KREJL. Februar Hotel m.m. Bel Canto, Efterlyst. Rettelse. s s.34 De grønne badehuse. Af. Ejv. Amtoft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREJL. Februar 1988. Hotel m.m. Bel Canto, Efterlyst. Rettelse. s.48. ...s.34 De grønne badehuse. Af. Ejv. Amtoft"

Transkript

1 KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 7.ÅRG. NR. 3 Februar INDHOLD: Kommentar...s.34 De grønne badehuse. Af Ejv. Amtoft...s.35 SILK og LFS......s.37 Jeg fandt for1eden...s.40 Hotel m.m. Bel Canto, Efterlyst. Rettelse. s.48

2 KREJL udkommer meb 4 numre om året' ca. september - november - februar og april. onfang l i sider pr. nummer. Redaktion: N.H.Lindhard. Ekspedition Balles boghandef, Østerbrogade' 9670 LØgsLør. Postg i ro: I 50 4'7 46. Arsabonnement: Kr ISSN f Tryk: Løgstør Bogtrykkeri J{*ru [uuu,! Løsningen på julekonkurrencen er ganske enkelt, at alle tre billeder forestill-er Østerbrogade 12. Det nederste billede på bagsiden er den gamj-e ejendoms nordende i I døren står fru Nielsen og datteren Katrine. Forsiden er den samme butik efter at barber L. Sirnonsen (Pappa) er flyttet ind. Bagsiden øverst viser opførelsen af det nye hus i Som vi havde lovet, var konkurrencen lettere i denne omgang. Den var måske for let, for alle løsninger var rigtige. Lykkens gudinde udtrak vinderen, og det blev Lydia Vestergaard fra viborg. iitty*xe! -Lydia Vestergaard har nu også sær1ige forudsætninger, då hun er datter af Th. Larsen og fødl i Østerbrogade 12, som hun forlod i 1935, da huset skull_e bygges. Der har også vær.et komrnentarer ti.l- 1ægeartiklen. Egon Vestergaard i Fjerritslev oplyser, at dr. Kjel-gaard stammede fra Slettegård i Hanherred, og at man måtte sæ1ge 1100 tdr. 1and, så han kunne studere. Det er vist dem, der blev til Svinkl-øv plantage. Damen ved ambulancen var fru Kjelgaard, og chaufføren var ifj.g. Nørgaard-Frandsen mekaniker Andersen, da Larsen først kom til- senere. Toruentnlngens glæde I de næste numre kan pj_.a. ventes: Hoteller, restauranter m.n. Afhold sbevæge lsen Spor t S Lagter iet og hvad der ell_ers dukker op i mellemtiden. FORSIDEBILLEDET er et kig Fredensgade. På hjørnet af ligger stadig Stine Buusr mur i stedet for drivhuset fra Toftegade (Vestergade) hen mod ToJ-dbodgade, hvor der idag er hul' hus, og gartneren har en kampestens-. Billedet er fra ca

3 De grøltlte b u deiu $e En del borgere i LØgstØr kan sikkert huske de grønne badehuse, men flertallet har end ikke set dem. Jeg har været med tj-l at opstille dem gennem flere år, først som tømrersvend hos bådbygger Mads Wadmann Pedersen, og siden som selvstændig mes- Ler. LØgsLØr SØbadeanstalt, som badehusene kaldtes, ejedes af et aktiesel-skab. Sidstegang badehusene blev opstillet, var i 1949, og nedtagningen sørgede en vestenstorm for så grundigt, at intet kunne bruges igen, idet a1t endte nede i SmakmøllebuEten og Nørrekæs enge. Det var e1lers nogle flotte huse. Damernes var trefløjet med l-0 omklædningsrum. Over indgangspartiet, som var forbundet med land med en landgangsbro meci gelænder, tronede to tårne med spir. Imellem de tre fløje var der et bassin, afgrænset til a1le sider med brædder som sikring mod at børn og ikke-svømmere kunne komme ud på det dybe vand, idet husene var placeret tæt ved strømkanten. Damernes badehus var placeret vestligst, man ser endnu åbningen i bølgeskærmen på kanalmolen, hvor landgangsbroen gik uo. Herrernes badehus 1å ca. 100 nreter længere mod øst, hvilket også fremgår af udskæringen i.$'f' ;".f,*.;r Badehusene set fra stranden nedenfor museet erne. 35

4 bølgeskærmen. Det var kun halvt så stort som damernes, idet det kun var 2 fiøiel og havde kun halvt så mange omklædningsrum, og kun eet tårn over indgangspartiet. Herrernes såvel som damernes badehus var forsynet med en vippe, dog kun ca. 2! meter over vandet. r vinterperioden var husene oplagret på havnepladsen, omtrent hvor sejlklubbens hus ligger. I begyndelsen af maj måned bl-ev udsætningen af husene påbegyndt. På havnens store Pram blev rambukken, en såkaldt Piskebuk, monteret samt lastet med pæle til nedramning. Transporten ud til piadsen foregik ved hjælp af forankret tovværk' og så kunne man hale sig ud til piadsen. Rambukken blev forankret ved alle fj-re hjørner, og så kunne nedramningen begynde. Der var 3 mand til at hale i tovene til loddet, og det foregik ti1 sang af rambukkevisen, der lød sål-edes: Mester, der stod og styrede pælen, var forsanger og begyndte drævende: Heeerrr går et og her går to her går rure højt op for fjerde, femte slag, her går seks og her går syv, her går otte højt for niende, tiende slag, her går el-vte, her går tolvte, her går tretrne højt for fjortrne femtrne slag. Taljen stål skå1: Det var god motion sarntidig at synge og hale i pisken. Når pælene var rammet ned, blev bukken afmonteret, og selve opstillingen af husene kunne påbegyndes. Landgangsbroen blev 1avet, når husene var færdige, hertil brugte vi en rnindre pram, og pæiene blev nedrammet ved hjælp af en forhammer. Umiddelbart efter den lille kanalbros landing lå der et lille træhus, hvor "Badestinne" havde sin plads. IIun solgte billetter og tog temperat-ur på badevandet. EJV. AMTOFT. 36

5 SILKog LFS Idrætsforeningerne i LØgslØr kommune har lavet en sammenslutning, som de kalder SILK. At slutte sig sammen er ikke noget nyt, he11er ikke i LøgsLØr. LØgsLØr Idrætsforening blev stiftet i 1905, og da var der ikke mindre end tre fodboldklubber i byen. Foruden LIF var det KFUMTs idrætsforening og afholdsforeningens If. "Stjernen". På initiatj.v af skomager Martin Sund blev "Stjernen" og LIF få år senere sluttet sammen. Også efter sanmenslutningen var økonomien stram. Det ser ud til at være et gennemgående træk op igennem årene. F.eks. lod foreningen være med 50 og 60-års-jubilæum med henvisning til pengemange1. Byrådet bevilgede dog engang 18 kroner til et nyt mål på markedspladsen, men hizis det blev billigere, skuli-e foreningen ti1- bagebetale resten. For at forbedre økonomien blev der afholdt fester oq basarer med passende mellernrum. Et særligt godt arrangement var basaren d november Der var et stort dansetelt i du Nords gård, ca med Peter Pedersen som den førende, var der lavet en basar-revy. Og så naturligvis lodtrækninger med store gevinster, f.eks. bord, stol og læse1ampe, en rejsegrammofon med fem plader og en symaskine. HjØrnespark. I baggrunden jernbanens vandtårn og Andersens reberbane

6 Under festen var der også sportslige arrangementer, bl.a. et stafetløb, som blev vundet af Ranum Seminarium med roklubben på andenpladsen.. LrF havnede på sidstepladsen, da der gik kludder i nogle af skifterne. En af konkurrencerne gik ud på at gætte navnene på to personer, der blev fotograferet bagfra. For at forvirre begreberne havde de forskej-lige sportsrekvisitter med. E cio>! ]J OJ C) qj.-l lj! o-o t/) 0)6 tl) EOtr IrOOC) o>!-c -rd -1. c't qr c EC O.(J -d oo!e!]jccj.-l O!.d.ofl EEC ulul! ø)..(0tj-l Qo5 C r]frd oc0 C!F) cj.-l 0J tj!.d E o! ørj C o c.i (JE (do > >-l OrC O O rr-13 rr tj O.i Or o u-lh O.i _O c'd 5 -= O 14()!o!! (.).d'-.d ne >S > >=.ij <,C cn-r c!.-r.d.d E Q.d -{>EtJ! c ou >_olj U.]U..o-tOFf ootrqo c! o: tr (doo qj (nqf= 'd U)!UCJ]JO O!lJ OF) :"16+Jro. rjo-1 5. cnqrire Basaren blev en stor succes og gav foreningen et overskud på ca kr. Musikken blev leveret af musikdirektør Ejnar Jensen, som dengang endnu boede i Aars. Han vill-e selv medbringe klaver for 20 kroner + fragt. Året efter blev der arrangeret en ny fest, der efter Programmet var lige så stor. Resultatet blev et overskud På 2300 kr., hvoraf en del måtte bruges til foreningens almindelige underskud. 3B

7 I 1936 ville LØgstør arrangere en unionskamp mellem Brøndersl-ev og Skive, men kampen "b1ev henlag+- til Aars, da Brønderslev fandt Lø9stør stadion så dår1igt, at de ikke kunne løbe risikoen ved at spille en så betydende kanp på den. (IøvxigL ikke første gang en unionskamp er gået Løgslør forbi på grund af stadions mangler) ". I efteråret bl-ev der indkaldt til møde for samtlige sportsforeninger i LøgsLør. Formålet var en sammenslutning, og det l-ykkedes at få vedtagel LØgsLør forenede sportsklubber. Al1e foreningerne skul-le bevare de sædvanlige bestyre.lser, men formændene skulle danne sammenslutningens bestyrelse. Det blev ganske vist vedtaget i l-936, men sammenslutningen bl-ev først effektiv i Tiden var vanskelig og lokaler bj-ev udnyttet til- andre formå1 under besættej-sen, nen når det lykkedes at få et arrangement, var der stor tilslutning, måske fordi der ikke var meget andet at more sig over. Da politiet forsvandt i septernber L944, var en del af med- Iemmerne med til at danne et vagtværn sammen med andre af byens borgere. Det fungerede til krigen sluttede. Sammenslutningens første formand blev Vagn Bro, der kort før var blevet valgt til formand for LøgsLør Idrætsforening. Efter krigen kom der igen gang både i kampe og fester, og det største arrangement sammenslutningen var med til-, var drengeolympiaden i (se KREJL, 4.årg. side 3). Det ser ud ti1, at et vigtigt formål med sammensl-utningen vår at kunne tale med større vægt over for kommunalbestyrelsen i spørgsmålet om et nyt stadion. Det så ud til at virke, for a1- lerede året efter sammenslutningen fik den et udmærket nyt stadion på xærvej. Formålet med oprettelsen af SILK har måske været det samme? Sammenslutningen havde repræsentanter for fodbold, gymnastik, tennis, atletik og cricket. Senere kon håndbold til. Det er måske en pudsighed, at cricketklubben kun 2 år før netop var blevet udskil-t fra fodboldklubben. En hel del af sportsgrenene er siden forsvundet fra LøgslØr, men det ser ud til, at tennis igen skal forsøges. I løbet af 1950-erne opløstes sammenslutningen, såvidt det kan ses uden de store avisoverskr ifter. prolog. Forfatlet I Ant dntng af F si6n af Frk. K a r e n N I I s e n. M p-$-"na"r De den unge J${JF so^ med Ryg og allid sur og misfornøjet, synes, at han intet kan? Foden slæber træt og tung, Hænderne er dybt i Lommen, hvoraf mon det dog er kommcn, \an, som ellers er saa ung? Mand, Hoved bøjef, Tænk saa paa en anden Flok, som hver Vaar, naar Frosten svinder, man paa ldrælspladsen finder, der er Liv og Glæde nok. Ryggen ret og Øjet klørt, rask i Handling som i Tanke, Slæl og Legem lige ranke, mens de lølger Boldens Fart. Ingen handler ene her, lalles Hjælp kun Maalct klarer, selv om længe Kampen varer, er de vaagne, een og hver, Et par vers fra prolog 1934.

8 XEG FANDT "M),,4{W# af KARL NIELSEN. FOR[,8DEN Ihder denne overskrift vil KREJL med mellemrum bringe interessante skrivelserr som dukker op i forbindelse med eftersøgningen af stof til tidsskriftet el1er andet. I Kancelliets brevbøger, der har været under udgivelse gennem mere end 100 år, står der under 3.ju1i 1598: Abent brev om forbud mod, at beboerne i LøgsLør driver handel. Det lyder voldsomt, men er jo ikke meget oplysende' Jeg benytlede derfor lejligheden tii at finde det åbne brev, da jeg for nylig fra Rigsarkivet havde lånt dån fi1m, hvori JYske Registre 6 ( ) er affotograferet. drevet findes netop indført deri. Nedenfor gengives det ordret, men med nutidig stavemåde. I tidens stil er sætningerne l-ange' men.logiske nok. Blot skal man være opmærksom På, at "ikke" i sidste afsnit er, hvad Ordbog over det danske sprog kalder en "udfyj-dende (overflødi9) nægtelse,' (OOS "ikke"l1) ). Det "ikke" bør man al-tså springe over. Et åbent brev undersåtterne udi Løgstør anrørendes. Christianus quartus (Chr.4) Gør al-le vitterligt, at eftersom vi kommer udi forfaring' hvorledes at vore undersåtter, som bor på det fiskerleje udi Limfjorden, som kaldes LøgsLøt, skal bruge adskillig købmandskab med kornkøb, kramvarer, købmandsgods og udi andre måder, hvorved vore undersåtter' som bor udi købstæderne deromkring og til os og kronen skal skatte og skylder.på deres næring og bjærgning skal ske forkort, idet fornævnte vore undersåtter udi, LøgsLør skal opkøbe og dem tilforhandle, hvad korn og varer, som ellers til kølrstæderne pj-ejer at indføres ti1 købs, dertilmed skal- hol-de åbne kramboder og udi dem adskillige kramåirei+lfii!$.lfs,:9.i;.,,.i. $ som l9-årig. Han var 21 i I I I

9 I I varer holde til købs og samme deres gods på ulovlige havne at indskibe og udskibe. Da på det, at slig ulovlig handel nu må blive afskaffet og vore undersåtter borgere udi vore købstæder deromkring 1iggende må blive ved magt og des bedre søge deres næring og bjærgning, hvoraf de til os skal skylde og skatte, vij- vi hermed strengej-igen og alvor-.ligen have forbudt a1le vore undersåtter' som bor På fornævnte LØgsLør, at de herefter ikke skulle bruge nogen købmandskab enten med kornkøb' kramvarer el1er udi andre måder, som borgerlig handej- og købmandskab vedkommer; men dersom de vil- bruge slig handel' da skal de begive dem ind udi vore købstæder' enten til- Aalborg' Viborg e1l-er andetsteds udi købstæderne, hvor de lyster' og dem der at være frit for at søge borgerlig næring og bjærgnin9, eftersom enhver sin lejlighed der bedst vil tilstede. Dersom nogen befindes herimod al gøre, han da ikke vil have forbrudt, hvad han har med at fare, og derforuden straffes som vedbør, hvorefter al-le og hver kunne vide sig at rette og for skade at tage vare. Hafniæ (København) 3.juti anno 98. Som man vil se, fortæller brevet om, hvordan handelen har fl-oreret i og omkring LøgsLØr' ved år Vi hører om, hvordan regeringen Prøvede at komme den i1legale handel ti1 Iivs. Tilskyndelsen hertil er nok kommet frå købstæderne (Aalborg og Viborg), der kunne Påberåbe sig deres privij-eeier' Endelig Præsenteres vi for de straffe, man vil1e gribe til, hvis folk i og om LØgsLØt ikke vi1le efterleve forbuddet. Der skulle son bekendt gå 300 år, før LøgstØr fik de købstadrettigheder, som man nok allerede dengang ønskede sig. 6t ftort $crtt borildrenfebe og foonbpiflebe ryf øcn6cf icr CE ubfalgef frc 60 Øre pr.!pb. CIu illnngtrr Lltftn nf ullr Slsnr ilttrru I I lnto$rolilft 8. lflcttttu3fen Setnbonceobc, 8oefror, 8orrrtiltn0, onbefote6 i liit tit $oget fen!ørenbc ubførc6 fmtlt og llrofpeftcr of SrgFsr [æ[beå frc 26 Øre. beførge6pcq$efilllno. lolbbatt tlt b{lligfte $dfet. Soto0rofcrlno rbc 4),

10 frldl,e J Resraurant - Bevar{.n tng Gætlg,rergå rd -Værlshus Kn"1 pe - ØLhuts LøgstØr har som gammel søfarts- og fiskerby gennem tiden haft nange værtshuse. fgennem 1800-ta1l-et var der altid mindst 9-10 på samme tid. Et af dem havde pligt ti1 at modtage rejsende svende i logis. Det gik på omgang. ornkring midten af århundredet kunne man besøge f.eks.: Springborg, Krog og Hyllebjerg, Pretzmann, Hansen, Larsen, Sønderholm og Schow. Hvor mange af dem, der var hoteller, og hvormange beværtninger, kan ikke På den tid skulle der ikke meget til- for at nedsætte sig som værtshusholder, (bortset fra byrådets til-ladelse), en stue med et par borde og sto1e, og et anker brændevin ved siden af et anker ø1. Ø1let kom antagelig fra Hans Theilmanns bryggeri, der 1å i Strandstræde fra ca Det bl-ev startet af faderen, skipper Jens Theilmann, der havde været nødt til at gå i 1and, og han fik sendt en karl ved navn Stausgaard ti1 et brygge- Bag æresporten ses Hote] "Limfjorden"s takkede gavl. 42

11 ri for at lære faget. Sønnen Hans overtog det i 1860, og det var en bl-omstrende virksomhed gennem mange år. Næringsloven af 1857 gav i virkeligheden frit spil med hensyn til at starte et værtshus. Det krævede dog stadig kommunens til1adelse, og den kunne være ret vilkår1ig. Den 24. sept fik skipper Rosenberg afslag med den begrundelse, at der var værtshuse nok. Den 6.okt. fik købrnand F.Mø1ler bevilling, og i løbet af næste år blev der givet ikke mindre end 8 bevillinger til værtshushold. Med de eksisterende værtshuse har der været så mange, at der ikke blev 100 indbyggere r alle a1dre pr. beværtning! Folkedansere på scenen. De har Det fine hotel, der hævede sig over al-nindeligheden, var midt i århundredet "Limfjorden". Det 1å ved havnen lige øst for Simonsens købmandsgård. Fra søsiden kunne man se den takkede gavl-, der vendte ud mod fjorden, og det var også her dampskibet "Aalborg" Iagde til med Frederik d. 7. ombord, da han besøgte byen i anl-edning af kanalens indvielse d. 13. juli HeL var den store festmiddag, hvor kongen holdt tale og mente, at da nu spørgsmålet om farten gennem Limfjorden var iormodentlig danset i salenl i-øst, niåtte de i gang med en bto el1er dæmning over til den nordre side. Hotell-et havde en dansesal over stalden, og her blev der i 1880 bygget en teatersal med en scene, der ikke var ret stor. Hotell-ets. gård bagved havde indkørsel fra Skolegade. Det havde omkring 1880 skiftet navn til "Phønix", men kort efter århundredskiftet stod der "Hotel- Hanherred" over porten, Det kom nu til at hedde "PhØnix" igen, men havde efterhånden mistet sin betydning. 43

12 Udsigt fra østerbrogade mod skolegade ned indgang til- "Hanherred". ca,i905. I f908 blev' det afholdshotel og sluttede karrieren i 1918, da bygningerne blev revet ned. Stenene blev brugt ti1 huset Fredensgade nr.5, men de havde været udsat for søluft i så mange år, at huset har sit døje med at holde fast på pudset derr dag i Cag. (fortsættes) Hotel "Phønix" kort før det blev afholdshotel. ca

13 BUt I sidste nummer af KREJL var der en orntale af Håndværkerforeningens mandskor. Det har givet anledning til forskellige reaktioner. F.eks er der konmet et billedd fra en datter af dirigenten Andreas Munch, Elisabeth Thau Jensen, Det forestiller et blandet kor, som skulle være en afløser af mandskoret, også med Munch sorn dirigent. OANUO En sammenligning af dirigentens alder på de to billeder, kunne give den fornemmelse, at de nærmere er samtidige, men det er kun et gæt. Der er nemlig det ejendommelige, at nogle af byens ældre, der normalt kan bruges til at identificere personer på 9am1e billeder, i dette tilfælde ikke har kunnet genkende en eneste udover Munch selv. *

14 Der har jo eksisteret adskillige kor i Løgstør og omegn igennem tiderne, men forespørg- t sler hos nuværende og tidligere korledere har været forgæves. Ingen kender noget tii- efterladte papirer fra korene. Forsvarsbrødrene startede et kor i Det var naturligvis et mandskor. Det ophørte efter nogle års forløb, og man prøvede først igen i Koret fik kun kort l-evetid. Omkring 1925 eksisterede et stort bl-andet kor med Andreas Munch som dirigent. Han blev af1øst af lærer Aage Vittrup, men vi har kun billederne, ingen oplysninger. Efter 1950 er Ove Gade dirigent, og siden følger en l-ang række indtil det nuværende LØgslør koret, som begyndte i I975. Eøgstør Jlorforcnings J{oncert 9ndos den 26. Moas rq:q i Qaro :4asc 'Dilbup f* 'D,. tudaø 7.l. U.h 4D.rt.xJaail f,&...a l4r. 2aø &lpt-an,ltø,,' LøgslØr blandede kor ca.1925 med dirigenten A.Munch og hans kone i nidten. 46

15 LØgstør blandede kor først i l930-erne. Dirigent Aage Vittrup. Det første af de to korbilleder er fra ca og A.Munch er stadig dirigent. Navnene på ca. 75? af sangerne er oplyst. Oppe til højre bagest står korets komrnende dirigent 1ærer Aage Vittrup. Der kan også genkendes red. Knudsen, købmand Laursen og maler Gundersen. Det andet billede med Vittrup som dirigent må være fra en gang i 3O-erne. Han var dirigent ti1 op i 1940-erne, men vi ved ikke nøjagtigt hvor 1ænge. Begge kor er på ca. 40 sangere, og det er ret imponerende. De er opstillet i teatersalen på Hotel du Nord. Disse oplysninger kan nåske få en eller flere til at kigge nøj,ere ef ter i gemmerne, orn der skull-e have skjult sig noget materiale fra nogle af alle disse kor. S,ft"rLyst! I folketæ1lingen 1870 i LøgstØr optræder en adresse, der hedder : Compagnistræde. Der skulle bo en mand ved navn J. Schilder. Det kan ikke være rebslager Johs. Schilder, der var virksom sidst i ta1let. Det er første gang vi hører det gadenavn. Er der nogen blandt læserne, der kan oplyse, hvor strædet eventuelt har J-igget? 47

16 ReL tel- Eg. DEt et KREJLS opgave at spej- 1e fortiden, men ikke på den måde, som det er gjort her. Se hvad der skete i forr ige nummer : "Drengelejren" på Markedspladsen ca Billedet af drengelejren på markedspladsen var blevet spejlvendt, og der indløb omgående en indsigelse. Der var altså ihvertfald een J-æser, der var opmærksom. Slagteriet 1å ikke som det skulle, heller ikke dampbadeanstalten, og solen kom ind fra nord! Det må altså konstateres, at korrekturl-æseren (det er osse mig) havde sovet. Til gengæld kommer billedet een gang til, og ti-l g1æde for de æl-dre læsere kommer navnene på drengene. De bringes i den form, som de blev meddelt af SØren KØster Elming. Bageste række fra venstre: 1. Ho19er Knudsen (politi) 2. Jens Bay. 3. Carl Emil Hansen. 4. Louis Jeger. 5. Aage Lorentsen. 6. Frede Nissager. 7. KØster Elming. 8. Aage SØrensen Birkely. 9. Kai Lykke Ewald. 1o. Kai Schaltz 11. Svend Thomsen (pedellens søn) 12. Rich. Andersen (herreekviperingshdl. ) 13. Lars Petersen. 14. Søn af Marie JØrgensen. 15. Chr. Jensen (Chr. Sup) 16. Harald Jespersen (sagf. J.) 17. Henhing Nors. 18. Vermund Jensen (senere Alestrup spks. ) 19. Chr. Lauersen (ølbrygger L.) Forreste række siddende fra v.: 1. Johs. Petersen (1ærer) 2. Per MØ11er. 3. Niels Kjelgaard. 4. Kai Aasted. (01ie-Aasted) 5. Aage Lorentsen. 6. og'i. ukendte. 8. Jørgen SØrensen. 9. Kaj iespersen. 10. og 11. ukendte. 12. Peter Pbtersen. (slagter P.) KØster Elming har anbragt Aage Lorentsen som nr.5 både stående og siddende. Er der nogen, der vil give et bud på, hvem der er den rigtige? i 48

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Torvet. beværtningen til 1912. Truk: Lystryk. Udgiver: F. C. Madsen, Eneret, Aarhus. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 Torvet Postkort med forkert tekst forekommer også. Her er Grenaa kirke blevet til Gammel Købmandsgaard i Grenaa. Tryk: Maskinfremstillet fotokort. Udgiver: Vilhelm Hansens Bog & papirhandel. Grenaa. Eneret

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tråde i Trine Kræn s liv

Tråde i Trine Kræn s liv EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1988.1 (14. årgang ). Siderne 44-53 Tråde i Trine Kræn s liv Af ANNA LISE RASMUSSEN En gulnet koppeattest dateret 9. august 1861 danner indledningen

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Fra "LIV I LAUGET" nr. 150, april 2015

Fra LIV I LAUGET nr. 150, april 2015 Fra "LIV I LAUGET" nr. 150, april 2015 De tre Ting fra Fyn I folkedansernes hæfte "Gamle Danse fra Fyn og øerne" står dansen "Tre Ting". Hæftet blev udgivet i 1933 på baggrund af indsamling af Ane Marie

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (Fjerde del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

25 I Bakkens tjeneste

25 I Bakkens tjeneste 25 I Bakkens tjeneste Ikke fordi der skal gøres noget stort nummer ud af det, men netop nu er det 25 år siden jeg kom i bestyrelsen. Så her et lille tilbageblik: Jeg kan jo sige, at jeg blev headhunted

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse KREJL årg. 1 25

Indholdsfortegnelse KREJL årg. 1 25 Indholdsfortegnelse KREJL årg. 1 25 Skriv søgeord i feltet Find Artiklens titel Indhold Årg. nr. - side Løgstøregnen gennem 8000 år Præsentation af området omkring Løgstør 1-1-3 Da Aggersundfærgen skulle

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år - Jeg har siddet på den mange gange på terrassen, fortæller Anders Kappel, der bor på gården i dag Af: Linette K. Jespersen, Ekstrabladet.dk Anders og Christian

Læs mere

Side Spalte Afsnit Linje Tekst

Side Spalte Afsnit Linje Tekst Side Spalte Afsnit Linje Tekst Forklaring 5 v 1 5 Viggos hus Dybvigvej 40 5 Morten Hansens hus Dybvigvej 51 9 Maskinfabrik Dybvigvej 45 h 3 2 Kaj Nielsens forretning Dybvigvej 41 8 h 1 4 Ejler Kulles hus

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst)

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Fra den nye købstadsudstilling på Dommerkontoret. 124 Chalotte C.K.

Læs mere

Søndergade og Sønder Mølle

Søndergade og Sønder Mølle Søndergade Her ses igen købmandsgården og lige efter denne ses Kannikegades udløb i Søndergade. Overfor købmandsgården ses Hotel Dagmar som det så ud omkring år 1908 før ombygningen. Bygningen der var

Læs mere

Hareskovbys første børnehave 50 år

Hareskovbys første børnehave 50 år 1 Hareskovbys første børnehave 50 år Et tilbageblik i 1986 Børnehaven var et pionerarbejde igangsat af det unge ægtepar, Svend og Ingeborg Lund, der i 1931 kom til Hareskovby som tilflyttere, de første

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Mek. Anna Brynskov (& Vanja Holmaa)

Mek. Anna Brynskov (& Vanja Holmaa) Mek af Anna Brynskov (& Vanja Holmaa) SCENE 1. EXT. UNDER RINGGADEBROEN, EFTERMIDDAG (17) er ude med sine to venner (16) og (18). står med en graffitidåse i hånden til højre for de to andre og sprayer

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Vejledning til indtastning af Mindeblade

Vejledning til indtastning af Mindeblade 1 Vejledning til indtastning af Mindeblade Mindebladene er standardiserede mindeskrifter over sønderjyder, der faldt under Første Verdenskrig, indsamlet af Vælgerforeningen for Nordslesvig. Mindebladene

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE UDVALGT OG INDLEDET AF HAKON STANGERUP TEGNINGER AF EBBE SADOLIN JESPERSEN OG PIOS FORLAG KØBENHAVN MCMXLII INDHOLD INDLEDNING V KAI HOFFMANN Ensom Aften (»Liljer i Mørket«.

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Læreruddannelse samme sted i 208 år nu er det slut

Læreruddannelse samme sted i 208 år nu er det slut Fra læreruddannelsens historie 2011 1 / 6 Læreruddannelsen før og nu Fem tv-udsendelser med historier fra læreruddannelsen - på dk4 og folkeskolen.dk Ved Pernille Aisinger pai@dlf.org og Thorkild Thejsen

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng

Projekt Godnat CD. Se jeg ligger i min seng Projekt Godnat CD Se jeg ligger i min seng Se mig jeg ligger i min seng x 2 Og tænker på alle de skøre ting som jeg så ud-i-haven her idag Uh-ha - Jeg tror - jeg så en stor giraf, men dens prikker de var

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen BANGSBO-LOGO PANTONE 187

Månedens. Bangsbo Museum & Arkiv. Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen BANGSBO-LOGO PANTONE 187 Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen butik har dybe rødder tilbage til dengang, frederikshavnerne begyndte at køre på cykel i begyndelsen af sidste århundrede. Herluf Pedersens

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Slangerupsgade forsvinder

Slangerupsgade forsvinder 10 Slangerupsgade forsvinder Lars Mørch Skynd dig, kom! Om føje år Slangerupsgade som en betonvæg står Dette omskrevne citat indrammer gruopvækkende nok den omvæltning, der foregår i disse år i Slangerupsgade.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen.

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. Fra det grønne område ovenfor havnen (tv). Den centrale plads midt i byen (th). Den

Læs mere

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan:

Skovkontrakten. Skovkontrakten lyder sådan: Skovkontrakten Skovkontrakten, den er vigtig! Alle dyr og nisser har skrevet under på den, og har lovet at holde den. Hvis der er en eller anden der bryder den, vil ingen af de andre have noget med dem

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Lillegade Længere nede af Lillegade kommer vi til Vestbanegade, og her ser vi Grenaa Vestbanegård. Vestbanegården i Grenaa blev indviet den 26. juni 1917, efter at Ryomgård Gjerrild fra 1911 var blevet

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere