Kapitel 1. Anvendelsesområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1. Anvendelsesområde"

Transkript

1 Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, personer eller landinger af fisk, kan kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut, jf. 5. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om undtagelse og afgrænsning af havne med tilhørende landanlæg og havnebassiner. 2. Inatsisartutloven finder ikke anvendelse på havne med tilhørende landanlæg der: 1) Alene anvendes af Staten som led i forsvarets virksomhed i Grønland. 2) Er omfattet af tilladelse i henhold til råstofloven til forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer, jf. dog 4. 3) Er bestemt for eller anvendes til omladning af olie og brændstof til landbaserede tankanlæg, der indgår i forsyningen af byer og bygder, jf. dog 4. 4) Er beliggende inden for forsvarsområdet ved Pituffik. 5) Ved inatsisartutlovens ikrafttræden helt eller delvist er ejet af andre end Grønlands Selvstyre eller grønlandske kommuner. 3. Inatsisartutloven finder ikke anvendelse på havne med tilhørende landanlæg, der anvendes til fritidsformål. Stk. 2. Anvendes en havn med tilhørende landanlæg til erhvervsmæssig ekspedition af gods, personer eller landing af fisk samtidig med anvendelse til fritidsformål, anses den samlede anvendelse som omfattet af finder tillige anvendelse for havne med tilhørende landanlæg omfattet af 2, nr. 2, 3 og 5. Kapitel 2

2 Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg 5. Naalakkersuisut kan meddele tilladelse til anlæg, udvidelse, ombygning, ændret anvendelse og drift af havne med tilhørende landanlæg, jf. 1. Tilladelse kan meddeles som en eneret. Stk. 2. Bestående kommunale havne med tilhørende landanlæg kan meddeles fortsat tilladelse til drift i kommunalt regi. Naalakkersuisut kan meddele tilladelse til evt. udvidelse, ombygning eller ændret anvendelse af bestående kommunale havneanlæg. Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår for tilladelsen og regler fastsat i medfør heraf finder anvendelse med de fornødne ændringer og tilpasninger som følger af kommunalt ejerskab og drift. 6. Tilladelse efter 5, stk. 1, kan meddeles havneselskaber med hjemsted i Grønland, som er organiseret som anparts eller aktieselskab. Havneselskaber skal have til formål alene at drive virksomhed omfattet af nærværende inatsisartutlov. 7. Der kan alene meddeles tilladelse efter 5, stk. 1, til ejeren af de fysiske anlæg og installationer, der omfattes af tilladelsen efter 5, stk. 1. Stk. 2. Indehaver af tilladelse efter 5, stk. 1, kan på kommercielt grundlag drive anden havnerelateret virksomhed, herunder anlæg, drift og udlejning af havneinfrastruktur, oplagsområder og fast ejendom. Stk. 3. Naalakkersuisut kan meddele indehaver af en tilladelse efter 5, stk. 1, tilladelse til at drive anden virksomhed end anført i stk. 1 og 2 i et nærmere bestemt omfang og på nærmere vilkår. 8. En kommune kan deltage som anpartshaver eller aktionær i et havneselskab efter forudgående tilladelse fra Naalakkersuisut. Naalakkersuisut fastsætter i tilladelsen vilkår for kommunens deltagelse, herunder krav til kommunens ejerandel eller kapitalindskud samt til havneselskabets finansiering og ledelse m.v. 9. Naalakkersuisut behandler ansøgninger om tilladelse efter 5, stk. 1, på grundlag af et dokumenteret forretningsgrundlag samt en forretningsplan med tilhørende budgetter og finansieringstilsagn. Stk. 2. Ansøgere om tilladelse og indehavere af tilladelse skal meddele Naalakkersuisut alle oplysninger, som Naalakkersuisut anser for nødvendige for myndighedsbehandlingen efter inatsisartutloven. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om meddelelse af oplysninger, herunder regler om, i hvilken form, der kan ansøges om tilladelser efter 5, stk Tilladelse efter 5, stk. 1, kan meddeles, hvis de samlede investeringer i havne og tilhørende landanlæg modsvarer et dokumenteret behov for ekspedition af gods, personer eller landinger af fisk eller anden havnerelateret aktivitet, jf. 7, stk. 2. Stk. 2. Tilladelse efter 5, stk. 1, meddeles for en bestemt lokalitet. I tilladelsen fastsættes bestemmelser om havnens placering, udstrækning, kapacitet m.v. 11. Tilladelse efter 5, stk. 1, kan meddeles for en periode på op til 40 år og med hjemfaldsret til Grønlands Selvstyre med fuld ejendomsret og uden vederlag. Tilladelse kan forlænges med op til 20 år

3 to gange. Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde, og med godkendelse af Finans og Skatteudvalget i Inatsisartut, meddele tilladelse for en periode op til 60 år såvel som tidsubegrænset tilladelse. Tilladelse efter 5, stk. 2, kan meddeles uden hjemfaldsret til Grønlands Selvstyre. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om hjemfaldsret. 12. Naalakkersuisut kan i tilladelse efter 5, stk. 1 fastsætte vilkår, herunder vilkår om pligt til at sikre næringsdrivende adgang og mulighed for næringsvirksomhed på havnen, ophør af tilladelser, tilbagekaldelse af tilladelse sikkerhedsstillelse for udgifter til nedlukning eller fjernelse af en havn med tilhørende landanlæg eller dele heraf. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om vilkår for tilladelse efter 5, stk. 1, og ændring heraf. 13. Såfremt indehaveren af en tilladelse efter 5, stk. 1, og 2, tilsidesætter tilladelsens vilkår, kan Naalakkersuisut meddele et påbud om at bringe forholdene i orden eller et påbud om en midlertidig nedlukning af havnen med tilhørende landanlæg. Stk. 2. Naalakkersuisut kan meddele påbud om, at en havn med tilhørende landanlæg midlertidigt skal nedlukkes, når den ikke længere anvendes. Kapitel 3 Adgang til og betaling for brug havne med tilhørende landanlæg 14. Den, der har tilladelse efter 5, stk. 1, og 2, har pligt til at modtage skibe i det omfang pladsforhold og sikringshensyn tillader det, med mindre andet er bestemt i tilladelsen. Stk. 2. I det omfang sikringshensyn tillader det, har den, der har tilladelse efter 5, stk. 1, og 2, pligt til at modtage skibe, der er omfattet af tilladelse til transport af gods til, fra, og i Grønland, jf. Landstingsforordning om søtransport til, fra og i Grønland. Stk. 3. I det omfang sikringshensyn tillader det, har den, der har tilladelse efter 5, stk. 1, og 2, pligt til at modtage skibe, der anvendes som led i forsvarets virksomhed i Grønland. 15. Den, der har tilladelse efter 5, stk. 1, og 2, har pligt til i fornødent omfang og med eget materiel at bistå skibe og stevedore med lastning og losning, med mindre andet er bestemt i tilladelsen. 16. Havneselskaber kan opkræve betaling for brug af havn med tilhørende landanlæg. Stk. 2. Takster og takstprincipper fastsættes på grundlag af hvert enkelt havneselskabs samlede virksomhed, herunder omkostninger forbundet med etablering, drift, forrentning og afskrivning af havn med tilhørende landanlæg. Stk. 3.

4 Takster og takstprincipper samt ændringer heri skal godkendes af Naalakkersuisut. Naalakkersuisut kan stille krav om ændring af takster og takstprincipper. Stk. 4. Havneselskaber er forpligtet til, til enhver tid at meddele Naalakkersuisut alle oplysninger, som Naalakkersuisut anser for nødvendige i forbindelse med godkendelse eller ændring af takster og takstprincipper. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om meddelelse af sådanne oplysninger, herunder regler om, at oplysninger skal meddeles i faste intervaller eller under overholdelse af bestemte formkrav. Stk. 5. Naalakkersuisut kan bestemme, at havneselskaber skal føre særskilt regnskab for aktiviteter omfattet af 5, stk. 1, og 7, stk. 2, og 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om regnskabsaflæggelsen. Kapitel 4 Internationale forpligtelser m.v. 17. Naalakkersuisut kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner om forhold, der er omfattet af denne Inatsisartutlov. Naalakkersuisut fastsætter regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter, hvis sådanne regler er nødvendige for at gennemføre eller anvende internationale konventioner om forhold, der er omfattet af denne inatsisartutlov. 18. Naalakkersuisut kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om sikring af havne med tilhørende landanlæg. Naalakkersuisut kan herunder bestemme, at opgaver vedrørende sikring af havne og tilhørende landanlæg i nærmere bestemt omfang kan udføres af private. Stk. 2. Ansatte under Grønlands Selvstyre og andre, der medvirker ved udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, og som modtager oplysninger i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1, er under ansvar efter kriminalloven forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde oplysningerne, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Oplysningerne kan videregives til danske og udenlandske myndigheder og internationale organisationer, når det følger af Grønlands Selvstyres internationale forpligtelser. 19. Indehavere af tilladelse efter 5, stk. 1, og 2, samt ejer af havne omfattet af 2, nr. 2, 3 og 5, er forpligtet til vederlagsfrit at medvirke til udarbejdelse og administration af regler og bestemmelser i henhold til 17 og 18. Forpligtelsen påhviler tillige den der på ejers vegne forestår drift af havn med tilhørende landanlæg. Kapitel 5

5 Grønlands Selvstyres og kommunernes havne 20. Naalakkersuisut fastsætter bestemmelser om administration, vedligehold og drift af Grønlands Selvstyres havne med tilhørende landanlæg. 21. Grønlands Selvstyre kan opkræve betaling for brug af havn med tilhørende landanlæg. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte takster og takstprincipper til hel eller delvis dækning af omkostninger forbundet med drift og vedligeholdelse af havn med tilhørende landanlæg. Der skal foretages en samlet vurdering af taksterne for hver enkelt havn, og der kan herunder f.eks. lægges vægt på forsyningssikkerhed, gods og passageromsætning og havnens betydning for lokalområdet. Stk. 3. Det skal i størst muligt omfang sikres, at der ikke, på grundlag af taksterne, sker forrykkelse af konkurrencen mellem havne ejet af havneselskaber og havne ejet af Grønlands Selvstyre og kommunerne. Stk. 4. Stk. 2 3 finder tilsvarende anvendelse for kommunale havne, jf. 5, stk. 2. En kommune kan opkræve betaling for brug af havn med tilhørende landanlæg. Takster og takstprincipper fastsættes af Naalakkersuisut i henhold til stk Den centrale havnemyndighed udøves af Naalakkersuisut. Stk. 2. Naalakkersuisut kan efter aftale med en virksomhed, som er oprettet på privatretligt grundlag og som har relevant kendskab til havne og søfartsområdet, bemyndige denne til at udøve den lokale, funktionelle havnemyndighed i et eller flere af selvstyrets havneanlæg. Naalakkersuisut kan pålægge den private virksomhed denne delegation som en pligt. Stk. 3. Den lokale, funktionelle havnemyndighed efter stk. 2 kan træffe afgørelser på Naalakkersuisuts vegne og herunder forestå opkrævning af betaling for brug af havn med tilhørende landanlæg. Den centrale havnemyndighed har instruktionsbeføjelse over for og fører tilsyn med den lokale, funktionelle havnemyndighed. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for udøvelse af den lokale, funktionelle havnemyndighed. Stk. 5. I kommunale havne, der opnår tilladelse efter 5, stk. 2, udøver kommunalbestyrelsen den centrale havnemyndighed. Kommunalbestyrelsen kan ved aftale delegere den lokale, funktionelle havnemyndighed til et selskab efter reglerne i stk. 2 4, idet kommunalbestyrelsen træder i stedet for Naalakkersuisut. Kapitel 6 Ordensreglement 23. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om overholdelse af orden i havne med tilhørende landanlæg.

6 Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte et individuelt ordensreglement for den enkelte havn med tilhørende landanlæg. Stk. 3. Naalakkersuisut fører tilsyn med overholdelse af ordensreglementerne. Kapitel 7 Andre bestemmelser 24. Enhver overdragelse, direkte eller indirekte, af en tilladelse efter 5,stk. 1, og 2 eller en havn med tilhørende landanlæg omfattet af en tilladelse efter 5, stk. 1, og 2, skal godkendes af Naalakkersuisut. Stk. 2. En tilladelse efter 5, stk. 1, og 2 kan ikke belånes eller stilles til sikkerhed eller gøres til genstand for nogen form for kreditorforfølgning. Kapitel 8 Klage 25. Klage over tildeling af anløbsplads, bistand til lastning og losning samt over mulighed for adgang til næringsvirksomhed på havnen, jf. 12, 14 og 15, kan ske til Naalakkersuisut. Stk. 2. Klageberettiget efter stk. 1 er den, som er forpligtet af afgørelsen eller som i øvrigt har en individuel retlig interesse i afgørelsen. Stk. 3. Klagefristen er 4 uger efter, at den afgørelse, der påklages, er kommet frem til den klageberettigede. 26. Den lokale, funktionelle havnemyndigheds afgørelser efter 22, stk. 3, kan påklages til Naalakkersuisut. Stk. 2. Den lokale, funktionelle havnemyndigheds afgørelser efter 22, stk. 5, jf. stk. 3, kan påklages til kommunalbestyrelsen Stk. 3. Klageberettiget efter stk. 1 2 er den, som er forpligtet af afgørelsen eller som i øvrigt har en individuel retlig interesse i afgørelsen. Stk. 4. Klagefristen er 4 uger efter, at den afgørelse, der påklages, er kommet frem til den klageberettigede. 27. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om klage over afgørelser truffet i henhold til ordensreglementer, jf. 23. For havne med tilhørende landanlæg omfattet af tilladelse efter 5, stk. 1, kan Naalakkersuisut fastsætte regler om, at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for højere administrativ myndighed. Kapitel 9.

7 Sanktioner og ikrafttræden 28. Den, der anlægger eller driver havn med tilhørende landanlæg uden tilladelse i henhold til 1, stk. 1, kan idømmes bøde, rettighedsfortabelse og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland. Stk. 2. Den, der anlægger eller driver havn med tilhørende landanlæg i strid med tilladelse i henhold til 5, stk. 1, og 2, kan idømmes bøde, rettighedsfortabelse og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland. 29. For overtrædelse af 13, stk. 1 2, 16, stk. 3, og 24, stk. 1, kan der idømmes bøde, rettighedsfortabelse og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland. 30. For overtrædelse af forskrifter fastsat i medfør af 1, stk. 2, 9, stk. 3, 11, stk. 2, 12, stk. 2, 16, stk. 4 5, 17 18, 22, stk. 4, og 23, stk. 1 2 kan der fastsættes foranstaltning i form af bøde, rettighedsfortabelse og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland. Stk. 2. Hvor Inatsisartutloven eller forskrifter fastsat i medfør af Inatsisartutloven hjemler idømmelse af bøde, rettighedsfortabelse eller konfiskation, kan foranstaltning pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland. Stk. 3. Sager om overtrædelse af Inatsisartutloven eller forskrifter fastsat i medfør af Inatsisartutloven anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans. Stk. 4. Bøder og konfiskation, som idømmes efter Inatsisartutloven eller forskrifter fastsat i medfør af Inatsisartutloven, tilfalder landskassen. 31. Inatsisartutloven træder i kraft 1. juni Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1999 om anlæg, vedligeholdelse og drift mv. af Hjemmestyrets havneanlæg. Stk. 2. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 14. maj 2002 om udøvelse af havnemyndighed og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre inatsisartutlove. Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015 Kim Kielsen

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand. Kapitel 1 Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven regulerer kommerciel udnyttelse af is og vand til konsum og undersøgelser

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x. [måned] 2013 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi (Helhedsbaseret forvaltning af vandkrafttilladelser og præcisering af hjemmel til modelaftaler

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder. Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder Kapitel 1 Anvendelsesområde Turistprodukter, turistaktiviteter og koncessioner med videre. 1. Inatsisartutloven

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. november 2018 FM 2018/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre 1. Inatsisartutloven regulerer og

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om registrerede socialøkonomiske virksomheder

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om registrerede socialøkonomiske virksomheder xx. xxx 2019 EM 2019/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om registrerede socialøkonomiske virksomheder Kapitel 1 Godkendelse af registrering som socialøkonomisk virksomhed Ansøgning

Læs mere

Sammenskrivning af lov om havne

Sammenskrivning af lov om havne Sammenskrivning af lov om havne Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne som ændret ved lov nr. 1221 af 27. december 2003 om ændring af lov om havne og om ophævelse

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

3. I 32, stk. 2, ændres stk. 9 til stk. 6.

3. I 32, stk. 2, ændres stk. 9 til stk. 6. Inatsisartutlov nr. 34 af 28. november 2016 om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om frist for indbringelse af en afgørelse

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

14. juni 2018 EM 2018/XX. Kapitel 1 Fastsættelse af vejnavne, bygningsnumre og adresser m.v. Adressemyndighed. Kapitel 2 Vejnavne

14. juni 2018 EM 2018/XX. Kapitel 1 Fastsættelse af vejnavne, bygningsnumre og adresser m.v. Adressemyndighed. Kapitel 2 Vejnavne 14. juni 2018 EM 2018/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om adresser Kapitel 1 Fastsættelse af vejnavne, bygningsnumre og adresser m.v. Adressemyndighed 1. Kommunalbestyrelsen er adressemyndighed

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Kapitel 1. Formål og definition

Kapitel 1. Formål og definition Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen Kapitel 1 Formål og definition 1. Inatsisartutloven har til formål at sikre Grønlands materielle og immaterielle kulturarv og at fremme det grønlandske

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Historisk. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Historisk. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Historisk Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed vælger Inatsisartut

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri Historisk. Anvendelsesområde

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri Historisk. Anvendelsesområde Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri Historisk I medfør af 9, 10, 10a, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde m.v. 1. Ved inatsisartutloven tilstræbes at fremme investeringer i og

Læs mere

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2014 om havne - Bemærkninger - DK. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxxx 2014 om havne - Bemærkninger - DK. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønlands Selvstyres havneanlæg er reguleret i Landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1999 med senere ændringer om anlæg, vedligeholdelse

Læs mere

8. april 2019 EM 2019/XX

8. april 2019 EM 2019/XX 8. april 2019 EM 2019/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia.

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Qaasuitsup Kommunia. I medfør af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 fastsættes følgende bestemmelser: Anvendelsesområder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Bekendtgørelse af lov om forbrugerklager (forbrugerklageloven) LBK nr 1095 af 08/09/2010 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr.08/07485 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om licens og kvoter til fiskeri

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om licens og kvoter til fiskeri Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr.

Læs mere

"Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre".

Kapitel 1. Anvendelsesområde, inddrivelse med videre. 1. august 2007 EM 2007/35 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx. xxx 2007 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige (Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed)

Læs mere

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq

UDKAST. Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq UDKAST Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler om vinteren i det åbne land i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 6, 7, stk. 2, 9, stk. 1, og 12 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10.

Læs mere

18. august 2017 EM 2017/109. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om telekommunikation og teletjenester. Kapitel 1 Eneretsbestemmelser

18. august 2017 EM 2017/109. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om telekommunikation og teletjenester. Kapitel 1 Eneretsbestemmelser 18. august 2017 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om telekommunikation og teletjenester Kapitel 1 Eneretsbestemmelser 1. Grønlands Selvstyre har eneret på udbud af teletjenester i, til

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Kapitel 1 Formål og organisation. Kapitel 2 Nye lufthavne

Kapitel 1 Formål og organisation. Kapitel 2 Nye lufthavne Inatsisartutlov nr. 4 af 22. november 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq Ændret, ophæver, hovedlov,

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner

Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner 06. april 2010 FM 2010/89 Forslag til: Inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder. Kapitel 1 Formål, hensyn og definitioner 1. Inatsisartutloven skal værne om kulturminder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation LBK nr 366 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Hvorslev Byggefirma A/S Energivej Ulstrup / G

Hvorslev Byggefirma A/S Energivej Ulstrup / G Hvorslev Byggefirma A/S Energivej 10 8860 Ulstrup Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1687 jonna.ploug@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 24. april 2017 FM 2017/125 Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 ( 13 stk. 1 og 2 er ændret og en ændring af det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xxx 2017 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xxx 2017 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xxx 2017 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister I medfør af 1, stk. 2, 1, stk. 3, nr. 1 og 3, 4 og 5, stk. 2 i inatsisartutlov nr. 33 af

Læs mere

16. maj 2018 XM 2018/21. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift

16. maj 2018 XM 2018/21. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift 16. maj 2018 XM 2018/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i

Læs mere

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 23.august 2018 EM 2018/213 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Som konsekvens af vedtagelsen af Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

Læs mere

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Nørrevangsskolen, beliggende på Glentevej 15, 8930 Randers NV.

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Nørrevangsskolen, beliggende på Glentevej 15, 8930 Randers NV. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1687 jonna.ploug@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

til Til titlen Til 1 Nyt nummer

til Til titlen Til 1 Nyt nummer 5. december 2012 EM 2012/112 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014

INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT. Januar 2014 INATSISARTUTLOV OM INATSISARTUT OG NAALAKKERSUISUT Januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Selvstyret Den lovgivende magt Udenrigs-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved fiskeri efter laks på grønlandsk fiskeriterritorium:

1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse ved fiskeri efter laks på grønlandsk fiskeriterritorium: Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 21. september 2018 om fiskeri efter laks I medfør af 5, 8, 10, 1 0a, stk. l, 13, stk. 2, 23, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder LBK nr 1216 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1924-0329 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1721 af 27/12/2018

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. oktober 2015 om fiskeri efter laks Imedfør af 5, 8, 10, 10a, stk. l, 13, stk. 2, 23, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 6. november 2017 FM 2018/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Den overordnede baggrund for ændringsforslaget er et ønske fra

Læs mere

10. april 2017 EM2017/XX. Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om telekommunikation og teletjenester. Kapitel 1 Eneretsbestemmelser

10. april 2017 EM2017/XX. Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om telekommunikation og teletjenester. Kapitel 1 Eneretsbestemmelser 10. april 2017 EM2017/XX Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om telekommunikation og teletjenester Kapitel 1 Eneretsbestemmelser 1. Grønlands Selvstyre har eneret på udbud af teletjenester i, til og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om tilsyn med plejefamilier og døgninstitutioner I medfør af 8, stk. 6, 9, stk. 4 og 11, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2016 EM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, der blev 1. behandlet af Inatsisartut

Læs mere

Kapitel 1 Formål, definitioner, anvendelsesområde og krav om fastboende lærlinge og praktikanter med videre. Formål

Kapitel 1 Formål, definitioner, anvendelsesområde og krav om fastboende lærlinge og praktikanter med videre. Formål 18. maj 2017 FM 2017/26 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14. marts 2017 (Begrundelse: Rettelsesbladet indarbejder rettelser udarbejdet på baggrund af bemærkninger fra Lovteknisk Funktion, Bureau for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation

Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation Herved bekendtgøres lov nr. 419 af 6. juni 2002 om teknologi og innovation, med de ændringer, der følger af 39 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, 48 i lov nr.

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler LBK nr 2 af 03/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 770-02-00616 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver

Sammenskrivning af. Lov om kolonihaver Sammenskrivning af Lov om kolonihaver Dette er en sammenskrivning af Lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007 med følgende ændringslove indarbejdet i teksten: Lov nr. 1571 af 20. december 2006 Lov nr.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

8. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde

8. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde 8. december 2015 FM 2016/xx Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald,

Læs mere

1) Daghaverne beliggende på matrikel nr. 554 a Randers Markjorder, Gørrilds Alle 21, 8920 Randers NV. Hvor der skal fjernes skure.

1) Daghaverne beliggende på matrikel nr. 554 a Randers Markjorder, Gørrilds Alle 21, 8920 Randers NV. Hvor der skal fjernes skure. Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Att. Lars Ole Markvardsen Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1687 jonna.ploug@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget LBK nr 1065 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2807/1491-0019

Læs mere

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter med asfaltering af Århusvej, 8900 Randers.

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter med asfaltering af Århusvej, 8900 Randers. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Att. Henrik Kaldahl Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1685 jrh@randers.dk

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri I medfør af 7 og 8, 10, 12 og 13, 15, stk. 4, 17 og 18 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser Anordning nr. 38 af 23. januar 2004 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 421

Læs mere

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18-06-2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- og regnskabsloven) trådte

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler LBK nr 363 af 09/04/2013 Udskriftsdato: 4. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 415-01-00001 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere