Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune"

Transkript

1 Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg nr. 22/2012 Separatkloakering af fælleskloakerede oplande i Ålum Etablering af afskærende ledning fra Ålum til Tånum Etablering af afskærende ledning fra Værum til Haslund Miljø og Teknik

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND Generelt Lovgrundlag 1 2 SPILDEVANDSFORHOLD Status Plan 4 3 MILJØVURDERING Generelt Vandområder Grundvandsforhold Naturbeskyttelse Konklusion 7 4 GRUNDEJERE DER BERØRES AF TILLÆGGET Generelt Frist for separering på egen grund Ejendomme langs afskærende ledning Placering af ledninger og brønde Placering af bassiner 10 5 OFFENTLIGE/PRIVATE ANLÆG 11 6 ØKONOMI 11 7 OFFENTLIG HØRING OG VEDTAGELSE 11 8 KLAGEADGANG 11 Spildevandsplantillæg nr 22 - Ålum og Værum rev rev csm

3 BILAG NR. Lovgrundlag 1 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger 2 Ejendomme, der skal separere eget kloaksystem 3 Spildevandsplantillæg nr 22 - Ålum og Værum rev rev csm

4 Side 1 1 BAGGRUND 1.1 Generelt Det er en overordnet strategi for Randers Kommune at spildevandsrensningen skal centraliseres. Formålet er udover en effektivisering af renseanlægsdriften, at mindske påvirkningen af nærrecipienter og Randers Fjord i forbindelse med kloakerede områder. Et led i denne strategi er separatkloakering i de nuværende fælleskloakerede områder samt etablering af transportsystem frem til centrale renseanlæg. I Vandplan for Randers Fjord er der fastlagt en indsats overfor udledningerne fra de fælleskloakerede oplande i Ålum. Indsatsen er i forslag til Randers Kommunes vandhandleplan planlagt til igangsættelse senest i Dette tillæg til spildevandsplan behandler såvel processen omkring separatkloakering i Ålum, etablering af forsinkelsesbassiner, nedlæggelse af renseanlæg samt etablering af transportsystemer fra Ålum til Tånum og fra Værum til Haslund og frem til Randers Centralrenseanlæg. Yderligere medtages spildevandsforhold i det åbne land, hvor brug af afskærende ledningssystemer giver mulighed for tilslutning af enkeltejendomme i det åbne land. 1.2 Lovgrundlag Af bilag 1 fremgår lovgrundlaget, som nærværende tillæg er udarbejdet på baggrund af. 2 SPILDEVANDSFORHOLD Dette tillæg til spildevandsplan indeholder følgende elementer: Separering af Ålum Etablering af forsinkelsesbassin i Ålum Etablering af afskærende ledning fra Ålum til Tånum Etablering af afskærende ledning fra Værum til Haslund Nedlæggelse af Ålum renseanlæg og øget tilførsel af spildevand til Randers Centralrenseanlæg. 2.1 Status Afløbsstruktur - Ålum I Ålum er ca. 80 % af oplandet fælleskloakeret (rød), mens de sidste 20 % er separatkloakeret (grøn). Spildevandet fra alle oplande ledes til Ålum renseanlæg som er af typen MBNK. Det rensede spildevand ledes til Nørre Å. Regnvandet fra de separatkloakerede oplande ledes urenset til Nørre Å via regnvandsudløb.

5 Side 2 Opblandet regn- og spildevandvand fra de fælleskloakerede oplande ledes via 4 overløbsbygværker til regnvandssystemet og videre til udløb til Nørre Å. Ved renseanlægget findes et bassin på 230 m³ men ellers er der ingen renseforanstaltninger. Figur 2.1 Eksisterende kloakforhold i Ålum Afløbsstruktur - Værum Værum by er separatkloakeret. Regnvandet fra de separatkloakerede oplande Iedes til udløbene P1B01RU og P0801RU, mens spildevandet fra byen, ledes til Væth via afskærende trykledning. Planen medfører ingen ændringer for regnbetingede udledninger, hvorfor de ikke omtales yderligere. Spildevandet renses på Langå Renseanlæg. Det rensede spildevand udledes til Gudenå.

6 Side 3 Figur 2.2 Eksisterende kloakforhold: Afskærende ledning fra Værum og Væth Vand- og stofmængder Ålum Kontrolmålinger fra renseanlægget i 2007 viser en samlet udledt vandmængde fra renseanlægget til Nørre Å på m³/år. Heraf udgør den separate spildevandsmængde fra Ålum m 3 /år. Dertil kommer regnbetingede udledninger til Nørre Å som er fastlagt ved hydrauliske beregning. Dette medfører følgende udledte vand- og stofmængder under de eksisterende forhold: Udløbsnummer Recipient Vand BOD Total-N Total-P m³/år kg/år kg/år kg/år PU19.01 Nørre Å ,0 PU19.02 Nørre Å ,1 PU19.03 Nørre Å ,7 PU19.04 Nørre Å ,8 PU19.05 Nørre Å ,0 PU19.06 Nørre Å ,0 PU19.07 Nørre Å ,4 Total ,0 Tabel 2.1 Udledninger til Nørre Å - Status.

7 Side 4 Værum Den separate spildevandsmængde fra Værum udgør i dag ,5 m 3 /år og indsivning udgør ,1 m 3 /år. Dvs. i alt ,5 m 3 /år afledes fra Værum. 2.2 Plan Afløbsstruktur Ålum De nuværende fælleskloakerede oplande separatkloakeres. Ålum renseanlæg nedlægges og der etableres i stedet en pumpestation. Fra pumpestationen etableres en afskærende ledning til kloaksystemet i Tånum (se figur 2.2.1), hvorfra det overpumpes til Randers Centralrenseanlæg via eksisterende afskærende ledningsanlæg. De eksisterende udløb til Nørre Å PU19.05 og PU19.07 bibeholdes til udledning af separat regnvand. Figur Plan: Afskærende ledning fra Ålum til Tånum. Værum Den eksisterende afskærende trykledning fra Værum til Væth har begrænset restlevetid. Ledningens topografiske placering gør, at den har været udsat for store udmattelsespåvirkninger og som resultat heraf sker der jævnlige brud på ledningen. Der etableres ny afskærende spildevandsledning fra Værum til Haslund og videre derfra ledes spildevandet i eksisterende system til rensning på Randers Centralrenseanlæg. I alt etableres meter ledning. Den eksisterende trykledning fra Værum til Væth bibeholdes, renoveres og anvendes på sigt til afledning af spildevand fra ejendomme beliggende langs med ledningen i det åbne land.

8 Side 5 Berørte tekniske bygværker, eksempelvis eksisterende pumpestationer, tilstandsvurderes i forbindelse med etableringen af ledningen og optimering/renovering gennemføres om nødvendigt. På Figur ses oversigtstegning af den nye afskærende ledning Bassin Figur Plan: Afskærende ledning fra Værum til Haslund. Ålum I forbindelse med separatkloakeringen etableres et vådt bassin ved det eksisterende udløb PU19.05 syd for byen, i henhold til nedenstående dimensionsgivende værdier for bassinvolumen. Magasineringsvol. Vådt vol. Afløbstal Overløb m³ m³ l/s år /10 Tabel 2.2 Bassindata for det fremtidige bassin i Ålum Vand- og stofmængder Ålum Ved at renovere kloaksystemet i Ålum forventes det, at indsivningsmængden kan reduceres. Den teoretiske beregning af udledte vand- og stofmængder giver følgende for fremtidige forhold: Udløbsnummer Recipient Vand BOD Total-N Total-P m³/år kg/år kg/år kg/år PU19.05 Nørre Å ,2 PU19.07 Nørre Å ,5 Total ,8 Tabel Udledninger til Nørre Å - Plan

9 Side 6 Værum Den separate spildevandsmængde fra Værum udgør i plan m 3 /år, indsivning 3078,6 m 3 /år. Dvs ,5 m 3 /år. Randers Central renseanlæg Randers Centralrenseanlægs godkendte kapacitet, er på PE og er i dag belastet med ca PE. Eftersom den ekstra belastning fra Ålum og Værum vil bestå af hhv. ca. 228 PE og ca. 465 PE vurderes det, at renseanlægget kan modtage spildevandsmængden fra oplandet. Udledningstilladelse: Revision af udledningstilladelsen vil være påkrævet, da belastningen på renseanlægget og recipienten ændres. Dog forventes der ingen ændring i gældende udlederkrav. Der forventes en bedre rensning på Randers Centralrenseanlæg end på anlæggene i Ålum og Langå, hvilket bidrager til reduktion af udledningen af organisk stof og næringsstoffer. 3 MILJØVURDERING 3.1 Generelt Ålum Der er foretaget en screening af separeringen af Ålum og etableringen af den afskærende ledning fra Ålum til Tånum. Det vurderes på baggrund heraf, at der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Værum Den afskærende ledning fra Værum til Haslund vil kun give kortvarige miljøpåvirkninger i forbindelse med anlæggelse, og det vurderes derfor at en miljøvurdering ikke er påkrævet jf. screening. 3.2 Vandområder Det rensede spildevand fra Randers Centralrenseanlæg ledes til Randers Fjord, via Kristrup landkanal. Anlæggets udlederkrav er overholdt. Randers Fjord har målsætningen God økologisk tilstanden og God kemisk tilstand, i området omkring Udbyhøj havn og desuden udlagt som EF habitatområde. Området fra Voer-Mellerup og ud er udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde, Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del og Ramsarområde, dele af Randers og Mariager fjorde med tilgrænsende havområde. I Vandplan for Randers fjord fremgår, at den nuværende økologiske tilstand for Randers Fjord er dårlig. Årsagen er angivet til at være en væsentlig belastning med kvælstof og fosfor gennem årene. Endvidere er der angivet en markant tilstedeværelse af miljøfarlige forurenende stoffer i fjorden.

10 Side 7 Udledningen af overfladevand fra Ålum sker til Nørre å. Målsætningen herfor er fastsat i Vandplan Randers Fjord. Målsætning for Nørre å er på strækningen fastsat til God økologisk tilstand og Faunaklasse 5. I Vandplan for Randers fjord fremgår, at den nuværende økologiske tilstand for Nørre å nedstrøms udledninger fra Ålum er Moderat og Dårlig økologisk tilstand med faunaklasse 4 og 1. Målsætningen er således ikke opfyldt. I vandplanen er der peget på en nødvendig indsats ved de regnbetingede udledninger fra Ålum. Spildevandsplanen må ikke stride imod Vandplanen for Randers Fjord. Ifølge 7-9 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) kan kommunen ikke senere meddele tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28, hvis det planlagte kan beskadige et internationalt naturbeskyttelsesområde. For nærværende tillæg til Spildevandsplan er der tale om en ændring af eksisterende forhold ved separering af fælleskloakerede oplande og afskæring til Randers Centralrenseanlæg. Stofudledningerne ændres, så den samlede næringsstofbelastning bliver mindre efter planens gennemførelse. Det vurderes, at det planlagte tillæg til Spildevandsplan ikke vil påvirke det internationale beskyttelsesområde. Randers Kommunen vurderer at den bilag 4 beskyttede art, Odder kan findes i lokalområdet. Det vurderes at projektet ikke vil have nogen påvirkning på odderbestanden eller dens levesteder. Der er registreret den bilag IV beskyttede art flagermus i Ålum og Tånum. Projektet vurderes ikke at have indflydelse på flagermusen i områderne. 3.3 Grundvandsforhold Det nye regnvandsbassin er ikke beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland for almene vandforsyning eller 300 meters beskyttelseszone omkring vandindvindinger. 3.4 Naturbeskyttelse Der findes få mindre områder omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 langs de planlagte spildevandsledninger. Derudover skal der ske passage af vandløb på strækningen. Passage vil ske ved styrede underboringer og 3 områder og vandløb forventes ikke at blive påvirket. Området til det nye regnvandsbassin i Ålum er ikke omfattet af 3. Regnvandsbassinet er beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen. Det har ikke været muligt at finde en alternativ placering af bassinet udenfor beskyttelseslinjen. Placeringen kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 3.5 Konklusion Randers Fjord vurderes ikke at blive negativt påvirket af planændringerne, eftersom beregninger viser, at der vil blive udledt mindre organisk stof og næringsstoffer fra regnbetingede udledninger i Ålum. Samtidig vil udledningerne til de nære vandområder ved Ålum og Langå blive reduceret.

11 Side 8 Etablering af afskærende spildevandsledninger vurderes ikke at give nogen negativ miljøpåvirkning. Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med forslaget om tillæg. Beslutningen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet med en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen. 4 GRUNDEJERE DER BERØRES AF TILLÆGGET 4.1 Generelt Sikring af rettighed til etablering og efterfølgende inspektion af ledninger og bassiner, og andre nødvendige anlæg sker gennem frivillig aftale eller ved ekspropriation med hjemmel i henhold til Miljølovens 58 samt bestemmelserne i 45 og i lov om offentlige veje. I forbindelse med ekspropriationsproceduren sikres, at lodsejere har mulighed for at komme med kommentarer, forslag og/eller indsigelse mod den foreslåede ledningsføring, placering af brønde m.v. I samme forbindelse aftales beløb for erstatning for arealerhvervelse, adgangsrettigheder, gener o.l. Under anlæggelse af ledningssystemet må lodsejere tåle gener i forbindelse med gravearbejderne. Direkte berørte lodsejere er angivet i afsnit 4.4 og 4.5. Direkte berørte lodsejere: Modtager brev om at nærværende tillæg til spildevandsplanen sendes i høring. Bliver nærmere informeret om detaljer i projektet, når disse foreligger Indkaldes til åstedsforretning i forbindelse med evt. ekspropriationen Arealer for placering af bassiner og pumpestationer fastsættes endeligt i forbindelse med detailprojekteringen. Dermed kan de nødvendige arealer variere i forhold til det viste. Tekniske anlæg uden for offentligt vejareal tinglyses på den pågældende ejendom med adgangsret til drift, vedligeholdelse samt fornyelse. 4.2 Frist for separering på egen grund Ålum Randers Spildevand forventes at gennemføre separering af selskabets kloaksystem i

12 Side 9 Efter gennemført separering har de enkelte grundejere en frist på 6 mdr. til at separere kloaksystemet på egen grund og tilslutte regn- og spildevandsledninger til de nye regn- og spildevandsstik, som etableres i skel. Fristen for separering på egen grund meddeles i et påbud fra Randers Kommune. Separeringen skal udføres af autoriseret kloakmester, og denne skal indsende erklæring om at ejendommen er separeret. 4.3 Ejendomme langs afskærende ledning Værum Beboere langs den eksisterende afskærende ledning fra Værum til Væth skal tilbydes tilslutning på frivillig basis. Det samme er gældende for ejendommene langs den nye afskærende ledning fra Værum til Haslund. Der er midlertidigt ikke miljømæssige forhold, der på nuværende tidspunkt nødvendiggør et behov for at påbyde enkelte ejendomme en forbedret rensning, hvorfor dette tillæg til spildevandplan ikke skal sikre grundlag for udstedelse af påbud om tilslutning til det offentlige kloaksystem. 4.4 Placering af ledninger og brønde Som udgangspunkt etableres kloaksystemet (ledninger, brønde) i offentligt vejareal. Hvor dette ikke er hensigtsmæssigt, er det nødvendigt at placere disse i private arealer. Forhold vedrørende arealbehov og rådighedsindskrænkninger er beskrevet i bilag 2. Ålum En gennemførelse af separatkloakeringen og transportledning medfører, at i alt 12 matrikler bliver berørt af anlæggelse af hovedledninger. Disse er: Matrikel Ejerlav 1f 5k 7h 8æ 9g 11ax 32s 6h 6a Venning By, Ålum 4a Venning By, Ålum 6g Gjandrup By, Ålum 12a Tånum By, Tånum Tabel Berørte lodsejere ved etablering af ledningsanlæg Værum Gennemførelse af den afskærende ledning medfører, at i alt 15 matrikler bliver berørt. Disse er følgende:

13 Side 10 Matrikel Ejerlav 9e Værum by, Værum 9f Værum by, Værum 1m Værum by, Værum 7000a Værum by, Værum 1d Værum by, Værum 49a Værum by, Værum 1a Ommestrupjorden, Værum 7000b Ommestrupjorden, Værum 7000c Ommestrupjorden, Værum 9 Ommestrupjorden, Værum 10 Ommestrupjorden, Værum 8 Ommestrupjorden, Værum 15m Haslund by, Haslund 63 Haslund by, Haslund 7000e Værum by, Værum Tabel Berørte lodsejere ved etablering af ledningsanlæg 4.5 Placering af bassiner Ålum Etablering af regnvandsbassiner kræver forholdsvis store arealer. Generelt opkøber Randers Spildevand A/S arealer til disse. Forhold vedrørende arealbehov og rådighedsindskrænkninger er beskrevet i bilag 2. Etablering af regnvandsbassin samt sikring af adgangsrettigheder medfører at 4 matrikler bliver berørt: Matrikel Ejerlav 2f 5k 7h 8æ Tabel Berørte lodsejere ved etablering af bassinanlæg Figur Fremtidigt regnvandsbassins omtrentlige størrelse og placering vist med blåt.

14 Side 11 5 OFFENTLIGE/PRIVATE ANLÆG Alle anlæg, som etableres som en følge af dette tillæg, etableres som offentlige kloakanlæg. 6 ØKONOMI Anlægsaktiviteterne finansieres af Randers Spildevand A/S midler til anlæg og renovering. Private ledningsanlæg finansieres af grundejerne. 7 OFFENTLIG HØRING OG VEDTAGELSE Efter Byrådets godkendelse af forslaget om tillæg, offentliggøres det i en periode på 8 uger, hvor der er mulighed for at komme med kommentarer til tillægget. Samtidig sendes forslaget til Naturstyrelsen til orientering. Byrådet har godkendt forslaget om tillæg til spildevandsplanen på møde d Forslaget har været i høring i perioden fra d I denne periode kunne borgere og relevante organisationer komme med kommentarer og/eller indsigelse til tillægget. Randers Kommune modtog en væsentlig bemærkning i høringsperiode. Bemærkningen omhandlede bl.a. den historiske betydning af det areal, hvor der var planlagt et nyt regnvandsbassin. Det har medført, at der er foreslået en ny placering af bassinet. Planen er derfor sendt i ny høring i perioden hos relevante grundejere i forhold til den nye placering. Kommunen modtog ikke bemærkninger i høringsperioden. Efter behandling af indkomne kommentarer til tillægget kan Byrådet vedtage tillægget endeligt. Da bemærkninger om placering af bassin i første høringsperiode er imødekommet og der ikke er kommet nye bemærkninger i anden høringsperiode anses planen for vedtaget uden ny behandling i Byrådet, jf. Byrådets beslutning d Vedtagelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og i Randers Onsdag d KLAGEADGANG I henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 pkt. 7 stk. 3 kan kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen eller tillæg hertil kan indbringes for domstolen jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt/offentliggjort dvs. d. 15. februar 2014.

15 BILAG 1 Lovgrundlag

16 Tillæg nr 22 til Spildevandsplan Tillægget er udarbejdet i henhold til følgende lovgrundlag: Lov om miljøbeskyttelse, LBK 879 af 26. juni 2010 Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, LBK 633 af 7. juni Lov om afgift af spildevand, LBK 636 af 21. august 1998 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. BEK 1448 af 11. december 2007 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. BEK 1022 af 25. august 2010 Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. VEJ nr. 5 fra Miljøstyrelsen, Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg. VEJ 1241 af 1. januar Lov om miljøvurdering af planer og programmer. LBK 936 af 24. september 2009.

17 BILAG 2 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger

18 Tillæg nr 22 til Spildevandsplan Arealbehov og rådighedsindskrænkninger: Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil kunne afvige fra efterfølgende i den endelige deklaration. Denne vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering. Rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse eller servitutpålæg. Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration, omfattende nedenstående punkter. 1. Deklarationsbælte Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2,5 meter på hver sin side af ledningsanlægget, målt fra midten af ledningen. Det er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Randers Spildevand A/S at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybdegående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsnettet, eller til skade for anlægget og for dettes beståen. 2. Adgang til ledningsanlæg Ledningsnettet skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Randers Spildevand A/S skønner det nødvendigt. 3. Ulemper samt retablering m.v. Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af retten. Deklarationer begæres tinglyst på de berørte matrikler med Randers Spildevand A/S som påtale berettigede. Randers kommunalbestyrelse erklærer, at man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at fortage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

19 BILAG 3 Ejendomme, der skal separere eget kloaksystem

20 Tillæg nr 22 til Spildevandsplan Nedenstående ejendomme skal i forbindelse med separering af Randers Spildevands kloaksystem sørge for at adskille regn- og spildevand på egen grund. Matrikel Ejerlav Matrikel 1a 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 5b 5d 5e 5i 5p 5q 5r 5s 6d 6n 6o 6q 6r 6s 6t 6u 6v 6x 6z 7a 8d 8l 8r 8x 8s 8t 8u 8v 9a 9ae 9d Ejerlav 9g 9m 9n 9p 9q 9r 9s 9t 9u 9v 9x 9y 9z 9ø 9i 10l 10n 10o 10p 10q 10r 10s 10t 11aa 11ab 11ac 11ad 11ae 11ai 11am 11af 11ax 11c 11d 11e 11g 11h 11k 11m 11n 11o 11p 11r

21 Tillæg nr 22 til Spildevandsplan s 11t 11u 11v 11x 11y 11z 11æ 11ø 12a 13a 13d 13e 14c 18b 19a 20a 21b 22b 22d 22e 22f b 32d 32e 32g 32l 32n 32t 33 Ikke bebyggede matrikler 5l 5n 8n 11f 13f 22c 32c 32f 32m 32p 32q 32s

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 33 Separatkloakering af Helstrup Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 3 Status

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Tillæg nr. 5 Endelig version Tillægget omfatter: Reduktion af overløb i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr. 221591 Dokument nr. 1217208853 Version 5 Projekt

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Forslag til Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen 2014-18 for Odsherred Kommune Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Juni 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag til

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 13/2011 Separatkloakering af fælleskloakerede oplande PK06.02 samt PK06.03 i Spentrup Miljø og Teknik INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BAGGRUND

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevandsplan. Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal

Tillæg nr. 4 til  Ikast-Brande Spildevandsplan. Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021" Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandlers

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 1/2010 Tilslutning af spildevand fra boligområde ved Drastrupgårdsvej i Drastrup Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 32 Separatkloakering af 3 byer Separatkloakering af Ammelhede, Virring og Floes. Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Tillæg til spildevandsplan. Etablering af transportanlæg Bramming Syd til Esbjerg. 28. februar 2011

Esbjerg Kommune. Tillæg til spildevandsplan. Etablering af transportanlæg Bramming Syd til Esbjerg. 28. februar 2011 Esbjerg Kommune Tillæg til spildevandsplan Etablering af transportanlæg Bramming Syd til Esbjerg 28. februar 2011 Udarbejdet til: Esbjerg Kommune Miljøafdelingen Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af Strandby Syd Forslag 1. november 2016 Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

udledning af overfladevand fra L01U69A ved Lem til Lem Bæk

udledning af overfladevand fra L01U69A ved Lem til Lem Bæk Randers Spildevand A/S Tørvebryggen 12 8900 Randers C Sendt på e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Telefax +45 8915 1515 randers.kommune@randers.dk

Læs mere

FORSLAG: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan , Separatkloakering i Tvingstrup

FORSLAG: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan , Separatkloakering i Tvingstrup Spildevandsplan 1 - Forside 2012-2015 FORSLAG: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2015, Separatkloakering i Tvingstrup TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Forslag Tillæg Tillæg nr. nr. 7 7, separatkloakering i Tvingst

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune 2006 2007 Tillæg nr. 3/2009 Separering af kloakken ved Raisløkke, Delopland N40.4 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan Tillæg nr. 23 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i del af Rask Mølle 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Rask

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2005-2009 Tillæg nr. 19 til gl. Horsens Spildevandsplan Erhvervsområde Horsens Vest og nyt boligområde, Lund TEKNIK OG MILJØ 1 Indledning Forslag til tillæg nr. 19 til (gl.) Horsens Kommunes

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 8 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 7 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Rebild Kommune Tillæg til Spildevandsplan Separatkloakering af Øster Hornum

Rebild Kommune Tillæg til Spildevandsplan Separatkloakering af Øster Hornum Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2009 til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Separatkloakering af Øster Hornum Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE 3 2 INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Forslag - Høring. Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande

Forslag - Høring. Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken Brande Forslag til tillæg nr. 9 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Justering af kloakopland 3I28 og nye rense-/ forsinkelsesbassiner m.v. ved Skovbakken og Kildebakken i Nørre Snede Lilla område: kloakopland

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 9 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I HALD DELOPLAND N30.4 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Projekt : Tillæg til Spildevandsplanen for nr. 5

Projekt : Tillæg til Spildevandsplanen for nr. 5 RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 5 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I BLENSTRUP DELOPLAND N2.1 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif

Læs mere

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI

Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen nr. 7 FRI RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 7 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I ENSLEV. DELOPLANDD N4.3 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Tilladelse til nødoverløb af spildevand ved ny pumpestation ved Thorsmarken på matr. 28k, Mejlby By, Linde til Rismølle Bæk

Tilladelse til nødoverløb af spildevand ved ny pumpestation ved Thorsmarken på matr. 28k, Mejlby By, Linde til Rismølle Bæk Randers Spildevand A/S Tørvebryggen 12 8900 Randers C Sendt på e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Miljø Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Telefax +45 8915 1515 jakob.aarup@randers.dk

Læs mere

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent

RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2. Rekvirent RANDERS KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLANEN 2009 2012 NR. 6 SEPARERING AF KLOAKOPLAND I GJERLEV DELOPLAND N13.2 Rekvirent Randers Kommune Rådhuset Laksetorvet Randers 8915 1586 Rådgiver Orbicon Leif Hansen

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Offentliggørelse af tillæg nr. 20 til Herning Kommunes Spildevandsplan TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8086 miklh@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.00.00-P16-1-13

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområde i Kalundborg By Tillæg til Spildevandsplanen For boligområde i Kalundborg Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af område ved Mette Billes Vej - Forslag 6. december 2016 Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes

Læs mere

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN Boligområde

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land Sorø Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010 2015 Vedtaget 9. oktober 2013 Sorø Kommune Kloakering i det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011

Spildevandsplan Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Maj 2011 Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 14 Separering af kloak i Viuf By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Maj 2011 Indledning Dette tillæg er udarbejdet til Spildevandsplan 2007-2013 for at ændre

Læs mere