VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade Hadsten Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade Hadsten Telefon CVR. NR

2 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus Lokalbank Aktieselskab. Banken driver tillige virksomhed under binavnene: Hadsten Bank Aktieselskab (Aarhus Lokalbank Aktieselskab) Langå Bank Aktieselskab (Aarhus Lokalbank Aktieselskab) Aros Bank Aktieselskab (Aarhus Lokalbank Aktieselskab) Jyllands Bank Aktieselskab (Aarhus Lokalbank Aktieselskab) Hjemsted er Århus Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed. 1 BANKENS KAPITAL OG AKTIER 2 Bankens aktiekapital er kr Bestyrelsen er i tiden indtil 1. marts 2011 bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med indtil 20 mio. kr. til maksimalt 50 mio. kr. i en eller flere emissioner. Ved udvidelser af kapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende: 1. Bankens aktionærer har forholdsmæssig fortrinsret til tegning af de nye aktier, for hvilke bestyrelsen bestemmer tegningskursen og i øvrigt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår. 2. Bankens bestyrelse kan dog bestemme, at indtil 15 mio. kr. af den samlede udvidelsesbemyndigelse sker til markedskurs - den på tegningstidspunktet noterede børskurs - i fri tegning uden fortrinsret for de hidtidige aktionærer. Derudover kan bestyrelsen yderligere bestemme, at indtil kr tegnes som medarbejderaktier eller udstedes som tegningsoptioner og dermed forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange gennem tegning af aktier på grundlag af de udstedte tegningsoptioner. 3. De nye aktier giver ret til udbytte fra det første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen beslutter, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret. 4. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser. 5. For de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier. 6. De nye aktier er omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Side 2 af 8 sider

3 Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendiggjorte vedtægtsændringer. 3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver. Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på kr. 10 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom. Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens aktiebog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed. Aktierne er omsætningspapirer. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder. Aktierne er frit omsættelige, dog kræves bankens samtykke når overdragelse af aktier sker til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital. Samtykke skal gives - hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab, oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse, eller rekonstruktion af banken i forståelsemed Finanstilsynet efter kapitaltab, samt - i alle tilfælde, hvor erhververen, henset til stemme- og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger, ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken. Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst til banken, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods nægtet samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder over for banken. Overdragelse, der kun i formen fremstår som anden overgang, herunder kreditorforfølgning, er omfattet af samtykkebestemmelsen. Aktier, der tilhører: - en virksomhed, som er koncernforbundet eller associeret med den pågældende aktionær, - en virksomhed eller en person, som besidder aktierne for den pågældende aktionærs regning, - en virksomhed eller en person, som besidder aktierne for regning en virksomhed, der er koncernforbundet eller associeret med den pågældende aktionær, eller - en person eller virksomhed, som udgør en interessegruppe med den pågældende aktionær, anses i henhold til foranstående grænse, som tilhørende den pågældende aktionær selv. Det årlige udbytte udbetales i henhold til Værdipapircentralens registrering og regler. Udbytte, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder bankens reserver. 4 Side 3 af 8 sider

4 Aktier, registreret i Værdipapircentralen, mortificeres efter de for dette system gældende regler. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget. Bankens interesser og anliggender varetages af: 1. Generalforsamlingen. 2. Repræsentantskabet. 3. Bestyrelsen. 4. Direktionen. 5 BANKENS LEDELSE 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 Den ordinære generalforsamling afholdes i bankens virkeområde hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisionen eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden 14 dage efter begæringens modtagelse. 8 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved offentliggørelse via: Københavns Fondsbørs samt annoncering i: et landsdækkende dagblad og et lokalt dagblad. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og foretages tidligst 4 uger og mindst 14 dage forud for denne. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet og revisionsberetningen fremlægges til eftersyn for aktionærerne i bankens kontorer. Enhver aktionær har ret til at fremsætte forslag på generalforsamlingen, dog skal disse forslag være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 12 dage før generalforsamlingens afholdelse, for den ordinære generalforsamlings vedkommende senest den 1. februar, jfr. tillige aktieselskabslovens 71. Pressen skal have adgang til generalforsamlingen. 9 Side 4 af 8 sider

5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 5. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato til banken at erhverve indtil 10% af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15% fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøbskurs på Københavns Fondsbørs. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle indkomne forslag. 8. Eventuelt. 10 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der foreslås af repræsentantskabet og vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten leder forsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde. 11 Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, mod senest bankåbningsdagen før dennes afholdelse at legitimere sig som aktionær og modtage et adgangskort, på hvilket er anført antal stemmer. Stemmeretten udøves således: 1 60 stk. aktier giver 1 stemme stk. aktier giver 2 stemmer stk. aktier giver 3 stemmer stk. aktier giver 4 stemmer stk. aktier giver 5 stemmer og for hver 200 stk. aktier over 600 stk. giver én stemme indtil 10, som er det højeste stemmeantal, en aktionær kan afgive på egne vegne. Lader aktionæren/erne sig repræsentere ved en fuldmægtig, der ikke er aktionær, kan denne afgive indtil 10 stemmer i alt. Har aktionærer tillige fuldmagt fra andre aktionærer, kan aktionæren afgive indtil 20 stemmer i alt. Til at afgive stemme på generalforsamlingen er kun de aktionærer berettiget, der er noteret i bankens aktiebog. Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, når aktierne er blevet noteret på vedkommendes navn i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt sin erhvervelse i Værdipapircentralen. Side 5 af 8 sider

6 12 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. Beslutning om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er kun gyldig, såfremt 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er 2/3 af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forelagt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke. REPRÆSENTANTSKABET 13 Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen. Repræsentantskabets størrelse fastsættes af den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling - dog højst til 25 medlemmer. Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer og i øvrigt opfylde de i lovgivningen indeholdte krav til medlemmer af en banks bestyrelse. Et repræsentantskabsmedlem kan ikke vælges eller genvælges efter det fyldte 67 år. Ved repræsentantskabets sammensætning skal så vidt muligt tages hensyn til, at bankens kundekreds og virkeområde er ligeligt repræsenteret. Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet sin for- og næstformand i henhold til gældende forretningsorden. 14 Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt, og i øvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt, samt når bestyrelsen, direktionen eller halvdelen af medlemmerne begærer det. For at kunne vedtage en gyldig beslutning må over halvdelen af medlemmerne være til stede. De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme, er udslagsgivende ved stemmelighed. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, sammenkalder repræsentantskabet med mindst 8 dages varsel. 15 På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode, og den seneste kvartalsbalance gennemgås. Repræsentantskabets opgave er at virke som aktionærernes og bankens tillidsmænd i bankens virkeområde og at arbejde for bankens interesser i det hele taget, samt at være til hjælp for bankens ledelse med fremskaffelse af sådanne lokale oplysninger, som ledelsen måtte have interesse i. Repræsentantskabet prøver ikke årsregnskabets rigtighed, men: 1. vælger bestyrelse. Side 6 af 8 sider

7 2. fastsætter vederlag til bestyrelsen. 3. beslutter oprettelse og lukning af filialer og kontorsteder efter bestyrelsens indstilling. 4. foreslår dirigentvalg på generalforsamlingen. Repræsentantskabet fastsætter selv sin dagsorden. Der tillægges repræsentantskabets medlemmer et årligt vederlag, der godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. BESTYRELSEN 16 Bestyrelsen består af 4 medlemmer valgt af repræsentantskabet samt de eventuelle bestyrelsesmedlemmer, som lovgivningen om medarbejderes repræsentation bestemmer. De bestyrelsesmedlemmer der vælges af repræsentantskabet vælges for 1 år ad gangen. Valget finder sted på det første repræsentantskabsmøde efter den ordinære generalforsamling. I tilfælde af afgang vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåendes funktionsperiode. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Valget finder sted på det første møde efter bestyrelsesvalget. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges eller genvælges efter det fyldte 67 år. 17 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpel stemmeflerhed. Formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges efter hver protokoltilførsel og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter retningslinier for, i hvilket omfang direktionen kan yde lån uden bestyrelsens forudgående medvirken. Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. DIREKTIONEN 18 Direktionen består af et eller flere medlemmer, der ansættes af bestyrelsen. Direktionens medlemmer afgår senest ved udgangen af det regnskabsår, hvori de fylder 65 år. Direktionen leder bankens daglige forretninger i overensstemmelse med de gældende love og bankens vedtægter. Direktionen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens og repræsentantskabets møder. Bankens medarbejdere ansættes og afskediges af direktionen. Side 7 af 8 sider

8 FIRMATEGNING 19 Banken tegnes ved underskrift af: 1. Den samlede bestyrelse i forening. 2. Et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. 3. To direktører i forening. REVISIONEN Revisionen foretages af én generalforsamlings valgt revisorer, der skal være statsautoriseret. Revisionen vælges for et år af gangen. Bankens regnskabsår er kalenderåret. 20 ÅRSREGNSKABET 21 For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelse og direktion, i overensstemmelse med lovgivningens regler herom, en årsrapport. Bestyrelsen foretager indstilling til generalforsamlingen om anvendelse af overskud eller dækning af tab. Generalforsamlingen kan ikke beslutte højere udbytte end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen jvf. aktieselskabslovens 112. Foranstående vedtægter, der træder i stedet for de senest den 28. juni 2007 stadfæstede vedtægter, stadfæstes herved i medfør af 15 i lov om finansiel virksomhed, som gældende indtil videre. Side 8 af 8 sider

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017

Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 Vedtægter for Topdanmark A/S CVR. nr. 78040017 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere