KREJL. Februar Hotel m.m. Bel Canto, Efterlyst. Rettelse. s s.34 De grønne badehuse. Af. Ejv. Amtoft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Februar 1988. Hotel m.m. Bel Canto, Efterlyst. Rettelse. s.48. ...s.34 De grønne badehuse. Af. Ejv. Amtoft"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 7.ÅRG. NR. 3 Februar INDHOLD: Kommentar...s.34 De grønne badehuse. Af Ejv. Amtoft...s.35 SILK og LFS......s.37 Jeg fandt for1eden...s.40 Hotel m.m. Bel Canto, Efterlyst. Rettelse. s.48

2 KREJL udkommer meb 4 numre om året' ca. september - november - februar og april. onfang l i sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekspedition Balles boghandef, Østerbrogade' 9670 LØgsLør. Postg i ro: I 50 4'7 46. Arsabonnement: Kr ISSN f Tryk: Løgstør Bogtrykkeri J{*ru [uuu,! Løsningen på julekonkurrencen er ganske enkelt, at alle tre billeder forestill-er Østerbrogade 12. Det nederste billede på bagsiden er den gamj-e ejendoms nordende i I døren står fru Nielsen og datteren Katrine. Forsiden er den samme butik efter at barber L. Sirnonsen (Pappa) er flyttet ind. Bagsiden øverst viser opførelsen af det nye hus i Som vi havde lovet, var konkurrencen lettere i denne omgang. Den var måske for let, for alle løsninger var rigtige. Lykkens gudinde udtrak vinderen, og det blev Lydia Vestergaard fra viborg. iitty*xe! -Lydia Vestergaard har nu også sær1ige forudsætninger, då hun er datter af Th. Larsen og fødl i Østerbrogade 12, som hun forlod i 1935, da huset skull_e bygges. Der har også vær.et komrnentarer ti.l- 1ægeartiklen. Egon Vestergaard i Fjerritslev oplyser, at dr. Kjel-gaard stammede fra Slettegård i Hanherred, og at man måtte sæ1ge 1100 tdr. 1and, så han kunne studere. Det er vist dem, der blev til Svinkl-øv plantage. Damen ved ambulancen var fru Kjelgaard, og chaufføren var ifj.g. Nørgaard-Frandsen mekaniker Andersen, da Larsen først kom til- senere. Toruentnlngens glæde I de næste numre kan pj_.a. ventes: Hoteller, restauranter m.n. Afhold sbevæge lsen Spor t S Lagter iet og hvad der ell_ers dukker op i mellemtiden. FORSIDEBILLEDET er et kig Fredensgade. På hjørnet af ligger stadig Stine Buusr mur i stedet for drivhuset fra Toftegade (Vestergade) hen mod ToJ-dbodgade, hvor der idag er hul' hus, og gartneren har en kampestens-. Billedet er fra ca

3 De grøltlte b u deiu $e En del borgere i LØgstØr kan sikkert huske de grønne badehuse, men flertallet har end ikke set dem. Jeg har været med tj-l at opstille dem gennem flere år, først som tømrersvend hos bådbygger Mads Wadmann Pedersen, og siden som selvstændig mes- Ler. LØgsLØr SØbadeanstalt, som badehusene kaldtes, ejedes af et aktiesel-skab. Sidstegang badehusene blev opstillet, var i 1949, og nedtagningen sørgede en vestenstorm for så grundigt, at intet kunne bruges igen, idet a1t endte nede i SmakmøllebuEten og Nørrekæs enge. Det var e1lers nogle flotte huse. Damernes var trefløjet med l-0 omklædningsrum. Over indgangspartiet, som var forbundet med land med en landgangsbro meci gelænder, tronede to tårne med spir. Imellem de tre fløje var der et bassin, afgrænset til a1le sider med brædder som sikring mod at børn og ikke-svømmere kunne komme ud på det dybe vand, idet husene var placeret tæt ved strømkanten. Damernes badehus var placeret vestligst, man ser endnu åbningen i bølgeskærmen på kanalmolen, hvor landgangsbroen gik uo. Herrernes badehus 1å ca. 100 nreter længere mod øst, hvilket også fremgår af udskæringen i.$'f' ;".f,*.;r Badehusene set fra stranden nedenfor museet erne. 35

4 bølgeskærmen. Det var kun halvt så stort som damernes, idet det kun var 2 fiøiel og havde kun halvt så mange omklædningsrum, og kun eet tårn over indgangspartiet. Herrernes såvel som damernes badehus var forsynet med en vippe, dog kun ca. 2! meter over vandet. r vinterperioden var husene oplagret på havnepladsen, omtrent hvor sejlklubbens hus ligger. I begyndelsen af maj måned bl-ev udsætningen af husene påbegyndt. På havnens store Pram blev rambukken, en såkaldt Piskebuk, monteret samt lastet med pæle til nedramning. Transporten ud til piadsen foregik ved hjælp af forankret tovværk' og så kunne man hale sig ud til piadsen. Rambukken blev forankret ved alle fj-re hjørner, og så kunne nedramningen begynde. Der var 3 mand til at hale i tovene til loddet, og det foregik ti1 sang af rambukkevisen, der lød sål-edes: Mester, der stod og styrede pælen, var forsanger og begyndte drævende: Heeerrr går et og her går to her går rure højt op for fjerde, femte slag, her går seks og her går syv, her går otte højt for niende, tiende slag, her går el-vte, her går tolvte, her går tretrne højt for fjortrne femtrne slag. Taljen stål skå1: Det var god motion sarntidig at synge og hale i pisken. Når pælene var rammet ned, blev bukken afmonteret, og selve opstillingen af husene kunne påbegyndes. Landgangsbroen blev 1avet, når husene var færdige, hertil brugte vi en rnindre pram, og pæiene blev nedrammet ved hjælp af en forhammer. Umiddelbart efter den lille kanalbros landing lå der et lille træhus, hvor "Badestinne" havde sin plads. IIun solgte billetter og tog temperat-ur på badevandet. EJV. AMTOFT. 36

5 SILKog LFS Idrætsforeningerne i LØgslØr kommune har lavet en sammenslutning, som de kalder SILK. At slutte sig sammen er ikke noget nyt, he11er ikke i LøgsLØr. LØgsLØr Idrætsforening blev stiftet i 1905, og da var der ikke mindre end tre fodboldklubber i byen. Foruden LIF var det KFUMTs idrætsforening og afholdsforeningens If. "Stjernen". På initiatj.v af skomager Martin Sund blev "Stjernen" og LIF få år senere sluttet sammen. Også efter sanmenslutningen var økonomien stram. Det ser ud til at være et gennemgående træk op igennem årene. F.eks. lod foreningen være med 50 og 60-års-jubilæum med henvisning til pengemange1. Byrådet bevilgede dog engang 18 kroner til et nyt mål på markedspladsen, men hizis det blev billigere, skuli-e foreningen ti1- bagebetale resten. For at forbedre økonomien blev der afholdt fester oq basarer med passende mellernrum. Et særligt godt arrangement var basaren d november Der var et stort dansetelt i du Nords gård, ca med Peter Pedersen som den førende, var der lavet en basar-revy. Og så naturligvis lodtrækninger med store gevinster, f.eks. bord, stol og læse1ampe, en rejsegrammofon med fem plader og en symaskine. HjØrnespark. I baggrunden jernbanens vandtårn og Andersens reberbane

6 Under festen var der også sportslige arrangementer, bl.a. et stafetløb, som blev vundet af Ranum Seminarium med roklubben på andenpladsen.. LrF havnede på sidstepladsen, da der gik kludder i nogle af skifterne. En af konkurrencerne gik ud på at gætte navnene på to personer, der blev fotograferet bagfra. For at forvirre begreberne havde de forskej-lige sportsrekvisitter med. E cio>! ]J OJ C) qj.-l lj! o-o t/) 0)6 tl) EOtr IrOOC) o>!-c -rd -1. c't qr c EC O.(J -d oo!e!]jccj.-l O!.d.ofl EEC ulul! ø)..(0tj-l Qo5 C r]frd oc0 C!F) cj.-l 0J tj!.d E o! ørj C o c.i (JE (do > >-l OrC O O rr-13 rr tj O.i Or o u-lh O.i _O c'd 5 -= O 14()!o!! (.).d'-.d ne >S > >=.ij <,C cn-r c!.-r.d.d E Q.d -{>EtJ! c ou >_olj U.]U..o-tOFf ootrqo c! o: tr (doo qj (nqf= 'd U)!UCJ]JO O!lJ OF) :"16+Jro. rjo-1 5. cnqrire Basaren blev en stor succes og gav foreningen et overskud på ca kr. Musikken blev leveret af musikdirektør Ejnar Jensen, som dengang endnu boede i Aars. Han vill-e selv medbringe klaver for 20 kroner + fragt. Året efter blev der arrangeret en ny fest, der efter Programmet var lige så stor. Resultatet blev et overskud På 2300 kr., hvoraf en del måtte bruges til foreningens almindelige underskud. 3B

7 I 1936 ville LØgstør arrangere en unionskamp mellem Brøndersl-ev og Skive, men kampen "b1ev henlag+- til Aars, da Brønderslev fandt Lø9stør stadion så dår1igt, at de ikke kunne løbe risikoen ved at spille en så betydende kanp på den. (IøvxigL ikke første gang en unionskamp er gået Løgslør forbi på grund af stadions mangler) ". I efteråret bl-ev der indkaldt til møde for samtlige sportsforeninger i LøgsLør. Formålet var en sammenslutning, og det l-ykkedes at få vedtagel LØgsLør forenede sportsklubber. Al1e foreningerne skul-le bevare de sædvanlige bestyre.lser, men formændene skulle danne sammenslutningens bestyrelse. Det blev ganske vist vedtaget i l-936, men sammenslutningen bl-ev først effektiv i Tiden var vanskelig og lokaler bj-ev udnyttet til- andre formå1 under besættej-sen, nen når det lykkedes at få et arrangement, var der stor tilslutning, måske fordi der ikke var meget andet at more sig over. Da politiet forsvandt i septernber L944, var en del af med- Iemmerne med til at danne et vagtværn sammen med andre af byens borgere. Det fungerede til krigen sluttede. Sammenslutningens første formand blev Vagn Bro, der kort før var blevet valgt til formand for LøgsLør Idrætsforening. Efter krigen kom der igen gang både i kampe og fester, og det største arrangement sammenslutningen var med til-, var drengeolympiaden i (se KREJL, 4.årg. side 3). Det ser ud ti1, at et vigtigt formål med sammensl-utningen vår at kunne tale med større vægt over for kommunalbestyrelsen i spørgsmålet om et nyt stadion. Det så ud til at virke, for a1- lerede året efter sammenslutningen fik den et udmærket nyt stadion på xærvej. Formålet med oprettelsen af SILK har måske været det samme? Sammenslutningen havde repræsentanter for fodbold, gymnastik, tennis, atletik og cricket. Senere kon håndbold til. Det er måske en pudsighed, at cricketklubben kun 2 år før netop var blevet udskil-t fra fodboldklubben. En hel del af sportsgrenene er siden forsvundet fra LøgslØr, men det ser ud til, at tennis igen skal forsøges. I løbet af 1950-erne opløstes sammenslutningen, såvidt det kan ses uden de store avisoverskr ifter. prolog. Forfatlet I Ant dntng af F si6n af Frk. K a r e n N I I s e n. M p-$-"na"r De den unge J${JF so^ med Ryg og allid sur og misfornøjet, synes, at han intet kan? Foden slæber træt og tung, Hænderne er dybt i Lommen, hvoraf mon det dog er kommcn, \an, som ellers er saa ung? Mand, Hoved bøjef, Tænk saa paa en anden Flok, som hver Vaar, naar Frosten svinder, man paa ldrælspladsen finder, der er Liv og Glæde nok. Ryggen ret og Øjet klørt, rask i Handling som i Tanke, Slæl og Legem lige ranke, mens de lølger Boldens Fart. Ingen handler ene her, lalles Hjælp kun Maalct klarer, selv om længe Kampen varer, er de vaagne, een og hver, Et par vers fra prolog 1934.

8 XEG FANDT "M),,4{W# af KARL NIELSEN. FOR[,8DEN Ihder denne overskrift vil KREJL med mellemrum bringe interessante skrivelserr som dukker op i forbindelse med eftersøgningen af stof til tidsskriftet el1er andet. I Kancelliets brevbøger, der har været under udgivelse gennem mere end 100 år, står der under 3.ju1i 1598: Abent brev om forbud mod, at beboerne i LøgsLør driver handel. Det lyder voldsomt, men er jo ikke meget oplysende' Jeg benytlede derfor lejligheden tii at finde det åbne brev, da jeg for nylig fra Rigsarkivet havde lånt dån fi1m, hvori JYske Registre 6 ( ) er affotograferet. drevet findes netop indført deri. Nedenfor gengives det ordret, men med nutidig stavemåde. I tidens stil er sætningerne l-ange' men.logiske nok. Blot skal man være opmærksom På, at "ikke" i sidste afsnit er, hvad Ordbog over det danske sprog kalder en "udfyj-dende (overflødi9) nægtelse,' (OOS "ikke"l1) ). Det "ikke" bør man al-tså springe over. Et åbent brev undersåtterne udi Løgstør anrørendes. Christianus quartus (Chr.4) Gør al-le vitterligt, at eftersom vi kommer udi forfaring' hvorledes at vore undersåtter, som bor på det fiskerleje udi Limfjorden, som kaldes LøgsLøt, skal bruge adskillig købmandskab med kornkøb, kramvarer, købmandsgods og udi andre måder, hvorved vore undersåtter' som bor udi købstæderne deromkring og til os og kronen skal skatte og skylder.på deres næring og bjærgning skal ske forkort, idet fornævnte vore undersåtter udi, LøgsLør skal opkøbe og dem tilforhandle, hvad korn og varer, som ellers til kølrstæderne pj-ejer at indføres ti1 købs, dertilmed skal- hol-de åbne kramboder og udi dem adskillige kramåirei+lfii!$.lfs,:9.i;.,,.i. $ som l9-årig. Han var 21 i I I I

9 I I varer holde til købs og samme deres gods på ulovlige havne at indskibe og udskibe. Da på det, at slig ulovlig handel nu må blive afskaffet og vore undersåtter borgere udi vore købstæder deromkring 1iggende må blive ved magt og des bedre søge deres næring og bjærgning, hvoraf de til os skal skylde og skatte, vij- vi hermed strengej-igen og alvor-.ligen have forbudt a1le vore undersåtter' som bor På fornævnte LØgsLør, at de herefter ikke skulle bruge nogen købmandskab enten med kornkøb' kramvarer el1er udi andre måder, som borgerlig handej- og købmandskab vedkommer; men dersom de vil- bruge slig handel' da skal de begive dem ind udi vore købstæder' enten til- Aalborg' Viborg e1l-er andetsteds udi købstæderne, hvor de lyster' og dem der at være frit for at søge borgerlig næring og bjærgnin9, eftersom enhver sin lejlighed der bedst vil tilstede. Dersom nogen befindes herimod al gøre, han da ikke vil have forbrudt, hvad han har med at fare, og derforuden straffes som vedbør, hvorefter al-le og hver kunne vide sig at rette og for skade at tage vare. Hafniæ (København) 3.juti anno 98. Som man vil se, fortæller brevet om, hvordan handelen har fl-oreret i og omkring LøgsLØr' ved år Vi hører om, hvordan regeringen Prøvede at komme den i1legale handel ti1 Iivs. Tilskyndelsen hertil er nok kommet frå købstæderne (Aalborg og Viborg), der kunne Påberåbe sig deres privij-eeier' Endelig Præsenteres vi for de straffe, man vil1e gribe til, hvis folk i og om LØgsLØt ikke vi1le efterleve forbuddet. Der skulle son bekendt gå 300 år, før LøgstØr fik de købstadrettigheder, som man nok allerede dengang ønskede sig. 6t ftort $crtt borildrenfebe og foonbpiflebe ryf øcn6cf icr CE ubfalgef frc 60 Øre pr.!pb. CIu illnngtrr Lltftn nf ullr Slsnr ilttrru I I lnto$rolilft 8. lflcttttu3fen Setnbonceobc, 8oefror, 8orrrtiltn0, onbefote6 i liit tit $oget fen!ørenbc ubførc6 fmtlt og llrofpeftcr of SrgFsr [æ[beå frc 26 Øre. beførge6pcq$efilllno. lolbbatt tlt b{lligfte $dfet. Soto0rofcrlno rbc 4),

10 frldl,e J Resraurant - Bevar{.n tng Gætlg,rergå rd -Værlshus Kn"1 pe - ØLhuts LøgstØr har som gammel søfarts- og fiskerby gennem tiden haft nange værtshuse. fgennem 1800-ta1l-et var der altid mindst 9-10 på samme tid. Et af dem havde pligt ti1 at modtage rejsende svende i logis. Det gik på omgang. ornkring midten af århundredet kunne man besøge f.eks.: Springborg, Krog og Hyllebjerg, Pretzmann, Hansen, Larsen, Sønderholm og Schow. Hvor mange af dem, der var hoteller, og hvormange beværtninger, kan ikke På den tid skulle der ikke meget til- for at nedsætte sig som værtshusholder, (bortset fra byrådets til-ladelse), en stue med et par borde og sto1e, og et anker brændevin ved siden af et anker ø1. Ø1let kom antagelig fra Hans Theilmanns bryggeri, der 1å i Strandstræde fra ca Det bl-ev startet af faderen, skipper Jens Theilmann, der havde været nødt til at gå i 1and, og han fik sendt en karl ved navn Stausgaard ti1 et brygge- Bag æresporten ses Hote] "Limfjorden"s takkede gavl. 42

11 ri for at lære faget. Sønnen Hans overtog det i 1860, og det var en bl-omstrende virksomhed gennem mange år. Næringsloven af 1857 gav i virkeligheden frit spil med hensyn til at starte et værtshus. Det krævede dog stadig kommunens til1adelse, og den kunne være ret vilkår1ig. Den 24. sept fik skipper Rosenberg afslag med den begrundelse, at der var værtshuse nok. Den 6.okt. fik købrnand F.Mø1ler bevilling, og i løbet af næste år blev der givet ikke mindre end 8 bevillinger til værtshushold. Med de eksisterende værtshuse har der været så mange, at der ikke blev 100 indbyggere r alle a1dre pr. beværtning! Folkedansere på scenen. De har Det fine hotel, der hævede sig over al-nindeligheden, var midt i århundredet "Limfjorden". Det 1å ved havnen lige øst for Simonsens købmandsgård. Fra søsiden kunne man se den takkede gavl-, der vendte ud mod fjorden, og det var også her dampskibet "Aalborg" Iagde til med Frederik d. 7. ombord, da han besøgte byen i anl-edning af kanalens indvielse d. 13. juli HeL var den store festmiddag, hvor kongen holdt tale og mente, at da nu spørgsmålet om farten gennem Limfjorden var iormodentlig danset i salenl i-øst, niåtte de i gang med en bto el1er dæmning over til den nordre side. Hotell-et havde en dansesal over stalden, og her blev der i 1880 bygget en teatersal med en scene, der ikke var ret stor. Hotell-ets. gård bagved havde indkørsel fra Skolegade. Det havde omkring 1880 skiftet navn til "Phønix", men kort efter århundredskiftet stod der "Hotel- Hanherred" over porten, Det kom nu til at hedde "PhØnix" igen, men havde efterhånden mistet sin betydning. 43

12 Udsigt fra østerbrogade mod skolegade ned indgang til- "Hanherred". ca,i905. I f908 blev' det afholdshotel og sluttede karrieren i 1918, da bygningerne blev revet ned. Stenene blev brugt ti1 huset Fredensgade nr.5, men de havde været udsat for søluft i så mange år, at huset har sit døje med at holde fast på pudset derr dag i Cag. (fortsættes) Hotel "Phønix" kort før det blev afholdshotel. ca

13 BUt I sidste nummer af KREJL var der en orntale af Håndværkerforeningens mandskor. Det har givet anledning til forskellige reaktioner. F.eks er der konmet et billedd fra en datter af dirigenten Andreas Munch, Elisabeth Thau Jensen, Det forestiller et blandet kor, som skulle være en afløser af mandskoret, også med Munch sorn dirigent. OANUO En sammenligning af dirigentens alder på de to billeder, kunne give den fornemmelse, at de nærmere er samtidige, men det er kun et gæt. Der er nemlig det ejendommelige, at nogle af byens ældre, der normalt kan bruges til at identificere personer på 9am1e billeder, i dette tilfælde ikke har kunnet genkende en eneste udover Munch selv. *

14 Der har jo eksisteret adskillige kor i Løgstør og omegn igennem tiderne, men forespørg- t sler hos nuværende og tidligere korledere har været forgæves. Ingen kender noget tii- efterladte papirer fra korene. Forsvarsbrødrene startede et kor i Det var naturligvis et mandskor. Det ophørte efter nogle års forløb, og man prøvede først igen i Koret fik kun kort l-evetid. Omkring 1925 eksisterede et stort bl-andet kor med Andreas Munch som dirigent. Han blev af1øst af lærer Aage Vittrup, men vi har kun billederne, ingen oplysninger. Efter 1950 er Ove Gade dirigent, og siden følger en l-ang række indtil det nuværende LØgslør koret, som begyndte i I975. Eøgstør Jlorforcnings J{oncert 9ndos den 26. Moas rq:q i Qaro :4asc 'Dilbup f* 'D,. tudaø 7.l. U.h 4D.rt.xJaail f,&...a l4r. 2aø &lpt-an,ltø,,' LøgslØr blandede kor ca.1925 med dirigenten A.Munch og hans kone i nidten. 46

15 LØgstør blandede kor først i l930-erne. Dirigent Aage Vittrup. Det første af de to korbilleder er fra ca og A.Munch er stadig dirigent. Navnene på ca. 75? af sangerne er oplyst. Oppe til højre bagest står korets komrnende dirigent 1ærer Aage Vittrup. Der kan også genkendes red. Knudsen, købmand Laursen og maler Gundersen. Det andet billede med Vittrup som dirigent må være fra en gang i 3O-erne. Han var dirigent ti1 op i 1940-erne, men vi ved ikke nøjagtigt hvor 1ænge. Begge kor er på ca. 40 sangere, og det er ret imponerende. De er opstillet i teatersalen på Hotel du Nord. Disse oplysninger kan nåske få en eller flere til at kigge nøj,ere ef ter i gemmerne, orn der skull-e have skjult sig noget materiale fra nogle af alle disse kor. S,ft"rLyst! I folketæ1lingen 1870 i LøgstØr optræder en adresse, der hedder : Compagnistræde. Der skulle bo en mand ved navn J. Schilder. Det kan ikke være rebslager Johs. Schilder, der var virksom sidst i ta1let. Det er første gang vi hører det gadenavn. Er der nogen blandt læserne, der kan oplyse, hvor strædet eventuelt har J-igget? 47

16 ReL tel- Eg. DEt et KREJLS opgave at spej- 1e fortiden, men ikke på den måde, som det er gjort her. Se hvad der skete i forr ige nummer : "Drengelejren" på Markedspladsen ca Billedet af drengelejren på markedspladsen var blevet spejlvendt, og der indløb omgående en indsigelse. Der var altså ihvertfald een J-æser, der var opmærksom. Slagteriet 1å ikke som det skulle, heller ikke dampbadeanstalten, og solen kom ind fra nord! Det må altså konstateres, at korrekturl-æseren (det er osse mig) havde sovet. Til gengæld kommer billedet een gang til, og ti-l g1æde for de æl-dre læsere kommer navnene på drengene. De bringes i den form, som de blev meddelt af SØren KØster Elming. Bageste række fra venstre: 1. Ho19er Knudsen (politi) 2. Jens Bay. 3. Carl Emil Hansen. 4. Louis Jeger. 5. Aage Lorentsen. 6. Frede Nissager. 7. KØster Elming. 8. Aage SØrensen Birkely. 9. Kai Lykke Ewald. 1o. Kai Schaltz 11. Svend Thomsen (pedellens søn) 12. Rich. Andersen (herreekviperingshdl. ) 13. Lars Petersen. 14. Søn af Marie JØrgensen. 15. Chr. Jensen (Chr. Sup) 16. Harald Jespersen (sagf. J.) 17. Henhing Nors. 18. Vermund Jensen (senere Alestrup spks. ) 19. Chr. Lauersen (ølbrygger L.) Forreste række siddende fra v.: 1. Johs. Petersen (1ærer) 2. Per MØ11er. 3. Niels Kjelgaard. 4. Kai Aasted. (01ie-Aasted) 5. Aage Lorentsen. 6. og'i. ukendte. 8. Jørgen SØrensen. 9. Kaj iespersen. 10. og 11. ukendte. 12. Peter Pbtersen. (slagter P.) KØster Elming har anbragt Aage Lorentsen som nr.5 både stående og siddende. Er der nogen, der vil give et bud på, hvem der er den rigtige? i 48

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s.

wrdr= ll NtrlE\rLL.= Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Juulsgade ...s.12 Løgstør som havneby (fortsat)... s. wrdr= ll NtrlE\rLL.= LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs.årenruc NR.1 SEPTEMBER 1995 INDHOLD: Kommentar.. s.2 Kanalbakken. Af H.Møller Rasmussen.. s.3 Roklubbens basar. s.8 Juulsgade...s.12

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO INDHOLD: -å-il KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OOO Wi -å-il e ;{ JULEN I9å9 HOSJOHRNNE 06JENS FU6L. BREDGRDE 62 Lø6STØR. TE6NET RF RXEL FU6L{9SI{ INDHOLD: Kommentar

Læs mere

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40

wldr= uu NLrl1 E\rL Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 wldr= uu NLrl1 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN rs. Åncnruc NR.s FEBRUAR 1se6 INDHOLD: Kommentar. s.34 VBVs tørvetrillere. Af Johs. Sørensen... s.35 Vand til Løgstør.. s.40 Julekonkurrencensbilleder...s.45

Læs mere

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006

KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 25. ÅRGANG - NR. 4-2006 KRIJT udkommer med 4 numre om året, og sidste nummer udkommer maj 2OO6. Omfang 32 sider. Redaktion: N.H. Lindhard. Ekspedition:

Læs mere

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993

KREJL. Kommentar s.34 LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKR]FT FOR LØGSTØR OG OMEGN 12.ÅRGANG NR.3 FEBRUAR 1993 INDHOLD: Kommentar s.34 En cykletur i Jylland i 1896 af CharlesEdwardes... s.35 Jeg fandt forleden (Malle kirke) af Kad

Læs mere

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29

KREJL. Limfjord side 23 Legathuset side 26 Kan man finde rundt i Løgstør. Af N.H. Lindhard side 29 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 24. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 18 Det gælder om at gaa. Af Arnold Christensen side 19 Limfjord side 23 Legathuset side 26

Læs mere

N[ 1 EUJLL: wldr-= tu. Julekonkurrence s.17. Kommentar 32. .. s.18 LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR.

N[ 1 EUJLL: wldr-= tu. Julekonkurrence s.17. Kommentar 32. .. s.18 LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR. wldr-= tu N[ 1 EUJLL: LOI(ALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 16. ÅRGANG NR.2 NOVEMBER 1996 INDHOLD: Julekonkurrence s.17 ' Kommentar 32.. s.18 Mændene med sangerindeøjnene. Af Johs. Sørensen,

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Indlæg fra borgmesteren i et jubilæumsskrift

Indlæg fra borgmesteren i et jubilæumsskrift Indlæg fra borgmesteren i et jubilæumsskrift Melby-Liseleje Idrætsforening, i daglig tale kaldet MLI, fylder 50 år den 27. april 1986. Som borgmester er det mig en stor glæde at lykønske foreningen med

Læs mere

KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen...

KREJL. Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s. 58 Bystyre i 200 år...s.61 Ilvorfor hedder det sådan? Anders Nielsensvej...s.64. ...s.50. Amatørscenen... KREJL T,OKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR T,øGSTØR OG OMEGN 5. ÅRG. NR.4 Apr ii 1986. INDHOLD: Kommentar Fra havørn tii Amatørscenen......s.50 gemmeæbler. s.51..s.53 LØgsLør. Limfjordens Per1e. Af Joh.Skjoldborg.s.

Læs mere

Flid, selvværd og slagsmål

Flid, selvværd og slagsmål Flid, selvværd og slagsmål - erindringer fra 1800-tallets Sorø og Lynge Sogn Af Karsten Byrgesen Blandt arkivalierne på Sydvestsjællands Museum i Sorø findes nogle erindringer fra 1800-tallets Sorø og

Læs mere

KREJL. Kommentar side 2 "Magda" over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 2 Magda over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 21. ÅRGANG - NR. 1 - SEPTEMBER 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 2 "Magda" over Atlanterhavet. Af Bent Mikkelsen side 3 Løgstør skole 4. Klasse 1918 af Gudrun

Læs mere

wldre uu NLi11 E\rL Kommentar s. 2 Lindhard s. 3 ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN

wldre uu NLi11 E\rL Kommentar s. 2 Lindhard s. 3 ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN wldre uu NLi11 E\rL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN ro. ÅRenruc NR.1 SEPTEMBER 1996 INDHOLD: Kommentar s. 2 Byen rundt på eet sekund (fortsat) af Lars Lindhard s. 3 Verdens ældste fragtskib

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

KREJL. lrr. apfl. Flyt jer børn...s.'l4 Hvorfor hedder det sådan? Toldbodgade.. s.15 Kulkranen. ...s.2. ...s.f6

KREJL. lrr. apfl. Flyt jer børn...s.'l4 Hvorfor hedder det sådan? Toldbodgade.. s.15 Kulkranen. ...s.2. ...s.f6 KREJL I,OKAI,HISTORISK TIDSSKRIFT FOR I,ØGSTØR OG OMEGN 6.ÅRG. NR.1 September 1986. lrr apfl -.\ \ ]NDHOLD: Kommentar...s.2 Bach og Aistrup...s. 3 Banen i fare.....s. 9 Bystyre i 200 år.."s.f0 Flyt jer

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Rold Skovs Venner 24. udgave.

Rold Skovs Venner 24. udgave. Rold Skovs Venner 24. udgave. Mange kilder små, gør en stor å. Med en let omskrivning af det gamle mundheld er der lagt op til årets hovedtema, idet vi hovedsageligt skal beskæftige os med kilderne i Rold

Læs mere

KREJL. Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 18 M/S Livø. Af Ole 8an9... side 19 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR. 2 - NOVEMBER 2OO3 INDHOLD: Kommentar side 18 M/S "Livø. Af Ole 8an9...... side 19 Slagteriarbejderne. Af Johs. Sørensen side 21 Post

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn

Fra én til hundreder af heste. træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Fra én til hundreder af heste træk af 100 års vognmandshistorie i Viborg og omegn Indhold Da Viborg fik en vognmandsforening.........................................

Læs mere

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn HANNÆS Folk og egn HANNÆS Folk og egn Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen HANNÆS Folk og egn Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

Læs mere

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28

Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida Beltoft... s.28 KR JL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LøGSTØR OG OMEGN 11. ÅRGANG NR.2 NoVEMBER 1991 INDHOLD: Kommentar... s.18 Gustavlbsensboghandel... s.19 lngstørbibliotektsat.... s.23 Hos Beltoft i Fredensgade.Af Ida

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

LAUB J E R G S L Æ GTEN

LAUB J E R G S L Æ GTEN LAUB J E R G S L Æ GTEN Hovedbestandele....5 Indholdsfortegnelse....5 Familiehistorie....5 Kildeangivelse...5 Slægtstræet....5 Historiske kronologier...5 Navne....5 Breve....5 Oversættelse....5 Originaler....5

Læs mere

KREJL. Kommentar side 34 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR, 3 - FEBRUAR 2OO4 INDHOLD: Regner Westenholz...

KREJL. Kommentar side 34 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR, 3 - FEBRUAR 2OO4 INDHOLD: Regner Westenholz... KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 23. ÅRGANG - NR, 3 - FEBRUAR 2OO4 INDHOLD: Kommentar side 34 Regner Westenholz... side 35 Fra typograf til alt muligt andet. Af Willy Harritslev......

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING

MEDLEMSBLAD FOR SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING MEDLEMSBLAD FOR SKIBSBY-HØJENE IDRÆTSFORENING Nr. 3 November 2010 43. årgang 50 års jubilæum 6. december 1960 2010 50 år 1 2 SKIBSBY-HØJENE IF STIFTET 6. DECEMBER 1960 Hovedbestyrelse: Formand: Henrik

Læs mere