Foredragsforeninger i Thy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredragsforeninger i Thy"

Transkript

1 Foredragsforeninger i Thy af Svend Sørensen Artiklen sætter foredragsforeninger i et historisk perspektiv, og med udgangspunkt i Hillerslev- Kaastrup Foredragsforening gives et signalement af deres virksomhed. Desuden gives en kort omtale af foredragsforeningerne i Sennels, Snedsted, Bedsted, Østerild, Thisted, Vandet og Skyum. Stederne er valgt ud fra det registrerede arkivmateriale og forfatterens kendskab i øvrigt. Det er altså ikke en samlet kortlægning af egnens foredragsforeninger. I paragraf 92 i Danmarks Riges Grundlov fra 1849 står der at læse:»borgerne have Ret til uden foregaaende Tilladelse at indgaa Foreninger i ethvert lovligt Øiemed.«Bortset fra en ændring af paragraffens nummer så er det næsten ordret den samme formulering, der anvendes i den nugældende grundlov fra Når betegnelsen»forening«er skrevet ind i den danske forfatning, er det selvfølgelig ikke en tilfældighed. Foreningerne var kernen i en ny, demokratisk samfundsstruktur, som byggede på interessefællesskab. Dannelsen af foreninger var»folkets«vigtigste kampmiddel i forhold til»staten«. Da historikeren Fridlev Skrubeltang hundrede år efter grundlovens tilblivelse skulle gøre status over landbokulturens udvikling, fremhævede han avisen og foreningslivet som to kulturfaktorer, der havde formet nutidsbonden anno At vælge bestyrelse, føre forhandlinger, skrive protokol og føre regnskabsbøger var færdigheder, som mange blev fortrolige med allerede i de unge år. Møder og generalforsamlinger blev en naturlig del af dagligdagen for en voksende del af befolkningen og havde afgørende betydning for udvikling af demokratiet. Når det gælder foreningslivet, er der imidlertid lang vej igen, før faglige studier får kortlagt, hvad foreningslivet og de folkelige bevægelser har betydet for samfundsudviklingen. I nyere tid er det især Margaretha Balle-Petersen, der har været banebrydende inden for denne forskning. Men netop foredragsforeninger er fortsat et ret uopdyrket område. De er slet og ret blevet opfattet som en selvfølgelig del af højskolebevægelsen uden at have været underlagt særlige undersøgelser. Der findes litteratur om enkelte, lokale foredragsforeninger, men en landsdækkende beskrivelse savnes fortsat. Foredragsforeninger var knyttet tæt til de grundtvigsk inspirerede kredse. Oftest var de startet af en grundtvigsk præst eller lærer eller hjemvendte unge fra et højskoleophold, og de nåede sjældent ud på landet før begyndelsen af 1870 erne. I den grundtvigske bevægelse blev det folkelige foredrag næsten betragtet som en forudsætning for dansk folkelighed. I arbejderbevægelsen derimod blev der i meget højere grad lagt vægt på biblioteker og læsesale. Mens ordet blev det centrale dannelsesmedium i den grundtvigske bevægelse, blev bogen det i arbejderbevægelsen. Det folkelige foredrag er udsprunget af den akademiske forelæsning. Den første dansker, som sprængte forelæsningens rammer, var uden tvivl Henrik Steffens. Han kom i 1802 hjem til København som forkynder af en ny livsanskuelse, hvis grundtanke var åndens åbenbaring i naturen og menneskelivet. Inspireret af et personligt møde med ham skrev Adam Oehlenschläger digtet»guldhornene«,

2 Grundtvig var ophavsmand til det folkelige foredrag. Her er han portrætteret i 1847 af P. C. Skovgaard. og dermed var romantikken indledt i dansk litteratur. Det var imidlertid Grundtvig, der frem for nogen skabte det folkelige foredrag. Selv om den unge Grundtvig overværede fætteren Henrik Steffens forelæsninger, så fik det ikke afgørende betydning for ham. Derimod var det hans»mageløse opdagelse«i 1825, der åbnede hans øjne for kraften i det levende ord. Grundvolden for den kristne menighed var ikke videnskabelige studier, men derimod det mundtlige vidnesbyrd, som blev overleveret fra slægt til slægt og bekræftet i dåben og nadveren. I begyndelsen af 1830 erne kom Grundtvig til den erkendelse, at det levende ord ikke kun gjaldt det religiøse liv, men også havde gyldighed for livet i historien, folkeåndens liv i historien, for nu at udtrykke det grundtvigsk. Denne opfattelse var baggrunden for Grundtvigs banebrydende foredragsrække i 1838 på Borchs Kollegium i København, en begivenhed der er gået over i historien som mandsmindeforedragene. Anledningen var 50-året for stavnsbåndets ophævelse. J. Th. Arnfred beskriver foredragene med følgende ord i»danmarks Folkehøjskole «:»Frit og glad talte Grundtvig, blandede alvor og gammen. Forsamlingen var grebet, snart af de mægtigste historiske syner, snart af hjertelig munterhed. Når Grundtvig sluttede, brød sangen frem, uvilkårlig og uimodståelig. Da fødtes den danske folkesang. Tilhørerskaren voksede fra gang til gang, indtil de fyldte forstue og trappegange. Grundtvig holdt højskole midt i København, således som Georg Brandes 33 år senere og Hal Kock 102 år senere, og indledede dermed det grundtvigske historiske foredrags tidsrum i sang og tale.«foredragene blev fulgt op af en folkelig foredragsforening, Danske Samfund, som Grundtvig var formand for fra 1839, indtil han kom i Folketinget i Det kan betegnes som kernen til de senere foredragsforeninger, selv om Danske Samfund ikke havde et bestemt lokalsamfund som målgruppe, men også havde karakter af en landsorganisation. Grundtvigs taler blev forbillede for mange andres, og de små sanghæfter, som Selskabet fra 1840 udgav under titlen»viser og Sange for Danske Samfund«, blev grundlaget for mange efterfølgere. Betegnelsen Danske Samfund blev også brugt af Christen Kold, da han i januar 1840 for første gang samlede unge bønderkarle til aftenskole i Forballum, hvor han også brugte Danske Samfunds sanghæfte. Der kan være en form for logik i, at der ikke er så meget på skrift om foreninger, der dyrkede det mundtlige ord. Det er i højere grad de personlige drivkræfter i de folkelige bevægelser, der har påkaldt sig opmærksomhed, som det er tilfældet i Holger Begtrups fembindsværk»dansk Menighedsliv i grundtvigske Kredse«. Her kan man til gengæld konstatere, at der på vore breddegrader ikke har været mangel på ildsjæle. Han skriver således i forordet til sid

3 ste bind, der kom i 1934, at han har»dvælet længst i Limfjordsegnene, hvor menighedslivet har udfoldet sig rigest i slutningen af det nittende århundrede.«holger Begtrup har imidlertid ikke dvælet ret meget ved foredragsforeningerne. Det er heller ikke tilfældet med Henning Ringgaard Lauridsen, der i 1980 modtog Århus Universitets guldmedalje for en afhandling om de folkelige bevægelser i Nordvestjylland Forskningsresultaterne er fremlagt i bogen»folk i bevægelse«, men Thy-området falder uden for bogens rammer. Kort nævnes dog foredragsforeninger, og det oplyses, at den første grundtvigske foredragsforening i Nordvestjylland blev oprettet 1875 i Lemvig. Tabet af Sønderjylland efter krigen i 1864 satte skub i den nationale strømning. Danmarks ældste foredragsforening blev stiftet i 1866 i Aagård nord for Kolding under navnet Fostbroderskabet, og året efter blev landets første forsamlingshus bygget her. Ophavsmændene til at få lavet et sådant samlingssted var gamle højskoleelever fra Rødding og Askov. Det var også i dette område, i Dons, at fynboen Peter Larsen fra gården Skræppenborg havde bosat sig i 1841, en mand der mere end nogen anden havde en afgørende betydning for Christen Kolds udvikling. Den lokale udvikling Højskoletankerne fandt fodfæste i Thy og på Mors ved oprettelsen af Galtrup Højskole i Forstanderen var Poulsen Dal, der havde været Christen Kolds højre hånd på højskolen i Dalby. Han fik god forbindelse til Thy, navnlig til Tilsted og Thorsted sogne, hvor han holdt møder i forskellige hjem. Netop i Tilsted var P. Smidt blevet lærer ved almueskolen i Som sønderjyde var han stærkt optaget af det nationale, og han blev én af drivkræfter i den folkelige vækkelse på egnen. Han holdt aftenskole og fik desuden etableret aftenmøder, hvor der også deltog folk fra Thisted. I 1868 var Smidt som privatperson med til at oprette en lille friskole i en gård i Silstrup, og året efter deltog han i høstferien i et lærermøde på Kolds højskole i Dalum. Han var fortsat konstitueret som lærer i Tilsted, men da det efter syv år blev muligt at søge embedet fast, sagde sognerådet nej tak. Det er svært ikke at se afslaget som et resultat af Smidts engagement i friskolesagen. Han vendte dog hurtigt tilbage til egnen og blev leder af friskolen i Silstrup ( ). En overgang var han sognerådsformand, noget der tyder på almindelig respekt om hans person. I Historisk Årbog 1953 kan man læse, at P. Smidt holdt sit første offentlige foredrag i 1869 ved en skyttefest på Fårtoft bakker. At det foregik udendørs, var en nødvendighed, når mange mennesker var forsamlet, hvis man da ikke havde en tom lade til rådighed. I almindelighed følte man det uden tvivl praktisk at være ude, sådan som dagligdagen for mange var på landet i sommerhalvåret. Da man i skytteforeningerne begyndte at indføre gymnastik, var det da også en udendørs sommeraktivitet. Hvis man ville gøre gymnastik om vinteren, og det ville man, så måtte man bygge huse til formålet. De blev ofte benævnt som gymnastikhuse, men det er betegnelsen forsamlingshuse, der har vundet hævd, og det skyldes selvfølgelig, at gymnastikken kun blev en del af husenes liv. Også foredragene blev afholdt her sammen med andre aktiviteter. På den baggrund kan man sige, at det flere steder var gymnastikken, der banede vejen for foredragsforeningerne. Morsingboerne bag den folkelige rørelse havde et meget konkret forhold til det åndelige. Da de byggede deres egen kirke, Ansgarkirken, gravede og brændte de selv kalken til byggeriet, der blev ledet af murer Laursen, Christen Kolds svoger fra Thisted. Kirken blev indviet i december 1871, og fem år senere

4 Foreninger i historisk belysning Ordet forening er en betegnelse, der dækker over en bred vifte af tiltag. Rødderne går tilbage i 1700-tallets oplysningstid, da der opstod filantropiske og selskabelige foreninger. Og interessen for videnskab fornægtede sig heller ikke. Således blev Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab stiftet allerede i Dengang vandt borgerskabet frem i samfundet, og i København begyndte man i slutningen af 1700-tallet at danne klubber efter engelsk mønster. Her kunne mænd i selskabeligt samvær diskutere tidens politiske spørgsmål. I første halvdel af 1800-tallet fik mange købstæder i provinsen også deres klubber. Det var mest et national-liberalt borgerskab, som stod bag, men i deres iver efter en ny forfatning indrettede de klubvedtægterne efter demokratiske spilleregler. I den samme periode skete der også noget på landet, hvor præster og godsejere stod bag en række landøkonomiske selskaber, læseforeninger og hjælpeforeninger. I Thy var det således to præster, Damkjer i Kjettrup og Djørup i Hassing, der i 1841 tog initiativ til stiftelse af Landøkonomisk Selskab for Thisted Amt. Klubberne i købstæderne gik efterhånden i opløsning og blev erstattet af kulturelle foreninger. De første dukkede op i 1840 erne, således Århus Sangforening fra I anden halvdel af 1800-tallet kom et bredt folkeligt foreningsliv til udfoldelse. Det juridiske grundlag for disse foreninger blev grundlovens bestemmelse om foreningsfrihed, og modsat f.eks. de gamle bylav byggede foreningerne på et frit medlemskab. Generalforsamlingen er den øverste myndighed, og beslutningerne tages sædvanligvis ved almindelig stemmeflerhed. Karakteristisk for tiden var, at foreningsformen blev brugt som ramme om mangfoldige sider af samfundslivet: Kulturelle, religiøse, sociale, politiske, nationale og økonomiske. På det økonomiske felt opstod der bl.a. brugsforeninger og andelsforeninger, og som bekendt blev den første brugsforening oprettet 1866 i Thisted, men vel at mærke med betegnelsen arbejderforening. Denne benævnelse passede ikke de mange efterfølgere, der især havde deres vækstområde på landet. De religiøse og kulturelle foreninger var mange steder koncentreret om de grundtvigske og missionske miljøer. Mens missionsfolkene havde missionshuset som ydre ramme, så udfoldede det grundtvigske foreningsliv sig omkring forsamlingshuset, der frem for noget var foredragsforeningernes hjemmebane. Her har den jævne befolkning gennem årene mødt utallige personligheder fra højskolens, kirkens og litteraturens verden. Som det eksempelvis var tilfældet i Hillerslev, så var et forsamlingshus dog ikke en nødvendig forudsætning for en foredragsforening. De mange foreninger, som i sidste tredjedel af 1800-taller vandt udbredelse især på landet, havde oftest tidens folkelige bevægelser som forudsætning. Det havde et sådant omfang, at det bestemt ikke er uden grund, at Danmark er blevet betegnet som foreningernes land. Som det fremgår af eksemplerne i denne artikel, så forsatte udviklingen ind i det næste århundrede. Sagt med en anden mands ord: 1800-tallet i Danmark varede indtil 1960!

5 kunne man tage et nyt forsamlingshus i brug i Øster Jølby. Og igen tænkte man meget konkret: Huset skulle signalere, at der var noget usædvanligt på færde, så det blev ottekantet! Året efter, i 1877, fik Klim forsamlingshus, og i de følgende årtier bredte forsamlingshusene sig i området. De materielle levn er der blevet værnet om. Det ottekantede forsamlingshus er sat i stand, og da Kolds fødehjem i 1933 blev nedrevet i Thisted, hentede morsingboerne murstenene og genopførte huset ved Galtrup Efterskole. Også da skolen ved sognekirken blev nedrevet, blev murstenene hentet og brugt i en bygning i Øster Jølby. For bag disse sten havde Christen Kold virket som vikar! Nok var det en åndelig vækkelse, men murstenene var en vigtig del af den. I det følgende skal vi kigge på nogle lokale foredragsforeninger. Der er ikke gjort forsøg på at udforske udbredelsen af foredragsforeninger i Thy og Vester Hanherred. Det er alene hensigten at give et signalement af deres virke ud fra det kildemateriale, især protokoller, som har været tilgængelige i arkiver og eksisterende foreninger. Det vil være en sidegevinst, hvis artiklen kan føre til, at læsere melder sig med nye oplysninger. Med i beskrivelsen hører også Thisted Højskoleforening. Der er ikke noget klart skel mellem højskoleforeninger og foredragsforeninger, selv om højskoleforeningerne synes at have været knyttet til større bysamfund. Således blev Københavns Højskoleforening som den første stiftet i I dag bliver betegnelsen også brugt i regional sammenhæng, som der er tilfældet med Højskoleforeningen Vendsyssel, der blev stiftet i Ud fra navnet er det nærliggende at slutte, at højskoleforeningerne har følt sig tæt forbundne med højskolerne, mens denne tilknytning ikke har været lige udpræget i alle foredragsforeninger. En forskel må der i det mindste have været i Thisted. Selv om Jordens grøde Fællessangens betydning for de folkelige foredragsforeninger kan ikke undervurderes. Den var med til at løfte samværet op i en højere sfære. Som et typisk eksempel kan nævnes Grundtvigs»Hvad solskin er for det sorte muld«fra 1856, der blev skrevet til en skoleindvielse og samme år ændret lidt og brugt ved indvielsen af Grundtvigs højskole Marielyst på Nørrebro, lige uden for København. Første vers har denne ordlyd: Hvad solskin er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frænde, langt mere værdt end det røde guld, det er sin Gud og sig selv at kende Trods mørkets harme, i strålearme af lys og varme er lykken klar! Thisted Højskoleforening blev dannet i 1898, så fandt man anledning til at oprette Thisted Foredragsforening i De første år i Hillerslev Hillerslev-Kaastrup Foredragsforening lever i bedste velgående og har været aktiv i over 90 år. Så vidt vides, er det den eneste eksisterende foredragsforening i Thy, som kan prale af det. I Sennels har man også en aktiv forening, men den har ligget stille i nogle år, og i Snedsted indstillede man virksomheden i Mens 1. verdenskrig rasede ude i Europa, tog provst Hilden-Petersen i 1916 initiativ til at oprette en foredragsforening i Hillerslev. Ifølge de vedtagne vedtægter er det foreningens formål»at arbejde for sand oplysnings fremme ved foredrag, oplæsning og underholdning af forskel

6 lig art.«det stiftende møde blev afholdt i salen på Hillerslev asyl, der i mange år var rammen om foredragsforeningens møder. I de seneste mange år har de fleste foredrag været afholdt i konfirmandstuen i præstegården. Asylbygningen (alderdomshjemmet) eksisterer stadigvæk med adressen Ballerumvej 153. På det konstituerende møde den 24. november valgte man en bestyrelse på tre medlemmer, heraf to fra Kåstrup, nemlig lærer Dam (12 stemmer) og gårdejer P. Sunesen (10 stemmer). Med 9 stemmer valgtes desuden provstinden, hvis borgerlige navn var Andrea Petersen. Kontingentet blev fastsat til 1 kr. for enkeltpersoner, 2 kr. for familier og 3 kr. for hele husstanden. Ved et efterfølgende bestyrelsesmøde valgtes lærer Dam som foreningens første formand. Ingvard August Dam (f. 1890) stammede fra Boddum, hvor faderen var sognefoged. Han fik en læreruddannelse på Skaarup Seminarium, og et par år senere fik han ansættelse som enelærer i Kåstrup og giftede sig samme år (1915). Den 1. januar 1922 flyttede ægteparret til Storring skole mellem Århus og Silkeborg. Lærer Dam interesserede sig ikke blot for det mundtlige ord. Det kan man se i protokollen, hvor han gjorde sig anstrengelser for at formulere det skrevne ord kort og præcist. Dertil kommer, at han ikke var bange for at give sin egen bedømmelse af foredragets karakter. I dag er det med til at gøre hans referater til interessant læsning. I december 1916 blev der afholdt bestyrelsesmøde i præstegården, hvor det»bestemtes at tage mod de kræfter, som tilbødes gennem De samvirkende Foredragsforeninger, så vidt det passede os og var overkommeligt.«denne organisation er det desværre ikke lykkedes at finde oplysninger om. 1 På mødet blev det desuden besluttet, at ikke-medlemmer skulle give 25 øre i entré. Man vedtog også at bekendtgøre foredragene i de stedlige blade to gange. I. A. Dam var lærer i Kåstrup og foredragsforeningens første formand. Inden for det første år blev der afholdt seks arrangementer. Vi vil nævne dem her ud fra den betragtning, at man sikkert fra starten har anstrengt sig for at tilbyde den variation af foredrag, som man fandt dækkende for foreningens virksomhed. Det første foredrag fandt sted den 15. dec. 1916, da pastor Balslev, Thisted, fortalte om kirkefaderen Augustins ungdomsliv. Det»påhørtes med megen interesse af den lille forsamling ca. 35 der trods 3 gilder i Hillerslev var kommen til stede. Et fra formens og indholdets side ypperligt foredrag.«johan Christian Balslev var kapellan i Thisted og sognepræst i Skinnerup Han kom fra en stilling som hjælpepræst i Skive og vendte tilbage hertil, inden han havde

7 embedet som sognepræst ved Vor Frue Kirke i Århus. Den kendte teolog P. G. Lindhardt giver ham følgende skudsmål:»det er én af mit livs lykkeligste hændelser, at jeg gennem 7 år blev Balslevs medhjælper.«foreningens 2. foredrag blev afholdt to måneder senere, den 16. februar Lederen af Thisted Museum, lærer P. L. Hald, fortalte om Thy under Svenskekrigene. Det fandt lærer Dam»meget interessant, da taleren særlig dvælede ved forholdene her i omegnen.«lærer Hald vendte tilbage et år senere med et lysbilledforedrag, og igen i marts 1919 viste han lysbilleder og fortalte om jernalderfund og om cimbrerne og teutonerne. Selv om lysbilledfremviseren rent teknisk havde været kendt siden 1857, så var det fortsat en avanceret formidlingsform. Det viser imidlertid, at man hverken på museet eller i Hillerslev havde et dogmatisk syn på, hvordan et foredrag skulle udfolde sig. Oplæsningsformen var en anden variation af en foredragsaften. Oplæsning kendte folk fra læsning af bibeltekster i kirken, men under den folkelige vækkelse blev oplæsninger så populære, at det kan betegnes som en oplæsningsbølge. Allerede det næste møde i marts var da også en oplæsningsaften, der blev afholdt sammen med ungdomsforeningen. Oplæseren var foreningens egen præst, provst Hilden-Petersen, som havde valgt»det gamle spil om enhver«, der var udkommet på dansk i Forfatteren var den østrigske Hugo von Hofmannsthal ( ), en stor beundrer af J. P. Jacobsen. Det omtalte stykke er blevet en klassiker og indleder hvert år Salzburgfestspillene. Det 4. arrangement var mere traditionelt med Rasmus Bording, højskoleforstander på Ry Højskole som foredragsholder. Han fortalte om Luthers betydning og fremhævede,»at det kommer an på tro og ikke gerning.«efter sommerpausen tog man fat igen den 11. okt. 1917, da der blev afholdt efterårsmøde sammen med»thylands Kirkelige Samfund«. Mødet begyndte om eftermiddagen med gudstjeneste under medvirken af pastor Balslev, Galtrup. Thorvald Balslev var præst i Nørhå , derefter frimenighedspræst i Ø. Jølby, inden han i 1925 kom til Vartov. Han vendte tilbage til Hillerslev i 1920 med et foredrag om Timotius, én af Paulus disciple og medarbejdere. Efterårsmødet sluttede i asylet, hvor ca. 100 tilhørere hørte pastor Jens Rasmus Jensen fra Thisted fortælle om sine rejser i Sydafrika. I slutningen af oktober havde man besøg af P. L. Larsen, der havde været forstander på Levring Højskole ved Kjellerup. Efter hans foredrag om emnet»opdragelse til Kristendom«var der generalforsamling med fælles kaffebord, som var meget smukt arrangeret af provstinden. Under kaffen blev der sunget et par sange, og formanden holdt en tale, hvor han slog til lyd for dannelsen af en læsekreds. En måned senere bemærkes i protokollen, at en læsekreds på 30 medlemmer er dannet. Man kan vel ikke komme udenom, at det første års program var varieret. Hvis man kigger lidt frem, var det ikke alle foredrag, der faldt i formandens smag. Det var f.eks. tilfældet i februar 1918, da forfatter Niels Munk fra Mols talte om, hvad der holder mennesket oppe fra vugge til grav. Hans udgangspunkt var Ambrosius Stubs digt»hvad vindes på verdens vidtløftige hav«. I protokollen skriver lærer Dam:»Foredraget var yderst let og gik ikke særlig i dybden, trods det alvorlige emne, han havde valgt. Hans læsning i jysk mundart var bedre, men også alt for let stof, der i længden virkede noget trættende, når man skal have serveret 6-7 småstykker af den slags lette kost, nemlig 2 stykker af»æ Bindstow«og»Lyng-Lene«og flere småstykker af»teglovnssjow«. Mødet var besøgt af ca mennesker, hvad der må kaldes godt, eftersom der samme aften var begravelse i byen og møde i missionshuset.«

8 Den sidste bemærkning er interessant, for der har altså været folk, der kom både i foredragsforeningen og i missionshuset. Oplæsning er én ting, samlæsning noget andet. Hvis man forestiller sig en læseprøve til et skuespil, så har man et billede af, hvad der engang blev betegnet som samlæsning. Denne form udviklede sig til egentlige dilettantforestillinger, hvor man lærte rollerne udenad i stedet for at læse dem op. At samlæsninger var populære, kan man få et indtryk af i april 1918:»Sammen med Ungdomsforeningen»samlæsning«d. 13. i Brund skole og d. 14. i Hillerslev asyl. Der læstes Hostrups»Eva«. I Brund var der på grund af boil i Skovsted kun ca. 100 mennesker, medens der i Hillerslev var stuvende fuldt, så folk måtte stå helt tæt pakkede ud i gangen. Oplæsningen blev udmærket udført og modtoges med stor begejstring. Der er intet, som i den grad kan samle folk, og intet, som bliver modtaget med så stor lykke, som den slags oplæsning af lokale kræfter.«omkring årsskiftet indstilles møderne»grundet på den spanske syges rasen her på egnen.«til gengæld afviklede man fire arrangementer inden for en måned, da man kom i gang igen. Et af dem var den 12. marts 1919, da Søren Noe-Nygaard»talte sandt om småt og stort og jævnt om alt det høje.«han var året før blevet Thy Valgmenigheds første præst med bopæl i Hurup. Søren Noe-Nygaard var også taler den 14. juli 1920 ved genforeningsfest i præstegårdens have i anledning af Sønderjyllands tilbagevenden til det danske kongerige. Denne begivenhed samlede omkring 450 mennesker og var et højdepunktet i lærer Dams formandstid. Emnemæssigt havde man i december 1919 forberedt folkeafstemningen med et foredrag om Sønderjylland af pastor Ravn, Sennels. Genforeningsåret 1920 blev indledt med en oplæsning af landsbykomedien»kloge Ellen«under stort bifald. Men:»Da det jo kun er et stykke til bare grin, læste formanden»terje Vigen«for dog at byde på et stykke med virkeligt indhold i. En god aften med både alvor og gammen. Trods et yderst dårligt føre, var salen stuvende fuld. Blot folk vilde møde lige så flittigt, når der bydes på et almindeligt foredrag; men o vé, o vé!«af almindelige foredrag kunne man omkring dette tidspunkt byde på forskellige emner. I oktober 1920 kunne man høre om forskellen mellem Grundtvig og Georg Brandes, og et år senere var der et foredrag om vuggeviser. Sidstnævnte fik følgende skudsmål: Hillerslev-Kaastrup Foredragsforenings forhandlingsprotokol 1918 med lærer I. A. Dams flotte håndskrift

9 »Et smukt og pænt foredrag, nærmest et lyrisk foredrag, der næppe havde meget med virkeligheden at gøre, idet taleren hævdede, at hvad der synges for barnet i vuggen, har betydning for hele dets liv.«hvis foredragsholderen forstander O. Stevns, Støvring var forud for sin tid, så var lærer Dam i denne forbindelse et barn af sin tid. Han ville have korset sig, hvis han kunne opleve vordende fædre i vor tid lægge øre til den gravide mave og synge for barnet! Tiden i Hillerslev efter 1921 Da lærer Dam rejste fra egnen, blev han afløst som formand af Andrea Hilden-Petersen, provstens tredje kone. 2 Hun gjorde meget ud af den årlige udflugt. Allerede i 1918 var hun med til at arrangere foredragsforeningens første udflugt, en tur til Eshøj, der samlede ca. 150 deltagere fordelt på 25 vogne. I 1922 gik udflugten til Vestervig og i denne forbindelse skriver den nye formand i protokollen:»den 10. juli foranstaltede foreningen en fællesudflugt til Vestervig. I udflugten deltog ca. 135, som befordredes i 6 lastbiler. Ved middagstid samledes man ved præstegården og kørte derfra til Agger, hvor der var fælles kaffebord. Efter en tur til havet samledes man atter i kroen, hvor man under fornøjeligt samvær tømte madkurvene. Derefter kørte man over Krik til Vestervig, hvor man beså den prægtige, nu smukt restaurerede gamle klosterkirke. Provsten gav i kirken en oversigt over kirkens historie. Efter det interessante besøg i kirken samt ved Liden Kirstens grav samledes man i hotellet i Vestervig og havde også der fælles kaffebord og tilbragte en hyggelig time sammen ved sang og tale. Provsten sluttede med at minde om ordsproget:»en dag er som et kar, hvori der kan rummes meget, når man blot forstår at fylde det.«derpå begav man sig på hjemvejen over Hurup og nåede vel tilbage kl. ca. 11, alle enige i, at udflugten havde været særdeles vellykket.«i 1930 opførte udflugterne, og to år senere skriver formanden:»i de sidste to år har der ikke været afholdt udflugt om sommeren, dels vel på grund af de nedadgående tider; men vel også noget af den grund, at der er så meget optagethed, og mange foretager selv mindre og længere udflugter.«selv om udflugterne var i krise, så blev der i årene omkring 1930 afholdt juletræ ved nytårstid med stor tilslutning. Nok havde Andrea Hilden-Petersen ikke sin forgængers skarpe pen, men hun forholdt sig ikke ukritisk til foredragene. Det kom blandt andet til udtryk efter et foredrag i februar 1924, da valgmenighedspræst Anker Møller talte om forskellen mellem den jødiske sabbat og den kristne søndag:»et foredrag der var mange gode tanker i, men som i sin helhed gik ud på at vise, at hviledag og helligdag ikke har noget med hinanden at gøre, et synspunkt som de fleste af tilhørerne ikke delte med ham.«efter formandens fraflytning enedes bestyrelsen i december 1932 om at dele formandsposten mellem mejeribestyrer Jensen, lærer Nedergaard og uddeler Enggaard. Sidstnævnte var protokolfører og omtales senere som formand. I 1936 vælges gårdejer P. Mikkelsen som formand. Senere bliver protokollen så kortfattet, at formandsvalget ikke klart fremgår, men i december 1942 blev lærer Viggo Thorup valgt til formand. Han blev 12 år senere afløst af assurandør Ejnar Holm. Da foreningen markerede sit 25 års jubilæum i 1941, var det Kirstine Justesen, der skrev i protokollen:»med en fest i de gamles hjem fejrede foredragsforeningen mandag den 24. november sin 25 års fødselsdag. Salen var smukt pyntet og fyldt til sidste plads. Pastor Arentoft, Fjerritslev, holdt festtalen, et udmærket foredrag, der blev påhørt med megen interesse af forsamlingen. Ved kaffebordet gennemgik frk. Hansen foreningens virksomhed gennem de 25 år og fremdrog træk, som hun særlig mindedes. På grund

10 af mangelfuld ledelse blev ordet ikke givet til forsamlingen, og adskillige, der vilde tale, fik ikke udløsning. Der blev sunget en del sange, og til slut læste pastor Arentoft et uddrag af en interessant digtsamling. Festen sluttede med en aftensang.«af pladshensyn vil tiden efter jubilæet blive behandlet mere sporadisk. Årene 1941 og 1942 bød på en nyskabelse, idet der sent på året blev afholdt 3 dages møder med Aage Møller, Rønshoved. Højskoledage kalder vi det i dag. Anden gang var der»overvældende tilslutning«med 112 deltagere. Foredragsforeningen havde i oktober 1945 besøg af den nye præst i Hunstrup:»Pastor Langkjer, Hunstrup talte i kirken om eftermiddagen og i asylet om aftenen. Begge steder blev der talt godt, så det blev en god dag. Til foredraget Birte Thastum sluttede som formand i Hillerslev i Som kvinde med en læreruddannelse repræsenterer hun en medlemskategori, der har sat sit stærke præg på foredragsforeningerne. om aftenen var der så mange, som salen kunde rumme.«georg Langkjer var senere en hyppig gæst i foreningen, og han har uden tvivl rekorden som den mest brugte foredragsholder.»der blev sunget meget,«hedder det kort og godt i omtalen af fredsfesten, der blev afholdt i Skovsted forsamlingshus 4. maj Sunget blev der også, da højskoleforstander Gustaf Bengtsson fra Lolland otte år senere holdt et foredrag om mennesket og maskinen. Det er ganske vist ikke nævnt i protokollen, men vi tør godt vove den påstand, at fællessangen var lige så ufravigelig i foredragsforeningerne, som den var i kirken. Tidligere har vi set, at foredragsforeningen gik sammen med andre foreninger om arrangementer. Et sådant samarbejde var ikke mindst påkrævet, hvis man skulle have fat i»én af de store kanoner«. Det var således»sammen med flere foreninger«, at der i marts 1960 var arrangeret foredrag med minister Viggo Starcke, der talte om retten til at leve for omkring 200 tilhørere. Senere kunne en anden politiker, Erhard Jacobsen, også samle fulde huse rundt om i landet. I november 1972 lagde han vejen forbi Hillerslev, hvor man siden 1949 havde mulighed for at benytte forsamlingshuset, når man kunne præsentere sådanne trækplastre. Efter fjernsynets fremmarch blev det vanskeligere at samle folk til foredrag, men foreningen har dog oplevet en fornyet opblomstring med Birte Thastum som drivkraft. Hun kom i bestyrelsen 1975 og var formand Som formand blev hun afløst af Lene Thorup, der altså er den tredje kvinde på formandsposten. Generelt har kvinder gjort sig gældende i langt højere grad i foredragsforeningerne end i for eksempel politiske foreninger. Det er et synligt udtryk for, at kvinder har en central placering som kulturbærere i et samfund. En mand må dog ikke glemmes i denne periode, nemlig Knud Daugaard, der som kasserer har trukket et stort læs

11 Af økonomiske grunde har det været nødvendigt i udstrakt grad at benytte lokale og regionale foredragsholdere, som var villige til at stille op uden store vederlag, eventuelt for kørepenge og et par flasker vin. Birte Thastum havde imidlertid også sans for at trække markante personligheder til Hillerslev. I flæng kan nævnes følgende med årstallet nævnt i parentes: Biskop Kristiansen (1977), Poul Engberg (1978), Niels Højlund (1982), Egon Nielsen (1982), Søren Krarup (1986), Rachel og Israel Rachlin (1989) og Erik Aalbæk Jensen (1995). Ægteparret Rachlin samlede med deres foredrag»16 år i Sibirien«over 200 tilhørere i forsamlingshuset. Det var dog ikke alle kendte personligheder, der nåede frem. I november 1988 kan man læse i protokollen:»claus Toksvig skulle have holdt foredrag d. 22. november, men døde 14 dage før.«det var ikke for at være morsom, at Birte Thastum i den næste sætning lakonisk tilføjede:»vi aflyste mødet.«birte Thastum sluttede sin formandstid med at arrangere foreningens 90 års jubilæum i Karakteristisk nok var det en utraditionel caféaften med musikalsk underholdning, fællessang og historisk causeri tilsat rødvin og lidt fast føde. Før vi forlader Hillerslev, skal et par traditioner fremhæves. På det praktiske område kan nævnes, at foredragsforeningen serverer kaffe, mens tilhørerne selv møder op med kop og brød. Af mere spirituel art er den skik, at tilhørerne i stilhed rejser sig op efter foredraget for at udvise respekt for det talte ord og dets formidler. Denne tradition støder vi på allerede i Provst Hilden-Petersen havde gennemgået Grundtvigs oversættelse af salmen»hil dig, frelser og forsoner«, som han»forklarede mesterligt i jævne og klare ord.«efter foredraget sagde formanden, lærer Dam, at det ikke var skik og brug at takke provsten hver gang, han førte ordet. Men som vidnesbyrd om, at man satte pris på hans ord, ville foredragsforeningen gerne sige tak,»hvortil tilhørerne sluttede sig ved at rejse sig.«sennels Sennels Foredragsforening har bevaret en protokol, der er påbegyndt i Da denne protokol blev taget i brug, var landmand Henry Andersen fra Hov formand. Han gjorde det eneste rigtige, nemlig ud fra foreningens første protokol at give et rids af foreningens historie:»sennels Foredragsforening har bestået i flere år. Adskillige foredrag er blevet holdt i forsamlingshuset, og der har været god tilslutning til møderne. Dette arbejde, der er gjort her i sognet i denne retning, skyldes særlig een mand, gårdejer Søren Overgaard til Nr. Knudegaard. Han Søren Overgaard ( ) ejede i flere år både Nørre og Sønder Knudegaard i Sennels. Han huskes for plantningssagen, men var også drivkraften bag foredragsforeningen

12 har med stor ihærdighed og kærlighed til sagen trukket læsset, og hans virksomhed er megen tak værd. Det var også på hans initiativ, at der i juni måned 1906 blev holdt generalforsamling, vedtoges love og valgt bestyrelse.«i den første bestyrelse blev pastor Ejner Dahl valgt som formand, og Søren Overgaard blev næstformand. Søren Overgaard var også med til at skaffe rammerne omkring foredragsforeningen, idet han i 1910 var aktiv omkring opførelsen af forsamlingshuset, som danskamerikaneren Thomas Sørensen havde givet penge til. Henry Andersen afgik som formand i 1952, og i de følgende år skiftede man jævnligt ud på formandsposten. Det har været lidt af et særkende for Sennels Foredragsforening, at den deltog aktivt i valget af menighedsråd. En tradition har det også været at afholde høstfest og juletræsfest, og når der var høstfest, var det som regel med dans. Efterhånden nåede medlemstallet under 20, og juletræsfesten var den eneste aktivitet, der var tilbage. Derfor vedtog man på generalforsamling i 1971»at lade foreningen ligge stille i et år«. Det blev dog til 25 år, men efter en enkelt tom linje fortsætter protokollen, som om intet var hændt. Den»siddende«formand, Carlo Hundahl Jensen, kunne oven i købet fortsætte sit virke og byde velkommen til den»nye«generalforsamling den 17. juni Derefter blev pastor Hindsholm valgt som ordstyrer. Af formandsberetningen fremgik det, at Sennels Kultur Samvirke blev dannet ca. ti år tidligere. Denne forening fungerede godt i nogle år og arrangerede blandt andet fællesspisning og foredrag. Da den blev opløst, fik folkene bag den derpå idéen til at genoplivede Sennels Foredragsforening, noget de 16 fremmødte tilsluttede sig. Senere på året kunne foreningen udarbejde en liste med 54 medlemmer. I 1997 vedtog foredragsforeningen nye vedtægter, hvor man i paragraf 1 kan læse:»foreningens formål er at arrangere foredrag samt andre aktiviteter af kulturel og folkelig art, der kan medvirke til at styrke sammenholdet i Sennels sogn.«i forhold til gamle formålsformuleringer er den sidste sætning lidt bemærkelsesværdig. Den moderne udvikling har trængt landbokulturen så meget i defensiven, at det er nødvendigt at mane til sammenhold. De lave kontingenter i foredragsforeningerne har altid lagt bånd på udfoldelsesmulighederne. Den genoprettede foredragsforening valgte således at flytte fra forsamlingshuset, fordi man kunne få gratis lokaler på skolen. I dag afholdes foredragene i storstuen på ældrecentret Fjordglimt, mens arrangementer i samarbejde med menighedsrådet afholdes i præstegårdens konfirmandstue. Snedsted Til de mere overlevelsesdygtige foredragsforeninger hører så afgjort Snedsted Foredragsforening. Først i 2006 indstillede foreningen sin virksomhed, i øvrigt med museumsleder Jytte Nielsen som sidste foredragsholder og Esper Lønborg som den sidste formand. Når det gælder starten af foreningen, skal vi tilbage til Nicolai Lomholt, der var præst i Snedsted Han var erklæret grundtvigianer og havde tidligere været højskolelærer og medhjælper hos valgmenighedspræst Morten Larsen i Holstebro. Straks efter sin ansættelse begyndte pastor Lomholt at holde møder i præstegården en gang om måneden, hvor der ikke så sjældent mødte indtil 100 mennesker op. Desuden lagde præstegårdshaven hver sommer græs til folkelige møder, der blev afsluttet med gudstjeneste i kirken. Hvornår der formelt blev oprettet en foredragsforening, kan vi ikke sige nøjagtigt, fordi den bevarede protokol i foreningen kun går tilbage til Når man kigger tilbage i protokollen, er der et navn, som til stadighed vender tilbage

13 Agnes Stensgaard gjorde en stor indsats i Snedsted Foredragsforening. Hun stammede fra Hurup, hvor hun også ligger begravet. som fast medlem af bestyrelsen. Det er Agnes Stensgaard, som også er i levende erindring hos mange for sin indsats. Hun blev 1926 dimitteret fra kvindeseminariet i Ribe og fire år senere ansat ved Snedsted skole, hvor hun havde sit virke indtil Hun var ivrigt optaget af arbejdet med sognebiblioteket, som hun passede fra 1930, og da den nye centralskole blev taget i brug i 1959, blev hun tillige skolebibliotekar her. Frøken Stensgaard, som hun blev kaldt, var en dygtig og anerkendt underviser. Hun var berejst og aktiv i Kvindernes Fredsliga. Agnes Stensgaard er endnu et eksempel på kvindernes engagement i foredragsforeningerne. Hun kom med, før protokollen kan bevidne det, sikkert kort tid efter sin ankomst til byen. Da frk. Stensgaard trådte ud af bestyrelsen i 1974, blev hun afløst af en anden aktiv kvinde, Irma Præstgaard, der var med i bestyrelsen i mange år og tillige har været formand. Foruden præstegården benyttede Nicolai Lomholt et lille forsamlingshus, som eksisterede dengang. Snedsted fik et større forsamlingshus i midten af 1920 erne, hvorefter det var rammen om foredragsforeningens arrangementer i næsten et halv århundrede. I mange år fortsatte man dog traditionen med et sommermøde i præstegården, og da forsamlingshuset var under ombygning i efteråret 1949, måtte man henlægge et møde til kroen. Da forsamlingshuset var kommet på private hænder i begyndelsen af 1970 erne, flyttede man foredragene til skolen. At bestyrelsen havde en holdning til sin virksomhed, finder vi et eksempel på i Efter et bestyrelsesmøde på Elsted skole skrev lærer Søltoft-Pedersen bl.a.:»foredragsforeningen ønsker ikke at stå som medindbyder til et af Hjemmeværnet arrangeret hvervemøde, da hensigten med et sådant ligger uden for foreningens opgaver.«da andre foredragsforeninger havde krise, fortsatte man i Snedsted støt og roligt med foredrag og høstfest. I midten af 70 erne var der ca. 40 medlemmer, og sæsonen omtales som vellykket i protokollen. De samme toner er fremme ti år senere i Thisted Dagblad, hvor der den 9. marts 1988 stod at læse:»på generalforsamlingen i Snedsted Foredragsforening tirsdag kunne J. V. Præstgaard berette for de knap 50 deltagere om en alsidig sæson med emner fra tyske KZ-lejre, rejseoplevelser fra Rusland, Selma Lagerløfs og Astrid Lindgrens forfatterskaber, Grønland og etiske problemer ved gensplejsning. Tilslutningen havde været over forventning med 40 i gennemsnit. Kassereren Anders Knudsen, Gjersbøl, oplæste regnskabet, der udviste et overskud på 635 kr. og en formue på kr.«seks foredrag hver sæson var det almindelige, og i mange år blev de holdt under betegnelsen Snedsted Aftenhøjskole. Da arkivar Orla Poulsen i 1998 holdt et foredrag med titlen»thy i udvikling eller afvikling«, var skæbnegudinden måske blandt tilhørerne. For

14 Snedsted Foredragsforenings vedkommen blev det desværre til afvikling. Marie Toustrup Madsen var i mange år formand for Bedsted Foredragsforening. Her ses hun ca med datteren Ellen på skødet. Bedsted Bedsted og Omegns Foredragsforening blev stiftet i 1901 med lærer F. A. Kristensen, Bedsted som første formand. Foreningens formål var»afholdelse af foredrag af kristeligt opbyggende og folkeligt vækkende samt oplysende indhold.«den stiftende generalforsamling blev afholdt på Bedsted Kro, men i vedtægterne blev det direkte formuleret, at foredragene skulle holdes skiftevis i Bedsted stationsby og i Morup Mølle. Arkivet i Hurup opbevarer foreningens protokoller, hvor der først fra 1922 er en nærmere omtale af arrangementerne. Fra den første tid er der dog regnskaber, hvor man kan se, at der i 1902 var en udgift på 15 kr. til 10 højskolesangbøger, som blev solgt videre til medlemmerne for købsprisen. Protokollerne har Bodil Godiksen haft i hænde, da hun i 1982 skrev lidt om foredragsforeningen i hæftet»da Bedsted var bedst«. Bedsted har været præget af Indre Mission, så grobunden for en traditionel foredragsforening har ikke været gødet af mange grundtvigske præster og lærere. Det gik da også sådan, at man på generalforsamlingen i november 1910 vedtog at nedlægge foreningen foreløbigt»af mangel på midler og interesse.«der afholdes et foredrag i juni 1911, og derefter gøres regnskabet op, og et lille restbeløb»vedtages at give den ny forening, nu under navn Foredragsforening.«Om der ligger uenighed til grund for nedlæggelsen, kan være svært at gennemskue i dag, men på generalforsamlingen i 1909 forkastede man et forslag om at overgive foreningen»til en forening ved Bedsted St. af kirkeligt Samfund.«Bodil Godiksen nævner, at lærerinde Maren Mortensen blev formand i 1911 og pastor Kuhlman i 1914, men den nye forening nævnes ikke som en selvstændig forening med en fortsat historie. I et opslagsværk karakteriseres Kuhlman som en højkirkelig præst med ringe kirkegang, og det tyder ikke på en tæt tilknytning til Indre Mission. Eftersommeren 1922 var et nyt vendepunkt. Efter et møde med en norsk foredragsholder på Hotel Bedsted var der stemning for oprettelse af en foredragsforening, der snart kunne mønstre omkring 40 medlemmer. Ny formand blev Marie Madsen, der var gift med malermester Lars Peter Madsen, som havde været med i foreningens første bestyrelse. Selv havde hun som bestyrelsesmedlem været med til at nedlægge foreningen i Bortset fra en treårig periode i slutningen af 20 erne fortsatte hun formand indtil Med efternavnet Toustrup kom Marie til Bedsted som ung lærerinde omkring århundredskiftet for at undervise kromandens og

15 enkelte andres børn. Da hun blev gift, helligede hun sig familien og sine efterhånden fire børn. Den næstyngste var kunstneren Ellen Raadal, der blev født i Hun var 12 år, da moderen blev formand i den genstartede foredragsforening. Det gjorde indtryk, at hun fik lov til at bære tasken for de store personligheder, når de efter en foredragsaften begav sig hen til hendes forældre for at overnatte. Både Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg har skrevet i hendes poesibog. Johan Skjoldborg besøgte Bedsted i januar 1926 og igen et år senere. I november 1926 var der oplæsning af Jeppe Aakjær, der skulle have et honorar på 100 kr., et beløb der også skulle dække rejseudgifter. Nok var Aakjær dyr, men han kunne samle folk, så foredragsforeningen kunne indkassere 202,75 kr. i entré. I 1938 havde man inden for et halvt år besøg af ikke mindre end tre højskoleforstandere. Det var Brandt Petersen fra Vraa, J. Th. Arnfred fra Askov og Joh. Terkelsen fra Ry. Besættelsestiden prægede selvfølgelig foreningens program. I november 1940 blev der således afholdt en Danmarksaften med alsang under ledelse af amtsskolekonsulent Mejlgaard.»Tilslutningen var stor og forløbet godt. Adgangen var gratis.«så vidt protokollens sammenfatning. I anledning af befrielsen blev der sammen med den lokale sønderjyske forening afholdt et møde i Morup Mølle i juni Over 200 tilhørere hørte pastor Holm, Thisted og pastor Andersen, Visby, og under det fælles kaffebord blev de fem nordiske nationalsange sunget. Fra omkring 1960 gik man over til at lave en foredragsrække med et tema, der blev belyst gennem seks foredrag i løbet af en vinter. I 1960/61 var temaet nyere tids litteratur med foredrag om bl.a. Kaj Munk og Martin A. Hansen. To år senere drejede det sig om folkelige bevægelser og derefter om problemer i velfærdsstaten Danmark. Disse foredrag blev afviklet på centralskolen med start kl. 20, et mødetidspunkt der har været gængs i foredragsforeningerne. I 1970 erne kneb det med at samle folk, og man indskrænkede virksomheden til 2-3 møder. Men så fik folkedansen en renæssance. Foredragsforeningen ophørte som selvstændig forening, og kassebeholdningen blev i 1979 overført til Bedsted og Omegns Folkedanseog Foredragsforening. Østerild I 1979 modtog skoleinspektør Bertel Bach to protokoller fra Varde. De stammede fra dødsboet efter lærerinde frk. Kirstine Andersen, der virkede ved Østerild skole fra 1921 og indtil midten af 1950 erne. Bibliotekssagen var en hjertesag for frk. Andersen, der var drivkraften bag et moderne bibliotek i Østerild. Hun blev i 1949 formand for Østerild Foredragsforening, men havde i 30 erne været med i bestyrelsen. Den sidste indførelse i protokollen er fra generalforsamlingen i november 1953, da hun trak sig ud af bestyrelsen. Derefter afholdes kun enkelte arrangementer sammen med ungdomsforeningen, men med underskud. Det sidste løse bilag i protokollen er fra efterårsmødet i I bogen»østholmen«skriver Frede Rødbro, at foreningen sandsynligvis ophørte på dette tidspunkt. Hvis Kirstine Andersen var den sidste aktive formand, så kan det forklare, at protokollerne ikke kom videre. Det gjorde de derimod fra Bertel Bach, der afleverede dem til arkivet i Thisted. Med fulgte også en gammel sparekassebog, som ikke havde været brugt, siden der blev hævet et beløb i Kontoen blev ophævet 1. oktober 1973 og 250 kr. fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Missionsråd. Formelt var det det dermed slut med Østerild Foredragsforening. Den ældste protokol blev taget i brug i Her kan man læse, at bestyrelsen i 1927 var

16 samlet i»dalgaard«for at tilrettelægge foreningens 25 års jubilæum. Blandt andet står der:»bestyrelsen blev enige om at sende foreningens stifter, forhenværende overassistent Kristensen og hustru, Skyum, en indbydelse til, som æresgæster, at deltage i festen.«foredragsforeningen blev med andre ord oprettet 1902 med vejassistent Kristensen som initiativtager og første formand. På første side i den bevarede protokol kan man se, at han udgik af bestyrelsen i Bestyrelsen ved mødet i»dalgaard«bestod af ægteparret Katrine og Søren Madsen samt Marie Nørgaard Dahlgaard. Sidstnævnte var formand i flere perioder. I de følgende år arbejde bestyrelsen flittigt og indbød 6-8 gange om året til foredrag og oplæsning, men ind imellem også til sang og musikunderholdning. Årets største begivenhed var efterårsmødet, der blev afholdt sammen med ungdomsforeningen. Her var der gudstjeneste om eftermiddagen og foredrag om aftenen. Møder blev afholdt i skolen og i krosalen, og fra efteråret 1939 blev det nye forsamlingshus i Falsbjerg taget i brug. Thisted Thisted Foredragsforening havde orden i sagerne. Det gælder både førelse af regnskabsbog og forhandlingsprotokol med tilhørende bilag. Når man hører, at formanden var museumsleder P. L. Hald, så kan en sådan omhyggelighed ikke undre. Han har ført to forhandlingsprotokoller, hvoraf den første er påbegyndt i Med de fleste af årene var også bogbinder Chr. Christensen som kasserer, godsinspektør C. Nielsen som sekretær, landstingsmand Aksel Hvid og skoleinspektør Anders Larsen. Efter at have ligget i dvale i 16 år blev foreningen opløst i sommeren I den forbindelse skrev P. L. Hald i en»avisnekrolog«, der er klæbet ind i protokollen uden datoangivelse:»foreningen blev stiftet d. 29. september 1910 med et lille medlemstal, der efterhånden voksede til 832 i Men så begyndte tilbagegangen. Radioen satte ind, og gennem den kom man jo nemt til et foredrag, så da man kom til 1932, var medlemstallet dalet så stærkt, at man ikke kunne fortsætte. Siden har foreningen ligget stille, intet medlemskontingent blev opkrævet, og da der ingen interesse har vist sig for at genoptage virksomheden igen, har bestyrelsen besluttet at ophæve den. En lille kassebeholdning, der med renter i den forløbne tid var vokset til ca. 270 kr., er overgivet til Historisk Samfund og dens arkiv til museet.«i begyndelsen benyttede man Afholdshjemmets sal, men snart blev Hotel Phønix rammen om mange velbesøgte foredrag. P. L. Hald oplyste i ovennævnte avisartikel, at der i perioden blev afholdt 135 foredrag, hvoraf 41 blev formidlet gennem Folkeuniversitetet. Af hyppigt anvendte foredragsholdere nævnes med antal foredrag i parentes: Teatercensor P. A. Rosenberg (11), Aage Meyer Benedichsen (7), professor Vilh. Andersen (6), prof. Edv. Lehmann (4) og dr. theol. Michael Neuendam (3). Af forfattere havde man flere gange hørt foredrag af Johan Skjoldborg (5), Martin Andersen Nexø (3), Helge Rohde (3) og L. C. Nielsen (2). Et enkelt besøg havde man haft af Johannes Buchholtz, Anders Tuborg, Hans Hartvig Seedorf Pedersen og Peter Freuchen. Til et foredrag af Jacob Knudsen havde der indfundet sig mellem 3 og 400 mennesker. Udover egentlige foredrag havde der også været oplæsning, et par filmforestillinger og et kursus i egnens geologi. P. L. Hald gør desuden opmærksom på, at det var foredragsforeningen, der tog initiativ til oprettelse af bibliotek og læsestue i Thisted; det skete ved et møde d. 29. april Thisted Foredragsforening udgav eget sanghæfte, som findes i to udgaver i protokollen

17 Det var ikke altid uden problemer at få kendte navne til Thy. Thisted Foredragsforening modtog i 1916 dette afbud fra kongelig skuespiller Olaf Poulsen. Som københavner måtte han dengang rive 2-3 dage ud af kalenderen for at kunne optræde i Thisted. Udgaverne er ikke helt identiske, men de fleste af de 15 sange er gengangere. Vandet Efter nedlæggelsen af Vandet Foredragsforening i 1966 blev der afleveret to protokoller til museet, hvoraf den første blev taget i brug af pastor Vinther i november Ganske vist fejrede foreningen 35 års jubilæum i 1958, altså med udgangspunkt i året 1923, men det kan skyldes en fejlskrivning i forbindelse med vedtægterne. Pastor J. C. Vinther blev foreningens første formand. I bestyrelsen sad desuden Kr. Jensen Brunbjerg, Hans Skaarup, Kr. Kirk Vilsbøl og Jens Munk. Præsten var kendt for sit grundtvigske ståsted, så der er næppe tvivl om, at han var initiativtager til oprettelse af foreningen. Efter hans flytning til Skørping i 1926 blev Hans Skaarup ny formand. Foredragsforeningen kom godt i gang. En liste fra kan fremvise ikke mindre end 80 medlemmer, hvoraf flere dog var fra samme husstand. Selv om foreningen kun har Vandet i sit navn, så er der ingen tvivl om, at den fortrinsvis hentede sine medlemmer i Vester Vandet. Forsamlingshuset, der blev bygget i 1909, var rammen om foredragsforeningens virke. Her blev også det omtalte jubilæum i 1958 holdt under ledelse af formanden, Ole Colding, der igennem 1950 erne var lærer i V. Vandet. Hovedtaleren var foreningens første formand, J. C. Vinther, der nu var provst i Skørping. Desuden havde mejeribestyrer Chr. Larsen ordet. Han var én af foreningens veteraner, og han fremhævede pastor Vinthers evne til at samle folk til nogle vældige møder engang havde der ved et møde været to biskopper til stede som talere. Når det gjaldt fremtiden, så mejeribestyreren mere pessimistisk på det. Ifølge avisreferatet gav han udtryk for, at»det var ligesom folk nu om stunder ikke ret havde sans for at høre.«i referatet kan man læse følgende om aftenens sidste indslag:»efter kaffen sang landinspektør Boe og frue, akkompagneret af fru skoleinspektør Larsen en række sange, og da de ikke alene er fine sangere, men også aktører, gjorde især deres duetter lykke.«det kan tilføjes, at de optrædende var populære gæster i mange foreninger på egnen. Selv om foredragsforeningen i efteråret 1960 kunne afholde høstfest i en ny sognegård, så var man her på lånt tid. Ganske vist samlede man i begyndelsen af 60 erne mennesker til foredrag og afviklede velbesøgte udflugter, men i 1965 var der kun mødt 30 op til høstfesten, der gav et stort underskud, og

18 juletræsfesten d. 3. januar 1966 måtte aflyses på grund af snestorm. Ved den følgende generalforsamling var der ud over bestyrelsen kun mødt seks medlemmer, og formand Mads Dahlgaard kunne skrive, at det blev besluttet»at henlægge foreningen indtil videre.«skyum Skyum Foredragsforening har været tæt forbundet med forsamlingshuset. Her blev foredragene holdt, og mere festlige arrangementer i forbindelse med høst, jul og fastelavn er mange gange blevet afholdt i samarbejde med forsamlingshuset. Da foredragsforeningen blev nedlagt i 1981, var det heller ikke svært for kasserer Lis Jacobsen at få støtte til at overdrage kassebeholdningen på godt 1770 kr. til forsamlingshuset, så der kunne opsættes en gasvandvarmer. Lis Jacobsen, der blev valgt ind i bestyrelsen i 1963, skrev ved det sidste bestyrelsesmøde i protokollen:»vi synes ikke mere, der er behov for en foredragsforening i Skyum, da der er startet en Borgerforening, og vi har fået Idrætsefterskolen.«Protokollen opbevares nu i arkivet i Hurup sammen med et par ældre af slagsen. Den ældste protokol går tilbage til 1929, men det er ikke oprettelsesåret. Hvornår var det så? Den eneste ledetråd er, at Jørgen Gærup og vejassistent Niels Kristensens enke blev udnævnt til æresmedlemmer i Ingen af dem nævnes i den eksisterende protokol, så deres indsats må ligge tidligere. Som før nævnt forlod vejassistenten foredragsforeningen i Østerild i 1922, så det er et kvalificeret gæt, at han og hans kone var med til at starte en foredragsforening i Skyum omkring dette tidspunkt. Forsamlingshuset blev bygget i 1913, så rammerne var til stede. I 1929 var der omkring 70 medlemmer, som betalte et kontingent på 2 kr. enkelte kun det halve, sikkert enlige. Skyum Foredragsforening favnede bredt og afholdt møder i samarbejde med både Kirkeligt Samfund, ungdomsforeningen og gymnastikforeningen. I foredragsforeningerne var der ikke noget, der hed»professionelle«bestyrelsesmedlemmer. Der var plads til socialt samvær i bestyrelsesarbejdet, som det fremgår i forbindelse med et bestyrelsesmøde 1953, hvor det hedder:»alle var mødt og med damer.«penneføreren var John Bisgaard, der var formand På generalforsamlingen i 1961 drøftede man, om foreningen skulle opløses, da der ikke havde været afholdt møder det seneste par år. Man valgte at fortsætte med lærer Bak Olesen som formand, en post han bestred indtil I hans formandstid blev foredragene afholdt på skolen, hvor ca. 25 bl.a. hørte om dialekter:»foredragsmøde i skolen 22. maj 1962 ved fhv. friskolelærer Jens Rolighed, Klim, der talte dygtigt og interessant om det jyske sprog og læste på glimrende måde forskelligt af Aakjær, Anton Berntsen og flere.«i sæsonen blev der afholdt en foredragsrække på seks med 50 tilhørere til det første foredrag om Kaj Munk. Foredragsrækkerne fortsatte, men sluttede med rækken , og i 1970 erne var det mest folkedansere, der bød op til dans. Endnu i 1973 kunne foreningen fremvise en medlemsliste på 43. Året efter står der»udgået«ud for syv af navnene, til gengæld havde Åge Rosendahl meldt sig som nyt medlem. Med ham fik Skyum en international vinkel på den danske folkelighed. Men det er en anden historie! Thisted Højskoleforening Selv om Thisted Højskoleforening ikke af navn er en foredragsforening, så skal den alligevel kort omtales her til sidst. Når man kigger på foreningens foredragsvirksomhed, adskiller den sig ikke særligt fra de øvrige foredragsforeninger. Hvis man kigger specifikt på Thisted,

19 Sofie Korsgaard var flere gange formand for Thisted Højskoleforening. Her ses hun med tørklæde ved modtagelsen af sydslesvigske feriebørn på Thisted Station i juni så havde Thisted Foredragsforening måske flere akademiske foredrag gennem samarbejdet med Folkeuniversitetet, mens den kirkelige tilknytning har spillet en stor rolle i Thisted Højskoleforening. Hvor foredragsforeningerne var så at sige overalt, så var højskoleforeningerne færre i antal og som regel beliggende i bysamfund. Deres tilknytning til højskolebevægelsen var åbenbar, og sådan var det da også, da der blev holdt stiftende møde i Thisted Højskoleforening den 9. november Valgt til bestyrelsen blev nemlig Peder Hansen, der de første seks år var forstander på Thylands Folkehøjskole, der havde sit virke i Hundborg fra 1895 til Tilhørsforholdet fremgår også direkte af vedtægterne:»foreningens formål er at virke for folkelig oplysning på kristelig grund i lighed med den oplysning, der meddeles på de grundtvigske højskoler.«thisted Højskoleforening havde også et højskolehjem på tapetet. Først lejede man lokaler hos købmand Bjerregaard i Vestergade og fra 1902 hos grosserer Hans Laursen. Som»værtinde«havde man i disse år frk. Cecilie Thomsen. Højskoleforeningen betalte 200 kr. af lejen, så hun måtte skaffe resten gennem Højskolehjemmets virksomhed. I 1916 fornyede man aftalen med Højskolehjemmet i Frederiksgade, men allerede et par år senere begynder man at benytte Afholdshjemmets sal. Under Besættelsen blev også Asylet anvendt. I de sidste mange år var foredragene henlagt til Hotel Thisted, der også har båret navnet Merci. Første formand var Jacob Hansen, der var sognepræst i Thisted Da han rejste fra byen, blev han afløst af Erika Kirkegaard. I denne periode var Ingeborg Tolderlund aktiv i bestyrelsen igennem 20 år, og da hun trådte ud i 1926, blev hun udnævnt til æresmedlem

20 Ved Erika Kirkegaards fraflytning i 1931 blev formandsposten overtaget af den aldrende redaktør Aaberg, der havde været med i bestyrelsen siden foreningens start. Efter hans død i 1933 blev hans plejedatter frk. Karen Aaberg ny formand. Hun blev i 1940 afløst af frk. Julie Garnæs-Hansen, der var datter af foreningens første formand. Da hun i 1942 kunne holde 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem, blev hun fejret med blomster, taler og et festligt kaffebord. Efter Julie Garnæs-Hansens fratræden i 1947 var der tre mandlige formænd: Dr. Holm, pastor Sjølander (1954) og frugthandler Bisgaard (1959). Frk. Sofie Korsgaard blev formand i 1964 og derefter erhvervsvejleder Schultz-Jacobsen Efter hans fraflytning blev Sofie Korsgaard igen formand og derefter Niels Ramsgaard (1973) og Børge Vognstoft (1976). Sidstnævnte blev i 1981 erstattet af Sigrid Poulsen, en trofast støtte, som gennem mange år førte protokol og var med til at arrangere foredrag. Efter tre år blev Sigrid Poulsen afløst af Sofie Korsgaard, der fik sin tredje periode som formand. Begge var lærere, mens den nye formand fra 1989, Mette Fastrup, var journalist. Efter hende var lærer Per Knudsen formand Han var én af veteranerne i foreningen, og allerede i 1959 fortalte han efter generalforsamlingen i januar om den nystartede Thisted Ungdomsforening. Per Knudsens efterfølger var Inger Handest, foreningens sidste formand. I 2001 kunne hun erklære foreningen for ophørt, og fhv. cykelhandler Egon Hansen kunne skrive sit sidste referat i protokollen. Foreningens protokoller opbevares nu på lokalarkivet i Thisted. Den tidligere fremsatte påstand om kvindernes indflydelse bekræftes af Thisted Højskoleforening. Ikke mindre end syv kvindelige formænd har der været i foreningens ca. 100-årige historie. I højskoleforeningen har der i årenes løb været mange gode diskussioner efter foredragene. Én af de mere livlige var, da man i marts 1982 havde besøg af højskoleforstander Per Warming, Elbæk. I avisreferatet hedder det:»flere gange på mødet skinnede det igennem via højlydte kommentarer fra tilhørerne, at de bestemt ikke var enige med foredragsholderen i hans betragtninger.«uenigheden skyldtes ikke mindste, at han forholdt sig kritisk til Jeppe Aakjær. Men netop lysten til debat har ofte været et særkende for et foredrag, hvor det levende ord har virket i grundtvigsk forstand. Da Thisted Højskoleforening ophørte 2001, blev den samme år afløst af Højskoleforeningen i Thy, der blev oprettet som følge af Højskolen i Thys lukning år Den nye forening blev dog nedlagt igen i Svend Sørensen Født Lærereksamen Siden 1976 museumspædagog ved Museet for Thy og Vester Hanherred. Noter 1 Bedsted betalte i marts 1902 årskontingent (5,32 kr.) til»fællesforeningen«thisted. De følgende år betales også kontingent i 1907 indført som»centralforeningen«med lærer Nørby, Thisted som beløbsmodtager. Det er svært at gennemskue, om det er et lokalt initiativ eller en del af en landsorganisation. 2 I artiklen s. 165 kan man læse mere om Andrea og Heinrik Hilden-Petersen

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10

Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 1 Mariae bebudelsesdag, søndag den 22. marts 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: 71, 434, responsorium 323, 72, 108, 193, 455 v.3-4, 376 v.5-6. Gud, lad os leve af dit ord

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Nyhedsbrev august 2015

Nyhedsbrev august 2015 Historisk Samfund for Sydøstjylland: Nyhedsbrev august 2015 Udflugt til herregården Sønderskov ved Brørup og det historiske Skibelund Krat Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 13.30 til ca. kl. 17.00 Sønderskov

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Grundtvigske menigheder i Thy en kortfattet oversigt

Grundtvigske menigheder i Thy en kortfattet oversigt SØREN ANKER-MØLLER Grundtvigske menigheder i Thy en kortfattet oversigt Søren Anker-Møller (1920-99) udsendte i julen 1998 den følgende lille»oversigt«som julehæfte til familie, venner og bekendte, mens

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Resume. Mødet i 1935 blev det sidste grundlovsmøde i Mogenstrup Skov, arrangeret af. Foreningen af Indbydere til Folkemøder i Sydsjælland.

Resume. Mødet i 1935 blev det sidste grundlovsmøde i Mogenstrup Skov, arrangeret af. Foreningen af Indbydere til Folkemøder i Sydsjælland. Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1931-1935 (af John Gravesen) Side 1 (af 13) Resume 5.6. 1931 470 betalende deltagere 5.6. 1932 571 betalende deltagere 5.6. 1933 472 betalende deltagere 5.6. 1934 437 betalende

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Den gamle bryggergård midt i byens hjerte har i mere end 50 år været omdrejningspunktet for alle de gode juletraditioner i Jammerbugtens hyggeligste handelsby.

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget!

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget! Lokalhistorisk sommerkalender for 2015 den skønneste plet i kongeriget! Læs mere om»liv i Lokalhistorien 24 sogne i skriver fælles historie«på HANHERRED.DK DATO TIDSPUNKT AKTIVITET ARRANGØR STED 10.00-17.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Mikkelsdag var høsthelligdag, indtil Struense afskaffede den i 1770.

Mikkelsdag var høsthelligdag, indtil Struense afskaffede den i 1770. Mikkelsdagsmøder i Præstø 1916-1930 Side 1 (af 19) Mikkelsdag var høsthelligdag, indtil Struense afskaffede den i 1770. 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 10.11. 1930

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere