V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), CS banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), DFL- Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), DM Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DSR Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DTL Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), DTS-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), EsF Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Farmakonom Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), FCE Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Fordelsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Fængselsforbundsbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Guldbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), IDA Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), IDA Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), KKE Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), KLF Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), KS Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), LIC Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Lån & Spar Ejendom A/S (Lån & Spar Bank A/S), Lån & Spar Nextbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd A/S (Lån & Spar Bank A/S), Laane- og Sparekassen for offentligt ansatte A/S (Lån & Spar Bank A/S), Maskinmestrenes Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Medlemsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Navigatørbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), NEXTbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), OfficersBanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Pharmabank A/S (Lån & Spar Bank A/S), PoKoBank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Politibanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), PROSA-Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S), Public Servants' Savings Bank A/S (PS Savings Bank) (Lån & Spar Bank A/S), Radiografbank A/S (Lån & Spar Bank A/S), SafuBank A/S (Lån & Spar Bank A/S), SPOR-Banken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Sprogforbundsbanken A/S (Lån & Spar Bank A/S), Søfartens Bank A/S (Lån & Spar Bank A/S) samt Tjenestemændenes Sparekasse A/S (Lån & Spar Bank A/S). Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 1

2 1.2. Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed og anden virksomhed, som i medfør af lov om finansiel virksomhed kan drives af pengeinstitutter. KAPITAL, AKTIER OG UDBYTTE Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt i aktier à 100,- kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Aktierne er navneaktier og registreres på navn i selskabets aktiebog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaveren. Aktierne er omsætningspapirer Den, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende aktier, hvis (1) aktierne er noteret i aktiebogen eller (2) aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. Den, der har erhvervet aktier på anden måde, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier, medmindre vedkommende er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse Aktierne er frit omsættelige, dog kræver overdragelse - herunder ved fusion, fission, likvidation eller opløsning i øvrigt - af aktier eller værdipapirer, der giver ret til at tegne aktier, til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10 % eller mere af selskabets aktiekapital, selskabets samtykke. Samtykke kan og skal alene meddeles i tilfælde, hvor overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab eller en fond oprettet som led i en strukturændring i selskabet med dettes tiltræden eller som led i en rekonstruktion af selskabet efter kapitaltab, i forståelse med Finanstilsynet. Det ovennævnte krav om samtykke gælder ikke for overdragelser af aktier til Lån & Spar Fond. Såfremt en aktionær erhverver aktier i strid med den ovennævnte bestemmelse, er vedkommende forpligtet til inden 4 uger efter, at der er fremsat påkrav herom, at afhænde den overskydende del. Hvis aktionæren ikke inden fristens udløb opfylder påkravet, er banken berettiget til at indløse den overskydende aktiepost til kurs 100 eller den til enhver tid noterede kurs, såfremt den er lavere end kurs

3 2.5. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist Selskabets aktier registreres i Værdipapircentralen, og udbyttebetalingen beregnes af Værdipapircentralen, således at udbyttet vil blive indsat på det til Værdipapircentralen opgivne kontonummer i et pengeinstitut og i øvrigt efter de herom fastsatte regler Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldstid, tilfalder selskabet Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår forhøjes ad en eller flere gange med indtil 200 mio. kr. Bemyndigelsen gælder for en periode på 5 år indtil 24. marts 2009, og kan af generalforsamlingen forlænges i en eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Uden for de i den foregående sætning anførte tilfælde har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier Ud over bestemmelserne i 3.1 bemyndiges bestyrelsen til for en periode på 5 år indtil 24. marts 2009 at forhøje selskabets aktiekapital uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer med op til kr. til fordel for ansatte i selskabet og dets datterselskab(er). Bemyndigelsen kan af generalforsamlingen forlænges i en eller flere perioder på indtil 5 år ad gangen. Forhøjelsen gennemføres efter bestyrelsens nærmere bestemmelse med hensyn til tid og vilkår og kan ske ad en eller flere gange, ligesom forhøjelsen kan gennemføres til favørkurs Ved udvidelse af aktiekapitalen i henhold til 3.1. og/eller 3.2 gælder, at de nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen. De nye aktier skal i øvrigt være stillet på samme måde som de ældre aktier. 3

4 3.4. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitalforhøjelse nødvendige vedtægtsændringer. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter udløbet af hvert regnskabsår Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad samt ved skriftlig indkaldelse til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 4 uger og senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 20 dage før generalforsamlingen og for så vidt angår forslag til afgørelse på en ekstraordinær generalforsamling senest 5 dage før denne De sidste 8 dage før hver generalforsamling skal der på selskabets kontor være fremlagt til eftersyn for aktionærerne en dagsorden over de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af bestyrelsen eller en af de generalforsamlingsvalgte revisorer, eller til behandling af et bestemt angivet emne på begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at der er fremsat begæring herom. 4

5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge for repræsentantskab, bestyrelse og direktion. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskab. 5. Valg af 1 eller 2 statsautoriserede revisorer. 6. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer. 7. Eventuelt Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater Enhver aktionær er berettiget til personligt eller ved fuldmægtig at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort hertil Hvert aktiebeløb på 100,- kr. giver een stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær eller virksomheder inden for samme koncern, uanset aktiepostens(ernes) størrelse, maksimalt afgives det antal stemmer, der er knyttet til 10 % af selskabets aktiekapital, beregnet i forhold til den indbetalte aktiekapital på tidspunktet for afstemningen. Den nævnte stemmeretsbegrænsning gælder dog ikke for aktier tilhørende Lån & Spar Fond Pressen har adgang til selskabets generalforsamlinger. 5

6 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital Er forslaget om ændringer i vedtægterne eller selskabets opløsning ikke fremsat eller tiltrådt af selskabets bestyrelse, udkræves yderligere, at mindst 50 % af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. REPRÆSENTANTSKAB Repræsentantskabet skal føre tilsyn med bestyrelsens og direktionens forvaltning af selskabets anliggender Repræsentantskabet består af medlemmer, hvoraf minimum 2 medlemmer skal repræsentere aktionærer, der ikke er organisationer eller virksomheder, der direkte eller indirekte har tilknytning til selskabet. Repræsentantskabets medlemmer vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted Ved valg til repræsentantskabet er aktionærer berettiget til at anmelde sig som et valgforbund og forelægge en prioriteret liste over, hvilke medlemmer det pågældende valgforbund ønsker indvalgt i repræsentskabet. Valgforbundet får herefter uden afstemning indvalgt det antal medlemmer i repræsentantskabet (fra den forelagte liste), som valgforbundets stemmer på generalforsamlingen berettiger til. Valgforbundets medlemmer deltager herefter kun i afstemningen vedrørende valg af de resterende medlemmer til repræsentantskabet med det antal stemmer, som valgforbundet ikke har anvendt ved valg af medlemmer uden afstemning. Den øvrige del af generalforsamlingen vælger sin andel af medlemmer til repræsentantskabet efter de af dirigenten fastsatte retningslinier. Et valgforbund kan indtil behandlingen af punktet Valg af medlemmer til repræsentantskabet melde sig til dirigenten på generalforsamlingen Ingen, der er ude af rådighed over sit bo, kan være medlem af repræsentantskabet. 6

7 10.5. Repræsentantskabet vælger på et møde, der afholdes i umiddelbar forbindelse med den ordinære generalforsamling, med simpelt stemmeflertal blandt sine medlemmer repræsentantskabets formand og næstformand. I formandens fravær træder næstformanden i enhver henseende i formandens sted Repræsentantskabet indkaldes af formanden. Repræsentantskabsmøder afholdes mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte, formanden finder det fornødent, eller det skriftligt begæres af mindst 10 medlemmer Repræsentantskabet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i afstemningen. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I øvrigt fastsætter repræsentantskabet selv sin forretningsorden Bestyrelsen redegør for selskabets virksomhed, ligesom der fremlægges perioderegnskaber. Bestyrelsesmedlemmer har adgang til og ret til at tage ordet på repræsentantskabets møder. Bestyrelsesmedlemmer har ikke stemmeret på repræsentantskabets møder. På sidste møde forud for selskabets ordinære generalforsamling fremlægges det af direktionen udarbejdede og af bestyrelsen tiltrådte årsregnskab Repræsentantskabets medlemmer modtager er årligt vederlag. Det samlede foreslåede vederlag anføres som en særlig note i årsregnskabet og indstilles til vedtagelse sammen med dette. BESTYRELSE Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabets anliggender Repræsentantskabet vælger på det i 10 stk. 4 nævnte møde selskabets bestyrelse, herunder bestyrelsens formand samt en første og en anden næstformand. I formandens fravær træder første næstformand eller i dennes fravær anden næstformand i enhver henseende i formandens sted Bestyrelsen består af 8 af repræsentantskabet uden for repræsentantskabets kreds valgte medlemmer ud over det antal medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive. De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted. Ethvert 7

8 medlem skal udtræde af bestyrelsen på den efter den pågældendes fyldte 70. år følgende ordinære generalforsamling Ingen, der er ude af rådighed over sit bo, kan være medlem af bestyrelsen Hvervet som medlem af bestyrelsen kan ikke forenes med hverv som medlem af bestyrelsen for et pengeinstitut eller en dertil knyttet fond eller holdingselskab, bortset fra de til selskabet knyttede Bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes i årsregnskabet for det pågældende år Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Dens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Beslutning kan ikke tages uden, at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges Bestyrelsen kan fastsætte regler om lokalråd, der oprettes i tilknytning til de afdelinger, som selskabet opretholder Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange om året, og i øvrigt når formanden skønner det nødvendigt, eller det forlanges af et af bestyrelsens eller direktionens medlemmer eller af en generalforsamlingsvalgt revisor Bestyrelsen ansætter en direktion og der kan meddeles kollektiv prokura. 8

9 DIREKTION Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og lovgivningen i øvrigt, vedtægterne for selskabet og de forskrifter, bestyrelsen har givet, derunder forretningsordenen Direktionen deltager i bestyrelsens og repræsentantskabets møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret En direktør afgår ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 65 år. Bestyrelsen kan vedtage, at en direktør kan fortsætte til første ordinære generalforsamling efter udgangen af det kalenderår, hvor den pågældende er fyldt 65 år. Nærværende bestemmelse stiller sig ikke hindrende for ansættelsesvilkår aftalt forud for vedtægternes dato. TEGNINGSFORHOLD Selskabet tegnes af REVISION 15. a) enten formanden eller en næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen, b) eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør, c) eller to direktører i forening Selskabets regnskaber revideres af to af generalforsamlingen for hvert år valgte statsautoriserede revisorer. 9

10 REGNSKABSÅR Regnskabsåret er kalenderåret. Første regnskabsår regnes fra stiftelsen til 31. december oo0oo-- Vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 11. oktober 1989 og som ændret på ekstraordinær generalforsamling den 22. februar 1990, ordinær generalforsamling den 20. marts 1992, bestyrelsesmøde den 4. maj 1993, ordinær generalforsamling den 17. marts 1994, bestyrelsesmøde den 17. marts 1994, bestyrelsesmøde den 18. august 1994, ordinær generalforsamling den 27. marts 1996, ordinær generalforsamling den 12. marts 1999, ordinær generalforsamling den 22. marts 2000, ordinær generalforsamling den 21. marts 2001, ordinær generalforsamling den 19. marts 2002, ordinær generalforsamling den 25. marts 2003, ordinær generalforsamling den 24. marts 2004, ordinær generalforsamling den 30. marts 2005, ordinær generalforsamling den 27. marts 2006 samt ordinær generalforsamling den 19. marts København, den 19. marts 2007 Advokat Jon Dyhre Hansen Dirigent 10

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

mandag den 19. marts 2007, kl. 16.30 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, med følgende dagsorden:

mandag den 19. marts 2007, kl. 16.30 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, med følgende dagsorden: Københavns Fondsbørs 28. februar 2007 Ordinær generalforsamling i Lån & Spar Bank A/S Lån & Spar Bank A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2007, kl. 16.30 på Radisson SAS Scandinavia

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere