N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM"

Transkript

1 N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

2 x x4 4 a 4 b

3 JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream ställbar säng och hoppas att den kommer ge dig en god sömn och vila i många år framöver. Vi rekommenderar du noga läser bruksanvisningen innan montering/installation. N GARANTI Jensen Dream har års garanti vid normalt bruk. Inköpskvitto gäller som garantibevis. Vid eventuella fel eller funktionsproblem vänd dig till butiken där du köpte sängen. Uppge ID-nr som kan ses på bild. DK ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLL Sängens rörelser styrs med fjärrkontrollen. S Översikt över fjärrkontrollen:. Höja huvudändan. Sänka huvudändan. Höja fotändan 4. Sänka fotändan. Höja huvud- och fotändan samtidigt. Sänka huvud- och fotändan samtidigt. Minnesfunktion MONTERING/UPPSTART Kontrollera att alla delar är med. Se översikten på broschyrens vänstra flik.. Montera benen i hörnbeslaget på underramen och placera sängen på benen (se bild ).. Montera sidbyglarna med två skruvar, ca 80 cm från huvudändan. Skruva fast invändigt i underramen (se bild ). Där två underramar ställs ihop till en dubbelsäng, skall inga byglar monteras mellan sängarna.. Lägg i Dreambotten i ramen (se bild ). Se symbol på motorn för huvud/fotända. 4. Fotstoppet hakas på botten och vrids i lodrät position (se bild 4a och 4b). Fäst med skruvar.. Koppla in strömkabeln i motorn.. Skruva upp batteriskyddet på motorn, ta bort plasten på 9 V batterierna och koppla in dom i motorn (se bild ).. Sätt in två batterier i fjärrkontrollen (Typ AAA). 8. Lägg på madrassen och bäddmadrassen. Sätt på textilen på sidbyglarna och fotstoppet (se bild ). 9. Sätt i stickkontakten. 0. Motorn och fjärrkontrollen är konfigurerade från fabrik. Konfigureringen kan upphöra eftre en period av strömavbrott. Se nästa avsnitt för konfigurering av fjärrkontroll. KONFIGURERA EN FJÄRRKONTROLL TILL EN SÄNG ELLER SAMKÖRNING AV TVÅ SÄNGAR. Håll knapp och nere samtidigt tills lamporna blinkar snabbt, då är fjärrkontrollen i konfigurationsläge.. Håll fjärrkontrollen nära intill mitten av motorn på den säng du vill styra och tryck på valfri knapp tills sängen börjar röra sig. Vill du samköra två sängar upprepa detta för säng.. För att avsluta konfigurationsläget tryck kort på knapp och samtidigt och lamporna slocknar. Du kan nu köra sängen/ sängarna som vanligt. 4. För att återgå till styrning av bara den ena sängen upprepa punkterna ovan. ELEKTRISKA DATA Strömförsörjning: 0 V AC 0/0 Hz Sytandby Power: Max 0, W MINNESFUNKTION. Kör sängen till den position du önskar lagra.. Håll inne M-Knappen till sängen rör sig lite upp och ner. Nu är din favoritposition lagrad i minnet.. Tryck snabbt en gång på M-Knappen och sängen går ner i horisontellt läge. 4. Tryck snabbt på M-Knappen en gång till och sängen går upp i din lagrade favoritposition. FASTHETSGRAD Fasthetsgraden på din Dreambotten kan justeras. Genom att flytta plastringarna på de dubbla ribborna in mot mitten, blir botten mjukare. När dom flyttas ut mot kanten blir botten fastare. FELSÖKNING Om sängen inte kan justeras, kontrollera följande: Konfigurera fjärrkontrollen, se punkt 0 under montering/uppstart. Att stickkontakten sitter ordentligt i uttaget och att det finns ström. Kontrollera att det sitter batterier i fjärrkontrollen. Byt batterier om det inte fungerar. Dra ut stickkontakten ur väggen och sätt tillbaka den igen. Öppna inte motorn, elektriska komponenter eller fjärrkontrollen på egen hand. Producenten avsäger säg allt ansvar om detta görs av en icke auktoriserad person. Nya komponenter skall leveraras av auktoriserad leverantör. LJUD En mekanisk och elektriskt justerbar säng är aldrig ljudlös. Ljuden som kommer från sängen kan förstärkas av akustiken i rummet sängen står i. NÖDSÄNKNINGSFUNKTION Vid strömavbrott kan sängen sänkas genom att hålla nere knapp (huvudända) och/eller 4 (fotända) tills sängen sänker sig. Byt batterier i motorn när denna funktionen har varit i bruk. ANVÄNDNING Sängens motor är inte konstruerad för kontinuerlig drift i mer än minuter under en 8 minuters period. Skulle detta överskridas, förkortas produktens livslängd och garantin upphör. Sängen är konstruerad för att bära upp en person med en vikt av max 0 kg, naturligt fördelat över hela sängen från huvud till fotända. Skulle dessa gränser överstigas skadas produkten och garantin upphör. Det är viktigt att man inte sitter på sängens huvud eller fotända vid drift eller när sängen är upphöjd. OBS! Sängen har rörliga delar som vid oförsiktig användning kan utgöra en klämrisk. Förvara fjärrkontrollen utom räckhåll för barn!

4 JENSEN DREAM 4 INTRODUKSJON Vi gratulerer deg med valget av Jensen Dream regulerbar seng, og håper at den vil gi deg god søvn og hvile i mange år fremover. Vi anbefaler at du setter deg nøye inn i bruksanvisningen før montering / installasjon. N GARANTI Jensen Dream har års garanti ved normal bruk. Kvittering med kjøpsdato gjelder som garantibevis. Ved eventuelle feil eller funksjonsproblemer, henvend deg til butikken hvor du kjøpte sengen. Oppgi ID-nr. som kan ses på bilde. DK BRUK AV FJERNKONTROLL Sengens bevegelser styres med fjernkontrollen. S Oversikt over fjernkontrollen:. Heve hodeende. Senke hodeende. Heve fotende 4. Senke fotende. Heve hode- og fotende samtidig. Senke hode- og fotende samtidig. Minne MONTERING / OPPSTART Kontroller at alle delene er med. Se oversikten på brosjyrens venstre flik.. Monter bena i hjørnebeslagene på underrammen og plasser sengen på bena (se bilde ).. Monter sidebøyle med skruer, ca 80 cm fra hodeenden. Skru innvendig i underrammen (se bilde ). Dersom to underrammer settes sammen til en dobbeltseng, skal man ikke montere sidebøyler mellom sengene.. Legg Dreambunnen i rammen (se bilde ). Se symbol på motor for hode/fotende. 4. Fotstopperen hektes på rammen, og vippes så opp i loddrett posisjon (se bilde 4a og 4b). Fest med skruer.. Koble strømkabelen til motoren.. Skru opp batterideksel på motor, fjern plasten på 9 V batteriene og koble dem i motoren igjen (se bilde ).. Sett batterier i fjernkontrollen (Type AAA). 8. Legg på madrassen og overmadrassen. Trekk tekstil på sidebøyle og fotstopper (bilde ). 9. Sett i stikkontakten. 0. Motor og fjernkontroll er konfigurert fra fabrikk, dette kan opphøre etter en periode med strømavbrudd. Se neste avsnitt for konfigurering av fjernkontroll. KONFIGURERE EN FJERNKONTROLL TIL EN SENG ELLER SAMKJØRING AV TO SENGER. Trykk inn knapp og samtidig til lampene blinker hurtig, nå er fjernkontrollen i konfigurasjonsmodus.. Hold fjernkontrollen inntil midten av motoren på den sengen du ønsker å kjøre og trykk på en vilkårlig knapp på fjernkontrollen til sengen beveger på seg. Ønsker du å samkjøre to senger, gjenta dette for seng.. For å avslutte konfigurasjonsmodus, trykk kort på knapp og samtidig og lampene slukker. Du kan nå kjøre sengen/sengene. 4. For å returnere til kjøring av bare den ene sengen, gjenta punktene over. ELEKTRISKE DATA Strømforsyning: 0 V AC 0/0 Hz. Standby power: Max 0,W. MINNE. Kjør sengen til den posisjon du ønsker å lagre.. Hold inn M-tasten til du merker at sengen beveger seg litt opp og ned. Nå er din favorittposisjon lagret i minnet.. Trykker du kort på M-tasten, går sengen til horisontal posisjon. 4. Trykker du kort på M-tasten igjen, så går sengen til din lagrede posisjon. FASTHETSGRAD Fasthetsgraden i sengens midtparti kan reguleres. Ved å flytte plastringene (på selve rammen under madrassen) som omkranser de doble lamellene inn mot midten, blir sengebunnen mykere. Når de flyttes ut mot kanten blir den fastere. FEILSØKING Hvis sengen ikke kan justeres, kontroller følgende: Konfigurer fjernkontroll på nytt, se punkt 0 under montering/oppstart. At støpselet sitter ordentlig i uttaket og at det er strøm. Kontroller at batteriene sitter i fjernkontrollen. Bytt batterier om de ikke virker. Trekk eventuelt ut støpselet fra veggen og gjenta prosedyren. Ikke åpne motoren, elektriske komponenter eller fjernkontrollen på egen hånd. Produsenten fraskriver seg alt ansvar dersom dette blir gjort av en ikke autorisert person. Nye komponenter skal leveres av autorisert leverandør. LYD En mekanisk og elektrisk bevegelig seng er ikke lydløs. Lyden som kommer fra sengen kan forsterkes av akustikken i rommet der den står. NØDSENKE FUNKSJON Ved strømavbrudd kan sengen senkes ved å holde knapp (hodeende) og/eller 4 (fotende) inne til sengen har senket seg. Bytt batterier i motoren når denne funksjonen har vært i bruk. BRUK Sengens løftmotorer er ikke laget for kontinuerlig bruk. Pålitelig funksjon og normal levetid oppnås når motorene ikke arbeider mer enn minutter i løpet av en periode på 8 minutter. Dersom dette overskrides, forkortes produktets levetid og garantien opphører å gjelde. Sengen er konstruert for å kunne bære en person med en vekt opp til 0 kg, naturlig fordelt over hele sengen fra hode- til fotende. Overstigning av disse grensene skader produktet og medfører at garantien opphører. Det er viktig at man ikke sitter på sengens hodeeller fotende mens sengen er oppreist. OBS! Sengen har bevegelige deler som ved uforsiktig bruk kan innebære klemrisiko. Fjernkontrollen skal oppbevares utilgjengelig for barn!

5 JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Tillykke med dit valg af Jensen Dream elevationsseng. VI håber, at den vil give dig god søvn og hvile i mange år fremover. Vi anbefaler, at du sætter dig nøje ind i brugsanvisningen før montering / installation. GARANTI Jensen Dream har års garanti ved normal brug. Kvittering med købsdato gælder som garantibevis. Ved eventuelle fejl eller funktionsproblemer bedes du henvende dig i butikken, hvor du købte sengen. Opgiv id-nr., som kan ses på billede. N BRUG AF FJERNBETJENING Sengens bevægelser styres med fjernbetjeningen. DK Oversigt over fjernbetjeningen:. Hæv hovedenden. Sænk hovedenden. Hæv fodenden 4. Sænk fodenden. Hæv hoved- og fodende samtidigt. Sænk hoved- og fodende samtidigt. Hukommelse S MONTERING OG OPSTART Kontroller, at alle delene er dér. Se oversigten på brochurens venstre flap.. Monter benene i hjørnebeslagene på underrammen, og placer sengen på benene (se billede ).. Monter sidebøjlen med skruer ca. 80 cm fra hovedenden. Skru indvendigt i underrammen (se billede ). Hvis de to underrammer sættes sammen til en dobbeltseng, skal du ikke montere sidebøjler mellem sengene.. Læg Dream-bunden i rammen (se billede ). Se symbol på motor for hoved-/fodende. 4. Fodstopperen hægtes på rammen og vippes så op i lodret position (se billede 4a og 4b). Fastgør med skruer.. Tilslut strømkablet til motoren.. Skru motorens batteridæksel af, fjern plasten på 9V batterierne, og sæt dem i motoren igen (se billede ).. Sæt batterier i fjernbetjeningen (Type AAA). 8. Læg madrassen og topmadrassen på. Træk stof på sidebøjler og fodstopper (billede ). 9. Sæt stikket i stikkontakten. 0. Motor og fjernbetjening er konfigureret fra fabrikkens side, men de kan ophøre med at fungere efter en periode med strømafbrydelse. Se næste afsnit vedrørende konfiguration af fjernbetjening. KONFIGURER EN FJERNBETJENING TIL EN SENG ELLER SAMKØRSEL AF TO SENGE. Tryk på knapperne og samtidigt, indtil lamperne blinker hurtigt. Fjernbetjeningen er nu i konfigurationstilstand.. Hold fjernbetjeningen mod midten af motoren på den seng, som du vil justere, og tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen, indtil sengen hæver/sænker sig. Hvis du ønsker at hæve/sænke begge senge, gentages dette for seng.. For at afslutte konfigurationstilstand trykkes kort på knappen og samtidigt, og lamperne slukker. Du kan nu justere sengen/sengene. 4. For at vende tilbage til justering af kun én seng gentages ovenstående punkter. ELEKTRISKE DATA Strømforsyning: 0 V AC 0/0 Hz. Standby power: Maks. 0,W. HUKOMMELSE. Kør sengen til den position, du ønsker at gemme efter lagring.. Hold M-tasten inde, indtil du mærker, at sengen bevæger sig lidt op og ned. Nu er din favoritposition gemt i hukommelsen.. Trykker du kort på M-tasten, sænkes sengen til vandret position. 4. Trykker du kort på M-tasten igen, hæves sengen til din gemte position. HÅRHEDSGRAD Hårdhedsgraden i sengens midterparti kan reguleres. Ved at flytte plastringene (på selve rammen under madrassen), som omkranser de dobbelte lameller ind mod midten, bliver sengens bund blødere. Når de flyttes ud mod kanten, bliver den hårdere. FEJLSØGNING Hvis sengen ikke kan justeres, kontroller følgende: Konfigurer fjernbetjeningen igen, se punkt 0 under montering/opstart. At stikket sidder rigtigt i stikkontakten, og at der er tændt på stikkontakten. Kontroller, at batterierne sidder i fjernbetjeningen. Skift batterierne ud, hvis de ikke virker. Træk eventuelt stikket ud af stikkontakten, og gentag proceduren. Åbn ikke motoren, elektriske komponenter eller fjernkontrollen på egen hånd. Producenten fralægger sig alt ansvar, hvis en uautoriseret person gør dette. Nye komponenter skal leveres af autoriseret leverandør. STØJ En mekanisk og elektrisk elevationsseng er ikke lydløs. Lyden, som kommer fra sengen, kan forstærkes af akustikken i det værelse, hvor den står. NØDSÆNKEFUNKTION Ved strømafbrydelse kan sengen sænkes ved at holde knap (hovedende og/eller 4 (fodende) nede, indtil sengen er sænket. Udskift batterierne i motoren, når denne funktion har været brugt. BRUG Sengens løftemotorer er ikke lavet til kontinuerligt brug. Der opnås pålidelig funktion og normal levetid, når motorerne ikke arbejder mere end minutter i løbet af en periode på 8 minutter. Hvis dette overskrides, forkortes produktets levetid, og garantien ophører med at gælde. Sengen er konstrueret til at kunne bære en person med en vægt på op til 0 kg naturligt fordelt over hele sengen fra hoved- til fodende. Overskrides disse grænser, beskadiges produktet, og det vil medføre, at garantien ophører. Det er vigtigt, at man ikke sidder på sengens hovedeller fodende, når disse er hævet, eller når den hæves/sænkes. OBS! Sengen har bevægelige dele, som ved uforsigtig brug kan indebære klemrisiko Fjernbetjeningen skal opbevares utilgængeligt for børn!

6 0-0 Jensen Møbler as Box 9, N-0 Svelvik, Norge Tel: Fax: N: Denne bruks og monteringsansvisningen baseres på fakta og funksjoner som var gjeldende på trykningstidspunktet. Enkelte, mindre design og konstrukjonsendringer kan forekomme noe som vil medføre at illustrasjoner/ tekster ikke vil samsvare med produktet. S: Denna bruks- och monteringsanvisning baseras på fakta och funktioner som var gällande vid tryckningstillfället. Vissa mindre design- och konstruktionsändringar kan komma att ske vilket betyder att vissa illustrationer ej är korrekt överensstämmande med produkten. DK: Denne brugs og monteringsanvisning er baseret på fakta og funktioner, som var gældende på tryktidspunktet. Nogle mindre design og konstruktionsforbedringer kan være sket, hvilket betyder at enkelte illustrationer ikke er helt i overensstemmelse med produktet.

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et Lynvejledning 1 Sæt batterierne i fjernbetjeningen Fjern dækslet på fjernbetjeningens bagside. Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at + og - på batterierne (polerne) passer med symbolerne i batterikammeret.

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Garantibevis www.sleepwave.dk

Garantibevis www.sleepwave.dk Garantibevis www.sleepwave.dk Tillykke med dit valg af ny SleepWave seng. Det kan du glæde dig over i mange år. Vi ønsker, du får stort udbytte af din seng. Vi har derfor samlet nogle vigtige informationer,

Læs mere

Diagram. Luxaflex El-diagram Plisségardiner

Diagram. Luxaflex El-diagram Plisségardiner l - Diagram Luxaflex El-diagram Plisségardiner Indhold El-diagram Plisségardiner Vigtig information om programmering - af Module D RTS for styring af 24VD motorer Strømforsyning til motor med kontakter

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel

Brugervejledning 3-18 trehjulet cykel 3-18 trehjulet cykel Tlf: 70 10 1 755 www.medema.dk Kære kunde Først vil vi takke for den tillid, du har vist os ved at købe vores produkt. Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen samt brugs- og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com

10.7.2014 65x94cm. LAREDO 90cm. www.bathdeluxe.com 10.7.2014 65x94cm LAREDO 90cm www.bathdeluxe.com LAREDO 90cm Delar / Dele 23 28 39 2 x (Ø8 x 35mm) 2 x (Ø5 x 58mm) 1 x (400 x 100 x 15mm) 94 65 Verktyg / Verktøj Ø8mm SILIKONE Tack för att du valt vår

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Brugsanvisning og advarsler

Brugsanvisning og advarsler Brugsanvisning og advarsler DK/NO Indhold Generelle advarsler Sikkerhed og advarsler Indhold Generelle advarsler Side 90 Sikkerhed og advarsler Side 90 Produktdele Side 91 Kom hurtigt i gang Side 92 Opladning/lading

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

YogaMat. NO: Yogamatte. SE: Yogamatta. DK: Yogamåtte

YogaMat. NO: Yogamatte. SE: Yogamatta. DK: Yogamåtte YogaMat NO: Yogamatte Det finnes mange ulike former for yoga, fra de mer fysisk utfordrende til de roligere. Felles for dem alle er at Yoga forener kropp og sinn og har fokus på å være tilstede i øyeblikket.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering.

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder vigtige

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG

INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG 444 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller psykiska färdigheter,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere