD & DVD OPTAGER HDD Bibliotek Vejledning Kanal Timeroptagelse Diskhåndtering Indstilling m FLYT System Indstilling af tid Sprog Lyd Video Forældrelås Optage svælg rtilbage 1 Indstilling eafslut OPSÆTNING AF SYSTEMET Tidszone Følg trin 1~3 for opsætning. 4. Tryk på knapperne for at vælge Tidszone, og tryk derefter på knappen OK eller. Vælg tidszone for dit område ved hjælp af knapperne, og vælg derefter OK ved hjælp af knappen. HDD & DVD OPTAGER HDD Bibliotek Vejledning Kanal Timeroptagelse Diskhåndtering Indstilling m FLYT svælg rtilbage eafslut Tidszone Tidszone Manuel indstilning af tid GMT Sommertid + 01:00 OK Indstilling af tid GMT (Greenwich Mean Time) tabel Land United Kingdom, Portugal Frankrig, Østrig, Belgien, Danmark, Tyskland, Holland, Italien, Norge, Spanien, Finland, Tyrkiet, Grækenland GMT GMT+00:00 By Dublin, Edinburgh, London, Lissabon, Casablanca Berlin, Stockholm, Rom, Wien, Paris, Madrid, Prag, GMT+01:00 Warszawa, Bruxelles, København, Oslo, Bern, Budapest, Warszawa, Prag GMT+02:00 Athen, Helsinki, Istanbul, Cairo, Østeuropa Pretoria, Israel Manuel indstilning af tid Følg trin 1~3 for opsætning. 4. Tryk på knapperne for at vælge Manuel indstilning af tid, og tryk derefter på knappen OK eller. Brug knapperne til at indtaste Tid, Dato eller År. Brug de numeriske knapper til at indtaste data direkte. 5. Tryk på knappen OK, hvorefter datoen og klokkeslættet gemmes. Hvis du ikke trykker på knappen OK, gemmes det ikke. HDD & DVD OPTAGER HDD Bibliotek Vejledning Kanal Timeroptagelse Diskhåndtering Indstilling < FLYT svælg rtilbage eafslut Mån. Dag JAN 01 Indstilling af tid År Tim Min Auto Til Tirsdag M Antennekablet skal være tilsluttet for automatisk indstilling af uret. (Se side 23) DVD-optageren indstiller automatisk uret efter sendestationernes tidssignal mellem kanalerne PR1 til PR5. Hvis der ikke er et tidssignal i den analoge udsendelse, foretages søgning efter klokkeslættet automatisk i DVB-T. Hvis du ikke har behov for funktionen til automatisk indstilling af uret, skal du vælge Fra. Hvis der er en forskel mellem tidsinformationen i det analoge og det digitale signal, har du muligvis ikke adgang til indholdet af DVB-T.

Din brugermanual SAMSUNG DVD-HR773A http://da.yourpdfguides.com/dref/2593479

Din brugermanual SAMSUNG DVD-HR773A http://da.yourpdfguides.com/dref/2593479 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-HR756

Din brugermanual SAMSUNG DVD-HR756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-HR720 http://da.yourpdfguides.com/dref/785074

Din brugermanual SAMSUNG DVD-HR720 http://da.yourpdfguides.com/dref/785074 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG DVD-HR720 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG DVD-VR370 http://da.yourpdfguides.com/dref/784931

Din brugermanual SAMSUNG DVD-VR370 http://da.yourpdfguides.com/dref/784931 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Panasonics 2006-sortiment byder på enklere betjening, bedre billedydelse og forbedrede netværksfunktioner

Panasonics 2006-sortiment byder på enklere betjening, bedre billedydelse og forbedrede netværksfunktioner Pressrelease 2006-03-09 DVD-optagere DMR-EH65/DMR-EH55/DMR-ES35V/DMR-ES15 Panasonics 2006-sortiment byder på enklere betjening, bedre billedydelse og forbedrede netværksfunktioner 2006-sortiment DMR-EH65:

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-23(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL MANUAL SI-707138 DANSK -PAKNINGENS INDHOLD -TEKNISKE SPECIFIKATIONER -HARDWAREINSTALLATION -GARANTI MULTIMEDIA PLAYER 2,5 SATA CASING

Læs mere

Køb af DVD afspiller

Køb af DVD afspiller Køb af DVD afspiller Markedet for DVD afspillere er stort, og der er mange producenter, der udbyder DVD afspillere. Som med meget andet HiFi, så gælder det også for DVD afspillere, at i langt de fleste

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk

Lyn-vejledning LX9000R. Generel information. Medfølgende tilbehør. Dansk 1 4 0 Dansk 2 5 9 6 3 7 8 @ @ # Generel information Denne lyn-vejledning giver dig et groft overblik og hjælper dig med hurtigt at komme i gang med de grundlæggende trin. Mere detaljeret information finder

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang

Indholdsfortegnelse. Kom godt i gang Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre.

HDMI er en videreudvikling af DVI, og man kan konvertere HDMI til DVI ved at bruge stikket illustreret til venstre. Billedkabler præsentation HDMI står for High-Definition Multimedia Interface og er den nye standard for overførsel af video og audio-signaler mellem forskellige enheder som TV/Fladskærme/DVD-afspiller/PC/DVBmodtagere

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C8900 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378811

Din brugermanual SAMSUNG BD-C8900 http://da.yourpdfguides.com/dref/3378811 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628

Din brugermanual SAMSUNG YP-S2QG http://da.yourpdfguides.com/dref/1132628 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

DVD Recorder RDR-HX820. Betjeningsvejledning

DVD Recorder RDR-HX820. Betjeningsvejledning 2-886-041-21(1) DVD Recorder Betjeningsvejledning Du kan finde gode råd, tip og oplysninger om Sony produkter og tjenester på: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX820 2006 Sony Corporation ADVARSEL! For

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255

Din brugermanual STRONG SRT 6202 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DVD-inspelare DVD-opptaker DVD-optager DVR-520H DVR-720H. HÅRDDISK HARD DISK DRIVE Harrdisk-enhed. Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning

DVD-inspelare DVD-opptaker DVD-optager DVR-520H DVR-720H. HÅRDDISK HARD DISK DRIVE Harrdisk-enhed. Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning DVD-inspelare DVD-opptaker DVD-optager DVR-520H DVR-720H HÅRDDISK HARD DISK DRIVE Harrdisk-enhed Bruksanvisning Bruksanvisning Betjeningsvejledning VIGTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Lynsymbolet

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

Bluetooth Soundbar. Brugermanual

Bluetooth Soundbar. Brugermanual Bluetooth Soundbar Brugermanual 2 INDHOLD INTRODUKTION... 4 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER... 4 Advarsler... 4 Forholdsregler... 4 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER... 5 SPECIFIKATIONER... 6 OPSÆTNING... 6

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Brugermanual. Action kamera

Brugermanual. Action kamera Brugermanual Action kamera Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 INDHOLD FORORD... 4 INTRODUKTION... 4 BETJENING... 5 1. Opladning... 5 2. Optag video... 6 3. Lydkontrol video... 7 4.

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere