ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen"

Transkript

1 ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

2 l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^ vwvw.l<b.cjl<

3

4

5 for Artekrannmer- og Sukkerbager- Langels Stiftelse, funderet den 14dc April (Kongelig ccnsirmerct den September 1845.) ^ k«0-z-. Trykt hos I. D. (Avist, Bog- og Nobetrykker, Badstu.'strcrde Nr. 1^

6

7 af Guds Naade Konge til Danmark, de Ven- Vers og Vothers, Hertug tit Slesvig, Hotsteen, Storlnarl^Ditmarj^en^auenborg og Vldenborg, Gjore vitterligt: At, eftersom hos Os allerunderdanigst er bleven ansogt og begjert Vor allernaadigste Confirmation paa den herved in mi^iimli heftede FnndatS for Uitekrcrmmer- og Snkkerbaqer- Laugets Stiftelse i Vor Kongelige Restdentsstad Kjobenhavn, dateret 2lde Februar d. A., og hvoraf en ligelydende Afskrift i Vort Danske Cancellie er indleveret, saa ville Vi samme Fundats i alle dens Ord, Clansuler og Puneter, saaledes som den her findes, allernaadigst have consirmeret og stadfcrstet, ligesom Vi og hermed eonfirmere og ftadfcrste samme. Forbydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet staaer. Hinder at gjore. Givet i Vor Kongelige Nefiventsstad Kjobenhavn, den IZde September 18^5. Under Vort Kongelige Segl. (I.. 8.) Efter Hans Kongelige Majestcrts allernaadigste Befaling. Konfirmation paa en Fundats for Urtekræmmer- og Snkkerbager-Langets Stifrelse i Kjobenhavn.

8

9 folge Indbydelse fra davcrrende Oldermand, Agent Johan Adolph Top, blev den 30de Februar 1834 afholdt en overordentlig Laugsforsamling af Urtekrannmerog Sukkerbager-Laugets Interessenter, i hvilken, efter Agent Tops Forslag og Opfordring, frivillige goddædige Bidrag bleve indsamlede i det Viemed, at oprette En Fribolig for trcrngende Interessenter af Langet og disses Enker". Taknemmelig Erindring om Forsynets Beffjcrrmelse over vort Fædreland i de 50 Aar, der snart vare henrundne, siden vor dyrebare nu hoisalige Konge Frederik den Sjette, den 14de April 1784 indtraadte i Statsraadet, var den Bevcrggrnnd, der baade fremkaldte Forslaget og gav det Indgang hos Langets Interessenter. Derfor var det ogsaa Langets Forsamlings eenstemmige Onske, at den 14de April 1834 maatte betegnes og stedse vorde anseet som den Dag, paa hvilken denne milde Stiftelse var bleven funderet. Jfolge LaugSforfamlingens Beslutning af 25de Apri 1844 ere nu efterna?vnte Statuier udarbeidede: 1. Stiftelfeu, faaledes som samme nu er opbygget, beliggende i St. Anna: Vester-Qvarteer paa Hoppens

10 6 Lcrnge Nr. 86, og indrettet til Beboelse for 2l) Familier med 2 Vcrrclfer og Kokken for hver, bestemmes til en Fribolig for Urtekræmmer- og Sukkerkager--Langels trcrngende, vcrrdige Interessenter og disses Enker, og skal bestandig vedblive at vcrre en, det forncrvnte Lang tilhorende, privat Eiendom, og maa derfor denne Stiftelse, dens Bygninger eller anden Formue, nnvcrrende eller tilkommende, ingensinde iuddrages eller forenes med nogen anden Stiftelse eller Indretning. Skulde den paatcrnkte Forening af Haudelslaugeue i Kjobenhavn i sin Tid erholde Lovskraft, forbeholde Urtekræmmer- og Snkkerbager-Langets Interessenter for sig og deres Enker, samt disses Descendenter, der overgaae i det da bestaaende Handelslang, Eneret til denne Fribolig, og forst, naar ingen Trcrngende og Vcrrdige blandt disse Ncrvnte befindes, da skulle de ledige Localer tildeles Trcrngende og Vcrrdige i det davcrreude Handelslang. 2. De Velgjorere, som enten have givet eller i Fremtiden ville skjcrnke Eapitaler til denne Stiftelses Fremme, skulle af Bestyrelsen, i taknemmelig Erindring om deres udviste Gavmildhed, hcrdres ved Anbringelsen af Velgjorernes Navne og Gavens Belob paa Tavler, anbragte paa et passende Sted i Stiftelsen. 3. Overbestyrelsen af Stiftelsen tilkommer en Direktion, som skal bestaae af Oldermanden, Bisidderne, de Eommitterede og tvende i 6 ncrvnte Interessenter, som tillige ere Jnspeetenrer. Sknlde en, som den i 1 ncrvnte, Forandring med Handclslaugene finde Sted bliver, af de davcrreude Interessenter i Urtekrcrmmer- og Sukker

11 7 bager-lauget, at afgjore, til hvem Bestyrelsen af Stiftelsen stal overdrages, dog: at Bestyrelsen stedse skal bestaae af elleve Medlemmer, hvoraf de to ere Jnspeeteurer. Det tilkommer Direetionen, ovcrccnöstcmmende med de heri nevute Love, at foretage Alt, hvad Stiftelsens Tarv maatte udfordre; Direetionen staaer kun Laugsforsamlingen til Ansvar for sin Bestyrelse. Oldermanden er forpligtet til, efter foregaaende Overveielse og Beslutning i et Mode af Stiftelsens Dircetiou, naar Tilsigelse til Langsforsamliug udstedes, hver Gang paa samme at meddele en kort og tydelig Forklaring om, hvad der. Stiftelsen betreffende, agtes foretaget i Forsamlingen. 4. Oldermanden er stedse Formand i Direetionen, og i hans Forfald den crldste af Bisidderne eller Sessionens Medlemmer efter deres Alder i Langets Representation. 5. Ved Forhandlingerne i Direetionen tages Beslutningerne ester Stemmesleerhed, og, naar Stemmerne ere lige, er Formandens Stemme den afgjorende. Af Direktionens Medlemmer vor idetmindste et Alital af li vcrre tilstede, for at gyldige Beslutninger kunne sattes, med Undtagelse af Bestemmelser, som skulle afgjore de Tilfalde, som Paragrapheine 7, 16, 17 og 18 omhandle, hvor samtlige Direetionens Medlemmer sknlle give Stemme. Skulde Nogen af Direktionen i dette Tilstrlde udeblive fra Modet, da skal hans Stemme affordres skriftlig, inden endelig Beslutning tages. 0. Ved Laugsforfamling vcelges Ä Interessenter, udenfor Sessionen, til Stiftelsens Jnspeeteurer; af disse af-

12 8 gaaer ester 1 Aars Forlob den Ene efter Lodtrækning, og da vælges en Anden paa 2 Aar, og saa fremdeles 1 hoert Aar. Gjenvalg kan finde Sted. Jnspcetenrerne have det specielle Tilsyn med Stiftelsen og med de i samme indlagte Familier, hvad Disses Forhold til Stiftelsen angaaer. Som en Folge af Jnspecteurernes Function have Disse Tilsyn med Bygningerne og sammes Vedligeholdelse, og skulle vaage ovcr, at de Bestemmelser, som tages i Henseende til Ordens Overholdelse i Stiftelsen, noiagtigen efterkommes. Finde Jnspcetenrerne sig foranledigede til at andrage Noget, enten om Foranstaltninger til Bygningernes Vedligeholdelse eller om Beboernes Forhold og Ordens Overholdelse i Stiftelsen, saa have de at forebringe det i saa Henseende Fornodne ved de maanedlige Sessionssamlinger, hvilke de da for saavidt tiltrcrde, for at det ved Direetionens Beslutninger kan vorde afgjort, hvad der til Stiftelsens Tarv bor skee. 7.. Iblandt de Interessenter, som udvcrlges til at optages i Stiftelsen, beskikker Directionen Een til Opsynsmand, og foreskriver ham i en scrrskilt Jnstrnr (s. 8 23) hans Pligter. Han stal som Opsynsmand vcrre Jnspcetenrerne underordnet. Den Beskikkede nyder, foruden fri Bolig, som stedse bor vcrre i nnderste Etage, en maanedlig Godtgjorelse, som af Directioncn ncrrmere efter Omstændighederne bliver at bestemme. Opsynsmanden har at fore et uafbrudt og noiagtigt Tilsyn med, at god Orden vedligeholdes i Stistelscus Bygning, og at samtlige Beboere rette sig efter Stiftelsens Reglement; han bor selv strcrbe at afvcerge al Uorden, og naar den finder

13 9 Sted anmcrrke det i den ham overleverede Dagöog, hvilken han hver Uge skal forevise Inspeetenrerne, der have at meddele Attest i Bogen om den skete ForeviiSning. Dersom Opsynsmanden oversidder sine Pligter som saadan, er Direktionen berettiget til strax at afsa:tte ham fra sin Function. 8. Direktionen forsamles i Lobet af de forste 8 Dage i Juni og December Maaneder for at tage Beslutning om de muligt ledigblcvue Beboelseslejligheder, om Anvendelsen af de indkomne Penge, om Betaling af Stiftelsens Gjeld, og overhovedet om dens vcrsentlige Anliggender. Desuden kunne overordentlige Direetions-Forsamlinger afholdes efter Tilsigelse fra Formanden. 9. I hvert Aars Laugsforsamling fremlægger Oldermanden en Liste, paa hvilken Laugets Interessenter indbydes til at tegne sig for nye frivillige Bidrag til Stiftelsen. De tegnede Summer blive strar at indeassere as Formanden, og, naar Pengene indkomme, behandles de efter mrstsolgende Paragraph. Forsaavidt nogle af Laugets Interessenter paa Grund af Forfald ikke have kuuuet give Mode i LaugSforsamlingen, bliver Indbydelsen senere at forevise dem ved Langsbnddet, for at de kunne have Leilighed til, om de ville, at paategnc den. 10. Formanden som Stiftelsens RegnskabSsorer indkasserer Alt, hvad der tilkommer Stiftelsen, imod Qvittering, som dog for Belob af over 100 Nbd. tillige skal forsynes med Bisiddernes Paategning.

14 10 For Stiftelsens Jndtcrgter og Udgifter i hvert forlobet Aar aflcrgger Formanden aarligt Regnskab, hvilket bor vcrre afsluttet 5 Uger for hvert Aars ordinaire Langst forsamling. Formanden drager Omsorg for, at de indkomne Penge snarest muligt gjores frugtbringende og ndfcrttes paa en sikker og betryggende Maade, hvilket samtlige Direetionens Medlemmer have at paasee. Ved hver halvaarlig Directionsforfamling foreviser Formanden Pengebeholdningen eller Beviis for, at de ere anvendte eller gjorte frugtbringende, samt de uindfriede Qvitteringer for endnu ikke betalte Summer; skulde dette af Formanden blive sorsomt, da skal det vcrre Pligt for samtlige ovrige Medlemmer af Directionen, nemlig Visidderne, de kommitterede og Jnfpectcurcrue, at affordre Formanden et crtraordinairt Regnskab for det siden den sidste Directionssorsamling Passerede, og Formanden er da forpligtet til, inden 14 Dage at aflcrgge det saaledes forlangte Regnskab. Forsomme de ovcnna'vnte ovrige Direetions-Medlemmer i det samme Direetionsmode, hvori Utilstrækkeligheden af de tilstedevcrreude Oplysninger om Stiftelsens Formue cller Kassens Tilstand er bleven bemerket, at fordre bemeldte Regnskab og at paasee dets Aslcrggelse til den foreskrevne Tid, da skulle de, Een for Alle og Alle for (5en, staae Stiftelsen til Ansvar for hvad Tab og Skade derved kan vorde foraarsaget. 11. Revisionen af Stiftelsens Regnskab overdrages de af Langet for dets ovrige Regnskaber valgte Revisorer, og det er disses Pligt, saasnart saadanne Misligheder, som omtales i soregaaende Paragraph, opdages, da strax at foranstalte en extraordinair Langsforsamling sammenkaldt.

15 II hvori en midlertidig Bestyrelse kan udnavnes i Modsætning til den ordinaire. Revisorerne bor have ethvert Regnskab revideret 4 Uger ester at det er dem tilstillet. Derefter fremlcrgges Regnskabet med Bilage og Revisionsforretningen til Qvittering af Langet i en Langsforsamling. 12. De Stiftelsen tilhorende offentlige Pengepapirer sknlle altid vare noterede paa Stiftelsens Navn i vedkommende Contoirer. Ligesom de ikke uden samtlige Direetions- Medlemmers Underskrift knnne scrlges, transporteres eller pantsattes, faaledes skal og Paategning deroni meddeles ved Noteringen. I Langets Kasse, til hvis trende fra hinanden forskjellige Laase Formanden og de to Bisiddere sknlle have hver sin Nogle, opbevares Stiftelsens Pengepapirer. 13. Ved allerhoieste Resolution af 51de Februar 1835 er det bifaldet, at euhver tiltrædende ny Interessent i Langet skal indskyde i dettes Kasse 28 Rbd. til Fordeel for Stiftelsen. Med disse Penge bliver at forholde efter foregaaende Paragrapher. 14. Fordet Tilfalde, at Nogen sknlde ville yde en betydelig Gave til denne velgjorende Stiftelse, bestemmes det, at, naar denne Gave belober sig til eet tusinde Rigsban kd åler rede Solv eller derover, og Summen er indbetalt, Giveren erhverver Ret for sig og sin daværende Kone, faafremt hun overlever ham, til at beligge en af Friboligerne i Stiftelsen, saasnart en saadan er ledig, og atter at udove samme Bela?ggclsesret hver Gang den af ham eller hende Indlagte igjcn er ndgaaet, dog at (5n-

16 12 hver som indlcrgges, svarer til de i!; 16 gjorte Bestemmelser. Imidlertid maa en saadan Leilighed ikke staae ledig, og Legator skal derfor inden 6 Uger erkläre, hvorvidt han vil belcrgge Pladsen eller ikke, og i sidste Tilsagde ndoves Belcrggclsesretten sor denne Gang af Direetionen, hvorimod Giveren er berettiget til igjen at afbenytte sin Belcrggelsesret ved indtræffende Vaeancer. 15. Direetionen bor drage Omsorg for, at Stiftelsens Eiendele holdes behorigen assurerede. 16. Ligesom en ulastelig Vandel er Betingelse for al Adgang til Fribolig i Stiftelsen, saaledes ansees i Særdeleshed som vårdige til Fribolig de crldre Interessenter og de, som hensidde med Familie i trangende Omstamdigheder, dog at den Paagjaldende har opnaaet en Alder af 50 Aar og har varet Interessent i Lauget idetmindste i 10 Aar samt i den Tid svaret sine Afgifter til Langet. Direetionen er imidlertid bemyndiget til at belagge Friboligerne med Individer, som ere yngre af Alder end anfort, i det Tilfa'lde, at sårdeles Omstcrndigheder tale derfor. Lige Adgang til Friboliger nyde Interessenternes Enker uden Hensyn til Alderen, iscrr naar de have Born at sorsorge. Ligesom og Enkerne efter de Interessenter, som have havt Fribolig til deres Dod, sremdeles beholde samme, naar de iovrigt svare til de i denne Paragraph ansorte Bestemmelser. 17. Naar den Familie eller Person, hvem Fribolig er soruudt, ved hvilketsomhelst Tilfalde erholder fine Kaar forbedrede i den Grad, at Direetionen ikke längere anseer

17 i:; den qvalisieeret til at nyde godt af Stiftelsen, da er Direktionen m'gjenkaldeligen berettiget til, med anordningsmcrssigt Varsel at opsige en saadan Beboer til at fraflytte forstkommende Flyttedag, og den Paagjcrldende er forpligtet til at efterkomme dette. Men ved den forste Langssorsamling, der afholdes, efterat Opsigelsen er skeet, har Direetiouen at foreligge Langet de Grunde, som have bestemt den til en saadan Forholdsregel. 18. Bega aer Nogen, som er i Besiddelse af Fribolig i Stiftelsen, borgerlig vandrende Handlinger eller iovrigt nogen Overtrædelse af Reglementet, hvorfor dette fastsetter Friboligens Fortabelse, da har Direetionen ufortovet at opsige Vedkommende, saaledes som i forrige Paragraph er bestemt. Dersom Nogen, efterat va'rc advaret i en Dirccti'onsforfamling, gjor sig skyldig i gientagen Uorden og Overhorighed, og saaledes aldeles uvcrrdig til at forblive i Stiftelsen, saa tilstaaes den samtlige Direktion Mvndighed til, at opsige den Paagjcrldeude til Fraflyttelfe den forstkommende Flyttedag, og har da ved natte LangSforsamling at fremlcrgge sine Gnmdc for det Passerede. 19. (5nhver, som erholder Fribolig i Stiftelsen, ber ved lanunes Tiltrsedclsc i en hos Foruianden beroende Protoeol nnderskrive de med Hensyn til Beboernes Pligter gjorte Bestemmelser og modtager desuden et trykt E.remplar af det Reglement, efter hvilket Beboerne have at rette sig.

18 Naar Stiftelsens Midler maatte tillade det, efterat dens Gjeld er betalt, bliver der at tillcrgge enhver i sannne optagen Interessent eller Enke en Understottelse i Penge eller Brcrndsel efter Directionens ncrrmere Bestennnelse. 21. Dersom Stiftelsens Formnestilstand i Tiden skulde tiltage i den Grad, at den, efter Bestridelsen af soransorte Udgifter, tillader at tcrnke paa Udvidelse med flere Loealer, saa vil det Fornodne i saa Henseende as Direktionen vcrre at foredrage i en Langsforsamling. 22. I Tilscrlde, at Tvist maatte opstaae om Forstaaelsen af denne Fundats, eilten iblandt Interessenterne, eller mellem Direktionen og Interessenterne paa den ene, og dem, som nyde godt af Stiftelsen, paa den anden Side, saa bor Tvisten uden Proces og Rettergang afgjores ved en af Langet ndncrvnt Committee bestaaende af fem udenfor Direetionen vcrrende Interessenter, som da knnne tilkalde hvilkenfomhelst lovkyndig Consnlent, de finde for godt. 23. Direetionen haver at ndfcerdige et Reglement til Efterretning for Jnspectenrerne, og et, hvorefter Stiftelsens Beboere have at rette sig, saa og Jnstrur for Opsynsmanden. 24. For at denne Fnndatses Indhold tilfulde kan vcrre bekjendt i Lauget, skal deu, efterat forventende allerhoieste

19 konfirmation derpaa er meddeelt, foranstaltes trykt, og et E.reinplar deraf tilstilles enhver af Langets nnvcrrende og tilkommende-interessenter. København, i den forenede, midlertivigen valgte Committee for ovennævnte Stiftelse, den 21de Februar /. //. />. <7. p. t. Oldermand. p. t. Bisiddere. 6'. />!/</<'. /V.? <>///?. / /. < 7. / / o n 7 ^.»>>»> «-! ^ ^

20

21

22 13001S497S22

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling.

Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Philiatriens Fremstilling af DAAREVÆSENETS BEHANDLING den jydske og roeskildske Stænderforsamling. Aftrykt af Selskabets Forhandlinger. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1845 Det er charakteristisk for

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital.

$ 1. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Fundats for Øbjerggaards Hospital. Jeg Niels Ryberg til Frederiksgave og Øbjerggaard, Hans Kongelige Majestæts Konferentsraad, gør hermed vitterligt, at jeghar stiftet og indrettet, ligesom jeg og herved

Læs mere

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret.

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret. Nørup og Randbølge sognes kirkebog. Jeg Alexander Jacobsøn kom hertil menighederne anno 1679 og holdt min første prædiken dend 5. octobr., da det evangelium indfaldt, ingen kand tiene to herrer. Jeg spurdte

Læs mere

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant.

STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16. Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. STORTHINGS FORHANDLINGER I AARENE 1815-16 Register: Aall, Jacob, Jernværkseier, Repræsentant. - Bemærkninger angaaende Storthingets Medlemmers Tilstædeværelse under Odelsthingets Forhandlinger... Juli

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821

STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821 STORTHINGSFORHANDLINGER FOR AARET 1821 Register: Votum ang. Fortolkningen af Grundlovens. 75 Litr. i... Marts 151. [151] 14) Efter at have taget den vigtige Sag, som nu er forelagt Storthinget til Afgjørelse,

Læs mere

Sankt Hans Hospitals

Sankt Hans Hospitals Beretning om Sankt Hans Hospitals og Claudi Rossets Stiftelses forflytning til Bidstrupgaard Disse Stiftelsers Velyndere og Velgjørere især tilegnet af Hospitalets specielle Direction Malling. Pontoppidan.

Læs mere

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN

UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING. Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN UDKAST TIL LOV OM GÆLDSORDNING Udarbejdet af den ved kgl. Resolution af 8. August 1930 nedsatte Kommission 1 9 4 1 KRIK MYRDAHLS BOGTRYKKERI KØBENHAVN Ved kongeligt Kommissorium af 8. August 1930 nedsattes

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark,

Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, 25. marts 1791. Fr. om adskilligt, der vedkommer Politievæsenet paa Landet i Danmark, fornemmelig i Hensigt til Tienestefolk, hvis Rettigheder og Pligter bestemmes nøiagtigen, saavelsom Rettergangsmaaden,

Læs mere

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement.

Circulaire. Christiania, den 14 de Januar 1832. Fra Den Kongelige Norske Regjerings Finans-, Handels- og Told-Departement. . Departementet skulde herved tjenstlig meddele, at Betalingen for Folkebladet bliver for Fremtiden, istedetfor som i Departementets Circulaire til Postcontoiret af 29 de September f.a. fastsat, at erlægge

Læs mere

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830.

Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. Lenvik Sognepræsts Kopibok 1776 1830. ( Statsarkivet i Tromsø) sd. 535 Skrivelser Embedet vekomende. NB! I min Formands S.T. hr. Proest Schielderups Tid er ialt heranført, men da Bogen ogsaa hertil er

Læs mere

BERETNING ARBEJDSSTRIDIGHEDER FÆLLESUDVALGET AF 1. JUNI 1915 FRA ANGAAENDE KØBENHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S

BERETNING ARBEJDSSTRIDIGHEDER FÆLLESUDVALGET AF 1. JUNI 1915 FRA ANGAAENDE KØBENHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S BERETNING FRA FÆLLESUDVALGET AF 1. JUNI 1915 ANGAAENDE ARBEJDSSTRIDIGHEDER KØBENHAVN TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 1918 I Henhold til Lov Nr. 81 af 12. April 1910 19 har Indenrigsministeriet under 1. Juni

Læs mere

den borgerlige Retspleje.

den borgerlige Retspleje. 2713 Tillæg A. (171). Ordentlig Samling 1901. 2714 Bilag II. Bemærkninger til det af den ved allerhøjeste Reskript af 11te Maj 1892 nedsatte Proceskommission udarbejdede Udkast til Lov om den borgerlige

Læs mere

ldizihalise^ af / ldizihisecj b/ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldizihisecj b/ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldizihisecj b/ XsbenIiAvii / dopenliazen l^oi' OpI/sninZE!' om OZ bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/s'iz>i^ Ancj usei' i'izlilis, please consul^ vwvw.l

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET VIBEVÆNGET KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" DATTERSIELSKAB AF S.m.b.a KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl A. SELSKABETS HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn. Hjemsted Formål

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne,

Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, 24. september 1708. Fr. om Betlerne i Danmark saavel paa Landet, som i Kiøbstederne, Khavn undtagen, Cancel. p. 37. I de fleste Poster nøiere bestemt og forandret v. begge Regl. f. Landet og Kiøbstederne

Læs mere

VALGLOVSKOMMISSIONEN

VALGLOVSKOMMISSIONEN BETÆNKNING AFGIVET AF VALGLOVSKOMMISSIONEN AF 7. JUNI 1952 J H. S C HULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1953 Ved skrivelse af 7. juni 1952 nedsatte indenrigs- og boligministeriet en kommission

Læs mere

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166

Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Landsoverrets Domsact i sagen No. 52/1851. Højesterets sag nr. 166 Justitiarius og øvrige Tilforordnede i den kongelige Landsoverret i Wiborg. Oversigtsbilleder Gjøre vitterligt: at Aar 1851 Mandagen den

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement.

Den Kongelige Norske Regjerings Finans, handels - og Told - Deparetement. No 135 3die Revicions Contoir under Finans, handels - og Told - Deparetement. Herved tilstilles Postcontoiret til Afbenyttelse følgende Blanketkarter m.m: 10 Bøger 1 / 8 Arks indenrigske Karter med 16

Læs mere

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges

Læs mere