VICTOR INTERNATIONAL A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VICTOR INTERNATIONAL A/S"

Transkript

1 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Meddelelse nr. 2015/ april sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr Referat af ordinær generalforsamling i Victor International A/S Selskabet afholdt ordinær generalforsamling den 27. april 2015 på selskabets adresse, Lyngbyvej 72,1, 2100 København Ø. Dagsordenen var: 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport for 2014 med revisorpåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisor: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab indstilles til genvalg. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer: Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer eller bestyrelse 8. Eventuelt Formanden bød velkommen. Til dirigent på generalforsamlingen havde bestyrelsen udpeget advokat Jakob Lund Poulsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes 7 og at 8 stk. 2 var iagttaget. Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret stemmer med stemmeret, som udgjorde kr. af aktiekapitalen. Dirigenten konkluderede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Selskabets ledelse var til stede: Bestyrelse: Anders J. Hillerup (formand) (AJH), Jakob Lund Poulsen (næstformand) (JLP) og Henrik Meisner-Jensen (HMJ). Direktion: Henrik Meisner-Jensen (HMJ). Dirigenten oplæste dagsordenen og gav ordet til formanden. 1

2 Pkt. 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed det forløbne år: Resultat Formanden kommenterede resultatet før skat på 753 teur, hvilket er 408 teur mindre end i Efter skat er resultatet 920 teur, hvilket er teur bedre end i Resultatet er i afgørende grad påvirket af en mindre positiv værdiregulering af investeringsejendommene end i 2013 samt en positiv ændring i udskudt skat. Resultatet må på denne baggrund betegnes som tilfredsstillende. Strategi/ drift Alperne: Koncernens investeringsejendomme, Baccara I og Joker, er begge beliggende i La Plagne, der er en del af Paradiski området. For Baccara I s vedkommende er der indgået gensidig uopsigelig lejekontrakt med SAP Location fra 1. oktober 2013 og frem til oktober Fra oktober 2018 til 2022 er der indgået aftale med SAP Invest om successivt salg af lejlighederne over en 5-årig periode med tilsvarende successiv lejenedsættelse. For Joker s vedkommende er der indgået gensidig uopsigelig lejekontrakt med SAP Location fra 1. oktober 2013 og frem til 30. april Der er efterfølgende i 2014 solgt 24 lejligheder og pr. 1. januar d.å. resterer 54 lejligheder. I 2015 er der foreløbig solgt cirka 20 lejligheder. Under hensyntagen til ovenstående er driften af koncernens investeringsejendomme forløbet tilfredsstillende og der er foretaget normal vedligeholdelse, idet vedligeholdelsen er overgået til ejerforeningen. Alle resterende lejligheder i Baccara II er solgt i I forbindelse med tinglysning af salg har de franske skattemyndigheder uretmæssigt tilbageholdt op til cirka 976 teur. Der arbejdes på frigivelse af beløbet idet det reelle skattetilsvar er 325 teur. Normandiet: For de resterende 18 parcellers vedkommende har bestyrelsen vurderet, at det vil være for stor en risiko at igangsætte byggeri på parcellerne. I den forbindelse er der foretaget en nedskrivning i beretningsperioden på 50 teur. Generelt: Ved fastlæggelse af dagsværdien indgår ledelsens vurderinger af markedet samt vurdering ud fra tilsvarene handler, herunder den indgåede aftale om successivt salg af Baccara I. Der anvendes ingen finansielle instrumenter til rentesikring eller andet. Ledelsen har, med sikkerhed i bestående sikkerhedsstillelser (som beskrevet i note 13 i årsrapporten) og på baggrund af et meget tilfredsstillende afkast på p.t. 6,8% p.a., givet tilsagn til 2

3 hovedaktionæren, HMJ Group, om lån op til 6,5 mio. EUR. Udlånet er pt. limiteret til 6,1 mio. EUR. HMJ Group har givet uigenkaldelig erklæring om, at i tilfælde af udbytteudlodning fra Victor International A/S skal HMJ Groups udbytte frem til 31. december 2016 modregnes i Victor International A/S udlån til HMJ Group. Der er som tidligere oplyst givet salgsfuldmagt til Finansiel Stabilitet til eventuelt tvangssalg af ejendomme, såfremt hovedaktionæren HMJ Group måtte misligholde nuværende eller kommende aftaler om kreditfaciliteter. I givet fald vil provenuet ved dette salg tilfalde Victor International A/S, og kan først tilkomme HMJ Group efter beslutning om udlodning af udbytte. Victor International A/S er vidende om, at Finansiel Stabilitet har videresolgt sin fordring på HMJ Group, samt at HMJ Group søger forhandling med den nye ejer på baggrund af HMJ Groups vanskelighed med ganske at overholde den tilbagebetalingsplan, der er aftalt med Finansiel Stabilitet. På baggrund af udviklingen i lejlighedssalget og afvikling af andre kreditorer er det fortsat bestyrelsens forventning, at salgsfuldmagten ikke vil blive benyttet. Fremtid Som oplyst sidste år har hovedaktionæren HMJ Group meddelt, at de har til hensigt at afvikle deres investering i Victor International A/S, formentligt når det successive salg af Baccara I er afsluttet i Som følge heraf har bestyrelsen i beretningsperioden vurderet koncernens strategiske muligheder, herunder en eventuel indfrielse af mindretalsaktionærerne. På denne baggrund har bestyrelsen dels fravalgt enhver plan om investering i ejendomme, projektet eller andet, dels konkluderet i en anbefaling til hovedaktionæren HMJ Group om indfrielse af mindretalsaktionærerne samt afnotering på Fondsbørsen. Det skal her erindres, at den ordinære lejeindtægt svinder i takt med implementering af lejlighedssalg. Dette estimat er baseret på nuværende kenskab til konjunkturer og renteniveau. Kurs Aktiens kurs på Fondsbørsen i 2014 blev kommenteret. Kursen var i 2014 primo 105,50 og ultimo 120. Pt. er den senest handlede kurs 147,00. Der har været en lav volatilitet og likviditet i 2014, og kursen betegnes som tilfredsstillende for et ejendomsselskab på Fondsbørsen. Den indre værdi pr. aktie i henhold til nøgletallene i årsrapporten er cirka 25 EUR mod cirka 20 EUR ultimo Der er sket en lille stigning fra 2013 til Der udvises en soliditet på 92%. Dette er en stigning fra 77% i

4 Antallet af navnenoterede aktionærer er faldet med mere end 40% fra 2007 til i dag. Der er 58. stk. navnenoterede aktionærer med et noteret beløb på DKK af aktiekapitalen på 35 mio. DKK. Hovedaktionæren, HMJ Group, ejer stk. aktier, svarende til 79,5% af hele aktiekapitalen, og 88,2% efter fradrag af Victor International A/S s egne aktier. Corporate Governance Koncernen behandler løbende anbefalinger om Corporate Governance, som senest udmøntet i Anbefalinger fra august Der henvises til udførlig redegørelse i den trykte beretning. Det skal bemærkes, at vederlag til øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) på 53 teur er uændret fra 2013 til Vederlaget til bestyrelsen udbetales kontant, og der ydes ikke anden form for vederlæggelse. Vederlag til direktionen på 202 teur er uændret fra 2013 til 2014 og afspejler et højt aktivitetsniveau i forbindelse med påbegyndt salg af lejligheder. ---o0o--- Forsamlingen havde herefter lejlighed til at stille spørgsmål til ledelsen i hvilken forbindelse en aktionær forespurgte til indfrielse af mindretalsaktionærer og afnotering af selskabet fra Fondsbørsen. Hertil oplyste bestyrelsesformanden, at der ikke bestyrelsen bekendt forelå forslag fra hovedaktionæren til indfrielsen af minoritetsaktionærerne, men at det fortsat var bestyrelsens anbefaling. Bestyrelsens redegørelse blev herefter godkendt. Pkt. 2-4: Dirigenten foreslog, at punkterne 2-4 på dagsordenen blev behandlet under ét. Revisionen omtalte årsrapportens hovedtal herunder ledelses- og revisionspåtegninger samt henviste til resultatdisponeringen. Der udbetales ikke udbytte. Herefter blev årsrapporten samt resultatdisponering godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Dirigenten konkluderede, at der således var givet decharge til bestyrelse og direktion. 4

5 Pkt. 5. Valg af bestyrelse: Den siddende bestyrelse Anders J. Hillerup, Jakob Lund Poulsen og Henrik Meisner-Jensen blev genvalgt. Pkt. 6. Valg af revisor: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt. Pkt. 7. Forslag fra bestyrelsen: Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller aktionærer Pkt. 8. Eventuelt: Der var intet til behandling under dette punkt. Formanden takkede aktionærerne samt dirigenten. Dirigenten hævede generalforsamlingen. Dirigent på generalforsamlingen i Victor International A/S, 27. april 2015 Advokat Jakob Lund Poulsen 5

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S

Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S. det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012. William Demant Invest A/S Redegørelse fra bestyrelsen i Jeudan A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 27. december 2012 af William Demant Invest A/S Denne meddelelse og købstilbuddet fremsættes hverken direkte

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller. Godkendt på generalforsamlingen den 28. april 2014 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 www.jensen-moller.dk Årsrapport

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011

PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011 PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 09 Oplysninger

Læs mere

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30

19. februar 2014 KlimaInvest A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 30 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby Nasdaq OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 www.klimainvest.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015

Resumé for 1. halvår 2015 27. AUGUST 2015 1. HALVÅR 2015 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon:

Læs mere

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45

Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider. 23. marts 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Jesper Bak 45 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr.: 30731735 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 23. marts 2015 Copenhagen Capital

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008

LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 LANDIC PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) Årsrapport for 2008 Offentliggjort på NASDAQ OMX Copenhagen d. 2. april 2008 Resume: Utilfredsstillende resultat for Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2014 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S.

Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Årsrapport for regnskabsåret 2011 Indberettet til GXG Markets den 16. marts 2012 Årsrapport for regnskabsåret 2011 samt dato for afholdelse af generalforsamling i Bispebjerg Kollegiet A/S. Vedlagt følger

Læs mere