Bestyrelse og afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Erik Bach, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Ole Pedersen adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Ole Pedersen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen, Finn Jensen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden Marsvin ud for Anholt

3 Formanden har ordet! I foråret henvendte en mand X sig l undertegnede og sagde, at han havde en mast og en bom liggende i masteskuret, som han gerne ville have, da han havde solgt sin båd. Han havde ikke sejlet i mange år og kunne ikke huske eksakt, hvor hans grej lå. Vi fandt i fællesskab masten, men bommen kom ikke l syne. Masteskuret var på det dspunkt fyldt med medlemmernes grej og vi blev derfor enige om, at når sæsonen var i gang og de fleste havde fået deres grej monteret på bådene, kunne han komme igen og lede e er sin bom. Ca. en måned e er, da der ikke var meget udstyr lbage i masteskuret, kom manden igen og e er et stykke d fandt han sin bom. Der var ingen navneseddel på bommen, men han var sikker på, at den var hans. Alle var glade og manden kunne sende bommen videre l den nye sønderjyske ejer. 3 Det var så den historie troede vi. Kort d e er ringede et bekymret klubmedlem og fortalte, at han ikke kunne finde sin bom i masteskuret. Der fulgte en del telefonsamtaler på kryds og tværs nogle i lidt for høje toner. Det endte dog med, at X kompenserede klubmedlemmet med en ny bom. Hvad kan vi så lære af sådan en historie? Selvfølgelig, at man skal mærke sit grej omhyggeligt, med navn, telefonnr. og bådnavn. Det vil være en god ide, af og l, at tjekke sit grej. Det kan jo ske, at navnesedler m.m. i kampens hede, om e eråret, falder af. Manillasedler er udmærkede, men sårbare mærkesedler. En strimmel hvid tesa-tape i lgi, med oplysningerne på, falder ikke af.

4 Sæt bogstaverne i en meningsfyldt rækkefølge - hvad står der så? a a g h i l m n n o o r s t v

5 Og husk så!!!!!! : P.g.a. pladsmangel og risikoen for korrosion skal alt happengut afmonteres masterne, inden de lægges på reolerne. Wirefald, der ikke kan afmonteres skal i plastposer. Master, der, mod forventning, ikke er afmonterede, men bare smidt på hylderne med vanter, sailingshorn, wirefald, antenner, m.m., bliver fly et ud i gården. 5 Så kan man lære det, kan man. En smedevirksomhed, Victor A/S, der i en periode har ha produk on i Ringvejen Maskinværksteds gamle lokaler, har udført en del udendørs metalslibearbejde. Derved er der blæst metalstøv ind over havnen, med e erfølgende skader på et endnu ukendt antal både l følge. Kommunen har været på inspek onsbesøg og firmaet har nu, ifølge kommunen, stoppet deres ak viteter i Sæby og har fly et produk onen l deres virksomhed i Frederikshavn. Et antal medlemmer af Sæby Motorbådelaug har konstateret skader på deres både. Firmaet er af undertegnede blevet gjort bekendt med, at der fra medlemmer af Sæby Sejlklub i samme forbindelse kan blive tale om krav om erstatning for nedfald af jernstøv på deres både. I lfælde af skader skal man henvende sig l firmaet. Sejlklubben har som sådan ikke noget med eventuelle skadessager at gøre, men bestyrelsen vil gerne, for at få overblik over, hvor mange af klubbens medlemmer, der er berørt af problemet, at man sender en mail l formanden, hvis man har fået skader, som man mener, er erstatningsbere get.

6 6 Ja, vi andre må jo i masten Fra EM for 49er i Aarhus Nordhavn.

7 Frederikshavn Boligforening har rørt i gryden og fly et lidt rundt på boligklodserne i kanalbyen. Det ændrer ikke ved, at betonbyggeri af denne art ikke hører hjemme på en havn. Det ændrer heller ikke ved, at etage-betonbyggeri aldrig kan få et mari mt præg, og det ændrer ikke ved, at betonbyggeri al d er i fare for at blive l morgendagens slum. Se mere på boligforeningens hjemmeside. Genlæs formanden har ordet i klubblad nr Udover montering af en enkelt tagsten og en udlu ningshæ e er der for nærværende ingen presserende vedligeholdsarbejde på vores bygninger, så derfor er der ingen arbejdsweekend i år. Dog skulle du få lyst l at svinge en kost i gården og i masteskuret, eller gi en gang rengøring i klubhuset, er du al d mere end velkommen. 7 Hvis du har gode ideer l vinterak viteter, er du velkommen l at videregive dem l et bestyrelsesmedlem. Eventuelle vinterarrangementer starter e er nytår. Mere om det i decemberklubbladet. Husk standernedhal og sla est d. 2. november. P.b.v. Erik Bach

8 Nyt fra 57 o N - 10 o Ø Sæby havn, sommeren Så er højsæsonen ovre. Som så mange gange før spørger folk os om ikke det har været rekordår i år. Det har det ikke. Det ser ud l vi lander lige under sidste år som var ca Egentlig ok, når vi tænker på at sidste år bød os en lille fremgang i forhold l året før på godt 5%. Mange andre havne havde sidste år en lbagegang på mellem 10 og 30 %. Med hensyn l faste pladser, så har vi lige nu 15 ledige. Det er en forbedring i forhold l først på sæsonen, hvor vi havde 27 pladser. Den 26. juni vedtog byrådet at havnen kunne låne godt 1 mill. l forbedring af elsystemet på havnen. Baggrunden for de e er dels at man i en havn af Sæbys kaliber bør kunne levere el l alle. På broerne ville det sige at der skulle investeres i det dobbelte antal s k. Sam dig var standerne ved at være gamle og havde mange funk onsfejl. En anden grund l at det koster 1 mill. er at havnen nu indfører brugerbetaling for strøm. For de fastes vedkommende kommer der så en reduk on i den årlige leje som skulle afspejle det normale forbrug gennemsnitsbåden har ha. Investeringen medfører så forhåbentlig at den kri- k der længe har været over at sejlere i havnen kan fråse i gra s el forstummer. Når sæsonen er slut begynder monteringsarbejdet og systemet kommer l at køre inden vinteren. For første gang har vi rådet helt over vær spladsen i sæsonen. Jeg synes det har vist sig at den er helt unik og rummer mange muligheder for ak vitetscentrum hen over sommeren. At pladsen omkranses på tre sider, er e er min mening med l at give

9 den det in me præg som gør den helt speciel. Jeg vil virkelig håbe der aldrig nogensinde bliver vedtaget nogle planer som gør den l parkeringsplads. Vi overvejer i øjeblikke om der kan vinteropbevares både på pladsen. Det ville i hvert fald kræve at man a alte en d hvor bådene kunne komme op og hvornår de senest skal være sat i vandet igen. Måske kunne man også tænke sig at pladsen blev overrislet om vinteren blev skøjtebane. ja ja, det var bare en tanke der smu e ned på papiret. Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) har planer om at arrangere en landsdækkende Havnens Dag l foråret. Arrangementet skal være en årlig lbagevendende begivenhed, hvor havnene viser hvilke muligheder der byder sig for fri ds- og frilu sliv. Den gennemsnitlige sejler, i dag, nærmer sig de 60. Der er for lille lgang af yngre mennesker. Selv om det i nuet giver mere plads l dem der er der, vil de på sigt betyde en udtørring af mulighederne for mari mt frilu sliv. Det er tanken at havnene skal sæ e alle sejl l. Invitere landets befolkning ned og se mulighederne eventuelt få prøvetur i motor- eller sejlbåd. Restauranter og forretninger skal være med, med gode lbud og havnekontoret skal vise muligheder for at få bådpladser. Det ville være kanon om der sam dig kunne fortælles om bosætningsmuligheder i kommunen. Vi håber at klubber og andre slu er op om ideen og er villige l at møde op og fortælle om deres oplevelser med beny else af havn og hav. 9 Her på slutningen af sæsonen, vil jeg sige at vi har hørt mange bemærkninger om Sæby Havn. Langt de fleste er posi ve. Det der er flest klager over er røde pladsskilte som viser pladsen er optaget. Det er træls, hvis pladsen rent fak sk er ledig i mange

10

11 dag. Hvis I vil vende skiltet på grøn når I sejler på ferie og eventuelt meddele os hvor længe I forventer at være væk, så skal vi gerne vende skiltet l rødt når I kommer hjem. Får vi det at vide dagen før hjemkomsten, kan vi endda informere dem der ligger på pladsen i god d og undgå sure mine. Mange gør det rig gt og jeg har indtryk af at det fungere. Vores bagagevogne er væk. Gennem de seneste år har vi fået stjålet 11 vogne. Der er nu en lbage. Det er en stor post når en vogn med navn på og i rus ri kvalitet koster kr. I skrivende stund har jeg ikke noget bud på hvordan vi får vognene l at blive i nærheden af Sæby Havn. Det var vist hvad der lige var i denne omgang Birger Isaksen 11 Havnefoged Sæby Havn Man skal ikke spænde riggen for hårdt!

12

13 Marsvin På min tur i år kom den gl. redaktør forbi Anholt ved 8- den om morgenen. Her fik jeg besøg af 2 marsvin, der fulgte mig i det meste af et par mer. De kom bagfra, tog lu ind lige bag ved Rosa, og svømmede op langs eller ind under båden. O e lagde de sig på siden, som om de ville se på mig - og det tror jeg også de ville. Fantas sk underholdene og man kommer l at føle et lknytningsforhold l dem - selv om det måske er noget, vi bilder os ind? En opringning l Fjord og Bælt i Kerteminde gav disse facts : De er sky og vil forsvinde, hvis man hopper i vandet l dem, og det er usædvanligt, at de følger en båd og kikker på besætningen, som den gl. redaktør var ude for. Men de kan finde på at følge med, når besætningen går rundt på båden. Delfiner (Marsvin er ikke Delfiner) er mere nysgerrige og interesserede i kontakt. De ånder hvert halve - trekvarte minut, men kan forblive neddykket i 5-6 minu er. Ilten føres ud l og lagres i musklerne i modsætning l hos mennesker, hvor det bliver i blodet. Det mindsker problemet med dykkersyge hos hvaler og er årsag l det mørkerøde kød. 13 Der er en stor bestand fra Storebæltsbroen, nord om Fyn og ned l Lillebælt. Bestanden er adskilt fra en nordligere bestand, der har forbindelse l marsvin i Nordsøen. Det er svært at optælle præcist, hvor mange Marsvin, der er i danske farvande, men ca. : 1994 : , 2005 : , 2012 : Årsag l faldet fra 1994 l 2005 kan være bifangst, men det virker, som om de har nogle faste lholdssteder - hotspots - hvor de holder l, og at de fly er mellem dem. Muligvis for at følge fiskene. Marsvin er de eneste hvaler i DK, kun Hvidnæse er så fast en gæst, at den kunne betragtes som lhørende den danske fauna. Der foretages mærkning af Marsvin for at følge dem og få et indtryk af bestandens størrelse og der er udlagt bøjer i Storebælt med ly eudstyr, der skal opfange Marsvinenes lyde. Tak l Tue Larsen fra Fjord og Bælt.

14

15

16 16 Alf Eriksson i salonen på Anne-Marie

17 Gæster i havnen Anne-Marie af Råå. Foto udlånt af Alf Eriksson. 17 I starten af august - pensionisternes måned - havde vi besøg af en stor båd, der lignede en Colin Archer. Den gamle redaktør tog mod l sig og aflagde Anne-Marie af Råå et besøg. Råå er en fiskerby, der i dag er en bydel i Helsingborg. Her bor Alf og Eva Eriksson, der flere gange har besøgt Sæby. I dag er de pensionister og deler sejlersæsonen op i 2 dele, en forårsdel i maj og juni og en e erårsdel i august og undgår på den måde de hek ske uger med overfyldte havne med en stor 40 fods båd med bovspryd.

18 Alf og Eva havde drømt om en Colin Archer i mange år, men enten var de for dyre eller i for dårlig stand. De startede med en 8 meter spidsga er og fik dere er en ombygget lodsbåd på 10m fra Anne-Marie er bygget i glasfiber som en kopi af Colins Archers Svolvær fra 1897, der i sin d som rednings- og lodsbåd reddede 70 mennesker og assisterede 1061 fartøjer. Den blev bygget i Randesund ved Kris anssand i fra 1991/92 l Den svenske ejer, der selv var bådbygger, boede det sidste år med sin kone i byen og deltog i byggeriet. Det var meningen, at parret skulle på verdensomsejling, men hustruen blev syg og planerne opgivet. Der blev bygget 10 både i Randesund og Anne-Marie er den sidste. 18 Den er noget anderledes indre et end Svolvær. Den har rullejager og et vindror, hvor vindfanen er ersta et af en moderne selvstyrer. Der er selvfølgelig kortplo er og radar og i de snævre havne i vore dage er en bovpropel uundværlig i en 40 fods tung, langkølet båd. Nedgangstrappen i Anne- Marie. På den hvide væg kan man se mærker, der viser, at det kun lige akkurat er muligt at få den store motor op.

19 Selvstyrersystemet på Anne-Marie Der er en overbygning og et stort cockpit og under dæk en stor agterkahyt, en fantas sk flot salon og et forrum med 2 køjer. I alt kan 6 overna e. Kabyssen er velforsynet med ovn, køle- og fryseskab og i styrbord side er et stort kortbord. Der er 700 liter vand og olie, samt en separat lysmaskine. Hovedmotoren er en 80 hk Perkins diesel. 19 Så båden er velegnet l langture og den har da også sejlet Danmark tyndt - flere gange i Sæby - besøgt Polen, Holland og Tyskland, samt besejlet Vestlandet og Telemarkskanalen i Norge. I år har Alf og Eva besøgt Bornholm i foråret og på e erårsturen har de besøgt bl.a. Gilleleje og Ebelto. Nu skal de l Skagen, have besøg af børn og børnebørn og så langsomt hjemover langs svenskekysten.

20 Standernedhal For medlemmer af Sæby Sejlklub Kom til standernedhal d. 2. november kl Efter standernedhal er der sædvanen tro kaffe, blødt brød og en lille en til halsen. Ingen tilmelding til standernedhal. Bare mød op. Husk Slat-fest om aftenen Lørdag den 2. november kl i Sæby Sejlklub For medlemmer med ægtefælle/ledsager. Kom og afslut sæsonen sammen med gode sejlervenner. Hiv båd-grillen ud af båden og tag den med til klubhuset. Tag dit eget mad og drikkelse med. Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op.

21

22

23 Semestersegling Ejeren af Anne-Marie, Alf Eriksson, var i mange år redaktør af Roderbladet, medlemsorgan for Råå Helsingborg Segelsällskab, og stod for et jubilæumsskrig, da klubben havde 100 års jubilæum i Herfra har vi fået lov <l at bringe en charmerende turberetning fra begyndelsen af forrige århundrede. Utdrag ur»latonas» loggbok. Semestersegling! Det ordet har all<d tyckts mig innefala det härligaste som en sommar kan bjuda. 23

24 E behagligt glidande från hamn ll hamn från brygga ll brygga med all d nya scenerier, alltjämt nya anleten, ständig växling, och över all ens färd lyser solen, sommarens varma sol, som giver va net metallisk glans och gör seglen vita som snö. Man bara dåsar och slöar i denna härliga sol. Gör inte e skapat grand annat än njuter livet i fulla drag. När a onen nalkas, ligger man på däcket och ser, huru skyarna bliva röda av den nedgående solen och huru det sommarljus, som kallas na, sänker sig ned över»latona» så sakta, så y erligt sakta och varsamt, a man knappast märker, a det kommit, förrän man med ens upptäcker, a den förgyllda knappen på toppmasten icke längre är synbar. En sådan sommarkväll kan det dröja länge, innan man går ll kojs. Dagvinden mojnar ut och dör, och»latona» blir e lekverk för ström och dyning. Seglen slå allt e er dyningens gungning, och mannen vid rodret känner sig överflödig. Då går en man ned under däck och träffar förberedelser ll a onskaffningen. Knivarnes slammer från penteriet blandar sig snart med suset från det tända fotogénköket, och genom den öppnade förluckan tränger en ap tretande do av brynt lök och smör. Genom samma lucka kryper en man upp på däck med e stort pappersomvirat paket i ena handen och en öppen kniv i den andra. Det är sillspickaren, mannen, som ger oss den härliga silltuggan ll snapsen. 24 Det mörka mahognybordet, vars hopfällande försvåres därav, a det ena mässingsgångjärnet är sönder, tages upp och lägges tvärs över si rummet och allt e er som a onvardens olika beståndsdelar hinna llredas, dukas bordet. Med aldrig felande ap t göres så genom konsum on rent bord, vare er kaffekannan langas upp ur salongen, ångande het, i sällskap med en flaska av vår specielle vän Meukows utmärkta cognac. Eller kanhända det är en stor dag, så a vår vän Cederlund får komma ll heders. Så si a vi där och kallprata i sommarkvällens ljumma lu, medan cigarre ernas rök svagt opalfärgad s ger mot skyn, och kaffedo en ångar från kopparna.

25 Fyrarnes blänk bliva alltmer och mer märkbara e er hand som mörkret tätnar. Kvällen s ger framåt, övergår snart i na, och då hava vi åter vind. Landbrisen stryker nyväckt fram över va net, fyller seglen och kommer oss a gå över stäv. Rorsmannen börjar åter visa sig interesserad för si värv, och kvällens kock får brå a plocka undan servisen. Ty»Latona» har borjat kränga. Med landbrisen följa do er av nyslaget hö och vällukter från allehanda sorters flora, som vi veta växa i skogarnes skrymslen och kring stugornas knutar långt därborta, där en blå strimma anger land. I djupa drag inandas vi skogarnas friska, något tunga lu och lyss ll va nets plask kring stäven, när»latona» skär sig sin väg därigenom med accompagnement av»lill-latona», som lus gt guppar e er i sin tågända under e ideligt pja er från sjön, då den slår mot de klinkbyggda_bordens tvära kanter. Men na en är icke långt liden än. Än äro semesterglada mänskor i rörelse på piren, när vi gå in i hamnen. På dess y ersta spets si a de och svärma och ägna måhända blo en flyk g blick åt vår insegling, när vi med alla klutar ll sakta och majestä skt runda nocken för a strax e eråt låta ankaret gå med rasslande ka ng. Vi bärga segel och gå i land. Det är dans på badhotellet. Toner med dansmusikens lä a rytm nå vårt öra och säger oss de a. Vi följa tonernas lockljud, och från na ens skymning träda vi in i salens skarpa belysning. Vi se glada flickansikten le mot oss, vi höra de smekande tonerna, och vi dansa, dansa..... Nästa morgon strålar åter sommarens klara sol över våra huvuden, och blåser sommarbrisen över va net. Då lämna vi hamnen och styra ll nästa hamn, för a se andra anleten och känna andra kvinnor vila i våra armar under dansmusikens egande rytm. 25 Gunnar Carlsson.

26 Diverse Alf Eriksson var så venlig at give Sæby Sejlklub et eksemplar af Råå Helsingborg Segelsällskabs jubilæumsskri. Klubben er en sammenlægning af Helsingborgs Segelsällskab og Råå Båtklubb i Helsingborg Segelsällskab er s et i 1911 og den sammenlagte klub kunne således fejre 100 jubilæum i Sam dig fik vi et eksemplar af Roderbladet. Skri et kan ses i klubhuset. Lørdag den 31. august a older klubben sin årlige Fyrbåkesejlads. Vi håber på godt vejr og mange deltagere. Tilmelding l Lennart Pedersen på eller senest onsdag d. 28. kl. 22:00. I forbindelse med Fyrbåkesejladsen har Frederikshavn Sejlklub lejet sig ind i vores klubhus. Det er vist noget med gris. Arrangementet er også for medlemmer af Sæby Sejlklub. Alder ingen hindring. På hjemvejen fra sommerturen fik den gamle redaktør brug for hjælp i Grenå. Et fokkeskøde røg i vandet og gik i skruen med momentant motorstop l følge. Vinden førte båden ind mod enden af en bro, men det lykkedes at få Rosa l at glide ned langs broen og få en bådshage i et øje. Og så hang redaktøren dér og kunne ikke gøre andet end at holde fast, ind l et ældre tysk ægtepar kom l undsætning. Den venlige tyske sejler var 78! Strandby Lystbådehavn har i år ha ca. 340 gæster. De fleste af de 136 pladser, der blev indre et i 2009, er solgt. 26 Kan du ikke undvære at komme på interne et i ferien, og sejler du i hele Norden, er der en udbyder, der giver god trådløs dækning i hele Norden i et enkelt abonnement. Det er Net 1, der har opbygget et landsdækkende CDMA netværk i Danmark, Sverige og Norge på en 450 MHz frekvens. Fordelen ved et CDMA netværk frem for GSM og UMTS netværk er, at det har en længere rækkevidde. De e betyder, at Net 1 kan lbyde dækning på steder, som er svært lgængelige, i kuperet terræn, i yderområder og på vandet, hvilket de store operatører har svært ved. Du kan læse mere på

27 Biltlf

28

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 1-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 98464237 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2014 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand 51781403 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2012 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 98464312 Leif Olesen,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar.

Hjemmeside. Spørgeskemaundersøgelse December 2008 I alt 61 svar. 1 Hjemmeside 4 3 3 2 2 1 Hvor mange gange pr måned har du været inde på havnens hjemmeside? aldrig 2 Spørgeskemaundersøgelse December 28 I alt 61 svar. Mere end 8 % svarer, at de er

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

På togt mod det autentiske

På togt mod det autentiske På togt mod det autentiske FREMTIDENS TURSEJLADS BLIVER FOLKELIG OG DISKER OP MED EN NY TYPE SEJLERE. FREMTIDSFORSKER ANNE SKARE NIELSEN FORTÆLLER, AT DE NYE SEJLERE VIL HAVE UNIKKE OPLEVELSER, MEN DE

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden. Havfiskeri 3.afd. Middelfart marina 8 November. Spodsbjerg 29 November

Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden. Havfiskeri 3.afd. Middelfart marina 8 November. Spodsbjerg 29 November Kluba&en 5 nov kl 18.00 Elsesminde Havfiskeri 2.afd Middelfart marina 8 November Havfiskeri 3.afd Spodsbjerg 29 November Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden ! Det var lidt

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille.

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. D A D Vi er et orkester, der spiller til fester. D A D Kan I være stille, for nu skal alle spille.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

Coachuddannelsen version 1.0

Coachuddannelsen version 1.0 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD

MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD MESSE C, FREDERICIA - WWW.BOATSHOW.DK VELKOMMEN OMBORD PÅ RETTE KURS I 2015 kan alle bådinteresserede igen lave en samlet pejling på årets spændende bådnyheder og alt det nyeste indenfor tilbehør, når

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere