Bestyrelse og afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR

2 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Erik Bach, formand Michael Madsen, næs ormand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Ole Pedersen adresser Kassereren : Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles ak viteter i klubhuset og fælles informa oner. Ak vitetsgruppen Gennemfører fælles klubak viteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informa onsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informa oner. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle l klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum). Klubstander Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 80 kr. Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med rela on her l. Lennart G. Pedersen Niels-Ove Rolighed Klubmåler: Kontakt bestyrelsen. Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Ole Pedersen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen, Finn Jensen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har lsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar l brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Forsiden Marsvin ud for Anholt

3 Formanden har ordet! I foråret henvendte en mand X sig l undertegnede og sagde, at han havde en mast og en bom liggende i masteskuret, som han gerne ville have, da han havde solgt sin båd. Han havde ikke sejlet i mange år og kunne ikke huske eksakt, hvor hans grej lå. Vi fandt i fællesskab masten, men bommen kom ikke l syne. Masteskuret var på det dspunkt fyldt med medlemmernes grej og vi blev derfor enige om, at når sæsonen var i gang og de fleste havde fået deres grej monteret på bådene, kunne han komme igen og lede e er sin bom. Ca. en måned e er, da der ikke var meget udstyr lbage i masteskuret, kom manden igen og e er et stykke d fandt han sin bom. Der var ingen navneseddel på bommen, men han var sikker på, at den var hans. Alle var glade og manden kunne sende bommen videre l den nye sønderjyske ejer. 3 Det var så den historie troede vi. Kort d e er ringede et bekymret klubmedlem og fortalte, at han ikke kunne finde sin bom i masteskuret. Der fulgte en del telefonsamtaler på kryds og tværs nogle i lidt for høje toner. Det endte dog med, at X kompenserede klubmedlemmet med en ny bom. Hvad kan vi så lære af sådan en historie? Selvfølgelig, at man skal mærke sit grej omhyggeligt, med navn, telefonnr. og bådnavn. Det vil være en god ide, af og l, at tjekke sit grej. Det kan jo ske, at navnesedler m.m. i kampens hede, om e eråret, falder af. Manillasedler er udmærkede, men sårbare mærkesedler. En strimmel hvid tesa-tape i lgi, med oplysningerne på, falder ikke af.

4 Sæt bogstaverne i en meningsfyldt rækkefølge - hvad står der så? a a g h i l m n n o o r s t v

5 Og husk så!!!!!! : P.g.a. pladsmangel og risikoen for korrosion skal alt happengut afmonteres masterne, inden de lægges på reolerne. Wirefald, der ikke kan afmonteres skal i plastposer. Master, der, mod forventning, ikke er afmonterede, men bare smidt på hylderne med vanter, sailingshorn, wirefald, antenner, m.m., bliver fly et ud i gården. 5 Så kan man lære det, kan man. En smedevirksomhed, Victor A/S, der i en periode har ha produk on i Ringvejen Maskinværksteds gamle lokaler, har udført en del udendørs metalslibearbejde. Derved er der blæst metalstøv ind over havnen, med e erfølgende skader på et endnu ukendt antal både l følge. Kommunen har været på inspek onsbesøg og firmaet har nu, ifølge kommunen, stoppet deres ak viteter i Sæby og har fly et produk onen l deres virksomhed i Frederikshavn. Et antal medlemmer af Sæby Motorbådelaug har konstateret skader på deres både. Firmaet er af undertegnede blevet gjort bekendt med, at der fra medlemmer af Sæby Sejlklub i samme forbindelse kan blive tale om krav om erstatning for nedfald af jernstøv på deres både. I lfælde af skader skal man henvende sig l firmaet. Sejlklubben har som sådan ikke noget med eventuelle skadessager at gøre, men bestyrelsen vil gerne, for at få overblik over, hvor mange af klubbens medlemmer, der er berørt af problemet, at man sender en mail l formanden, hvis man har fået skader, som man mener, er erstatningsbere get.

6 6 Ja, vi andre må jo i masten Fra EM for 49er i Aarhus Nordhavn.

7 Frederikshavn Boligforening har rørt i gryden og fly et lidt rundt på boligklodserne i kanalbyen. Det ændrer ikke ved, at betonbyggeri af denne art ikke hører hjemme på en havn. Det ændrer heller ikke ved, at etage-betonbyggeri aldrig kan få et mari mt præg, og det ændrer ikke ved, at betonbyggeri al d er i fare for at blive l morgendagens slum. Se mere på boligforeningens hjemmeside. Genlæs formanden har ordet i klubblad nr Udover montering af en enkelt tagsten og en udlu ningshæ e er der for nærværende ingen presserende vedligeholdsarbejde på vores bygninger, så derfor er der ingen arbejdsweekend i år. Dog skulle du få lyst l at svinge en kost i gården og i masteskuret, eller gi en gang rengøring i klubhuset, er du al d mere end velkommen. 7 Hvis du har gode ideer l vinterak viteter, er du velkommen l at videregive dem l et bestyrelsesmedlem. Eventuelle vinterarrangementer starter e er nytår. Mere om det i decemberklubbladet. Husk standernedhal og sla est d. 2. november. P.b.v. Erik Bach

8 Nyt fra 57 o N - 10 o Ø Sæby havn, sommeren Så er højsæsonen ovre. Som så mange gange før spørger folk os om ikke det har været rekordår i år. Det har det ikke. Det ser ud l vi lander lige under sidste år som var ca Egentlig ok, når vi tænker på at sidste år bød os en lille fremgang i forhold l året før på godt 5%. Mange andre havne havde sidste år en lbagegang på mellem 10 og 30 %. Med hensyn l faste pladser, så har vi lige nu 15 ledige. Det er en forbedring i forhold l først på sæsonen, hvor vi havde 27 pladser. Den 26. juni vedtog byrådet at havnen kunne låne godt 1 mill. l forbedring af elsystemet på havnen. Baggrunden for de e er dels at man i en havn af Sæbys kaliber bør kunne levere el l alle. På broerne ville det sige at der skulle investeres i det dobbelte antal s k. Sam dig var standerne ved at være gamle og havde mange funk onsfejl. En anden grund l at det koster 1 mill. er at havnen nu indfører brugerbetaling for strøm. For de fastes vedkommende kommer der så en reduk on i den årlige leje som skulle afspejle det normale forbrug gennemsnitsbåden har ha. Investeringen medfører så forhåbentlig at den kri- k der længe har været over at sejlere i havnen kan fråse i gra s el forstummer. Når sæsonen er slut begynder monteringsarbejdet og systemet kommer l at køre inden vinteren. For første gang har vi rådet helt over vær spladsen i sæsonen. Jeg synes det har vist sig at den er helt unik og rummer mange muligheder for ak vitetscentrum hen over sommeren. At pladsen omkranses på tre sider, er e er min mening med l at give

9 den det in me præg som gør den helt speciel. Jeg vil virkelig håbe der aldrig nogensinde bliver vedtaget nogle planer som gør den l parkeringsplads. Vi overvejer i øjeblikke om der kan vinteropbevares både på pladsen. Det ville i hvert fald kræve at man a alte en d hvor bådene kunne komme op og hvornår de senest skal være sat i vandet igen. Måske kunne man også tænke sig at pladsen blev overrislet om vinteren blev skøjtebane. ja ja, det var bare en tanke der smu e ned på papiret. Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) har planer om at arrangere en landsdækkende Havnens Dag l foråret. Arrangementet skal være en årlig lbagevendende begivenhed, hvor havnene viser hvilke muligheder der byder sig for fri ds- og frilu sliv. Den gennemsnitlige sejler, i dag, nærmer sig de 60. Der er for lille lgang af yngre mennesker. Selv om det i nuet giver mere plads l dem der er der, vil de på sigt betyde en udtørring af mulighederne for mari mt frilu sliv. Det er tanken at havnene skal sæ e alle sejl l. Invitere landets befolkning ned og se mulighederne eventuelt få prøvetur i motor- eller sejlbåd. Restauranter og forretninger skal være med, med gode lbud og havnekontoret skal vise muligheder for at få bådpladser. Det ville være kanon om der sam dig kunne fortælles om bosætningsmuligheder i kommunen. Vi håber at klubber og andre slu er op om ideen og er villige l at møde op og fortælle om deres oplevelser med beny else af havn og hav. 9 Her på slutningen af sæsonen, vil jeg sige at vi har hørt mange bemærkninger om Sæby Havn. Langt de fleste er posi ve. Det der er flest klager over er røde pladsskilte som viser pladsen er optaget. Det er træls, hvis pladsen rent fak sk er ledig i mange

10

11 dag. Hvis I vil vende skiltet på grøn når I sejler på ferie og eventuelt meddele os hvor længe I forventer at være væk, så skal vi gerne vende skiltet l rødt når I kommer hjem. Får vi det at vide dagen før hjemkomsten, kan vi endda informere dem der ligger på pladsen i god d og undgå sure mine. Mange gør det rig gt og jeg har indtryk af at det fungere. Vores bagagevogne er væk. Gennem de seneste år har vi fået stjålet 11 vogne. Der er nu en lbage. Det er en stor post når en vogn med navn på og i rus ri kvalitet koster kr. I skrivende stund har jeg ikke noget bud på hvordan vi får vognene l at blive i nærheden af Sæby Havn. Det var vist hvad der lige var i denne omgang Birger Isaksen 11 Havnefoged Sæby Havn Man skal ikke spænde riggen for hårdt!

12

13 Marsvin På min tur i år kom den gl. redaktør forbi Anholt ved 8- den om morgenen. Her fik jeg besøg af 2 marsvin, der fulgte mig i det meste af et par mer. De kom bagfra, tog lu ind lige bag ved Rosa, og svømmede op langs eller ind under båden. O e lagde de sig på siden, som om de ville se på mig - og det tror jeg også de ville. Fantas sk underholdene og man kommer l at føle et lknytningsforhold l dem - selv om det måske er noget, vi bilder os ind? En opringning l Fjord og Bælt i Kerteminde gav disse facts : De er sky og vil forsvinde, hvis man hopper i vandet l dem, og det er usædvanligt, at de følger en båd og kikker på besætningen, som den gl. redaktør var ude for. Men de kan finde på at følge med, når besætningen går rundt på båden. Delfiner (Marsvin er ikke Delfiner) er mere nysgerrige og interesserede i kontakt. De ånder hvert halve - trekvarte minut, men kan forblive neddykket i 5-6 minu er. Ilten føres ud l og lagres i musklerne i modsætning l hos mennesker, hvor det bliver i blodet. Det mindsker problemet med dykkersyge hos hvaler og er årsag l det mørkerøde kød. 13 Der er en stor bestand fra Storebæltsbroen, nord om Fyn og ned l Lillebælt. Bestanden er adskilt fra en nordligere bestand, der har forbindelse l marsvin i Nordsøen. Det er svært at optælle præcist, hvor mange Marsvin, der er i danske farvande, men ca. : 1994 : , 2005 : , 2012 : Årsag l faldet fra 1994 l 2005 kan være bifangst, men det virker, som om de har nogle faste lholdssteder - hotspots - hvor de holder l, og at de fly er mellem dem. Muligvis for at følge fiskene. Marsvin er de eneste hvaler i DK, kun Hvidnæse er så fast en gæst, at den kunne betragtes som lhørende den danske fauna. Der foretages mærkning af Marsvin for at følge dem og få et indtryk af bestandens størrelse og der er udlagt bøjer i Storebælt med ly eudstyr, der skal opfange Marsvinenes lyde. Tak l Tue Larsen fra Fjord og Bælt.

14

15

16 16 Alf Eriksson i salonen på Anne-Marie

17 Gæster i havnen Anne-Marie af Råå. Foto udlånt af Alf Eriksson. 17 I starten af august - pensionisternes måned - havde vi besøg af en stor båd, der lignede en Colin Archer. Den gamle redaktør tog mod l sig og aflagde Anne-Marie af Råå et besøg. Råå er en fiskerby, der i dag er en bydel i Helsingborg. Her bor Alf og Eva Eriksson, der flere gange har besøgt Sæby. I dag er de pensionister og deler sejlersæsonen op i 2 dele, en forårsdel i maj og juni og en e erårsdel i august og undgår på den måde de hek ske uger med overfyldte havne med en stor 40 fods båd med bovspryd.

18 Alf og Eva havde drømt om en Colin Archer i mange år, men enten var de for dyre eller i for dårlig stand. De startede med en 8 meter spidsga er og fik dere er en ombygget lodsbåd på 10m fra Anne-Marie er bygget i glasfiber som en kopi af Colins Archers Svolvær fra 1897, der i sin d som rednings- og lodsbåd reddede 70 mennesker og assisterede 1061 fartøjer. Den blev bygget i Randesund ved Kris anssand i fra 1991/92 l Den svenske ejer, der selv var bådbygger, boede det sidste år med sin kone i byen og deltog i byggeriet. Det var meningen, at parret skulle på verdensomsejling, men hustruen blev syg og planerne opgivet. Der blev bygget 10 både i Randesund og Anne-Marie er den sidste. 18 Den er noget anderledes indre et end Svolvær. Den har rullejager og et vindror, hvor vindfanen er ersta et af en moderne selvstyrer. Der er selvfølgelig kortplo er og radar og i de snævre havne i vore dage er en bovpropel uundværlig i en 40 fods tung, langkølet båd. Nedgangstrappen i Anne- Marie. På den hvide væg kan man se mærker, der viser, at det kun lige akkurat er muligt at få den store motor op.

19 Selvstyrersystemet på Anne-Marie Der er en overbygning og et stort cockpit og under dæk en stor agterkahyt, en fantas sk flot salon og et forrum med 2 køjer. I alt kan 6 overna e. Kabyssen er velforsynet med ovn, køle- og fryseskab og i styrbord side er et stort kortbord. Der er 700 liter vand og olie, samt en separat lysmaskine. Hovedmotoren er en 80 hk Perkins diesel. 19 Så båden er velegnet l langture og den har da også sejlet Danmark tyndt - flere gange i Sæby - besøgt Polen, Holland og Tyskland, samt besejlet Vestlandet og Telemarkskanalen i Norge. I år har Alf og Eva besøgt Bornholm i foråret og på e erårsturen har de besøgt bl.a. Gilleleje og Ebelto. Nu skal de l Skagen, have besøg af børn og børnebørn og så langsomt hjemover langs svenskekysten.

20 Standernedhal For medlemmer af Sæby Sejlklub Kom til standernedhal d. 2. november kl Efter standernedhal er der sædvanen tro kaffe, blødt brød og en lille en til halsen. Ingen tilmelding til standernedhal. Bare mød op. Husk Slat-fest om aftenen Lørdag den 2. november kl i Sæby Sejlklub For medlemmer med ægtefælle/ledsager. Kom og afslut sæsonen sammen med gode sejlervenner. Hiv båd-grillen ud af båden og tag den med til klubhuset. Tag dit eget mad og drikkelse med. Tilmelding ikke nødvendig. Bare mød op.

21

22

23 Semestersegling Ejeren af Anne-Marie, Alf Eriksson, var i mange år redaktør af Roderbladet, medlemsorgan for Råå Helsingborg Segelsällskab, og stod for et jubilæumsskrig, da klubben havde 100 års jubilæum i Herfra har vi fået lov <l at bringe en charmerende turberetning fra begyndelsen af forrige århundrede. Utdrag ur»latonas» loggbok. Semestersegling! Det ordet har all<d tyckts mig innefala det härligaste som en sommar kan bjuda. 23

24 E behagligt glidande från hamn ll hamn från brygga ll brygga med all d nya scenerier, alltjämt nya anleten, ständig växling, och över all ens färd lyser solen, sommarens varma sol, som giver va net metallisk glans och gör seglen vita som snö. Man bara dåsar och slöar i denna härliga sol. Gör inte e skapat grand annat än njuter livet i fulla drag. När a onen nalkas, ligger man på däcket och ser, huru skyarna bliva röda av den nedgående solen och huru det sommarljus, som kallas na, sänker sig ned över»latona» så sakta, så y erligt sakta och varsamt, a man knappast märker, a det kommit, förrän man med ens upptäcker, a den förgyllda knappen på toppmasten icke längre är synbar. En sådan sommarkväll kan det dröja länge, innan man går ll kojs. Dagvinden mojnar ut och dör, och»latona» blir e lekverk för ström och dyning. Seglen slå allt e er dyningens gungning, och mannen vid rodret känner sig överflödig. Då går en man ned under däck och träffar förberedelser ll a onskaffningen. Knivarnes slammer från penteriet blandar sig snart med suset från det tända fotogénköket, och genom den öppnade förluckan tränger en ap tretande do av brynt lök och smör. Genom samma lucka kryper en man upp på däck med e stort pappersomvirat paket i ena handen och en öppen kniv i den andra. Det är sillspickaren, mannen, som ger oss den härliga silltuggan ll snapsen. 24 Det mörka mahognybordet, vars hopfällande försvåres därav, a det ena mässingsgångjärnet är sönder, tages upp och lägges tvärs över si rummet och allt e er som a onvardens olika beståndsdelar hinna llredas, dukas bordet. Med aldrig felande ap t göres så genom konsum on rent bord, vare er kaffekannan langas upp ur salongen, ångande het, i sällskap med en flaska av vår specielle vän Meukows utmärkta cognac. Eller kanhända det är en stor dag, så a vår vän Cederlund får komma ll heders. Så si a vi där och kallprata i sommarkvällens ljumma lu, medan cigarre ernas rök svagt opalfärgad s ger mot skyn, och kaffedo en ångar från kopparna.

25 Fyrarnes blänk bliva alltmer och mer märkbara e er hand som mörkret tätnar. Kvällen s ger framåt, övergår snart i na, och då hava vi åter vind. Landbrisen stryker nyväckt fram över va net, fyller seglen och kommer oss a gå över stäv. Rorsmannen börjar åter visa sig interesserad för si värv, och kvällens kock får brå a plocka undan servisen. Ty»Latona» har borjat kränga. Med landbrisen följa do er av nyslaget hö och vällukter från allehanda sorters flora, som vi veta växa i skogarnes skrymslen och kring stugornas knutar långt därborta, där en blå strimma anger land. I djupa drag inandas vi skogarnas friska, något tunga lu och lyss ll va nets plask kring stäven, när»latona» skär sig sin väg därigenom med accompagnement av»lill-latona», som lus gt guppar e er i sin tågända under e ideligt pja er från sjön, då den slår mot de klinkbyggda_bordens tvära kanter. Men na en är icke långt liden än. Än äro semesterglada mänskor i rörelse på piren, när vi gå in i hamnen. På dess y ersta spets si a de och svärma och ägna måhända blo en flyk g blick åt vår insegling, när vi med alla klutar ll sakta och majestä skt runda nocken för a strax e eråt låta ankaret gå med rasslande ka ng. Vi bärga segel och gå i land. Det är dans på badhotellet. Toner med dansmusikens lä a rytm nå vårt öra och säger oss de a. Vi följa tonernas lockljud, och från na ens skymning träda vi in i salens skarpa belysning. Vi se glada flickansikten le mot oss, vi höra de smekande tonerna, och vi dansa, dansa..... Nästa morgon strålar åter sommarens klara sol över våra huvuden, och blåser sommarbrisen över va net. Då lämna vi hamnen och styra ll nästa hamn, för a se andra anleten och känna andra kvinnor vila i våra armar under dansmusikens egande rytm. 25 Gunnar Carlsson.

26 Diverse Alf Eriksson var så venlig at give Sæby Sejlklub et eksemplar af Råå Helsingborg Segelsällskabs jubilæumsskri. Klubben er en sammenlægning af Helsingborgs Segelsällskab og Råå Båtklubb i Helsingborg Segelsällskab er s et i 1911 og den sammenlagte klub kunne således fejre 100 jubilæum i Sam dig fik vi et eksemplar af Roderbladet. Skri et kan ses i klubhuset. Lørdag den 31. august a older klubben sin årlige Fyrbåkesejlads. Vi håber på godt vejr og mange deltagere. Tilmelding l Lennart Pedersen på eller senest onsdag d. 28. kl. 22:00. I forbindelse med Fyrbåkesejladsen har Frederikshavn Sejlklub lejet sig ind i vores klubhus. Det er vist noget med gris. Arrangementet er også for medlemmer af Sæby Sejlklub. Alder ingen hindring. På hjemvejen fra sommerturen fik den gamle redaktør brug for hjælp i Grenå. Et fokkeskøde røg i vandet og gik i skruen med momentant motorstop l følge. Vinden førte båden ind mod enden af en bro, men det lykkedes at få Rosa l at glide ned langs broen og få en bådshage i et øje. Og så hang redaktøren dér og kunne ikke gøre andet end at holde fast, ind l et ældre tysk ægtepar kom l undsætning. Den venlige tyske sejler var 78! Strandby Lystbådehavn har i år ha ca. 340 gæster. De fleste af de 136 pladser, der blev indre et i 2009, er solgt. 26 Kan du ikke undvære at komme på interne et i ferien, og sejler du i hele Norden, er der en udbyder, der giver god trådløs dækning i hele Norden i et enkelt abonnement. Det er Net 1, der har opbygget et landsdækkende CDMA netværk i Danmark, Sverige og Norge på en 450 MHz frekvens. Fordelen ved et CDMA netværk frem for GSM og UMTS netværk er, at det har en længere rækkevidde. De e betyder, at Net 1 kan lbyde dækning på steder, som er svært lgængelige, i kuperet terræn, i yderområder og på vandet, hvilket de store operatører har svært ved. Du kan læse mere på

27 Biltlf

28

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2014 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Ole Pedersen, formand 51781403 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 2-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Bestyrelse og afdelinger

Bestyrelse og afdelinger NR. 4-2013 Bestyrelse og afdelinger Havnen 9, 9300 Sæby www.saeby-sejlklub.dk Bestyrelsen: Erik Bach, formand 24866656 Michael Madsen, næs ormand 30920819 Jørn Sørensen, kasserer 61330127 Leif Olesen,

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Nyhedsbrev. Arrangementskalender. Nr. 25 8. årgang april 2010

Nyhedsbrev. Arrangementskalender. Nr. 25 8. årgang april 2010 Arrangementskalender Forårsridetur v/rebildhus, Rold skov, 11. april kl. 11.00 Tilmelding til Torben Simonsen, tlf. 29 60 88 73. eller Helle Frank Skall, tlf. 32 16 69 11. Pinseridetur i Dollerup Bakker,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Da oldefar var ung og ØSF blev født

Da oldefar var ung og ØSF blev født Ø s t S j æ l l a n d s F l y v e k l u b 1 9 6 9 Da oldefar var ung og ØSF blev født Da oldefar var ung og ØSF blev født Opgavegiver Beton Henning (Henning Pedersen) Bidragsydere Morten Mede (Morten Voss)

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

Få Brevkassens svar på hvorfor Nicki er så høj

Få Brevkassens svar på hvorfor Nicki er så høj Å rgang 36, 3. udgave - oktober 2014 Få Brevkassens svar på hvorfor Nicki er så høj Mød damesidens to nye håb Anmeldelse af spisesteder i Viby - en dramatisk oplevelse! Læs et portræt af æresmedlemmet

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang 23. juni Sankthansaften i AR 20.-22. juni Aalborg Regattaen BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058 9603 Formand@ AalborgRoklub.dk

Læs mere

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen

TIDENDE Nr. 4 / 2007. Nyhedsbrev fra Tangoforeningen TANGO TIDENDE Nr. 4 / 2007 Nyhedsbrev fra Tangoforeningen Har du noget at berette om tango, så skriv til Tango Tidende. Det kan være en artikel, en rejsebeskrivelse, nogle betragtninger, et godt billede

Læs mere