KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 19.3.2010. om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2010)1620 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske) DA DA

3 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af om en håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa (Kun den bulgarske, den estiske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den lettiske, den litauiske, den maltesiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den spanske, den svenske, den tjekkiske, den tyske og den ungarske udgave er autentiske) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR - under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) 1, særlig artikel 51, og ud fra følgende betragtninger: (1) Forordning (EF) nr. 801/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) fastsætter EU-reglerne for udstedelse af visa til transit gennem eller forventede ophold på medlemsstaternes område i højst tre måneder inden for en seks måneders periode. (2) Det foreskrives i artikel 51 i visumkodeksen, at der skal udarbejdes operationelle instrukser vedrørende den praktiske anvendelse af forordningens bestemmelser for at sikre en harmoniseret anvendelse af bestemmelserne. Til det formål bør der udarbejdes en "Håndbog om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa" med operationelle instrukser, bedste praksis og anbefalinger om, hvordan de ansvarlige medarbejdere i medlemsstaterne skal behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger og ændring af udstedte visa. (3) Medlemsstaterne kan supplere disse fælles instrukser når som helst og i det omfang, det er begrundet i national lovgivning, bl.a. loven om ombudsmandsinstitutionens oprettelse og ansvar, og involvere særlige myndigheder i behandlingen af visumansøgninger. Medlemsstaterne kan også supplere disse fælles instrukser med nationale regler vedrørende begrundelse for afslag og retten til at klage over en negativ afgørelse, indtil EU-reglerne på dette område finder anvendelse. (4) For at sikre at alle relevante nationale myndigheder anvender reglerne optimalt, bør Kommissionen stille håndbogen til rådighed for medlemsstaterne i elektronisk form sammen med alle andre foreliggende faktuelle oplysninger, der kræves for at behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger og ændring af udstedte visa, f.eks. 1 EUT L 243 af , s. 1. DA 2 DA

4 oversigten over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan påføres et visum, listen over opholdstilladelser udstedt af medlemsstaterne og lignende dokumenter, jf. artikel 53, stk. 2, i visumkodeksen. (5) Kommissionen sørger for regelmæssig ajourføring af håndbogen og andre faktuelle oplysninger, som er nødvendige for effektivt at behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger og ændring af udstedte visa. (6) For at fremme en harmoniseret anvendelse af EU-reglerne om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa bør medlemsstaterne give de relevante nationale myndigheder besked på at bruge vedlagte håndbog som det vigtigste værktøj ved behandlingen af visumansøgninger og ændring af udstedte visa. (7) Medlemsstaterne bør også bruge håndbogen ved uddannelsen af de medarbejdere, der skal udføre opgaver i forbindelse med behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa. (8) I medfør af artikel 2 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordning (EF) nr. 810/2009, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Da forordning (EF) nr. 810/2009 imidlertid udbygger Schengenreglerne efter bestemmelserne i tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Danmark i henhold til protokollens artikel 5 ved brev af 2. februar 2010 givet meddelelse om, at landet har gennemført disse regler i national lovgivning. Danmark er derfor i henhold til folkeretten forpligtet til at gennemføre denne afgørelse. (9) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Det Forenede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 2. Afgørelsen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Det Forenede Kongerige. Afgørelsen bør derfor ikke rettes til Det Forenede Kongerige. (10) Denne afgørelse udgør en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne 3. Afgørelsen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Irland. Afgørelsen bør derfor ikke rettes til Irland. (11) For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 4, henhørende under EFT L 131 af , s. 43. EFT L 64 af , s. 20. EFT L 176 af , s. 36. DA 3 DA

5 det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale. (12) For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne 6, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF 7 sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/146/EF 8. (13) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om dette lands associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF, sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2008/261/EF 9 og 2008/262/EF 10. (14) For så vidt angår Cypern udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af (15) For så vidt angår Bulgarien og Rumænien udgør denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 2, i tiltrædelsesakten af (16) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra visumudvalget - VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 1. Håndbogen om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa er vedlagt som bilag til denne afgørelse. 1. Medlemsstaterne Artikel 2 fremsender håndbogen, jf. artikel 1, til de myndigheder, der er kompetente til at deltage i procedurerne i forbindelse med visumansøgninger, og EFT L 176 af , s. 31. EUT L 53 af , s. 52. EFT L 176 af , s. 31. EUT L 53 af , s. 1. EUT L 83 af , s. 3. EUT L 83 af , s. 5. DA 4 DA

6 giver ovennævnte myndigheder besked om at bruge håndbogen som det vigtigste værktøj, når de behandler visumansøgninger. 2. Medlemsstaterne bruger også håndbogen i forbindelse med uddannelse af konsulære medarbejdere og medarbejdere ved andre myndigheder som led i udførelsen af deres opgaver. Artikel 3 Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland og Kongeriget Sverige. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Cecilia MALMSTRÖM Medlem af Kommissionen DA 5 DA

7 BILAG HÅNDBOG OM BEHANDLING AF VISUMANSØGNINGER OG ÆNDRING AF UDSTEDTE VISA DA 6 DA

8 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL I: GENERELLE SPØRGSMÅL EU-medlemsstater Associerede stater EU-medlemsstater og associerede stater, der har ophævet grænsekontrollen ved deres indre grænser og fuldt ud gennemført Schengenreglerne vedrørende udstedelse af visa til ophold af højst tre måneders varighed Familiemedlemmer til EU-/EØS-borgere og schweiziske statsborgere Visumlempelsesaftaler Visumtyper omfattet af visumkodeksen og håndbogen om visumkodeksen Ensartet visum Dokumenter, der tillader indrejse og/eller ophold på medlemsstaternes område, og som ikke er omfattet af visumkodeksen og håndbogen DEL II: OPERATIONELLE INSTRUKSER FOR BEHANDLING AF VISUMANSØGNINGER Visumpligt Hvilke nationaliteter er underlagt visumpligt? Hvilke nationaliteter er fritaget for visumpligt? Hvilke nationaliteter skal have et lufthavnstransitvisum? BESTEMMELSE AF DEN KOMPETENTE MEDLEMSSTAT OG AF DET KOMPETENTE KONSULAT I DENNE MEDLEMSSTAT Ansøgning om et ensartet visum til en enkelt indrejse Ansøgning om et ensartet visum til flere indrejser Ansøgning om et ensartet visum til transit Ansøgning om et lufthavnstransitvisum Hvordan behandles en ansøgning fra en ansøger, der rejser til flere medlemsstater, herunder til en medlemsstat, der fritager ham for visumpligt Skal en medlemsstats konsulat acceptere en ansøgning om at rejse til en medlemsstat, som ikke er til stede eller repræsenteret i det tredjeland, hvor ansøgeren har bopæl? Hvad sker der, hvis der er indgivet en ansøgning på et konsulat, der ikke har kompetence til at behandle den? DA 7 DA

9 2.8. Kan et konsulat acceptere en ansøgning fra en ansøger, der ikke har bopæl, inden for konsulatets jurisdiktion? Kan en medlemsstats konsulat, som er beliggende på en anden medlemsstats område, behandle visumansøgninger? INDGIVELSE AF ANSØGNING Hvor kan der indgives ansøgning? Tidsbestilling Ansøgerens personlige fremmøde BETINGELSER FOR VISUMANSØGNINGENS ANTAGELIGHED Rejsedokument Ansøgningsskema Fotografi Visumgebyr Antagelighed Hvordan behandles en uantagelig ansøgning? Kan en uantagelig ansøgning behandles i visse tilfælde? Hvilke oplysninger skal ansøgeren have, når ansøgningen er indgivet og oplysningerne lagret i VIS? BIOMETRISKE IDENTIFIKATORER Hvilke biometriske identifikatorer skal indsamles? Hvornår i ansøgningsproceduren skal der indsamles biometriske identifikatorer? Hvilke ansøgere er fritaget for kravet om at afgive fingeraftryk? Hvad skal der ske, hvis kvaliteten af de indsamlede fingeraftryk er utilstrækkelig? DOKUMENTATION OG REJSESYGEFORSIKRING Dokumentation Hvilke dokumenter skal fremlægges som støtte for ansøgningen om et ensartet visum? Rejsesygeforsikring BEHANDLING AF VISUMANSØGNINGEN De grundlæggende principper Oprettelse af en ansøgningsfil og søgning i VIS Dokumenters og erklæringers ægthed og troværdighed DA 8 DA

10 7.4. Rejsedokumentet Formålet med det forventede ophold Betingelserne for det forventede ophold Sikkerhedsrisiko og risiko for folkesundheden Rejsesygeforsikring Kontrol af varigheden af tidligere og forventede ophold Supplerende dokumenter Hvornår skal en ansøger indkaldes til samtale? Vurdering af risikoen for ulovlig indvandring og af, om ansøgeren agter at forlade medlemsstaternes område før udløbet af det visum, der ansøges om Ansøgning om et lufthavnstransitvisum Mindreårige Overførsel af sagsmappen i tilfælde, hvor en repræsenterende medlemsstat ikke fortsætter behandlingen af ansøgningen AFGØRELSE OM EN VISUMANSØGNING Tidsfrister for at træffe afgørelse om en ansøgning Fra hvornår løber tidsfristerne for at træffe afgørelse om en ansøgning? VISUMTYPER Visum, der giver indehaveren lov til at indrejse på medlemsstaternes område Visum, der ikke giver indehaveren lov til at indrejse på medlemsstaternes område INFORMATION AF ANDRE MEDLEMSSTATERS CENTRALE MYNDIGHEDER OM UDSTEDELSE AF ET VISUM VISUMMÆRKATEN Udfyldning af visummærkaten Påføring af visummærkaten Annullering af en allerede udfyldt visummærkat AFSLAG PÅ VISUM Af hvilke årsager skal der gives afslag på visumansøgninger? Skal den pågældende person have meddelelse om afslaget, og skal årsagerne til afslaget fremlægges? Har den pågældende ret til at klage over en negativ afgørelse? RETURNERING AF REJSEDOKUMENTET DA 9 DA

11 13.1. Skal ansøgeren selv møde frem for at hente rejsedokumentet? OPRETTELSE AF SAGSMAPPER Hvad skal gemmes i hver enkelt sagsmappe? Hvor længe skal sagsmapperne gemmes? DEL III: SPECIFIKKE REGLER VEDRØRENDE ANSØGERE, DER ER FAMILIEMEDLEMMER TIL EU-BORGERE ELLER SCHWEIZISKE STATSBORGERE Gælder direktiv 2004/38/EF for visumansøgeren? Kan direktiv 2004/38/EF fritage EU-borgeres familiemedlemmer for visumpligten? Særlige fravigelser fra de generelle regler i visumkodeksen Visumgebyr Servicegebyr i tilfælde af udlicitering af indsamlingen af ansøgninger Hjælp til at opnå visum Behandlingstid Visumtyper Dokumentation Bevisbyrde Afslag på visum Meddelelse af og begrundelse for afslaget Familiemedlemmer til EU-borgere, der ansøger om visum ved den ydre grænse Definition af "familiemedlem" i aftalen med Schweiz Forskelle mellem direktiv 2004/38/EF og aftalen med Schweiz Særlige fravigelser fra de generelle regler i visumkodeksen Visumgebyr Hjælp til at opnå visum - behandlingstid Visumtyper Dokumentation Bevisbyrde Meddelelse af og begrundelse for afslaget DEL IV: ANSØGNING OM VISUM VED DE YDRE GRÆNSER DA 10 DA

12 1. Ansøgning om visum ved de ydre grænser Kan der indgives ansøgning om visum ved grænsen? Gælder der særlige regler for behandling af en visumansøgning ved grænsen? Hvilke visumtyper kan der udstedes ved den ydre grænse? Udfyldning af visummærkaten Information af andre medlemsstaters centrale myndigheder om udstedelse af et visum Afslag på ansøgning om visum ved de ydre grænser Skal den pågældende person have meddelelse om afslaget og årsagerne hertil? Visa udstedt til søfolk i transit ved de ydre grænser DEL V: ÆNDRING AF UDSTEDTE VISA Forlængelse af et udstedt visum Under hvilke omstændigheder er det obligatorisk at forlænge et udstedt visum? Under hvilke omstændigheder er det ikke obligatorisk at forlænge et udstedt visum? Skal der foretages en "forudgående høring", inden der træffes afgørelse om at forlænge et visum? Hvor stor territorial gyldighed skal et forlænget visum have? Hvor langt skal det ophold, som det forlængede visum omfatter, være? Hvilken form skal forlængelsen have? Hvad skal kontrolleres, når en anmodning om forlængelse af et visum vurderes? Skal der indlæses oplysninger om forlængelse af et visum i VIS? Annullering af et udstedt visum Årsager til annulleringen Hvordan skal annulleringen markeres? Skal der indlæses oplysninger om annulleringen af et visum i VIS? Skal den pågældende person have meddelelse om annulleringen og årsagerne hertil? Har den pågældende ret til at klage over en afgørelse om annullering? Inddragelse af et udstedt visum Årsager til inddragelsen Hvordan skal annulleringen markeres? DA 11 DA

13 3.3. Skal der indlæses oplysninger om inddragelsen af et visum i VIS? Skal den pågældende person have meddelelse om inddragelsen og årsagerne hertil? Har den pågældende ret til at klage over en afgørelse om inddragelse? Oversættelse af "annulleret" og "inddraget" DA 12 DA

14 FORORD Formålet med denne håndbog om den praktiske anvendelse af visumkodeksen er at fastlægge operationelle instrukser (retningslinjer, bedste praksis og anbefalinger) for de opgaver, der skal udføres af medlemsstaternes konsulære medarbejdere og medarbejdere ved andre myndigheder med ansvar for at behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger, samt medarbejdere ved myndigheder, der har ansvaret for at ændre udstedte visa. Håndbogen og de operationelle instrukser tager højde for visumkodeksen 11 og al anden EUlovgivning, der er nødvendig, for at medlemsstaternes konsulære medarbejdere og medarbejdere ved andre myndigheder med ansvar for at behandle og træffe afgørelse om visumansøgninger kan gennemføre Den Europæiske Unions fælles visumpolitik, som regulerer udstedelse af visa til transit gennem eller forventede ophold på medlemsstaternes område i højst tre måneder inden for en seks måneders periode. Listen over de retlige instrumenter, der er relevante for denne håndbog, findes i del VI. Håndbogen er udarbejdet på grundlag af artikel 51 i visumkodeksen. Den skaber ingen retligt bindende forpligtelser for medlemsstaterne og indfører ingen nye rettigheder og forpligtelser for de eventuelt berørte personer, men har udelukkende til formål at sikre en harmoniseret anvendelse af de retlige bestemmelser. Kun de retsakter, som håndbogen er baseret på eller henviser til, har bindende retsvirkninger og kan påberåbes ved en national domstol. De grundlæggende rettigheder, der er fastlagt i den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal gælde for enhver person, der søger om visum. Behandlingen af visumansøgninger bør ske på en professionel og respektfuld måde og fuldt ud overholde forbuddet mod umenneskelig og nedværdigende behandling og forbuddet mod forskelsbehandling ifølge henholdsvis artikel 3 og 14 i den europæiske menneskerettighedskonvention og artikel 4 og 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Navnlig medarbejdere ved konsulater skal under udførelsen af deres opgaver fuldt ud respektere den menneskelige værdighed og må ikke udøve forskelsbehandling, der er baseret på køn, racemæssig eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. De foranstaltninger, der træffes under udførelsen af opgaverne, skal stå i rimeligt forhold til foranstaltningernes mål. Medarbejdere ved konsulater skal bestræbe sig på at sikre en balance mellem på den ene side behovet for altid at være opmærksom på at afsløre personer, der udgør en risiko for den offentlige orden og indre sikkerhed samt potentielt ulovlige indvandrere, og på den anden side en smidig behandling af visumansøgninger indgivet af personer, der opfylder indrejsebetingelserne. Det er umuligt at udarbejde en håndbog med operationelle instrukser, der giver klare retningslinjer i alle individuelle situationer, der måtte opstå. I tilfælde, hvor der ikke foreligger klare retningslinjer, skal medarbejdere ved konsulater behandle visumansøgninger i fuld overensstemmelse med principperne i den fælles visumpolitik. 11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks), EUT L 243 af , s. 1. DA 13 DA

15 DEL I: GENERELLE SPØRGSMÅL 1. EU-MEDLEMSSTATER 1. Østrig 2. Belgien 3. Bulgarien 4. Den Tjekkiske Republik 5. Cypern 6. Danmark 7. Estland 8. Finland 9. Frankrig 10. Tyskland 11. Grækenland 12. Ungarn 13. Irland 14. Italien 15. Letland 16. Litauen 17. Luxembourg 18. Malta 19. Nederlandene 20. Polen 21. Portugal 22. Rumænien 23. Slovakiet 24. Slovenien 25. Spanien 26. Sverige 27. Det Forenede Kongerige 2. ASSOCIEREDE STATER Norge, Island, Liechtenstein (EØS-lande 12 ) og Schweiz. 3. EU-MEDLEMSSTATER OG ASSOCIEREDE STATER, DER HAR OPHÆVET GRÆNSEKONTROLLEN VED DERES INDRE GRÆNSER OG FULDT UD GENNEMFØRT SCHENGENREGLERNE VEDRØRENDE UDSTEDELSE AF VISA TIL OPHOLD AF HØJST TRE MÅNEDERS VARIGHED 1. Østrig 2. Belgien 3. Den Tjekkiske Republik 4. Danmark 5. Estland 6. Finland 7. Frankrig 8. Tyskland 9. Grækenland 10. Ungarn 11. Island 12. Italien 13. Letland 14. Litauen 15. Luxembourg 16. Malta 17. Nederlandene 18. Norge 19. Polen 20. Portugal 21. Slovakiet 22. Slovenien 23. Spanien 24. Sverige 25. Schweiz N.B. Der blev undertegnet en protokol mellem EU/EF, Schweiz og Liechtenstein om Liechtensteins tiltrædelse af Schengenreglerne den 28. februar 2008, men Liechtenstein har endnu ikke gennemført Schengenreglerne. 12 Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. DA 14 DA

16 Med henblik på visumkodeksen og denne håndbog henviser "medlemsstat" til de EUmedlemsstater, der anvender Schengenreglerne fuldt ud samt de associerede stater, og "medlemsstaternes område" henviser til disse "medlemsstaters" område (se punkt 1.1). Hvad angår Frankrig og Nederlandene, finder den fælles visumpolitik kun anvendelse på disse medlemsstaters europæiske områder, og for Norges vedkommende finder den ikke anvendelse på Svalbard (Spitzbergen). Bulgarien, Cypern og Rumænien har endnu ikke gennemført Schengenreglerne fuldt ud. Det betyder, at visumkodeksen er bindende for dem, men indtil Schengenreglerne er fuldt ud gennemført, udsteder disse tre medlemsstater nationale visa til kortvarige ophold med gyldighed udelukkende på deres område. Bulgarien, Cypern og Rumænien anvender fuldt ud forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav. 4. FAMILIEMEDLEMMER TIL EU-/EØS-BORGERE 13 OG SCHWEIZISKE STATSBORGERE Ifølge artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 14 har enhver unionsborger ret til at færdes og opholde sig frit på EU-medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaten og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De respektive begrænsninger og betingelser er fastsat i direktiv 2004/38/EF 15 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på (EU) medlemsstaternes område. Denne håndbog indeholder et særligt kapitel (del III) med de specifikke regler for visumansøgere, som er familiemedlemmer til EU/EØS-borgere omfattet af direktivet og familiemedlemmer til schweiziske statsborgere omfattet af aftalen om fri bevægelighed for personer mellem EF og Schweiz. 5. VISUMLEMPELSESAFTALER Visumlempelsesaftaler mellem Den Europæiske Union og visse tredjelande om lempelse af reglerne for udstedelse af visa giver proceduremæssige lempelser for statsborgere fra bestemte tredjelande (f.eks. lavere visumgebyrer, udstedelse af visum til flere indrejser for særlige ansøgerkategorier, kortere behandlingstider) uden at ændre betingelserne for visumudstedelse (ansøgeren skal f.eks. stadig opfylde indrejsebetingelserne). Der er i øjeblikket otte visumlempelsesaftaler i kraft. 16 De fælles udvalg, der fører tilsyn med disse visumlempelsesaftaler, har udarbejdet specifikke retningslinjer for gennemførelse af hver enkelt aftale. Visumlempelsesaftalerne er bindende for alle EU-medlemsstaterne, undtagen Danmark, Det Forenede Kongerige og Irland. Associerede Schengenlande er ikke omfattet af visumlempelsesaftaler I medfør af EØS-aftalen finder direktiv 2004/38/EF også anvendelse for EØS-medlemsstater (Norge, Island og Liechtenstein). Undtagelserne fra direktivet som foreskrevet i EØS-aftalen er ikke relevante for visumbehandlingsproceduren. Når der i denne håndbog henvises til EU-borger, omfatter det også EØS-borgere, medmindre andet er anført. Tidligere artikel 18 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. EUT L 158 af , s. 77. April DA 15 DA

17 Danmark, Norge og Schweiz har indgået bilaterale aftaler med en række af de berørte tredjelande. Tredjeland EU-aftales ikrafttrædelse Bilateral aftales ikrafttrædelse Bilateral aftales ikrafttrædelse Bilateral aftales ikrafttrædelse Danmark Norge Schweiz Den Russiske Føderation Ukraine Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien Afventer ratifikation Serbien Montenegro Bosnien- Hercegovina Albanien Republikken Moldova Forhandlinger i gang 6. VISUMTYPER OMFATTET AF VISUMKODEKSEN OG HÅNDBOGEN OM VISUMKODEKSEN I visumkodeksen "fastsættes procedurer og betingelser for udstedelse af visa til transit gennem eller forventede ophold på medlemsstaternes område i højst tre måneder inden for en seks måneders periode" (dvs. "kortvarige ophold"), og der "fastsættes procedurer og betingelser for udstedelse af visa i forbindelse med transit gennem de internationale transitområder i medlemsstaternes lufthavne." De udstedte visa kan være ensartede visa, der I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1244/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 er statsborgere fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som er indehavere af biometriske pas, fritaget for visumpligten (EUT L 336 af , s. 1). Visumlempelsesaftalen gælder fortsat for indehavere af ikke-biometriske pas. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1244/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 er serbiske statsborgere, som er indehavere af biometriske pas (med undtagelse af indehavere af serbiske pas, som er udstedt af det serbiske koordinationsdirektorat (på serbisk: Koordinaciona uprava) fritaget for visumpligten (EUT L 336 af , s. 1). Visumlempelsesaftalen gælder fortsat for indehavere af ikke-biometriske pas og indehavere af pas udstedt af det serbiske koordinationsdirektorat. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1244/2009 om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 er statsborgere fra Montenegro, der er indehavere af biometriske pas, fritaget for visumpligten (EUT L 336 af , s. 1); da ikke-biometriske montenegrinske pas ikke længere er gyldige, anvendes visumlempelsesaftalen ikke længere i praksis. DA 16 DA

18 giver indehaveren ret til at færdes på alle medlemsstaternes område, eller visa med begrænset territorial gyldighed, der kun giver indehaveren ret til at færdes på en eller visse medlemsstaters område, eller lufthavnstransitvisa, der giver indehaveren ret til transit via det internationale transitområde i en medlemsstats lufthavn. Udstedelsen af et særligt transitvisum (den tidligere type "B" visum) og langtidsvisum, der også gælder som korttidsvisum i de første tre måneder af et sådant visums gyldighed (tidligere type "D+C" visum) ophører med gennemførelsen af visumkodeksen. Sådanne visumkategorier, der er udstedt før visumkodeksens ikrafttrædelse, er gyldige indtil deres udløbsdato. 7. ENSARTET VISUM Ensartede visa, visa med begrænset territorial gyldighed og lufthavnstransitvisa udstedt af medlemsstaterne printes på de ensartet udformede visummærkater som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa. 8. DOKUMENTER, DER TILLADER INDREJSE OG/ELLER OPHOLD PÅ MEDLEMSSTATERNES OMRÅDE, OG SOM IKKE ER OMFATTET AF VISUMKODEKSEN OG HÅNDBOGEN Nationalt visum til længerevarende ophold Procedurerne og betingelserne for udstedelse af nationale visa til længerevarende ophold (forventet ophold på over tre måneder) er omfattet af national lovgivning, selv om indehavere af et nationalt visum til længerevarende ophold har ret til at færdes frit på medlemsstaternes område i overensstemmelse med [forordning (EF) nr. af.. om fri bevægelighed for indehavere af visum til længerevarende ophold og om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 (Schengengrænsekodeks)] 20. Opholdstilladelser Procedurerne og betingelserne for udstedelse af opholdstilladelser er omfattet af national lovgivning, selv om indehavere af en opholdstilladelse udstedt af en medlemsstat og indehavere af et gyldigt rejsedokument kan færdes frit på medlemsstaternes område i indtil tre måneder i overensstemmelse med princippet om sidestilling af visa til kortvarigt ophold og opholdstilladelser. Forenklet transitdokument (FTD) og forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) Den 1. juli 2003 trådte en specifik ordning for transit mellem Kaliningradregionen og det russiske hovedland i kraft. Der blev indført to typer dokumenter - et forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) - til passage af medlemsstaternes område for at gøre det muligt og lettere at rejse for tredjelandsstatsborgere, som rejser mellem to dele af deres eget land, der ikke grænser op til hinanden. På nuværende tidspunkt er det kun Litauen, der anvender denne ordning. FTD udstedes til flere indrejser med henblik på direkte 20 Teksten skal ændres i forhold til resultatet af forhandlingerne om forslag KOM(2009) 90 endelig og KOM(2009) 91 endelig. DA 17 DA

19 transit ved hjælp af et hvilket som helst landtransportmiddel gennem Litauens område. Det udstedes af de litauiske myndigheder og er gyldigt i højst tre år. En transitrejse på basis af FTD må ikke overstige 24 timer. FRTD udstedes til enkelte ud- og hjemrejser med jernbane og er gyldigt i indtil tre måneder. En transitrejse på basis af FRTD må ikke overstige seks timer. FTD/FRTD har samme gyldighed som et visum og skal udstedes i en ensartet udformning af konsulære myndigheder i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 694/2003. FTD/FRTD kan ikke udstedes ved grænsen. Med forbehold af de specifikke regler i forordning (EF) nr. 693/2003 finder bestemmelserne i Schengenreglerne vedrørende visa også anvendelse på FTD/FRTD (artikel 10 i forordning (EF) nr. 693/2003). Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 om indførelse af et særligt forenklet transitdokument (FTD) og et forenklet jernbanetransitdokument (FRTD) og om ændring af de fælles konsulære instrukser og Den Fælles Håndbog Rådets forordning (EF) nr. 694/2003 om ensartet udformning af forenklede transitdokumenter (FTD) og forenklede jernbanetransitdokumenter (FRTD). DA 18 DA

20 DEL II: OPERATIONELLE INSTRUKSER FOR BEHANDLING AF VISUM- ANSØGNINGER 1. VISUMPLIGT ENSARTET VISUM 1.1. Hvilke nationaliteter er underlagt visumpligt? Retsgrundlag: Forordning (EF) nr. 539/2001 Listen over tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et visum ved indrejse på medlemsstaternes område for ophold i højst tre måneder (90 dage) inden for en seks måneders periode (180 dage), er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, se bilag For hvilke personkategorier indeholder EU-reglerne fritagelser for visumpligt på alle medlemsstaternes område? Tredjelandsstatsborgere med en opholdstilladelse udstedt af en medlemsstat er ikke som sådan fritaget for visumpligten, men deres opholdstilladelse betragtes som svarende til et ensartet visum. Se Liste over opholdstilladelser udstedt af medlemsstaterne (bilag 2). Indehavere af diplomatpas, som ifølge visumlempelsesaftaler med visse tredjelande er fritaget for visumpligt. Tredjelandsstatsborgere med en "tilladelse til lokal grænsetrafik", når de udøver deres rettigheder inden for rammerne af ordningen for lokal grænsetrafik 21 (bilag 3). Skoleelever, som er statsborgere i et tredjeland, hvis statsborgere er underlagt visumpligt, og som har bopæl i en EU-medlemsstat og deltager i en skolerejse som medlem af en gruppe skoleelever ledsaget af en lærer fra den pågældende skole, se også Liste over deltagere i skolerejser inden for Den Europæiske Union (bilag 4). Konventionsflygtninge og statsløse personer og andre personer uden noget statsborgerskab, som har bopæl i en medlemsstat, og som er indehavere af et rejsedokument, der er udstedt af den pågældende medlemsstat. Visse kategorier af familiemedlemmer til EU-borgere og schweiziske statsborgere er fritaget for visumpligt, se del III For hvilke personkategorier gælder der nationale undtagelser fra visumpligten? Ifølge forordning (EF) nr. 539/2001 kan medlemsstaterne individuelt fritage visse kategorier af tredjelandsstatsborgere, der normalt er underlagt visumpligt: indehavere af diplomatpas, tjenestepas/officielle pas og særlige pas 21 EUT L 405 af og EUT L 29 af DA 19 DA

21 besætninger inden for civil skibsfart, herunder besætninger på skibe i international flodtransport og på internationale indre vandveje flybesætninger og det ledsagende personale på nødhjælps- eller redningsflyvninger og andet hjælpepersonale i katastrofe- og ulykkestilfælde flybesætninger inden for civil luftfart indehavere af laissez-passer, som visse mellemstatslige internationale organisationer udsteder til deres ansatte medlemmer af de væbnede styrker, der rejser inden for rammerne af NATO eller Partnerskab for Fred indehavere af de identitetskort og marchordrer, der er omhandlet i overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i NATO vedrørende status for deres styrker skoleelever, som er statsborgere i et tredjeland, hvis statsborgere er visumpligtige, og som har bopæl i et tredjeland, hvis statsborgere ikke er visumpligtige, når disse skoleelever deltager i en organiseret skolerejse og ledsages af en lærer fra den pågældende skole konventionsflygtninge og statsløse, der har bopæl i et tredjeland, hvis statsborgere ikke er underkastet visumpligt, og som er indehavere af et rejsedokument udstedt af dette tredjeland. Oplysninger om alle sådanne fritagelser (punkt 1.1.2) er offentliggjort i Oplysninger i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, se bilag Tyrkiske statsborgere, som er tjenesteydere, kan fritages for visumpligt Se Retningslinjer for tyrkiske statsborgeres ret til at rejse inden for EU, efter at de har passeret de ydre grænser med henblik på at levere tjenesteydelser i EU, bilag Hvilke nationaliteter er fritaget for visumpligt? Listen over tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for pligten til at være i besiddelse af et visum ved indrejse på medlemsstaternes område for ophold i højst tre måneder inden for en seks måneders periode, er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 538/2001, se bilag For hvilke personkategorier gælder der nationale undtagelser for fritagelsen for visum til kortvarige ophold? Ifølge forordning (EF) nr. 539/2001 kan medlemsstaterne ensidigt indføre visumpligt for visse kategorier af tredjelandsstatsborgere, der normalt ikke er underlagt visumpligt, nemlig indehavere af diplomatpas, tjenestepas/officielle pas og særlige pas besætninger inden for civil skibsfart og luftfart flybesætninger og det ledsagende personale på nødhjælps- eller redningsflyvninger og andet hjælpepersonale i katastrofe- og ulykkestilfælde DA 20 DA

22 besætninger inden for civil skibsfart, herunder besætninger på skibe i international flodtransport og på internationale indre vandveje indehavere af laissez-passer, som visse mellemstatslige internationale organisationer udsteder til deres ansatte personer, der ønsker at udføre lønnet beskæftigelse under et ophold på under tre måneder. Oplysninger om alle sådanne fritagelser er offentliggjort i Oplysninger i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001, se bilag 5. LUFTHAVNSTRANSITVISUM Retsgrundlag: Visumkodeksen, artikel Hvilke nationaliteter skal have et lufthavnstransitvisum? Listen over tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et lufthavnstransitvisum, når de passerer internationale transitområder i lufthavne, der er beliggende på medlemsstaternes område, fremgår af bilag 7A. En medlemsstat kan individuelt kræve, at statsborgere fra visse tredjelande besidder et lufthavnstransitvisum, når de passerer internationale transitområder beliggende på deres område, se bilag 7B Hvilke personkategorier er fritaget for kravet om lufthavnstransitvisum? Følgende personkategorier er fritaget for kravet om lufthavnstransitvisum: a) personer med gyldigt ensartet visum, nationalt visum til længerevarende ophold eller opholdstilladelse udstedt af en medlemsstat b) indehavere af et gyldigt visum udstedt af Bulgarien, Cypern, Rumænien, Liechtenstein, Irland eller Det Forenede Kongerige Canada, Japan og Amerikas Forenede Stater eller når de vender tilbage fra disse lande efter at have brugt visummet. Fritagelsen for indehavere af gyldige visa udstedt af Bulgarien, Cypern, Rumænien, Irland, Det Forenede Kongerige, Canada, Japan eller USA gælder, uanset om den pågældende person rejser til det land, der udstedte visummet, eller til et andet tredjeland. Eksempel: En nigeriansk statsborger med et gyldigt canadisk visum rejser fra Lagos (Nigeria) via Frankfurt (Tyskland) til Bogotá (Colombia). Denne person har ikke brug for et lufthavnstransitvisum til transit gennem det internationale transitområde i Frankfurt lufthavn. DA 21 DA

23 Hvis en tredjelandsstatsborger med et udløbet visum udstedt af Bulgarien, Cypern, Rumænien, Det Forenede Kongerige, Irland, Canada, Japan eller USA imidlertid vender hjem fra et andet tredjeland end det udstedende land, er denne person ikke fritaget for kravet om lufthavnstransitvisum. Eksempel: En nigeriansk statsborger med et udløbet canadisk visum rejser fra Bogotá (Colombia) til Lagos (Nigeria) via Frankfurt (Tyskland). Denne person skal have et lufthavnstransitvisum til transit gennem det internationale transitområde i Frankfurt lufthavn. c) indehavere af en gyldig opholdstilladelse udstedt af Irland eller Det Forenede Kongerige udstedt af Andorra, Canada, Japan, San Marino eller USA, der garanterer betingelsesløs tilbagetagelse af indehaveren, se bilag 7C d) familiemedlemmer til EU-borgere omfattet af direktiv 2004/38/EF, uanset om de rejser alene, med henblik på at ledsage eller slutte sig til EU-borgeren (se del III) e) indehavere af diplomatpas f) flybesætningsmedlemmer, som er statsborgere i en kontraherende part i Chicagokonventionen angående international civil luftfart. DA 22 DA

24 2. BESTEMMELSE AF DEN KOMPETENTE MEDLEMSSTAT OG AF DET KOMPETENTE KONSULAT I DENNE MEDLEMSSTAT Bestemmelse af den kompetente medlemsstat baseret på ansøgerens bestemmelsessted Retsgrundlag: Visumkodeksen, artikel Ansøgning om et ensartet visum til en enkelt indrejse Hvis bestemmelsesstedet er en medlemsstat, skal denne medlemsstats konsulat behandle ansøgningen Hvis bestemmelsesstedet omfatter mere end én medlemsstat, skal ansøgningen behandles af konsulatet i den medlemsstat, der udgør rejsens væsentligste bestemmelsessted. Det væsentligste bestemmelsessted er det sted, hvor ansøgeren har til hensigt at tilbringe længst tid, eller som udgør rejsens hovedformål. Eksempel: En egyptisk statsborger ønsker at rejse på ferie til Italien (i syv dage) og Frankrig (i fire dage) via Grækenland (intet ophold, men mellemlanding i lufthavnen). I dette tilfælde skal det italienske konsulat behandle ansøgningen, da Italien er det væsentligste bestemmelsessted for så vidt angår varighed eller formål med opholdet. Eksempel: En marokkansk statsborger ønsker at foretage en forretningsrejse til Belgien (to dage) og beslutter ved samme lejlighed at besøge slægtninge i Frankrig (seks dage). Hun ankommer til og afrejser fra Amsterdam (Nederlandene). Hovedformålet med rejsen er forretninger, og det belgiske konsulat skal derfor behandle ansøgningen. Eksempel: En marokkansk statsborger ønsker at rejse til Frankrig i anledning af en familiebegivenhed (fire dage) og har endvidere arrangeret et møde med en forretningsforbindelse i Belgien (to dage). Han ankommer til og afrejser fra Amsterdam (Nederlandene). Hovedformålet med rejsen er familiebegivenheden, og det franske konsulat skal derfor behandle ansøgningen. Anbefalet bedste praksis, hvis det blandt de forskellige formål ikke er muligt at fastslå hovedformålet med opholdet: i de tilfælde bør opholdets varighed være det kriterium, der afgør hvilken medlemsstat der skal behandle og træffe afgørelse om visumansøgningen. DA 23 DA

25 Hvis det væsentligste bestemmelsessted ikke kan fastslås, skal konsulatet for den medlemsstat, hvis ydre grænser ansøgeren agter at passere først, behandle ansøgningen. Eksempel: En ukrainsk statsborger rejser med bus på en turistrejse til Polen, Tyskland og Østrig. Hun vil tilbringe fire dage i Polen, fire dage i Tyskland og tre dage i Østrig. I dette tilfælde skal det polske konsulat behandle ansøgningen, da visumindehaveren passerer Polens ydre grænser Ansøgning om et ensartet visum til flere indrejser Anbefalet bedste praksis for at fastslå, hvilken medlemsstat der skal behandle en ansøgning om ensartet visum til flere indrejser: generelt skal en ansøgning om visum til flere indrejser behandles af den medlemsstat, der er det sædvanlige bestemmelsessted, dvs. den medlemsstat, der er det hyppigste bestemmelsessted, eller hvis der ikke er et sådant bestemmelsessted, den medlemsstat, der er bestemmelsessted for den første planlagte rejse. Eksempel: En senegalesisk statsborger besøger regelmæssigt sin familie i Frankrig, men rejser også på forretningsrejse til andre medlemsstater en eller to gange om året. Bestemmelsesstedet for den første rejse er Schweiz. I dette tilfælde skal det franske konsulat behandle ansøgningen, da Frankrig vil være det hyppigste bestemmelsessted. Eksempel: En ukrainsk statsborger, der arbejder som lastbilchauffør for et ukrainsk transportselskab, leverer regelmæssigt varer til kunder i Østrig og har derfor fået udstedt et visum til flere indrejser af Østrig. Det tidligere visum er udløbet, og han ansøger om et nyt visum på det østrigske konsulat, selv om selskabet nu kun leverer varer i Spanien. I dette tilfælde skal ansøgeren henvises til det spanske konsulat, selv om han er velkendt af det østrigske konsulat, da hans væsentligste bestemmelsessted frem over er Spanien Ansøgning om et ensartet visum til transit Hvis transitten vedrører en medlemsstat, skal den pågældende medlemsstats konsulat behandle ansøgningen Hvis transitten vedrører flere medlemsstater, skal konsulatet for den medlemsstat, hvis ydre grænser ansøgeren agter at passere først, behandle ansøgningen. Eksempel: En marokkansk statsborger ønsker at rejse til Det Forenede Kongerige via Spanien og Frankrig. I dette tilfælde skal det spanske konsulat behandle ansøgningen, da visumindehaveren passerer Spaniens ydre grænser. DA 24 DA

26 Eksempel: En ukrainsk statsborger ønsker at rejse fra Kiev (Ukraine) til London (Det Forenede Kongerige) med fly via Wien (Østrig) og Frankfurt (Tyskland), og efter opholdet i Det Forenede Kongerige ønsker han at vende tilbage til Ukraine ad en anden rute via Berlin (Tyskland) og Budapest (Ungarn). I dette tilfælde skal det østrigske konsulat behandle ansøgningen, da den pågældende person først passerer Østrigs ydre grænser Ansøgning om et lufthavnstransitvisum Hvis ansøgningen kun vedrører en enkelt lufthavnstransit, skal konsulatet for den medlemsstat, på hvis område den pågældende lufthavn er beliggende, behandle ansøgningen. Eksempel: En nigeriansk statsborger rejser i transit via Frankfurt lufthavn (Tyskland) på vej til Brasilien. I dette tilfælde skal det tyske konsulat behandle ansøgningen Hvis ansøgningen vedrører flere lufthavnstransitter, skal konsulatet for den medlemsstat, på hvis område den første transitlufthavn er beliggende, behandle ansøgningen. Eksempel: En pakistansk statsborger rejser i transit via Madrid lufthavn (Spanien) på vej til Colombia og via Frankfurt lufthavn (Tyskland) på hjemrejsen. I det tilfælde skal det spanske konsulat behandle ansøgningen. Det er vigtigt at skelne mellem en vidererejse, hvor en tredjelandsstatsborger ikke forlader en lufthavns internationale transitområde, og en vidererejse, hvor tredjelandsstatsborgeren forlader en lufthavns internationale transitområde, se eksempler i punkt Hvordan behandles en ansøgning fra en ansøger, der rejser til flere medlemsstater, herunder til en medlemsstat, der fritager ham for visumpligt Eksempel: En indehaver af et indisk diplomatpas rejser til Tyskland (fire dage), Danmark (to dage), Ungarn (en dag) og Østrig (en dag). Tyskland, Danmark og Ungarn fritager indehavere af indiske diplomatpas for visumpligt, mens Østrig kræver visum. I dette tilfælde skal det østrigske konsulat behandle ansøgningen, da Østrig er den eneste medlemsstat, der kræver visum for den pågældende person, selv om Tyskland er det væsentligste bestemmelsessted. DA 25 DA

27 Eksempel: En indehaver af et pakistansk tjenestepas rejser til Danmark (syv dage), Polen (en dag), Østrig (to dage) og Italien (en dag). Østrig og Danmark fritager indehavere af pakistanske tjenestepas for visumpligt, mens Italien og Polen kræver visum. I dette tilfælde skal det polske konsulat behandle ansøgningen, da Polen er den medlemsstat, der først indrejses i, og som kræver visum for den pågældende person, selv om Danmark er det væsentligste bestemmelsessted. Eksempel: En indehaver af et ukrainsk tjenestepas rejser fra Kiev (Ukraine) til Bratislava (Slovakiet) via Wien (Østrig). Hun rejser fra Kiev til Wien med fly og videre fra Wien til Bratislava med tog. Slovakiet fritager indehavere af ukrainske tjenestepas for visumpligt. I dette tilfælde skal det østrigske konsulat behandle ansøgningen, da Østrig er den medlemsstat, der kræver visum for den pågældende person. Eksempel: En indehaver af et kenyansk diplomatpas rejser til Tyskland (to dage) og Malta (tre dage) i embeds medfør med en mellemlanding i Italien (en dags ventetid på en flyforbindelse). Tyskland og Malta fritager indehavere af kenyanske diplomatpas for visumpligt, mens Italien kræver visum. I dette tilfælde skal det italienske konsulat behandle ansøgningen, da Italien er den eneste bestemmelsesmedlemsstat, der kræver visum for den pågældende person, selv om opholdet i Italien kun er en "mellemlanding" Skal en medlemsstats konsulat acceptere en ansøgning om at rejse til en medlemsstat, som ikke er til stede eller repræsenteret i det tredjeland, hvor ansøgeren har bopæl? Retsgrundlag: Visumkodeksen, artikel 5, stk. 4 Et af de grundlæggende principper i visumkodeksen er, at alle medlemsstaterne på lang sigt med henblik på visumudstedelse skal være til stede eller repræsenteret i alle tredjelande, hvis statsborgere er underlagt visumpligt. I den henseende fastslås det i artikel 5, stk. 4, at "Medlemsstaterne samarbejder om at forhindre, at der hverken kan ske behandling af eller træffes afgørelse om en ansøgning, fordi den medlemsstat, der har kompetence i overensstemmelse med [artikel 5, stk. 1-3], ikke er til stede eller repræsenteret i det tredjeland, hvor ansøgeren indgiver ansøgningen [ i overensstemmelse med artikel 6]." Det betyder ikke, at alle medlemsstaters konsulater i det tredjeland, hvor ansøgeren har bopæl, skal acceptere en ansøgning, hvis den kompetente medlemsstat (dvs. ansøgerens væsentligste bestemmelsessted) ikke er til stede eller repræsenteret der, da det først og fremmest er kompetencereglerne, der finder anvendelse, se punkt Artikel 5, stk. 4, forpligter medlemsstaterne til at samarbejde om på lang sigt at forhindre situationer, hvor medlemsstaterne ikke er til stede eller repræsenteret, og denne forpligtelse er således indsatsorienteret og ikke resultatorienteret. Medlemsstaterne er derfor ikke forpligtet til at acceptere visumansøgninger, som de ikke er kompetente til at behandle og træffe DA 26 DA

28 afgørelse om ifølge ovennævnte regler, hvis den kompetente medlemsstat ikke er til stede eller repræsenteret. Da denne bestemmelse imidlertid indgår i artiklen vedrørende "Medlemsstat med kompetence til at behandle og træffe beslutning om en ansøgning", kan en medlemsstat, hvis den normalt kompetente medlemsstat ikke er til stede, acceptere at behandle og træffe afgørelse om sådanne ansøgninger i særlige individuelle situationer af humanitære grunde, og efter at have opnået samtykke fra den normalt kompetente medlemsstat Hvad sker der, hvis der er indgivet en ansøgning på et konsulat, der ikke har kompetence til at behandle den? Retsgrundlag: Visumkodeksen, artikel 18, stk. 2 Hvis konsulatet kan fastslå, at det ikke har kompetence til at behandle en ansøgning, skal ansøgeren straks underrettes, og hele ansøgningen (ansøgningen og dokumentationen) returneres, og visumgebyret godtgøres. Ansøgeren skal have oplyst, hvor ansøgningen skal indgives. Hvis den nationale lovgivning kræver det (f.eks. ombudsmandsloven), kan medlemsstaterne beholde en kopi af de fremsendte dokumenter og af meddelelsen til ansøgeren Kan et konsulat acceptere en ansøgning fra en ansøger, der ikke har bopæl, inden for konsulatets jurisdiktion? Retsgrundlag: Visumkodeksen, artikel 6 Generelt bør kun ansøgninger fra personer, der har lovligt ophold inden for det kompetente konsulats jurisdiktion, accepteres (jf. punkt ). En ansøgning fra en person, der opholder sig lovligt - men ikke har bopæl - under det pågældende konsulats jurisdiktion, kan imidlertid accepteres, hvis denne person kan begrunde, at ansøgningen ikke kan indgives på et konsulat på bopælsstedet. Konsulatet vurderer, om ansøgerens begrundelse kan accepteres. "Ikke-fastboende ansøger" er en ansøger, der har bopæl andetsteds, men opholder sig lovligt inden for det konsulats jurisdiktion, hvor han indgiver ansøgning. "Lovligt ophold" betyder, at ansøgeren har ret til midlertidigt at opholde sig inden for jurisdiktionen i medfør af lovgivningen i det tredjeland, hvor ansøgeren opholder sig enten med henblik på et kortvarigt ophold eller for en længere periode, samtidig med at han bevarer sin faste bopæl i et andet tredjeland. Eksempel: En peruviansk kunstner skal optræde i Portugal den 25. maj og fra den 20. februar til den 15. maj optræder hun i Canada og USA. I den situation skal et portugisisk konsulat i Canada eller USA give ansøgeren mulighed for at indgive ansøgning, da det vil være umuligt for hende at ansøge, mens hun er i bopælslandet DA 27 DA

EUROPA-KOMMISSIONEN. KONSOLIDERET udgave af håndbogen om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa baseret på:

EUROPA-KOMMISSIONEN. KONSOLIDERET udgave af håndbogen om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa baseret på: DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN KONSOLIDERET udgave af håndbogen om behandling af visumansøgninger og ændring af udstedte visa baseret på: KOMMISSIONENS AFGØRELSE K(2010) 1620 endelig 19.3.2010. om en håndbog

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens gennemførelsesafgørelse

BILAG. til. Kommissionens gennemførelsesafgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.4.2014 C(2014) 2727 final ANNEX 1 BILAG til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om ændring af Kommissionens afgørelse nr. K(2010) 1620 af 19. marts 2010 om en håndbog

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

13708/10 LSG/iam 1 DG H

13708/10 LSG/iam 1 DG H RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. september 2010 (OR. en) 13708/10 Interinstitutionel sag: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: AFTALE mellem Den Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det blandede

Læs mere

SAMARBEJDE OM ASYL OG INDVANDRING

SAMARBEJDE OM ASYL OG INDVANDRING Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Administrationsafdelingen Internationalt kontor Journalnummer: 09/10477 Sagsbehandler: MDS BILAG 1, jf. pind 3 RETSAKTER VEDTAGET EFTER

Læs mere

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter

Oversigt over Schengen-relaterede retsakter 31 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Bilag 6 Almindelige bestemmelser Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. Rådets forordning 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning 2424/2001

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2016 COM(2016) 142 final 2016/0075 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2012 COM(2012) 560 final 2012/0271 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om lempelse af

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) 15.9.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 243/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0293 (NLE) 15210/15 VISA 386 CHINE 26 FORSLAG fra: modtaget: 15. december 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 15. marts 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.12.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1252/2012 af Gregory Barton, britisk statsborger, om angivelige vanskeligheder med at få et visum

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2010. om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2010. om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2010 K(2010)3667 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2010 om håndbogen vedrørende organisationen af visumafdelinger og det lokale Schengensamarbejde (Kun den

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE EEE/BG/RO/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK,

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.7.2008 KOM(2008) 486 endelig FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om visse tredjelandes opretholdelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af visse retsakter på området frihed, sikkerhed og retfærdighed

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.10.2013 COM(2013) 742 final 2013/0356 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Aserbajdsjan om lempelse

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.6.2016 COM(2016) 434 final 2016/0198 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 om ensartet udformning

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 4 dänischer Vertragstext DA (Normativer Teil) 1 von 21 AFTALE OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

HVAD STEMMER VI OM - BIND II BILAG TIL FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

HVAD STEMMER VI OM - BIND II BILAG TIL FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET HVAD STEMMER VI OM - BIND II BILAG TIL FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET HVAD STEMMER VI OM BIND 2 Bilag til folkeafstemningen om retsforbeholdet Jens- Peter Bonde Den kan downloades gratis af private

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 190 endelig 2007/0069 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.4.2014 COM(2014) 163 final 2014/0095 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af et rundrejsevisum og om ændring af konventionen om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0163 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 25. april 2014 Kontor: Kontoret for Internationalt Udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2014-3060-0113 Dok.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2003 KOM(2003) 790 endelig 2003/0299 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalememorandummet mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

I. Vedtagne foranstaltninger

I. Vedtagne foranstaltninger Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Den 15. april 2008 UDENRIGSMINISTERIET MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTE- GRATION JUSTITSMINISTERIET B I L A G Oversigt

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0423 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0423 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 423 endelig 2007/0140 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 15.12.2015 COM(2015) 670 final 2015/0307 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår en

Læs mere