N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM"

Transkript

1 N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

2 x x4 4 a 4 b

3 JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream ställbar säng och hoppas att den kommer ge dig en god sömn och vila i många år framöver. Vi rekommenderar du noga läser bruksanvisningen innan montering/installation. N GARANTI Jensen Dream har års garanti vid normalt bruk. Inköpskvitto gäller som garantibevis. Vid eventuella fel eller funktionsproblem vänd dig till butiken där du köpte sängen. Uppge ID-nr som kan ses på bild. DK ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLL Sängens rörelser styrs med fjärrkontrollen. S Översikt över fjärrkontrollen:. Höja huvudändan. Sänka huvudändan. Höja fotändan 4. Sänka fotändan. Höja huvud- och fotändan samtidigt. Sänka huvud- och fotändan samtidigt. Minnesfunktion MONTERING/UPPSTART Kontrollera att alla delar är med. Se översikten på broschyrens vänstra flik.. Montera benen i hörnbeslaget på underramen och placera sängen på benen (se bild ).. Montera sidbyglarna med två skruvar, ca 80 cm från huvudändan. Skruva fast invändigt i underramen (se bild ). Där två underramar ställs ihop till en dubbelsäng, skall inga byglar monteras mellan sängarna.. Lägg i Dreambotten i ramen (se bild ). Se symbol på motorn för huvud/fotända. 4. Fotstoppet hakas på botten och vrids i lodrät position (se bild 4a och 4b). Fäst med skruvar.. Koppla in strömkabeln i motorn.. Skruva upp batteriskyddet på motorn, ta bort plasten på 9 V batterierna och koppla in dom i motorn (se bild ).. Sätt in två batterier i fjärrkontrollen (Typ AAA). 8. Lägg på madrassen och bäddmadrassen. Sätt på textilen på sidbyglarna och fotstoppet (se bild ). 9. Sätt i stickkontakten. 0. Motorn och fjärrkontrollen är konfigurerade från fabrik. Konfigureringen kan upphöra eftre en period av strömavbrott. Se nästa avsnitt för konfigurering av fjärrkontroll. KONFIGURERA EN FJÄRRKONTROLL TILL EN SÄNG ELLER SAMKÖRNING AV TVÅ SÄNGAR. Håll knapp och nere samtidigt tills lamporna blinkar snabbt, då är fjärrkontrollen i konfigurationsläge.. Håll fjärrkontrollen nära intill mitten av motorn på den säng du vill styra och tryck på valfri knapp tills sängen börjar röra sig. Vill du samköra två sängar upprepa detta för säng.. För att avsluta konfigurationsläget tryck kort på knapp och samtidigt och lamporna slocknar. Du kan nu köra sängen/ sängarna som vanligt. 4. För att återgå till styrning av bara den ena sängen upprepa punkterna ovan. ELEKTRISKA DATA Strömförsörjning: 0 V AC 0/0 Hz Sytandby Power: Max 0, W MINNESFUNKTION. Kör sängen till den position du önskar lagra.. Håll inne M-Knappen till sängen rör sig lite upp och ner. Nu är din favoritposition lagrad i minnet.. Tryck snabbt en gång på M-Knappen och sängen går ner i horisontellt läge. 4. Tryck snabbt på M-Knappen en gång till och sängen går upp i din lagrade favoritposition. FASTHETSGRAD Fasthetsgraden på din Dreambotten kan justeras. Genom att flytta plastringarna på de dubbla ribborna in mot mitten, blir botten mjukare. När dom flyttas ut mot kanten blir botten fastare. FELSÖKNING Om sängen inte kan justeras, kontrollera följande: Konfigurera fjärrkontrollen, se punkt 0 under montering/uppstart. Att stickkontakten sitter ordentligt i uttaget och att det finns ström. Kontrollera att det sitter batterier i fjärrkontrollen. Byt batterier om det inte fungerar. Dra ut stickkontakten ur väggen och sätt tillbaka den igen. Öppna inte motorn, elektriska komponenter eller fjärrkontrollen på egen hand. Producenten avsäger säg allt ansvar om detta görs av en icke auktoriserad person. Nya komponenter skall leveraras av auktoriserad leverantör. LJUD En mekanisk och elektriskt justerbar säng är aldrig ljudlös. Ljuden som kommer från sängen kan förstärkas av akustiken i rummet sängen står i. NÖDSÄNKNINGSFUNKTION Vid strömavbrott kan sängen sänkas genom att hålla nere knapp (huvudända) och/eller 4 (fotända) tills sängen sänker sig. Byt batterier i motorn när denna funktionen har varit i bruk. ANVÄNDNING Sängens motor är inte konstruerad för kontinuerlig drift i mer än minuter under en 8 minuters period. Skulle detta överskridas, förkortas produktens livslängd och garantin upphör. Sängen är konstruerad för att bära upp en person med en vikt av max 0 kg, naturligt fördelat över hela sängen från huvud till fotända. Skulle dessa gränser överstigas skadas produkten och garantin upphör. Det är viktigt att man inte sitter på sängens huvud eller fotända vid drift eller när sängen är upphöjd. OBS! Sängen har rörliga delar som vid oförsiktig användning kan utgöra en klämrisk. Förvara fjärrkontrollen utom räckhåll för barn!

4 JENSEN DREAM 4 INTRODUKSJON Vi gratulerer deg med valget av Jensen Dream regulerbar seng, og håper at den vil gi deg god søvn og hvile i mange år fremover. Vi anbefaler at du setter deg nøye inn i bruksanvisningen før montering / installasjon. N GARANTI Jensen Dream har års garanti ved normal bruk. Kvittering med kjøpsdato gjelder som garantibevis. Ved eventuelle feil eller funksjonsproblemer, henvend deg til butikken hvor du kjøpte sengen. Oppgi ID-nr. som kan ses på bilde. DK BRUK AV FJERNKONTROLL Sengens bevegelser styres med fjernkontrollen. S Oversikt over fjernkontrollen:. Heve hodeende. Senke hodeende. Heve fotende 4. Senke fotende. Heve hode- og fotende samtidig. Senke hode- og fotende samtidig. Minne MONTERING / OPPSTART Kontroller at alle delene er med. Se oversikten på brosjyrens venstre flik.. Monter bena i hjørnebeslagene på underrammen og plasser sengen på bena (se bilde ).. Monter sidebøyle med skruer, ca 80 cm fra hodeenden. Skru innvendig i underrammen (se bilde ). Dersom to underrammer settes sammen til en dobbeltseng, skal man ikke montere sidebøyler mellom sengene.. Legg Dreambunnen i rammen (se bilde ). Se symbol på motor for hode/fotende. 4. Fotstopperen hektes på rammen, og vippes så opp i loddrett posisjon (se bilde 4a og 4b). Fest med skruer.. Koble strømkabelen til motoren.. Skru opp batterideksel på motor, fjern plasten på 9 V batteriene og koble dem i motoren igjen (se bilde ).. Sett batterier i fjernkontrollen (Type AAA). 8. Legg på madrassen og overmadrassen. Trekk tekstil på sidebøyle og fotstopper (bilde ). 9. Sett i stikkontakten. 0. Motor og fjernkontroll er konfigurert fra fabrikk, dette kan opphøre etter en periode med strømavbrudd. Se neste avsnitt for konfigurering av fjernkontroll. KONFIGURERE EN FJERNKONTROLL TIL EN SENG ELLER SAMKJØRING AV TO SENGER. Trykk inn knapp og samtidig til lampene blinker hurtig, nå er fjernkontrollen i konfigurasjonsmodus.. Hold fjernkontrollen inntil midten av motoren på den sengen du ønsker å kjøre og trykk på en vilkårlig knapp på fjernkontrollen til sengen beveger på seg. Ønsker du å samkjøre to senger, gjenta dette for seng.. For å avslutte konfigurasjonsmodus, trykk kort på knapp og samtidig og lampene slukker. Du kan nå kjøre sengen/sengene. 4. For å returnere til kjøring av bare den ene sengen, gjenta punktene over. ELEKTRISKE DATA Strømforsyning: 0 V AC 0/0 Hz. Standby power: Max 0,W. MINNE. Kjør sengen til den posisjon du ønsker å lagre.. Hold inn M-tasten til du merker at sengen beveger seg litt opp og ned. Nå er din favorittposisjon lagret i minnet.. Trykker du kort på M-tasten, går sengen til horisontal posisjon. 4. Trykker du kort på M-tasten igjen, så går sengen til din lagrede posisjon. FASTHETSGRAD Fasthetsgraden i sengens midtparti kan reguleres. Ved å flytte plastringene (på selve rammen under madrassen) som omkranser de doble lamellene inn mot midten, blir sengebunnen mykere. Når de flyttes ut mot kanten blir den fastere. FEILSØKING Hvis sengen ikke kan justeres, kontroller følgende: Konfigurer fjernkontroll på nytt, se punkt 0 under montering/oppstart. At støpselet sitter ordentlig i uttaket og at det er strøm. Kontroller at batteriene sitter i fjernkontrollen. Bytt batterier om de ikke virker. Trekk eventuelt ut støpselet fra veggen og gjenta prosedyren. Ikke åpne motoren, elektriske komponenter eller fjernkontrollen på egen hånd. Produsenten fraskriver seg alt ansvar dersom dette blir gjort av en ikke autorisert person. Nye komponenter skal leveres av autorisert leverandør. LYD En mekanisk og elektrisk bevegelig seng er ikke lydløs. Lyden som kommer fra sengen kan forsterkes av akustikken i rommet der den står. NØDSENKE FUNKSJON Ved strømavbrudd kan sengen senkes ved å holde knapp (hodeende) og/eller 4 (fotende) inne til sengen har senket seg. Bytt batterier i motoren når denne funksjonen har vært i bruk. BRUK Sengens løftmotorer er ikke laget for kontinuerlig bruk. Pålitelig funksjon og normal levetid oppnås når motorene ikke arbeider mer enn minutter i løpet av en periode på 8 minutter. Dersom dette overskrides, forkortes produktets levetid og garantien opphører å gjelde. Sengen er konstruert for å kunne bære en person med en vekt opp til 0 kg, naturlig fordelt over hele sengen fra hode- til fotende. Overstigning av disse grensene skader produktet og medfører at garantien opphører. Det er viktig at man ikke sitter på sengens hodeeller fotende mens sengen er oppreist. OBS! Sengen har bevegelige deler som ved uforsiktig bruk kan innebære klemrisiko. Fjernkontrollen skal oppbevares utilgjengelig for barn!

5 JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Tillykke med dit valg af Jensen Dream elevationsseng. VI håber, at den vil give dig god søvn og hvile i mange år fremover. Vi anbefaler, at du sætter dig nøje ind i brugsanvisningen før montering / installation. GARANTI Jensen Dream har års garanti ved normal brug. Kvittering med købsdato gælder som garantibevis. Ved eventuelle fejl eller funktionsproblemer bedes du henvende dig i butikken, hvor du købte sengen. Opgiv id-nr., som kan ses på billede. N BRUG AF FJERNBETJENING Sengens bevægelser styres med fjernbetjeningen. DK Oversigt over fjernbetjeningen:. Hæv hovedenden. Sænk hovedenden. Hæv fodenden 4. Sænk fodenden. Hæv hoved- og fodende samtidigt. Sænk hoved- og fodende samtidigt. Hukommelse S MONTERING OG OPSTART Kontroller, at alle delene er dér. Se oversigten på brochurens venstre flap.. Monter benene i hjørnebeslagene på underrammen, og placer sengen på benene (se billede ).. Monter sidebøjlen med skruer ca. 80 cm fra hovedenden. Skru indvendigt i underrammen (se billede ). Hvis de to underrammer sættes sammen til en dobbeltseng, skal du ikke montere sidebøjler mellem sengene.. Læg Dream-bunden i rammen (se billede ). Se symbol på motor for hoved-/fodende. 4. Fodstopperen hægtes på rammen og vippes så op i lodret position (se billede 4a og 4b). Fastgør med skruer.. Tilslut strømkablet til motoren.. Skru motorens batteridæksel af, fjern plasten på 9V batterierne, og sæt dem i motoren igen (se billede ).. Sæt batterier i fjernbetjeningen (Type AAA). 8. Læg madrassen og topmadrassen på. Træk stof på sidebøjler og fodstopper (billede ). 9. Sæt stikket i stikkontakten. 0. Motor og fjernbetjening er konfigureret fra fabrikkens side, men de kan ophøre med at fungere efter en periode med strømafbrydelse. Se næste afsnit vedrørende konfiguration af fjernbetjening. KONFIGURER EN FJERNBETJENING TIL EN SENG ELLER SAMKØRSEL AF TO SENGE. Tryk på knapperne og samtidigt, indtil lamperne blinker hurtigt. Fjernbetjeningen er nu i konfigurationstilstand.. Hold fjernbetjeningen mod midten af motoren på den seng, som du vil justere, og tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen, indtil sengen hæver/sænker sig. Hvis du ønsker at hæve/sænke begge senge, gentages dette for seng.. For at afslutte konfigurationstilstand trykkes kort på knappen og samtidigt, og lamperne slukker. Du kan nu justere sengen/sengene. 4. For at vende tilbage til justering af kun én seng gentages ovenstående punkter. ELEKTRISKE DATA Strømforsyning: 0 V AC 0/0 Hz. Standby power: Maks. 0,W. HUKOMMELSE. Kør sengen til den position, du ønsker at gemme efter lagring.. Hold M-tasten inde, indtil du mærker, at sengen bevæger sig lidt op og ned. Nu er din favoritposition gemt i hukommelsen.. Trykker du kort på M-tasten, sænkes sengen til vandret position. 4. Trykker du kort på M-tasten igen, hæves sengen til din gemte position. HÅRHEDSGRAD Hårdhedsgraden i sengens midterparti kan reguleres. Ved at flytte plastringene (på selve rammen under madrassen), som omkranser de dobbelte lameller ind mod midten, bliver sengens bund blødere. Når de flyttes ud mod kanten, bliver den hårdere. FEJLSØGNING Hvis sengen ikke kan justeres, kontroller følgende: Konfigurer fjernbetjeningen igen, se punkt 0 under montering/opstart. At stikket sidder rigtigt i stikkontakten, og at der er tændt på stikkontakten. Kontroller, at batterierne sidder i fjernbetjeningen. Skift batterierne ud, hvis de ikke virker. Træk eventuelt stikket ud af stikkontakten, og gentag proceduren. Åbn ikke motoren, elektriske komponenter eller fjernkontrollen på egen hånd. Producenten fralægger sig alt ansvar, hvis en uautoriseret person gør dette. Nye komponenter skal leveres af autoriseret leverandør. STØJ En mekanisk og elektrisk elevationsseng er ikke lydløs. Lyden, som kommer fra sengen, kan forstærkes af akustikken i det værelse, hvor den står. NØDSÆNKEFUNKTION Ved strømafbrydelse kan sengen sænkes ved at holde knap (hovedende og/eller 4 (fodende) nede, indtil sengen er sænket. Udskift batterierne i motoren, når denne funktion har været brugt. BRUG Sengens løftemotorer er ikke lavet til kontinuerligt brug. Der opnås pålidelig funktion og normal levetid, når motorerne ikke arbejder mere end minutter i løbet af en periode på 8 minutter. Hvis dette overskrides, forkortes produktets levetid, og garantien ophører med at gælde. Sengen er konstrueret til at kunne bære en person med en vægt på op til 0 kg naturligt fordelt over hele sengen fra hoved- til fodende. Overskrides disse grænser, beskadiges produktet, og det vil medføre, at garantien ophører. Det er vigtigt, at man ikke sidder på sengens hovedeller fodende, når disse er hævet, eller når den hæves/sænkes. OBS! Sengen har bevægelige dele, som ved uforsigtig brug kan indebære klemrisiko Fjernbetjeningen skal opbevares utilgængeligt for børn!

6 0-0 Jensen Møbler as Box 9, N-0 Svelvik, Norge Tel: Fax: N: Denne bruks og monteringsansvisningen baseres på fakta og funksjoner som var gjeldende på trykningstidspunktet. Enkelte, mindre design og konstrukjonsendringer kan forekomme noe som vil medføre at illustrasjoner/ tekster ikke vil samsvare med produktet. S: Denna bruks- och monteringsanvisning baseras på fakta och funktioner som var gällande vid tryckningstillfället. Vissa mindre design- och konstruktionsändringar kan komma att ske vilket betyder att vissa illustrationer ej är korrekt överensstämmande med produkten. DK: Denne brugs og monteringsanvisning er baseret på fakta og funktioner, som var gældende på tryktidspunktet. Nogle mindre design og konstruktionsforbedringer kan være sket, hvilket betyder at enkelte illustrationer ikke er helt i overensstemmelse med produktet.

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60 Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401

Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL401 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 13.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE PLÆNEKLIPPER LÆS

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 578 006 2610 2620 2630 2640 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...4-7 Installationsvejledning...8

Læs mere

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P6900IB http://no.yourpdfguides.com/dref/1232529

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P6900IB http://no.yourpdfguides.com/dref/1232529 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1 Fig.1 B 20.6 510-810 437-737 167.6 20.6 280 46 192 41.2 53.6 40 146 186 70 41.2 20.6 299 482 599-899 Fig.2 P G P L max 80 cm 2 3 OBSERVERA Läs innehållet i detta

Læs mere

KM070 series. instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing

KM070 series. instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing KM070 series instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing 991-412 w English 3-19 Dansk 20-37 Svenska 38-55 Norsk 56-73 Suomi 74-91 Türkçe 92-109 Česky 110-127 Magyar 128-145

Læs mere

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW

115389410 Rev. 2 6/30/10 BRW Original instructions Instrucciones originales Bruksanvisning i original Alkuperäiset ohjeet Originale instruktioner Originale instruksjoner Istruzioni originali Instruções originais Ú ÈÎ Ô ËÁ Â PÛvodní

Læs mere

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs UK - User Guide 3 DK - Brugsanvisning 9 SE - Bruksanvisning 15 NO - Bruksanvisning 21 Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene -

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du

PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du KÆRE KUNDE Tak fordi du købte en G-MAX, LIBRA, X-HOT scooter fra PGO. Scooterens ydelse og levetid afhænger af, hvordan du håndterer og plejer den. Denne håndbog giver dig nøjagtige instrukser vedrørende

Læs mere

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN (121 x 310 x h290cm) ART. 4406 003_03030_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR ADVARSEL! // VIKTIG! //

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 DV 45-300 DK-S-N Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 Jan.95 970004 A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: +45 97 524144 Fax: +45 97 526134 0. Indholdsfortegnelse 1. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2

WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2 WIKING Volcanic 1 WIKING Volcanic 2 578 006 DK NO SV Installations- og brugsvejledning... 2 Installasjons- og bruksveiledning... 19 Installations- och bruksanvisning...38 14.11.2011 / 97-9504 Dansk Indholdsfortegnelse

Læs mere

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2 A 9 8 7 10 A1 A2 A3 1 1 1 5 5 B 6 A 4 3 2 2 B 1 1 3 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen som WIKING brændeovnsejer...5 Installationsvejledning...6 Montering og tilslutning...7 Brugsvejledning...10 Betjening

Læs mere