D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen"

Transkript

1 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013

2 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1. Indledning 3 2. Sagsgang ved klager over bedømmelsen 4 3. Sagsgang ved anke 6 4. Klager over retlige forhold 8 5. Klager over vejledning 8 6. Særligt for økonomi 8 Bilag 1: Oversigt over klagegang 10 2

3 Regler om klage over eksamen 1. Indledning Reglerne for behandling af klager over eksamen findes i i bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (Eksamensbekendtgørelsen). I 2010 blev eksamensbekendtgørelsen ændret radikalt i forhold til tidligere regler om klage over eksamen. Reglen om, at en klage ikke kan medføre en lavere karakter, blev afskaffet, og afgørelseskompetencen blev flyttet fra bedømmerne til universitetet. Det sidste betyder, at det ikke længere er bedømmerne, der træffer afgørelse i en klagesag, men universitetet. På SAMF er det derfor fakultetet (Studie- og Eksamenskontoret), der formelt set træffer afgørelse i klagesager. Der kan bl.a. klages over: 1) Retlige spørgsmål. 2) Eksaminationsgrundlaget (spørgsmål, opgaver og lignende). 3) Prøveforløbet. 4) Bedømmelsen. Fakultetet kan ikke træffe afgørelse om at ændre en karakter. Fakultetet kan kun træffe afgørelse om at afvise klagen eller give et tilbud om ombedømmelse eller omprøve. Ombedømmelse og omprøve sker altid ved nye bedømmere. Resultatet af en ombedømmelse eller en omprøve kan være en karakter, der er lavere end den oprindelige. I juni 2012 blev eksamensbekendtgørelsen på ny ændret. Det væsentligst punkt er, at ankenævnenes hidtidige mulighed for selv at foretage en ombedømmelse blev afskaffet. Ankenævnene kan efter de nugældende regler derfor kun træffe afgørelse om ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye 3

4 bedømmere eller give tilbud om ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere eller træffe afgørelse om afvisning af anken. 2. Sagsgang ved klager over bedømmelsen Når Studie- og Eksamenskontoret behandler en klage, der vedrører bedømmelsen, eller øvrige forhold der vedrører bedømmerne, indledes sagsbehandlingen med, at kontoret beder bedømmer(ne) om en udtalelse. Bedømmer(ne)s udtalelse skal indeholde en begrundet fælles udtalelse (fra begge bedømmere, hvis der er to) samt en indstilling til, hvorvidt sagen bør afvises, eller om der bør ske tilbud om ombedømmelse eller omprøve. Det skal understreges, at bedømmer(ne) ikke kan træffe afgørelse om at ændre en karakter, men udelukkende skal: indstille til at fakultetet træffer afgørelse om afvisning af klagen, eller indstille til at fakultetet giver tilbud om ombedømmelse (dog ikke ved mundtlige prøver) eller indstille til at fakultetet giver tilbud om omprøve. Det betyder således, at bedømmerne ikke kan ombestemme sig. Når bedømmerne én gang har givet en bedømmelse, kan denne ikke ændres, medmindre der er tale om at en karakter er tastet forkert. I så fald skal bedømmerne rette henvendelse herom til Studie- og Eksamenskontoret. Bedømmer(ne) må gerne skrive i udtalelsen, at efter at have gennemgået besvarelsen og den studerendes klage, er han/hun/de kommet på andre tanker og mener nu, at karakteren burde have været en anden. Men da bedømmer(ne) ikke kan træffe afgørelse om at ændre karakteren, og idet fakultetet foretager en høring af den studerende over udtalelsen, er det meget vigtigt, at det anførte står i selve udtalelsen, som så skal afsluttes med et afsnit, hvor der står: På denne baggrund indstilles, at fakultetet træffer afgørelse om ombedømmelse ved nye bedømmere. 4

5 Dette er vigtigt af flere grunde. For det første skal det være tydeligt for den studerende, at udtalelsen ikke er en afgørelse, men alene er en indstilling til fakultetet om at lade opgaven bedømme af nye bedømmere. Dernæst er det en oplysning til den studerende om, at der ikke er nogen sikkerhed for, at de nye bedømmere vil nå til den samme konklusion, som de(n) oprindelige bedømmer(e) nu er nået frem til. Studie- og Eksamenskontoret sender en kopi af udtalelsen til den studerende. Den studerende har 1 uge til at indsende sine eventuelle kommentarer. Hvis fakultetet ikke hører fra den studerende, træffes der en afgørelse på det foreliggende grundlag. Hvis den studerende sender bemærkninger til udtalelsen, sender fakultetet som udgangspunkt bemærkningerne til bedømmer(ne). Dette udgangspunkt kan konkret fraviges, hvis det er ud over enhver tvivl, at det ikke er relevant at gennemføre en fornyet høring. Det kan fx være, hvis den studerende alene gentager forhold, der er fremsat i den oprindelige klage. Hvis sagen på ny oversendes til bedømmer(ne), men klagers udtalelse ikke giver bedømmer(ne) anledning til yderligere kommentar, træffer fakultetet afgørelse på det foreliggende grundlag. (Teknisk set sikres dette ved, at der i brevet til bedømmerne står, at hvis Studie- og Eksamenskontoret ikke har hørt fra bedømmer(ne) inden 1 uge, går vi ud fra, at det betyder, at den studerendes kommentar ikke har givet bedømmerne anledning til ændringer i deres udtalelse). Hvis bedømmer(ne) sender en ny udtalelse, træffes der afgørelse på det samlede grundlag. Ved tilbud om ombedømmelse og omprøve skal den studerende acceptere tilbuddet inden 2 uger. I modsat fald bortfalder tilbuddet. 5

6 Ved ombedømmelse og omprøve udpeges en ny bedømmer og censorformanden udpeger ny censor. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have kopi af alle dokumenter i sagen, dvs. af opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelse(r), klagerens eventuelle kommentar og universitetets afgørelse. Ved omprøve og ombedømmelse skal de nye bedømmere udfærdige en skriftlig begrundelse for deres bedømmelse. De nye bedømmeres bedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Hvis den studerende tager imod tilbud om ombedømmelse eller omprøve, kan den studerende IKKE klage over resultatet af den nye bedømmelse. Dog kan den studerende klage over retlige spørgsmål vedrørende den nye bedømmelse. (Se nedenfor om retlige klager). Hvis der klages over forhold, som ikke vedrører bedømmer(ne), f.eks. over pc-udstyret til en pc-eksamen eller over eksamenstilsynet, behandler Studie- og Eksamenskontoret klagen, uden at bedømmerne inddrages. 3. Sagsgang ved anke Hvis Studie- og Eksamenskontoret afviser klagen, kan den studerende anke afgørelsen til et ankenævn. Anken skal være skriftlig og indsendes til fakultetet senest 2 uger efter at universitetets afgørelse er meddelt til den studerende. Der bliver herefter nedsat et ankenævn, som består af fire medlemmer: Censorformanden udpeger to censorer, hvoraf den ene udpeges som formand, og studielederen udpeger en af fagets lærere og en studerende. 6

7 Ankenævnet kan: 1. Tilbyde ny bedømmelse (ombedømmelse) ved nye bedømmere, dog ikke ved mundtlige prøver. 2. Tilbyde ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere, eller 3. Afvise anken. Ankenævnets afgørelse meddeles til Studie- og Eksamenskontoret snarest muligt og senest 2 måneder efter, at klagen er indgivet. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Studie- og Eksamenskontoret giver herefter hurtigst muligt klager meddelelse om afgørelsen. Kan ankenævnet ikke overholde fristen, skal ankenævnet hurtigst muligt meddele dette til Studieog Eksamenskontoret, som herefter hurtigst muligt orienterer klager herom med en begrundelse og oplysning om, hvornår anken kan forventes færdigbehandlet. Hvis ankenævnet træffer afgørelse om, at man vil tilbyde, (om)bedømmelse ved nye bedømmere eller ny prøve (omprøve) ved nye bedømmere, skal dette fremsættes som et tilbud til den studerende. Hvis den studerende ikke accepterer tilbuddet, bortfalder det, og den påklagede karakter er den endelige karakter. Ankenævnets afgørelse om afvisning eller tilbud om (om)bedømmelse eller omprøve skal være skriftlig og begrundet. Ved ombedømmelse og omprøve skal de nye bedømmere vedlægge en skriftlig begrundelse for bedømmelsen. Klager skal senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren, acceptere eventuelt tilbud om ombedømmelse eller omprøve. 7

8 Ankenævnets afgørelse er endelig. Det betyder at den studerende ikke kan klage over afgørelsen for så vidt angår faglige spørgsmål. Dog kan den studerende klage til dekanen for så vidt angår retlige spørgsmål vedrørende ankenævnets behandling. Hvis man tager imod tilbud om ombedømmelse eller omprøve, kan man IKKE klage over de nye bedømmeres karakter. Dog kan der klages til dekanen vedrørende retlige forhold. 4. Klager over retlige forhold Klager vedrørende retlige spørgsmål er klager, der ikke vedrører faglige forhold eller vurderinger, dvs. klager som handler om, hvorvidt de til hver en tid gældende regler og retningslinjer er iagttaget. Det kan fx være en klage over, at der ikke er udarbejdet målbeskrivelse for faget. Sådanne klager behandles af dekanen (Studie- og Eksamenskontoret). I nogle tilfælde vil kontoret bede bedømmerne om en udtalelse, i andre tilfælde behandles sagen uden bedømmernes medvirken. 5. Klager over vejledning Klager over vejledning undersøges af studielederen og afgøres på instituttet. Fakultetet oversender derfor sådanne klager til studielederen. 6. Særligt for økonomi På økonomi er der aftalt en særlig procedure, når studerende klager over en bedømmelse, hvor der ikke har været censur på. Ved modtagelse af en klage, hvor der ikke har været censur på, inddrages straks en censor. Den oprindelige bedømmer og censor fastsætter derefter en karakter, som er den endelige karakter. De kan fastholde eller hæve karakteren, men ikke sætte den ned. Den studerende modtager den endelige karakter med oplysning om, at denne karakter er endelig, men kan påklages efter de almindelige eksamensklageregler. 8

9 Hvis den studerende vælger at klage over den endelige karakter, så kører sagen på normal vis efter de ovenfor beskrevne regler for klage over eksamensklager. 9

10 Bilag 1: Oversigt over klagegang 10

11 K Ø B E N H AV N S U N IV E R SIT E T N Ø R R E G AD E 1 0 P O ST B O K S K Ø BE N H AV N K

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser Kapitel 1 Indledning 1 Denne fællesdel er gældende for alle masteruddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og erstatter de dele af de eksisterende

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere