Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen"

Transkript

1 (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth Andersen Professor, dr. jur. Jens Fejø Direktør, cand. oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Fhv. overingeniør, cand.polyt. Jørgen Klitgaard Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 4. juli 2003 fra HNG I/S, hvorved der klages over Helsingør Kommunes afgørelse af 27. juni 2003 om godkendelse af Projektforslag for fjernvarmeforsyning af [...]. Klagen er fremsendt af Helsingør Kommune ved brev af 10. juli 2003 med kommunens bemærkninger til klagen. I klagen af 4. juli 2003 gjorde HNG I/S indsigelse mod, at Helsingør Fjernvarmeforsyning i projektforslaget brugte olieforsyning som sammenligningsgrundlag for den foreslåede fjernvarme. HNG I/S mente, at referencen burde være naturgas, idet ejendommen ville blive naturgasfyret, såfremt der ikke installeredes fjernvarme. Ved at bruge olie som sammenligning tegnedes et for positivt billede af fjernvarmeforsyningen hvad angår samfundsøkonomi og energi/miljømæssige konsekvenser. HNG I/S gjorde desuden gældende, at projektforslaget medførte dobbeltforsyning i området med både naturgas- og fjernvarmeforsyningsledninger, hvilket er i strid med intentionerne i varmeforsyningsloven. I sin udtalelse af 10. juli 2003 til klagen anførte Helsingør Kommune, at det efter kommunens opfattelse var acceptabelt at anvende olieforsyning som reference, idet naturgasprisen er linket til olieprisen. Da der heller ikke var væsentlige forskelle i virkningsgrader mv., mente kommunen ikke, at der var

2 centrale forskelle i de samfundsøkonomiske, energimæssige og miljømæssige beregninger, uanset om der anvendtes olie eller naturgas som reference. Af projektforslagets beregninger fremgik det, at der ved fjernvarmeforsyning frem for individuel olieforsyning var en samfundsøkonomisk besparelse over 20 år på kr og en forbrugerøkonomisk besparelse på kr årligt Desuden var energi- og miljøkonsekvenserne over 20 år en ændring i det samlede brændselsforbrug på GJ og en ændring i den samlede emission på -781 ton CO2, -1 ton NOx og -2 ton SO2. Helsingør kommune anførte desuden i udtalelsen af 10. juli 2003, at eftersom HNG I/S mente, at referencen havde væsentlig betydning for projektets output, burde HNG I/S have ledsaget dette synspunkt med en angivelse af, hvordan en ændret reference ville forandre synspunktet. Hvad angik dobbeltforsyningen gjorde kommunen gældende, at varmeforsyningsloven tilsiger, at kommunernes varmeplanlægning skal være projektorienteret frem for planorienteret, og det enkelte projektforslag skal derved vurderes på sine egne præmisser. Side 2 af 7 Ved brev af 29. august 2003 gjorde HNG I/S gældende, at kommunens argument om at naturgasprisen var linket til olieprisen ikke gjaldt for de samfundsøkonomiske priser som fastsat af Energistyrelsen. I stedet påpegede HNG I/S, at den samfundsøkonomiske oliepris lå betydeligt over den samfundsøkonomiske naturgaspris, og at de miljømæssige virkninger ved fyring af olie var betydeligt værre end ved fyring med naturgas. Kommunes brug af olie som reference tegnede derfor et alt for positivt billede af de samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser. Helsingør Kommune svarede ved af 15. september 2003, at kommunen tidligere havde anbefalet HNG I/S at fremlægge egne tal for naturgas som reference, hvilket HNG I/S ikke havde ønsket at gøre brug af. Kommunen anførte desuden, at det var i overensstemmelse med Energistyrelsens praksis at bruge fyringsolie som reference ved byggeri på en tom grund, og at kommunen derfor fastholdt, at det var korrekt at anvende olieforsyning som reference. I samme brev oplyste Helsingør kommune, at kommunen for at undersøge de økonomiske konsekvenser af, hvilket brændsel der indregnes i projektet, havde foretaget en følsomhedsbetragtning, hvor der var anvendt naturgas som reference, hvilket viste, at det stadig ville være en fordel energimæssigt, miljømæssigt, samfundsøkonomisk og forbrugerøkonomisk at vælge fjernvarmeforsyning. Beregningerne viste, at der forbrugerøkonomisk var en besparelse på kr årligt ved fjernvarmeforsyning frem for individuel naturgasfyring. Samfundsøkonomisk var der en besparelse på kr over 20 år. Hvad angik miljø- og energikonsekvenserne over 20 år var der en ændring i det samlede brændselsforbrug på GJ og en ændring i samlet emission for CO2 på 632 ton og for SO2 på 1 ton. Kommunen anførte desuden i e- mailen, at kommunen ville formentlig stadig have godkendt projektforslaget for fjernvarmeforsyning, hvis referencen var naturgas.

3 Kommunens af 15. september 2003, med de nye beregninger med naturgas som reference, blev sendt i høring hos HNG I/S, der dog ikke er fremkommet med bemærkninger hertil. Det fremgår af sagen at der i 1994 blev indført tilslutningspligt til naturgas for nyt byggeri i et nærmere bestemt område af Helsingør Kommune, herunder [...], at der er nedlagt naturgasledning i vejen, og der er indlagt gasstik til den på ejendommen eksisterende bygning at Teknik- og forsyningsudvalget i Helsingør Kommune den 27. marts 2003 besluttede at sende Projektforslag for varmeforsyning af [...] i høring hos de berørte forsyningsselskaber, ENERGI E2 A/S og HNG I/S, at projektområdets varmebehov skal dækkes med ca. 90 % kraftvarme leveret fra ENERGI E2, samt ca. 10 % leveret fra fjernvarmeforsyningens varmecentraler, at HNG I/S den 20. maj 2003 gjorde indsigelse mod projektforslaget, idet HNG I/S mente, at ejendommen fortsat skulle indgå i naturgasområdet, at Helsingør Kommune den 27. juni 2003 meddelte HNG I/S og ENERGI E2 A/S, at kommunen havde godkendt projektforslaget for [...], at HNG I/S den 4. juli 2003 påklagede Helsingør Kommunes godkendelse af projektforslaget til Energiklagenævnet. Side 3 af 7 Retsgrundlaget Varmeforsyningslovens formål findes beskrevet i lovens 1: 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand samt at formindske energiforsyningens afhængighed af olie. Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt. Ifølge 3, stk. 1 i varmeforsyningsloven påhviler det kommunalbestyrelsen i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Kommunalbestyrelsen godkender endvidere projekter for etablering af nye kollektive forsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg, jf. lovens 4, stk. 1. Nærmere regler for kommunens godkendelse af projekter er fastsat i bekendtgørelse nr. 582 af 22. juni 2000 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Fra bekendtgørelsen citeres 6, stk. 1, 8 og 11, stk. 1

4 6. Ansøgning om godkendelse af et anlægsprojekt (projektforslag) skal være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for den godkendende myndigheds bedømmelse af projektet: 1) den eller de ansvarlige for projektet, 2) forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold og varmekilder, jf. 4, samt til kommune- og lokalplaner, 3) forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning, 4) fastlæggelse af forsyningsområder samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold, 5) tidsplan for etableringen, 6) arealafståelser, servitutpålæg og eventuelle aftaler med grundejere mv., der er nødvendige for anlæggets gennemførelse, 7) redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber, virksomheder m.fl., 8) økonomiske konsekvenser for brugerne og 9) energi-, miljø-, samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. [..] Side 4 af 7 8. Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og regionplanmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. Ved ændringer i områdeafgrænsningen i forhold til det hidtidige plangrundlag, skal de berørte forsyningsselskaber mv. inddrages. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende underrette andre, f.eks. virksomheder, de statslige told- og skattemyndigheder. 11. Forinden kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Vurderingen skal ske på baggrund af planlægningen, fastsatte forudsætninger og de af Energistyrelsen evt. fastlagte vilkår for samtykke og de efter 8 modtagne bemærkninger. Fra Energistyrelsens Vejledningsnotat om brug af bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg fra december 1992 citeres fra side 34: Der skal i projektforslaget redegøres for de brugerøkonomiske forhold i form af f.eks. takststruktur, typiske omstillingsudgifter vedrørende brugerinstallationer, evt. installationsrabatter, VVS

5 tilbud mv. Redegørelsen kan have form af en kalkule for typiske bruges udgifter til installation og drift ved den foreslåede omlægning sammenlignet med en fortsættelse af den nuværende forsyning (en reference). Fra vejledningsnotatets side 35 citeres: De energimæssige konsekvenser ved gennemførelse af projektet i forhold i forhold til alternative muligheder og den nuværende forsyning belyses. [ ] Den samfundsøkonomiske vurdering skal angive den samfundsmæssige omkostning/besparelse ved at gennemføre projektet i forhold til referencen og alternative muligheder. [ ] Ved den miljømæssige vurdering skal som minimum emission af NOx, SO2 og CO2 og partikler sammenlignes med de tilsvarende emissioner for referencen og de alternative muligheder. Side 5 af 7 Supplerende oplysninger ENERGI E2 A/S skal ifølge projektforslaget levere hovedparten af varmen til Rolighedsvej 10. Aktieselskabets storaktionærer er NESA A/S (36,04 %), Københavns Kommune (34 %), SEAS Transmission A/S (15,92 %), NVE a.m.b.a. (7,94 %) og Frederiksberg Kommune (2,26 %). Helsingør Kommune, der ejer 0,86 % af aktierne i ENERGI E2 A/S, har i fællesskab med 5 andre kommuner udpeget en observatør til selskabets bestyrelse. Energiklagenævnets bemærkninger Nævnet har forstået klagen således, at HNG I/S anbringender om olieforsyning som forkert reference og dobbeltforsyning i strid med varmeforsyningslovens intentioner medfører, at der nedlægges påstand om ugyldighed, subsidiært hjemvisning af kommunens afgørelse til fornyet behandling. Hvad angår HNG I/S første anbringende, bemærker nævnet, at kommunens påstand om, at olieforsyning er den korrekte reference til brug for de forbruger- og samfundsøkonomiske, samt energi- og miljømæssige beregninger i projektforslaget, ikke kan tages til følge. Det fremgår af sagen, at Helsingør Kommune i 1994 besluttede at pålægge tilslutningspligt til naturgas for ny bebyggelse, bl.a. på [...]. Dette betyder, at såfremt ejendommen ikke som forudsat i projektforslaget skulle fjernvarmeforsynes, ville opvarmning ske ved naturgas. Almindelig fornuft tilsiger, at beregninger i et projektforslag, hvis vedtagelse medfører en fravigelse i den nuværende varmeplan, må indeholde en sammenligning med den nuværende forsyningsform. Dette synspunkt finder støtte i Energistyrelsens vejledningsnotat fra 1992, hvoraf det fremgår at referencen er den nuværende forsyning.

6 Nævnet bemærker, at Helsingør Kommunes anbefaling til HNG I/S om at fremlægge beregninger, der viser økonomien i projektet ved at anvende naturgas som reference er uden betydning, idet det påhviler den ansvarlige for projektforslaget, i dette tilfælde Helsingør Kommunes fjernvarmeforsyning, at fremkomme med oplysningerne, der er nødvendige for den godkendende myndigheds vurdering af projektet. Kommunen har efterfølgende fremlagt beregninger med naturgas som reference, som dog ikke er blevet lagt til grund ved byrådets beslutning. Ved beregningerne fremstår fjernvarmeforsyningen som et bedre alternativ til naturgasforsyningen, men dog mindre positivt, end hvis referencen er olieforsyning. Nævnet finder ikke, at den oprindelige mangel ved projektforslaget i form af beregninger med en forkert reference bør føre til en hjemvisning af sagen. Kommunen har efterfølgende fremlagt beregninger med naturgas som reference, der fremstiller fjernvarmeforsyningen som et bedre alternativ, hvad angår forbruger- og samfundsøkonomi og miljø- og energimæssige konsekvenser. Der er derfor nærliggende at antage, at eksistensen af de nye beregninger som grundlag for en ny behandling af projektforslaget ikke ville føre til et andet resultat. Side 6 af 7 Hvad angår HNG I/S andet anbringende om, at dobbeltforsyning er i strid med intentionerne i varmeforsyningsloven, bemærker nævnet, at det umiddelbart fremstår irrationelt med etablering af en forsyningsledning for fjernvarme, hvor der i forvejen er nedlagt en naturgasledning. Men når der henses til de af kommunen fremlagte beregninger om fjernvarme, medfører dobbeltforsyning ikke så åbenbare økonomiske urimeligheder, at Helsingør Kommunes skøn i denne sag kan underkendes efter en så generel bestemmelse som varmeforsyningslovens 1. Helsingør Kommunes økonomiske engagement i ENERGI E2 A/S er ligeledes så beskedent, at det ikke kan ændre dette synspunkt. Nævnet bemærker, at Helsingør Kommunes beslutning i 1994 om at pålægge tilslutningspligt til naturgas for ny bebyggelse i et bestemt område, herunder Rolighedsvej 10, indebar en forsyningspligt for HNG I/S og dermed en berettiget forventning om at kunne forsyne de berørte ejendomme med naturgas. Spørgsmålet er derfor, om den begunstigende forvaltningsakt, der ligger i kommunens oprindelige beslutning om at indføre tilslutningspligt, er så stærk, at den kan bære en omgørelse af kommunens senere beslutning om vedtagelse af nyt projektforslag efter varmeforsyningsloven. Ved en tilbagekaldelse af en forvaltningsakt til ugunst for parten, må indgrebets intensitet vurderes. I vurderingen må inddrages almindelige proportionalitetssynspunkter, dvs. jo mere intensivt indgrebet er, jo stærkere tilbagekaldelsesgrundlag kræves der.

7 Nævnet finder ikke, at HNG I/S skuffede forventning om at kunne forsyne [...] med naturgas er væsentlig nok til at begrunde en omgørelse af Helsingør Kommunes beslutning om vedtagelse af et nyt projektforslag. Nævnet har ikke med denne afgørelse taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt projektforslaget oprindelig skulle have været sendt i høring hos ejeren af ejendommen Rolighedsvej 10, jf. projektbekendtgørelsens 8. Energiklagenævnets afgørelse Helsingør Kommunes afgørelse af 27. juni 2003 stadfæstes. Denne afgørelse er truffet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000 med senere ændringer og 14 i bekendtgørelse nr. 582 af 22. juni Sagen har været behandlet på nævnets møde den 15. april Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Side 7 af 7 Denne afgørelse er sendt til HNG I/S og Helsingør Kommune. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Dorte Lomholt Fuldmægtig

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves.

Næstved Kommunes afgørelse af 2. juli 2014 ophæves. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas distribution A/S OVER Næstved

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn «NAVN» «GADE» «POSTNR» Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Billund kommune, Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 2. december

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007

Varmeplan Bornholm. Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Varmeplan Bornholm 2007 Vedtaget af Bornholms Kommunalbestyrelse d. 11.10.2007 Indholdsfortegnelse side Indledning 3 Baggrund 3 Sammenfatning 4 Varmeplanlægning 5 Baggrund 5 Gældende love og regler 6 Varmeforsyningsprojekter

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S v/advokat Per Hemmer over Energitilsynet af 20. november 2002 Udstedelse af pålæg til Sydjysk Affaldsvarme I/S

Haderslev Kraftvarmeværk A/S v/advokat Per Hemmer over Energitilsynet af 20. november 2002 Udstedelse af pålæg til Sydjysk Affaldsvarme I/S (Elforsyning & Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S v/advokat Per Hemmer over Energitilsynet af 20. november 2002 Udstedelse af pålæg til Sydjysk Affaldsvarme I/S Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til

A F G Ø R E L S E. (Tilskud til elproduktion) over afgørelse af 9. november 2000 fra om efterregulering af supplerende tilskud til ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 4. maj 2001 J.nr. 97-242-0001 HJD A F G Ø R E L S E (Tilskud til elproduktion) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. marts 2004 NESA Forsyning A/S ændring af prisen for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere