TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN"

Transkript

1 Tønder Kommune Februar 2016 TILLÆG NR. 5 TIL SPILDEVANDSPLAN Placering af bassin i Arrild

2 PROJEKT Placering af bassin i Arrild Tønder Kommune Projekt nr Dokument nr Version 5 Projekt nr Udarbejdet af EMO Kontrolleret af LLKE Godkendt af MIE NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks Aarhus C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

3 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Formål med tillægget Politisk behandling og offentlig høring Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Forundersøgelser Fredninger Naturbeskyttelse Jordforurening Grundvand og jordbundsforhold Miljøvurdering Separering af Arrild Status Plan Spildevand Regnvand Udtræden af kloakforsyningen Matrikler Tidsplan Økonomi...8 BILAG Bilag 1: Matrikeloversigt for separatkloakering Bilag 2: Skemaer (opland, udløb og renseanlæg) Bilag 3: Tegninger Tegn. nr. 10:Skitseplan for fremtidig kloaksystem 1:4.000 Bilag 4: Screening for miljøvurdering

4 1 INDLEDNING Nærværende dokument er et tillæg til Spildevandsplanen for Tønder Kommune. Spildevandsplanen kan findes på følgende hjemmeside: Arrild Renseanlæg planlægges nedlagt og spildevandet skal herefter ledes til Løgumkloster Renseanlæg. Inden da skal en væsentlig del af det uvedkommende vand, i form af indsivning fra spildevandskloakken, og i form af overfladevand, fjernes ved separering af fælleskloakken. Tillægget omfatter derfor placering af regnvandsbassin til opland 525_D1. Oplandet er pt. fælleskloakeret og er i spildevandsplanen udlagt som fremtidigt separatkloakeret opland. Tillægget omfatter endvidere de planlagte separate ledninger. Det fælleskloakerede opland, som planlægges separatkloakeret, omfatter ca. 140 ejendomme. Omfanget af projektområdet fremgår af nedenstående Figur 1. Figur 1: Det gule skraverede område (opland 525_D1) er fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret. 1

5 Ved separatkloakeringen vil der blive etableret to nye offentlige hovedkloakledninger, én til spildevand og én til regnvand, i stedet for den ene nuværende ledning, som håndterer både regn- og spildevand. Hovedkloakledninger placeres, så vidt det er muligt, i vejareal. Der vil være mulighed for, at den eksisterende fællesledning vil blive anvendt til enten regneller spildevand, såfremt tilstanden er egnet. Vedlagte tegning bilag 3 viser den foreløbige plan for det fremtidige afløbssystem. Tegningen viser både nye ledninger og ledninger, som forventes at blive genanvendt. Tønder Spildevand A/S udfører og betaler kloakledninger frem til skel, mens den enkelte grundejer selv skal forestå og betale for adskillelsen af regn- og spildevand på egen matrikel. Der vil blive mulighed for, at den enkelte grundejer selv håndterer overfladevand på egen matrikel. Grundejerne vil få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget fra Tønder Spildevand A/S, hvis spildevandet bliver håndteret på egen matrikel efter tilladelse fra Tønder Kommune. Ud over etableringen af nye kloakledninger skal der etableres et regnvandsbassin på et areal syd for Rugbjergvej i nærheden af renseanlægget. Nedenstående figur viser de mulige bassinplaceringer, hvoraf kun en placering vil blive valgt i detailprojekteringen. 2

6 Rugbjergvej B B Figur 2: Mulige bassinplaceringer er vist med blåt B. Der skal kun etableres ét bassin. Såfremt bassinplaceringen kommer til at betyde omlægning af det eksisterende uforsinkede regnvandsudløb, skal det planlagte bassin endvidere forsinke vandet fra det berørte udløb. 1.1 Formål med tillægget Formålet med tillægget til Spildevandsplanen er at give de berørte grundejere, kommunens borgere og andre interessenter indsigt i kommunens planer for etablering af forsinkelsesbassin samt nye separate ledninger i Arrild. Formålet er også at give grundejere mulighed for frivilligt at træde ud af kloakforsyningen med hensyn til tag- og overfladevand, og selv håndtere det miljømæssigt forsvarligt på egen grund. 1.2 Politisk behandling og offentlig høring Forslag til tillæg skal offentliggøres og være i offentlig høring i mindst 8 uger. I offentlighedsfasen er det muligt for borgere, myndigheder, de berørte grundejere samt andre interessenter at kommentere det fremlagte forslag over for Kommunalbestyrelsen. Efterfølgende vil Kommunalbestyrelsen behandle kommentarerne og eventuelle ændringer vil blive indarbejdet. Efter en evt. revidering af forslag til tillægget, vil det endelige tillæg blive vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Vedtagelsen offentliggøres på hjemmesiden. Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget tillægget, udgør det Tønder Kommunes juridiske grundlag for at gennemføre det beskrevne projekt. Projektet er godkendt af kommunalbestyrelsen 25. februar

7 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 2.1 Lovgrundlag Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledninger. Love: Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26. juni Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love, nr. 460 af 12. juni Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), nr. 932 af 24. september Lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 936 af 24. september 2009, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 481 af 9. maj Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr.636 af 21. august 1998), som senest ændret ved lov nr. 522 af 12. juni Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni Bekendtgørelser: Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, 1448 af 11/ , som senest er ændret 15. december Bekendtgørelse nr.1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Vejledninger m.v.: Vejledning til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, 5/1999. Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, 3/ FORUNDERSØGELSER 3.1 Fredninger Der vil forekomme anlægsarbejder i området ved kirken i den sydlige del af projektområdet. Området omkring kirken er fredet og kirken er beskyttet af kirkebyggelinje. 4

8 Kirkebyggelinjen og kirkefredningen er oprettet til sikring af kirkens fremtræden. De planlagte anlægsarbejder vil ikke overskride bestemmelserne for fredningen/beskyttelsen. 3.2 Naturbeskyttelse Der er registreret 3-beskyttede søer indenfor projektafgrænsningen. Det planlagte bassin samt det øvrige ledningsanlæg ligger uden for beskyttet natur, og disse naturbeskyttede områder vurderes derfor ikke at have betydning for projektområdet. 3.3 Jordforurening Nedenstående Figur 3 viser områder med kortlagt forurening i Arrild. Af figuren ses nogle V1-kortlagte ejendomme indenfor projektområdet (blå markering.) Det kan være problematisk at etablere nedsivning af overfladevand på ejendomme, der er V1 eller V2 kortlagte. Dette kan betyde, at det ikke vil være muligt for disse ejendomme at håndtere regnvandet på egen matrikel. Figur 3: Jordforurening af kortlagte ejendomme (Kilde: Arealinformation, Danmarks Miljøportal). 3.4 Grundvand og jordbundsforhold Der udføres undersøgelse af de geotekniske og grundvandsmæssige forhold i områder for separatkloakering samt områder for etablering af bassin og pumpestation i forbindelse med projekteringen. 5

9 Området for separatkloakering og bassin er beliggende i et område med særlig drikkevandsinteresser (OSD). Området er endvidere indsatsområde for grundvand ifølge kommuneplanen samt indvindingsopland. Vand fra private matrikler må gerne nedsives i området. Det planlagte bassin skal etableres i henhold til forsyningens manual for design af regnvandsbassiner, herunder med membran. 3.5 Miljøvurdering Tillægget til spildevandsplanen er omfattet af lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Der er gennemført en screening efter de kriterier, der er fastlagt i lovgivningen, hvilket kan ses af bilag 4. Tillægget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på omgivelserne. Tillægget er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Det forventes derimod, at der vil være en miljøgevinst, idet der ikke længere udledes opblandet spildevand til vandløbet under kraftig regn SEPARERING AF ARRILD Status Oplandet 525_D1 er fælleskloakeret i statussituationen. Fællesvandet ledes til Arrild Renseanlæg, som ligger i den østlige del af byen. Renseanlægget udleder til Fiskbæk via udløb 525_7255U21. Figur 4: Oplandsstatus. Gul signatur er fælleskloak. 6

10 4.2 Plan Spildevand Spildevandet fra Arrild by skal ledes til Løgumkloster Renseanlæg. Arrild Renseanlæg nedlægges, når separatkloakeringen er gennemført. I forbindelse med separatkloakering af opland 525_D1 udføres spildevandssystemet som et gravitationssystem. Spildevandet ledes til en planlagt pumpestation ved Arrild Renseanlæg, hvorfra det pumpes til Løgumkloster Renseanlæg. Spildevandssystemet etableres ved nedgravning af ledninger og brønde. Vandmængden til renseanlæg mindskes i plansituation, eftersom der kun ledes spildevand til anlægget. Dette vil resultere i, at overløb af opblandet spildevand fra Arrild til recipienten Fiskbæk fjernes Regnvand I forbindelse med separatkloakering af opland 525_D1 udføres regnvandssystemet som et gravitationssystem. For at undgå overbelastning af Fiskbæk skal der etableres et regnvandsbassin der kan forsinke udledningen af regnvandet. På grund af den hydrauliske belastning af Fiskbæk etableres et regnvandsbassin til forsinkelse inden udløb. Dimensioneringen af regnvandssystemet tager udgangspunkt i kriterierne for klimaforandringer, fortætning og beregningsusikkerheder jf. skrift 27-30, som er specificeret i Tønder Kommunes Spildevandsplan. Regnvandssystemet er dermed beregningsmæssigt fremtidssikret 100 år frem i tiden. Regnvandssystemet etableres ved nedgravning af ledninger og brønde. Bassinets udformning og dimensionering skal afklares i detailprojekteringen og endelige vilkår fastsættes i udledningstilladelsen som Tønder Forsyning A/S skal ansøge Tønder Kommune om. Den planlagte placering af regnvandsbassinet fremgår af afsnit Udtræden af kloakforsyningen Grundejere, som bor i opland 525_D1, kan vælge at udtræde af kloakforsyningen med hensyn til tag- og overfladevand, såfremt det miljømæssigt forsvarligt kan håndteres på egen grund ved nedsivning eller lignende. Ved nedsivning og udledning skal der indhentes tilladelse ved Tønder Kommune. 7

11 Udtræden for regnvand kan kun gennemføres ved en frivillig aftale mellem grundejer og Tønder Forsyning A/S. Ved udtræden af kloakforsyningen vil en del af tilslutningsbidraget blive tilbagebetalt til de pågældende lodsejere. Tønder Forsyning vil tilbagebetale ca kr. til de ejendomme, som udtræder. Aftalen med Tønder Forsyning A/S om udtræden for regnvand skal være indgået senest d. 1. april For de lodsejere som udtræder af kloakforsyningen, vil der ikke være mulighed for senere at genindtræde i kloakforsyningen for så vidt angår tag- og overfladevand. Som angivet i afsnit 3.3 kan det være problematisk at nedsive overfladevand i i områder med en kortlagt jordforurening om der kan gives tilladelse til nedsivning vil være en konkret vurdering i disse sager. 4.3 Matrikler Nærværende spildevandsplanstillæg fastlægger de overordnede rammer for udarbejdelse af kloaksepareringen. Det er derfor muligt i dette tillæg, at angive en omtrentlig placering af nye anlæg. Ejendomme, der ligger tæt på de viste spildevandsanlæg, kan forvente at blive berørt af anlæggene. De ejendomme der berøres direkte af projektet som følge af etablering af nye hovedledninger, regnvandsbassin og pumpestation fremgår af bilag 1. Nærværende tillæg giver det juridiske grundlag til at foretage evt. nødvendige arealerhvervelser i forbindelse med etablering af separeringen. Tønder Forsyning vil forsøge at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Men Tønder Kommune kan jf. Miljøbeskyttelsesloven 58 i nødvendigt omfang ekspropriere til fordel for spildevandsanlæg. Til sikring af spildevandsforsyningens kloakanlæg på private arealer vil der mod fornøden erstatning blive tinglyst en deklaration på de pågældende ejendomme. Deklarationen tinglyses på ejendomme, uden udgift for grundejeren Oversigt over samtlige matrikler der indgår i det separatkloakerede opland fremgår af bilag 2. Alle ejendomme, der er omfattet af disse oplande i tillægget, skal separatkloakere på egen grund 5 TIDSPLAN Separatkloakeringen af Arrild forventes udført og afsluttet i Borgernes tidsfrist for separatkloakering på egen grund er et halvt år efter projektafslutning. Borgernes tidsfrist for ønske om udtræden af offentlig kloak er 1. april

12 6 ØKONOMI Tønder Forsyning finansierer etablering, drift og vedligeholdelse af den offentlige kloak. For de berørte grundejere vil der være udgifter i forbindelse med separatkloakeringen på egen grund samt tilslutning til kloakforsyningens stik. Udgifterne vil afhænge af de lokale forhold (dybde, placering og tilstand af eksisterende kloaksystem, jordbunds- og grundvandsforhold mv.). Der vil derudover fortsat være udgift for grundejeren til årlig vandafledningsafgift til Tønder Forsyning. Anlægsomkostningerne for den offentlige del af separatkloakeringen forventes at blive på ca. 9 mio. kr. 9

13 Bilag 1: Matrikeloversigt for separatkloakering Nedenstående liste angiver matrikler, som kan blive berørt af tillægget. Matrikelnr. Ejerlav 7000b Arrild Ejerlav, Arrild 377 Arrild Ejerlav, Arrild 7000m Arrild Ejerlav, Arrild 221 Arrild Ejerlav, Arrild 92 Arrild Ejerlav, Arrild 941 Arrild Ejerlav, Arrild 315 Arrild Ejerlav, Arrild 926 Arrild Ejerlav, Arrild 314 Arrild Ejerlav, Arrild 884 Arrild Ejerlav, Arrild 296 Arrild Ejerlav, Arrild 219 Arrild Ejerlav, Arrild 153 Arrild Ejerlav, Arrild 154 Arrild Ejerlav, Arrild 354 Arrild Ejerlav, Arrild 247 Arrild Ejerlav, Arrild 140 Arrild Ejerlav, Arrild 7000k Arrild Ejerlav, Arrild 382 Arrild Ejerlav, Arrild 4 Arrild Ejerlav, Arrild 105 Arrild Ejerlav, Arrild 13a Arrild Ejerlav, Arrild 1034 Arrild Ejerlav, Arrild 52 Arrild Ejerlav, Arrild 238 Arrild Ejerlav, Arrild 156 Arrild Ejerlav, Arrild 6b Arrild Ejerlav, Arrild 617 Arrild Ejerlav, Arrild 994 Arrild Ejerlav, Arrild 997 Arrild Ejerlav, Arrild 7000a Arrild Ejerlav, Arrild 396 Arrild Ejerlav, Arrild 348 Arrild Ejerlav, Arrild 334 Arrild Ejerlav, Arrild 216 Arrild Ejerlav, Arrild 885 Arrild Ejerlav, Arrild 328 Arrild Ejerlav, Arrild 77 Arrild Ejerlav, Arrild 38 Arrild Ejerlav, Arrild 7000n Arrild Ejerlav, Arrild 10

14 Matrikelnr. Ejerlav 327 Arrild Ejerlav, Arrild 7 Arrild Ejerlav, Arrild 292 Arrild Ejerlav, Arrild 394 Arrild Ejerlav, Arrild 366 Arrild Ejerlav, Arrild 196 Arrild Ejerlav, Arrild 166 Arrild Ejerlav, Arrild 155 Arrild Ejerlav, Arrild 214 Arrild Ejerlav, Arrild 940 Arrild Ejerlav, Arrild 79 Arrild Ejerlav, Arrild 6a Arrild Ejerlav, Arrild 552 Arrild Ejerlav, Arrild 60 Arrild Ejerlav, Arrild 1045 Arrild Ejerlav, Arrild 2 Arrild Ejerlav, Arrild 88 Arrild Ejerlav, Arrild 168 Arrild Ejerlav, Arrild 125c Arrild Ejerlav, Arrild 125d Arrild Ejerlav, Arrild 125b Arrild Ejerlav, Arrild 125a Arrild Ejerlav, Arrild 103 Arrild Ejerlav, Arrild 68 Arrild Ejerlav, Arrild 1047 Arrild Ejerlav, Arrild 206 Arrild Ejerlav, Arrild 395 Arrild Ejerlav, Arrild 195 Arrild Ejerlav, Arrild 476 Arrild Ejerlav, Arrild 45 Arrild Ejerlav, Arrild 207 Arrild Ejerlav, Arrild 255 Arrild Ejerlav, Arrild 261 Arrild Ejerlav, Arrild 165 Arrild Ejerlav, Arrild 197 Arrild Ejerlav, Arrild 311 Arrild Ejerlav, Arrild 256 Arrild Ejerlav, Arrild 218 Arrild Ejerlav, Arrild 210 Arrild Ejerlav, Arrild 290 Arrild Ejerlav, Arrild 208 Arrild Ejerlav, Arrild 1049 Arrild Ejerlav, Arrild 323 Arrild Ejerlav, Arrild 11

15 Matrikelnr. Ejerlav 378 Arrild Ejerlav, Arrild 322 Arrild Ejerlav, Arrild 237 Arrild Ejerlav, Arrild 1052 Arrild Ejerlav, Arrild 32 Arrild Ejerlav, Arrild 157 Arrild Ejerlav, Arrild 23 Arrild Ejerlav, Arrild 211 Arrild Ejerlav, Arrild 232 Arrild Ejerlav, Arrild 112 Arrild Ejerlav, Arrild 257 Arrild Ejerlav, Arrild 262 Arrild Ejerlav, Arrild 266 Arrild Ejerlav, Arrild 976 Arrild Ejerlav, Arrild 325 Arrild Ejerlav, Arrild 66 Arrild Ejerlav, Arrild 22 Arrild Ejerlav, Arrild 7000h Arrild Ejerlav, Arrild 698 Arrild Ejerlav, Arrild 614 Arrild Ejerlav, Arrild 699 Arrild Ejerlav, Arrild 1032 Arrild Ejerlav, Arrild 483 Arrild Ejerlav, Arrild 409 Arrild Ejerlav, Arrild 484 Arrild Ejerlav, Arrild 401 Arrild Ejerlav, Arrild 397 Arrild Ejerlav, Arrild 7000g Arrild Ejerlav, Arrild 619 Arrild Ejerlav, Arrild 618 Arrild Ejerlav, Arrild 231 Arrild Ejerlav, Arrild 309 Arrild Ejerlav, Arrild 87 Arrild Ejerlav, Arrild 293 Arrild Ejerlav, Arrild 265 Arrild Ejerlav, Arrild 370 Arrild Ejerlav, Arrild 876 Arrild Ejerlav, Arrild 874 Arrild Ejerlav, Arrild 380 Arrild Ejerlav, Arrild 303 Arrild Ejerlav, Arrild 392 Arrild Ejerlav, Arrild 242 Arrild Ejerlav, Arrild 410 Arrild Ejerlav, Arrild 12

16 Matrikelnr. Ejerlav 248 Arrild Ejerlav, Arrild 383 Arrild Ejerlav, Arrild 167 Arrild Ejerlav, Arrild 43 Arrild Ejerlav, Arrild 131 Arrild Ejerlav, Arrild 783 Arrild Ejerlav, Arrild 259 Arrild Ejerlav, Arrild 875 Arrild Ejerlav, Arrild 50 Arrild Ejerlav, Arrild 226 Arrild Ejerlav, Arrild 288 Arrild Ejerlav, Arrild 172 Arrild Ejerlav, Arrild 616 Arrild Ejerlav, Arrild 212 Arrild Ejerlav, Arrild 233 Arrild Ejerlav, Arrild 615 Arrild Ejerlav, Arrild 252 Arrild Ejerlav, Arrild 347 Arrild Ejerlav, Arrild 253 Arrild Ejerlav, Arrild 910 Arrild Ejerlav, Arrild 254 Arrild Ejerlav, Arrild 390 Arrild Ejerlav, Arrild 335 Arrild Ejerlav, Arrild 80 Arrild Ejerlav, Arrild 7000o Arrild Ejerlav, Arrild 18 Arrild Ejerlav, Arrild 13

17 Bilag 2: Oplandsskema Oplandsskema Spildevand Regnvand Oplandsnr Oplandsnavn Status/Plan System Areal [ha] AfløbskoeBef. areal PE bolig PE erhverv PE sum Indsivn. [%] Total [m3/renseanlæg Udløbstype Udløbsnr Recipient Bemærkning 525_D1 Arrild by Status Fælles 29,6 0,3 8, Arrild RA Overløb 525_7255U21 Fiskbæk 525_D1 Arrild by Plan Separat 29,6 0,3 8, Arrild RA RB 525_7255U21 Fiskbæk Udløbsskema Udløbsnr Status/Plan Type Recipient Afløbsvandf. [l/s] Bassinvol [m3] Overløb [stk/år] Vandm. [m3/år] BOD [kg/år] N [kg/år] P [kg/år] Bemærkning 525_7255U21 Status Udløb fra RA Fiskbæk _7255U21 Plan Nedlægges Nyt udløb Plan SR via bassin Fiskbæk * * * ** ** ** ** *Fastlægges ifm. ansøgning om udledningstilladelse **Skal fastlægges pba. kommunens enhedstal Renseanlægssskema Renseanlægsnr Navn Status/plan Type Udløbsnr Recipient PE kapacitet PE belastning Bemærkning Arrild Status MBNK 525_7255U21 Fiskbæk PE fra opland 525_D1 - øvrig belastning er ukendt Arrild Plan Nedlægges Løgumkloster Status MBNDK 521_ULRA Brede Å 6700 Samlet belastning er ukendt Løgumkloster Plan MBNDK 521_ULRA Brede Å 6700 Belastes med 381 PE fra opland 525_D1 (plan), samt øvrige PE fra Arrild renseanlæg 14

18 Bilag 3: Tegninger Skitseforslag for fremtidig kloaksystem 15

19 Bilag 4: Screening for miljøvurdering 16

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 17/2015 Placering af kloakledninger, pumpestationer og regnvandsbassiner samt udtræden for overfladevand ved separering af kloakken

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af Strandby Syd Forslag 1. november 2016 Tillæg nr. 12 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN Boligområde

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst November 2016 Revision

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst November 2016 Revision Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst November 2016 Revision Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S Line

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132

TILLÆG NR. 165 TIL SPILDEVANDSPLAN For et område ved Idrættens Hus, Vejle. Delvist omfattet af lokalplan 77 & 1132 VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 165 TIL SILDEVANDSLAN For et område

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S

Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2010-2020 Det justerede betalingsprincip ESØ 90 I/S Revideret den 3. december 2014 Tillæg nr. 10 til spildevandsplan Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - forslag tillæg 3 FORSLAG: Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune. Kloakering af nyt boligområde ved Kirkevej, Tyrsted. TEKNIK OG MILJØ 1

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune - Separering af område ved Mette Billes Vej - Forslag 6. december 2016 Tillæg nr. 11 til Frederikshavn Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Nørhald Kommune 2006 2007 Tillæg nr. 3/2009 Separering af kloakken ved Raisløkke, Delopland N40.4 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side

Læs mere

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Tillæg nr Spildevandsplan Hørsholm Kommune - Udkast. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016Hørsholm Kommune - Udkast Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme 2 Indhold 1. Indledning... 2 2. Spildevandsplanen...

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Rebild Kommune Tillæg til Spildevandsplan Separatkloakering af Øster Hornum

Rebild Kommune Tillæg til Spildevandsplan Separatkloakering af Øster Hornum Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2009 til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Separatkloakering af Øster Hornum Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE 3 2 INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK

TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK TILLÆG NR. 1 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 NYT BOLIGOMRÅDE NIVERØD BAKKE, NORD FOR NIVERØD ERHVERVSPARK (LOKALPLANOMRÅDE 69 TEGLBAKKEN) MARTS 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Teknik og Miljø Høve og Oreby

Teknik og Miljø Høve og Oreby Teknik og Miljø 2016 Høve og Oreby Tillæg 2 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering... 3 Berørte ejendomme... 4 Liste over ejendommenes adresser... 4 Liste

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om: Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 33 Separatkloakering af Helstrup Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 3 Status

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg til spildevandsplanen

Læs mere

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version

Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021. Tillæg nr. 5. Endelig version Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Tillæg nr. 5 Endelig version Tillægget omfatter: Reduktion af overløb i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Varde Kommune - Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 1 Tillæg nr. 8 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2016 Titel: Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2010-2015 Tekst og layout: Varde Kommune Kort og grafik: Tryk:

Læs mere

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 101 TIL SPILDEVANDSPLAN For et ferie-

Læs mere

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV

Rudersdal Kommune. Vor sag nr Rev. af Teknik og Miljø /INV /INV Rudersdal Kommune Tillæg til Rudersdal Kommunes spildevandsplan vedrørende afledning af regnvand fra delområder ved Linde Alle, Byageren m. fl. omfattet af lokalplan 165, 204 og 205. Vor sag nr. 08.346.3

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd

Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af 5 oplande i Sæby Syd Forslag - Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af 5 oplande i Sæby Syd Tillæg nr. 9 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - FORSLAG FORSLAG: Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen. Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen. Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/7 til spildevandsplanen Ændringer i tidsplanen for spildevandsplanen 2013-2017 November 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. SAGSFREMSTILLING... 2 REVIDERET TIDSPLAN FOR PROJEKTER

Læs mere

Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevandsplan. Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal

Tillæg nr. 4 til  Ikast-Brande Spildevandsplan. Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021" Regnvandsbassiner i Klovborg og transportledning mellem Klovborg og Krondal Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandlers

Læs mere