Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 86 final 2013/0053 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til forretningsordenerne for ØPA-Udvalget, Toldsamarbejdsudvalget og Det Fælles Udviklingsudvalg, der er nedsat ved den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side DA DA

2 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET BEGRUNDELSE Den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale ("foreløbig ØPA") mellem landene i det østlige og sydlige Afrika (ØSA) på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side blev undertegnet den 29. august 2009 og har fundet midlertidig anvendelse siden den 14. maj Ved aftalens artikel 64 er der nedsat et ØPA-Udvalg, der skal være ansvarligt for forvaltningen af aftalen og for udførelsen af alle de i aftalen nævnte opgaver. ØPA-Udvalget bistås ved udførelsen af sine opgaver af Toldsamarbejdsudvalget, der er nedsat ved artikel 41 i protokol 1 til aftalen, og Det Fælles Udviklingsudvalg, der er nedsat ved aftalens artikel 52. ØPA-Udvalget skal fastlægge de regler, hvorefter det skal organiseres og fungere, samt forretningsordenerne for de to underudvalg. 2. RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Forpligtelsen til at fastlægge forretningsordenerne fremgår af den foreløbige ØPA. Alle parter i aftalen er blevet hørt, og der blev opnået enighed om forretningsordenerne, og de blev godkendt ad referendum med de fire undertegnende ØSA-lande (Madagascar, Mauritius, Seychellerne og Zimbabwe) på ØPA-Udvalgets konstituerende møde i oktober Der er ikke blevet foretaget en konsekvensanalyse af dette forslag, da det ikke har nogen direkte økonomiske, samfundsmæssige eller miljømæssige konsekvenser. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET Forslaget indbefatter et udkast til Rådets afgørelse baseret på artikel 218, stk. 9, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at fastlægge Den Europæiske Unions holdning. Der er tidligere blevet vedtaget tilsvarende afgørelser med henblik på at vedtage forretningsordener som led i ØPA'er. Rådets afgørelse indeholder som et bilag et udkast til afgørelse, der skal træffes af ØPA- Udvalget i Sidstnævnte indbefatter tre bilag, der omfatter forretningsordenen for henholdsvis ØPA-Udvalget, Toldsamarbejdsudvalget og Det Fælles Udviklingsudvalg. Der blev opnået enighed om disse forretningsordener, og de blev godkendt ad referendum med de fire undertegnende ØSA-lande på ØPA-Udvalgets konstituerende møde i oktober VIRKNINGER FOR BUDGETTET Begrænset til administrative udgifter. DA 2 DA

3 2013/0053 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til forretningsordenerne for ØPA-Udvalget, Toldsamarbejdsudvalget og Det Fælles Udviklingsudvalg, der er nedsat ved den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig sidstnævnte traktats artikel 207 og 209 sammenholdt med artikel 218, stk. 9, under henvisning til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side 1, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side blev undertegnet den 29. august 2009 og har fundet midlertidig anvendelse siden den 14. maj (2) Ved nævnte aftales artikel 64 er der nedsat et ØPA-Udvalg, der skal være ansvarligt for forvaltningen af aftalen og for udførelsen af alle de i aftalen nævnte opgaver. (3) I henhold til artikel 64 skal ØPA-Udvalget fastlægge de regler, hvorefter det skal organiseres og fungere. (4) ØPA-Udvalget bistås ved udførelsen af sine opgaver af Toldsamarbejdsudvalget, der er nedsat ved artikel 41 i protokol 1 til aftalen, og Det Fælles Udviklingsudvalg, der er nedsat ved den foreløbige aftales artikel 52. (5) Den Europæiske Union bør afgøre, hvilken holdning der skal indtages med hensyn til vedtagelse af forretningsordenen for ØPA-Udvalget og de to underudvalg, der er nedsat i henhold til aftalen BESTEMT FØLGENDE: Artikel 1 Den Europæiske Unions holdning med henblik på det ved den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den 1 EUT L 111 af , s. 1. DA 3 DA

4 anden side nedsatte ØPA-Udvalgs vedtagelse af en afgørelse om dets forretningsorden baseres på ØPA-Udvalgets udkast til afgørelse, der er knyttet som bilag til denne afgørelse. Mindre ændringer af udkastet til afgørelse kan vedtages, uden at Kommissionen eller Rådet inddrages. Artikel 2 ØPA-Udvalgets afgørelse offentliggøres efter vedtagelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 3 Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 4 DA

5 BILAG AFGØRELSE Nr. /2013 TRUFFET AF ØPA-UDVALGET, der er nedsat ved den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, om vedtagelse af forretningsordenerne for ØPA-Udvalget, Toldsamarbejdsudvalget og Det Fælles Udviklingsudvalg ØPA-UDVALGET HAR under henvisning til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (i det følgende benævnt "aftalen"), der blev undertegnet i Grand Baie den 29. august 2009, og som har fundet midlertidig anvendelse siden den 14. maj 2012, særlig artikel 64, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til aftalen skal ØPA-Udvalget fastlægge de regler, hvorefter det skal organiseres og fungere. (2) ØPA-Udvalget bistås ved udførelsen af sine opgaver af Toldsamarbejdsudvalget, der er nedsat ved artikel 41 i protokol 1 til aftalen, og Det Fælles Udviklingsudvalg, der er nedsat ved den foreløbige aftales artikel 52 BESTEMT FØLGENDE: Artikel 1 1. Forretningsordenen for ØPA-Udvalget er fastlagt i bilag I, forretningsordenen for Toldsamarbejdsudvalget i bilag II, og forretningsordenen for Det Fælles Udviklingsudvalg i bilag III. 2. Disse forretningsordener berører ikke de særlige bestemmelser, der i givet fald er fastsat i aftalen, eller som ØPA-Udvalget måtte fastsætte. Denne afgørelse træder i kraft den [...]. Udfærdiget i (sted), den (dato). Artikel 2 DA 5 DA

6 BILAG I FORRETNINGSORDEN FOR ØPA-UDVALGET, nedsat ved den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side Artikel 1 Anvendelsesområde Forretningsordenen i dette bilag finder anvendelse på sagsbehandlingen under møder i ØPA- Udvalget. Artikel 2 Sammensætning og formandskab 1. ØPA-Udvalget sammensættes af repræsentanter for EU-parten på den ene side og repræsentanter for de undertegnende lande i det østlige og sydlige Afrika ("de undertegnende ØSA-lande") 2 på den anden side på minister- eller højt embedsmandsplan. 2. Når der henvises til "parterne" i forretningsordenen, forstås parterne som defineret i aftalens artikel Formandskabet for ØPA-Udvalget på ministerplan varetages i fællesskab af en repræsentant for Den Europæiske Union og en repræsentant for ØSA-landene. Formandskabet i ØPA-Udvalget på højt embedsmandsplan varetages i fællesskab af højtstående embedsmænd fra Europa-Kommissionen på vegne af EU-parten og af repræsentanter for de undertegnende ØSA-lande, sædvanligvis på højt embedsmandsplan. De undertegnende ØSA-lande varetager formandskabet et år ad gangen efter tur. Artikel 3 Observatører 1. Repræsentanter for Fællesmarkedet for det Østlige og Sydlige Afrika (Comesa) og repræsentanter for Kommissionen for Det Indiske Ocean (IOC) indbydes til at deltage i ØPA-Udvalgets møder som observatører. 2. Sekretæren for ØPA-Udvalget underretter repræsentanterne for Comesa og IOC om møder i ØPA-Udvalget, således at de kan deltage som observatører. 3. Parterne kan i fællesskab beslutte at indbyde yderligere observatører på ad hoc-basis. Sådanne observatører kan deltage i mødet efter indbydelse fra det fælles formandskab og efter godkendelse fra ØPA-Udvalgets side. 4. ØPA-Udvalget kan beslutte, at dele af møder, hvor der behandles følsomme spørgsmål, er lukket for observatører. 2 Madagascar, Mauritius, Seychellerne og Zimbabwe. DA 6 DA

7 Artikel 4 Møder 1. ØPA-Udvalget træder sammen en gang om året, eller når omstændighederne kræver det, hvis parterne er enige herom. Hvis parterne er enige, kan møderne i ØPA- Udvalget afholdes som video- eller telekonference. I så fald bærer hver part sin respektive del af omkostningerne ved afholdelse af et møde ved brug af sådanne midler, medmindre andet aftales. 2. ØPA-Udvalgets møder afholdes på en dato og et sted, som begge parter er enige om. 3. ØPA-Udvalgets sekretær indkalder til møderne i ØPA-Udvalget. Artikel 5 Delegationer Før hvert møde underrettes det fælles formandskab for ØPA-Udvalget om den planlagte sammensætning af delegationerne fra ØSA-landene og EU-parten. Artikel 6 Sekretariat 1. Embedsmænd fra Europa-Kommissionen og fra de undertegnende ØSA-lande fungerer på skift i en periode på 12 måneder som sekretær for ØPA-Udvalget. Det undertegnende ØSA-land kan bistås af Comesa-sekretariatet. 2. Første periode begynder på datoen for afholdelse af ØPA-Udvalgets første møde og slutter den 31. december det følgende år. ØPA-Udvalgets sekretariatsfunktioner varetages først af en repræsentant for Europa-Kommissionen. De undertegnende ØSA-lande varetager sekretariatsfunktionerne efter tur. Artikel 7 Dokumenter Hvis forhandlingerne i ØPA-Udvalget er baseret på skriftlige dokumenter, nummereres disse og rundsendes af sekretæren som dokumenter fra ØPA-Udvalget senest 14 dage før mødets begyndelse. Artikel 8 Korrespondance 1. Al korrespondance til ØPA-Udvalget stiles til sekretæren for ØPA-Udvalget. 2. Sekretæren sørger for, at al korrespondance stilet til ØPA-Udvalget videresendes til det fælles formandskab for udvalget og rundsendes, i givet fald som dokumenter som omhandlet i artikel 7 i denne forretningsorden. 3. Korrespondance fra det fælles formandskab for ØPA-Udvalget sendes af sekretæren til parterne og rundsendes i givet fald som dokumenter som omhandlet i artikel 7 i denne forretningsorden. DA 7 DA

8 Artikel 9 Dagsorden for møderne 1. ØPA-Udvalgets sekretær udarbejder på grundlag af forslag fra parterne en foreløbig kommenteret dagsorden for hvert møde. Den fremsendes af sekretæren for ØPA- Udvalget til parterne senest tre uger før mødet. 2. Den foreløbige kommenterede dagsorden omfatter de punkter, som sekretæren senest en måned inden mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen; de optages dog ikke på den foreløbige dagsorden, medmindre de relevante bilag er sekretæren i hænde senest på datoen for udsendelsen af den foreløbige dagsorden. 3. Dagsordenen vedtages af ØPA-Udvalget ved hvert mødes begyndelse. Et punkt, som ikke findes på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis parterne er enige herom. 4. Det fælles formandskab for ØPA-Udvalget kan efter aftale med parterne indbyde eksperter til at deltage i møderne med henblik på oplysninger om specifikke spørgsmål. 5. Sekretæren kan efter aftale med parterne afkorte den i stk. 1 nævnte tidsfrist for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Artikel 10 Protokol 1. Sekretæren udarbejder hurtigst muligt et udkast til protokol for hvert møde, normalt inden for en måned efter dets afholdelse. 2. Protokollen indeholder sædvanligvis en sammenfatning af hvert punkt på dagsordenen og i givet fald oplysning om: a) alle dokumenter, der er forelagt ØPA-Udvalget b) eventuelle erklæringer, som et medlem af ØPA-Udvalget har anmodet om at få optaget i protokollen c) de vedtagne afgørelser, fremsatte henstillinger, vedtagne erklæringer samt konklusioner, der er vedtaget om specifikke spørgsmål. 3. Protokollen indeholder desuden en liste over de medlemmer af ØPA-Udvalget, som deltog i mødet, og en liste over eventuelle observatører. 4. De undertegnende ØSA-lande og EU godkender protokollen skriftligt senest to måneder efter mødets afholdelse. Når protokollen er godkendt, undertegnes den af sekretæren. Hvert undertegnende ØSA-land og EU-parten tilstilles en original af disse autentiske dokumenter. Artikel 11 Afgørelser og henstillinger 1. ØPA-Udvalget vedtager afgørelser og henstillinger ved konsensus. 2. ØPA-Udvalget kan beslutte at forelægge AVS-EU-Ministerrådet, jf. artikel 15 i Cotonouaftalen, ethvert spørgsmål af generel interesse for AVS og EU, der opstår i forbindelse med aftalen. DA 8 DA

9 3. I perioden mellem møderne kan ØPA-Udvalget træffe afgørelser ved skriftlig procedure, hvis parterne er enige herom. En skriftlig procedure består i udveksling af noter mellem parterne. 4. Afgørelser og henstillinger vedtaget af ØPA-Udvalget benævnes hhv. "afgørelse" og "henstilling" og efterfølges af et løbenummer, datoen for vedtagelsen og en beskrivelse af emnet. I hver afgørelse skal der være angivet en ikrafttrædelsesdato. 5. Afgørelser truffet af ØPA-Udvalget bekræftes af en repræsentant for Europa- Kommissionen på vegne af EU-parten og af en repræsentant for ØSA-landene. 6. Afgørelser og henstillinger videresendes til parterne som dokumenter fra ØPA- Udvalget. Artikel 12 Offentlighed 1. Medmindre der træffes anden afgørelse, er møder i ØPA-Udvalget ikke offentlige. 2. Hver part kan beslutte at offentliggøre ØPA-Udvalgets afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidende. Artikel 13 Sprog 1. ØPA-Udvalgets arbejdssprog er de officielle sprog, der er fælles for parterne, dvs. engelsk og fransk. 2. ØPA-Udvalget baserer sine forhandlinger og træffer sine afgørelser på grundlag af dokumenter og forslag, der så vidt muligt er udarbejdet på begge de i stk. 1 omhandlede sprog. Afgørelser og henstillinger skal foreligge på begge de i stk. 1 omhandlede sprog. Artikel 14 Udgifter 1. Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i ØPA-Udvalgets møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og telekommunikation. 2. Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet. 3. Udgifter i forbindelse med tolkning på møder og oversættelse af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet. Udgifter i forbindelse med tolkning ved møder og oversættelse af dokumenter til eller fra Den Europæiske Unions officielle sprog afholdes af EU-parten. Artikel 15 Ændring af forretningsordenen Forretningsordenen kan ændres efter bestemmelserne i artikel 11, stk. 1. DA 9 DA

10 BILAG II FORRETNINGSORDEN FOR TOLDSAMARBEJDSUDVALGET, nedsat ved den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side Artikel 1 Anvendelsesområde Forretningsordenen i dette bilag finder anvendelse på sagsbehandlingen under møder i Toldsamarbejdsudvalget. Artikel 2 Toldsamarbejdsudvalgets rolle Toldsamarbejdsudvalget nedsættes i henhold til artikel 41 i protokol 1 til aftalen. Det behandler også alle spørgsmål, der forelægges det af ØPA-Udvalget. Artikel 3 Sammensætning og formandskab 1. Toldsamarbejdsudvalget sammensættes af repræsentanter for EU-parten på den ene side og repræsentanter for de undertegnende ØSA-lande 3 på den anden side. 2. Når der henvises til "parterne" i forretningsordenen, forstås parterne som defineret i aftalens artikel Formandskabet for Toldsamarbejdsudvalget varetages i fællesskab af en repræsentant for Europa-Kommissionen og en repræsentant for ØSA-landene. De undertegnende ØSA-lande varetager formandskabet et år ad gangen efter tur. Artikel 4 Observatører 1. Repræsentanter for Fællesmarkedet for det Østlige og Sydlige Afrika (Comesa) og repræsentanter for Kommissionen for Det Indiske Ocean (IOC) indbydes til at deltage i Toldsamarbejdsudvalgets møder som observatører. 2. Sekretæren for Toldsamarbejdsudvalget underretter repræsentanterne for Comesa og IOC om møder i Toldsamarbejdsudvalget, således at de kan deltage som observatører. 3. Parterne kan i fællesskab beslutte at indbyde yderligere observatører på ad hoc-basis. Sådanne observatører kan deltage i mødet efter indbydelse fra det fælles formandskab og efter godkendelse fra Toldsamarbejdsudvalgets side. 4. Toldsamarbejdsudvalget kan beslutte, at dele af møder, hvor der behandles følsomme spørgsmål, er lukket for observatører. 3 Madagascar, Mauritius, Seychellerne og Zimbabwe. DA 10 DA

11 Artikel 5 Møder 1. Medmindre andet fremgår af aftalen, træder Toldsamarbejdsudvalget sammen efter anmodning fra en af parterne. Hvis parterne er enige, kan møderne i Toldsamarbejdsudvalget afholdes som video- eller telekonference. I så fald bærer hver part sin respektive del af omkostningerne ved afholdelse af et møde ved brug af sådanne midler, medmindre andet aftales. 2. Toldsamarbejdsudvalgets møder afholdes på en dato og et sted, som begge parter er enige om. 3. Toldsamarbejdsudvalgets sekretær indkalder til møderne i Toldsamarbejdsudvalget. Artikel 6 Delegationer Før hvert møde underrettes det fælles formandskab for Toldsamarbejdsudvalget om den planlagte sammensætning af delegationerne fra ØSA-landene og Den Europæiske Union. Artikel 7 Sekretariat Embedsmænd fra Europa-Kommissionen og fra ØSA-landene fungerer på skift i en periode på 12 måneder som sekretær for Toldsamarbejdsudvalget. Det undertegnende ØSA-land kan bistås af Comesa-sekretariatet. Disse perioder skal være sammenfaldende med henholdsvis Den Europæiske Unions og ØSA-landenes varetagelse af sekretariatsfunktionerne i ØPA- Udvalget. De undertegnende ØSA-lande varetager sekretariatsfunktionerne efter tur. Artikel 8 Dokumenter Hvis forhandlingerne i Toldsamarbejdsudvalget er baseret på skriftlige dokumenter, nummereres disse og rundsendes af sekretæren som dokumenter fra Toldsamarbejdsudvalget senest 14 dage før mødets begyndelse. Artikel 9 Korrespondance 1. Al korrespondance til Toldsamarbejdsudvalget stiles til sekretæren for Toldsamarbejdsudvalget. 2. Sekretæren sørger for, at al korrespondance stilet til Toldsamarbejdsudvalget videresendes til det fælles formandskab for udvalget og rundsendes, i givet fald som dokumenter som omhandlet i artikel 8 i denne forretningsorden. 3. Korrespondance fra det fælles formandskab for Toldsamarbejdsudvalget sendes af sekretæren til parterne og rundsendes i givet fald som dokumenter som omhandlet i artikel 8 i denne forretningsorden. DA 11 DA

12 Artikel 10 Dagsorden for møderne 1. Toldsamarbejdsudvalgets sekretær udarbejder på grundlag af forslag fra parterne en foreløbig kommenteret dagsorden for hvert møde. Den fremsendes af sekretæren for Toldsamarbejdsudvalget til parterne senest tre uger før mødet. 2. Den foreløbige kommenterede dagsorden omfatter de punkter, som sekretæren senest en måned inden mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen; de optages dog ikke på den foreløbige dagsorden, medmindre de relevante bilag er sekretæren i hænde senest på datoen for udsendelsen af den foreløbige dagsorden. 3. Dagsordenen vedtages af Toldsamarbejdsudvalget ved hvert mødes begyndelse. Et punkt, som ikke findes på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis parterne er enige herom. 4. Det fælles formandskab for Toldsamarbejdsudvalget kan efter aftale med parterne indbyde eksperter til at deltage i møderne med henblik på oplysninger om specifikke spørgsmål. 5. Sekretæren kan efter aftale med parterne afkorte den i stk. 1 nævnte tidsfrist for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Artikel 11 Protokol 1. Sekretæren udarbejder hurtigst muligt et udkast til protokol for hvert møde, normalt inden for en måned efter dets afholdelse. 2. Protokollen indeholder sædvanligvis en sammenfatning af hvert punkt på dagsordenen og i givet fald oplysning om: a) alle dokumenter, der er forelagt Toldsamarbejdsudvalget b) eventuelle erklæringer, som et medlem af Toldsamarbejdsudvalget har anmodet om at få optaget i protokollen c) de vedtagne afgørelser, fremsatte henstillinger, vedtagne erklæringer samt konklusioner, der er vedtaget om specifikke spørgsmål. 3. Protokollen indeholder desuden en liste over de medlemmer af Toldsamarbejdsudvalget, som deltog i mødet, og en liste over eventuelle observatører. 4. De undertegnende ØSA-lande og EU godkender protokollen skriftligt senest to måneder efter mødets afholdelse. Når protokollen er godkendt, undertegnes den af sekretæren. Hvert undertegnende ØSA-land og EU-parten tilstilles en original af disse autentiske dokumenter. Artikel 12 Afgørelser og henstillinger 1. Toldsamarbejdsudvalget vedtager afgørelser og henstillinger ved konsensus. 2. I perioden mellem møderne kan Toldsamarbejdsudvalget træffe afgørelser ved skriftlig procedure, hvis parterne er enige herom. En skriftlig procedure består i udveksling af noter mellem parterne. DA 12 DA

13 3. Afgørelser og henstillinger vedtaget af Toldsamarbejdsudvalget benævnes hhv. "afgørelse" og "henstilling" og efterfølges af et løbenummer, datoen for vedtagelsen og en beskrivelse af emnet. I hver afgørelse skal der være angivet en ikrafttrædelsesdato. 4. Afgørelser og henstillinger vedtaget af Toldsamarbejdsudvalget bekræftes af en repræsentant for Europa-Kommissionen på vegne af EU-parten og af en repræsentant for ØSA-landene. 5. Afgørelser og henstillinger videresendes til parterne og til ØPA-Udvalget som dokumenter fra Toldsamarbejdsudvalget. Artikel 13 Offentlighed 1. Medmindre andet bestemmes, er Toldsamarbejdsudvalgets møder ikke offentlige. 2. Hver part kan træffe beslutning om at offentliggøre Toldsamarbejdsudvalgets afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidender. Artikel 14 Sprog 1. Toldsamarbejdsudvalgets arbejdssprog er de officielle sprog, der er fælles for parterne, dvs. engelsk og fransk. 2. Toldsamarbejdsudvalget baserer sine forhandlinger og træffer sine afgørelser på grundlag af dokumenter og forslag, der så vidt muligt er udarbejdet på begge de i stk. 1 omhandlede sprog. Afgørelser og henstillinger skal foreligge på begge de i stk. 1 omhandlede sprog. Artikel 15 Udgifter 1. Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i Toldsamarbejdsudvalgets møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og telekommunikation. 2. Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet. 3. Udgifter i forbindelse med tolkning på møder og oversættelse af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet. Udgifter i forbindelse med tolkning ved møder og oversættelse af dokumenter til eller fra Den Europæiske Unions officielle sprog afholdes af EU-parten. Artikel 16 Rapportering Toldsamarbejdsudvalget rapporterer til ØPA-Udvalget. DA 13 DA

14 Artikel 17 Ændring af forretningsordenen Forretningsordenen kan ændres af ØPA-Udvalget. Toldsamarbejdsudvalget kan fremsætte henstillinger over for ØPA-Udvalget vedrørende forslag til ændringer af forretningsordenen. DA 14 DA

15 BILAG III FORRETNINGSORDEN FOR DET FÆLLES UDVIKLINGSUDVALG, nedsat ved den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side Artikel 1 Anvendelsesområde Forretningsordenen i dette bilag finder anvendelse på sagsbehandlingen under møder i Det Fælles Udviklingsudvalg. Artikel 2 Det Fælles Udviklingsudvalgs rolle Det Fælles Udviklingsudvalg er nedsat som et underudvalg under ØPA-Udvalget. I overensstemmelse med artikel 52 i den foreløbige aftale drøfter det spørgsmål vedrørende udviklingssamarbejde i tilknytning til gennemførelsen af den foreløbige aftale. Artikel 3 Sammensætning og formandskab 1. Det Fælles Udviklingsudvalg sammensættes af repræsentanter for EU-parten på den ene side og repræsentanter for ØSA-landene på den anden side. 2. Når der henvises til "parterne" i forretningsordenen, forstås parterne som defineret i aftalens artikel Formandskabet for Det Fælles Udviklingsudvalg varetages i fællesskab af en repræsentant for Europa-Kommissionen og en repræsentant for ØSA-landene. De undertegnende ØSA-lande varetager formandskabet et år ad gangen efter tur. Artikel 4 Observatører 1. Repræsentanter for Fællesmarkedet for det Østlige og Sydlige Afrika (Comesa) og repræsentanter for Kommissionen for Det Indiske Ocean (IOC) indbydes til at deltage i Det Fælles Udviklingsudvalgs møder som observatører. 2. Sekretæren for Det Fælles Udviklingsudvalg underretter repræsentanterne for Comesa og IOC om møder i Det Fælles Udviklingsudvalg, således at de kan deltage som observatører. 3. Parterne kan i fællesskab beslutte at indbyde yderligere observatører på ad hoc-basis. Sådanne observatører kan deltage i mødet efter indbydelse fra det fælles formandskab og efter godkendelse fra Det Fælles Udviklingsudvalgs side. 4. Det Fælles Udviklingsudvalg kan beslutte, at dele af møder, hvor der behandles følsomme spørgsmål, er lukket for observatører. DA 15 DA

16 Artikel 5 Møder 1. Medmindre andet fremgår af aftalen, træder Det Fælles Udviklingsudvalg sammen efter anmodning fra en af parterne. Hvis parterne er enige, kan møderne i Det Fælles Udviklingsudvalg afholdes som video- eller telekonference. I så fald bærer hver part sin respektive del af omkostningerne ved afholdelse af et møde ved brug af sådanne midler, medmindre andet aftales. 2. Det Fælles Udviklingsudvalgs møder afholdes på en dato og et sted, som begge parter er enige om. 3. Det Fælles Udviklingsudvalgs sekretær indkalder til møderne i Det Fælles Udviklingsudvalg. Artikel 6 Delegationer Før hvert møde underrettes det fælles formandskab for Det Fælles Udviklingsudvalg om den planlagte sammensætning af delegationerne fra ØSA-landene og Den Europæiske Union. Artikel 7 Sekretariat Embedsmænd fra Europa-Kommissionen og fra ØSA-landene fungerer på skift i en periode på 12 måneder som sekretær for Det Fælles Udviklingsudvalg. Det undertegnende ØSA-land kan bistås af Comesa-sekretariatet. Disse perioder skal være sammenfaldende med henholdsvis Den Europæiske Unions og ØSA-landenes varetagelse af sekretariatsfunktionerne i ØPA-Udvalget. De undertegnende ØSA-lande varetager sekretariatsfunktionerne efter tur. Artikel 8 Dokumenter Hvis forhandlingerne i Det Fælles Udviklingsudvalg er baseret på skriftlige dokumenter, nummereres disse og rundsendes af sekretæren som dokumenter fra Det Fælles Udviklingsudvalg senest 14 dage før mødets begyndelse. Artikel 9 Korrespondance 1. Al korrespondance til Det Fælles Udviklingsudvalg stiles til sekretæren for Det Fælles Udviklingsudvalg. 2. Sekretæren sørger for, at al korrespondance stilet til Det Fælles Udviklingsudvalg videresendes til det fælles formandskab for udvalget og rundsendes, i givet fald som dokumenter som omhandlet i artikel 8 i denne forretningsorden. 3. Korrespondance fra det fælles formandskab for Det Fælles Udviklingsudvalg sendes af sekretæren til parterne og rundsendes i givet fald som dokumenter som omhandlet i artikel 8 i denne forretningsorden. DA 16 DA

17 Artikel 10 Dagsorden for møderne 1. Det Fælles Udviklingsudvalgs sekretær udarbejder på grundlag af forslag fra parterne en foreløbig dagsorden for hvert møde. Den fremsendes af sekretæren for Toldsamarbejdsudvalget til parterne senest tre uger før mødet. 2. Den foreløbige dagsorden omfatter de punkter, som sekretæren senest en måned inden mødet har modtaget anmodning om at få optaget på dagsordenen; de optages dog ikke på den foreløbige dagsorden, medmindre de relevante bilag er sekretæren i hænde senest på datoen for udsendelsen af den foreløbige dagsorden. 3. Dagsordenen vedtages af Det Fælles Udviklingsudvalg ved hvert mødes begyndelse. Et punkt, som ikke findes på den foreløbige dagsorden, kan optages på dagsordenen, hvis parterne er enige herom. 4. Det fælles formandskab for Det Fælles Udviklingsudvalg kan efter aftale med parterne indbyde eksperter til at deltage i møderne med henblik på oplysninger om specifikke spørgsmål. 5. Sekretæren kan efter aftale med parterne afkorte den i stk. 1 nævnte tidsfrist for at tage hensyn til særlige omstændigheder. Artikel 11 Protokol 1. Sekretæren udarbejder hurtigst muligt et udkast til protokol for hvert møde, normalt inden for en måned efter dets afholdelse. 2. Protokollen indeholder sædvanligvis en sammenfatning af hvert punkt på dagsordenen og i givet fald oplysning om: a) alle dokumenter, der er forelagt Det Fælles Udviklingsudvalg b) eventuelle erklæringer, som et medlem af Det Fælles Udviklingsudvalg har anmodet om at få optaget i protokollen c) de vedtagne afgørelser, fremsatte henstillinger, vedtagne erklæringer samt konklusioner, der er vedtaget om specifikke spørgsmål. 3. Protokollen indeholder desuden en liste over de medlemmer af Det Fælles Udviklingsudvalg, som deltog i mødet, og en liste over eventuelle observatører. 4. De undertegnende ØSA-lande og EU godkender protokollen skriftligt senest to måneder efter mødets afholdelse. Når protokollen er godkendt, undertegnes den af sekretæren. Hvert undertegnende ØSA-land og EU-parten tilstilles en original af disse autentiske dokumenter. Artikel 12 Henstillinger 1. Det Fælles Udviklingsudvalg vedtager henstillinger ved konsensus. 2. I perioden mellem møderne kan Det Fælles Udviklingsudvalg vedtage henstillinger ved skriftlig procedure, hvis parterne er enige herom. En skriftlig procedure består i udveksling af noter mellem parterne. DA 17 DA

18 3. Det Fælles Udviklingsudvalgs henstillinger benævnes "henstillinger" og efterfølges af et løbenummer, datoen for vedtagelsen og en beskrivelse af emnet. 4. Henstillinger vedtaget af Det Fælles Udviklingsudvalg bekræftes af en repræsentant for Europa-Kommissionen på vegne af EU-parten og af en repræsentant for ØSAlandene. 5. Henstillinger videresendes til parterne som dokumenter fra Det Fælles Udviklingsudvalg og forelægges for ØPA-Udvalget til behandling. Artikel 13 Offentlighed Medmindre der træffes anden afgørelse, er møder i Det Fælles Udviklingsudvalg ikke offentlige. Artikel 14 Sprog 1. Det Fælles Udviklingsudvalgs arbejdssprog er de officielle sprog, der er fælles for parterne, dvs. engelsk og fransk. 2. Det Fælles Udviklingsudvalg baserer sine forhandlinger og fremsætter henstillinger på grundlag af dokumenter og forslag, der så vidt muligt er udarbejdet på begge de i stk. 1 omhandlede sprog. Henstillinger skal foreligge på begge de i stk. 1 omhandlede sprog. Artikel 15 Udgifter 1. Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i Det Fælles Udviklingsudvalgs møder, såvel udgifter til personale, rejser og underhold som udgifter til postforsendelser og telekommunikation. 2. Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet. 3. Udgifter i forbindelse med tolkning på møder og oversættelse af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet. Udgifter i forbindelse med tolkning ved møder og oversættelse af dokumenter til eller fra Den Europæiske Unions officielle sprog afholdes af EU-parten. Artikel 16 Rapportering Det Fælles Udviklingsudvalg rapporterer til ØPA-Udvalget. DA 18 DA

19 Artikel 17 Ændring af forretningsordenen Forretningsordenen kan ændres af ØPA-Udvalget. Det Fælles Udviklingsudvalg kan fremsætte henstillinger over for ØPA-Udvalget vedrørende forslag til ændringer af forretningsordenen. DA 19 DA

20 FORENKLET FINANSIERINGSOVERSIGT (anvendes i forbindelse med interne kommissionsafgørelser af generel betydning med budgetmæssig virkning for bevillinger af administrativ art eller for menneskelige ressourcer, hvis det ikke ville være hensigtsmæssigt at anvende en anden type finansieringsoversigt artikel 23 i de interne regler) 1. Udkastets betegnelse: Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions holdning til forretningsordenerne for ØPA- Udvalget, Toldsamarbejdsudvalget og Det Fælles Udviklingsudvalg, der er nedsat ved den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side 2. Politikområde(r) og dermed forbundne ABB-aktivitet(er): 20 - Handelspolitik 3. Retsgrundlag: x Administrativ uafhængighed Andet (angiv nærmere): 4. Beskrivelse og begrundelse: Afgørelsen vedrører møder og arbejdsgang i institutioner, der skal etableres i henhold til den foreløbige ØPA. Institutionernes møder afholdes for at følge op på gennemførelsen af aftalen. 5. Varighed og anslået finansiel virkning: 5.1. Gennemførelsesperiode: Afgørelse af begrænset varighed: afgørelse gyldig fra [dato] til [dato] x Afgørelse af ubegrænset varighed: gældende fra [dato for vedtagelsen af denne afgørelse] 5.2. Forventet indvirkning på budgettet: Udkastet til afgørelse medfører besparelser x yderligere omkostninger (præciser i givet fald det eller de relevante udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme): Udgiftsområde 5 administrative udgifter 5.3. Tredjeparters bidrag til finansieringen af udkastet til afgørelse: Hvis forslaget indebærer samfinansiering med medlemsstaterne eller med andre organer (oplys hvilke), angives der et skøn i tabellen nedenfor over beløbet for denne samfinansiering. DA 20 DA

21 bevillinger i mio. EUR (3 decimaler) År n År n+1 År n+2 År n+3 År n+4 År n+5 År n+6 I alt Kilden til/organet bag samfinansieringen angives Samfinansierede bevillinger I ALT 5.4. Nærmere forklaring af tallene: De gennemsnitlige udgifter til personale kan ses nederst på side 6. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme: x Forslaget er foreneligt med den gældende finansielle programmering. Forslaget kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme. Forslaget kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres Besparelsernes eller de yderligere omkostningers indvirkning på ressourcefordelingen: x Ressourcerne skal tilvejebringes ved intern omfordeling mellem afdelinger Ressourcerne er forhåndsallokeret vedkommende afdeling(er) Der skal ansøges om ressourcerne i forbindelse med den næste tildelingsprocedure De nødvendige personalemæssige og administrative ressourcer vil blive dækket via tildelingen til det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige bevillingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger. 4 Jf. punkt 19 og 24 i den interinstitutionelle aftale. DA 21 DA

22 BILAG: ANSLÅET FINANSIEL VIRKNING (besparelser eller yderligere omkostninger) FOR BEVILLINGER AF ADMINISTRATIV ART ELLER FOR MENNESKELIGE RESSOURCER FTÆ = Fuldtidsækvivalenter XX er det omhandlede politikområde eller udgiftsområde i mio. EUR (tre decimaler) FTÆ/år Udgiftsområde 5 FTÆ Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og/eller midlertidigt ansatte) År År År År År År År n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 bevill. bevill. bevill. bevill. bevill. bevill. bevill. FTÆ FTÆ FTÆ FTÆ FTÆ FTÆ I ALT /årlige udgifter bevill. FTÆ (i hovedsædet og Kommissionens repræsentationskontorer) 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,21 XX (i delegationer) Eksternt personale XX (samlet bevillingsramme) XX (i delegationer) Andre budgetposter (præciser) Subtotal udgiftsområde 5 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,21 Uden for udgiftsområde 5 Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og/eller midlertidigt ansatte) XX (indirekte forskning) (direkte forskning) Eksternt personale XX yy - Hovedsædet - Delegationer DA 22 DA

23 XX (indirekte forskning) (direkte forskning) Andre budgetposter (præciser) Subtotal uden for udgiftsområde 5 I ALT 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,03 0,2 0,21 De nødvendige personalemæssige og administrative ressourcer vil blive dækket via tildelingen til det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige bevillingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger. DA 23 DA

24 Andre administrative bevillinger XX er det omhandlede politikområde eller udgiftsområde i mio. EUR (tre decimaler) År År År År År År År n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 n+6 I ALT Udgiftsområde 5 Hovedsædet XX Tjenesterejser og repræsentationsudgifter 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 XX Møder og konferencer 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 XX Udvalg XX Undersøgelser og høringer XX Udstyr og inventar XX Udgifter til tjenesteydelser og andre driftsudgifter Andre budgetposter (præciser om nødvendigt) Oversættelse 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 Delegationer: XX Tjenesterejser, konferencer og repræsentationsudgifter XX Videreuddannelse af personale XX Udgifter til køb og leje mv. XX Udstyr, inventar, forsyninger og tjenesteydelser Subtotal Udgiftsområde 5 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,21 Uden for udgiftsområde 5 XX yy - Udgifter til teknisk og administrativ bistand (omfatter ikke eksternt personale) finansieret over aktionsbevillinger (tidligere BA- DA 24 DA

25 poster) - Hovedsædet - Delegationer XX Andre administrationsudgifter indirekte forskning XX Andre administrationsudgifter direkte forskning Andre budgetposter (præciser i givet fald) Subtotal uden for udgiftsområde 5 I ALT 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,21 De nødvendige personalemæssige og administrative ressourcer vil blive dækket via tildelingen til det ansvarlige GD i forbindelse med den årlige bevillingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger. DA 25 DA

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COLAC 10 PVD 1

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om den eventuelle flytning af ICCO's hovedsæde fra London til Abidjan

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om den eventuelle flytning af ICCO's hovedsæde fra London til Abidjan EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2015 COM(2015) 410 final 2015/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den eventuelle flytning af ICCO's hovedsæde fra London til Abidjan DA DA 1. BAGGRUND FOR

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0426 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt

Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt Europaudvalget 2018 KOM (2018) 0030 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2018 COM(2018) 30 final 2018/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0373 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 18.03.2004 L 080/33 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) (2004/257/EF) STYRELSESRÅDET

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI C 58/4 Den Europæiske Unions Tidende 24.2.2011 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI AFGØRELSE AF DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RICISI af 20. januar 2011 om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om formidling af jordobservationssatellitdata til kommercielle formål

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om formidling af jordobservationssatellitdata til kommercielle formål EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 344 final 2014/0176 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om formidling af jordobservationssatellitdata til kommercielle formål

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0473 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 473 final 2016/0228 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bevilling af midler, der er frigjort fra

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Udvalget for Offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om suspension af visse indrømmelser vedrørende indførsel til Unionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter

Forslag til RÅDETS FORORDNING. om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af told på import af visse tunge olier og lignende produkter DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0092 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.3.2007 KOM(2007) 92 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/2004/2) 2004D0002 DA 18.04.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 19. februar 2004 om vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Unionens vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse

Læs mere