KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2010)1620 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske) DA DA

3 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR - under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) 1, særlig artikel 51, og ud fra følgende betragtninger: (1) Forordning (EF) nr. 801/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) fastsætter EU-reglerne for udstedelse af visa til transit gennem eller forventede ophold på medlemsstaternes område i højst tre måneder inden for en seks måneders periode. (2) Det foreskrives i artikel 51 i visumkodeksen, at der skal udarbejdes operationelle instrukser vedrørende den praktiske anvendelse af forordningens bestemmelser for at sikre en harmoniseret anvendelse af bestemmelserne. Til det formål bør der udarbejdes en "Håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa" med operationelle instrukser, bedste praksis og anbefalinger om, hvordan de ansvarlige medarbejdere i medlemsstaterne skal behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger og ændring af udstedte visa. (3) Medlemsstaterne kan supplere disse fælles instrukser når som helst og i det omfang, det er begrundet i national lovgivning, bl.a. loven om ombudsmandsinstitutionens oprettelse og ansvar, og involvere særlige myndigheder i behandlingen af visumansøgninger. Medlemsstaterne kan også supplere disse fælles instrukser med nationale regler vedrørende begrundelse for afslag og retten til at klage over en negativ afgørelse, indtil EU-reglerne på dette område finder anvendelse. (4) For at sikre at alle relevante nationale myndigheder anvender reglerne optimalt, bør Kommissionen stille håndbogen til rådighed for medlemsstaterne i elektronisk form sammen med alle andre foreliggende faktuelle oplysninger, der kræves for at behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger og ændring af udstedte visa, f.eks. 1 EUT L 243 af , s. 1. DA 2 DA

4 oversigten over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan påføres et visum, listen over opholdstilladelser udstedt af medlemsstaterne og lignende dokumenter, jf. artikel 53, stk. 2, i visumkodeksen. (5) Kommissionen sørger for regelmæssig ajourføring af håndbogen og andre faktuelle oplysninger, som er nødvendige for effektivt at behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger og ændring af udstedte visa. (6) For at fremme en harmoniseret anvendelse af EU-reglerne om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa bør medlemsstaterne give de relevante nationale myndigheder besked på at bruge vedlagte håndbog som det vigtigste værktøj ved behandlingen af visumansøgninger og ændring af udstedte visa. (7) Medlemsstaterne bør også bruge håndbogen ved uddannelsen af de medarbejdere, der skal udføre opgaver i forbindelse med behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa. (8) I medfør af artikel 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EF) nr. 810/2009, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordning (EF) nr. 810/2009 imidlertid udbygger Schengenreglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Danmark i henhold til protokollens artikel 5 ved brev af 2. februar 2010 givet meddelelse om, at landet har gennemført disse regler i national lovgivning. Danmark er derfor i henhold til folkeretten forpligtet til at gennemføre denne afgørelse. (9) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 2. Afgørelsen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige. Afgørelsen bør derfor ikke rettes til Det Forenede Kongerige. (10) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 3. Afgørelsen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Irland. Afgørelsen bør derfor ikke rettes til Irland. (11) For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 4, henhørende under EFT L 131 af , s. 43. EFT L 64 af , s. 20. EFT L 176 af , s. 36. DA 3 DA

5 det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale. (12) For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 6, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF 7 sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF 8. (13) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF, sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/261/EF 9 og 2008/262/EF 10. (14) For så vidt angår Cypern udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af (15) For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af (16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra visumudvalget - VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 1. Håndbogen om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa er vedlagt som bilag til denne afgørelse. 1. Medlemsstaterne Artikel 2 fremsender håndbogen, jf. artikel 1, til de myndigheder, der er kompetente til at deltage i procedurerne i forbindelse med visumansøgninger, og EFT L 176 af , s. 31. EUT L 53 af , s. 52. EFT L 176 af , s. 31. EUT L 53 af , s. 1. EUT L 83 af , s. 3. EUT L 83 af , s. 5. DA 4 DA

6 giver ovennævnte myndigheder besked om at bruge håndbogen som det vigtigste værktøj, når de behandler visumansøgninger. 2. Medlemsstaterne bruger også håndbogen i forbindelse med uddannelse af konsulære medarbejdere og medarbejdere ved andre myndigheder som led i udførelsen af deres opgaver. Artikel 3 Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Cecilia MALMSTRÖM Medlem af Kommissionen DA 5 DA

7 BILAG HÅNDBOG OM BEHANDLING AF VISUMANSØGNINGER OG ÆNDRING AF UDSTEDTE VISA DA 6 DA

8 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I: GENERELLE SPØRGSMÅL EU-medlemsstater Associerede stater EU-medlemsstater og associerede stater, der har ophævet grænsekontrollen ved deres indre grænser og fuldt ud gennemført Schengenreglerne vedrørende udstedelse af visa til ophold af højst tre måneders varighed Familiemedlemmer til EU-/EØS-borgere og schweiziske statsborgere Visumlempelsesaftaler Visumtyper omfattet af visumkodeksen og håndbogen om visumkodeksen Ensartet visum Dokumenter, der tillader indrejse og/eller ophold på medlemsstaternes område, og som ikke er omfattet af visumkodeksen og håndbogen DEL II: OPERATIONELLE INSTRUKSER FOR BEHANDLING AF VISUMANSØGNINGER Visumpligt Hvilke nationaliteter er underlagt visumpligt? Hvilke nationaliteter er fritaget for visumpligt? Hvilke nationaliteter skal have et lufthavnstransitvisum? BESTEMMELSE AF DEN KOMPETENTE MEDLEMSSTAT OG AF DET KOMPETENTE KONSULAT I DENNE MEDLEMSSTAT Ansøgning om et ensartet visum til en enkelt indrejse Ansøgning om et ensartet visum til flere indrejser Ansøgning om et ensartet visum til transit Ansøgning om et lufthavnstransitvisum Hvordan behandles en ansøgning fra en ansøger, der rejser til flere medlemsstater, herunder til en medlemsstat, der fritager ham for visumpligt Skal en medlemsstats konsulat acceptere en ansøgning om at rejse til en medlemsstat, som ikke er til stede eller repræsenteret i det tredjeland, hvor ansøgeren har bopæl? Hvad sker der, hvis der er indgivet en ansøgning på et konsulat, der ikke har kompetence til at behandle den? DA 7 DA

9 2.8. Kan et konsulat acceptere en ansøgning fra en ansøger, der ikke har bopæl, inden for konsulatets jurisdiktion? Kan en medlemsstats konsulat, som er beliggende på en anden medlemsstats område, behandle visumansøgninger? INDGIVELSE AF ANSØGNING Hvor kan der indgives ansøgning? Tidsbestilling Ansøgerens personlige fremmøde BETINGELSER FOR VISUMANSØGNINGENS ANTAGELIGHED Rejsedokument Ansøgningsskema Fotografi Visumgebyr Antagelighed Hvordan behandles en uantagelig ansøgning? Kan en uantagelig ansøgning behandles i visse tilfælde? Hvilke oplysninger skal ansøgeren have, når ansøgningen er indgivet og oplysningerne lagret i VIS? BIOMETRISKE IDENTIFIKATORER Hvilke biometriske identifikatorer skal indsamles? Hvornår i ansøgningsproceduren skal der indsamles biometriske identifikatorer? Hvilke ansøgere er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk? Hvad skal der ske, hvis kvaliteten af de indsamlede fingeraftryk er utilstrækkelig? DOKUMENTATION OG REJSESYGEFORSIKRING Dokumentation Hvilke dokumenter skal fremlægges som støtte for ansøgningen om et ensartet visum? Rejsesygeforsikring BEHANDLING AF VISUMANSØGNINGEN De grundlæggende principper Oprettelse af en ansøgningsfil og søgning i VIS Dokumenters og erklæringers ægthed og troværdighed DA 8 DA

10 7.4. Rejsedokumentet Formålet med det forventede ophold Betingelserne for det forventede ophold Sikkerhedsrisiko og risiko for folkesundheden Rejsesygeforsikring Kontrol af varigheden af tidligere og forventede ophold Supplerende dokumenter Hvornår skal en ansøger indkaldes til samtale? Vurdering af risikoen for ulovlig indvandring og af, om ansøgeren agter at forlade medlemsstaternes område før udløbet af det visum, der ansøges om Ansøgning om et lufthavnstransitvisum Mindreårige Overførsel af sagsmappen i tilfælde, hvor en repræsenterende medlemsstat ikke fortsætter behandlingen af ansøgningen AFGØRELSE OM EN VISUMANSØGNING Tidsfrister for at træffe afgørelse om en ansøgning Fra hvornår løber tidsfristerne for at træffe afgørelse om en ansøgning? VISUMTYPER Visum, der giver indehaveren lov til at indrejse på medlemsstaternes område Visum, der ikke giver indehaveren lov til at indrejse på medlemsstaternes område INFORMATION AF ANDRE MEDLEMSSTATERS CENTRALE MYNDIGHEDER OM UDSTEDELSE AF ET VISUM VISUMMÆRKATEN Udfyldning af visummærkaten Påføring af visummærkaten Annullering af en allerede udfyldt visummærkat AFSLAG PÅ VISUM Af hvilke årsager skal der gives afslag på visumansøgninger? Skal den pågældende person have meddelelse om afslaget, og skal årsagerne til afslaget fremlægges? Har den pågældende ret til at klage over en negativ afgørelse? RETURNERING AF REJSEDOKUMENTET DA 9 DA

11 13.1. Skal ansøgeren selv møde frem for at hente rejsedokumentet? OPRETTELSE AF SAGSMAPPER Hvad skal gemmes i hver enkelt sagsmappe? Hvor længe skal sagsmapperne gemmes? DEL III: SPECIFIKKE REGLER VEDRØRENDE ANSØGERE, DER ER FAMILIEMEDLEMMER TIL EU-BORGERE ELLER SCHWEIZISKE STATSBORGERE Gælder direktiv 2004/38/EF for visumansøgeren? Kan direktiv 2004/38/EF fritage EU-borgeres familiemedlemmer for visumpligten? Særlige fravigelser fra de generelle regler i visumkodeksen Visumgebyr Servicegebyr i tilfælde af udlicitering af indsamlingen af ansøgninger Hjælp til at opnå visum Behandlingstid Visumtyper Dokumentation Bevisbyrde Afslag på visum Meddelelse af og begrundelse for afslaget Familiemedlemmer til EU-borgere, der ansøger om visum ved den ydre grænse Definition af "familiemedlem" i aftalen med Schweiz Forskelle mellem direktiv 2004/38/EF og aftalen med Schweiz Særlige fravigelser fra de generelle regler i visumkodeksen Visumgebyr Hjælp til at opnå visum - behandlingstid Visumtyper Dokumentation Bevisbyrde Meddelelse af og begrundelse for afslaget DEL IV: ANSØGNING OM VISUM VED DE YDRE GRÆNSER DA 10 DA

12 1. Ansøgning om visum ved de ydre grænser Kan der indgives ansøgning om visum ved grænsen? Gælder der særlige regler for behandling af en visumansøgning ved grænsen? Hvilke visumtyper kan der udstedes ved den ydre grænse? Udfyldning af visummærkaten Information af andre medlemsstaters centrale myndigheder om udstedelse af et visum Afslag på ansøgning om visum ved de ydre grænser Skal den pågældende person have meddelelse om afslaget og årsagerne hertil? Visa udstedt til søfolk i transit ved de ydre grænser DEL V: ÆNDRING AF UDSTEDTE VISA Forlængelse af et udstedt visum Under hvilke omstændigheder er det obligatorisk at forlænge et udstedt visum? Under hvilke omstændigheder er det ikke obligatorisk at forlænge et udstedt visum? Skal der foretages en "forudgående høring", inden der træffes afgørelse om at forlænge et visum? Hvor stor territorial gyldighed skal et forlænget visum have? Hvor langt skal det ophold, som det forlængede visum omfatter, være? Hvilken form skal forlængelsen have? Hvad skal kontrolleres, når en anmodning om forlængelse af et visum vurderes? Skal der indlæses oplysninger om forlængelse af et visum i VIS? Annullering af et udstedt visum Årsager til annulleringen Hvordan skal annulleringen markeres? Skal der indlæses oplysninger om annulleringen af et visum i VIS? Skal den pågældende person have meddelelse om annulleringen og årsagerne hertil? Har den pågældende ret til at klage over en afgørelse om annullering? Inddragelse af et udstedt visum Årsager til inddragelsen Hvordan skal annulleringen markeres? DA 11 DA

13 3.3. Skal der indlæses oplysninger om inddragelsen af et visum i VIS? Skal den pågældende person have meddelelse om inddragelsen og årsagerne hertil? Har den pågældende ret til at klage over en afgørelse om inddragelse? Oversættelse af "annulleret" og "inddraget" DA 12 DA

14 FORORD Formålet med denne håndbog om den praktiske anvendelse af visumkodeksen er at fastlægge operationelle instrukser (retningslinjer, bedste praksis og anbefalinger) for de opgaver, der skal udføres af medlemsstaternes konsulære medarbejdere og medarbejdere ved andre myndigheder med ansvar for at behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger, samt medarbejdere ved myndigheder, der har ansvaret for at ændre udstedte visa. Håndbogen og de operationelle instrukser tager højde for visumkodeksen 11 og al anden EUlovgivning, der er nødvendig, for at medlemsstaternes konsulære medarbejdere og medarbejdere ved andre myndigheder med ansvar for at behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger kan gennemføre Den Europæiske Unions fælles visumpolitik, som regulerer udstedelse af visa til transit gennem eller forventede ophold på medlemsstaternes område i højst tre måneder inden for en seks måneders periode. Listen over de retlige instrumenter, der er relevante for denne håndbog, findes i del VI. Håndbogen er udarbejdet på grundlag af artikel 51 i visumkodeksen. Den skaber ingen retligt bindende forpligtelser for medlemsstaterne og indfører ingen nye rettigheder og forpligtelser for de eventuelt berørte personer, men har udelukkende til formål at sikre en harmoniseret anvendelse af de retlige bestemmelser. Kun de retsakter, som håndbogen er baseret på eller henviser til, har bindende retsvirkninger og kan påberåbes ved en national domstol. De grundlæggende rettigheder, der er fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal gælde for enhver person, der søger om visum. Behandlingen af visumansøgninger bør ske på en professionel og respektfuld måde og fuldt ud overholde forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling og forbuddet mod forskelsbehandling ifølge henholdsvis artikel 3 og 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 4 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Navnlig medarbejdere ved konsulater skal under udførelsen af deres opgaver fuldt ud respektere den menneskelige værdighed og må ikke udøve forskelsbehandling, der er baseret på køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. De foranstaltninger, der træffes under udførelsen af opgaverne, skal stå i rimeligt forhold til foranstaltningernes mål. Medarbejdere ved konsulater skal bestræbe sig på at sikre en balance mellem på den ene side behovet for altid at være opmærksom på at afsløre personer, der udgør en risiko for den offentlige orden og indre sikkerhed samt potentielt ulovlige indvandrere, og på den anden side en smidig behandling af visumansøgninger indgivet af personer, der opfylder indrejsebetingelserne. Det er umuligt at udarbejde en håndbog med operationelle instrukser, der giver klare retningslinjer i alle individuelle situationer, der måtte opstå. I tilfælde, hvor der ikke foreligger klare retningslinjer, skal medarbejdere ved konsulater behandle visumansøgninger i fuld overensstemmelse med principperne i den fælles visumpolitik. 11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), EUT L 243 af , s. 1. DA 13 DA

15 DEL I: GENERELLE SPØRGSMÅL 1. EU-MEDLEMSSTATER 1. Østrig 2. Belgien 3. Bulgarien 4. Den Tjekkiske Republik 5. Cypern 6. Danmark 7. Estland 8. Finland 9. Frankrig 10. Tyskland 11. Grækenland 12. Ungarn 13. Irland 14. Italien 15. Letland 16. Litauen 17. Luxembourg 18. Malta 19. Nederlandene 20. Polen 21. Portugal 22. Rumænien 23. Slovakiet 24. Slovenien 25. Spanien 26. Sverige 27. Det Forenede Kongerige 2. ASSOCIEREDE STATER Norge, Island, Liechtenstein (EØS-lande 12 ) og Schweiz. 3. EU-MEDLEMSSTATER OG ASSOCIEREDE STATER, DER HAR OPHÆVET GRÆNSEKONTROLLEN VED DERES INDRE GRÆNSER OG FULDT UD GENNEMFØRT SCHENGENREGLERNE VEDRØRENDE UDSTEDELSE AF VISA TIL OPHOLD AF HØJST TRE MÅNEDERS VARIGHED 1. Østrig 2. Belgien 3. Den Tjekkiske Republik 4. Danmark 5. Estland 6. Finland 7. Frankrig 8. Tyskland 9. Grækenland 10. Ungarn 11. Island 12. Italien 13. Letland 14. Litauen 15. Luxembourg 16. Malta 17. Nederlandene 18. Norge 19. Polen 20. Portugal 21. Slovakiet 22. Slovenien 23. Spanien 24. Sverige 25. Schweiz N.B. Der blev undertegnet en protokol mellem EU/EF, Schweiz og Liechtenstein om Liechtensteins tiltrædelse af Schengenreglerne den 28. februar 2008, men Liechtenstein har endnu ikke gennemført Schengenreglerne. 12 Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. DA 14 DA

16 Med henblik på visumkodeksen og denne håndbog henviser "medlemsstat" til de EUmedlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud samt de associerede stater, og "medlemsstaternes område" henviser til disse "medlemsstaters" område (se punkt 1.1). Hvad angår Frankrig og Nederlandene, finder den fælles visumpolitik kun anvendelse på disse medlemsstaters europæiske områder, og for Norges vedkommende finder den ikke anvendelse på Svalbard (Spitzbergen). Bulgarien, Cypern og Rumænien har endnu ikke gennemført Schengenreglerne fuldt ud. Det betyder, at visumkodeksen er bindende for dem, men indtil Schengenreglerne er fuldt ud gennemført, udsteder disse tre medlemsstater nationale visa til kortvarige ophold med gyldighed udelukkende på deres område. Bulgarien, Cypern og Rumænien anvender fuldt ud forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav. 4. FAMILIEMEDLEMMER TIL EU-/EØS-BORGERE 13 OG SCHWEIZISKE STATSBORGERE Ifølge artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 14 har enhver unionsborger ret til at færdes og opholde sig frit på EU-medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaten og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser er fastsat i direktiv 2004/38/EF 15 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på (EU) medlemsstaternes område. Denne håndbog indeholder et særligt kapitel (del III) med de specifikke regler for visumansøgere, som er familiemedlemmer til EU/EØS-borgere omfattet af direktivet og familiemedlemmer til schweiziske statsborgere omfattet af aftalen om fri bevægelighed for personer mellem EF og Schweiz. 5. VISUMLEMPELSESAFTALER Visumlempelsesaftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande om lempelse af reglerne for udstedelse af visa giver proceduremæssige lempelser for statsborgere fra bestemte tredjelande (f.eks. lavere visumgebyrer, udstedelse af visum til flere indrejser for særlige ansøgerkategorier, kortere behandlingstider) uden at ændre betingelserne for visumudstedelse (ansøgeren skal f.eks. stadig opfylde indrejsebetingelserne). Der er i øjeblikket otte visumlempelsesaftaler i kraft. 16 De fælles udvalg, der fører tilsyn med disse visumlempelsesaftaler, har udarbejdet specifikke retningslinjer for gennemførelse af hver enkelt aftale. Visumlempelsesaftalerne er bindende for alle EU-medlemsstaterne, undtagen Danmark, Det Forenede Kongerige og Irland. Associerede Schengenlande er ikke omfattet af visumlempelsesaftaler I medfør af EØS-aftalen finder direktiv 2004/38/EF også anvendelse for EØS-medlemsstater (Norge, Island og Liechtenstein). Undtagelserne fra direktivet som foreskrevet i EØS-aftalen er ikke relevante for visumbehandlingsproceduren. Når der i denne håndbog henvises til EU-borger, omfatter det også EØS-borgere, medmindre andet er anført. Tidligere artikel 18 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. EUT L 158 af , s. 77. April DA 15 DA

17 Danmark, Norge og Schweiz har indgået bilaterale aftaler med en række af de berørte tredjelande. Tredjeland EU-aftales ikrafttrædelse Bilateral aftales ikrafttrædelse Bilateral aftales ikrafttrædelse Bilateral aftales ikrafttrædelse Danmark Norge Schweiz Den Russiske Føderation Ukraine Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Afventer ratifikation Serbien Montenegro Bosnien- Hercegovina Albanien Republikken Moldova Forhandlinger i gang 6. VISUMTYPER OMFATTET AF VISUMKODEKSEN OG HÅNDBOGEN OM VISUMKODEKSEN I visumkodeksen "fastsættes procedurer og betingelser for udstedelse af visa til transit gennem eller forventede ophold på medlemsstaternes område i højst tre måneder inden for en seks måneders periode" (dvs. "kortvarige ophold"), og der "fastsættes procedurer og betingelser for udstedelse af visa i forbindelse med transit gennem de internationale transitområder i medlemsstaternes lufthavne." De udstedte visa kan være ensartede visa, der I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1244/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 er statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som er indehavere af biometriske pas, fritaget for visumpligten (EUT L 336 af , s. 1). Visumlempelsesaftalen gælder fortsat for indehavere af ikke-biometriske pas. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1244/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 er serbiske statsborgere, som er indehavere af biometriske pas (med undtagelse af indehavere af serbiske pas, som er udstedt af det serbiske koordinationsdirektorat (på serbisk: Koordinaciona uprava) fritaget for visumpligten (EUT L 336 af , s. 1). Visumlempelsesaftalen gælder fortsat for indehavere af ikke-biometriske pas og indehavere af pas udstedt af det serbiske koordinationsdirektorat. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1244/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 er statsborgere fra Montenegro, der er indehavere af biometriske pas, fritaget for visumpligten (EUT L 336 af , s. 1); da ikke-biometriske montenegrinske pas ikke længere er gyldige, anvendes visumlempelsesaftalen ikke længere i praksis. DA 16 DA

18 giver indehaveren ret til at færdes på alle medlemsstaternes område, eller visa med begrænset territorial gyldighed, der kun giver indehaveren ret til at færdes på en eller visse medlemsstaters område, eller lufthavnstransitvisa, der giver indehaveren ret til transit via det internationale transitområde i en medlemsstats lufthavn. Udstedelsen af et særligt transitvisum (den tidligere type "B" visum) og langtidsvisum, der også gælder som korttidsvisum i de første tre måneder af et sådant visums gyldighed (tidligere type "D+C" visum) ophører med gennemførelsen af visumkodeksen. Sådanne visumkategorier, der er udstedt før visumkodeksens ikrafttrædelse, er gyldige indtil deres udløbsdato. 7. ENSARTET VISUM Ensartede visa, visa med begrænset territorial gyldighed og lufthavnstransitvisa udstedt af medlemsstaterne printes på de ensartet udformede visummærkater som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa. 8. DOKUMENTER, DER TILLADER INDREJSE OG/ELLER OPHOLD PÅ MEDLEMSSTATERNES OMRÅDE, OG SOM IKKE ER OMFATTET AF VISUMKODEKSEN OG HÅNDBOGEN Nationalt visum til længerevarende ophold Procedurerne og betingelserne for udstedelse af nationale visa til længerevarende ophold (forventet ophold på over tre måneder) er omfattet af national lovgivning, selv om indehavere af et nationalt visum til længerevarende ophold har ret til at færdes frit på medlemsstaternes område i overensstemmelse med [forordning (EF) nr. af.. om fri bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold og om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 (Schengengrænsekodeks)] 20. Opholdstilladelser Procedurerne og betingelserne for udstedelse af opholdstilladelser er omfattet af national lovgivning, selv om indehavere af en opholdstilladelse udstedt af en medlemsstat og indehavere af et gyldigt rejsedokument kan færdes frit på medlemsstaternes område i indtil tre måneder i overensstemmelse med princippet om sidestilling af visa til kortvarigt ophold og opholdstilladelser. Forenklet transitdokument (FTD) og forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) Den 1. juli 2003 trådte en specifik ordning for transit mellem Kaliningradregionen og det russiske hovedland i kraft. Der blev indført to typer dokumenter - et forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) - til passage af medlemsstaternes område for at gøre det muligt og lettere at rejse for tredjelandsstatsborgere, som rejser mellem to dele af deres eget land, der ikke grænser op til hinanden. På nuværende tidspunkt er det kun Litauen, der anvender denne ordning. FTD udstedes til flere indrejser med henblik på direkte 20 Teksten skal ændres i forhold til resultatet af forhandlingerne om forslag KOM(2009) 90 endelig og KOM(2009) 91 endelig. DA 17 DA

19 transit ved hjælp af et hvilket som helst landtransportmiddel gennem Litauens område. Det udstedes af de litauiske myndigheder og er gyldigt i højst tre år. En transitrejse på basis af FTD må ikke overstige 24 timer. FRTD udstedes til enkelte ud- og hjemrejser med jernbane og er gyldigt i indtil tre måneder. En transitrejse på basis af FRTD må ikke overstige seks timer. FTD/FRTD har samme gyldighed som et visum og skal udstedes i en ensartet udformning af konsulære myndigheder i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 694/2003. FTD/FRTD kan ikke udstedes ved grænsen. Med forbehold af de specifikke regler i forordning (EF) nr. 693/2003 finder bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende visa også anvendelse på FTD/FRTD (artikel 10 i forordning (EF) nr. 693/2003). Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 om indførelse af et særligt forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) og om ændring af de fælles konsulære instrukser og Den Fælles Håndbog Rådets forordning (EF) nr. 694/2003 om ensartet udformning af forenklede transitdokumenter (FTD) og forenklede jernbanetransitdokumenter (FRTD). DA 18 DA

20 DEL II: OPERATIONELLE INSTRUKSER FOR BEHANDLING AF VISUM- ANSØGNINGER 1. VISUMPLIGT ENSARTET VISUM 1.1. Hvilke nationaliteter er underlagt visumpligt? Retsgrundlag: Forordning (EF) nr. 539/2001 Listen over tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et visum ved indrejse på medlemsstaternes område for ophold i højst tre måneder (90 dage) inden for en seks måneders periode (180 dage), er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, se bilag For hvilke personkategorier indeholder EU-reglerne fritagelser for visumpligt på alle medlemsstaternes område? Tredjelandsstatsborgere med en opholdstilladelse udstedt af en medlemsstat er ikke som sådan fritaget for visumpligten, men deres opholdstilladelse betragtes som svarende til et ensartet visum. Se Liste over opholdstilladelser udstedt af medlemsstaterne (bilag 2). Indehavere af diplomatpas, som ifølge visumlempelsesaftaler med visse tredjelande er fritaget for visumpligt. Tredjelandsstatsborgere med en "tilladelse til lokal grænsetrafik", når de udøver deres rettigheder inden for rammerne af ordningen for lokal grænsetrafik 21 (bilag 3). Skoleelever, som er statsborgere i et tredjeland, hvis statsborgere er underlagt visumpligt, og som har bopæl i en EU-medlemsstat og deltager i en skolerejse som medlem af en gruppe skoleelever ledsaget af en lærer fra den pågældende skole, se også Liste over deltagere i skolerejser inden for Den Europæiske Union (bilag 4). Konventionsflygtninge og statsløse personer og andre personer uden noget statsborgerskab, som har bopæl i en medlemsstat, og som er indehavere af et rejsedokument, der er udstedt af den pågældende medlemsstat. Visse kategorier af familiemedlemmer til EU-borgere og schweiziske statsborgere er fritaget for visumpligt, se del III For hvilke personkategorier gælder der nationale undtagelser fra visumpligten? Ifølge forordning (EF) nr. 539/2001 kan medlemsstaterne individuelt fritage visse kategorier af tredjelandsstatsborgere, der normalt er underlagt visumpligt: indehavere af diplomatpas, tjenestepas/officielle pas og særlige pas 21 EUT L 405 af og EUT L 29 af DA 19 DA

21 besætninger inden for civil skibsfart, herunder besætninger på skibe i international flodtransport og på internationale indre vandveje flybesætninger og det ledsagende personale på nødhjælps- eller redningsflyvninger og andet hjælpepersonale i katastrofe- og ulykkestilfælde flybesætninger inden for civil luftfart indehavere af laissez-passer, som visse mellemstatslige internationale organisationer udsteder til deres ansatte medlemmer af de væbnede styrker, der rejser inden for rammerne af NATO eller Partnerskab for Fred indehavere af de identitetskort og marchordrer, der er omhandlet i overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i NATO vedrørende status for deres styrker skoleelever, som er statsborgere i et tredjeland, hvis statsborgere er visumpligtige, og som har bopæl i et tredjeland, hvis statsborgere ikke er visumpligtige, når disse skoleelever deltager i en organiseret skolerejse og ledsages af en lærer fra den pågældende skole konventionsflygtninge og statsløse, der har bopæl i et tredjeland, hvis statsborgere ikke er underkastet visumpligt, og som er indehavere af et rejsedokument udstedt af dette tredjeland. Oplysninger om alle sådanne fritagelser (punkt 1.1.2) er offentliggjort i Oplysninger i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, se bilag Tyrkiske statsborgere, som er tjenesteydere, kan fritages for visumpligt Se Retningslinjer for tyrkiske statsborgeres ret til at rejse inden for EU, efter at de har passeret de ydre grænser med henblik på at levere tjenesteydelser i EU, bilag Hvilke nationaliteter er fritaget for visumpligt? Listen over tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for pligten til at være i besiddelse af et visum ved indrejse på medlemsstaternes område for ophold i højst tre måneder inden for en seks måneders periode, er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 538/2001, se bilag For hvilke personkategorier gælder der nationale undtagelser for fritagelsen for visum til kortvarige ophold? Ifølge forordning (EF) nr. 539/2001 kan medlemsstaterne ensidigt indføre visumpligt for visse kategorier af tredjelandsstatsborgere, der normalt ikke er underlagt visumpligt, nemlig indehavere af diplomatpas, tjenestepas/officielle pas og særlige pas besætninger inden for civil skibsfart og luftfart flybesætninger og det ledsagende personale på nødhjælps- eller redningsflyvninger og andet hjælpepersonale i katastrofe- og ulykkestilfælde DA 20 DA

22 besætninger inden for civil skibsfart, herunder besætninger på skibe i international flodtransport og på internationale indre vandveje indehavere af laissez-passer, som visse mellemstatslige internationale organisationer udsteder til deres ansatte personer, der ønsker at udføre lønnet beskæftigelse under et ophold på under tre måneder. Oplysninger om alle sådanne fritagelser er offentliggjort i Oplysninger i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, se bilag 5. LUFTHAVNSTRANSITVISUM Retsgrundlag: Visumkodeksen, artikel Hvilke nationaliteter skal have et lufthavnstransitvisum? Listen over tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et lufthavnstransitvisum, når de passerer internationale transitområder i lufthavne, der er beliggende på medlemsstaternes område, fremgår af bilag 7A. En medlemsstat kan individuelt kræve, at statsborgere fra visse tredjelande besidder et lufthavnstransitvisum, når de passerer internationale transitområder beliggende på deres område, se bilag 7B Hvilke personkategorier er fritaget for kravet om lufthavnstransitvisum? Følgende personkategorier er fritaget for kravet om lufthavnstransitvisum: a) personer med gyldigt ensartet visum, nationalt visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse udstedt af en medlemsstat b) indehavere af et gyldigt visum udstedt af Bulgarien, Cypern, Rumænien, Liechtenstein, Irland eller Det Forenede Kongerige Canada, Japan og Amerikas Forenede Stater eller når de vender tilbage fra disse lande efter at have brugt visummet. Fritagelsen for indehavere af gyldige visa udstedt af Bulgarien, Cypern, Rumænien, Irland, Det Forenede Kongerige, Canada, Japan eller USA gælder, uanset om den pågældende person rejser til det land, der udstedte visummet, eller til et andet tredjeland. Eksempel: En nigeriansk statsborger med et gyldigt canadisk visum rejser fra Lagos (Nigeria) via Frankfurt (Tyskland) til Bogotá (Colombia). Denne person har ikke brug for et lufthavnstransitvisum til transit gennem det internationale transitområde i Frankfurt lufthavn. DA 21 DA

23 Hvis en tredjelandsstatsborger med et udløbet visum udstedt af Bulgarien, Cypern, Rumænien, Det Forenede Kongerige, Irland, Canada, Japan eller USA imidlertid vender hjem fra et andet tredjeland end det udstedende land, er denne person ikke fritaget for kravet om lufthavnstransitvisum. Eksempel: En nigeriansk statsborger med et udløbet canadisk visum rejser fra Bogotá (Colombia) til Lagos (Nigeria) via Frankfurt (Tyskland). Denne person skal have et lufthavnstransitvisum til transit gennem det internationale transitområde i Frankfurt lufthavn. c) indehavere af en gyldig opholdstilladelse udstedt af Irland eller Det Forenede Kongerige udstedt af Andorra, Canada, Japan, San Marino eller USA, der garanterer betingelsesløs tilbagetagelse af indehaveren, se bilag 7C d) familiemedlemmer til EU-borgere omfattet af direktiv 2004/38/EF, uanset om de rejser alene, med henblik på at ledsage eller slutte sig til EU-borgeren (se del III) e) indehavere af diplomatpas f) flybesætningsmedlemmer, som er statsborgere i en kontraherende part i Chicagokonventionen angående international civil luftfart. DA 22 DA

24 2. BESTEMMELSE AF DEN KOMPETENTE MEDLEMSSTAT OG AF DET KOMPETENTE KONSULAT I DENNE MEDLEMSSTAT Bestemmelse af den kompetente medlemsstat baseret på ansøgerens bestemmelsessted Retsgrundlag: Visumkodeksen, artikel Ansøgning om et ensartet visum til en enkelt indrejse Hvis bestemmelsesstedet er en medlemsstat, skal denne medlemsstats konsulat behandle ansøgningen Hvis bestemmelsesstedet omfatter mere end én medlemsstat, skal ansøgningen behandles af konsulatet i den medlemsstat, der udgør rejsens væsentligste bestemmelsessted. Det væsentligste bestemmelsessted er det sted, hvor ansøgeren har til hensigt at tilbringe længst tid, eller som udgør rejsens hovedformål. Eksempel: En egyptisk statsborger ønsker at rejse på ferie til Italien (i syv dage) og Frankrig (i fire dage) via Grækenland (intet ophold, men mellemlanding i lufthavnen). I dette tilfælde skal det italienske konsulat behandle ansøgningen, da Italien er det væsentligste bestemmelsessted for så vidt angår varighed eller formål med opholdet. Eksempel: En marokkansk statsborger ønsker at foretage en forretningsrejse til Belgien (to dage) og beslutter ved samme lejlighed at besøge slægtninge i Frankrig (seks dage). Hun ankommer til og afrejser fra Amsterdam (Nederlandene). Hovedformålet med rejsen er forretninger, og det belgiske konsulat skal derfor behandle ansøgningen. Eksempel: En marokkansk statsborger ønsker at rejse til Frankrig i anledning af en familiebegivenhed (fire dage) og har endvidere arrangeret et møde med en forretningsforbindelse i Belgien (to dage). Han ankommer til og afrejser fra Amsterdam (Nederlandene). Hovedformålet med rejsen er familiebegivenheden, og det franske konsulat skal derfor behandle ansøgningen. Anbefalet bedste praksis, hvis det blandt de forskellige formål ikke er muligt at fastslå hovedformålet med opholdet: i de tilfælde bør opholdets varighed være det kriterium, der afgør hvilken medlemsstat der skal behandle og træffe afgørelse om visumansøgningen. DA 23 DA

25 Hvis det væsentligste bestemmelsessted ikke kan fastslås, skal konsulatet for den medlemsstat, hvis ydre grænser ansøgeren agter at passere først, behandle ansøgningen. Eksempel: En ukrainsk statsborger rejser med bus på en turistrejse til Polen, Tyskland og Østrig. Hun vil tilbringe fire dage i Polen, fire dage i Tyskland og tre dage i Østrig. I dette tilfælde skal det polske konsulat behandle ansøgningen, da visumindehaveren passerer Polens ydre grænser Ansøgning om et ensartet visum til flere indrejser Anbefalet bedste praksis for at fastslå, hvilken medlemsstat der skal behandle en ansøgning om ensartet visum til flere indrejser: generelt skal en ansøgning om visum til flere indrejser behandles af den medlemsstat, der er det sædvanlige bestemmelsessted, dvs. den medlemsstat, der er det hyppigste bestemmelsessted, eller hvis der ikke er et sådant bestemmelsessted, den medlemsstat, der er bestemmelsessted for den første planlagte rejse. Eksempel: En senegalesisk statsborger besøger regelmæssigt sin familie i Frankrig, men rejser også på forretningsrejse til andre medlemsstater en eller to gange om året. Bestemmelsesstedet for den første rejse er Schweiz. I dette tilfælde skal det franske konsulat behandle ansøgningen, da Frankrig vil være det hyppigste bestemmelsessted. Eksempel: En ukrainsk statsborger, der arbejder som lastbilchauffør for et ukrainsk transportselskab, leverer regelmæssigt varer til kunder i Østrig og har derfor fået udstedt et visum til flere indrejser af Østrig. Det tidligere visum er udløbet, og han ansøger om et nyt visum på det østrigske konsulat, selv om selskabet nu kun leverer varer i Spanien. I dette tilfælde skal ansøgeren henvises til det spanske konsulat, selv om han er velkendt af det østrigske konsulat, da hans væsentligste bestemmelsessted frem over er Spanien Ansøgning om et ensartet visum til transit Hvis transitten vedrører en medlemsstat, skal den pågældende medlemsstats konsulat behandle ansøgningen Hvis transitten vedrører flere medlemsstater, skal konsulatet for den medlemsstat, hvis ydre grænser ansøgeren agter at passere først, behandle ansøgningen. Eksempel: En marokkansk statsborger ønsker at rejse til Det Forenede Kongerige via Spanien og Frankrig. I dette tilfælde skal det spanske konsulat behandle ansøgningen, da visumindehaveren passerer Spaniens ydre grænser. DA 24 DA

26 Eksempel: En ukrainsk statsborger ønsker at rejse fra Kiev (Ukraine) til London (Det Forenede Kongerige) med fly via Wien (Østrig) og Frankfurt (Tyskland), og efter opholdet i Det Forenede Kongerige ønsker han at vende tilbage til Ukraine ad en anden rute via Berlin (Tyskland) og Budapest (Ungarn). I dette tilfælde skal det østrigske konsulat behandle ansøgningen, da den pågældende person først passerer Østrigs ydre grænser Ansøgning om et lufthavnstransitvisum Hvis ansøgningen kun vedrører en enkelt lufthavnstransit, skal konsulatet for den medlemsstat, på hvis område den pågældende lufthavn er beliggende, behandle ansøgningen. Eksempel: En nigeriansk statsborger rejser i transit via Frankfurt lufthavn (Tyskland) på vej til Brasilien. I dette tilfælde skal det tyske konsulat behandle ansøgningen Hvis ansøgningen vedrører flere lufthavnstransitter, skal konsulatet for den medlemsstat, på hvis område den første transitlufthavn er beliggende, behandle ansøgningen. Eksempel: En pakistansk statsborger rejser i transit via Madrid lufthavn (Spanien) på vej til Colombia og via Frankfurt lufthavn (Tyskland) på hjemrejsen. I det tilfælde skal det spanske konsulat behandle ansøgningen. Det er vigtigt at skelne mellem en vidererejse, hvor en tredjelandsstatsborger ikke forlader en lufthavns internationale transitområde, og en vidererejse, hvor tredjelandsstatsborgeren forlader en lufthavns internationale transitområde, se eksempler i punkt Hvordan behandles en ansøgning fra en ansøger, der rejser til flere medlemsstater, herunder til en medlemsstat, der fritager ham for visumpligt Eksempel: En indehaver af et indisk diplomatpas rejser til Tyskland (fire dage), Danmark (to dage), Ungarn (en dag) og Østrig (en dag). Tyskland, Danmark og Ungarn fritager indehavere af indiske diplomatpas for visumpligt, mens Østrig kræver visum. I dette tilfælde skal det østrigske konsulat behandle ansøgningen, da Østrig er den eneste medlemsstat, der kræver visum for den pågældende person, selv om Tyskland er det væsentligste bestemmelsessted. DA 25 DA

27 Eksempel: En indehaver af et pakistansk tjenestepas rejser til Danmark (syv dage), Polen (en dag), Østrig (to dage) og Italien (en dag). Østrig og Danmark fritager indehavere af pakistanske tjenestepas for visumpligt, mens Italien og Polen kræver visum. I dette tilfælde skal det polske konsulat behandle ansøgningen, da Polen er den medlemsstat, der først indrejses i, og som kræver visum for den pågældende person, selv om Danmark er det væsentligste bestemmelsessted. Eksempel: En indehaver af et ukrainsk tjenestepas rejser fra Kiev (Ukraine) til Bratislava (Slovakiet) via Wien (Østrig). Hun rejser fra Kiev til Wien med fly og videre fra Wien til Bratislava med tog. Slovakiet fritager indehavere af ukrainske tjenestepas for visumpligt. I dette tilfælde skal det østrigske konsulat behandle ansøgningen, da Østrig er den medlemsstat, der kræver visum for den pågældende person. Eksempel: En indehaver af et kenyansk diplomatpas rejser til Tyskland (to dage) og Malta (tre dage) i embeds medfør med en mellemlanding i Italien (en dags ventetid på en flyforbindelse). Tyskland og Malta fritager indehavere af kenyanske diplomatpas for visumpligt, mens Italien kræver visum. I dette tilfælde skal det italienske konsulat behandle ansøgningen, da Italien er den eneste bestemmelsesmedlemsstat, der kræver visum for den pågældende person, selv om opholdet i Italien kun er en "mellemlanding" Skal en medlemsstats konsulat acceptere en ansøgning om at rejse til en medlemsstat, som ikke er til stede eller repræsenteret i det tredjeland, hvor ansøgeren har bopæl? Retsgrundlag: Visumkodeksen, artikel 5, stk. 4 Et af de grundlæggende principper i visumkodeksen er, at alle medlemsstaterne på lang sigt med henblik på visumudstedelse skal være til stede eller repræsenteret i alle tredjelande, hvis statsborgere er underlagt visumpligt. I den henseende fastslås det i artikel 5, stk. 4, at "Medlemsstaterne samarbejder om at forhindre, at der hverken kan ske behandling af eller træffes afgørelse om en ansøgning, fordi den medlemsstat, der har kompetence i overensstemmelse med [artikel 5, stk. 1-3], ikke er til stede eller repræsenteret i det tredjeland, hvor ansøgeren indgiver ansøgningen [ i overensstemmelse med artikel 6]." Det betyder ikke, at alle medlemsstaters konsulater i det tredjeland, hvor ansøgeren har bopæl, skal acceptere en ansøgning, hvis den kompetente medlemsstat (dvs. ansøgerens væsentligste bestemmelsessted) ikke er til stede eller repræsenteret der, da det først og fremmest er kompetencereglerne, der finder anvendelse, se punkt Artikel 5, stk. 4, forpligter medlemsstaterne til at samarbejde om på lang sigt at forhindre situationer, hvor medlemsstaterne ikke er til stede eller repræsenteret, og denne forpligtelse er således indsatsorienteret og ikke resultatorienteret. Medlemsstaterne er derfor ikke forpligtet til at acceptere visumansøgninger, som de ikke er kompetente til at behandle og træffe DA 26 DA

28 afgørelse om ifølge ovennævnte regler, hvis den kompetente medlemsstat ikke er til stede eller repræsenteret. Da denne bestemmelse imidlertid indgår i artiklen vedrørende "Medlemsstat med kompetence til at behandle og træffe beslutning om en ansøgning", kan en medlemsstat, hvis den normalt kompetente medlemsstat ikke er til stede, acceptere at behandle og træffe afgørelse om sådanne ansøgninger i særlige individuelle situationer af humanitære grunde, og efter at have opnået samtykke fra den normalt kompetente medlemsstat Hvad sker der, hvis der er indgivet en ansøgning på et konsulat, der ikke har kompetence til at behandle den? Retsgrundlag: Visumkodeksen, artikel 18, stk. 2 Hvis konsulatet kan fastslå, at det ikke har kompetence til at behandle en ansøgning, skal ansøgeren straks underrettes, og hele ansøgningen (ansøgningen og dokumentationen) returneres, og visumgebyret godtgøres. Ansøgeren skal have oplyst, hvor ansøgningen skal indgives. Hvis den nationale lovgivning kræver det (f.eks. ombudsmandsloven), kan medlemsstaterne beholde en kopi af de fremsendte dokumenter og af meddelelsen til ansøgeren Kan et konsulat acceptere en ansøgning fra en ansøger, der ikke har bopæl, inden for konsulatets jurisdiktion? Retsgrundlag: Visumkodeksen, artikel 6 Generelt bør kun ansøgninger fra personer, der har lovligt ophold inden for det kompetente konsulats jurisdiktion, accepteres (jf. punkt ). En ansøgning fra en person, der opholder sig lovligt - men ikke har bopæl - under det pågældende konsulats jurisdiktion, kan imidlertid accepteres, hvis denne person kan begrunde, at ansøgningen ikke kan indgives på et konsulat på bopælsstedet. Konsulatet vurderer, om ansøgerens begrundelse kan accepteres. "Ikke-fastboende ansøger" er en ansøger, der har bopæl andetsteds, men opholder sig lovligt inden for det konsulats jurisdiktion, hvor han indgiver ansøgning. "Lovligt ophold" betyder, at ansøgeren har ret til midlertidigt at opholde sig inden for jurisdiktionen i medfør af lovgivningen i det tredjeland, hvor ansøgeren opholder sig enten med henblik på et kortvarigt ophold eller for en længere periode, samtidig med at han bevarer sin faste bopæl i et andet tredjeland. Eksempel: En peruviansk kunstner skal optræde i Portugal den 25. maj og fra den 20. februar til den 15. maj optræder hun i Canada og USA. I den situation skal et portugisisk konsulat i Canada eller USA give ansøgeren mulighed for at indgive ansøgning, da det vil være umuligt for hende at ansøge, mens hun er i bopælslandet DA 27 DA

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541

Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg og turistbesøg Nr. 1541 Rapport fra tværministeriel arbejdsgruppe om revision af de danske visumregler forretningsbesøg

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING. om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2004 KOM(2004) 99 endelig 2004/0029 (CNS) Forslag til RÅDETS BESLUTNING om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (7535/3/2006 - C6-0227/2006),

- der henviser til Rådets fælles holdning (7535/3/2006 - C6-0227/2006), P6_TA(2006)0440 Europæisk betalingspåkravsprocedure ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.04.2002 KOM(2002) 175 endelig GRØNBOG OM EN FÆLLESSKABSPOLITIK FOR TILBAGESENDELSE AF PERSONER MED ULOVLIGT OPHOLD (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Denne redegørelse indeholder en status på politiets

Læs mere

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere