Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi"

Transkript

1 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013

2 INDHOLD 1. FORORD VÆKSTTEAMETS VISION VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9 Turisme- og oplevelsesøkonomiens udfordringer...9 Turisme- og oplevelsesøkonomiens betydning for Danmarks økonomi Udviklingen i dansk turisme og oplevelsesøkonomi Dansk turisme frem til VÆKSTTEAMETS ANBEFALINGER Anbefaling # 1: En stærk organisering og en samlet national strategi Anbefaling # 2: Revitalisering af dansk kystturisme Anbefaling # 3: Fælles strategisk markedsføring og branding Anbefaling # 4: Styrket international tilgængelighed Anbefaling # 5: Flere kultur-, viden- og sportsbegivenheder til Danmark Anbefaling # 6: Service og produktivitet i dansk turisme skal være i top Anbefaling # 7: Digitalisering og ny markedskommunikation Anbefaling # 8: Rammebetingelser for lige konkurrencevilkår VÆKSTTEAMET FOR TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI

3 1. FORORD Dansk turisme og oplevelsesøkonomi udgør en styrkeposition, som Danmark kan være stolt af. Erhvervet skaber årligt en omsætning på omkring 82 mia. kr. og beskæftiger næsten fuldtidsansatte fordelt i hele Danmark. Der er et stort internationalt vækstpotentiale for dansk turisme, som Danmark har mulighed for at realisere. Styrkepositionen opretholdes af stærke relationer og tæt samarbejde mellem et stort antal offentlige og private aktører. En stærk udvikling inden for turisme og oplevelsesøkonomi kommer både vores udenlandske besøgende til gode såvel som danskerne. Investeringer i turisme og oplevelsesøkonomi gavner Danmark i form af job- og vækstskabelse, og er til gavn for danskerne i form af flere og bedre ferie- og oplevelsestilbud. Men Danmark som helhed taber internationale markedsandele, og derfor er det vigtigt at forholde sig til de udfordringer, Danmark står over for på området. Det drejer sig om Danmarks høje prisniveau, den negative produktivitetsudvikling, kvaliteten i produktet, og at de traditionelle målgrupper fravælger Danmark som destination, hvilket særligt rammer kystturismen. Det skal vi have vendt om på. Regeringen har bedt Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi om at komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes vækst og jobs i dansk turisme og oplevelsesøkonomi. For det første har opgaven været at belyse erhvervsmuligheder inden for turismen og oplevelsesøkonomien, herunder muligheder relateret til globale vækstmønstre og turismens værdikæde. For det andet har vækstteamet haft til opgave at identificere, hvad der skal til for at skabe yderligere vækst og arbejdspladser på området, f.eks. hvordan vi tiltrækker og fastholder turister fra nær- og fjernmarkeder, hvordan turisme- og oplevelsesproduktet kan udvikles og hvilke rammevilkår, der skal til for at øge konkurrencedygtigheden. Og for det tredje har opgaven været at sondere mulighederne for styrkede offentlig-private partnerskaber omkring destinations- og produktudvikling samt markedsføring. Regeringens ambition om at forbedre vækstvilkårene inden for dansk turisme og oplevelsesøkonomi - givet til udtryk i regeringsgrundlaget, med udpegningen af styrkepositionen og senest med vigtige tiltag i Vækstplan DK (øget momsfradrag og sidestilling af sommerhuse med helårsboliger i boligjob-ordningen) - er en positiv udvikling, som er i tråd med vækstteamets tanker, og som vi gerne vil kvittere for. Vækstteamet præsenterer hermed 8 anbefalinger til, hvordan der fremover kan skabes yderligere vækst og jobs i dansk turisme og oplevelsesøkonomi. Arbejdet har stået på siden september 2012 og har involveret en løbende dialog med aktører fra turismen og oplevelsesøkonomien. Derudover har vækstteamet modtaget en lang række inputs fra organisationer og virksomheder. Endeligt er der blevet gennemført to analyser, hvor den ene belyser, hvordan man i andre lande er lykkedes med at skabe fornyet vækst på området, og den anden belyser tendenser i efterspørgslen hos turister på de nye vækstmarkeder. Alt dette har bidraget til at skabe et kvalificeret grundlag for udformningen af vækstteamets endelige anbefalinger. Anbefalingerne udgør en række konkrete realistiske bud på, hvordan vi når målet om, at dansk turisme og oplevelsesøkonomi skal vinde internationale markedsandele, samarbejde bredt mellem offentlige og private aktører og have mod til målrettet prioritering. 3

4 Vækstteamet er opmærksomt på, at alle parter både private og offentlige aktører skal bidrage, hvis turismens vækstmuligheder skal realiseres og vi i samarbejde skal få endnu flere turister til at vælge Danmark som rejsemål. Erhvervet skal prioritere at løfte kvaliteten, servicen og oplevelsesværdien i produkterne og bidrage til at styrke den fælles internationale markedsføring af Danmark som rejsemål. Det offentlige skal skabe konkurrencedygtige rammevilkår for en effektiv og koordineret turismefremmeindsats. Det er vækstteamets vurdering, at resultatet af implementeringen af anbefalingerne bliver et Danmark, som er bedre rustet til at skabe vækst og jobs i fremtiden inden for turisme og oplevelsesøkonomi i hele landet. Dorte Krak Formand for Vækstteamet for turisme og oplevelsesøkonomi 4

5 2. VÆKSTTEAMETS VISION Vækstteamet har følgende vision: Dansk turisme og oplevelsesøkonomi skal vinde internationale markedsandele og bidrage til væsentlig vækst- og jobskabelse i Danmark. Danmark skal være synlig, let tilgængelig og attraktiv som turistdestination og være kendt og vælges for sine unikke oplevelser af høj kvalitet. Turismen og oplevelsesøkonomien er et strategisk væksterhverv for Danmark. Den nationale og internationale turisme i Danmark har en omsætning på omkring 82 mia. kr. og beskæftiger næsten fuldtidsansatte i hele Danmark og bidrager dermed til vækst og velfærd i det danske samfund. Danmark har et stærkt udgangspunkt med næsten ligeså mange udenlandske turister som Norge og Sverige tilsammen. Desværre oplever vi ikke de samme vækstrater i turismen, som andre europæiske lande. Siden finanskrisen begyndte, har Danmark mistet 1,8 pct. af sine udenlandske overnatninger, mens Europa som helhed er gået frem med 5,4 pct. 1 Danmark har således tabt markedsandele til konkurrenterne i Europa. Denne udvikling fortæller os, at vi potentielt kan gøre det meget bedre. Vækstteamets ambition er, at Danmarks vækst i udenlandske turister skal på niveau med resten af Europa. Hvis dette sker, er der et potentiale for en vækst på op mod 4,8 mio. udenlandske overnatninger i Danmark frem mod 2020 (se figur 2.1.). 1 Foreløbige tal. Kilder: Nationale statistikbureauer, TourMIS og Tourism Economics. 5

6 Figur 2.1: Vækstambition for dansk turisme og oplevelsesøkonomi ,0 27,0 26,8 mio. overnatninger 26,0 25,0 24,0 25,7 23,0 22, Status quo Hvis Danmark udvikler sig som Europa Note: Status quo fremskrivningen skal forstås som den prognose, der foreligger såfremt Vækstteamets anbefalinger ikke gennemfres. Kilde: Baseret på forecast fra Tourism Economics og VisitDenmark Ambitionen er med andre ord, at dansk turisme skal skabe samme vækstrater i udenlandske overnatninger, som det forventes i resten af Europa frem mod dvs. i alt 21,6 pct. i hele perioden og en gennemsnitlig årlig vækst på 2,5 pct. Ud fra en gennemsnitbetragtning betyder dette en vækst på op mod 4,3 mia. kr. i turismeomsætning i forhold til 2012, svarende - alt andet lige - til ca beskæftigede årsværk. Hertil kommer potentialet i yderligere vækst i antallet af danske turister i Danmark. En forudsætning for at vækstambitionen kan realiseres er dog, at vi i fællesskab private som offentlige aktører står sammen herom, og at de anbefalinger, som vækstteamet her fremlægger, gennemføres. Vækstteamet har i arbejdet vendt blikket mod andre lande, hvor man har vendt udviklingen og skabt ny vækst på erhvervsområdet 2. Der er mange læringspunkter at hente i de udenlandske succeshistorier, eksempelvis er nogle kendetegn, at der generelt investeres i vækst, at der udøves en professionel og stærk ledelse i alle udviklingens faser, bedre styring og en større professionalisering af organisationerne. Det er bl.a. dette internationale udsyn, som har givet inspiration til vækstteamets vision og anbefalingerne til, hvordan denne skal realiseres. Turismen og oplevelsesøkonomien er et af Danmarks vigtigste vinduer til den globale verden. Erhvervet er med til at forbinde vores erhvervsliv, vores videnmiljøer og vores kulturliv med verden omkring os. Adskillige millioner udenlandske gæster besøger hvert år Danmark som turister og forretningsrejsende, og langt de fleste rejser hjem som ambassadører for vores land. Sammen med den internationale medieomtale af vore rejseoplevelser og internationale begivenheder er turismen i bred forstand med til at gøre Danmark synlig og kendt i udlandet. 2 Copenhagen Economics 2012, Gode eksempler fra udlandet på vækstinitiativer i turisme og oplevelsesøkonomi 6

7 Turismen og oplevelsesøkonomien er også med til at få det danske samfund til at hænge sammen, når det gælder om at bevare et Danmark i balance. Turisme er et betydningsfuldt erhverv for Danmark i en tid, hvor erhvervsstrukturerne er under hastig forandring. Det gælder i særlig høj grad i Danmarks landdistrikter, hvor turismens betydning relativt set bliver stadig større i takt med at beskæftigelsesmulighederne inden for landbrug og industri bliver færre. I denne sammenhæng har turismen vist sig som en effektiv jobskaber for grupper, som ellers ofte kan have ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og det er et attraktivt deltidsarbejdsmarked for uddannelsessøgende. To tredjedele af turismens ansatte er således kortuddannede og næsten 30 pct. er nydanskere. Det er markant flere end de fleste andre erhverv. Kendetegnet for en stor del af beskæftigelsen i turisterhvervet er endvidere, at det er servicearbejdspladser, der af natur ikke kan eksporteres. Danmark har en række styrkepositioner, som er eftertragtede internationalt. Det gælder bl.a. vores livsstil, natur, kultur, herunder gastronomi og sport i bred forstand. Men konkurrencen om turisterne er hård. Mens det er en mulighed for Danmark, at verden er på vej til at blive én stor markedsplads, så betyder det omvendt, at turisterne i verden har langt flere valgmuligheder end før. Det har især betydning, fordi Danmark er et af de dyreste lande i verden at være turist i. Det giver udfordringer, når mange nye, spændende og billige destinationer vinder frem, der er nemt og økonomisk inden for rækkevidde for turisterne. Udviklingen i dansk turisme har over de seneste år vist et todelt billede. På den ene side har der været tilbagegang for kystturismen, som står for den største del af omsætningen og beskæftigelsen i turismen, og som især tiltrækker gæster fra vores nabolande. Tyskerne udgør fortsat mere end halvdelen af Danmarks udenlandske turister, og bidrager til jobs og vækst i Danmarks landdistrikter. Tilbagegangen i kystturismen skal vendes gennem innovation i kystproduktet og en mere fokuseret markedsføringsindsats på nærmarkederne. På den anden side har der i samme periode været en stærk vækst for især storbyturismen, erhvervsturismen og krydstogtturismen, som tilsammen tegner sig for over 40 pct. af den samlede danske turismeøkonomi. Den er især koncentreret i hovedstaden, som over en længere årrække har haft næsten uafbrudt høj vækst. Denne udvikling bør styrkes yderligere bl.a. gennem fortsat fokus og prioritering af møde- og eventmarkedet, en fokuseret markedsføringsindsats på nye vækstmarkeder som Rusland og Kina, og gennem en sikring af god tilgængelighed til Danmark fra de fjerne markeder. Det er vækstteamets opfattelse, at dansk turisme og oplevelsesøkonomi har et stort uforløst vækstpotentiale, som kan udløses med en fokuseret og ambitiøs satsning på kilderne til vækst og ved at adressere de barrierer og udfordringer, som præger dansk turisme. Det kræver stærk vilje og betydelige indsatser at nå derhen. Alternativet er en fortsat stagnation i de dele af dansk turisme, som i dag er præget af tilbagegang. Og endnu værre, at Danmark ikke kommer med på toget, når markedsandelene på tidens nye vækstmarkeder skal vindes. Det sidste vil ikke kun koste vækst og beskæftigelse i selve turismeerhvervet, men også sætte Danmark bagud i globaliseringen, hvor turismen er én af nøglerne til skabelse af kommercielle, kulturelle og politiske relationer i verdenssamfundet. Vækstteamet anbefaler, at vi med én strategi, ét udtryk i markedsføringen og en stærk organisering skal udvikle erhvervet og tiltrække flere turister til Danmark, som bliver længere, kommer rundt i landet og bruger flere penge. 7

8 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER Vækstteamet fremsætter otte anbefalinger for dansk turisme og oplevelsesøkonomi, som er centrale at adressere med henblik på at sikre vækst og jobskabelse i de kommende år og for at nå vækstteamets vækstambition (som fremsat i figur 2.1). De enkelte anbefalinger uddybes i kapitel 5. Anbefaling # 1: En stærk organisering og en samlet national strategi Danmark skal have én samlet national strategi En stærk organisering skal understøtte en effektiv turismeindsats Der skal skabes øget synergi mellem turisme, kultur, natur, transport og fødevarer Anbefaling # 2: Revitalisering af dansk kystturisme Der skal etableres en stærk udviklingsorganisation for kystturismen Etablering af et nationalt partnerskab for udvikling af turismen på Vestkysten Det skal undersøges, om der kan etableres flere flexboliger i landdistrikterne Anbefaling # 3: Fælles strategisk markedsføring og branding Fælles strategisk markedsføring af Danmark som rejsemål på de prioriterede nærmarkeder og udvalgte nye vækstmarkeder Internationale markedsføringsinitiativer skal koordineres med VisitDenmark Kravet til VisitDenmarks medfinansiering af markedsføringsinitiativer skal være mere fleksibelt Tværministerielt samarbejde om en fælles international branding af Danmark på tværs af kultur, eksport, investeringsfremme og turisme Det internationale tværministerielle presseinitiativ skal genetableres Anbefaling # 4: Styrket international tilgængelighed Det skal være let for turisterne at komme rundt og opleve hele Danmark Global Connected arbejdet skal fortsat prioriteres Københavns Lufthavns skal være en international luftfartshub Danmark skal koble sig på Europas højhastighedsnet for tog Det skal være lettere at få turist- og forretningsvisum til Danmark Anbefaling # 5: Flere kultur-, viden- og sportsbegivenheder til Danmark Indsatsen for at tiltrække og vinde internationale sportsbegivenheder og videnkongresser til Danmark skal styrkes og være langsigtet Der skal udarbejdes en national eventstrategi Anbefaling # 6: Service og produktivitet i dansk turisme skal være i top Der skal gennemføres en ambitiøs og målrettet indsats for at løfte Danmarks personlige service og værtskab Erhvervsfremmesystemet, herunder væksthusene, GTS-systemet m.fl. skal inddrages mere aktivt i arbejdet med at fremme en produktivitets- og serviceudvikling Der skal udvikles viden om service, innovation og teknologi på universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner Kystturismevirksomhedernes forretningskompetencer skal styrkes Anbefaling # 7: Digitalisering og ny markedskommunikation Digitale medier og nye kommunikationsformer skal anvendes offensivt i brandingen og markedsføringen af Danmark. Der skal udvikles et landsdækkende elektronisk bookingsystem for turismeoplevelser. Der skal fortsat arbejdes for at sikre mobildækning i hele landet Anbefaling # 8: Rammebetingelser for lige konkurrencevilkår Der skal fortsat arbejdes for at sikre Danmark lige internationale konkurrencevilkår. 8

9 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER Afgrænsning af turisme og oplevelsesøkonomi i vækstteamets arbejde: Turisme og oplevelsesøkonomien er ikke klart afgrænsede brancher. Normalt opfattes hoteller, campingpladser, feriehuse, lufthavne, bespisningsmuligheder og attraktioner som særligt centrale turistvirksomheder. Men oplevelseserhverv som fx kulturoplevelser, gastronomiske oplevelser, sportsbegivenheder mv. udgør også en central del af turismens værdikæde. Hertil kommer hele detailhandelssektoren og transportsektoren. Turismen kan stå for en central del af omsætningen i disse erhverv, men der er også dele af omsætningen i oplevelsesøkonomien, som ikke er turismerelateret. Det gælder fx den del af en kulturinstitutions eller anden oplevelses omsætning, som forbruges af lokale borgere og virksomheder. Vækstteamet har fokus på den del af oplevelsesøkonomien, som er knyttet til turismen. Turismen defineres altså økonomisk af turistens efterspørgsel og forbrug. Hvis turisten eksempelvis kører i taxa eller går i teateret, så betragtes dette forbrug altså som en del af turismen. Vækstteamet har i sit arbejde beskæftiget sig med både den nationale og internationale turisme. I Vækstteamets anbefalinger anvendes nedenstående afgrænsninger af hhv. nærmarkeder, fjernmarkeder og vækstmarkeder. Det skal bemærkes, at begreberne nær- og fjernmarkeder referer til landenes geografiske placering, mens vækstmarkeder referer til landenes økonomiske udvikling og vækstrater. Ved nærmarkeder forstås de øvrige nordiske lande og resten af Europa. Ved fjernmarkeder forstås resten af verden. Ved vækstmarkeder forstås Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Vietnam, Indonesien, Tyrkiet, Sydafrika, Sydkorea og Mexcio, som er kendetegnet ved høje, stabile vækstrater. Turisme- og oplevelsesøkonomiens udfordringer Dansk turisme står over for en række udfordringer, som bl.a. afspejler sig i, at Danmark har tabt markedsandele i den internationale konkurrence. 3 For det første har vi i Danmark et generelt højt prisniveau, som også gør, at mange turister ikke altid føler, at de får value-for-money. Det danske prisniveau har bevæget sig fra at ligge ca. 30 pct. over EU-gennemsnittet i 1999 til at være næsten 42 pct. højere end gennemsnittet i For restauranter og hoteller ligger Danmark hele 54 pct. højere end gennemsnittet i Se debatoplæg fra Erhvervs- og Vækstministeriet til brug for dialogmøde om turisme og oplevelsesøkonomi den 14. september 2012, hvor de fire udfordringer udfoldes. 9

10 Figur 4.1: Prisniveau for forbrugsvarer og serviceydelser i 2011 (EU27=100) Danmark Sverige Finland Luxenbou Irland Belgien Frankrig Holland Østrig Tyskland Italien UK Spanien Grækenla Cypern Portugal Slovenien Estland Malta Tjekkiet Letland Slovakiet Litauen Ungarn Polen Romanie Bulgarien Schweiz Norge Island Kroatien Tyrkiet Kilde: Eurostat For det andet har turismen en produktivitetsudfordring og en tilhørende indtjeningsudfordring. 4 Eksempelvis har hoteller, restauranter og fritid siden starten af 1990 erne og frem til i dag haft et fald i produktiviteten på ca. 40 pct. Erhvervslivet samlet set har i samme periode oplevet en svag vækst. Især er turismen udfordret ved at have mange små og sæsonudsatte virksomheder. For det tredje har dansk turisme og oplevelsesøkonomi en kvalitetsudfordring, idet udenlandske turister ofte vurderer det danske turisme- og oplevelsesprodukt dårligere, end det er tilfældet i andre lande. Samtidig viser det sig også, at virksomheder inden for turisme og oplevelsesøkonomi er mindre innovative end virksomheder fra det øvrige erhvervsliv. 5 Dansk turisme er i et pris-kvalitetsdilemma, hvor det er svært at øge kvaliteten uden også at forlange en højere pris. For det fjerde viser tallene, at traditionelle kernemålgrupper vælger Danmark fra. Det gælder primært de tyske børnefamilier, som ellers traditionelt har holdt ferie ved de danske kyster. Antallet af tyske overnatninger er faldet fra ca. 15,7 mio. i 2000 til ca. 12,9 mio. i 2012, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Denne udvikling aktualiserer, at det danske turisme- og oplevelsesprodukt, særligt langs kysterne, skal udvikles og revitaliseres, så det i højere grad målrettes behovet og efterspørgslen fra andre relevante markeder og målgrupper. International vækst i turismen International turisme og den dertil knyttede oplevelsesøkonomi oplever trods den økonomiske krise stor vækst. Udviklingen drives af en voksende middelklasse i en række vækstlande, fx Kina, Rusland, Indien og Brasilien, hvor befolkningen i stigende grad får råd til at rejse efter oplevelser i udlandet. At de nye markeder driver væksten, mens de traditionelle store rejselande 4 Produktivitet måler den reale værditilvækst pr. enhed af indsat produktionsfaktor 5 DI (2012): Et synligt, attraktivt og åbent Danmark. 10

11 USA og Vesteuropa er stagnerende, kan også læses i figur 4.2, hvor Rusland og Brasilien er de lande med de største relative stigninger i den udgående turisme. Figur 4.2: Udgående turisme fra udvalgte lande og kontinenter, antal overnatninger (100=2000) Indeks 462; 77 mio Indeks 217; 10,5 mio Indeks 187; 256 mio Indeks 155; 4.682mio. Indeks 115; mio; Indeks 108; mio. Indeks 96; 187 mio. Verden Asien Europa Vesteuropa USA Rusland Brasilien Kilde: Tourism Economics Anm.: De absolutte tal er vejledende, da data ikke er fuldstændig, og da der er afgrænsningsforskelle mellem landene. Danmark skal have del i denne internationale vækst i turismen, men konkurrencen om de købestærke turister og oplevelsesforbrugere er hård. Der skal være fokus på at fastholde de eksisterende kernemålgrupper gennem at sikre kvalitet, produktivitet og value-for-money. Samtidig giver ændrede rejsemønstre og nye vækstmarkeder en række muligheder for at tiltrække nye typer af turister til Danmark. Foreløbige undersøgelser af efterspørgslen fra de nye vækstmarkeder peger på, at de nye turisters motiver for at rejse er meget differentierede grænsende til det nicheprægede. Denne tendens ses også fra nærmarkederne, hvor rejsemotiver i stigende grad drives af nicheinteresser såsom specifikke sportseller kulturelle interesser eller særlige naturinteresser. Det kan være alt fra Windsurfing i Klitmøllers Cold Hawaii, over nationalpark- og gastroturisme til musikentusiaster, der rejser efter genrespecifikke musikfestivaler som eksempelvis metalfestivalen Copenhell. Nicherne er interessante, fordi de i takt med stigningen i den globale turisme kan rumme stor volumen efter danske forhold. Turisme- og oplevelsesøkonomiens betydning for Danmarks økonomi Turisme og oplevelsesøkonomi spiller en vigtig rolle for dansk økonomi. I 2011 købte turister i Danmark for 82,4 mia. kr. og heraf stod udenlandske turister for 34,1 mia. kr. Dette svarer til 3,6 pct. af Danmarks samlede eksportindtægter. Inklusiv afledte effekter står turismeforbruget bag, hvad der svarer til omkring fuldtidsstillinger i Danmark eller 4,3 pct. af den samlede beskæftigelse. 6 6 Kilde: VisitDenmark 11

12 Omsætningen i dansk turisme- og oplevelsesøkonomi har stor betydning for dansk økonomi. I tabel 4.1 er turismens omsætning opgjort fordelt på produkter. Tabellen viser, at omsætningen og beskæftigelsen ikke blot er begrænset til de traditionelle turisme- og oplevelseserhverv, men at en stor del lægges i øvrige erhverv. Tabel 4.1: Turismens omsætning og beskæftigelse fordelt på delbrancher/produkter (2011) Turismeomsætning på produkter Turismeafledt beskæftigelse Produkt mio. kr. Branche Årsværk Overnatning Overnatningssteder Restaurant Restauranter og værtshuse Lokal transport Transportvirksomheder Rejseservice Rejseservice Kultur og forlystelser* Kulturrelaterede brancher** Føde- og drikkevarer samt tobak Føde- og drikkevarer samt tobak Anden detailhandel Andre detailhandels brancher Finans og forsikring Finans og forsikring Boligbenyttelse og ejendomsmægler Ejendomsmæglere, bolig- og husleje Offentlige tjenester, udd., sundheds og social Offentlig service Andet Erhvervsservice Andre brancher I alt I alt *I forhold VisitDenmarks rapport Turismens økonomiske betydning 2011 er kulturforbruget her sammenlægning af produkterne 'Kultur og forlystelser', Teater, bibliotek og andre kulturelle tjenester' og 'Udgivelse, TV/film, musik/radio' der i TSA'en ellers ikke er lagt sammen. **Indeholder brancherne 'Kultur, forlystelser og sport' og 'udgivelse, TV/Radio og IT' Anm.: Der er ikke en 1:1 sammenhæng mellem produkter og brancher. Det skyldes, at de enkelte produkter kan produceres af flere brancher. For eksempel producerer restaurationsbranchen restaurationsproduktet, men overnatningsbranchen producerer også restaurationsproduktet (ud over også overnatningsproduktet). Af andre eksempler kan nævnes produktet 'udlejning af sommerhuse' (et delelement af overnatningsproduktet), der produceres af branchen 'ejendomsmæglere, bolig- og husleje'; produktet 'biludleje' (lokaltranport) der produceres af branchen 'erhvervsservice' og produktet 'udgivelse, TV/film, musik/radio' der produceres af flere brancher - bl.a. 'Udgivelse. TV/radio og IT' og fremstillingserhvervene. Kilde: 'Turismens økonomiske betydning 2011', VisitDenmark. Omsætning og beskæftigelse kan også opgøres efter det formål, den pågældende turist har med sin rejse. Typisk skelnes der mellem kyst(ferie)-, storby(ferie)- og erhvervsturisme. 7 I tabel 4.2 fremgår det, at kystturismen som forretningsområde står for den største omsætning og beskæftigelse. Omvendt har storby- og erhvervsturister et markant større døgnforbrug per turist 7 Kystturisme omfatter ferieturister med overnatning uden for landets fire største byer (København by og omegn, Århus, Odense og Ålborg) på bondegårde, campingpladser, feriecentre, lejede feriehuse, hoteller, lystbådehavne og vandrerhjem. Hertil tælles også besøg af krydstogtgæster uden for de fire største byer (et krydstogtbesøg tælles som én overnatning). Tilsvarende kaldes ferieturisme med betalt overnatning i de fire største byer storbyturisme, mens overnatninger med forretning som formål kaldes erhvervsturisme uanset hvor i landet, det foregår. 12

13 Tabel 4.2: Nøgletal for de tre vigtigste turismeformer Kystturisme Storbyturisme Erhvervsturisme Hele turismen Omsætning* (mio. kr.) Døgnforbrug** (kr. pr. turist) Beskæftigelse*** (årsværk) *** Kilde: VisitDenmark * Dette omsætningstal inkluderer også besøg af familie/venner samt endagsturisme, hvilket ikke er inkluderet i overnatningstallene og døgnforbruget. ** Dækker overnatninger på hoteller, feriecentre, camping, vandrerhjem og feriehuse. *** Antallet af årsværk kan udelukkende opgøres inden for afgrænsede geografiske områder. Således kan det ikke lade sig gøre at opgøre præcist, hvor grænsen mellem kyst- og storbyrelateret beskæftigelse går. Samtidig kan det ikke lade sig gøre at specificere årsværk ift. erhvervsturisme under hhv. kystturisme og storbyturisme. Kystturisme og storbyturisme indeholder således også effekter af erhvervsturismen. Turismeomsætningen udgør den største andel af økonomien i kommuner, der ligger ved kysten (se figur 4.3), fx Fanø med en direkte turisme-andel på 10,5 pct., efterfulgt af Bornholm, Odsherred og Gribskov med henholdsvis 5,3 pct., 5,3 pct. og 5,2 pct. Til sammenligning har København en andel på 2,1 pct. Figur 4.3: Turismeandele af beskæftigede årsværk fordelt på landets kommuner (2011) Kilde: VisitDenmark Note: Den største kategori under beskæftigede årsværk har en stor spændvidde, idet København har et større antal beskæftigede i turismen end nogen anden kommune (satelitregnskab). 13

14 Samlet beskæftiger turismen årsværk. Af disse er beskæftiget inden for kystturisme (inkl. erhvervsturisme) og (inkl. erhvervsturisme) inden for storbyturismen. Nedenstående figur viser endvidere turismeomsætningen fordelt på landsdele. Figur 4.4: Turismens omsætning fordelt på landsdele 2011 (mia. kr.) 20,0 15,0 9,3 10,0 5,0 9,9 0,0 København by Københavns omegn 3,8 4,6 2,7 1,2 1,0 4,1 1,7 2,8 0,6 0,8 2,1 1,3 Nordsjælland Bornholm Østsjælland Vest- og Sydsjælland Fyn Sydjylland 6,5 5,0 Østjylland 6,6 3,1 5,4 2,3 3,2 4,2 Vestjylland Nordjylland Udlandet Danmark Kilde: VisitDenmark Udviklingen i dansk turisme og oplevelsesøkonomi Dansk turisme og oplevelsesøkonomi er som nævnt én af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner. Danmark har næsten lige så mange registrerede kommercielle udenlandske overnatninger som Norge og Sverige har tilsammen, og dansk turisme har bevaret sit markedsfundament med en jævn udvikling de seneste årtier med omkring mio. årlige overnatninger, hvoraf ca. halvdelen stammer fra udenlandske turister. Figur 4.5: Udvikling i antal overnatninger for dansk turisme Millioner Samlede overnatninger Indenlandske overnatninger Udenlandske overnatning Kilde: Danmarks Statistik 14

15 Som det nævnes indledningsvist, er dansk turisme dog under pres. Siden 2000 har dansk turisme som helhed oplevet en behersket vækst på ca. 3 mio. overnatninger. Den relativt stabile udvikling dækker på landsplan over en klar tendens, hvor de indenlandske overnatninger har været stigende siden 90 erne og de udenlandske har været faldende i samme periode. Det sidste er dog ved at ændre sig, idet de internationale overnatninger nu er ved at stabilisere sig (se figur 4.5). Danmark har oplevet vækst i storby- og erhvervsturismen og nedgang i kystturismen Bag de overordnede tal og udviklingstendenser gemmer der sig en todelt udvikling i dansk turisme. Den primære forklaring bag den samlede nedgang i de udenlandske overnatninger er således en markant nedgang i tyske og svenske overnatninger primært i kystturismen, mens storbyturismen, krydstogtturismen og erhvervsturismen har oplevet vækst. Udviklingen viser, at Danmark som helhed taber markedsandele til konkurrenterne i Europa. Siden finanskrisen begyndte i 2007, har Danmark mistet 3,6 pct. af sine udenlandske overnatninger, mens Europa som helhed er gået frem med 5,4 pct. 8 I forhold til lande, som må betegnes som Danmarks primære konkurrenter, har Danmark mistet terræn i forhold til Tyskland (+25 pct.) og Sverige (+0,6 pct.), men vundet i forhold til Norge (-8,6 pct.), jf. figur 4.6. Det er dog værd at notere, at Danmark siden finanskrisens turismemæssige bund i 2009 har klaret sig bedre end vores skandinaviske konkurrenter med en vækst på 8,3 pct. 9, men det ligger dog stadigvæk under Europas vækst på 12 pct. siden Væksten for hovedstadens turisme har været endnu mere markant fra 2009 til 2012, hvor København har været blandt de fem mest vækstende byer i Europa. Figur 4.6: Udenlandske overnatninger i udvalgte lande (2007=100) 130 Tyskland Finland 109 Europa Sverige 101 Danmark Norge Kilde: Danmarks Statistik, TourMis, Tourism Economics samt respektive landes statistikkontorer 8 Foreløbige tal. Kilder: Nationale statistikbureauer, TourMIS og Tourism Economics. 9 Lidt overvurderet pga. en fejl i Danmarks Statistiks tal for 2008 og 2009, hvor overnatningstallene er lidt for lave. 15

16 Udviklingen i Danmarks markedsandele hænger tæt sammen med udviklingen i kystturismen set i forhold til storbyturismen. På markeder, der er domineret af storbyturisme, og hvor hotel er den primære overnatningsform, har der generelt set været en vækst over det europæiske niveau, jf. figur 4.7. Figur 4.7: Udviklingen i udenlandske overnatninger i København og øvrige udvalgte europæiske storbyer (2008=100) * København* Oslo Stockholm** Helsinki Berlin Hamburg Amsterdam*** Barcelona*** Wien**** London***** Kilde: European Cities Marketing Beanchmarking report 2012 På markeder, der er domineret af feriehus- og camping, og som indgår i kystturismen, har væksten været under niveauet i det øvrige Europa. Der tegner sig med andre ord et billede af to forskellige spor i dansk turisme. Mens det i en årrække er gået tilbage for turismen under et, oplever især storbyturismen, krydstogtturismen og erhvervsturismen vækst og udvikler sine styrkepositioner år for år. Det er samtidig inden for disse områder, at den internationale turisme er for opadgående. Væksten i storbyturismen, krydstogtturismen og erhvervsturismen har således betydet et markant vækstgab mellem København og det øvrige Danmark (se figur 4.8.a.). 16

17 Figur 4.8.a.: Udvikling i antal overnatninger i København og omegn, Danmark og øvrige Danmark ( ), 2000= København Øvrige Danmark Danmark Kilde: Danmarks Statistik Målt på volumen er turismen uden for København dog fortsat klart størst, se figur 4.8.b. Figur 4.8.b.: Udvikling i antal overnatninger i København og omegn, Danmark og øvrige Danmark ( ) samt omsætning for 2011 Mio. overnatninger Omsætning 2011: 82,4 mia. kr Omsætning 2011: 58,8 mia. kr Omsætning 2011: 23,7 mia. kr København og omegn Landet i øvrigt Danmark Kilde: Danmarks Statistik samt VisitDenmark Anm.: Omsætningen anført for 2011 indeholder mere end blot forbrug generelt af turister, der figurerer i de registrerede overnatninger, som de tre kurver viser. Fx indeholder omsætningen også forbrug blandt gæster i eget feriehus, overnatninger hos familie og venner og endagsturisme. 17

18 Hvis man ser på turismen i hele Region Hovedstaden er omsætningen på 32,1 mia. kr. i Dette tal rummer dog også omsætning, som hører under kystturismen. Det skal bemærkes, at vækstgabet mellem storbyturisme og kystturismen langt fra er et dansk fænomen. Samme billede ses med enkelte variationer også på europæisk plan, hvor de største europæiske byers turismevækst langt overgår landenes generelle vækst. 10 Voksende potentiale i de nye vækstmarkeder Det danske tab af markedsandele, og hovedstadens fremgang i markedsandele i europæisk sammenhæng, siger samtidig noget om de udviklingstendenser, der foregår i form af ændrede rejsemønstre og nye markeder. De vigtigste markeder for dansk turisme i dag er fortsat uden sammenligning de umiddelbare nærmarkeder særligt Tyskland, Sverige, Norge Storbritannien og Holland med en turismeomsætning i Danmark svarende til hhv. ca. 10,8 mia. kr., 6,3 mia. kr., 5,4 mia. kr., 1,6 mia. kr. og 1,1 mia. kr. Udviklingen de seneste år er dog lige så klar; nemlig at tabet af markedsandele særligt sker på de nævnte nærmarkeder, mens Danmark vinder markedsandele på en række nye markeder som fx Brasilien, Canada, Kina, Australien, Rusland (se figur 4.9). Disse markeder er kendetegnet ved at have markant højere døgnforbrug end øvrige markeder. En stor del af dette forbrug bruges på shopping, overnatning og restauranter. Som det fremgår af figur 4.10, som viser fordelingen af antal udenlandske overnatninger i hele Danmark, skal det imidlertid bemærkes, at antallet af overnatninger på vækstmarkederne som udgangspunkt er på et meget lavt niveau og vil derfor ikke de første mange år kunne opveje det tabte på de traditionelle kernemarkeder som i volumen fylder klart mest. For hovedstadens turisme er sammensætningen af markederne dog markant anderledes, og selv om nærmarkederne også her udgør de største andele, tegner der sig en langt mere varieret markedssammensætning. Især Tyskland har en væsentlig lavere markedsandel i hovedstaden, hvor tyske overnatninger tegner sig for 9 pct. af alle udenlandske overnatninger mod de 57 pct., som de udgør på landsplan. 10 Se European City Benchmark Report 2012, udgivet af European Cities Marketing (ECM) baseret på TOUR- MIS, Modul University, Wien. 18

19 Figur 4.9: Udvikling i antal overnatninger i udvalgte markeder ( ) 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Brasilien Canada Kina Australien Schweiz Rusland Frankrig Finland Spanien USA Italien Japan Storbritannien Norge Tyskland Sverige Holland Polen Europa Danmark Overnatningsvækst i Danmark Overnatningsvækst i Europa Vækst i indenlandske overnatninger Kilde: VisitDenmark på baggrund af Danmarks Statistik og Tourism Figur 4.10: Fordelingen af udenlandske overnatninger i Danmark, 2012 BRIK, Asien, Australien og Oceanien Amerika i øvrigt Andre lande 3% Europa i øvrigt (ex Rusland) 1% 2% Tyskland 9% Storbritannien 3% Holland 4% USA 2% Norge Sverige Holland Storbritannien USA Sverige 8% Tyskland 57% Europa i øvrigt (ex Rusland) BRIK, Asien, Australien og Oceanien Amerika i øvrigt Norge 11% Andre lande Kilde: Danmarks Statistik De nye markeder kan på sigt få en særdeles vigtig betydning, særligt for storbyturismen, erhvervsturismen og krydstogtturismens fortsatte fremgang. Ser man på turismeomsætningen fra 19

20 de nye vækstmarkeder i fx hovedstaden bliver billedet endnu mere markant, fordi disse markeders døgnforbrug er markant højere end turister fra hovedstadens nærmarkeder. I 2012 var antallet af overnatninger i hovedstaden fra brasilianske, russiske, indiske og kinesiske turister fx i alt ca Det forventes, at den årlige vækstrate for disse fire markeder i hovedstaden samlet set vil være på omkring 12 pct. frem til Særligt Rusland og Kina er interessante. Begge lande er nogle meget store markeder med en rejsedygtig middelklasse. Især i Kina ventes middelklassen at vokse betragteligt fremover. Rusland er samtidig interessant grundet sin beliggenhed tæt på Danmark. Nærmarkederne havde ca. 2,4 mio. overnatninger i hovedstaden og forventes at vokse med en årlig vækstrate på 3 pct. frem til Dansk turisme frem til 2020 I nedenstående figur 4.11 er der foretaget en fremskrivning af omsætningen på nærmarkederne (her Norge, Sverige, Tyskland, Holland og UK) og vækstmarkederne i hovedstaden for Vækstmarkederne er her defineret med udgangspunkt i de tilgængelige overnatningstal for BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina), men vækstmarkederne tæller rettelig endnu flere overnatninger med turister fra fx Tyrkiet, Sydkorea og, Sydafrika (se definition på side 9). Figur Fremskrivning af omsætningen i Hovedstaden i mio. kr Nærmarkeder mio. kr (2011 priser) Vækstmarkeder Anm.:Vækstmarkederne har i hovedstaden et gennemsnitligt forbrug på 1900 kr., mens nærmarkedernes døgnforbrug er på 1400 kr., hvilket sammen med overnatningstallene kan bruges til at beregne omsætning i hovedstaden. 12 Bemærk: Omsætningen dækker ikke al turisme fra de respektive markeder i Danmark, hvilket er baggrund for, at omsætningstallene afviger fra de tilsvarende omsætningstal anvendt tidligere i anbefalingsdokumentet (fra VisitDenmarks rapport Turismens økonomiske betydning 2011 ). For eksempel dækker overstående ikke overnatninger hos familie og venner og endagsbesøg, hvilket er tilfældet i de tilsvarende omsætningstal anvendt tidligere i anbefalingsdokumentet VisitDenmark og Wonderful Copenhagen forecast baseret på Tourism Economics. 12 Døgnforbrug baseret på VisitDenmarks Turistundersøgelse Døgnforbrug baseret på VisitDenmarks Turistundersøgelse

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Danmark er den mest populære rejsedestination i Norden blandt udenlandske gæster. Faktisk har vi flere udenlandske overnatninger end Norge

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2015 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-11-8

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel

Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Styrket dansk lønkonkurrenceevne gennem de seneste år Nyt kapitel Danmarks lønkonkurrenceevne er blevet styrket betydeligt i de senere år. Det hænger især sammen med en forholdsvis afdæmpet dansk lønudvikling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere