Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed."

Transkript

1 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS KAPITAL OG AKTIER 2 Bankens aktiekapital er kr Indtil den 24. marts 2014 er bankens bestyrelse bemyndiget til med fortegningsret for aktionærerne af en eller flere gange at udvide bankens aktiekapital med kr til kr Kapitalforhøjelser besluttet af bestyrelsen gennemføres i overensstemmelse med punkterne A til C. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen. A. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Der skal gælde de samme indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, som gælder for tidligere udstedte aktier. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. B. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling. Bestyrelsen kan dog beslutte, at de nye aktier skal anvendes som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af en bestående virksomhed. De nye aktiers rettigheder indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt. Sker indbetaling i anden halvdel af et løbende regnskabsår, deltager aktierne dog kun med halvt udbytte i udbytteudlodningen for det pågældende regnskabsår. C. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er fornødne ved en udnyttelse af foranstående bemyndigelse, og/eller som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser, herunder ophævelse af nærværende stykke, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller fristen er udløbet. 3 Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til en værdipapircentral i henhold til lovgivningens regler herom. Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens aktiebog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed. Aktierne er omsætningspapirer. Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvis. Aktierne er frit omsættelige, dog kræver overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital, bankens samtykke. Side 1 af 7

2 Samtykke kan og skal gives hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab oprettet som et led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab, samt i alle tilfælde, hvor erhververen, henset til stemme- og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger, ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelser i banken. Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst til banken, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods nægtet samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i selskabet. Overdragelse, der kun i formen fremstår som anden overgang, herunder kreditorforfølgning, er omfattet af samtykkebestemmelsen. Ved beregning af ovennævnte 10%-grænse for en aktionær anses denne også at eje aktier, som tilhører en anden for aktionærens regning, eller som tilhører en virksomhed, som er koncernforbundet eller associeret med aktionæren, eller hvorover denne har en bestemmende medindflydelse. Udgør forskellige aktionærer, bortset fra selskabets ledelse og medarbejdere, en interessegruppe, anses de ved beregningen som én aktionær. Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen A/S i styk på kr. 20 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler. BANKENS LEDELSE Bankens anliggender varetages af: 1) Generalforsamlingen 2) Repræsentantskabet 3) Bestyrelsen 4) Direktionen GENERALFORSAMLINGEN 4 Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle bankens anliggender indenfor de i lovgivningen og disse vedtægter fastsatte grænser. Bankens generalforsamlinger skal afholdes på Fyn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når det besluttes af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen eller revisor, eller når det begæres af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse. Side 2 af 7

3 5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen i et landsdækkende samt i et lokalt dagblad. Bekendtgørelsen indrykkes med højest fire ugers og mindst otte dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der er fremsat forslag, der kun kan vedtages med kvalificeret majoritet, skal tillige forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget og sendes til enhver noteret aktionær. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han skriftligt fremsætter krav over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen, for den ordinære generalforsamlings vedkommende senest den 15. januar. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges på bankens kontor til eftersyn for aktionærerne. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal desuden fremlægges revideret årsrapport. Dagsorden, fuldstændige forslag og revideret årsrapport skal tilsendes enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom. Pressen skal have adgang til generalforsamlingen. 6 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: 7 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 5. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato til banken at erhverve indtil 10% af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Københavns Fondsbørs. 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. 9. Eventuelt. Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest den 2. bankdag forud har anmodet om adgangskort. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen. Sammen med adgangskort udleveres stemmeseddel med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer aktionæren. Side 3 af 7

4 Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen. 8 Aktionærernes stemmeret udøves således, beregnet ud fra den enkelte aktionærs samlede antal aktier i banken: 1-49 stk. aktier giver 1 stemme, stk. aktier giver 2 stemmer, stk. aktier giver 3 stemmer og så fremdeles, dog at ingen aktionær kan afgive mere end 20 stemmer på egne vegne samt yderligere 20 stemmer i henhold til fuldmagt. Ved beregning af grænsen på 20 stemmer for en aktionær anses denne også at eje aktier, som tilhører en anden for aktionærens regning, eller som tilhører en virksomhed, som er koncernforbundet eller associeret med aktionæren, eller hvorover denne har en bestemmende indflydelse. Udgør forskellige aktionærer, bortset fra selskabets ledelse og medarbejdere, en interessegruppe, anses de ved beregningen som èn aktionær. En aktionær kan kun give fuldmagt til en person. Hver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år. 9 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater, herunder forståelsen af 9 (højeste stemmeantal pr. aktionær). Medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde, sker stemmeafgivningen mundtligt, bortset fra personvalg, der sker skriftligt. 10 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor aktieselskabsloven eller disse vedtægter kræver kvalificeret flertal. Hvis et forslag om ændring af vedtægterne eller om bankens fusion eller frivillig opløsning ikke er tiltrådt af mindst 2/3 af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, kan forslaget kun gyldigt vedtages af generalforsamlingen, hvis mindst halvdelen af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen og forslaget tillige tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, dog under iagttagelse af gældende majoritetskrav i aktieselskabsloven. Er halvdelen af den samlede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget på generalforsamlingen med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse, dog under iagttagelse af gældende majoritetskrav i aktieselskabsloven. Side 4 af 7

5 Fuldmagter til at møde på den første ikke fuldtallige generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkeligt tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Hvis bank- eller aktieselskabslovgivningen måtte tillade, at vedtægtsændringer, der indebærer aktiekapitalforhøjelse eller fornyet/forlænget bemyndigelse for bestyrelsen til at gennemføre sådanne, kan vedtages med simpelt eller kvalificeret flertal af de afgivne stemmer for ændringen, skal det fra tidspunktet for en sådan lovgivnings ikrafttræden gælde, at beslutninger af nævnte typer samt hermed forbundne ændringer af vedtægternes 2 kan vedtages med den lavest mulige tilslutning, som den på beslutningstidspunktet gældende lovgivning tillader. 11 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten. REPRÆSENTANTSKABET 12 Repræsentantskabets består af mindst 10 og højest 20 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Medlemmerne vælges på bankens ordinære generalforsamling blandt bankens aktionærer, således at der sikres en så vidt muligt bred repræsentation fra bankens virkeområder. Valgbare er alene aktionærer, der opfylder lovgivningens almindelige bestemmelser for at blive medlemmer af et pengeinstituts bestyrelse, og som på valgtidspunktet endnu ikke er fyldt 67 år. Repræsentantskabsmedlemmer afgår på førstkommende ordinære generalforsamling efter det fyldte 67. år. Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfældet af vakance, eller såfremt forholdene i øvrigt skulle gøre det ønskeligt, kan repræsentantskabet ved selvsupplering udvides indtil det foran nævnte maksimum, idet dog således tiltrådte nye medlemmer kun fungerer indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. I tiden indtil ordinær generalforsamling kan selvsupplerende medlemmer ikke indvælges i bestyrelsen. Det tilstræbes, at repræsentantskabet til enhver tid har en sammensætning efter bopæl, erhverv, alder og køn mv., der harmonerer med hele bankens virkeområde. 13 Repræsentantskabets opgaver er at vælge bankens bestyrelse inden for de i nærværende vedtægter angivne grænser samt at fastsætte vederlag til bestyrelsens medlemmer. at virke for bankens trivsel og at bistå bestyrelse samt direktion i deres virksomhed for banken. at fungere som aktionærkredsens talerør over for bestyrelse og direktion i perioderne mellem bankens generalforsamlinger. Side 5 af 7

6 14 Repræsentantskabet vælger med simpelt stemmeflertal blandt sine medlemmer formand og næstformand. I tilfælde af stemmelighed gør lodtrækning mellem de kandidater med højeste stemmetal udslaget. Repræsentantskabet afholder møde mindst 2 gange årligt, men i øvrigt så ofte, formanden, bestyrelsen, direktionen eller mindst halvdelen af medlemmerne kræver det. Mødet indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel. For at gyldig beslutning kan tages, skal over halvdelen af repræsentantskabets medlemmer være til stede. De i repræsentantskabet behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. BESTYRELSEN 15 Bestyrelsen vælges blandt repræsentantskabets medlemmer af repræsentantskabet, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Repræsentantskabet kan dog vælge ét bestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af repræsentantskabet, i tilfælde hvor det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til bestyrelsens sammensætning. Bestyrelsesvalget skal finde sted på det første repræsentantskabsmøde efter den ordinære generalforsamling. Den repræsentantskabsvalgte del af bestyrelsen, der vælges for 3 år ad gangen, består af 4 medlemmer. Hvert år afgår henholdsvis 1, 1 og 2 af repræsentantskabsvalgte medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling ved valg af en formand og en næstformand. I tilfælde af stemmelighed gør lodtrækning mellem de kandidater med højeste stemmetal udslaget. Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåedes periode. 16 Bestyrelsen afholder møde efter indkaldelse fra formanden eller i hans fravær næstformanden. Møde afholdes med det interval, der er angivet i bestyrelsens forretningsorden, når formanden, eller i hans fravær næstformanden, finder det fornødent, eller dette begæres af et medlem af bestyrelsen, et medlem af bankens direktion eller af en valgt eller intern revisor. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Side 6 af 7

7 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 17 Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet. DIREKTIONEN 18 Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion, der består af en eller flere direktører. I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør. Direktionen deltager dog uden stemmeret i bestyrelsens og repræsentantskabets møder. TEGNINGSREGLER 19 Banken tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. REVISION 20 Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor og 1 suppleant, der er valgt for 1 år ad gangen. Såvel revisor som suppleant skal være statsautoriseret. Genvalg kan finde sted. Honoraret til revisionen godkendes af bestyrelsen. ÅRSRAPPORTEN 21 Bankens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling. 22 Ovenstående vedtægter er vedtaget på bankens ordinære generalforsamling den 25. marts Side 7 af 7

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere