Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,"

Transkript

1 DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra DONG Energy Eldistribution A/S (herefter DEE) om forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge idriftsættelse af nyudstykninger i , jf. bekendtgørelse nr. 1520/2004 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 ), nr af 24. november 2010 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 ) og bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 ). Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web DEE har i årene foretaget 4 nyudstykninger. Ørestaden Etablering af 19,5 km 10 kv-kabelforbindelse, 11,2 km 0,4 kvkabelforbindelse, 26 kabelskabe, 28 netstationer, 1 stk. 10 kv kabelfelt, en 50/10 kv transformer og målere. Anlægget er idriftsat i perioden Teglværkshavnen Etablering af 5,7 km 10 kv-kabelforbindelse, 4,3 km 0,4 kvkabelforbindelse, 76 kabelskabe, 11 netstationer og målere. Anlægget er idriftsat i perioden Kalvebod Brygge Etablering af 1,4 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,3 km 0,4 kvkabelforbindelse, 4 kabelskabe, 8 netstationer og 386 målere. Anlægget er idriftsat i perioden Refshaleøen Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, 2 kabelskabe, 4 netstationer og 9 målere. Anlægget er idriftsat i 2008.

2 2/16 Afgørelse i sag 12/05700 På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingsafsnittet træffer Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om, at DONG Energy Eldistribution A/S anlægsinvesteringer, som er nyudstykninger på Ørestaden og Kalvebod Brygge, er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra c, indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 2, nr. 18, litra a og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 19, litra a. Sekretariatet for Energitilsynet finder derfor, at anlægsprojekterne i Ørestaden og Kalvebod Brygge kvalificerer til forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/ , stk. 1, nr. 1, indtægtsrammebekendtgørelse 1294/ , stk. 1 og indtægtsrammebekendtgørelse 335/ , stk. 1. Sekretariatet forhøjer derfor DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 2, kolonne 4, i denne afgørelse, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 15 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy Eldistribution A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding 1, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog fortolkning af 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og Energitilsynet Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, 3 ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 29, stk. 3. Sagsforløb, sag nr. 12/05700 DEE har ved mail af 17. januar 2012 ansøgt om forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af, at virksomheden har idriftsat nye anlægsinvestering, som er 4 nyudstykninger i år Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy Eldistribution A/S foretages i 2016, hvormed forhøjelserne for kan opkræves indtil udgangen af Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat). 3 Såfremt den næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy Eldistribution A/S sker i 2016, kan forhøjelserne for 2016 dermed opkræves indtil udgangen af 2018, forhøjelserne for 2017 kan opkræves indtil udgangen af 2019, osv.

3 3/16 DEE har i sin ansøgning samt i mail af 3. februar 2015 oplyst anlægssum, demonteringsomkostninger og kassationsværdi af anlægsinvesteringerne, jf. tabel 1. Tabel 1: Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo Teglværks Kalvebod Ørestaden Refshaleøen -havnen Brygge Tidspunkt for idriftsættelse Anlægssum (kr.) Demonteringsomkostninger (kr.) Kassationsværdi (kr.) Kilde: DONG Energy Eldistribution A/S DEE har i sin ansøgning oplyst, at virksomheden har anvendt Dansk Energis gennemsnitlige forbrugsprofil for lejlighed uden elvarme til at estimere stigningen i den leverede mængde kwh som følge af investeringerne. DEE har i mail af den 25. marts 2013 oplyst, at der i forbindelse med nyudstykningsprojekterne ikke har været foretaget samgravning med tredjemand eller koncernforbundet selskab. I mail af 19. maj 2015 har virksomheden endvidere oplyst, at der ikke har været samgravning med reinvesteringer i nettet. DEE har ved mail den 18. november 2015 tilbagetrukket sin ansøgning om indtægtsrammeforhøjelse som følge af nyudstykningen på Teglværkshavnen, hvorfor sekretariatet ikke behandler denne del yderligere. I mail af 9. december 2015 har DEE oplyst, at projektet på Refshaleøen har forbindelse til et endnu ikke ansøgt nyudstykning på Magrethehaven. Sekretariatet aftalte herefter med DEE at behandle ansøgningen om Refshaleøen sammen med Magrethehaven, når sekretariatet modtog en ansøgning fra DEE. Derfor behandler sekretariatet ikke projektet på Refshaleøen yderligere i denne afgørelse. Høring Sekretariatet for Energitilsynet har den 26. november 2015 sendt afgørelsen i høring hos DEE med en 14-dages høringsfrist. Den 14. december 2015 sendte sekretariatet et revideret udkast i høring med høringsfrist den 18. december. DEE har ved mail den 21. december 2015 oplyst, at virksomheden ikke har bemærkninger til udkastet. Lovgrundlag Det relevante lovgrundlag fremgår af bilag 1.

4 4/16 Sekretariatets begrundelse DEE har ansøgt om indtægtsrammeforhøjelse for tre anlægsprojekter Ørestaden og Kalvebod Brygge der er idriftsat i perioden DEE har ansøgt om at få forhøjet reguleringsprisen efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 15, stk. 1, under henvisning til 2, nr. 19, litra a. I det følgende vil sekretariatet vurdere de fire anlægsinvesteringer særskilt. Ørestaden DEE har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris under henvisning til, at virksomheden har idriftsat et nyudstykningsprojekt på Ørestaden. DEE har ansøgt om at få projektet på Ørestaden godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/ , stk. 1, der henviser til 2, nr. 19, der bl.a. finder, at nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne er nødvendige nyinvesteringer. Herved er investeringer i helt nye forsyningsområder nødvendige nyinvesteringer, jf. 2, nr. 19, litra a. DEE oplyst, at virksomhedens anlægsinvestering i Ørestaden er idriftsat i perioden DEE har ikke indsendt dokumentation for, at der er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008 for de projekter på Ørestaden, der er idriftsat efter den 8. oktober Derfor behandles projekterne idriftsat i perioden frem til d. 8. oktober 2008 efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra c, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 33, stk. 8, mens projekterne idriftsat i perioden fra d. 8. oktober 2008 frem til d. 31. december 2010 behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 2, nr. 18, litra a, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 33, stk. 4, og projektet idriftsat i 2011 behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 19, litra a, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 33, stk. 1. DEE har oplyst, at anlægsinvesteringen består af nyudstykninger på Ørestaden. DEE har i sin ansøgning til sekretariatet yderligere oplyst, at virksomheden primært har etableret elanlæg til boligkarréer i områderne Ørestad City Center, Ørestad Nord og Ørestad Syd. Samlet har DEE idriftsat målere i Ørestaden. Henset til antallet af idriftsatte parceller vurderer sekretariatet, at der er tale om et helt nyt forsyningsområde etableret i forbindelse med et større byudviklingsprojekt. Sekretariatet finder derfor, at DEE s anlægsinvestering på Ørestaden er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra c, indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 2, nr. 18, litra a, og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 2, nr. 19, litra a. Anlægsprojektet kvalificerer derfor til forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 1, nr. 1, indtægts-

5 5/16 rammebekendtgørelse 1294/2010, 15, stk. 1 og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 15, stk. 1. Sekretariatet forhøjer på den baggrund DEE s reguleringspris med de angivne forhøjelser i tabel 7 i bilag 2. Der findes eksempler på udregning af forhøjelse af DEE s reguleringspris i afsnittet Stigning i Indtægtsrammen. Kalvebod Brygge DEE har ansøgt om forhøjelse af virksomhedens reguleringspris under henvisning til, at virksomheden har idriftsat et nyudstykningsprojekt på Kalvebod Brygge. DEE har ansøgt om at få projektet på Kalvebod Brygge godkendt som en nødvendig nyinvestering efter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 15, stk. 1, der henviser til 2, nr. 19, der bl.a. finder, at nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne er nødvendige nyinvesteringer. Herved er investeringer i helt nye forsyningsområder nødvendige nyinvesteringer, jf. 2, nr. 19, litra a. DEE har oplyst, at anlægsinvesteringen ved Kalvebod Brygge er idriftsat i perioden DEE har ikke indsendt dokumentation for, at der er foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008 for de projekter ved Kalvebod Brygge, der er idriftsat efter den 8. oktober Derfor behandles projekterne idriftsat i perioden frem til d. 8. oktober 2008 efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra c, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 33, stk. 8, mens projekterne idriftsat i perioden fra d. 8. oktober 2008 frem til d. 31. december 2010 behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 2, nr. 18, litra a, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/ , stk. 4. DEE har oplyst, at anlægsinvesteringen består af nyudstykninger på Kalvebod Brygge, og at der i forbindelse med virksomhedens anlægsinvestering i områderne ved Kalvebod Brygge, Fisketorvet og Rigsrevisionen er opført en række boligkarréer. DEE har endvidere oplyst, at der samlet er idriftsat 386 målere. Grundet antallet af idriftsatte målere vurderer sekretariatet, at der er tale om et helt nyt forsyningsområde etableret i forbindelse med et større byudviklingsprojekt. Sekretariatet finder derfor, at DEE s anlægsinvestering på Kalvebod Brygge er en nødvendig nyinvestering, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra c og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 2, nr. 18, litra a. Anlægsprojektet kvalificerer derfor til forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 1, nr. 1, og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 15, stk. 1. Sekretariatet forhøjer på den baggrund DEE s reguleringspris med de angivne forhøjelser i tabel 11 i bilag 2. Der findes eksempler på udregning af forhøjelse af DEE s reguleringspris i afsnittet Stigning i Indtægtsrammen.

6 6/16 Samlet vurdering Sammenfattende finder sekretariatet, at DEE s anlægsinvesteringer, der består af nyudstykninger i Ørestaden samt Kalvebod Brygge er nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 2, nr. 13, litra c, 1294/2010, 2, nr. 18, litra a og 335/2011, 2, nr. 19, litra a, som medfører en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 1, nr. 1, indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 15, stk. 1 og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 15, stk. 1. Stigning i indtægtsramme Sekretariatet bemærker, at der ikke er idriftsat målere for alle de år, hvor der er afholdt udgifter og idriftsat anlæg. Sekretariatet betragter dog DEE s anlægsinvesteringer på Ørestaden og Kalvebod Brygge som samlede projekter, der beregnes ved en sum af de beregnede forhøjelser i de økonomiske modeller gældende for alle årene. I det følgende gennemgås to regneeksempler for den tilladte stigning i DEE s indtægtsramme som følge af idriftsættelsen af nødvendige nyinvesteringer. Da udregningsmetoderne og vedlagte økonomiske modeller er forskellige i forhold til, om indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 anvendes eller om indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 anvendes, gennemgår sekretariatet to regneeksempler; et hvor indtægtsrammebekendtgørelse. 1520/2004 anvendes og et hvor indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 anvendes. Udregninger til bestemmelse af tilladte stigninger i DEE s indtægtsramme som følge af nyudstykningen på Ørestaden i 2005 I det følgende beregner sekretariatet DEE s tilladte indtægtsrammeforhøjelse i år 2005 som følge af anlægsinvesteringen i Ørestaden. Den nødvendige nyinvestering forrentes over hele investeringens levetid med den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint. Sekretariatet benytter gennemsnittet af den lange byggeobligationsrente for det år, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat. Sekretariatet har beregnet den tilladte forrentningssats for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2005 til 5,37 pct. Den årlige forhøjelse af DEE s indtægtsramme som følge af den nødvendige nyinvestering består af afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæssige anlægssaldo: Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger nutidsværdi af sparede driftsomkostninger nutidsværdi af nye indtægter + nutidsværdi af nye driftsomkostninger Reg. anlægssaldo = kr kr. 0 - kr. 0 - kr kr

7 7/16 Reg. anlægssaldo = kr Virksomheden har oplyst, at der forventes en stigning i den leverede mængde el, der fører til nye indtægter. Sekretariatet har anvendt DEE Citys reguleringspris i 2005 til udregningerne af nutidsværdien af nye indtægter. Derudover har der ikke været foretaget demontering af eksisterende anlæg og derfor er både demonteringsomkostningerne og nutidsværdien af de sparede driftsomkostninger kr. 0. Nutidsværdien af de nye driftsomkostninger på kr er beregnet ud fra en standardiseret værdi for de pågældende typer anlægsaktiv. Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrreårige levetid. Den årlige afskrivning er dermed: Årlig afskrivning = Reg. anlægssaldo / 40 år = kr / 40 = kr Da den 1. december 2005 er oplyst som idriftsættelsesdato, får DEE forrentning af investeringen for 1 måned af reguleringsåret Indtægtsrammen for 2005 forhøjes således med forrentning for (1/12) af året samt hele den årlige afskrivning. Årlig forrentning 2005 = 0,0537 * kr = kr Δindtægtsramme 2005 = (1/12)(årlig forrentning) + afskrivning = (1/12)(kr ) + kr = kr kr = kr For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen og afskrivningen for hele året. Den årlige afskrivning og forrentning for investeringens levetid fremgår af kolonne 2 og 3 i tabel 1 i bilag 2. For årene 2006 og 2007 for investeringen i Ørestaden har Sekretariatet for Energitilsynet foretaget samme beregninger. Den årlige forrentning og afskrivning samt driftsomkostninger for hvert års investeringer fremgår af kolonne 2 og 3 i tabel 2 og 3 i bilag 2. Samtidig har sekretariatet for investeringerne på Kalvebod Brygge i år 2006 foretaget samme beregninger. Den årlige forrentning og afskrivning samt driftsomkostninger for hvert års investeringer fremgår af kolonne 2 og 3 i tabel 8 i bilag 2.

8 8/16 Udregninger til bestemmelse af tilladte stigninger i DEE s indtægtsramme som følge af nyudstykningen på Ørestaden i 2009 Den nødvendige nyinvestering skal over hele investeringens levetid kunne forrentes med den maksimalt tilladte forrentningssats for idriftsættelsestidspunktet. Sekretariatet benytter forrentningssatsen for den måned, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat. 4 DEE har oplyst den samlede idriftsættelsesdato som den 1. juni 2009, og sekretariatet har beregnet den tilladte forrentningssats for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i juni 2009 til 6,50 pct. En del af den årlige forhøjelse af DEE s indtægtsramme som følge af den nødvendige nyinvestering er afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæssige anlægssaldo, jf. 15, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Den reguleringsmæssige anlægssaldo beregnes, jf. afsnittet Lovgrundlag : Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger kassationsværdi nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger Reg. anlægssaldo = kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 Reg. anlægssaldo = kr Da DEE ikke har demonterede anlæg, er der for investeringen i Ørestaden i 2009 hverken demonteringsomkostninger, kassationsværdi eller sparede levetidsforlængende omkostninger. Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrreårige levetid. Årlig afskrivning 2009 = (Anlægssum + demonteringsomkostninger kassationsværdi nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger)(1/40) Årlig afskrivning 2009 = (kr kr. 0 kr. 0 kr. 0)(1/40) Årlig afskrivning 2009 = kr Da den 1. juni 2009 er oplyst som idriftsættelsesdato, får DEE mulighed for at opnå forrentning af investeringen for syv måneder af reguleringsåret Indtægtsrammen for 2009 forhøjes således med forrentning for (7/12) af året samt hele den årlige afskrivning: Årlig forrentning 2009 = 0,0650 * kr = kr Δindtægtsramme 2009 = (7/12)forrentning + afskrivning + løbende nettoomkostninger 4 Konkret benyttes den 15. i en måned som skæringsdato for hvilken måned, der benyttes som idriftsættelsesmåned.

9 9/16 Δindtægtsramme 2009 = (7/12)(kr ) + kr løbende nettoomkostninger Δindtægtsramme 2009 = kr løbende nettoomkostninger For de resterende 39 år får virksomheden hvert år forrentningen for hele året samt den årlige afskrivning. Summen af de årlige afskrivninger og forrentninger for investeringens levetid fremgår af kolonne 2 i tabel 4, bilag 2. Ud over den årlige afskrivning og forrentning, skal den årlige forhøjelse af indtægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger. Disse består af nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkostninger på det demonterede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den nødvendige nyinvestering, jf. 15, stk. 1 og 5, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010: Løbende nettoomkostninger = nye driftsomkostninger sparede driftsomkostninger nye indtægter Størrelserne af nye og sparede driftsomkostninger bliver beregnet af sekretariatet på baggrund af standardiserede værdier af driftsomkostninger for de typer af nye og demonterede anlæg, som DEE har oplyst. DEE har i ansøgningen oplyst, at virksomheden ikke har nogen nye indtægter som følge af investeringen på Ørestaden i Det skal dog bemærkes, at for flere af DEE s investeringer, der bliver behandlet i denne afgørelse, er der realiseret nye indtægter for virksomheden. Da investeringen i gennemsnit har været idriftsat i syv måneder af 2009, er det alene de løbende nettoomkostninger for denne periode, der er inkluderet i indtægtsrammeforhøjelsen for 2009: Løbende nettoomkostninger 2009 = (7/12)(nye driftsomkostninger sparede driftsomkostninger nye indtægter) Løbende nettoomkostninger 2009 = (7/12)(kr kr. 0 kr. 0) Løbende nettoomkostninger 2009 = kr Et estimat af de årlige nettoværdier af de løbende omkostninger kan ses i kolonne 3 i tabel 4, bilag 2. For årene 2010 og 2011 for investeringen i Ørestaden har Sekretariatet for Energitilsynet foretaget samme beregninger. Den årlige forrentning og afskrivning samt driftsomkostninger for hvert års investeringer fremgår af kolonne 2 og 3 i tabel 5 og 6, bilag 2. Samtidig har sekretariatet for investeringerne på Kalvebod Brygge i årene 2009 og 2010 foretaget samme beregninger. Den årlige forrentning og afskrivning samt driftsomkostninger for hvert års investeringer fremgår af kolonne 2 og 3 i tabel 9 og 10, bilag 2.

10 Samlede forhøjelser I den følgende tabel 2 fremgår de samlede forhøjelser af DEE s indtægtsramme som følge af idriftsættelsen af de nødvendige nyinvesteringer. De separate forhøjelser for hvert år for henholdsvis investeringen i Ørestaden og Kalvebod Brygge fremgår af bilag 2 til denne afgørelse. 10/16

11 11/16 Tabel 2. Samlede estimater af tilladte årlig stigninger i selskabets indtægtsramme set i forhold til den oprindelige indtægtsramme ( ) År Ørestaden Kalvebod Brygge Samlet forhøjelse *De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2005 til og med 2015 og estimeret for 2016 og fremefter. Kilde: Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet.

12 12/16 Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy Eldistribution A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog fortolkning af 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, 29, stk. 3. Årlige forhøjelser af selskabets reguleringspris Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige forhøjelser i selskabets reguleringspris for et givent år på følgende måde: Δreguleringspris = Δindtægtsramme / leveret mængde el Den tilladte stigning i selskabets reguleringspris for et givent år er givet ved den tilladte forhøjelse af selskabets indtægtsramme for det pågældende år divideret med selskabets leverede mængde el. Beregningerne for virksomhedens tilladte stigning i reguleringsprisen i baserer sig på den leverede mængde for DEE City Net. Fra og med 2009 baserer beregningen sig på DEE s oplyste leverede mængde, da DEE City Net herfra er fusioneret med DONG Energy Frederiksberg Elnet A/S og DONG Energy Nord Elnet A/S med DEE som den fortsættende virksomhed. De faktisk leverede mængder el for fremgår af tabel 3. Tabel 3. Leveret mængde el År Leveret mængde el (kwh) Kilde: DONG Energy Eldistribution A/S. For har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i selskabets reguleringspris til:

13 13/16 Δreguleringspris 2005 = (kr / kwh)*100 = 0,008 øre/kwh Δreguleringspris 2006 = (kr / kwh)*100 = 0,054 øre/kwh Δreguleringspris 2007 = (kr / kwh)*100 = 0,107 øre/kwh Δreguleringspris 2008 = (kr / kwh)*100 = 0,094 øre/kwh Δreguleringspris 2009 = (kr / kwh)*100 = 0,035 øre/kwh Δreguleringspris 2010 = (kr / kwh)*100 = 0,041 øre/kwh Δreguleringspris 2011 = (kr / kwh)*100 = 0,044 øre/kwh Δreguleringspris 2012 = (kr / kwh)*100 = 0,042 øre/kwh Δreguleringspris 2013 = (kr / kwh)*100 = 0,042 øre/kwh Δreguleringspris 2014 = (kr / kwh)*100 = 0,041 øre/kwh Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i selskabets reguleringspris til 0,008 øre/kwh i 2005, 0,054 øre/kwh i 2006, 0,107 øre/kwh i 2007, 0,094 øre/kwh i 2008, 0,035 øre/kwh i 2009, 0,041 øre/kwh i 2010, 0,044 øre/kwh i 2011, 0,042 øre/kwh i 2012, 0,042 øre/kwh i 2013 og 0,041 øre/kwh i 2014.

14 14/16 Tabel 4. Estimater af tilladte stigninger i reguleringsprisen ( ) År Tilladt stigning i indtægtsrammen (kr.)* Tilladt stigning i reguleringsprisen (øre/kwh)** , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,007 Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. *De tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2005 til og med 2015 og estimeret for 2016 og fremefter. **De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelig for 2005 til og med 2014 og estimeret for 2015 og fremefter.

15 15/16 Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i tabel 4, således at de tilladte forøgelser i selskabets reguleringspris følger udviklingen i selskabets faktisk leverede mængde el og prisudviklingen i løbende nettoomkostninger for perioden Afsluttende bemærkninger Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af DEE indsendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at DEE ikke har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart i forbindelse med omtalte nødvendige nyinvesteringer, der ikke er oplyst i forbindelse med ansøgningerne og fratrukket anlægssummerne. Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er fratrukket anlægssummerne, bortfalder denne afgørelse. Sekretariatet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden kommer til at bidrage til finansieringen af projekterne, skal dette dokumenteres over for sekretariatet, så beløbene i afgørelsen kan korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfalde. Såfremt afgørelsen bortfalder, kan DEE indgive en ny ansøgning om forhøjelse af selskabets indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal DEE skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret.

16 16/16 Klagevejledning Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf: Fax: Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, under menuen "Klagebehandling". På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser Med venlig hilsen Kirstine Brejning Skygebjerg Fuldmægtig Tlf. direkte

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors 16. december 2015 Detail & Distribution 12/05812 /BEJ, NOJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

DEE s ansøgning begrundes med myndighedspålæg om omlægning af kabler som følge af etablering af Cityringen.

DEE s ansøgning begrundes med myndighedspålæg om omlægning af kabler som følge af etablering af Cityringen. DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 3. november 2015 Detail & Distribution 13/07857 KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af 1,5 km 0,4 kv kabelforbindelse og 18 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 1,5 km 0,4 kv luftledning.

Anlægsinvesteringen består af 1,5 km 0,4 kv kabelforbindelse og 18 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 1,5 km 0,4 kv luftledning. Energi Viborg Elnet A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 18. maj 2015 Detail & Distribution 15/02590 MFR AFGØRELSE FORHØJELSE AF ENERGI VIBORG ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 10. november 2014 Sag 12/06284 / LRN, AE Deres ref. Afgørelse om afvisning af forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Beregning af standardværdi for omkostninger til installation af elektronisk ikke-fjernaflæst måler

Beregning af standardværdi for omkostninger til installation af elektronisk ikke-fjernaflæst måler Side 1/101 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 BILAG TIL PUNKT 5 29. september 2015 Detail & Distribution 14/08902 BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-3 Beregning af standardværdi for omkostninger

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Ejby Vandværk Att.: Erik Andresen Ejbyvej 101 B 4623 Lille Skensved 30 januar 2014 Sag nr. 13/05006 CGA/ VAND Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer ENERGITILSYNET Punkt 5 d. 23. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets møde den 23. juni 2010 Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme

Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 18. august 2014 Sag 12/16913 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 29. september 2015 Detail & Distribution

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 152 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Sendt pr. til og

Sendt pr.  til og Svendborg Kraftvarme A/S Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til kraftvarme@svendborg.dk og info@svendborgfjernvarme.dk 14. oktober 2016 Varme 16/09529 TBHO AFGØRELSE UDMELDING AF VARMTVANDSPRISLOFT

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Energi Viborg Spildevand A/S Att.: Mette Urup Bøssemagervej 8 8800 Viborg Den 19. september 2014 Sag nr. 14/03730 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere