ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen"

Transkript

1 ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

2 l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^ vwvw.l<b.cjl<

3

4

5 for Artekrannmer- og Sukkerbager- Langels Stiftelse, funderet den 14dc April (Kongelig ccnsirmerct den September 1845.) ^ k«0-z-. Trykt hos I. D. (Avist, Bog- og Nobetrykker, Badstu.'strcrde Nr. 1^

6

7 af Guds Naade Konge til Danmark, de Ven- Vers og Vothers, Hertug tit Slesvig, Hotsteen, Storlnarl^Ditmarj^en^auenborg og Vldenborg, Gjore vitterligt: At, eftersom hos Os allerunderdanigst er bleven ansogt og begjert Vor allernaadigste Confirmation paa den herved in mi^iimli heftede FnndatS for Uitekrcrmmer- og Snkkerbaqer- Laugets Stiftelse i Vor Kongelige Restdentsstad Kjobenhavn, dateret 2lde Februar d. A., og hvoraf en ligelydende Afskrift i Vort Danske Cancellie er indleveret, saa ville Vi samme Fundats i alle dens Ord, Clansuler og Puneter, saaledes som den her findes, allernaadigst have consirmeret og stadfcrstet, ligesom Vi og hermed eonfirmere og ftadfcrste samme. Forbydende Alle og Enhver imod det, som foreskrevet staaer. Hinder at gjore. Givet i Vor Kongelige Nefiventsstad Kjobenhavn, den IZde September 18^5. Under Vort Kongelige Segl. (I.. 8.) Efter Hans Kongelige Majestcrts allernaadigste Befaling. Konfirmation paa en Fundats for Urtekræmmer- og Snkkerbager-Langets Stifrelse i Kjobenhavn.

8

9 folge Indbydelse fra davcrrende Oldermand, Agent Johan Adolph Top, blev den 30de Februar 1834 afholdt en overordentlig Laugsforsamling af Urtekrannmerog Sukkerbager-Laugets Interessenter, i hvilken, efter Agent Tops Forslag og Opfordring, frivillige goddædige Bidrag bleve indsamlede i det Viemed, at oprette En Fribolig for trcrngende Interessenter af Langet og disses Enker". Taknemmelig Erindring om Forsynets Beffjcrrmelse over vort Fædreland i de 50 Aar, der snart vare henrundne, siden vor dyrebare nu hoisalige Konge Frederik den Sjette, den 14de April 1784 indtraadte i Statsraadet, var den Bevcrggrnnd, der baade fremkaldte Forslaget og gav det Indgang hos Langets Interessenter. Derfor var det ogsaa Langets Forsamlings eenstemmige Onske, at den 14de April 1834 maatte betegnes og stedse vorde anseet som den Dag, paa hvilken denne milde Stiftelse var bleven funderet. Jfolge LaugSforfamlingens Beslutning af 25de Apri 1844 ere nu efterna?vnte Statuier udarbeidede: 1. Stiftelfeu, faaledes som samme nu er opbygget, beliggende i St. Anna: Vester-Qvarteer paa Hoppens

10 6 Lcrnge Nr. 86, og indrettet til Beboelse for 2l) Familier med 2 Vcrrclfer og Kokken for hver, bestemmes til en Fribolig for Urtekræmmer- og Sukkerkager--Langels trcrngende, vcrrdige Interessenter og disses Enker, og skal bestandig vedblive at vcrre en, det forncrvnte Lang tilhorende, privat Eiendom, og maa derfor denne Stiftelse, dens Bygninger eller anden Formue, nnvcrrende eller tilkommende, ingensinde iuddrages eller forenes med nogen anden Stiftelse eller Indretning. Skulde den paatcrnkte Forening af Haudelslaugeue i Kjobenhavn i sin Tid erholde Lovskraft, forbeholde Urtekræmmer- og Snkkerbager-Langets Interessenter for sig og deres Enker, samt disses Descendenter, der overgaae i det da bestaaende Handelslang, Eneret til denne Fribolig, og forst, naar ingen Trcrngende og Vcrrdige blandt disse Ncrvnte befindes, da skulle de ledige Localer tildeles Trcrngende og Vcrrdige i det davcrreude Handelslang. 2. De Velgjorere, som enten have givet eller i Fremtiden ville skjcrnke Eapitaler til denne Stiftelses Fremme, skulle af Bestyrelsen, i taknemmelig Erindring om deres udviste Gavmildhed, hcrdres ved Anbringelsen af Velgjorernes Navne og Gavens Belob paa Tavler, anbragte paa et passende Sted i Stiftelsen. 3. Overbestyrelsen af Stiftelsen tilkommer en Direktion, som skal bestaae af Oldermanden, Bisidderne, de Eommitterede og tvende i 6 ncrvnte Interessenter, som tillige ere Jnspeetenrer. Sknlde en, som den i 1 ncrvnte, Forandring med Handclslaugene finde Sted bliver, af de davcrreude Interessenter i Urtekrcrmmer- og Sukker

11 7 bager-lauget, at afgjore, til hvem Bestyrelsen af Stiftelsen stal overdrages, dog: at Bestyrelsen stedse skal bestaae af elleve Medlemmer, hvoraf de to ere Jnspeeteurer. Det tilkommer Direetionen, ovcrccnöstcmmende med de heri nevute Love, at foretage Alt, hvad Stiftelsens Tarv maatte udfordre; Direetionen staaer kun Laugsforsamlingen til Ansvar for sin Bestyrelse. Oldermanden er forpligtet til, efter foregaaende Overveielse og Beslutning i et Mode af Stiftelsens Dircetiou, naar Tilsigelse til Langsforsamliug udstedes, hver Gang paa samme at meddele en kort og tydelig Forklaring om, hvad der. Stiftelsen betreffende, agtes foretaget i Forsamlingen. 4. Oldermanden er stedse Formand i Direetionen, og i hans Forfald den crldste af Bisidderne eller Sessionens Medlemmer efter deres Alder i Langets Representation. 5. Ved Forhandlingerne i Direetionen tages Beslutningerne ester Stemmesleerhed, og, naar Stemmerne ere lige, er Formandens Stemme den afgjorende. Af Direktionens Medlemmer vor idetmindste et Alital af li vcrre tilstede, for at gyldige Beslutninger kunne sattes, med Undtagelse af Bestemmelser, som skulle afgjore de Tilfalde, som Paragrapheine 7, 16, 17 og 18 omhandle, hvor samtlige Direetionens Medlemmer sknlle give Stemme. Skulde Nogen af Direktionen i dette Tilstrlde udeblive fra Modet, da skal hans Stemme affordres skriftlig, inden endelig Beslutning tages. 0. Ved Laugsforfamling vcelges Ä Interessenter, udenfor Sessionen, til Stiftelsens Jnspeeteurer; af disse af-

12 8 gaaer ester 1 Aars Forlob den Ene efter Lodtrækning, og da vælges en Anden paa 2 Aar, og saa fremdeles 1 hoert Aar. Gjenvalg kan finde Sted. Jnspcetenrerne have det specielle Tilsyn med Stiftelsen og med de i samme indlagte Familier, hvad Disses Forhold til Stiftelsen angaaer. Som en Folge af Jnspecteurernes Function have Disse Tilsyn med Bygningerne og sammes Vedligeholdelse, og skulle vaage ovcr, at de Bestemmelser, som tages i Henseende til Ordens Overholdelse i Stiftelsen, noiagtigen efterkommes. Finde Jnspcetenrerne sig foranledigede til at andrage Noget, enten om Foranstaltninger til Bygningernes Vedligeholdelse eller om Beboernes Forhold og Ordens Overholdelse i Stiftelsen, saa have de at forebringe det i saa Henseende Fornodne ved de maanedlige Sessionssamlinger, hvilke de da for saavidt tiltrcrde, for at det ved Direetionens Beslutninger kan vorde afgjort, hvad der til Stiftelsens Tarv bor skee. 7.. Iblandt de Interessenter, som udvcrlges til at optages i Stiftelsen, beskikker Directionen Een til Opsynsmand, og foreskriver ham i en scrrskilt Jnstrnr (s. 8 23) hans Pligter. Han stal som Opsynsmand vcrre Jnspcetenrerne underordnet. Den Beskikkede nyder, foruden fri Bolig, som stedse bor vcrre i nnderste Etage, en maanedlig Godtgjorelse, som af Directioncn ncrrmere efter Omstændighederne bliver at bestemme. Opsynsmanden har at fore et uafbrudt og noiagtigt Tilsyn med, at god Orden vedligeholdes i Stistelscus Bygning, og at samtlige Beboere rette sig efter Stiftelsens Reglement; han bor selv strcrbe at afvcerge al Uorden, og naar den finder

13 9 Sted anmcrrke det i den ham overleverede Dagöog, hvilken han hver Uge skal forevise Inspeetenrerne, der have at meddele Attest i Bogen om den skete ForeviiSning. Dersom Opsynsmanden oversidder sine Pligter som saadan, er Direktionen berettiget til strax at afsa:tte ham fra sin Function. 8. Direktionen forsamles i Lobet af de forste 8 Dage i Juni og December Maaneder for at tage Beslutning om de muligt ledigblcvue Beboelseslejligheder, om Anvendelsen af de indkomne Penge, om Betaling af Stiftelsens Gjeld, og overhovedet om dens vcrsentlige Anliggender. Desuden kunne overordentlige Direetions-Forsamlinger afholdes efter Tilsigelse fra Formanden. 9. I hvert Aars Laugsforsamling fremlægger Oldermanden en Liste, paa hvilken Laugets Interessenter indbydes til at tegne sig for nye frivillige Bidrag til Stiftelsen. De tegnede Summer blive strar at indeassere as Formanden, og, naar Pengene indkomme, behandles de efter mrstsolgende Paragraph. Forsaavidt nogle af Laugets Interessenter paa Grund af Forfald ikke have kuuuet give Mode i LaugSforsamlingen, bliver Indbydelsen senere at forevise dem ved Langsbnddet, for at de kunne have Leilighed til, om de ville, at paategnc den. 10. Formanden som Stiftelsens RegnskabSsorer indkasserer Alt, hvad der tilkommer Stiftelsen, imod Qvittering, som dog for Belob af over 100 Nbd. tillige skal forsynes med Bisiddernes Paategning.

14 10 For Stiftelsens Jndtcrgter og Udgifter i hvert forlobet Aar aflcrgger Formanden aarligt Regnskab, hvilket bor vcrre afsluttet 5 Uger for hvert Aars ordinaire Langst forsamling. Formanden drager Omsorg for, at de indkomne Penge snarest muligt gjores frugtbringende og ndfcrttes paa en sikker og betryggende Maade, hvilket samtlige Direetionens Medlemmer have at paasee. Ved hver halvaarlig Directionsforfamling foreviser Formanden Pengebeholdningen eller Beviis for, at de ere anvendte eller gjorte frugtbringende, samt de uindfriede Qvitteringer for endnu ikke betalte Summer; skulde dette af Formanden blive sorsomt, da skal det vcrre Pligt for samtlige ovrige Medlemmer af Directionen, nemlig Visidderne, de kommitterede og Jnfpectcurcrue, at affordre Formanden et crtraordinairt Regnskab for det siden den sidste Directionssorsamling Passerede, og Formanden er da forpligtet til, inden 14 Dage at aflcrgge det saaledes forlangte Regnskab. Forsomme de ovcnna'vnte ovrige Direetions-Medlemmer i det samme Direetionsmode, hvori Utilstrækkeligheden af de tilstedevcrreude Oplysninger om Stiftelsens Formue cller Kassens Tilstand er bleven bemerket, at fordre bemeldte Regnskab og at paasee dets Aslcrggelse til den foreskrevne Tid, da skulle de, Een for Alle og Alle for (5en, staae Stiftelsen til Ansvar for hvad Tab og Skade derved kan vorde foraarsaget. 11. Revisionen af Stiftelsens Regnskab overdrages de af Langet for dets ovrige Regnskaber valgte Revisorer, og det er disses Pligt, saasnart saadanne Misligheder, som omtales i soregaaende Paragraph, opdages, da strax at foranstalte en extraordinair Langsforsamling sammenkaldt.

15 II hvori en midlertidig Bestyrelse kan udnavnes i Modsætning til den ordinaire. Revisorerne bor have ethvert Regnskab revideret 4 Uger ester at det er dem tilstillet. Derefter fremlcrgges Regnskabet med Bilage og Revisionsforretningen til Qvittering af Langet i en Langsforsamling. 12. De Stiftelsen tilhorende offentlige Pengepapirer sknlle altid vare noterede paa Stiftelsens Navn i vedkommende Contoirer. Ligesom de ikke uden samtlige Direetions- Medlemmers Underskrift knnne scrlges, transporteres eller pantsattes, faaledes skal og Paategning deroni meddeles ved Noteringen. I Langets Kasse, til hvis trende fra hinanden forskjellige Laase Formanden og de to Bisiddere sknlle have hver sin Nogle, opbevares Stiftelsens Pengepapirer. 13. Ved allerhoieste Resolution af 51de Februar 1835 er det bifaldet, at euhver tiltrædende ny Interessent i Langet skal indskyde i dettes Kasse 28 Rbd. til Fordeel for Stiftelsen. Med disse Penge bliver at forholde efter foregaaende Paragrapher. 14. Fordet Tilfalde, at Nogen sknlde ville yde en betydelig Gave til denne velgjorende Stiftelse, bestemmes det, at, naar denne Gave belober sig til eet tusinde Rigsban kd åler rede Solv eller derover, og Summen er indbetalt, Giveren erhverver Ret for sig og sin daværende Kone, faafremt hun overlever ham, til at beligge en af Friboligerne i Stiftelsen, saasnart en saadan er ledig, og atter at udove samme Bela?ggclsesret hver Gang den af ham eller hende Indlagte igjcn er ndgaaet, dog at (5n-

16 12 hver som indlcrgges, svarer til de i!; 16 gjorte Bestemmelser. Imidlertid maa en saadan Leilighed ikke staae ledig, og Legator skal derfor inden 6 Uger erkläre, hvorvidt han vil belcrgge Pladsen eller ikke, og i sidste Tilsagde ndoves Belcrggclsesretten sor denne Gang af Direetionen, hvorimod Giveren er berettiget til igjen at afbenytte sin Belcrggelsesret ved indtræffende Vaeancer. 15. Direetionen bor drage Omsorg for, at Stiftelsens Eiendele holdes behorigen assurerede. 16. Ligesom en ulastelig Vandel er Betingelse for al Adgang til Fribolig i Stiftelsen, saaledes ansees i Særdeleshed som vårdige til Fribolig de crldre Interessenter og de, som hensidde med Familie i trangende Omstamdigheder, dog at den Paagjaldende har opnaaet en Alder af 50 Aar og har varet Interessent i Lauget idetmindste i 10 Aar samt i den Tid svaret sine Afgifter til Langet. Direetionen er imidlertid bemyndiget til at belagge Friboligerne med Individer, som ere yngre af Alder end anfort, i det Tilfa'lde, at sårdeles Omstcrndigheder tale derfor. Lige Adgang til Friboliger nyde Interessenternes Enker uden Hensyn til Alderen, iscrr naar de have Born at sorsorge. Ligesom og Enkerne efter de Interessenter, som have havt Fribolig til deres Dod, sremdeles beholde samme, naar de iovrigt svare til de i denne Paragraph ansorte Bestemmelser. 17. Naar den Familie eller Person, hvem Fribolig er soruudt, ved hvilketsomhelst Tilfalde erholder fine Kaar forbedrede i den Grad, at Direetionen ikke längere anseer

17 i:; den qvalisieeret til at nyde godt af Stiftelsen, da er Direktionen m'gjenkaldeligen berettiget til, med anordningsmcrssigt Varsel at opsige en saadan Beboer til at fraflytte forstkommende Flyttedag, og den Paagjcrldende er forpligtet til at efterkomme dette. Men ved den forste Langssorsamling, der afholdes, efterat Opsigelsen er skeet, har Direetiouen at foreligge Langet de Grunde, som have bestemt den til en saadan Forholdsregel. 18. Bega aer Nogen, som er i Besiddelse af Fribolig i Stiftelsen, borgerlig vandrende Handlinger eller iovrigt nogen Overtrædelse af Reglementet, hvorfor dette fastsetter Friboligens Fortabelse, da har Direetionen ufortovet at opsige Vedkommende, saaledes som i forrige Paragraph er bestemt. Dersom Nogen, efterat va'rc advaret i en Dirccti'onsforfamling, gjor sig skyldig i gientagen Uorden og Overhorighed, og saaledes aldeles uvcrrdig til at forblive i Stiftelsen, saa tilstaaes den samtlige Direktion Mvndighed til, at opsige den Paagjcrldeude til Fraflyttelfe den forstkommende Flyttedag, og har da ved natte LangSforsamling at fremlcrgge sine Gnmdc for det Passerede. 19. (5nhver, som erholder Fribolig i Stiftelsen, ber ved lanunes Tiltrsedclsc i en hos Foruianden beroende Protoeol nnderskrive de med Hensyn til Beboernes Pligter gjorte Bestemmelser og modtager desuden et trykt E.remplar af det Reglement, efter hvilket Beboerne have at rette sig.

18 Naar Stiftelsens Midler maatte tillade det, efterat dens Gjeld er betalt, bliver der at tillcrgge enhver i sannne optagen Interessent eller Enke en Understottelse i Penge eller Brcrndsel efter Directionens ncrrmere Bestennnelse. 21. Dersom Stiftelsens Formnestilstand i Tiden skulde tiltage i den Grad, at den, efter Bestridelsen af soransorte Udgifter, tillader at tcrnke paa Udvidelse med flere Loealer, saa vil det Fornodne i saa Henseende as Direktionen vcrre at foredrage i en Langsforsamling. 22. I Tilscrlde, at Tvist maatte opstaae om Forstaaelsen af denne Fundats, eilten iblandt Interessenterne, eller mellem Direktionen og Interessenterne paa den ene, og dem, som nyde godt af Stiftelsen, paa den anden Side, saa bor Tvisten uden Proces og Rettergang afgjores ved en af Langet ndncrvnt Committee bestaaende af fem udenfor Direetionen vcrrende Interessenter, som da knnne tilkalde hvilkenfomhelst lovkyndig Consnlent, de finde for godt. 23. Direetionen haver at ndfcerdige et Reglement til Efterretning for Jnspectenrerne, og et, hvorefter Stiftelsens Beboere have at rette sig, saa og Jnstrur for Opsynsmanden. 24. For at denne Fnndatses Indhold tilfulde kan vcrre bekjendt i Lauget, skal deu, efterat forventende allerhoieste

19 konfirmation derpaa er meddeelt, foranstaltes trykt, og et E.reinplar deraf tilstilles enhver af Langets nnvcrrende og tilkommende-interessenter. København, i den forenede, midlertivigen valgte Committee for ovennævnte Stiftelse, den 21de Februar /. //. />. <7. p. t. Oldermand. p. t. Bisiddere. 6'. />!/</<'. /V.? <>///?. / /. < 7. / / o n 7 ^.»>>»> «-! ^ ^

20

21

22 13001S497S22

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60.

Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. 30. April 1824 Fr. ang. Præsternes Embede med hensyn til Ægteskab. (C.T.) p 243). Cancell p. 60. Gr. Kongen har fundet det hensigtsmæssigt, at indskiærpe og i een Anordning samle alt, hvad Lovene foreskrive

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Uddrag af Junigrundloven, 1849

Uddrag af Junigrundloven, 1849 Uddrag af Junigrundloven, 1849 Junigrundloven fra 1849 var et vigtigt skridt på vejen mod demokrati i Danmark. Den afspejler oplysningstankerne om magtens tredeling og borgerlige rettigheder. 5 1. Regjeringsformen

Læs mere

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence

St.Hans Hospital. Indbydelse til Concurrence St.Hans Hospital Indbydelse til Concurrence Ved kgl. Resolution af 14 de Octbr. 1851.er det bestemt, at der ved almindelig Concurrence skal tilveiebringes Plan og Overslag til Bygningsanlæggene ved den

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.

Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet. 23. Mai 1873 Lov om Børns og unge Menneskers Arbeide i Fabriker og fabrikmæssige drevne Værksteder samt det Offentliges Tilsyn med disse. (Indenrigsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.)

Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) 6. marts 1869 Lov om Værnepligt. (Justitsministeriet.) Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: Almindelige Bestemmelser. 1. Enhver Mand,

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter

1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling. Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Referat af ekstra ordinær generalforsamling Tilstede: 12 grundejere + 2 fuldmagter 1. Valg af dirigent Tina Pedersen. K21 Valgt Tina konkluderer at Generalforsamling er lovformligt indkaldt og der er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue.

Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. 11. september 1839. Fr. ang. Behandlingen af en bortebleven Persons Formue. Cancell, p. 114 (C. T. p.729, jvfr. Vib. Stændertid, f. 1838, l. 403 II. 617, Roesk. Stændertid. II. 1031). Gr. Da Kongen har

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

K o n g e l i g t a a b e n t B r e v,

K o n g e l i g t a a b e n t B r e v, K o n g e l i g t a a b e n t B r e v, a n g a a e n d e D a n n e b r o g > O r d e n e n s U d v i d e l e. K i ø b e n h a v n, d e n 2 8 d e J u n i i 1 8 0 8. K i ø b e n h a v n. T r y k t h o s

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen.

Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. 21 November 1810. Reglem. f. Giordemodervæsenets Indretning og Bestyrelse i begge Riger, Kiøbenhavn undtagen. Cancel. p. 302. (Pl. 27 April 1832 og Lov 8 Marts 1856 om Giordemødres Lønning. Se iøvrigt

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup

Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup Vedtægter for Grundejerforeningen 1DO Båstrup 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen 1DO Båstrup. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Grundejerforeningens område er Dannevang

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening

Vedtægter. Omegnens Fritidshaveforening Genoptryk af vedtægt fra 1966 Side 1 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Omegnens Fritidshaveforening, Vedtægter for Omegnens Fritidshaveforening andelsforening med begrænset ansvar i det følgende

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999

LOVE DANSK SOLIST-FORBUN D. for DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION. Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 LOVE for DANSK SOLIST-FORBUN D DANSKE SOLISTERS LANDSORGANISATION Vedtaget på generalforsamlingen 19. MAJ 1999 I. Forbundets formål. l. Forenings navn er "Dansk Solist-Forbund, Danske Solisters Landsorganisation';

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter. for. Københavns Snedkerlaug

Vedtægter. for. Københavns Snedkerlaug Vedtægter for Københavns Snedkerlaug Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Navn og hjemsted Side 3 Kapitel 2 - Formål Side 3 Kapitel 3 - Medlemmer Side 4 Kapitel 4 - Kontingent Side 5 Kapitel 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget

Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget Vedtægter for Grundejerforeningen Åsvinget 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Åsvinget". Stiftet 25/10-1976 Dens hjemsted er Bramsnæs Kommune. Foreningen er grundejerforening for samtlige ejere

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet).

A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). 13. februar 1873. A. ang. Fuldbyrdelsen af Strafarbeide i Fællesskab. (Justitsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Efterat der af Vor Justitsminister er blevet Os forelagt allerunderdanigst

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Reglm. for Almue- og Borger-Skolevæsenet i Kjøbenhavn.

Reglm. for Almue- og Borger-Skolevæsenet i Kjøbenhavn. 29. Juli 1814. Reglm. for Almue- og Borger-Skolevæsenet i Kjøbenhavn. (Som tilligemed de samme vedføiede Regler for Skolecommissionerne ere af Kongen bifaldte. Kundgjort af Cancelliet), p. 324. (See nu

Læs mere

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ----------------------------------------------------------

Instrux. for. samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- Instrux for samtlige til Praxis berettigede Jordemødre ---------------------------------------------------------- 1. Naar en Kvinde paa lovlig Maade har erholdt Lærebrev som Jordemoder og har aflagt den

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING

LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING LOVE FOR NORDRE BIRKS GARDERFORENING UDGIVET I JUNI 1990 revideret feb. 2010 De reviderede love for NORDRE BIRKS GARDERFORENING Stiftet 19-11-41 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. februar

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse

Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse Kildepakke 4: De vestindiske landarbejdere efter slaveriets ophævelse 4.1 Arbejdsregulativet af 26. januar 1849 Efter slaveriets ophævelse i 1848 skulle rammerne for den tidligere slavegjorte befolknings

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

GF NYGAARD København 29.3.2014

GF NYGAARD København 29.3.2014 GF NYGAARD København 29.3.2014 Delosvej Persiensvej Syriensvej Trojavej Indbydelse Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nygaard. Dato: Mandag 7. april 2014 Tid: 20:00 22:30 Sted:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Lov om almindelig Værnepligt for K. Danmark*).

Lov om almindelig Værnepligt for K. Danmark*). 12. februar 1849. Lov om almindelig Værnepligt for K. Danmark*). Justitsminist. [Rigsd. Forhdl. f. 1848. S. 485. 1458]. *) Just. M. Circ. 16. Febr. (D. T. 183), Skr. 15 Mart, (D. T. 283), 30 Mart. (D.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr

VEDTÆGTER. For. SMILFONDEN CVR-nr VEDTÆGTER For SMILFONDEN CVR-nr. 35609733 1 NAVN 1.1 Foreningens navn er SMILFONDEN. 2 HJEMSTED 2.1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 3 FORMÅL 3.1 Foreningens formål er, at yde støtte til og

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup Vedtægter for "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 1 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hestekvarteret, Drastrup" 2. Foreningens hjemsted er Randers

Læs mere

E. KROMANN THOMSEN. LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005

E. KROMANN THOMSEN. LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005 ' E. KROMANN THOMSEN LANDSRETSSAGFØRER VESTERGADE 13-3200 HELSINGE Telefoner: (03) 29 56 12 - (03) 29 56 13 _ GIRO 6005 tr i. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2. GENNEMGANG AF VEDTÆGTER 3. VEDTAGELSE AF VEDTÆGTER

Læs mere