Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse"

Transkript

1 Vedtægter for Frøs Herreds Sparekasse Navn, hjemsted og formål Garantkapital og forrentning Garanter, garantbeviser og indløsning Navn og hjemsted Sparekassens navn er Frøs Herreds Sparekasse. Dens hjemsted er Vejen Kommune Formål Sparekassen formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. Selvejende institution Sparekassen er en selvejende institution. Garantkapitalens størrelse Sparekassens garantkapital hæfter for sparekassens forpligtelser Sparekassens samlede garantkapital udgør kr fordelt på garanter pr. 31. december Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at foretage ændringer i denne bestemmelse under hensyn til garantkapitalens størrelse og garanternes antal til enhver tid. Undtagelse for maksimalt indskud Undtaget for grænse for maksimalt indskud er garantkapital indskudt af det af økonomi- og erhvervsministeren oprettet afviklingsselskab jf. Lov om finansiel stabilitet 3 eller en lov eller tilsvarende ordning som måtte afløse denne, og eventuel garantkapital indskudt af tilsvarende instanser. Garantkapitalens forrentning Sparekassen er berettiget, men ikke forpligtet til at forrente garantkapitalen. Renten fastsættes årligt af repræsentantskabet med udgangspunkt i årets overskud og frie reserver før betaling af forrentning af garantkapital. Forrentning af garantkapitalen sker under hensyntagen til den til enhver tid gældende forrentningspolitik for Frøs Herreds Sparekasse, der er at finde på sparekassens hjemmeside. Garanter Enhver indskyder i sparekassen har ret til at indtræde som garant mod tegning af mindst kr garantkapital. Dog kan ingen garant erhverve garantkapital for mere end kr Uanset minimumsbeløbet og maksimumbeløbet kan garanter, der er indtrådt ved indbetaling af et mindre beløb på et tidspunkt, hvor minimum var kr , forblive garanter uden yderligere indbetaling, ligesom garanter, der er indtrådt med et beløb større end kr kan forblive garanter uden, at skulle nedbringe garantindskuddet til kr Garanters dødsfald Ved garantens død er sparekassen berettiget til at ophæve garantforholdet. Ophævelse af garantforholdet kan dog kun ske, såfremt sparekassens basiskapital efter frigørelse af garantkapitalen ikke derved bringes under kravet i 3, stk. 4, eller i øvrigt er i strid med 3, stk. 4.

2 Garantbeviser, omsættelighed og rådighedsbegrænsninger Garantkapitalen skal af sparekassen noteres på de enkelte garanters navne. For modtagelsen af garantindskud modtager nye garanter et garantbevis lydende på garantens navn og det tegnede beløbs størrelse. Garantbeviset kan udstedes elektronisk og garantbeviset er ikke bevis for garantens samlede garantkapital. Garantkapitalen, der udstedes i beløb på kr eller i multipla heraf, kan frit overdrages. Overdragelsen får først gyldighed over for sparekassen, når den er noteret af denne. Garantbeviser kan ikke pantsættes, belånes eller gøres til genstand for retsforfølgning. Ansvarlig lånekapital 4 Indløsning af garantkapital Ingen garant er forpligtet til at lade sin garantkapital indløse helt eller delvist, og ingen har krav herpå. Sparekassen er kun berettiget til at indløse garantkapital, såfremt antallet af stemmer ikke derved bringes under 1.000, garantkapitalen ikke under 1 mio. kr. og såfremt sparekassens basiskapital ikke bliver mindre end kapitalkravet i henhold til lov om finansiel virksomhed og såfremt sparekassen har den fornødne lovpligtige forudgående tilladelse fra Finanstilsynet. Ansvarlig lånekapital Sparekassen kan efter bestyrelsens beslutning modtage ansvarlig lånekapital på indtil 400 mio. kr. eller modværdien heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på modtagelsestidspunktet gældende kurser. I det omfang den ansvarlige indskudskapital indfries, kan bestyrelsen på ny udnytte bemyndigelsen. Ledelse 5 Sparekassens ledelse Sparekassens øverste myndighed er repræsentantskabet. Sparekassens ledelse består af en bestyrelse og en direktion. Repræsentantskabet 6 Funktion, valgperiode og antal Repræsentantskabets medlemmer vælges for en periode på fire år. Til repræsentantskabet vælges mindst 28 og højst 35 medlemmer (af og blandt de stemmeberettigede garanter) efter repræsentantskabets bestemmelse. Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt i såvel erhvervsmæssig som geografisk henseende. Stemmeret Stemmeberettigede er alle myndige garanter, hvis garantkapital er noteret på garantens navn i sparekassen pr. 1. september i valgåret. Hver garant har en stemme for hver kr. indbetalt garantkapital, dog højst 20 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, undtagen herfra er dog foreninger og selskaber registreret med ægte cvr.-nr., som pr. 1. september i valgåret har registreret en navngiven fuldmagtshaver. Sparekassen er uden ansvar for, hvis der ikke er registreret fuldmagtshaver. Valgbarhed Valgbare til repræsentantskabet er alene garanter, der opfylder lovgivningens almindelige betingelser for at blive medlemmer af sparekassens bestyrelse, og som pr. 1. september i valgåret endnu ikke er fyldt 67 år.

3 Personer med ansættelse i sparekassen eller med ledelseshverv i anden finansiel virksomhed er ikke valgbare. Valg Garanterne indkaldes til valg hvert 4. år med et varsel på mindst 14 dage ved bekendtgørelse i et eller flere af de i sparekassens virkeområde udkommende dagblade og ved meddelelser til hver garant efter den i sparekassen senest noterede adresse. Valget afholdes i oktober kvartal, og valget gælder fra førstkommende 1. januar. Stk. 5 Procedure ved forslag af kandidater Forslag til kandidater skal være sparekassen i hænde senest den 1. september i valgåret. Kun stemmeberettigede garanter kan fremsætte kandidatforslag. Forslag skal være skriftlige og være forsynet med navn, stilling og adresse på såvel kandidat som forslagsstiller. Forslag skal være forsynet med underskrift af både kandidat og forslagsstiller. Kandidatlisten bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til valget. Der bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt såvel i geografisk som erhvervsmæssig henseende. Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Afstemning Med kandidatlisten som grundlag udfærdiges stemmeseddel. Stemmesedlen udfærdiges og indeholder samtlige kandidaters navne i alfabetisk orden. Ved udsendelse påføres stemmesedlen, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over, samt at der max. må stemmes på 16 kandidater pr. stemme. Stemmeafgivelsen kan ske i den af sparekassen fastsatte valgperiode, ved brev, elektronisk eller ved personligt fremmøde. Ved stemmeafgivelse pr. brev skal stemmesedlen være sparekassen i hænde senest ved ekspeditionstids ophør på valgperiodens sidste dag. Afstemning ved personligt fremmøde kan ske i sparekassens lokaler i normal åbningstid i valgperioden. Kontrol Opgørelsen af valget kontrolleres af sparekassens revisor. Over valget føres en protokol, der underskrives af den kontrollerende revisor. Stemmeafgivelse Stemmeafgivning sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen er gyldig, når der er sat kryds ud for max. 16 navne eller færre, og intet navn er gentaget. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Repræsentantskabsmøde 7 Hvis to eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt. Ordinært repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Rødding inden 1. april med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

4 4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen. 5. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af revisionsfirma. 8. Eventuelt. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabets beslutninger, forhandling og adgang 8 9 Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst to ugers og højest fire ugers varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de i sparekassens virkeområde udkommende dagblade samt ved meddelelse til medlemmerne. Dagsorden skal angives i indkaldelsen. Forslag til dagsorden Ethvert forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest seks uger før repræsentantskabsmødet afholdes. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen eller revisorerne finder det nødvendigt, eller når 1/4 af repræsentantskabsmedlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom. Indkaldelse finder sted, med angivelse af emnet, inden 14 dage efter begæringens fremsættelse. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde og med samme varsel som nævnt i 7, stk. 2. Krav til stemmeflertal Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændring, om sammenslutning eller med hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank samt ophør af sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de mødende stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, afholdes der indenfor to måneder et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer. Møde ved fuldmagt Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end én. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end en måned. Protokol Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten. Offentlighed Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen 10 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 10 medlemmer. Medarbejderne vælger to medlemmer

5 samt 2 suppleanter for disse. De øvrige bestyrelsesmedlemmer sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor og vælges så vidt muligt blandt medlemmerne af repræsentantskabet. Valget er skriftligt. Valg af bestyrelsen De repræsentantskabsvalgte medlemmer vælges for fire år. Hvert år afgår to medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der bør tilstræbes, at der ved valget til bestyrelsen til enhver tid sker en sammensætning, som afspejler sparekassens virkeområde. Sparekassens virkeområde er inddelt i følgende områder/afdelinger pr. 1. januar 2014: Rødding, Gram, Vejen, Ribe, Haderslev, Esbjerg, Kolding, Aabenraa, Sønderborg, Vejle og Fredericia. Ved valg til bestyrelsen kan der maksimalt sidde tre repræsentantskabsmedlemmer fra hvert område/afdeling. Garanter/repræsentantskabsmedlemmer tilhører det område/afdeling, de har deres kundeforhold registreret i, uanset bopæl. Et bestyrelsesmedlem afgår ved næste ordinære repræsentantskabsmøde når vedkommende ikke er blevet opstillet/genvalgt til repræsentantskabet. Afgår et repræsentantskabsvalgt medlem i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem, valgt på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, indtil førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde hvor suppleringsvalg finder sted for en eventuel resterende valgperiode. Bestyrelsens formand, beslutninger mv. Stk Bestyrelsesmedlemmernes alder Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest fire måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år. Bestyrelsesmedlemmernes valgbarhed Ingen, som besidder tillidshverv eller stilling i et andet pengeinstitut kan være medlem af Sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, som er ude af rådighed over deres bo. Eksklusion af bestyrelsesmedlemmer Indtræder der for et af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer forhold, som efter de øvrige bestyrelsesmedlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan vedkommende, efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer, udelukkes af denne. En sådan beslutning skal inden tre måneder forelægges repræsentantskabet til godkendelse. Valg af bestyrelsens formandskab Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv. Bestyrelsens beslutningsdygtighed Bestyrelsens er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsesprotokol Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives

6 af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Direktionen 12 Tegningsregel 13 Arbejdsdelingen Bestyrelsen fastsætter en skriftlig instruks, der omhandler sparekassens væsentligste aktivitetsområder og hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion nærmere fastlægges. Direktionen Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen og skal herved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Deltagelse i bestyrelsesmøder Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret. Tegningsret Sparekassens firma tegnes af: a) enten to medlemmer af bestyrelsen i forening b) eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør c) eller to direktører i forening Revision 14 Regnskab 15 Prokura Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura. Revisionen Repræsentantskabet vælger hvert år et revisionsfirma. Revisoren fra det pågældende revisionsfirma skal være statsautoriseret. Revisorerne vælges for et år af gangen. Årsregnskabet Regnskabsåret er kalenderåret. Resultatopgørelse og balance Resultatopgørelse og balance offentliggøres i et eller flere af de i sparekassens virkeområde udkommende dagblade. Overskud 16 Anvendelsen af overskud Det årlige overskud henlægges til sparekassens reserver i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål. Tavshedspligt 17 Tavshedspligt Ingen til sparekassen knyttet person må give oplysning til uvedkommende om forhold, vedkommende bliver bekendt med gennem sin tilknytning til sparekassen.

7 Sparekassens ophør 18 Stk.1 Sparekassens ophør Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelse. Vedtagelse 19 Vedtagelse Ovenstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af 28. marts 2012 er vedtaget på repræsentantskabsmødet i sparekassen den 26. marts 2014.

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Medlemmerne af repræsentantskabet indkaldes i henhold til vedtægternes 7 til ordinært repræsentantskabsmøde, der afholdes Onsdag den 25. februar 2015 kl.

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere