Miljøgodkendelse August 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse August 2007"

Transkript

1 Miljøgodkendelse August 2007 Hornslet Genbrugsstation

2

3 Indhold 1. Resumé Miljøgodkendelse Vilkår for miljøgodkendelsen Generelt Indretning og drift Farligt affald Andet affald Støj Luftforurening Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand Affald Driftsforstyrrelser og uheld Kontrol af vilkår Egenkontrol Rapportering Afgørelse om særlig miljøvurdering (VVM) Vurdering Placering Etablering Støj Luft og lugt Jord og grundvand Affald Spildevand Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Bemærkninger til godkendelsen Klagevejledning Klage over miljøgodkendelsen Klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt Underretning om afgørelsen Side 2/19

4 Bilagsliste: Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Oversigtskort - orthofoto Bilag 3: Situationsplan Bilag 4: Kommuneplanrammer Bilag 5: Miljøteknisk beskrivelse Bilag 6: Sagens akter Bilag 7: Lovgrundlag m.m. Side 3/19

5 1. Resumé Med denne miljøgodkendelse har affaldsselskabet Reno Djurs I/S fået tilladelse til at udvide den eksisterende genbrugsplads i Hornslet på Holmagervej 7 med ca m 2. Reno Djurs I/S har ved ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelsen bedt om at få en samlet miljøgodkendelse for genbrugspladsen. Formålet med udvidelsen er at skabe bedre forhold for brugerne i form af et større kørselsareal og dermed mere plads ved containerne og ved aflæsningsstedet for haveaffald. Samtidig giver udvidelsen af pladsen mulighed for opstilling af yderligere 8 sænkede containere i containergraven og plads til mere haveaffald. Containerkapaciteten forventes efter ombygningen at være tilstrækkelig til en weekend. Herved minimeres lastbilkørslen i weekenderne. Genbrugsstationen modtager de affaldstyper, der frembringes i private husstande. Alle private borgere, sommerhusejere og virksomheder i området kan benytte genbrugsstationen. For virksomheder er anvendelsen dog begrænset til et omfang, der svarer til en privat husstand. Det modtagne affald bortskaffes, så vidt det er muligt, til genanvendelse. Affald, der ikke kan genanvendes, bortskaffes til forbrænding, deponering eller specialbehandling. Siden de tidligere miljøgodkendelser blev meddelt, har Miljøstyrelsen i 2005 udarbejdet standardvilkår for en række af de virksomheder, der pr. 1. januar 2005 er overført til det forenklede godkendelsessystem - herunder også det punkt som genbrugspladsen er omfattet af. Standardvilkårene omhandler virksomhedens indretning og drift, opbevaring og håndtering af affaldsfraktioner, luftforurening, egenkontrol samt beskyttelse af jord og grundvand. Godkendelsesmyndighederne er forpligtede til at bruge standardvilkårene ved udarbejdelse af nye godkendelser eller ved revision af allerede meddelte godkendelser inden for de brancher, hvor der er meddelt standardvilkår. Side 4/19

6 2. Miljøgodkendelse På grundlag af oplysningerne i bilag 5, miljøteknisk beskrivelse, godkender Team Virksomheder i Syddjurs Kommune på Natur-, Teknik- og Miljøudvalgets vegne udvidelsen af Hornslet Genbrugsstation samt sammenskrivningen af tidligere meddelte miljøgodkendelser for pladsen. Reno Djurs I/S har ved ansøgning om udvidelsen af den eksisterende genbrugsplads anmodet om at få en samlet miljøgodkendelse, der omfatter hele genbrugspladsen. Miljøgodkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. Godkendelse af udvidelsen meddeles med hjemmel i 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, mens overførsel af gældende vilkår er i overensstemmelse med forvaltningsloven. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden. Vilkår overført fra miljøgodkendelse af 22. juni 2000 er mærket med, mens vilkår overført fra tillægsgodkendelse af 22. februar 2006 er mærket med. Vilkår, der er overført fra en af de tidligere miljøgodkendelser og som samtidig gælder for udvidelsen af genbrugspladsen, er mærket med ( ) eller ( ). Standardvilkår samt øvrige vilkår er ikke mærket. Hvis et vilkår fra en af de tidligere meddelte miljøgodkendelser også er et standardvilkår, er standardvilkåret medtaget i miljøgodkendelsen. Der gives kun ny retsbeskyttelse på nye vilkår samt standardvilkår. For de vilkår, der er overført fra de eksisterende miljøgodkendelser gælder den allerede meddelte retsbeskyttelse. For vilkår, der er mærket med ( ) eller ( ), er der givet ny retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen gælder i 8 år. I den tid kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forureningen eller den skadelige virkning deraf går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden uforholdsmæssigt store omkostninger. Efter udløbet af 8 års perioden kan vilkårene tages op til en generel vurdering. Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Kun nye vilkår samt standardvilkår kan påklages som angivet i afsnit 5. Vilkår overført fra de tidligere godkendelser kan således ikke påklages. Syddjurs Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Team Virksomheder. Denne miljøgodkendelse erstatter miljøgodkendelsen af 22. juni 2000 samt tillægsgodkendelsen af 22. februar Godkendelsen giver anledning til meddelelse af følgende vilkår: Side 5/19

7 3. Vilkår for miljøgodkendelsen 3.1. Generelt 1. ( ) Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato. 2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet, som således er orienteret om godkendelsens indhold. 3. ( ) Genbrugsstationen skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår. 4. ( ) Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. Indstilling af driften for en længere periode. 5. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 6. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld Indretning og drift 7. ( ) Der må kun modtages affald fra private samt fra erhvervsvirksomheder, såfremt affaldets art og mængde ikke adskiller sig væsentligt fra privat affald. 8. Genbrugspladsen skal være indhegnet med trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir og plastfolie m.v. 9. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. 10. Pladsen skal være aflåst uden for driftstiden. 11. Døre til specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal holdes forsvarligt aflåst, når der ikke er personale tilstede på pladsen. 12. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares. 13. Der må være aktiviteter på genbrugspladsen mandag-søndag i tidsrummet kl Side 6/19

8 14. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1nævnte affaldsarter i de angivne mængder. Affaldsfraktion Maksimalt oplag for væsentlige EAK-kode affaldsfraktioner Akkumulator Asbest 3 containere Beton og tegl 3 containere Deponering 3 containere - Dæk 3 containere Elektronik (andet) 3 containere Elektronik (med 3 containere billedrør) Flasker og glas Genbrug 3 containere Gips 3 containere Haveaffald I sommerperioden: 1 uges modtaget mængde I vinterperioden: 2 ugers modtaget mængde Hård PVC 3 containere Jern og metal 3 containere Kabel og ledning Kølemøbler 3 containere Pap 3 containere Papir 3 containere Plastfolie 3 containere Plastdunke 3 containere Ren jord Småt brændbart 3 containere Stort brændbart 3 containere Ren træ 3 containere Imprægneret træ 3 containere Sortering 3 containere Trykbeholdere Tøj Olie- og kemikalieaffald 5 tons Flere underfraktioner Tabel 3.1. Affaldsfraktioner virksomheden må modtage. 15. Affaldet skal sorteres straks ved afleveringen og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. 16. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet Farligt affald Ved farligt affald i vilkår 17, 18, 24 og 28 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer. 17. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år. Side 7/19

9 18. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. 19. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. 67, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. 20. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart. 21. Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads. Fyringsolie og motorbrændstof skal opbevares på en oplagsplads med impermeabel belægning og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet med fald mod sump eller afløb. Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet. 22. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. 23. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald. 24. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 21 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en impermeabel opsamlingssump eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal. Containeren skal forsynes med render og en sump eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en impermeabel belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingssump. Opsamlingssump eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Side 8/19

10 25. I containeren til farligt affald skal der forefindes en oversigt over affaldstyper med tilhørende affaldsgruppe og -fraktion, og personalet skal være instrueret om: Egenskaberne af de stoffer, der håndteres. De sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes. Forholdsregler i tilfælde af spild eller brud på emballage. De foranstaltninger, der er truffet til imødegåelse af driftsforstyrrelse og uheld. 26. Farligt affald skal så vidt muligt afleveres direkte til driftspersonalet. Affaldet skal straks stilles ind i containeren for farligt affald. Alternativt skal der være mulighed for, at besøgende selv henstiller affaldet i containeren til farligt affald Andet affald 27. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. 28. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. 29. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af let fordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. 30. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at forhindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud Støj 31. ( ) Virksomhedens eksterne støjbelastning må ikke overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). I II Erhvervsområdet, område E5 Ved boliger i det åbne land III I områder for åben og lav boligbebyggelse, område B13, B14. Kl. Referencetidsrum timer I db(a) II db(a) III db(a) Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Alle dage Områderne fremgår af bilag 4 (kommuneplanrammer). Side 9/19

11 3.6. Luftforurening 32. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 33. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 34. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. 35. Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med impermeabel belægning med fald mod afløb. 36. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. 37. Som befæstelse accepteres betonbelægningssten fuget med Trasskalk. Omkring brønde og lignende steder skal det sikres, at vand, olie eller lignende ikke kan trænge ned i grusbelægningen. 38. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 39. Sump, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. 40. Spildevandssystemet skal være tæt, så der ikke kan ske jordforurening Affald 41. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. 42. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 43. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. 44. Olieudskillere skal tømmes efter behov til godkendt modtager og skal i øvrigt foretages i overensstemmelse med kommunens regulativ. Side 10/19

12 3.9. Driftsforstyrrelser og uheld 45. ( ) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at det er sket. Det skal fremgå af redegørelsen hvilke tiltag, der vil blive iværksat for at hindre lignende uheld i fremtiden Kontrol af vilkår 46. ( ) Kontrol af støjgrænserne Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj". Dokumentationen skal straks efter, at den er modtaget, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 47. ( ) Kontrol af tæthed af spildevandssystem for overfladevand, herunder olieudskiller og sandfang. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal lade foretage tæthedsprøvning af spildevandssystemet, herunder olieudskiller og sandfang til dokumentation af tæthed. Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings Norm for tæthed af afløbssystemer i jord, Dansk Standard DS 455, 1. udgave januar For gravitationsledninger og brønde anvendes normalt kontrolniveau. For trykledninger anvendes specielt kontrolniveau. Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. Firmaets beskrivelse af, hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter kontrollen har fundet sted. Ved konstaterede utætheder skal det straks meddeles til tilsynsmyndigheden. Hvis anlæggene er tætte, kan der maksimalt kræves tæthedskontrol en gang om året. Udgifterne til tæthedskontrollen afholdes af virksomheden Egenkontrol 48. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygnin- Side 11/19

13 gen/specialcontaineren og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn. 49. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 17. Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 14. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden Rapportering 50. Rapport med følgende oplysninger skal en gang årligt indberettes til tilsynsmyndigheden: Fraførte mængder affald fordelt på typer samt oplysning om modtager. Oplag af farligt affald pr. 1. januar. Rapportering skal ske pr. 1. januar og være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. april. Første rapportering skal ske pr. 1. januar Driftsjournalen, jf. vilkår 49, kan erstattes af årsrapporten såfremt årsrapporten udvides med oplysninger om dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i specialcontainer til farligt affald m.m Afgørelse om særlig miljøvurdering (VVM) Hornslet genbrugsplads er omfattet af punkt 12b (anlæg til bortskaffelse af affald) i bilag 2 til bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Ændringer eller udvidelser af sådanne anlæg er omfattet af punkt 14 i samme bilag. Det vurderes, at udvidelsen af genbrugsstationen ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til bekendtgørelsens 3, stk. 2, idet udvidelsen må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVMredegørelse. Side 12/19

14 4. Vurdering Reno Djurs I/S ønsker at udvide den eksisterende genbrugsplads i Hornslet. Derfor har de indsendt en ansøgning i henhold til branchebilaget for genbrugsstationer Placering Der er tale om en udvidelse af en eksisterende genbrugsplads i erhvervsområde E5 i det tidligere Rosenholm Kommunes kommuneplan. Området er desuden omfattet af lokalplan nr. 20. Udvidelsen af genbrugsstationen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. I Regionplan 2005 ligger Hornslet genbrugsplads inklusiv udvidelsen i byzone. Genbrugspladsen ligger desuden i et område, der i regionplanen, er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser/indsatsområde Hornslet, se figur 4.1. Figur 4.1. Område med særlige drikkevandsinteresser ved Hornslet Genbrugsstation. Beliggenheden af den eksisterende genbrugsplads inklusiv udvidelsen er vist med den røde markering. Området ved Holmagervej er, i Århus Amts kortlægning, klassificeret som nitratfølsomt og dermed også følsomt overfor andre typer af forurening. Sårbarheden er fastlagt ud fra geofysiske målinger. I en boring et par hundrede meter mod sydøst er der beskrevet godt 40 meter sandet og gruset moræneler. Beskrivelsen må dog betegnes som mangelfuld. Der eksisterer ingen boringer, som ligger nærmere genbrugspladsen, hvorfor de geologiske forhold under pladsen ikke er kendte i detaljer. Grundvandsstrømningen i området er mod nordøst. Tendrup Vandværk, som betragtes som nitratfølsomt, ligger ca. 750 meter mod østnordøst. Ud fra de foreliggende oplysninger må det vurderes, at grundvandsressourcen under genbrugspladsen er relativt sårbar. Det er vigtigt, at grundvandet i området ikke påvirkes. Side 13/19

15 4.2. Etablering 4.3. Støj Vilkår fra miljøgodkendelsen af 22. juni 2000 om, at tilsynsmyndigheden skal underrettes om dato for påbegyndelse af anlægsarbejde er udeladt. Syddjurs Kommune har vurderet, at det ikke er nødvendigt at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger inden udvidelsen af genbrugspladsen tages i brug. Støjgrænserne for Hornslet Genbrugsplads er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens vejledning og forventes at kunne overholdes. Aktiviteterne på genbrugspladsen har ikke hidtil givet støjmæssige problemer. Førhen var der flishugning på pladsen, men denne aktivitet har været nedlagt siden år 2000 og dermed er en støjkilde fjernet. Ombygningen af genbrugspladsen resulterer ikke i yderligere trafik eller i andre forhold, der kan påvirke støjbelastningen. Der er ikke planlagt støjbegrænsende foranstaltninger. I miljøgodkendelsen fra 22. juni 2000 gælder støjgrænserne for område B21, som er et område med åben og lav boligbebyggelse. Område B21 indgår ikke i det tidligere Rosenholm kommunes kommuneplan, men området indgår i regionplanen som et muligt byudviklingsområde. Dette er ikke sat i gang endnu og derfor er området ikke medtaget i denne godkendelse Luft og lugt Det forventes ikke, at genbrugspladsen giver væsentlige lugt- eller støvgener udenfor eget område. Reno Djurs I/S har vurderet, at standardvilkår 26 er irrelevant for Hornslet genbrugsstation. I vilkåret kræves mekanisk afkast ført en meter over tag. BST har lavet en måling på koncentrationen af dampe i en tilsvarende specialcontainer på Knebel genbrugsstation, hvor konklusionen var, at driftspersonalet ikke behøvede at benytte åndedrætsværn for at arbejde i containeren, så længe driftsinstruksen overholdes. Syddjurs Kommune har derfor vurderet, at standardvilkår 26 ikke er relevant for Hornslet Genbrugsstation Jord og grundvand Det vurderes, at de forureningsbegrænsende tiltag på genbrugspladsen er tilstrækkelige til at hindre, at der siver forurenende stoffer ned til grundvandet. Reno Djurs I/S har vurderet, at standardvilkår 33 er irrelevant for Hornslet genbrugsstation. I vilkåret er det krævet, at der er ventil på afløbsledning ved container til farligt affald. Denne skal lukkes ved læsning af farligt affald. Flydende farligt affald modtages kun i lukkede emballager, som pakkes i transportemballager beregnet til transport med farligt affald. Affaldet er derfor dobbelt emballeret inden det hentes. Går der hul på den ene emballage er der stadig den anden og risikoen for spild vurderes at være minimal, hvorfor Syddjurs Kommune ikke har medtaget standardvilkår 33 i miljøgodkendelsen. Side 14/19

16 4.6. Affald I miljøgodkendelsen af 22. juni 2000 er der stillet vilkår om at genbrugspladsens affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger samt at olieaffald og andet farligt affald skal bortskaffes via kommunal indsamlingsordning, hvis ikke dispensation er opnået hos kommunen. Disse vilkår er ikke medtaget i denne godkendelse, da det eneste affald, der produceres på pladsen er dagrenovation Spildevand Afledning af spildevand til det kommunale spildevandssystem forudsætter tilladelse fra Syddjurs Kommune. Ved udvidelsen af pladsen vil der ske en større afstrømning af overfladevand til ledningsnettet. Den eksisterende olieudskiller har ikke kapacitet til merbelastningen og denne udskiftes derfor til en med tilstrækkelig kapacitet Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen Ved godkendelse af udvidelsen af Hornslet Genbrugsstation har Syddjurs Kommune benyttet miljøstyrelsens standardvilkår for denne virksomhedstype. Standardvilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik indenfor branchen. Udvidelsen af genbrugspladsen kommer til at ligge i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det er vurderet, at grundvandet under genbrugspladsen er relativt sårbart og derfor er det vigtigt, at grundvandet ikke påvirkes af aktiviteterne på genbrugspladsen Bemærkninger til godkendelsen Et udkast til denne godkendelse har været i høring hos Reno Djurs I/S. Reno Djurs I/S har haft følgende bemærkninger til udkastet: 1. På side 1 er det skrevet, at bygninger og grund ejes af Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune ejer kun grunden. Dette er rettet i miljøgodkendelsen. 2. Vilkår 7, andet afsnit i udkastet. Her er det skrevet, at virksomheden maksimalt må have 1 container af 600 liter til dagrenovation. Reno Djurs mener, at vilkåret virker meningsløst og bør udgå, da containeren til dagrenovation er tilsluttet ugetømning og benyttes til letfordærveligt affald, f.eks. indhold fra nedbrudte frysere. Øvrige virksomheder og husstande kan frit tilmelde antal dagrenovationsbeholdere efter behov. Syddjurs Kommune har valgt at slette denne del af vilkåret, da standardvilkåret vedrørende letfordærveligt affald sikrer, at letfordærveligt affald ikke skaber lugtgener i omgivelserne til genbrugspladsen. 3. Vilkår 13. Der vil være behov for oprydning efter kl Tidsrummet, hvor der må være aktiviteter på genbrugspladsen, ønskes derfor ændret fra til kl Side 15/19

17 Dette ønske har Syddjurs Kommune efterkommet, da der i den tidligere miljøgodkendelse af 22. juni 2000 var tilladelse til, at der i en time efter åbningstid må foregå almindelige oprydningsaktiviteter på pladsen. 4. Vilkår 14. Der vil i perioder være behov for mere end 2 containere til enkelte affaldsfraktioner. Reno Djurs I/S ønsker derfor, at få det maksimale oplag øget fra 2 containere til 3 containere. Dette ønske har Syddjurs Kommune efterkommet. 5. Vilkår 21. Det fremgår ikke klart af vilkåret vedrørende oplag af olieaffald, om den måde olieaffald bliver opbevaret på Hornslet genbrugsplads er i orden. Derudover opbevares en 20 liters dunk med motorbrændstof i plastkar i redskabsrummet og Reno Djurs vil vide om denne opbevaring opfylder vilkåret. Olieaffald opbevares i en liters palletank i containeren til farligt affald. Containeren er forsynet med opkant. Den er desuden dobbeltbundet og er udført med opsamlingstank, der kan rumme minimum 1000 liter. Bunden i containeren er malet med kemikalieresistent maling. Olieaffald opbevares derfor i egnet beholder under tag på impermeabel belægning uden afløb og uden mulighed for afløb til jord, grundvand eller kloak. Motorbrændstof står i plastkar, som må betragtes som impermeabel og da motorbrændstoffet står i redskabsrummet, er det sikret mod påkørsel. Syddjurs Kommune vurderer derfor, at opbevaringen af olieaffald samt motorbrændstof på Hornslet genbrugsplads opfylder vilkår I vilkår 19 henvises til 59, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni Det gældende er 67 i bekendtgørelse nr af 13. december Dette er rettet i miljøgodkendelsen. 7. Vilkår 33. Reno Djurs vil gerne fortsætte med åbne containere til asbestaffald. Støvende asbest modtages kun i lukkede poser. Knækkede cementbundne plader der er bragt til genbrugsstationen betragtes ikke som støvende, da eventuelt støv er blæst væk under pålæsning og transport. På genbrugsstationen skal pladerne håndteres, så der ikke sker yderligere beskadigelse på disse. Det sker ved at pladerne stables enkeltvis i containeren. Syddjurs Kommune vurderer, at håndteringen og opbevaringen af asbest affald på Hornslet Genbrugsplads er i overensstemmelse med vilkår Vilkår 37. Reno Djurs I/S synes ikke om løsningen med fugemasse omkring brønde, fordi holdbarheden og effekten er ringe. De foreslår, at der i stedet stilles krav om, at belægningen tilpasses ved tilskæring, så fugebredden bliver som den øvrige del af belægningen. Side 16/19

18 Syddjurs Kommune har ændret vilkåret til: Omkring brønde og lignende steder skal det sikres, at vand, olie eller lignende ikke kan trænge ned i grusbelægningen. 9. Vilkår 48, 49 og 50. Affald fraføres løbende genbrugsstationen. Farligt affald afhentes hver 14. dag og øvrigt affald afhentes normalt flere gange om ugen og henstår maksimalt 14 dage. Reno Djurs foreslår derfor, at affaldsmængderne kun afrapporteres som årlige mængder. Den maksimalt oplagrede mængde vil være ca. 1/26 af den årlige mængde. Reno Djurs foreslår desuden, at data fra besigtigelse samt eventuelle udbedringer af belægninger på pladsen og gulv i specialcontainer overføres til årsrapporten, der tilgår tilsynsmyndigheden hvert år og at krav til opbevaring af journalen udgår. I henhold til standardvilkår 49 skal virksomheden løbende registrere mængden af bortkørt farligt affald, idet der maksimalt på modtages 300 tons om året på genbrugspladsen. Reno Djurs foretager løbende registrering af bortkørt affald bare ikke på genbrugspladsen. Samtidig indgår den årlige mængde af bortkørt affald for hver affaldsfraktion af årsrapporten. Syddjurs Kommune har derfor stillet som vilkår, at driftsjournalen kan erstattes af årsrapporten såfremt oplysninger om dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og gulve i specialcontainer til farligt affald m.m. fremgår af årsrapporten. Idet årsrapporten indeholder oplysninger om årlig mængde af alle affaldsfraktioner på genbrugspladsen, skal virksomheden ikke registrere oplagsmængden af hver affaldsfraktion hvert kvartal. Årsrapporten sendes hvert år til tilsynsmyndigheden og virksomheden skal ikke opbevare en driftsjournal på genbrugspladsen. 10. Vilkår 50. Her står, at første rapportering skal ske pr. 1. januar 2001, hvilket Reno Djurs I/S vil have rettet til 1. januar Vilkår 50 er overført fra den tidligere miljøgodkendelse af 22. juni 2000, hvilket er årsagen til, at der står 1. januar 2001 i vilkåret. 11. På side 9 i den miljøtekniske beskrivelse står Støjbelastningen resulterer, hvilket skal rettes til Udvidelsen resulterer. Dette er rettet i den miljøtekniske beskrivelse (bilag 5). Side 17/19

19 5. Klagevejledning 5.1. Klage over miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf i Miljøbeskyttelsesloven. Skriftlig klage og klagefrist En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager. Betingelser, mens en klage behandles De vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er meddelt i afgørelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side Klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt Afgørelsen om, at anlægget kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen miljøministeren Side 18/19

20 Skriftlig klage og klagefrist Afgørelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget i Naturklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. Dato for klagefristens udløb er nævnt på forsiden. Gebyr på klage Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klager sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Betingelser, mens en klage behandles Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Naturklagenævnet eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses. Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen og VVM-afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på forsiden Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen: Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, att. Eske Thøgersen Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Afgørelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside Side 19/19

21 Syddjurs IntranetGIS Bilag 1 Syddjurs Kommune, Naturgas Midt-Nord Målestok 1:14796 Dato 1/8-2007

22 Syddjurs IntranetGIS Bilag 2 Målestok 1:3937 Dato 1/8-2007

23

24

25 Miljøteknisk beskrivelse Bilag 5 Side 1/10

26 Indhold 1. Indledning Virksomhedens art Etablering og udvidelse Beliggenhed Indretning og drift Til- og frakørselsforhold Driftstid Beskrivelse Affaldsfraktioner Maksimale oplagsmængder Container til farligt affald Belægning Håndtering af affald Driftsforstyrrelser eller uheld Spildevand Støj Jord og grundvand Affald Andet...10 Side 2/10

27 1. Indledning Reno Djurs I/S vil udvide den eksisterende genbrugsplads i Hornslet og har ansøgt om miljøgodkendelse heraf. Ved samme anledning har de ønsket at få en samlet miljøgodkendelse for hele genbrugspladsen. Ansøgningen blev modtaget af Århus Amt den 18. december 2006, som har videresendt den til Syddjurs Kommune. Formålet med udvidelsen af genbrugspladsen er at skabe bedre forhold for brugerne i form af et større kørselsareal og dermed mere plads ved containerne og ved aflæsningsstedet for haveaffald. Samtidig giver udvidelsen af genbrugspladsen mulighed for opstilling af yderligere 8 sænkede containere og plads til mere haveaffald. Containerkapaciteten forventes efter ombygningen at være tilstrækkelig til en weekend, hvorved lastbilkørslen i weekenderne minimeres. 2. Virksomhedens art Hornslet Genbrugsstation er omfattet af listepunkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (bekendtgørelse nr af 13. december 2006). Dette listepunkt omfatter genbrugsstationer, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30m 3. Genbrugspladsen i Hornslet drives af det fælleskommunale affaldsselsskab Reno Djurs I/S, der ejes af kommunerne Norddjurs og Syddjurs. Det er hensigten med genbrugsstationen at fremme nyttiggørelse af affald, herunder genanvendelse, forud for bortskaffelse. Der foretages ingen behandlingsprocesser på genbrugsstationen. Lokaliseringen af Hornslet Genbrugsstation er foretaget af det tidligere Rosenholm Kommune med udgangspunkt i tekniske og planlægningsmæssige overvejelser vedrørende den påtænkte anvendelse. 3. Etablering og udvidelse Eksisterende forhold Hornslet genbrugsstation blev etableret i år Genbrugspladsen har et belægningsareal på 3750 m 2. Langs den sydlige side er der etableret en containergrav med 5 containerpladser, heraf 1 med støbt betonplade. I den vestlige ende af pladsen er der oplagsplads for grenaffald og kompost. Udvidelse Hornslet genbrugsstation udvides med arealet mellem den eksisterende plads og Hornbjergvej vest for pladsen, hvilket giver et belægningsareal på yderligere 3000 m 2, så pladsen får et samlet areal på ca m 2. En stor del af det nye areal skal benyttes til haveaffald og kompost. Derudover udvides containergraven med yderligere 8 containere. De to vestligste containerpladser etableres med støbt bund. Udvidelsen etableres som den eksi- Side 3/10

28 sterende plads med et 1,8 m højt flethegn. Der etableres beplantningsbælter langs hele pladsen. 4. Beliggenhed Hornslet Genbrugsstation ligger sydvest for Hornslet. Pladsen ligger i et område udlagt til erhverv, område E5 i Kommuneplanen for det tidligere Rosenholm Kommune. Derudover er pladsen omfattet af det tidligere Rosenholm Kommunes lokalplan nr. 20 (for erhvervsområde i Hornslet Syd). Der må ikke opføres boliger i området. Figur 4.1. Det røde omrids viser placeringen af Hornslet genbrugsstation. Genbrugsstationen ligger et i erhvervsområde sydvest for Hornslet. 5. Indretning og drift På genbrugspladsen er der tilknyttet en pladsmand, der står for den daglige drift og der er etableret en mandskabsbygning. I mandskabsbygningen ligger en driftsinstruks, der beskriver håndteringen af affaldsfraktionerne samt procedurer ved uheld. Trådhegnet, der omgiver genbrugspladsen, placeres på indersiden af beplantningsbæltet, hvorved arbejdet med indsamling af eventuelt flyvende affald lettes. Der opbevares mindre mængder benzin i en godkendt reservedunk, max. 20 liter til brug for græsslåmaskine og motorkost. Benzin opbevares i redskabsrum ved mandskabsbygningen. På genbrugspladsen er der skiltning af, i hvilken container/lagerplads de forskellige affaldsfraktioner opbevares. Containere vaskes nogle gange om måneden med vand på den udvendige side og vaskes aldrig indvendig på genbrugspladsen. Side 4/10

29 5.1. Til- og frakørselsforhold Til og frakørsel foregår via Holmagervej. Der er kun adgang for biler under 3.500kg, dog sker udskiftning af containere med lastbil. Der er desuden adgang for traktorer. Der forventes mellem besøgende om dagen afhængig af årstid m.v. Der er etableret tælleanlæg til registrering af antallet af til- og frakørte biler. I 2004 var der ca besøgende, mens der er i 2005 var ca besøgende. Der foreligger ikke oplysninger, der kan dokumentere omfanget af støj fra genbrugsstationen. Ombygningen resulterer dog ikke i yderligere trafik eller i andre forhold, der kan påvirke støjbelastningen Driftstid Den daglige drifts- og åbningstid placeres på alle ugens dage indenfor tidsrummet: Der kan i en time efter åbningstid foregå almindelige oprydningsaktiviteter på genbrugspladsen. På nuværende tidspunkt er åbningstiden følgende: Mandag lukket Tirsdag-fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Ændring af åbningstiden vil kunne forekomme i forbindelse med eventuel optimering af åbningstiderne på de enkelte genbrugsstationer. Bytning af containere vil ske i tidsrummet fra kl til på hverdage samt i weekender og på helligdage i spidsbelastninger indenfor samme tidsrum. Containerkapaciteten forventes dog efter ombygningen at være tilstrækkelig til en weekend, hvorved lastbilkørslen i weekenden minimeres. 6. Beskrivelse 6.1. Affaldsfraktioner I tabel 6.1. er vist de affaldsfraktioner genbrugspladsen i Hornslet modtager på nuværende tidspunkt og som Reno Djurs I/S fortsat ønsker at kunne modtage. Mængderne modtaget i 2005 er benyttet som den forventede årlige mængde i tabellen. Desuden er oplagringsformen for hver affaldsfraktion angivet. Affaldsfraktion EAK-kode Forventet årlig Oplagringsform mængde [tons] Akkumulator Tæt beholder Asbest container Beton og tegl container Deponering container Dæk container Elektronik (andet) lukket container Elektronik (m lukket container billedrør Flasker og glas flaskerammer Tabel 6.1. Affaldsfraktioner, der modtages på Hornslet Genbrugsstation. Side 5/10

30 Genbrug lukket container Gips container Haveaffald lagerplads Hård PVC container Jern og metal lastbilcontainer Kabel og ledning Kølemøbler container Pap lukket container Papir lukket container Plastfolie lukket container Plastdunke lukket container Ren jord lagerplads Småt brændbart container Stort brændbart container Ren træ container Imprægneret træ container Sortering container Trykbeholdere ramme Tøj container Olie- og kemikalieaffald Specialcontainer eller anden tæt beholder Der findes op til 13 disponible containere til reserve i spidsbelastninger. Ændringer i de modtagne affaldsfraktioner vil kunne forekomme, f.eks. som følge af nye lovkrav eller nye afsætningsmuligheder. På bilag 3 ses, hvor affaldsfraktionerne opbevares på pladsen. Der opbevares ikke affald udenfor containere/beholdere bortset fra haveaffald, kompost og ren jord. Kompost udleveres gratis til genbrugspladsens brugere. Elektronikaffald opbevares i pallebure i lukkede skibscontainere, der holdes aflåst uden for åbningstid. Genbrug opbevares ligeledes i skibscontainer, der er låst uden for åbningstid. Spildolie opbevares i en 1000 liters palletank i container til farligt affald. Container til lager bruges til lager af farligt affald, når tønderne i specialcontaineren er fyldte. Container med gips er lukket uden for åbningstid. Side 6/10

31 Farligt affald i form af lyskilder, akkumulatorer og trykflasker opbevares uden for specialcontaineren til farligt affald, men på samme helstøbte betonbelægning med eget afløb. Akkumulatorer og lyskilder opbevares i tætte beholdere. Der ønskes mulighed for at modtage dagrenovation (kun enkeltstående tilfælde, og højst 110 liter pr. gang). Dagrenovation opbevares sammen med genbrugsstationens eget dagrenovation. Der vil ikke blive skiltet med, at der modtages dagrenovation. Genbrugsstationen er tilsluttet dagrenovationsordningen Maksimale oplagsmængder Affaldet fraføres løbende fra pladsen og der vil maksimalt være et oplag på 2 containere af hver affaldsfraktion. For haveaffald dog den modtagne mængde for 1 uge i sommerperioden og 2 uger i vinterperioden. Der vil maksimalt være oplagret 5 tons farligt affald Container til farligt affald Specialcontaineren til farligt affald er bygget af stål og gulvbelægningerne er malet med kemikalieresistent maling. Containeren er dobbeltbundet og er udført med opsamlingstank, der kan rumme minimum 1000 liter. Døråbningen er desuden forsynet med opkant. Specialcontaineren er aflåst uden for åbningstid. I specialcontaineren er der en sorteringsanvisning fra StenaMiljø, der også er afhenter af affaldet Belægning Arealer for parkering samt kørearealer befæstes med betonbelægningssten, der fuges med trasskalk. Haveaffald og kompost opbevares løst på fast belægning i form af betonbelægningssten, der fuges med trasskalk. Jern- og metalaffald samt farligt affald opbevares på felter af støbt beton, der har egen afløbsbrønd. På den måde sker der ikke nedsivning af overfladevand fra disse pladser gennem betonbelægningsstenene. Containere med øvrigt affald står på betonbelægningssten, der fuges med trasskalk Håndtering af affald Når containere/beholdere er fyldte, eller når det af driftsmæssige hensyn i øvrigt er hensigtsmæssigt, afhentes containere/beholdere. I begrænset omfang kan der blive tale om, at omlaste fra pladsens containere/beholdere til containerlad på lastvogne. Haveaffald aflæsses på lagerpladsen for haveaffald. Uden for åbningstiden læsses haveaffaldet over i containere med rendegraver eller gum- Side 7/10

32 miged. Haveaffald læsses i containere 1-2 gange om ugen og fraføres pladsen. Farligt affald afleveres af kunderne til pladsmanden på et bord i containeren til farligt affald. Containeren står åben i åbningstiden. Affaldet pakkes af pladsmanden. Håndtering af de forskellige arter af farligt affald, der modtages: Flydende affald modtages kun i lukkede emballage. Batterier, lyskilder og termometre modtages uden pakning. Spildolie opbevares i palletank, som tømmes med slange. Det farlige affald pakkes i plasttønder eller i beholdere, der er beregnet til transport på lastbil. Plasttønder og beholdere udleveres af virksomheden, der aftager affaldet, og som er godkendt til transport af farligt gods. Håndtering af asbestaffald foregår på en måde således, at det bevares i hel tilstand for at undgå støv. Containeren er åbnet således, at man kan gå ind i containeren og lægge asbesten. Asbesten må ikke smides i containeren, så frigørelse af asbestfibre undgås Driftsforstyrrelser eller uheld Der skønnes ikke at være driftsforstyrrelser eller uheld, der vil kunne medføre væsentlig forøget forurening Spildevand Alt overfladevand fra befæstede arealer opsamles via afvandingsrender og tilhørende nedløbsbrønde. Overfladevandet opsamles i sandfang og ledes via olieudskiller til kommunal regnvandsledning. Sanitært spildevand fra mandskabsbygningen er tilsluttet kommunal spildevandsledning. Ved udvidelsen sker der ingen ændringer på kloak og bygning. Spildevand fra mandskabsbygningen afledes fortsat og i uændret mængde til renseanlæg. Det befæstede areal øges ved udvidelse af genbrugspladsen og mængden af afledt regnvand vokser proportionalt hermed. Overfladevandet bortledes fortsat til den kommunale regnledning. Belægningerne på hele pladsen udformes med fald mod afløb, så der ikke står vand på denne. Den 3. oktober 2000 blev der udført en tæthedsprøvning, der dokumenterede spildevandssystemets tæthed. Denne kontrol omfattede sandfang og olieudskiller. Reno Djurs I/S har på Glesborg Genbrugsstation dokumenteret, at det afledte overfladevand fra genbrugspladsen har en sammensætning svarende til afledt regnvand fra parkerings- og vejarealer. Da de to genbrugsstationer er opbygget og anvendes på samme måde, forventes det, at overfladevandets indhold af stoffer er relativt ens på trods af, at Hornslet Genbrugsstation er mere belastet. Den nu- Side 8/10

33 6.8. Støj værende olieudskiller tømmes årligt, og der er ved visuel inspektion udelukkende set oliefilm. Ved udvidelsen etableres en ny nedløbsbrønd med stort sandfang midt på pladsen ved haveaffaldet. Den eksisterende olieudskiller har ikke kapacitet til merbelastningen og den bliver derfor udskiftet med en olieudskiller, der har større kapacitet. Der forekommer ikke længere grenknusning på Hornslet Genbrugsplads. Der er følgende støjfrembringende aktiviteter: Kørsel med privatbiler samt aflæsning af trailere i åbningstiden. Kørsel med lastbil, herunder læsning af containere i driftstiden. Læsning af haveaffald med rendegraver. Udvidelsen resulterer ikke i yderligere trafik eller i andre forhold, der kan påvirke støjbelastningen. Der er ikke planlagt støjbegrænsende foranstaltninger, da aktiviteterne hidtil ikke har givet støjmæssige problemer Jord og grundvand Eventuelt spild fra genbrugspladsen opsuges med absorberingsmateriale i form af kattegrus, der opbevares i containeren til farligt affald. Håndteringen af farligt affald sker under hensynstagen til risikoen for spild. Som følge heraf sker al modtagelse og håndtering af farligt affald i container, som er indrettet med henblik på at eliminere risikoen for, at eventuelt spild vil kunne forurene jord og grundvand. Al håndtering af farligt affald sker efter Arbejdstilsynets anvisninger og af personale, der er specielt uddannet til denne funktion. Håndteringen af fast affald vurderes ikke at indebære risiko for forurening af jord og grundvand, idet alt affald modtages i containere/beholdere, som er opstillet på fast belægning. Alle betonbelægningssten fuges med trasskalk for at sikre en tæt belægning overalt på pladsen. Løsningen er valgt ud fra et ønske om ikke at være bundet af bestemte områder for de modtagne affaldstyper. Reno Djurs I/S iværksætter løbende (efter-)uddannelse af driftspersonalet med henblik på at sikre en vedvarende optimering af driften, herunder med henblik på minimering af uheldsrisici Affald På genbrugsstationen er der det affald, der modtages fra private og erhvervsvirksomheder. Derudover fremkommer en mindre mængde dagrenovation fra driftspersonalet. Alt affald håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne i de kommunale affaldsregulativer. Side 9/10

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ombygning af Hornslet Genbrugsstation, miljøansøgning (Amtets journalnummer: )

Ombygning af Hornslet Genbrugsstation, miljøansøgning (Amtets journalnummer: ) 1 of 6 Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Reno Djurs I/S Nymandsvej 11 8444 Balle Tlf.: 87 59 77 77 Fax: 87 59 77 66 www.renodjurs.dk renodjurs@renodjurs.dk J.nr. 916 18. december 2006

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe

Miljøgodkendelse. FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe Miljøgodkendelse FFV Energi & Miljøs Affaldssorteringsanlæg Korsvangen 8B 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler miljøgodkendelse til FFV Energi & Miljøs affaldssorteringsanlæg, Korsvangen 8 B, 5750

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Hanstholm Genbrugsstation Industrivangen 20, 7730 Hanstholm. 18. januar 2019

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Hanstholm Genbrugsstation Industrivangen 20, 7730 Hanstholm. 18. januar 2019 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Hanstholm Genbrugsstation Industrivangen 20, 7730 Hanstholm 18. januar 2019 1 Tillæg til miljøgodkendelse Hanstholm Genbrugsstation Side 2 af 8 Stamblad for virksomheden Virksomhedens

Læs mere

Århus Amt har den 9. oktober 2006 modtaget Deres brev om ovennævnte.

Århus Amt har den 9. oktober 2006 modtaget Deres brev om ovennævnte. Reno Djurs I/S Nymandsvej 11 8444 Balle Sendes kun med mail til hro@renodjurs.dk og jc@rosenholm.dk Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 2. november 2006 8-76-1-733-1-04 Lene Thulsted Nielsen 8742 2140

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Driftstid Åbningstid inden for tidsrummet Mandag til fredag Lørdag, søndag, helligdage

Driftstid Åbningstid inden for tidsrummet Mandag til fredag Lørdag, søndag, helligdage Gentofte Kommune, Affald og Genbrug Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund CVR. nr. 19438414 1. juni 2017 Sagsnr. GEO-2017-00044 Sendt via digital post Tillæg til miljøgodkendelse af 16. august 2012 Gentofte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

SØNDERBORG AFFALD A/S Ellegårdvej 8. Tillæg til miljøgodkendelse ændring af driftstid

SØNDERBORG AFFALD A/S Ellegårdvej 8. Tillæg til miljøgodkendelse ændring af driftstid SØNDERBORG AFFALD A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tillæg til miljøgodkendelse ændring af driftstid Sønderborg Kommune modtog den 20. december 2016 en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen af 27.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2012 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2012 oplevet et mindre fald i mængder og besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune. (Højvangen)

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune. (Højvangen) Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune (Højvangen) Miljøberetning 2011 Indledning Besøgstal og mængder er for Højvangens vedkommende steget en smule, hvor imod tallene for

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2011 Indledning Allerød Genbrugsplads har fra 2010 til 2011, igen oplevet en stigning i affaldsmængder og besøg, efter et fald i perioden 2009-2010. Kommentarer og

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Tilsynsrapport. Vojens Genbrugsplads Tingvejen Vojens

Tilsynsrapport. Vojens Genbrugsplads Tingvejen Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, I 6100 Haderslev Tlf. : 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. Tlf. 74 34 21 53 anjc@haderslev.dk Tilsynsrapport Vojens Genbrugsplads

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til revurdering og miljøgodkendelse til Jernløse Genbrugsplads

Samlet bilagsmateriale til revurdering og miljøgodkendelse til Jernløse Genbrugsplads Samlet bilagsmateriale til revurdering og miljøgodkendelse til Jernløse Genbrugsplads Bilag 1 Miljøteknisk beskrivelse Bilag 2 Indretningsplan Bilag 3 - Forventede affaldsmængder og affald der ikke må

Læs mere

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune Miljøberetning 2012 Indledning Besøgstal og mængder er for Bakkegårdsvej og Højvangens vedkommende faldet en smule i 2012, efter en mindre

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup !"# $" % & ' "$ ( Denne rapport beskriver driften af Reno Djurs genbrugsstationer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Godkendelse Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Miljøafdelingen 10. november 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1,

Læs mere

Vilkårsændring: opbevaring af lysstofrør og akkumulatorer

Vilkårsændring: opbevaring af lysstofrør og akkumulatorer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse OJT Tankstore ApS G-vej 3, Prøvestenen 2300 København S CVR-nr.: 28503873 05-12-2014 Sagsnr. 2014-0255046 Dokumentnr. 2014-0255046-2

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2010 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne som den eneste af de genbrugspladser som Nordforbrænding driver, notere sig en stigning, både mht. mængder

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Denne miljøberetning beskriver i en oversigtlig form, hvordan året er gået på genbrugspladserne beliggende

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2008 Indledning Denne ottende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2008. Allerød Genbrugsplads har i 2008, for

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Foto: Genbrugspladsen Blokken efter ombygning Miljøberetning 2010 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser

Læs mere

By, Land og Kultur. Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift)

By, Land og Kultur. Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift) By, Land og Kultur Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift) S i d e 1 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Gyldighedsområde... 2 Opbevaring... 2

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Genbrugsplads Oddervej 9 7800 Skive

Miljøgodkendelse af. Genbrugsplads Oddervej 9 7800 Skive Miljøgodkendelse af Genbrugsplads Oddervej 9 7800 Skive Dato: 17-06-2013 Peter Haugsted Teamleder, Miljøafdeling Michael Gramkow Biolog, Miljøafdeling Stamdata for virksomheden Virksomhedens hovedafdeling:

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Notat - Struktur for genbrugspladser

Notat - Struktur for genbrugspladser Notat om struktur for genbrugspladser i Frederikshavn Kommune Som et led i udarbejdelsen af ny affaldsplan for Frederikshavn Kommune er der lavet dette notat, der beskriver status for genbrugspladserne

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2008 Indledning Den 1. juli 2008 overtog Nordforbrænding formelt driftsansvaret for Rudersdal Kommunes Genbrugsplads Blokken,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse IF Recycling A/S Farøvej 31, 9800 Hjørring Hjørring Kommune Team Erhverv Den 4. februar 2016 IF Recycling A/S side 1 Oversigt Virksomhed Navn: IF Recycling Adresse: Farøvej

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Afgørelse. Beskrivelse af projektet. VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur. Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur

Afgørelse. Beskrivelse af projektet. VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur. Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur Nomi4s i/s No Vilietoften 9 Madsbad 7884 Fur 30. marts 2017 CVR-nr.: 14760504 P-nr.: 1019074710 VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur Nomi4s i/s har den af 13. februar 2017 anmeldt

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter et naboareal til hovedejendommen til opbevaring af miljøbehandlede biler.

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter et naboareal til hovedejendommen til opbevaring af miljøbehandlede biler. MILJØGODKENDELSE Østjysk Autoophug Godkendelsen omfatter et naboareal til hovedejendommen til opbevaring af miljøbehandlede biler. Dato: 11. August 2017 Godkendt: Per Eriksen Ingeniør Miljøgodkendelse

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej MILJØ OG TEKNIK I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Cvr nr. 10866111 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 5. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

Miljøgodkendelse. LEO Pharma A/S Containerplads September 2010

Miljøgodkendelse. LEO Pharma A/S Containerplads September 2010 Miljøgodkendelse LEO Pharma A/S Containerplads September 2010 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00051 Ref. gukha/tiska/irbha Den 1. september 2010 For: LEO Pharma A/S MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

Ændring af vilkår om modtagne affaldsfraktioner

Ændring af vilkår om modtagne affaldsfraktioner Ændring af vilkår om modtagne affaldsfraktioner Tillæg til miljøgodkendelse af Genbrugscenter meddelt til Genbrugscenter Kåstrup GreenLab 2 7860 Spøttrup Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Højvangen og Bakkegårdsvej Fredensborg Kommune Miljøberetning 2008 Indledning Efter at have sat både besøgs- og mængderekord i 2007 er både besøgstal og mængder faldet i 2008. De registrerede

Læs mere

REVURDERING AF KARANOVEREN S GENBRUGSPLADS I STORE HEDDINGE

REVURDERING AF KARANOVEREN S GENBRUGSPLADS I STORE HEDDINGE , REVURDERING AF KARANOVEREN S GENBRUGSPLADS I STORE HEDDINGE INDHOLD Indledning... 4 Stamoplysninger... 4 Afgørelse... 5 Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift... 5 Farligt affald... 8 Andet affald...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kurland Trading ApS. Naverland 16, 2600 Glostrup. Okt Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Miljøgodkendelse. Kurland Trading ApS. Naverland 16, 2600 Glostrup. Okt Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Okt 2017 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse Kurland Trading ApS Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 16, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For Uniscrap A/S, Trige Godkendelsen omfatter: Ændring af vilkår om årlige modtagelsesmængder af elektronikskrot, maksimale oplagsmængder af elektronikskrotprodukter til genbrugsvirksomhed

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

By, Land og Kultur. Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg

By, Land og Kultur. Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg Godkendelse omfatter: K211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Norddjurs Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Norddjurs Kommune B Y G O G M I L J Ø Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: Oktober 2015 Opdateret marts 2019 Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Brdr. Rasmussen A/S - Maskinstation Paarupvej Kibæk Att.: Mads Rasmussen CVR-nr.: P-nr.

Brdr. Rasmussen A/S - Maskinstation Paarupvej Kibæk Att.: Mads Rasmussen CVR-nr.: P-nr. TEKNIK OG MILJØ Brdr. Rasmussen A/S - Maskinstation Paarupvej 19 6933 Kibæk Att.: Mads Rasmussen [brdrrasmussen@gmail.com] CVR-nr.: 32763693 P-nr.: 1015812806 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Dansk Affaldsminimering ApS

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Dansk Affaldsminimering ApS Tillæg til MILJØGODKENDELSE Dansk Affaldsminimering ApS Tillægget omfatter oplag af ikke farlig affald på adressen Industriparken 4, 8870 Langå. Dato: 1. oktober 2018 Sags nr. 09.02.00-P19-12-18 2 Miljøgodkendelse

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Marius Pedersen A/S Ørbækvej 851, 5863 Ferritslev Fyn Faaborg-Midtfyn Kommune miljøgodkender om lastning og oplag af hestemøg. Godkendelsen er meddelt efter 33 i Lov om miljøbeskyttelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 1. JANUAR 2020

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 1. JANUAR 2020 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 1. JANUAR 2020 Stena Recycling A/S 19.06.2018 1 Journalnr.: 18/033168 (GK7) Sagsbeh.: Jens Tikær Andersen K.S.: Birgitte Kloppenborg-

Læs mere