1. Indledning Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4"

Transkript

1

2 Indhold Side 1. Indledning Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Grundlag for kapitalstyring Risikoidentifikation Den interne vurdering af tilstrækkeligt kapitalgrundlag Det individuelle solvensbehov Definitioner af de vigtigste risikotyper, som koncernen arbejder med Stresstestmetode og -forudsætninger Supplerende oplysninger DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 2/10

3 1. Indledning Formålet med denne redegørelse om individuelt solvensbehov er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov af 27. marts 2014 (bilag 2) samt lov om finansiel virksomhed. Redegørelsen omfatter Danske Bank-koncernen og de juridiske enheder Danske Bank A/S, delkoncernen Realkredit Danmark-koncernen samt Realkredit Danmark A/S. Redegørelsen er et supplement til Danske Bank-koncernens årlige rapport om risikostyring, hvor yderligere information kan indhentes. Nærværende redegørelse indeholder følgende: en beskrivelse af proces og metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov en samlet opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov definitioner af de vigtigste risikotyper, som koncernen arbejder med en beskrivelse af stresstestmetode og -forudsætninger Danske Bank-koncernen arbejder koordineret med overvågning af risici via kredit- og risikoafdelinger i både Danske Bank A/S og Realkredit Danmark A/S. Realkredit Danmark A/S er et datterselskab ejet af Danske Bank A/S og indgår i den samlede redegørelse for Danske Bank-koncernen, jf. bekendtgørelsen. Nærværende redegørelse, herunder beskrivelse af proces og metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov, er dækkende for de nævnte selskaber og offentliggøres på de respektive selskabers hjemmesider. Konklusion Danske Bank-koncernens individuelle solvensbehov blev ved udgangen af marts 2014 beregnet til 94,4 mia. kr. svarende til 10,5 pct. af de risikovægtede aktiver. Sammenholdt med et kapitalgrundlag og solvensprocent på henholdsvis 162,7 mia. kr. og 18,1 pct. var der en kapitaloverdækning på 68,3 mia. kr. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 3/10

4 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 2.1 Grundlag for kapitalstyring Hovedformålet med kapitalstyring i Danske Bank er at understøtte koncernens forretningsstrategi, samt sikre at koncernen har tilstrækkelig kapital til også at modstå et betydeligt tilbageslag i makroøkonomien. Det er en naturlig del af finansielle institutioners forretning at påtage sig risici, og til tider opstår tab. Disse tab dækkes først og fremmest af instituttets indtjening. Hvis indtjeningen i et givet år ikke er tilstrækkelig, dækkes tabene af overdækningen; det vil sige den del af kapitalgrundlaget, der overstiger det individuelle solvensbehov. Koncernens kapitalstyringspolitikker og -metoder sikrer, at der er tilstrækkelig kapital til at dække de risici, der er forbundet med koncernens aktiviteter. Alle betydelige risici styres ved hjælp af avancerede metoder, der om nødvendigt tilpasses på baggrund af ekspertvurderinger. Grundlaget for kapitalstyring udvikles over tid og vurderes løbende i forhold til internationale retningslinjer og best practice -anbefalinger. Danske Bank følger nøje med i nye nationale såvel som internationale tiltag, der kan have betydning for koncernens kapitalforhold og grundlaget for kapitalstyring. Kapitalstyring i Danske Bank baserer sig på den såkaldte Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Koncernens ICAAP, herunder også ICAAP for datterselskaber, udgør koncernens primære kapitalstyringsredskab og er med til at understøtte gennemsigtigheden i forhold til kapital og risici på tværs af koncernen. De lovgivningsmæssige rammer for kapitalstyringen er forankret i CRR (Capital Requirements Regulation) og CRD (Capital Requirements Directive) og kan opdeles i tre søjler: Søjle I er fastlagte matematiske formler for udregning af risikovægtede aktiver (RWA) vedrørende kreditrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. Minimumskravet til kapitalen er 8 pct. af RWA Søjle II indeholder rammerne for indholdet af ICAAP, herunder identifikation af kreditinstituttets risici, opgørelse af solvensbehov og stresstest. Endvidere omfatter søjle II SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), som er dialogen mellem tilsynet og kreditinstituttet om instituttets ICAAP Søjle III omhandler markedsdisciplin og oplysningsforpligtelser vedrørende risiko og kapitalstyring Hvor søjle I opgør risici og kapitalkrav ud fra ensartede regler for alle institutter, tages der under udarbejdelse af ICAAP (under søjle II) højde for individuelle karakteristika i et givet institut, ligesom alle relevante risikotyper skal inddrages, uanset om de indgår i søjle I eller ej. I ICAAP identificerer ledelsen de risici, banken er eksponeret mod, med henblik på at vurdere koncernens risikoprofil. Når risici er identificeret, kan koncernen vurdere, hvordan disse skal reduceres, hvilket typisk foregår via forretningsgange, procedurer, beredskabsplaner og andre metoder. Endeligt vurderer koncernen, hvilke risici der skal afdækkes med kapital. I ICAAP opgøres det individuelle solvensbehov på baggrund af blandt andet interne modeller, ligesom koncernen udfører stresstest, der skal sikre, at koncernen altid har tilstrækkelig kapital til at understøtte den valgte forretningsstrategi. 2.2 Risikoidentifikation Danske Bank er involveret i en række forretningsaktiviteter, som kan opdeles i fem overordnede segmenter: Bankaktiviteter, markedsaktiviteter, kapitalforvaltning, forsikringsvirksomhed og tværgående koncernaktiviteter. Sidstnævnte dækker ledelsesmæssige aktiviteter, der ikke kan henføres til en enkelt aktivitet, men som understøtter alle aktiviteterne bredt. Hver aktivitet medfører forskellige risici, som hver især kan henføres til en af de syv hovedkategorier, der udgør en del af grundlaget for koncernens risikostyring. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 4/10

5 Regelgrundlaget for søjle II, der i henhold til dansk lovgivning indeholder en række risikoelementer, skal vurderes i ICAAP. Nedenfor vises elementerne (rækkerne) i forhold til koncernens syv risikokategorier (kolonnerne). Tabellen viser også de elementer, der stresstestes. Ydermere vurderer koncernen risikoen for overdreven gearing. 2.3 Den interne vurdering af tilstrækkeligt kapitalgrundlag ICAAP under søjle II er koncernens interne vurdering af dens tilstrækkelige kapitalgrundlag. Processen er individuelt tilrettelagt i forhold til det enkelte kreditinstitut og dækker alle væsentlige risici. En vigtig del af processen for fastsættelse af det individuelle solvensbehov er at vurdere om beregningen af koncernens solvensbehov tager hensyn til alle væsentlige risici, som koncernen står over for. Der foretages kvalitative tillæg til solvensbehovet, hvis resultatet af modelberegningerne ikke synes at være tilstrækkeligt forsigtigt, for eksempel hvis koncernen skønner, at der er behov for en mere forsigtig tilgang end hvad søjle I- reglerne tilsiger. Der er etableret en proces, hvor tillæg kvantificeres på basis af input fra interne eksperter. Kapitaltillæg er additive, selv om de kan overlappe hinanden, og dermed repræsenterer processen en konservativ og forsigtig vurdering af koncernens solvensbehov. Koncernen sætter ikke kapital af til likviditetsrisiko, men reducerer denne risiko gennem blandt andet beredskabsplaner og stresstestanalyser. Koncernen anerkender, at en stærk kapitalposition er en forudsætning for at opretholde en stærk likviditet. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 5/10

6 I processen evaluerer koncernen sit solvensbehov med udgangspunkt i interne modeller samt sikrer, at de rette risikostyringssystemer er anvendt. ICAAP omfatter også kapitalplanlægning med det formål at sikre, at koncernen altid har tilstrækkelig kapital til at understøtte den valgte forretningsstrategi. Stresstest er til dette formål et vigtigt planlægningsredskab. Koncernen sikrer overholdelse af godkendte risikolimits og -overvågning via en fast cyklus for rapportering af udviklingen i risikomål til bestyrelse og direktion. Rapportering til direktion og bestyrelse omfatter blandt andet ICAAP-rapportering samt kvartalsvis rapportering om opfyldelse af kapital- og placeringsbestemmelser. En udvidet ICAAP-rapport forelægges Danske Banks bestyrelse til godkendelse årligt, og bestyrelsen modtager ligeledes kvartalsvise ICAAP-overvågningsrapporter. Som en del af ICAAP-rapporteringen vurderer Danske Banks bestyrelse også hvert år en rapport, der identificerer koncernens risikoprofil. Danske Banks bestyrelse gennemgår desuden på bestyrelsesmøder kvartalsvis rapportering og opgørelser af det individuelle solvensbehov samt det tilstrækkelige kapitalgrundlag. 2.4 Det individuelle solvensbehov Ifølge dansk lovgivning skal alle kreditinstitutter offentliggøre det individuelle solvensbehov. For koncernens vedkommende gælder disse regler Danske Bank A/S og Realkredit Danmark A/S. Det individuelle solvensbehov er det kapitalgrundlag, som har en størrelse, type og fordeling, der er passende til at dække de risici, som et institut er eksponeret mod. Ved opgørelse af det individuelle solvensbehov er der foretaget tillæg til kapitalkravet under søjle I for risici, som ikke er tilstrækkeligt dækket under søjle I. Det drejer sig eksempelvis om pensions- og forretningsrisici samt særlige kreditrisici i den aktuelle konjunktursituation. Ved bestemmelse af solvensbehovet foretages tillæg for at tage højde for eventuel usikkerhed ved risikomodellerne, og der inddrages løbende kvalitative vurderinger af, om kapitalniveauet er tilstrækkeligt til at dække koncernens risici. Koncernen vurderer med udgangspunkt i beregningerne for den økonomiske kapital behovet for kapitaltillæg. Økonomisk kapital er et PIT-estimat og reflekterer således koncernens vurdering af den aktuelle risiko, hvorimod det regulatoriske kapitalkrav for kreditrisiko er baseret på TTC- og downturn-parametre, der reflekterer et gennemsnit over en økonomisk cyklus. Ændringer i makroøkonomien påvirker således økonomisk kapital hårdere end kapitalkravet under søjle I. PIT PD 1 -parameteren er lavere end TTC PD 2 -parameteren i en periode med makroøkonomisk opsving og højere end TTC PD-parameteren i en periode med makroøkonomisk tilbagegang. Danske Bank vurderer løbende, om kapitalniveauet er tilstrækkelig konservativt. Der er i henhold til lovgivningen en vis valgfrihed af metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. Det er vurderingen, at koncernens tilgang er tilstrækkelig forsigtig, da der tages højde for følgende: Kapitalkravet beregnet under søjle I tillægges kapital til dækning af risici, som ikke er omfattet af søjle I Koncernen tager højde for usikkerhed ved risikomodellerne, og der inddrages løbende kvalitative vurderinger af, om kapitalniveauet er tilstrækkeligt til at dække koncernens risici Der er indført grænser for, hver meget kapitalkravet kan reduceres for banker, der vælger at anvende de avancerede metoder til beregning af kreditrisiko. Disse reduktioner er indført gradvist frem til ultimo Kapitalbehovet i henhold til Basel I-overgangsreglerne kan højst reduceres med 20 pct. af kapitalkravet under Basel I. Overgangsreglerne vil gælde i EU indtil ultimo Koncernens individuelle solvensbehov kan opdeles og henføres til de vigtigste risikotyper. 1 Point-in-time probability of default (PIT PD) er sandsynligheden for, at en kunde misligholder et lån inden for de næste 12 måneder. 2 Through-the-cycle probability of default (TTC PD) er PIT PD konverteret til en steady state-parameter, det vil sige, at konjunkturudsving udjævnes. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 6/10

7 Danske Bank-koncernen og Danske Bank A/S INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV Danske Bank-koncernen Danske Bank A/S Pct. af risiko- Pct. af risiko- 31. marts 2014 Mia. kr. vægtede aktiver Mia. kr. vægtede aktiver Kreditrisiko 70,9 7,9 56,8 8,1 Markedsrisiko 7,4 0,8 7,4 1,1 Operationel risiko 5,7 0,6 4,3 0,6 Øvrige risici 10,4 1,2 10,4 1,4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 94,4 10,5 78,9 11,2 Kapitalbehov i henhold til overgangsregler 88,8 9,9 59,9 8,5 Kapitalgrundlag 162,7 18,1 160,5 22,9 Kapitaloverdækning 68,3 7,6 81,7 11,6 Danske Bank-koncernens individuelle solvensbehov blev ved udgangen af marts 2014 beregnet til 94,4 mia. kr. svarende til 10,5 pct. af de risikovægtede aktiver. Sammenholdt med et kapitalgrundlag og solvensprocent på henholdsvis 162,7 mia. kr. og 18,1 pct. var der en kapitaloverdækning på 68,3 mia. kr. Med 7,9 pct. udgjorde kreditrisiko langt den største andel af de enkelte risici, der er dækket af kapital ifølge solvensbehovet; disse risici udgjorde i alt 10,5 pct. Markedsrisiko og operationel risiko udgjorde tilsammen 1,4 pct. Øvrige risici, som svarer til 1,2 pct. af de risikovægtede aktiver, omfatter renterisiko uden for handelsbeholdningen, pensionsrisiko og forretningsrisiko. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 7/10

8 Realkredit Danmark-koncernen og Realkredit Danmark A/S INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV Realkredit Danmark-koncernen Realkredit Danmark A/S Pct. af risiko- Pct. af risiko- 31. marts 2014 Mia. kr. vægtede aktiver Mia. kr. vægtede aktiver Kreditrisiko 12,8 9,6 12,8 9,6 Markedsrisiko 0,5 0,4 0,5 0,4 Operationel risiko 0,8 0,6 0,8 0,6 Øvrige risici 1,7 1,2 1,7 1,2 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 15,8 11,8 15,8 11,8 Kapitalbehov i henhold til overgangsregler 26,6 19,9 26,6 19,9 Kapitalgrundlag 45,6 34,2 45,6 34,2 Kapitaloverdækning 19,0 14,2 19,0 14,2 DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 8/10

9 3. Definitioner af de vigtigste risikotyper, som koncernen arbejder med Kreditrisiko Risiko for tab som følge af, at modparter, herunder debitorer, helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser over for koncernen. Kreditrisiko inkluderer følgende risikotyper: Landerisiko: Risiko for tab som følge af et lands økonomiske vanskeligheder eller politiske situation, herunder risiko for tab som følge af nationalisering, ekspropriering og gældsomlægning Afviklingsrisiko: Risiko for tab som følge af afvikling af betalinger f.eks. betaling for valutatransaktioner og handel med værdipapirer, herunder derivater. Risikoen opstår, når koncernen afsender betaling, før det kan godtgøres, at modparten har opfyldt sine forpligtelser Modpartsrisiko: Risiko for tab på derivatkontrakter som følge af en kundes misligholdelse af sine forpligtelser Markedsrisiko Risiko for tab som følge af, at dagsværdien af koncernens aktiver eller forpligtelser ændrer sig på grund af ændringer i markedsforholdene. Markedsrisiko består af følgende: Renterisiko Valutarisiko Aktierisiko Obligationsspændrisiko Inflationsrisiko Råvarerisiko Operationel risiko Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller utilstrækkelige interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl samt eksterne begivenheder, herunder juridiske risici. Strategisk risiko og omdømmerisiko indgår ikke i definitionen. Øvrige risici Øvrige risici omfatter pensionsrisiko, forretningsrisiko og andre elementer f.eks. eventuelle kvalitative tillæg. Pensionsrisiko er risikoen for, at der fremsættes krav over for koncernen om yderligere indbetaling til ydelsesbaserede pensionsordninger til nuværende og tidligere medarbejdere. Forretningsrisiko, herunder strategisk risiko og omdømmerisiko, er risiko for tab som følge af ændringer i eksterne eller interne omstændigheder, der skader koncernens omdømme eller indtjening. Denne risiko bestemmes primært af faktorer, der ligger uden for koncernens kontrol. Kort sagt er det risikoen ved at være til stede i markedet. Andre tillæg Ud over det internt beregnede individuelle solvensbehov har koncernen også medtaget tillæg som følge af bindende Basel I overgangsregler. For en yderligere beskrivelse af de enkelte komponenter henvises til Risk Management 2013, som findes på danskebank.com/ir. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 9/10

10 4. Stresstestmetode og -forudsætninger Stresstests er en del af ICAAP og en vigtig metode til at analysere koncernens risikoprofil, idet det giver ledelsen en bedre forståelse for, hvordan koncernens porteføljer påvirkes af makroøkonomiske ændringer, herunder en negativ påvirkning af koncernens kapitalforhold. Stresstests udgør også en del af den interne kapitalplanlægning. Ved opgørelse af det individuelle solvensbehov benyttes i henhold til lovgivningen recession-scenarier. Koncernen benytter i den interne kapitalplanlægning en række hårdere recession-scenarier. Siden 2005 har koncernen gennemført kvartalsvise stresstests, der viser effekten af forskellige økonomiske scenarier af en varighed på tre til fem år. Koncernens stresstestmetode består af fire trin: (1) valg af scenarie, (2) oversættelse af scenarie, (3) stresstestberegninger og (4) evaluering af resultater og metode. Koncernen evaluerer løbende hovedscenarierne og deres relevans. Scenarier, der synes mest relevante i forhold til risici og den aktuelle økonomiske situation, analyseres minimum en gang om året. Nye scenarier kan tilføjes, hvis det vurderes relevant. Scenarierne er en vigtig del af koncernens kapitalplanlægning i ICAAP. Stresstestene viser, at koncernen har tilstrækkelig kapital til at modstå effekten af de anvendte scenarier. 5. Supplerende oplysninger Nærværende redegørelse opdateres kvartalsvist og offentliggøres samtidig med Danske Bank-koncernens delårsrapporter og årsrapport. Redegørelsen kan downloades fra Danske Banks og Realkredit Danmarks hjemmesider (danskebank.com/ir og rd.dk/investor). En detaljeret beskrivelse af Danske Bank-koncernens risikoorganisation, kapitalstyring, risikoprofil, eksponering mv. findes i publikationen Risk Management 2013, der er offentliggjort i forbindelse med koncernens Årsrapport Publikationen kan downloades fra danskebank.com/ir. DANSKE BANK / INDIVIDUELT SOLVENSBEHOV 10/10

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011 DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2 011 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING

DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING DANSKE BANK KONCERNEN RISIKOSTYRING 2011 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og

Læs mere

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav

Risikorapport 2012. Basel ll søjle 3 oplysningskrav Risikorapport 2012 Basel ll søjle 3 oplysningskrav Oplysningskrav Fra 2007 er alle danske pengeinstitutter i større eller mindre grad blevet påvirket af Basel II. Dette har øget mængden af oplysningsforpligtigelser

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring Indhold Indhold FORORD... 2 RISIKOSTYRING... 3 KAPITALSTYRING... 6 ØKONOMISK KAPITAL... 13 KREDITRISIKO... 16 MARKEDSRISIKO... 25 LIKVIDITETSRISIKO... 29 OPERATIONEL RISIKO...

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013

RISIKORAPPORT. 1 Risikorapport 2013 RISIKORAPPORT 1 Risikorapport 2 Risikorapport 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. I HOVEDTRÆK 2.1 Positiv rapport fra Finanstilsynet 2.2 Stærke kapitalforhold 2.3 Komfortabel likviditet 2.4 Kommende lovgivning

Læs mere

Risiko - og kapitalstyring

Risiko - og kapitalstyring 2014 Risiko - og kapitalstyring Indhold Indhold INDHOLD... 1 FORORD... 2 FORRETNINGSMODEL... 4 RISIKOSTYRING... 6 KAPITALSTYRING... 12 KREDITRISIKO... 19 MODPARTSRISIKO... 35 MARKEDSRISIKO... 38 LIKVIDITETSRISIKO...

Læs mere

Risikorapport 31. december

Risikorapport 31. december 2014 Risikorapport 31. december Risikorapport 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Risikostyring... 3 2.1 Risikotyper... 3 2.2. Organisering af risikostyring... 4 3. Kapitalstyring... 5 3.1. Kapitalkrav...

Læs mere

Risiko- og finansstyring

Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Risiko- og finansstyring Danske Bank anser styringen af risici og kapitalforhold for en af sine kernekompetencer. Risiko- og kapitalstyring er en integreret del af bankens drift,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014

Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Danske Andelskassers Bank A/S RISIKORAPPORT 30.9.2014 Indholdsfortegnelse: Side Risikostyring 2 Kapitalstyring og solvensbehov 7 Tilstrækkelig kapital 12 Kreditrisiko og udvandingsrisiko 20 Markedsrisiko

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Risikoredegørelse 2013

Risikoredegørelse 2013 Indholdsfortegnelse Risikoredegørelse Indledning... 3 1. Anvendelsesområde... 3 2. Målsætninger og risikopolitikker... 4 2.1 Kreditrisici... 4 2.2 Markedsrisici... 5 2.3 Operationelle risici... 7 2.4 Likviditets-

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 2014 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskrav i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010. Alm. Brand A/S

Risiko- og kapitalstyring 2010. Alm. Brand A/S Risiko- og kapitalstyring 2010 Alm. Brand A/S Indhold 1 Organisation... 4 1.1 Revisionsudvalg... 5 1.2 Forankring... 6 1.3 Rapportering... 7 2 Kapitalstyring... 9 2.1 Kapitalstyring i Alm. Brand Koncernen...

Læs mere

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning

Risikorapport 2013 vedr. kapitaldækning Risikorapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde 10 3. Basiskapital 10 4. Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital 10 5. Beskrivelser af solvensbehovsmodel

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

DANSKE BANK RISIKOSTYRING 2007 RESUME

DANSKE BANK RISIKOSTYRING 2007 RESUME RISIKORAPPORT 2007 Indhold 4 1. Resume 6 2. Organisation 15 3. Kreditrisiko 48 4. Markedsrisiko 59 5. Likviditetsrisiko 65 6. Operationel risiko 68 7. Øvrige risici 75 8. Kapitalstyring 90 9. Konsolidering

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018

Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014. CVR-nr. 65746018 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 CVR-nr. 65746018 Møns Bank har åbnet filial i Næstved i november 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 1. Beskrivelse af kapitalbehovsmodel

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici

Information om kapitalforhold og risici Information om kapitalforhold og risici (opdateret 26.02.2014) Koncernen skal overholde en række detaljerede oplysningskrav ved at offentliggøre målsætninger og politikker for risikostyring på enkelte

Læs mere

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8

1 Året der gik 2014... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 5. 3 Risikostyring... 6. 4 Kapitalstyring... 8 Risik0rapport 2014 Indhold 1 Året der gik 2014.... 3 2 Oplysningsforpligtelser... 5 3 Risikostyring... 6 4 Kapitalstyring... 8 5 Tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov... 12 6 Kreditrisiko... 14

Læs mere

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter

Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter 18. januar 2010 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder, pkt. 19-27 Risikoområder: 3. Indtjening, pkt. 32-34 4. Vækst,

Læs mere

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S

Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Risikorapport 2013 for Hvidbjerg Bank A/S Side 1 af 30 Indledning Hvidbjerg Banks Risikorapport 2013 er udarbejdet som supplement til bankens årsrapport. Formålet med rapporten er at give bankens kunder,

Læs mere

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen

Risiko- og kapitalstyring 2010 Nykredit Realkredit koncernen Risiko- og kapitalstyring INDHOLD ÅRETS SÆRLIGE FORHOLD 5 RISIKOSTYRING 7 Koncernens karakteristika 7 Risikotyper 7 Organisation, ansvarsfordeling og rapportering 8 Incitaments- og bonusprogrammer 9 Tilsynsdiamanten

Læs mere