Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K"

Transkript

1 side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni Resumé for 1. halvår 2015 Driften af selskabets ejendomme er forløbet som forventet. Der er i perioden solgt 28 lejligheder i Joker. Heraf er salg af 15 lejligheder tinglyst, afregnet og indregnet i 1. halvår Der er i perioden solgt 2 parceller beliggende i Normandiet. Salget er sket til den bogførte værdi pr. 31. december Der er herefter 11 parceller tilbage. Resultatet før skat for perioden på 86 teur er 137 teur mindre end sidste år. Perioderesultatet er påvirket af, at der kun er en lejekontrakt med SAP Location, der omfatter en ejendom, mod to ejendomme sidste år. Dette har medført reducerede lejeindtægter i forhold til sidste år. Endvidere er der afholdt større ejendomsomkostninger end forventet. Resultatet efter skat er negativt med 31 teur og 193 teur mindre end sidste år. Resultatet for perioden er, primært som følge af større ejendomsomkostninger og tidsforskydning i udskudt skat, samlet mindre end forventet. For 2015 forventes et positivt resultat, før værdireguleringer af ejendomme og før skat, som er i intervallet teur. Kontaktpersoner: Bestyrelsesformand Anders J. Hillerup, telefon Direktør Henrik Meisner-Jensen, telefon CVR.nr

2 Hoved- og nøgletal for koncernen Victor International A/S side 2 af 12 teur 1. halvår halvår Hovedtal Nettoomsætning Resultat af primær drift Værdiregulering af ejendomme Resultat af finansielle poster Resultat før skat Periodens totalindkomst Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Selskabskapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf til investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Nøgletal Resultat og udvandet resultat pr. aktie, EUR -0,1 0,3 1,5 Indre værdi pr. aktie, EUR Egenkapitalandel (soliditet) 94% 91% 92% Egenkapitalforrentning 0% 1% 6% Gennemsnitligt antal ansatte Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Resultat samt udvandet resultat pr. aktie, EUR er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 (Indtjening pr. aktie). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2015".

3 Ledelsesberetning Victor International A/S side 3 af 12 Udviklingen i koncernen i hovedtræk Periodens resultat Koncernen har i perioden realiseret et resultat før skat på 86 teur, hvilket er 137 teur mindre end sidste år. Perioderesultatet er påvirket af, at der kun er en lejekontrakt med SAP Location, der omfatter en ejendom, mod to ejendomme sidste år. Dette har medført reducerede lejeindtægter i forhold til sidste år. Endvidere er der afholdt større ejendomsomkostninger end forventet. Resultatet efter skat er negativt med 31 teur og 193 teur mindre end sidste år. Resultatet for perioden er, primært som følge af større ejendomsomkostninger og tidsforskydning i udskudt skat, samlet mindre end forventet. Driften og investeringer Koncernens investeringsejendomme består af Baccara I og Joker begge beliggende i det franske skisportsområde La Plagne betegnet Paradiski. For Baccara I s vedkommende er der indgået gensidig uopsigelig lejekontrakt med SAP Location frem til oktober Fra oktober 2018 til 2022 er der indgået aftale med SAP Invest om successivt salg af lejlighederne over en 5-årig periode og lejen reduceres i takt med at salgene af lejligheder gennemføres. For Joker s vedkommende forventes de resterende 54 lejligheder solgt over de næste par år. I 2. kvartal af 2015 er der solgt 28 lejligheder. Heraf er salg af 15 lejligheder tinglyst, afregnet og indregnet i 1. halvår I byggeprojektet i Normandiet er der solgt 2 parceller til bogført værdi. De sidste 11 parceller er sat til salg i ubebygget stand. I forbindelse med tinglysning af salg af lejlighederne har de franske skattemyndigheder tilbageholdt fransk skat på i alt teur. Salget af lejlighederne vil medføre skattebetaling i Frankrig på 325 teur i 2014 og en estimeret skattebetaling for 1. halvår 2015 på 46 teur. Koncernen har således tilgodehavende fransk skat på 943 teur, hvor 654 teur forventes udbetalt i løbet af efteråret Finansielle forhold og risici Det er koncernens politik ikke at foretage aktiv spekulation i finansielle risici. Koncernens finansielle styring retter sig således alene mod styring af de finansielle risici, der er en direkte følge af koncernens drift og finansiering. Moderselskabet er som følge af sin drift og investeringer, som foregår i Danmark, eksponeret over for ændringer i renteniveau og valutakurser. Mellemregningen mellem HMJ Group og Victor International A/S er senest maksimeret til 6,5 millioner EUR, men er pr. 30/6 med bestyrelsens viden midlertidigt trukket op til teur. Træk på mellemregning forventes senest nedbragt til anførte maksimum ved rapportering til fondsbørsen for 3. kvartal. Bestyrelsen anser mellemregning inkl. overtræk for dækket af eksisterende sikkerhed.

4 side 4 af 12 Finansieringen vedrørende ejendommene forfaldt til betaling i september Der blev indgået aftale med banken om at restgælden blev endeligt afviklet i forbindelse med salget af 3 lejligheder i Joker. Restgælden er afviklet i 2. kvartal Der er som tidligere oplyst givet salgsfuldmagt til Finansiel Stabilitet som nu er overdraget til Promontoria 111 til eventuelt tvangssalg af ejendomme, såfremt hovedaktionæren HMJ Group måtte misligholde nuværende eller kommende aftaler om kreditfaciliteter. I givet fald vil provenuet ved dette salg tilfalde Victor International A/S, og kan først tilkomme HMJ Group efter beslutning om udlodning af udbytte. Bestyrelsen i Victor International A/S er vidende om, at der mellem hovedaktionæren og Promontoria 111 er indgået aftale om en forlængelse af kreditfaciliteter for HMJ Group frem til november Bestyrelsen i Victor International A/S forventer fortsat ikke, at salgsfuldmagten vil blive taget i brug. Generelle risici Der er indgået en gensidig uopsigelig lejekontrakt for Baccara I frem til oktober 2022 med SAP Location. Det tidligere omtalte byggeprojekt i Normandiet, hvor de resterende ubebyggede parceller er sat til salg, kan påvirkes af fluktuationerne på ejendomsmarkedet. Værdien af koncernens ejendomme kan selvsagt ligeledes påvirkes af fluktuationerne på ejendomsmarkedet. Der er som tidligere omtalt indgået salgsaftale med SAP Invest om successiv overdragelse af Baccara I over årene for en fast pris på teur. Begivenheder efter periodens afslutning Der er efter periodens afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for delårets resultat og koncernens finansielle stilling. Regnskabsaflæggelse Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Corporate Governance Selskabets ledelse forholder sig løbende til Nørby-udvalgets anbefalinger om Corporate Governance offentliggjort i august Det er ledelsens hensigt løbende at følge udviklingen på dette område og internt sikre, at selskabet så vidt muligt lever op til de gældende krav. Selskabets ledelse bestræber sig på at efterleve de etiske og moralske normer, som rapportens anbefalinger er baseret på. Der henvises i øvrigt til selskabets årsrapport for 2014, samt selskabets hjemmeside. Fremtiden Hovedaktionæren HMJ Group har som oplyst i forbindelse med regnskabet for 1. kvartal 2015 orienteret bestyrelsen om, at der forventes fremsat indløsningstilbud til minoritetsaktionærerne i 2. halvår 2015 samt at indfrielseskursen forventes højst at svare til den senest handlede kurs pr. 27. maj 2015.

5 side 5 af 12 For 2015 forventes et aktivitetsniveau, som afspejler, at koncernen planlægger at sælge de resterende 11 parceller i byggeprojektet i Normandiet samt fortsætte salg af de resterende 54 lejligheder i Joker. På baggrund af dette og de markedsmæssige vurderinger forventes et resultat for indeværende år, før værdireguleringer af investeringsejendomme og før skat, som er i intervallet teur. Reguleringer i investeringsejendommenes værdi i op- eller nedadgående retning vil have resultatmæssig virkning. Det er selvsagt vanskeligt at forudsige disse eventuelle ændringer, men ledelsen vurderer på baggrund af den indgåede aftale om successivt salg af Baccara I samt den aktuelle markedssituation, at investeringsejendommenes værdi ikke vil ændre sig væsentligt i de kommende år. Der forventes for indeværende år kun en beskeden værdiændring. Det forudsættes i resultatforventningerne, at trenden i de internationale konjunkturer fortsætter, herunder at det internationale renteniveau ikke undergår betydende ændringer, der i dag ikke kan forudses.

6 Ledelsespåtegning Victor International A/S side 6 af 12 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015 for Victor International A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. København, den 27. august 2015 Direktion: Bestyrelse: Henrik Meisner-Jensen Anders Jørgen Hillerup Jakob Lund Poulsen Henrik Meisner-Jensen Formand

7 Koncerntotalindkomstopgørelse Victor International A/S side 7 af 12 teur Note 1. halvår halvår kvartal kvartal 2014 Nettoomsætning Vareforbrug Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Værdiregulering af investeringsejendomme Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt

8 side 8 af 12 Koncernbalance teur Note 30/ / / AKTIVER Langfristede aktiver Materielle aktiver Investeringsejendomme Andre langfristede aktiver Udlån til koncernforbundet selskab Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Projekter til videresalg Tilgodehavender Tilgodehavende fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Aktiver bestemt for salg Investeringsejendomme Likvide beholdninger Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

9 side 9 af 12 Koncernbalance teur Note 30/ / / PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Overført resultat Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat Kortfristede forpligtelser Bankgæld Prioritetsgæld Anden gæld Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT

10 side 10 af 12 Koncernegenkapitalopgørelse teur Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Periodens totalindkomst 1. januar 30. juni Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. juli Periodens totalindkomst 1.juli 31. december Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Periodens totalindkomst 1. januar 30. juni Egenkapital 30. juni

11 side 11 af 12 Koncernpengestrømsopgørelse teur 1. halvår halvår 2014 Resultat af primær drift Ændringer i driftskapital Pengestrøm fra drift før finansielle poster Renteindtægter, modtaget Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra ordinær drift før skat Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Salg af investeringsejendom Udlån til koncernforbundet selskab Pengestrøm fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristede forpligtelser Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af resultatopgørelse og balance for koncernen.

12 side 12 af 12 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Generelt Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber, jf. Københavns Fondsbørs oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Note 2 Skøn og estimater Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen i visse forhold foretager skøn og estimater, som i sagens natur indeholder usikkerhedsmomenter af såvel generel og specifik karakter. Disse skøn og estimater kan indgå i opgjorte aktiver og passiver, indtægter og omkostninger, og samtidig indgå i anvendelse af regnskabspraksis. De efterfølgende opgjorte faktiske forhold kan afvige fra disse skøn og estimater. Note 3 - Projekter til videresalg Projekter til videresalg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvis sidstnævnte er lavere, og indregnes i balancen under omsætningsaktiver. Note 4 - Udlån til koncernforbundet selskab Udlån til koncernforbundet selskab, der p.t. er forrentet med 6,8% p.a., udgør teur pr. 30. juni 2015 (31. december 2014: teur). Der er stillet sikkerheder for dette udlån. Note 5 Skat Periodens resultat medfører en skatteomkostning på 117 teur (2014: 167 teur), heraf vedrører 46 teur aktuel skat (2014: 325 teur) og 71 teur (2014: 492 teur) regulering i udskudt skat. Selskabet har udskudte skatteaktiver, der ikke indregnes i balancen på netto 888 teur (31. december 2014: 839 teur).

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015

Resumé for 1. halvår 2015 27. AUGUST 2015 1. HALVÅR 2015 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon:

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING Selskabsoplysninger...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller. Godkendt på generalforsamlingen den 28. april 2014 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere