Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde"

Transkript

1 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse for stråling fra enhver bestrålingssituation. Stk. 2. Undtaget fra loven er udsættelse for stråling fra naturlige kilder med mindre andet følger af stk. 3. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at enkelte eller typer af kontrollerbare situationer med sundhedsmæssig betydende stråling fra naturlige kilder er omfattet. Stk. 4. Undtaget fra loven er arbejdstagere omfattet af lov om arbejdsmiljø for Grønland, med senere ændringer, samt mineralske råstoffer og øvrige råstofaktiviteter inden for råstofsektoren omfattet af Inatsisartutlov om Mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor(råstofloven). 2. I denne lov forstås ved: 1) Kilde: a) Radioaktivt stof. b) Røntgenkilde. c) Partikelaccelerator. 2) Medicinsk brug af stråling til undersøgelse eller behandling, herunder palliativ indsats af personer i forbindelse med: a) Sygdom. b) Undersøgelse af tænder. c) Arbejdsmedicinsk undersøgelse. d) Screeningsprogram. e) Biomedicinsk forskningsprojekt. 3) Naturlig kilde: a)radioaktivt stof af naturlig oprindelse som ikke er blevet påvirket af menneskelig aktivitet samt kosmisk stråling. 4) Radioaktivt stof: a) Ethvert stof, som indeholder en eller flere radionuklider, hvis aktivitet eller koncentration for så vidt angår strålebeskyttelse ikke kan lades ude af betragtning. 5) Rum: a) Lokaler med tilhørende støttefaciliteter, hvor der fremstilles, bruges eller opbevares kilder. 6) Røntgenkilde: a) Apparat der på basis af en spændingsforskel på mere end 5 kv udsender røntgenstråling. EM 2015/xx PN sagsnr

2 7) Strålebeskyttelse: a) Foranstaltninger eller forholdsregler til beskyttelse mod stråling, herunder forebyggelse af uheld og hændelser og afbødning af konsekvenser heraf. 8) Stråling: a) Ioniserende stråling, dvs. overførsel af energi i form af partikler eller elektromagnetiske bølger med en effekt, der direkte eller indirekte kan producere ioner. 9) Udstyr: a) Det supplerende materiel, der kræves ved brug af kilder, herunder reference- og måleinstrumenter samt materiel til strålebeskyttelse. 10) Utilsigtet bestråling: a) Bestråling der overstiger det, der påføres mennesker, dyr og miljø ved korrekt brug m.v. af kilder, samt bestråling ved medicinsk brug, der er signifikant forskellig fra den tilsigtede. 11) Virksomhed: Fysisk eller juridisk person, der som ejer eller selvstændig bruger er ansvarlig for en kilde og brugen heraf, eller som arbejdsgiver er ansvarlig for arbejdstagere, der beskæftiges med eller i områder med stråling under en anden virksomheds ansvar. Kapitel 2 Berettigelse og optimering 3. Brug af og udsættelse for stråling skal være berettiget og optimeret, hvorved forstås, at de sundhedsmæssige, økonomiske, samfundsmæssige eller andre fordele ved brugen skal opveje risikoen, samt at sandsynligheden for og omfanget af stråleudsættelse skal holdes så lavt som rimeligt opnåeligt. Stk. 2. Departementet for Sundhed kan afgøre, at en specifik brug af eller udsættelse for stråling ikke er berettiget. Kapitel 3 Tilladelse og registrering 4. Fremstilling, import, eksport, besiddelse, brug, håndtering, overdragelse, transport og bortskaffelse af radioaktive stoffer kræver tilladelse fra eller registrering hos Departementet for Sundhed. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for vilkår for tilladelse og registrering, samt hvornår og under hvilke vilkår radioaktive stoffer kan undtages fra lovens regler om tilladelse eller registrering, og om hvornår og under hvilke vilkår radioaktive stoffer kan frigives fra kontrol. Stk. 3. Tilsætning af radioaktive stoffer til fødevarer, foderstoffer, kosmetik, smykker og legetøj samt import og eksport af sådanne produkter tilsat radioaktive stoffer er ikke tilladt. 5. Brug af røntgenkilder og partikelacceleratorer kræver tilladelse fra eller registrering hos Departementet for Sundhed. 4

3 Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at besiddelse af røntgenkilder eller partikelacceleratorer kræver tilladelse fra eller registrering hos Departementet for Sundhed. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om undtagelse af enkelte typer af røntgenkilder eller partikelacceleratorer fra krav om tilladelse eller registrering. 6. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at udvikling, fremstilling, opsætning, idriftsættelse, eftersyn, servicering, indgreb i og demontering af kilder, rum og udstyr, kun må udføres af virksomheder, der har opnået Departementet for Sundheds godkendelse hertil. 7. Departementet for Sundhed kan tilbagekalde en tilladelse eller annullere en registrering eller ændre i betingelserne for brug af kilder, når det sker som følge af den teknologiske udvikling eller som følge af ny viden om risikoen ved de anvendte kilder. Kapitel 4 Strålebeskyttelse 8. Kilder, rum og udstyr skal være konstrueret, opstillet, indrettet, vedligeholdt, afmærket og sikret på en sådan måde, at risikoen for utilsigtet bestråling er så lav som rimeligt opnåeligt. 9. Brug m.v. af og udsættelse for stråling herunder sikring, overvågning, eftersyn, transport, bortskaffelse, beredskabsforanstaltninger og kvalitetssikring skal under anvendelse af tilstrækkelige ressourcer tilrettelægges, udføres og løbende vurderes, så det sikres, at strålebeskyttelsesforanstaltningerne er effektive og passende, og at enhver fejl eller mangel bliver identificeret og afhjulpet, og at gentagelse bliver forebygget. Stk.2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for transport og affald m.v., jf. stk Departementet for Sundhed kan ud fra såvel en generel som en konkret vurdering af risikoen stille krav til kilder, rum og udstyr samt brug m.v. af og udsættelse for stråling. 11. Arbejdstagere skal gøres bekendt med den risiko, der er forbundet med brug m.v. af og udsættelse for stråling. Stk. 2. Arbejdstagere skal oplæres og instrueres i at udføre arbejdet på en strålebeskyttelsesmæssig forsvarlig måde. Stk. 3. Departementet for Sundhed kan fastsætte krav om, at kun arbejdstagere med særlig uddannelse, kvalifikationer eller erfaringer må beskæftiges med brug m.v. af stråling eller i områder med stråling. 12. Enhver, der er beskæftiget med brug m.v. af stråling eller i områder med stråling omfattet af loven, er forpligtet til at iagttage de strålebeskyttelsesforanstaltninger, der anvises. 5

4 13. Ved brug m.v. af kilder, der kræver tilladelse fra eller registrering til Departementet for Sundhed, skal der i virksomheden være ansat en af Departementet for Sundhed godkendt strålingsansvarlig koordinator. Stk. 2. Departementet for Sundhed kan yderligere stille krav om tilknytning af en af Departementet for Sundhed godkendt strålebeskyttelsesekspert. Stk. 3. Ved medicinsk brug af stråling skal der til virksomheder yderligere være knyttet en af Departementet for Sundhed godkendt strålingsansvarlig sundhedsperson og en af Departementet for Sundhed godkendt strålingsansvarlig fysiker. Stk. 4. Departementet for Sundhed kan fravige kravet om strålingsansvarlig fysiker. 14. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for ikke-medicinske undersøgelser af personer med stråling i forbindelse med retsmedicinske, forsikringsmæssige, sikringsmæssige eller andre forhold. Kapitel 5 Dosisbegrænsning og overvågning 15. Naalakkersuisut fastsætter regler om dosisgrænser for menneskers udsættelse for stråling samt regler for overvågning heraf. Stk. 2. Måletjenester, der varetager overvågning i henhold til stk. 1, skal være godkendt af Departementet for Sundhed. Stk. 3. Departementet for Sundhed er ansvarlig for, at der føres register over målte doser til arbejdstagere i henhold til stk Naalakkersuisut kan fastsætte regler om dosisbindinger og referenceniveauer samt regler for overvågning heraf. Stk. 2. Departementet for Sundhed kan fastsætte, at måletjenester, der varetager overvågning i henhold til stk. 1, skal være godkendt af Departementet for Sundhed. 17. Departementet for Sundhed kan stille krav om og til overvågning af strålingsniveauet på steder, hvor der under normale forhold ikke forekommer radioaktive stoffer. Kapitel 6 Ulykker, uheld og hændelser 18. Departementet for Sundhed skal straks underrettes om ulykker, uheld eller hændelser, der har eller vil kunne resultere i væsentlig utilsigtet personbestråling samt om tyveri af, anden bortkomst af eller brand involverende radioaktive stoffer, eller ved fund af ukontrollerede radioaktive stoffer. Stk. 2 Naalakkersuisut kan fastsætte regler om krav til underretning. 6

5 19. Departementet for Sundhed skal underrettes om forhold af systematisk karakter, der kan have betydning for den generelle strålebeskyttelse. 20. Departementet for Sundhed opretholder et ekspertberedskab, der kan assistere i forbindelse med uheld, ulykker med eller misbrug af kilder. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere krav til ekspertberedskabet. Kapitel 7 Tilsyn 21. Brug af og udsættelse for stråling er underlagt tilsyn af Departementet for Sundhed, der til enhver tid og uden retskendelse skal have adgang til kilder, rum, udstyr, registre, protokoller, sikrings- og beredskabsplaner med tilhørende dokumentation m.v. Departementet for Sundhed kan som led i tilsynet forlange relevant materiale udleveret, herunder prøver til nærmere undersøgelse og dokumentation af enhver art, samt foretage fotografiske eller andre dokumenterende tiltag. Stk. 2. Ved medicinsk brug kan tilsynet tillige omfatte adgang til data om resultater af undersøgelser og behandlinger. Stk. 3. Personer, som udfører tilsynet skal kunne fremvise behørig legitimation. 22. Skønner Departementet for Sundhed det nødvendigt for at afværge en fare for befolkningens sikkerhed eller sundhed, kan den til enhver tid påbyde nødvendige foranstaltninger til at sikre strålebeskyttelsen. 23. Departementet for Sundhed kan på virksomhedens regning og risiko lade foretage sådanne uopsættelige arbejder, som Departementet for Sundhed finder nødvendige for at sikre strålebeskyttelsen. Kapitel 8 Departementet for Sundhed 24. Departementet for Sundhed følger og vurderer forhold af betydning for brug af og udsættelse for stråling og strålebeskyttelse og tager initiativer til at sikre, at mennesker, dyr og miljø ikke unødigt udsættes for stråling under hensyntagen til principperne om berettigelse, optimering og dosisbegrænsning. Stk. 2. Departementet for Sundhed afpasser sit tilsyn med kilder og stråling i forhold til sandsynligheden for og risikoen ved stråleudsættelse. Stk. 3. Departementet for Sundhed fastlægger og sikrer gennemførelse af tilpassede beskyttelsesforanstaltninger i sundhedsmæssigt betydende ekstraordinære bestrålingssituationer. Stk. 4. Departementet for Sundhed etablerer kontakt og samarbejde med andre myndigheder vedrørende strålebeskyttelse. 7

6 Stk. 5. Departementet for Sundhed deltager i internationalt samarbejde vedrørende strålebeskyttelse. 25. Naalakkersuisut kan fastsætte regler for betaling af gebyrer til dækning af tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver. Stk. 2. Der kan pålægges virksomheder pligt til at dække Departementet for Sundheds ekstra omkostninger, som måtte følge af konstaterede overtrædelser. Kapitel 9 Klageadgang og straf 26. Departementet for Sundheds krav, betingelser og afgørelser i medfør af denne lov, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 27. Overtrædelse af denne lov, og de i medfør af loven udstedte administrative regler, foranstaltes med bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland. Stk. 2. Der kan under særligt skærpende omstændigheder idømmes foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland. Stk. 3. For overtrædelser, der begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan selskabet som sådan foranstaltes med bøde. Er overtrædelsen begået af Selvstyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan Selvstyret, kommunen eller det kommunale fællesskab i foranstaltes med bøde. Stk. 4. Bøder, som foranstaltes efter denne lov eller efter forskrifter fastsat i medfør af denne lov, tilfalder Landskassen. Kapitel 10 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 28. Inatsisartutloven træder i kraft den xx.xx.xxxx Grønlands Selvstyre, den xx.xx.xxxx Kim Kielsen 8

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1)

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund 1) LOV nr 535 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 1001/1021-0003 Senere

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82

VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 VEJLEDNING OM LÆKAGESPORING MED Br-82 2007 Vejledning om lækagesporing med Br-82 Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: lækagesporing, strålebeskyttelse,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning

Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Vejledning om håndtering af Rigsadvokatens underretning Denne vejledning forklarer, hvorfor Rigsadvokaten har kontaktet Dem, og hvordan De skal behandle de oplysninger, De har fået. Vejledning omtaler

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere