VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN"

Transkript

1 KOM GODT I GANG VARMEFORSYNINGS- LOVEN OG PROJEKT- BEKENDTGØRELSEN i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt

2 Udgiver: Dansk Fjernvarme Dato: Oktober 2015 Fire hæfter KOM GODT I GANG i forbindelse med varmeprojekter og varmeplanlægning lokalt Nemmere sagsbehandling af fjernvarmeprojekter Kommuners behandling af fjernvarmeprojekter, med skabeloner til ansøgningsskema Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen Tilslutningsbekendtgørelsen Anvendelse af økonomimodeller i fjernvarmeprojekter

3 Indledning Denne læs let-udgave er udarbejdet for at give beslutningstagere et indblik i, hvordan fjernvarmeprojekter er reguleret i henhold til varmeforsyningsloven og især projektbekendtgørelsen. De kommunale politikere og deres embedsværk kan bruge dette hæfte til at få et indblik i, hvordan de skal forholde sig til en ansøgning om et kollektivt varmeprojekt, som skal igennem den kommunale sagsbehandling. Dvs. at hæftet gerne skulle give et indblik i, hvilke elementer en projektansøgning indeholder, og hvad en kommune primært skal vurdere et projekt ud fra. For bestyrelsesmedlemmer i fjernvarmeselskaber giver hæftet ligeledes et indblik i, hvordan en projektansøgning er skruet sammen, og hvilke elementer der påvirker kommunernes godkendelse af et projekt. Samtidig giver hæftet også en forståelse for, hvordan varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen regulerer, hvilke fjernvarmeprojekter det er muligt for de forskellige værker at få gennemført. Det skal understreges, at denne læs let-udgave naturligvis ikke udgør en erstatning for varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen i forbindelse med varmeplanlægning og projektbeslutninger/- godkendelser. DANSK FJERNVARME VARMEFORSYNINGSLOVEN OG PROJEKTBEKENDTGØRELSEN 3

4 4 VARMEFORSYNINGSLOVEN OG PROJEKTBEKENDTGØRELSEN DANSK FJERNVARME

5 1 Varmeforsyningsloven 3. 2 Projektbekendtgørelsen, kapitel 2. 3 Varmeforsyningsloven 4. 4 Varmeforsyningsloven 6. 5 En liste over godkendelsespligtige projekter findes i projektbekendtgørelsen bilag 1. 6 Varmeforsyningsloven 2. 7 Varmeforsyningsloven 2, stk. 2. Den kommunale energiplanlægning Varmeforsyningslovens erklærede formål er, at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. For at opfylde lovens formål er det kommunernes opgave at udføre planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Dette skal ske i samarbejde med forsyningsselskaberne i den pågældende kommune 1. Den kommunale varmeplanlægning Kommunalbestyrelserne er pålagt at udføre en lokal planlægning for varmeforsyningen i kommunen 2. Varmeplanen skal herefter bruges ved godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Varmeplanen skal udarbejdes i samarbejde med de lokale forsyningsselskaber og andre berørte parter. Kommunen kan selv bestemme varmeplanens indhold og form. Den kan være en del af kommuneplanen, eller kommunen kan vælge at føre en mere aktiv kommunal varmeplanlægning, f.eks. ved at vedtage en strategisk energiplan for kommunen. Godkendelse af konkrete projekter Kommunalbestyrelsen skal som varmeplanmyndighed behandle ansøgninger om projektgodkendelse. For kommunerne og deres bestyrelser betyder dette: ɟɟ At de godkender projekter for etablering af nye kollektive varmeforsyningsanlæg eller større ændringer i eksisterende kollektive varmeforsyningsanlæg 3. ɟ ɟ At de skal sikre, at der udarbejdes projekter for de kollektive forsyningsanlæg i kommunen, som belyser mulighederne for 4, at et anlæg forsyner et bestemt område med opvarmning at anlægget er indrettet, så det har den mest økonomiske anvendelse af energi at anlægget samkøres med andre anlæg at anlæg over 1 MW overgår til kraftvarme-produktion. For at opfylde bestemmelserne kan kommunalbestyrelsen pålægge et lokalt varmeforsyningsanlæg at udarbejde og gennemføre ovennævnte projekter. Desuden skal varmeforsyningen give de nødvendige oplysninger, hvis kommunen selv udarbejder varmeplanlægning eller ovennævnte projekter. Alene projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg er godkendelsespligtige 5. Ved kollektive anlæg forstås 6 : ɟɟ Biogas-/brintanlæg (produktionsanlæg og rør) ɟ ɟ Transmissions- og distributionsnet ɟ ɟ Produktionsanlæg, herunder kraftvarmeanlæg med en eleffekt på 25 MW eller derunder og køle-/ varmeanlæg ɟ ɟ Blokvarmecentraler, der forsyner et større byggeri (f.eks. skole eller plejehjem). Disse anlæg er kun godkendelsespligtige, hvis de anvendes til at forsyne bygninger med rumvarme og varmt brugsvand. Der er heller ikke pligt til godkendelse, hvis anlægget har en varmekapacitet under 0,25 MW 7. Omstillingen af varmeforsyningen I Danmark er varmeforsyningen traditionelt opdelt i naturgasområder og fjernvarmeområder. I mange byer findes der både naturgas og fjernvarme. I dag er samfundet ved at omlægge energiforsyningen, herunder varmeforsyningen, til mere miljøvenlige opvarmningsformer. Dette betyder, at oliefyr og traditionelle naturgasfyr skal erstattes med mere CO2- neutrale varmekilder. Da fjernvarmen er i gang med at omstille sin produktion til miljøvenlige brændsler (f.eks. halm, træflis og solvarme), er fjernvarme som oftest det mest attraktive valg i tætbebyggede områder, da det både er miljøvenlig og billig varme. For at sikre en økonomisk velfungerende afvikling af naturgasnettet er det dog vedtaget, at hvis et nuværende naturgasområde skal konverteres til fjernvarme, er det under betingelse af, at fjernvarmeselskabet yder kompensation til naturgasselskabet 8 DANSK FJERNVARME VARMEFORSYNINGSLOVEN OG PROJEKTBEKENDTGØRELSEN 5

6 8 Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, 8. 9 En liste over de centrale kraftvarmeanlæg findes i kraftværksbekendtgørelsen 17 (bek. nr. 565 af 2. juni 2014). 10 Projektbekendtgørelsen 6 og 26, stk Der henvises til Dansk Fjernvarmes vejledning om anvendelse af økonomimodeller i fjernvarmeprojekter. 12 Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, 13. Fjernvarmeselskaber og deres produktionsform Kraftvarme- og varmeanlæg For en forståelse af produktionsformerne - og reguleringen af dem - skal man være opmærksom på følgende: ɟ ɟ Kraftvarmeanlæg er anlæg, som producerer el og varme samtidig på motorer. ɟ ɟ Varmeanlæg er anlæg, som udelukkende producerer varme på varmekedler. ɟ ɟ Traditionelt er fjernvarmeselskaberne opdelt i tre typer: ɟɟ Centrale værker: ɟɟ Disse værker er opstillet i landets større byer og producerer el og fjernvarme samtidig 9. Værkerne leverer den største del af den danske elforsyning. Det primære brændsel har været kul, men værkerne er nu ved at blive omstillet til biomasse (halm, træflis eller træpiller). Projekter for etablering eller ændring af de centrale værker er ikke godkendelsespligtige efter projektbekendtgørelsen, men projektbekendtgørelsen indeholder specifikke regler for etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg, der skal bidrage til forsyningen i de centrale områder. Decentrale værker: De decentrale værker producerer ligesom de centrale værker både el og fjernvarme. De varierer ofte i størrelse og bruges i elforsyningen som reserve i elnettet. Disse værker har traditionelt brugt naturgas som brændsel. Da de i dag ikke altid producerer el og varme samtidig, har de en stor varmeproduktion på varmekedler til at forsyne lokalområdet med fjernvarme. Mange af værkerne er ved at omstille denne kedeldrift til mere miljøvenlige former. Det kan være i form af biomasse, men også varmepumper og solvarme. Hvis et decentralt værk har en eleffekt over 25 MW, skal et projekt godkendes efter elforsyningsloven og ikke efter projektbekendtgørelsen. Rene fjernvarmeværker: De rene fjernvarmeværker er i sin tid opstillet udelukkende til at producere fjernvarme og har derfor ingen motorer, der kan producere el og varme samtidig. Disse værker har i dag ofte en meget miljøvenlig produktionsform, da afgiftssystemet har gjort dette attraktivt. Regler for godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Projektbekendtgørelsen har en række bestemmelser, der regulerer, hvilke former for produktion fjernvarmeselskaberne må have under hensyntagen til størrelse, hvordan nettene kan udvikle sig, samt hvilke brændselstyper der må anvendes. Desuden er der specifikke regler for blokvarmecentraler (storforbrugere) i områder med fjernvarme eller individuel naturgasforsyning. Det samfundsøkonomiske krav Alle projekter skal som udgangspunkt opfylde det samfundsøkonomiske krav. Kommunalbestyrelsen må alene godkende et projekt, hvis det er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt 10. Projektansøgere skal derfor udarbejde samfundsøkonomiske beregninger for selve projektet, referencen (business as usual) og eventuelle alternativer, så kommunen kan vurdere, om projektet er det samfundsøkonomisk bedste projekt 11. Produktionsform En kommunalbestyrelse kan som udgangspunkt kun godkende produktionsanlæg med en varmekapacitet på over 1 MW (effekt), hvis dette indrettes som et kraftvarmeanlæg, der både producerer el og varme samtidig 12. Hvis samfundsøkonomien i projektet taler for det, kan der dog opstilles varmeanlæg over 1 MW. Hvis produktionsanlægget er på 1 MW eller derunder, kan det opstilles som et varmeanlæg (kedel). I begge tilfælde er det dog betinget af, at der kan påvises en samfundsøkonomisk gevinst ved projektet. Hvis et projekt omhandler et varmeanlæg baseret på biomasse, skal kommunalbestyrelsen kræve, at det i stedet bliver et kraftvarmeanlæg, hvis det er mere hensigtsmæssigt teknisk og økonomisk. Samtidig må varmeprisen på et nyt biomassebaseret kraftvarmeanlæg ikke adskille sig væsentligt fra de varmekilder, som varmen ellers bliver produceret på 13. For de store centrale værker kan en kommunalbestyrelse kun godkende projekter, der omhandler kraftvarmeanlæg (motor) 14. For projekter, hvor et fjernvarmeværk har behov for yderligere spids- og reservelast (til at kunne klare perioder med meget højt varmeforbrug), kan kommunalbestyrelsen godkende varmeanlæg VARMEFORSYNINGSLOVEN OG PROJEKTBEKENDTGØRELSEN DANSK FJERNVARME

7 15 Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, 17 stk Alle værker omfattet af ordningen er listet i projektbekendtgørelsen, bilag Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, 19 stk. 2. Net (forsyningsområder) Et område kan udlægges til fjernvarme eller individuel naturgasforsyning. Når et forsyningsselskab via projektgodkendelse har fået ret til at forsyne et område, medfører det samtidig forsyningspligt over for forbrugerne i det pågældende område 16. Udlægning af områder til fjernvarme eller individuel naturgasforsyning sker ved at godkende etablering af fjernvarme- eller naturgas-distributionsnet i området. Projekter for net kan godkendes, hvis den samfundsøkonomiske analyse viser, at kollektiv forsyning er bedre end individuel forsyning med varmepumper. Hvis området dog i dag overvejende forsynes med oliefyr, er oliefyr projektets reference, og her vil en forsyning med varmepumper kunne være et relevant alternativ. Hvis et område i dag forsynes med individuel naturgasforsyning, kan området konverteres til fjernvarme, hvis det er samfundsøkonomisk bedre, og der betales kompensation til naturgasdistributionsselskabet. Naturgas skal udfases af energiforsyningen, og derfor er det ikke tilladt at konvertere områder med fjernvarme til individuel naturgasforsyning. Der er i dag desuden begrænsninger for, hvordan man kan udvide naturgasnettet 17 : ɟɟ I dag er det ikke længere tilladt at installere naturgasfyr i nye boliger. ɟ ɟ Man kan ikke etablere et naturgasnet i mindre bysamfund, der ligger uden for de eksisterende naturgasområder. Disse områder er forbeholdt fjernvarme. ɟ ɟ Der kan ikke vedtages udvidelser af naturgasnettet i områder, hvor 75 % af boligerne er omfattet af et forbud i bygningsreglementet mod oprettelse af naturgas. Brændselstyper Uanset produktionsformen må en kommunalbestyrelse ikke godkende følgende brændsler: kul, fødevarer, fiske- og rapsolie, overskudssmør, korn og lignende 18. For kraftvarmeanlæg kan følgende brændsler godkendes: naturgas, biomasse, biogas, lossepladsgas eller anden forgasset biomasse samt affald, hvor biogas er et prioriteret brændsel 19. Desuden er kommunalbestyrelsen forpligtet til at indpasse biogas, lossepladsgas eller anden forgasset biomasse i kraftvarmeproduktionen, hvis der er lokalt ønske om det, og hvis gassen kan erhverves til en pris, som ikke adskiller sig væsentligt fra eksisterende eller alternative varmekilder. For varmeanlæg (kedel) er kommunalbestyrelsens godkendelse afhængig af, om fjernvarmeselskabet i forvejen producerer sin varme på et naturgasbaseret kraftvarmeanlæg eller aftager varme fra et sådant anlæg. Hvis der i forvejen produceres varme på naturgaskraftvarme, kan der kun godkendes varmeanlæg, der også er baseret på naturgas eller mineralsk olie 20. Dog kan biogas, lossepladsgas eller anden forgasset biomasse godkendes, hvis det bliver brugt i kraftvarmeanlæg. Når fjernvarmeselskabet udvider (dvs. får flere forbrugere), er det dog tilladt at opstille et varmeanlæg baseret på biomasse, affald, biogas, lossepladsgas eller anden forgasset biomasse, da der er tale om et udvidet varmebehov. Dette forudsat, at det eksisterende produktionsanlæg ikke kan dække det øgede varmebehov, og at udvidelse af produktionskapaciteten sker i forbindelse med et aktuelt projekt for udvidelse af forsyningsområdet (net). 35 mindre kraftvarmeværker (også kaldet barmarksværker) har fået dispensation til at opstille et biomassebaseret varmeanlæg (kedel). Kommunalbestyrelsen skal derfor godkende sådanne anlæg uanset samfundsøkonomi og øvrige forhold 21. Dog må varmeanlæggenes effekt ikke oversige 1 MW. Den eksisterende ordning for de 35 værker vil blive udvidet med yderligere 50 værker 22. For varmeanlæg, der ikke i forvejen bruger naturgasbaseret kraftvarme eller varme, kan følgende brændsler godkendes: biomasse, affald, biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse 23. Naturgas, mineralsk olie kan også godkendes til spids- og reservelastanlæg 24. Centrale værker kan ved etablering af spids- og reservelastvarmeanlæg benytte følgende brændsler: naturgas, mineralsk olie, biomasse, affald, biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse 25. På næste side ses en skematisk oversigt over, hvilke projekter der kan godkendes inden for de forskellige produktionsformer og brændselskilder. Projekter for blokvarmecentraler En blokvarmecentral er karakteriseret ved, at den er etableret i forbindelse med et større byggeri. Formålet er at forsyne en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere (lejere eller bestemte bygninger). Blokvarmecentralen kan eksempelvis varmeforsyne et hospitalsområde, en eller flere boligblokke, et indkøbscenter eller et badeland. Ved etablering af eller ændringer i eksisterende blokvarmecentraler skal der udarbejdes et projektforslag, som kommunen skal godkende. DANSK FJERNVARME VARMEFORSYNINGSLOVEN OG PROJEKTBEKENDTGØRELSEN 7

8 Produktions-anlæg i Supplerende anlæg i centrale områder Decentrale naturgasbaserede områder Decentrale områder med anden forsyning end naturgas Decentrale områder med anden forsyning end naturgas Projektansøgning vedrørende Kraftvarmeanlæg Varmeanlæg Kraftvarmeanlæg Varmeanlæg Kraftvarmeanlæg Varmeanlæg Kraftvarmeanlæg Varmeanlæg PRODUKTIONSFORM Varmeka-pacitet over 1 MW Varmeka-pacitet under 1 MW Yderligere spids- og reserve-lastanlæg Nej, hvis bedste samfundsøkonomi, hvis bedste samfundsøkonomi, hvis bedste samfundsøkonomi Mineralsk olie, hvis spidslast, hvis spidslast Naturgas, hvis spidslast BRÆNDSLER Biogas mv. Biomasse, prioriteret, hvis spidslast, hvis spidslast, hvis øget varmebehov, hvis øget varmebehov Affald, hvis spidslast, hvis øget varmebehov Varmepumpe - el Nej Varmepumpebiomasse Nej ØVRIGE Solvarme Nej El-kedel Nej Geotermi Nej 8 VARMEFORSYNINGSLOVEN OG PROJEKTBEKENDTGØRELSEN DANSK FJERNVARME

9 26 Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, Projektbekendtgørelsen, kapitel 3, 22. Der gælder følgende bestemmelser for godkendelse af blokvarmecentraler: Blokvarmecentraler inden for eller i nærheden af et fjernvarmeforsynet område 26 Etableres blokvarmeforsyningen inden for et område, der allerede er fjernvarmeforsynet, kan kommunalbestyrelsen kun godkende blokvarmecentralen, hvis den bliver forsynet med fjernvarme. Der er tale om en aftagepligt. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende, at blokvarmecentralen forsynes med fjernvarme. Hvis der er et eksisterende anlæg, der p.t. forsyner byggeriet, kan det fortsat anvendes, til det er udtjent. Der er således ikke en pligt til at skifte til fjernvarme. Etableres blokvarmeforsyningen i nærheden af et fjernvarmeområde, skal blokvarmecentralen tilsluttes fjernvarmeforsyningen, hvis det samfundsøkonomisk er fordelagtigt. Blokvarmecentraler inden for eller i nærheden af et naturgasforsynet område 27 Etableres blokvarmeforsyningen inden for et område, der allerede er godkendt til individuel naturgasforsyning, kan projektet kun godkendes, hvis blokvarmecentralen forsynes med naturgas. Der er tale om en aftagepligt. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende, at blokvarmecentralen forsynes med naturgas. Hvis der er et eksisterende anlæg, der p.t. forsyner byggeriet, kan det fortsat anvendes, til det er udtjent. Der er således ikke en pligt til at skifte til naturgas. Etableres blokvarmecentralen i nærheden af et naturgasforsynet område, skal blokvarmecentralen ligeledes tilsluttes naturgasforsyningen, hvis det samfundsøkonomisk er fordelagtigt. Eneste undtagelse for ovenstående to punkter er dog, hvis blokvarmecentralen oprettes som kraftvarmeanlæg, hvor projektet kan godkendes. Ligeledes gælder det for etablering af blokvarmecentraler, at hvis de forsynes med naturgas og har en varmekapacitet over 3 MW, skal de etableres som kraftvarmeanlæg. Uden for kollektivt forsynede områder 28 Hvis blokvarmecentralen etableres helt uden for et eksisterende fjernvarme- eller naturgasområde, kan alle typer brændsler godkendes. Endvidere kan kommunalbestyrelsen kræve, at projektansøgningen belyser muligheden for at anvende biobrændsel, hvis blokvarmecentralen har en kapacitet over 1 MW. Nedenstående skema giver en oversigt over bestemmelserne. Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslag For at en kommunalbestyrelse kan godkende et projektforslag, skal ansøgeren, f.eks. et fjernvarmeselskab, indsende en skriftlig ansøgning, hvor der skal oplyses en række forhold om projektet 29 : ɟ ɟ Den eller de ansvarlige for projektet. ɟ ɟ Forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold og varmekilder samt forholdet til kommune- og lokalplaner. ɟ ɟ Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. ɟ ɟ Fastlæggelse af forsyningsområde og varmebehov, fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder Fjernvarmeområde Decentrale naturgas-baserede områder Inden for I nærheden Inden for I nærheden Uden for kollektivt forsynet område Tvungen tilslutning, hvis samfundsøkonomisk fornuftigt, hvis samfundsøkonomisk fornuftigt Nej, alle typer brændsler kan godkendes Ikke tvungen tilslutning Hvis blokvarmecentralen etableres som kraftvarme Varmekapacitet over 3 MW Er varmekapaciteten over 3 MW, skal anlægget etableres som kraftvarme DANSK FJERNVARME VARMEFORSYNINGSLOVEN OG PROJEKTBEKENDTGØRELSEN 9

10 29 Projektbekendtgørelsen, kapitel 4, Se også projektbekendtgørelsen, Projektbekendtgørelsen, 30. ledningsnet, der påtænkes etableret, samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold. For affaldsforbrændingsanlæg ligeledes forholdet mellem forbrændingskapaciteten og affaldsgrundlaget. ɟ ɟ Tidsplan for etableringen og ved konverteringsprojekter en redegørelse for varmegrundlaget og konverteringsforløbet. ɟ ɟ Arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere mv., der er nødvendige for anlæggets gennemførelse. ɟ ɟ Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med samt evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber og virksomheder mfl. ɟ ɟ Økonomiske konsekvenser for forbrugerne. ɟ ɟ Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. ɟ ɟ Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af varme- eller naturgasdistributionsnet, anses individuel forsyning for et relevant scenarie. Ved behandling og godkendelse af projektet skal kommunalbestyrelsen opfylde følgende krav: ɟ ɟ Projektbehandlingen skal koordineres med den fysiske planlægning samt kommune- og lokalplanlægningen, og et godkendt projekt skal indgå ved revision af kommuneplan og udarbejdelse af lokalplan i det omfang, dette er påkrævet. ɟ ɟ Projektbehandlingen for et projekt, der vedrører et affaldsforbrændingsanlæg, skal koordineres med lov om miljøbeskyttelse, herunder skal affaldsgrundlaget forelægges til godkendelse efter 50 b i lov om miljøbeskyttelse. ɟ ɟ Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. ɟ ɟ Ved ændring af områdeafgrænsningen i forhold til det hidtidige plangrundlag skal de berørte forsyningsselskaber mv. inddrages. Kommunalbestyrelsen kan tilsvarende underrette andre, f.eks. virksomheder og told- og skatteforvaltningen. ɟɟ Før kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse, skal kommunalbestyrelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Klagevejledning Kommunalbestyrelsens afgørelse vedrørende et projekt for kollektiv varmeforsyning kan påklages til Energiklagenævnet. Alene parter i sagen er klageberettigede. Kommunalbestyrelsen skal efter forvaltningsloven ved afgørelse vejlede parterne om, hvor de kan klage 30. Dispensation Hvis kommunalbestyrelsen vil godkende et projekt, der ikke opfylder kravene i projektbekendtgørelsen, og der er særlige hensyn, der kan begrunde afvigelse fra reglerne, kan kommunalbestyrelsen søge om dispensation hos Energistyrelsen 31. Der kan f.eks. gives dispensation ved udviklings- og demonstrationsprojekter. 10 VARMEFORSYNINGSLOVEN OG PROJEKTBEKENDTGØRELSEN DANSK FJERNVARME

11

12 Merkurvej Kolding Tlf Fax

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 194 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Varmeplanlægning og forudsætninger) I

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen

Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven. Renée van Naerssen Projektgodkendelse og prisregulering efter varmeforsyningsloven Renée van Naerssen Indhold 1. Varmeforsyningslovens formål 2. Anvendelsesområde 3. Godkendelse af projekter 4. Prisregulering 1. Varmeforsyningslovens

Læs mere

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST 05122012. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST 05122012 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG

FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG JANUAR 2017 NOVO NORDISK A/S. FJERNVARMEFORSYNING AF NOVO NORDISK BYGNING JA, KALUNDBORG PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) BEK nr 566 af 02/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav

Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav N O T AT 20. februar 2014 Ref. rvn/fbe Forsyning Side 1/5 Varmeforsyningslovens prisregulering og etableringskrav 1. Definition af et kollektivt varmeforsyningsanlæg Varmeforsyningsloven (VFL) regulerer

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer

Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer N O T AT 5. december 2012 J.nr. 2301/1199-0185 Ref. rvn Side 1/7 Baggrundsnotat om de foreslåede ændringer 1. Kompensation ved konvertering (udkastets 7, stk. 1-6, og bilag 2) Efter gældende regler kan

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af lokalplanområde 3-694 Seden Nord 31. august 2012 1/30 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Retsgrundlag...

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen

Varmeplanlægning. Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen Varmeplanlægning Ved Agnete Nordentoft og Kristian Raun Larsen 2 Det vi vil tale om. Kommunernes sagsbehandling og godkendelse af projektforslag Reglerne om varmeplanlægning Kollektive varmeforsyningsanlæg

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 3 Offentligt Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1 I medfør af 2 a, 3,

Læs mere

DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger

DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger (Varmeforsyning) DONG Naturgas A/S over Horsens Kommune af 9. april 2002 godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Gefionsgården og nye ældreboliger Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget.

Sagen handler om, hvorvidt klager har en sådan væsentlig og individuel interesse i at afgørelsen ændres, at han dermed bliver klageberettiget. Til: XXX Vesthimmerlands Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over godkendelse af projektforslag Energiklagenævnet

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

HØRINGSUDKAST. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1 I medfør af 2 a, 3, stk. 2, 4, stk. 2, 5, 9, stk. 1, 15, 20, stk. 2, 2. pkt., 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og

Læs mere

Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS

Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS Indlæg ved Nordvarmesymposiet 2004 Varmeplanlægning Status for varmeplanlægningen i Danmark Af Flemming Andersen, Teknisk direktør, VEKS Allerførst vil jeg takke for invitationen og denne mulighed for

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 25. september 2015. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 25. september 2015. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 1) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Lovtidende A 2015 Udgivet den 25. september 2015 23. september 2015. Nr. 1124. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen.

Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning kan pålægges forblivelsespligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P19-1-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 05-01-2017 Lovgrundlag Forblivelsespligt og fritagelsesmulighed Ejendomme som i forvejen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning Volderslev 9. januar 2014 1/15 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen

DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen (Varmeforsyning) DONG Distribution A/S over Sønderborg Kommune af 11. december 2003 godkendelse af projekt for fjernvarme forsyning af ejendommen Solvang 18 Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg

Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes afgørelse af 21. august 2009 godkendelse af projektforslag for et nyt boligområde i Vildbjerg (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Naturgas Midt-Nord A/S over Herning Kommunes

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S 7. april 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. februar 2011 Sagsnr.: 200902354-28 Vicki.Schmidt@middelfart.dk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS

Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Projektgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS Etablering af ny gasmotor 20/4 2015 1/11 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes.

Aalborg Kommunes afgørelse af 16. marts 2012 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Aalborg Kommunes

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Uddrag af tilslutningsbekendtgørelsen, planloven og bygningsreglementet Center Plan Byg og Vej Journalnr: 13.03.20-P00-1-17 Ref.: Mikael Jensen Dato: 04-05-2017 Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering af fjernvarmenettet år 2015 9. marts 2015 1/11 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industri- og fjernkølingsanlæg 1) BEK nr 564 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel

Godkendelse af projektforslag om udvidelse af fjernvarmeområdet samt etablering af en biomassefyret kedel Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Nørre Aaby Kraftvarmeværk Amba Grønnegade 7 5580

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Udnyttelse af overskudsvarme fra KiMs i Søndersø November 2014 1/24 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af transmissionsledning fra Højby til Årslev 14/04 2014 1/14 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning...

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009

Slagelse Kommune. Varmeplanlægning. Varmeplanstrategi. November 2009 Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse Kommune Varmeplanlægning Varmeplanstrategi

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Nørre Aaby Kraftvarmeværk A.m.b.a. over Middelfart

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder

Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder (Varmeforsyning) Tønder Kommune over Energistyrelsen af 18. september 2007 dispensation til opførelse af biomassefyret kedelcentral i Tønder Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit.

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af forbindelsesledning til Vissenbjerg 16. juni 2015 1/12 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Infomateriale til kommuner

Infomateriale til kommuner Infomateriale til kommuner Disposition Det er tilladt at bruge naturgas Hvad siger nyeste bygningsreglement (BR15)? Afgørelser i Energiklagenævnet Der er naturgas nok Nordsøen Biogas i Danmark Der er bæredygtige

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

NOTAT 28. februar 2013

NOTAT 28. februar 2013 Kristian Raun Larsen Advokat Sagsnr. 043551-0006 djur/gsc T +45 72 27 33 27 krl@bechbruun.com NOTAT 28. februar 2013 Ophævelse af tilslutningspligt efter planloven 1. Indledning Formålet med dette notat

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Renovering på fjernvarmenet i Fjernvarme Fyns forsyningsområde 2016 9. marts 2016 1/8 Indholdsfortegnelse 1. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme.

Baggrund Baggrunden for indstillingen er en ansøgning af 13. marts 2014 fra Aalborg Forsyning, Varme. Punkt 13. Varmeplanlægning - Ændring af områdeafgrænsningen fra individuel opvarmning til kollektiv forsyning med fjernvarme Klokkevej 1C, Dall Villaby. Projektgodkendelse. 2014-13083. Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Notat vurdering af kapacitet og reference

Notat vurdering af kapacitet og reference Aarhus 10. marts 2015 Agnete Nordentoft Specialistadvokat T +45 72 27 35 10 ano@bechbruun.com Sagsnr. 019047-0039 phe/ano/jhp Notat vurdering af kapacitet og reference Skanderborg-Hørning Fjernvarmes projektforslag

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Varmegenvinding på Dalum Kraftvarme 3/7 2014 1/25 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens forhold til anden lovgivning...

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 27. februar 2008 ophæves. (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariagerfjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af BM Byggeindustri A/S, Lupinvej 18, Hobro Nævnsformand, dommer

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

KLAGE FRA Ikast Værkernes Varme A/S OVER Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 8. marts 2016 Lovligheden af etableret varmeforsyningsprojekt i Engesvang

KLAGE FRA Ikast Værkernes Varme A/S OVER Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 8. marts 2016 Lovligheden af etableret varmeforsyningsprojekt i Engesvang (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Ikast Værkernes Varme A/S OVER Ikast-Brande

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket

Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket 5. JULI 2016 HOFOR Udvidelse af TPW (Tunnel pumpe og vekslerstation) ved Amagerværket PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse af projektforslag

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere