VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed. 1 Bankens kapital og aktier 2 Bankens aktiekapital er kr Bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med kr til kr i én eller flere emissioner. Bemyndigelsen er gældende til 1. marts Bestyrelsen er i samme tidsrum bemyndiget til ad én eller flere gange yderligere at udvide aktiekapitalen med indtil kr , som udbydes til medarbejderne i selskabet som led i en almindelig medarbejderaktieordning på vilkår, der godkendes af Told- og Skattestyrelsen. Ved en sådan udvidelse af aktiekapitalen gælder, at forhøjelsen kan tegnes til markedskurs eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs 105. Ved enhver øvrig udvidelse af aktiekapitalen (bortset fra ovennævnte medarbejderaktieordning) i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende: 1. Bankens aktionærer har forholdsmæssig fortrinsret til tegning af de nye aktier, på hvilke bestyrelsen bestemmer tegningskursen, dog ikke under kurs pari, med mindre aktierne udbydes i fri tegning ved kontant indbetaling til markedskurs. 2. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår eller tegningsåret. Bestyrelsen beslutter under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret. 3. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. 4. For de aktier der udstedes i henhold til denne bemyndigelse skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier. 5. De nye aktier er omsætningspapirer (negotiable) og skal noteres på navn. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de i forbindelse med kapitaludvidelsen nødvendige vedtægtsændringer. 3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog, der føres af: Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S i stk. på kr. 20 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer. Aktieudbyttet vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S i henhold til lovgivningens regler herom.

2 Transport af aktier har kun gyldighed overfor banken, når transporten er indført i bankens aktiebog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed. Aktierne er omsætningspapirer. Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver der har eller ved overdragelsen opnår 10 pct. eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke. Samtykke kan og skal gives hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab, samt i alle tilfælde hvor erhververen henset til stemme og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken. Er afslag ikke meddelt inden fem børsdage efter ansøgningens fremkomst til banken anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier der erhverves trods nægtet samtykke skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i selskabet. Overdragelse der kun i formen fremstår som anden overgang, herunder kreditorforfølgning, er omfattet af samtykkebestemmelsen. Ved beregning af ovennævnte 10 pct. grænse for en aktionær anses denne også at eje aktier, som tilhører en anden på aktionærens regning, eller som tilhører en virksomhed, som er koncernforbundet eller associeret med aktionæren, eller hvor over denne har en bestemmende indflydelse. Udgør forskellige aktionærer bortset fra selskabets ledelse og medarbejdere en interessegruppe anses de ved beregningen som én aktionær. Ingen aktier har særlige rettigheder. 4 Bortkomne aktier, interimsbeviser, tegningsretsbeviser, delbeviser, kuponer og taloner kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom efter den for aktier, der er omsætningspapirer, gældende lovgivning samt regler for mortificering af aktier registreret i VP Securities A/S. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget. Bankens anliggender varetages af: 1. Generalforsamlingen. 2. Repræsentantskabet. 3. Bestyrelsen. 4. Direktionen. Bankens ledelse 5

3 Generalforsamlingen 6 Bankens generalforsamlinger skal afholdes i Struer Kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden fire måneder efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst en tyvendedel af aktiekapitalen. 7 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside samt lokalt efter bestyrelsens afgørelse. Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for denne. Forslag fra aktionærer til den ordinære generalforsamling optages på dagsordenen, såfremt de fremkommer skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, mindst gøres tilgængelige på bankens hjemmeside. Pressen skal have adgang til generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 8 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. 7. Eventuelt. 9 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Valg skal dog ske skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde. 10 Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren fremviser et af banken udfærdiget adgangskort dertil. Adgangskort kan ikke forlanges udfærdiget senere end tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Enhver aktionær har kun én stemme, uanset hvor mange aktier aktionæren ejer. Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i aktiebogen, men som endnu ikke er indført i aktiebogen.

4 11 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. Beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er kun gyldig, såfremt mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst to trediedele såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er halvdelen af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med to trediedele såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilket forslaget kan vedtages med to trediedele af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kan dog vedtages på en generalforsamling, såfremt den tiltrædes af mindst to trediedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital uanset størrelsen af den repræsenterede aktiekapital. Repræsentantskabet 12 Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen blandt aktionærerne. Repræsentantskabets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, dog højst 15 medlemmer. Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at der efter tur afgår 5 medlemmer årligt. Repræsentantskabet vælger sin formand og næstformand, der samtidig er formand og næstformand for bestyrelsen. Fratræder et repræsentantskabsmedlem før udløbet af den tid, for hvilken medlemmet er valgt, kan der på første ordinære generalforsamling vælges et nyt medlem for resten af det fratrådte medlems funktionsperiode. 13 Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller halvdelen af medlemmerne eller bestyrelsen eller direktionen forlanger det. Repræsentantskabet indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel. For at kunne vedtage en gyldig beslutning må over halvdelen af medlemmerne være tilstede. De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 14 På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode. Repræsentantskabet har pligt til at virke for bankens trivsel og at bistå bestyrelse samt direktion i dens virksomhed for banken. Repræsentantskabet fastsætter det faste vederlag til bestyrelsen og træffer efter bestyrelsens indstilling beslutning om oprettelse af filialer. Repræsentantskabet skal ikke prøve årsrapportens rigtighed.

5 Bestyrelsen 15 Bestyrelsen der består af 5 medlemmer, vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne, evt. bortset fra 1 medlem af hensyn til, at bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Repræsentantskabets formand og næstformand er født formand og næstformand for bestyrelsen. Valget sker for 3 år ad gangen, jf. dog 12. Genvalg kan finde sted, men bestyrelsesmedlemmerne kan ikke vælges eller genvælges efter det kalenderår, hvori vedkommende er fyldt 66 år. Udtræder et medlem af repræsentantskabet, der også er medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåedes funktionsperiode. I øvrigt vælger medarbejderne medlemmer til bestyrelsen i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. 16 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er tilstede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Direktionen 17 Direktionen består af en eller flere direktører, der ansættes af bestyrelsen. Direktionen deltager dog uden stemmeret i bestyrelsens og repræsentantskabets møder. Firmategning Banken tegnes ved underskrift af: Formanden eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 2. Et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. Revision 19 Revisor vælges efter gældende lovgivning for 1 år ad gangen. Honorar til revisor fastsættes af bestyrelsen.

6 Årsregnskabet 20 Bankens regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling. 21 Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke. 22 Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. marts 1912 med efterfølgende ændringer senest på den ordinære generalforsamling den 6. april Hovedsæde: Afdelinger: Hvidbjerg Struer Viborg Holstebro Østergade 2 Toldbodstræde 10 Vævervej 5 Lavhedevej 48A 7790 Thyholm 7600 Struer 8800 Viborg 7500 Holstebro Tlf Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Fax A/S reg.nr. : 5682 CVR.nr.:

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere