Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af Meddelelse nr. 28/2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004. Meddelelse nr. 28/2004"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 28/2004 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2004 Resumé: Pharmexa realiserede en omsætning på t.kr. i de første 9 måneder af 2004 og et nettoresultat på t.kr. De samlede forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde t.kr. Pharmexa fastholder sine tidligere udmeldte forventninger til årets resultat. Status på selskabets aktiviteter Pharmexas forsknings- og udviklingsaktiviteter udvikler sig tilfredsstillende og i overensstemmelse med vores planer. HER-2 AutoVac mod brystkræft Vi har i 3. kvartal arbejdet med at opnå godkendelse til at starte fase II forsøg med HER-2 Protein AutoVac brystkræftvaccinen i Ungarn og Polen og kunne nyligt meddele, at forsøget nu er klar til at begynde. Forsøget, som vil omfatte op til 50 brystkræftpatienter, starter i Ungarn og forventes afsluttet i midten af HER-2 Protein AutoVac TM vaccinen er designet til at fremkalde en antistofreaktion mod HER-2 proteinet, som er overudtrykt i mange kræftformer, herunder nogle brystkræftformer. Vi har tidligere rapporteret lovende data fra et fase I forsøg i USA, der viste, at vaccinen er i stand til at fremkalde en antistofreaktion og er sikker for patienterne. Dette forsøg var dog ikke designet til at vise tumoreffekt. Som det næste skridt i udviklingen, har det nu igangsatte fase II forsøg primært til formål at undersøge vaccinens kliniske effekt, herunder effekten på tumoren. Yderligere et fase II forsøg er under forberedelse, hvor vaccinen formuleres med en stærkere adjuvant (et immunstimulerende hjælpestof, som alle vacciner indeholder). Hensigten med at køre to parallelforskudte fase II forsøg er at generere mest mulig information om forholdet mellem vaccinedosis, adjuvant og immunreaktion. Hermed søger vi at optimere fase II programmet samtidig med, at vi øger værdien af programmet i forhold til fremtidige licenspartnere. AutoVac mod Alzheimers sygdom Pharmexa leverer ifølge aftalen fortsat en række forskningsydelser til H. Lundbeck på dette projekt, der viser god fremdrift. TNF-alfa AutoVac mod inflammation Som tidligere meddelt afventer den videre udvikling af TNF-alfa AutoVac vaccinen indgåelse af en samarbejdsaftale. Dette program har genereret meget lovende kliniske og præ-kliniske data, og chancerne for at finde en medicinal- eller biotekpartner er gode. Det nyligt igangsatte fase I studie med en anti-tnf vaccine udviklet af det Schweiziske biotekselskab Cytos understreger det videnskabelige og kommercielle potentiale i Pharmexas TNF-program. 1 af 8

2 RANKL AutoVac mod knoglelidelser Vi vurderer, blandt andet på baggrund af vores lovende præ-kliniske data og nyligt udstedte USA patent, at vi har en stærk position indenfor udviklingen af en anti-rankl vaccine mod knogleskørhed og knogletab. Programmets potentiale understreges blandt andet af den store satsning biotekselskabet Amgen har sat ind overfor RANKL som lægemiddel-target. Amgen har nu igangsat fire fase III forsøg med deres monoklonale antistof indenfor knogleskørhed og knogletab, men vi mener baseret på vores hidtidige resultater, at vores produkt kan have afgørende fordele i forhold til et monoklonalt antistof. Herudover er vi ikke bekendt med andre, der forfølger dette target i prækliniske forsøg, hvilket kan skyldes en forholdsvis kompliceret patentsituation omkring RANKL som mål for immunterapi. Der er en god interesse for projektet blandt potentielle samarbejdspartnere. Vores proteinkemikere har igennem en tid arbejdet med at frembringe et humant RANKL AutoVac molekyle, der kan produceres i tilstrækkelig mængde, hvilket i dette tilfælde har vist sig uventet vanskeligt. Derfor har vi i 3. kvartal allokeret flere ressourcer til projektet og forventer, at denne hindring vil kunne ryddes af vejen indenfor få måneder. Nye projekter Vi oplever en stigende interesse for Pharmexa og vores produkter blandt de store medicinal- og biotekvirksomheder, og der er en generel stigende forståelse for potentialet i aktiv immunterapi. Både vi og andre i industrien forventer, at især introduktionen af de første aktive immunterapiprodukter i løbet af de næste par år vil medføre en stærkt øget interesse for området blandt de store medicinalselskaber. Indtil da skal Pharmexa søge at positionere sig så attraktivt som muligt indenfor feltet aktiv immunterapi, således at vi får bedst muligt udbytte af denne udvikling. Derfor arbejder vi til stadighed på at identificere og patentere nye lovende anvendelser af AutoVac teknologien. Med henblik på at opnå så god en position som muligt, har vi i 3. kvartal internt igangsat to nye kræftprojekter, medens to andre projekter indenfor inflammation forventes igangsat omkring årsskiftet. Med en ret begrænset investering skaber disse nye projekter dels udgangspunkt for en række partnerdiskussioner allerede nu, dels er det hér, vi skaber os værdifulde fremtidige forretningsmuligheder og ikke mindst patentpositioner. Den nye partnermodel, vi omtalte i halvårsmeddelelsen, har som ventet vist sig at være et velegnet instrument til at diskutere forskningssamarbejdsaftaler for disse tidlige projekter. Investor Relations aktiviteter Fra et aktionærsynspunkt er en del af vores værdiskabende arbejde også arbejdet med Investor Relations. Vi arbejder fortsat på at udbrede kendskabet til Pharmexa, især blandt de danske private investorer og derigennem stimulere handlen med selskabets aktier. Dette arbejde har været succesfuldt og medført en betydelig stigning i antallet af aktionærer, med over nye navnenoterede aktionærer i år. Vi har i dag mere end aktionærer. Den kraftige vækst i antallet af især private aktionærer har givet en tilsvarende stigning i handlen med Pharmexaaktier på Københavns Fondsbørs, til gavn for alle aktionærerne. Som led i dette arbejde har vi for nyligt introduceret en ny hjemmeside, der for første gang indeholder en særlig afdeling for danske private aktionærer, der - i modsætning til resten af hjemmesiden - er på dansk. Vi planlægger indenfor de nærmeste måneder at gøre yderligere tiltag for at forbedre kommunikationen med de private aktionærer og vil melde særskilt ud herom. Forventninger til regnskabsåret 2004 Pharmexas forventninger til årets resultat som helhed er uændrede i forhold til de i halvårsmeddelelsen dateret 19. august 2004 udmeldte. 2 af 8

3 For 2004 forventer Pharmexa, at den nuværende projektstrategi vil medføre samlede forsknings-, udviklings- og administrative omkostninger på ca. 105 mio. kr. Hvis HER-2 Protein AutoVac, TNF-alfa AutoVac eller andre projekter udlicenseres i løbet af 2004, kan selskabets omkostningsbase blive mindre som et resultat af, at partnere overtager den videre forskning og udvikling. Baseret på den forventede omsætning under allerede indgåede samarbejdsaftaler og før finansielle poster, og indtægtsførelsen af ca. 18 mio. kr., som den delvise nedskrivning af selskabets lån i VækstFonden giver anledning til, forventer Pharmexa, som tidligere meddelt, et underskud i 2004 på ca. 85 mio. kr. Hørsholm, den 18. november 2004 Jakob Schmidt Administrerende direktør Yderligere information: Jakob Schmidt, administrerende direktør, telefon Ovenstående udsagn indeholder fremadrettede udsagn angående Pharmexas planer, forventninger samt den fremtidige udvikling, som hver især indeholder væsentlige usikkerhedsfaktorer. De faktiske resultater kan vise sig at være væsentligt forskellige fra de oplysninger, der gives ovenfor. 3 af 8

4 Hoved- og nøgletal for Pharmexa (ikke revideret) (t.kr. undtagen nøgletal) 1. jan. 30. sept jan. 30. sept jan. 31. dec Moder Moder Koncern Koncern Resultaltopgørelse Nettoomsætning Forskningsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Omkostning ved afvikling af Inoxell Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Resultat af kapitalandele i datterselskaber før skat Resultat af finansielle poster Resultat før skat Minoritetsinteressers andel af dattervirksomhedens resultat Periodens resultat Balance Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Provenu fra afvikling af Inoxell Tilgodehavende renter på værdipapirer Kortfristede værdipapirer Likvide beholdninger Øvrige omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Minoritetsinteresser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Afskrivninger Pengestrømme Fra driftsaktivitet Fra investeringsaktivitet heraf køb og salg af kortfristede værdipapirer, netto heraf investeret i materielle anlægsaktiver og immaterielle anlægsaktiver, netto Fra finansieringsaktivitet Periodens forskydning i likvider af 8

5 Hoved- og nøgletal for Pharmexa (fortsat) 1. jan. 30. sept jan. 30. sept jan. 31. dec Nøgletal Moder Moder Koncern Koncern Resultat pr. aktie (a nominelt 10 kr. pr. aktie) -3,8-22,1 0-26,6 Gennemsnitlig antal aktier Antal aktier ultimo Indre værdi pr. aktie (a nominelt 10 kr. pr. aktie) 18,7 13,2 13,2 8,7 Børskurs, ultimo 21,1 32,5 32,5 31 Børskurs/indre værdi 1,82 2,46 2,46 3,56 Egenkapitalandel 86% 49% 48% 42% Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), ultimo Antal medarbejdere (fuldtidsstillinger), gns Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & nøgletal 1997, fjerde udgave dateret august Specifikation af bevægelser på aktiekapitalen 1. jan. 30. sept t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Aktiekapital primo Kapitalforhøjelse Aktiekapital ultimo Udvikling i egenkapitalen Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital pr. 1. januar Kapitalforhøjelse Warrants Periodens resultat Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Kapitalforhøjelse Periodens resultat Egenkapital pr. 30. september af 8

6 Warrant status Bevægelser i warrants kan specificeres som følgende: Medarbejdere 1) Direktion Bestyrelse Andre I alt 1. Januar Ændring i status 2) Årets tildelinger Samlet tildeling pr. 30. september Udnyttede og annullerede warrants kan specificeres således: I alt udstedte pr. 30. september Udnyttede i Annullerede i ) Udnyttede i Udnyttede i Udløbet i Udløbet i Udløbet i I alt udestående warrants pr. 30. september ) Heri indeholdt warrants udstedt til medarbejderrepræsentanter I bestyrelsen. 2) Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af direktionen har forladt selskabet. 3 ) De annullerede warrants udgøres af tilbageleverede warrants fra medarbejdere, som blev overført til Inoxell den 1. juli 2001, samt af tilbagekøbte warrants fra Andre i februar Selskabets samlede udestående warrants pr. 30. sept udgøres af følgende: Tegningskurs Udestå. warrants Markedsværdi pr. warrants* Tegningstidspunkt Markedsværdi kr. pr. aktie Stk. kr. kr. Medarbejdere apr jun , dec , jun , Direktion jun , dec , jun , Bestyrelse apr Andre apr Total *) De beregnede markedsværdier er baseret på Black-Scholes model til værdiansættelse af warrants. Ved beregningen er forudsat ingen udbytte pr. aktie, en volatilitet på 50% p.t., den risikofrie rente er opgjort til 4,5% p.a., forventet løbetid er givet i forhold til tegningstidspunktet, og aktiekursen den 30. sept i Pharmexa var 20,99 Kommentarer til regnskabet for de første 9 måneder af 2004 Kvartalsregnskabet for Pharmexa følger samme regnskabsprincipper som er anvendt i selskabets 6 af 8

7 Årsrapport for 2003 og er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse D, gældende danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder (IFRS), samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskaber for børsnoterede selskaber. Regnskabspraksis er dog ændret i forbindelse med offentliggørelsen af IFRS 2 omhandlende regnskabsmæssig behandling af aktiebaseret aflønning. Tegningsoptioner tildelt før 7. november 2002 er ikke omfattet af IFRS 2, og de er derfor ikke indregnet i sammenligningstallene. Tegningsoptioner tildelt efter 7. november 2002 måles til dagsværdi på tildelingstidspunktet og udgiftsføres over optjeningsperioden, hvilket ikke har givet anledning til ændring af sammenligningstallene. Den nye regnskabspraksis resulterer i, at der i de første 9 måneder for 2004 er udgiftsført i alt t.kr i resultatopgørelsen som følge af tegningsoptioner tildelt i maj måned Beløbet er indregnet under henholdsvis forsknings-, udviklings- og administrationsomkostninger, jf. nærmere nedenfor. Aktiviteten i Inoxell ophørte i 2003, og selskabet er afviklet ved solvent likvidation i 3. kvartal Der vil derfor ikke blive udarbejdet koncernregnskab for Medmindre andet anføres, refererer nedenstående kommentarer til Pharmexa Koncernen for så vidt angår det for 2003 og tidligere anførte. Kvartalsregnskabet er ikke revideret. Nettoomsætningen i Pharmexa udgjorde t.kr. i de første 9 måneder af 2004 i forhold til t.kr. i samme periode i 2003 svarende til en stigning på 10%. Omsætningen for de første 9 måneder består hovedsageligt af forskningsfinansiering i henhold til samarbejdsaftalen med H. Lundbeck. Forskningsomkostningerne udgjorde t.kr. i de første 9 måneder af 2004 mod t.kr. i samme periode i 2003, svarende til et fald på 30%. Faldet skyldes omstruktureringerne som gennemførtes i 2003 med afskedigelse af forskningspersonale til følge, og overførsel af dele af det resterende forskningspersonale til udviklingsaktiviteter, samt at der ikke har været nogen aktivitet i Inoxell i Forskningsomkostningerne er desuden påvirket af en udgift på 412 t. kr. som følge af tildelte tegningsoptioner. Udviklingsomkostningerne udgjorde t.kr. i de første 9 måneder af 2004 mod t.kr. i samme periode 2003, svarende til et fald på 36%. Pharmexa har øget fokus på udviklingsaktiviteterne, men udviklingsomkostningerne er netto blevet reduceret som følge af omstruktureringen, der blev gennemført i Udviklingsomkostningerne er desuden påvirket af en udgift på 733 t. kr. som følge af tildelte tegningsoptioner. Administrationsomkostningerne beløb sig til t.kr. i de første 9 måneder af 2004 mod t.kr. i samme periode i 2003, svarende til et fald på 6%. Administrationsomkostningerne er påvirket af en udgift på 806 t.kr som følge af tildelte tegningsoptioner, jfr. den ovenfor nævnte implementering af IFRS 2. I forhold til samme periode sidste år, ville administrationsudgifterne uden denne ændring have udvist et fald på 11%. Hertil kommer, at reduktionen i antallet af medarbejdere i 2003 betyder, at en forholdsmæssig større del af Pharmexas overheadomkostninger, herunder husleje, henføres til administrationen. Der er udbetalt provenu på t. kr. til Pharmexa som følge af den solvente likvidation af Inoxell i 3. kvartal 2004, og 160 t.kr. er i den forbindelse indregnet under Andre Driftsindtægter som følge af, at provenuet er større end forventet. Andre driftsposter beløber sig til en nettoindtægt t.kr. i de første 9 måneder af 2004 mod en nettoudgift 58 t. kr. i samme periode Den ekstraordinære indtægt skyldes, at VækstFonden i januar 2004 meddelte Pharmexa gældsnedskrivning fra 21 mio. kr. til 9 mio. kr på et lån optaget af Pharmexa i Gældsnedskrivningen og tilhørende renter indtægtsføres under andre driftsindtægter. Det resterende lån, der vedrører udviklingen af en HER-2 vaccine, fortsætter på uændrede vilkår dog således, at retten til gældsnedskrivning herfor er bortfaldet. De finansielle poster beløber sig til en nettoindtægt på t.kr. i de første 9 måneder af 2004 sammenlignet med en indtægt på t.kr. i samme periode De finansielle udgifter består 7 af 8

8 hovedsageligt af tilskrevne renter på lån fra VækstFonden og kurstab på kortfristede værdipapirer, medens Pharmexa realiserede renteindtægter og kursgevinster på t.kr. fortrinsvis fra kortfristede værdipapirer samt likvide beholdninger. Selskabets underskud udgør t.kr. i de første 9 måneder af 2004 i forhold til t.kr. i samme periode i Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne. Pharmexas balance udgør pr. 30. september t.kr., og de kortfristede værdipapirer og likvide beholdninger samt tilgodehavender renter på værdipapirer udgør t.kr. 8 af 8

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006

Til Københavns Fondsbørs og pressen. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006. Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder 2006 Til Københavns Fondsbørs og pressen Meddelelse nr. 35/2006 Regnskabsmeddelelse for de første 9 måneder af 2006 Resumé: Pharmexa-koncernen realiserede omsætning og andre driftsindtægter på 20.649 t.kr.

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010 Meddelelse nr. 34/2010 Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010, (NASDAQ OMX: AFFI), der udvikler antistoflægemidler, meddeler i dag resultatet for de første tre kvartaler af 2010.

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport Q210

Meddelelse om kvartalsrapport Q210 Meddelelse om kvartalsrapport Q210 Meddelelse nr. 29/ Kvartalsrapport for andet kvartal (1.januar 30. juni) Resumé: rejste 153,5 millioner i ny egenkapital gennem et rettet udbud i april. Gennem denne

Læs mere

Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt.

Det kommercielle perspektiv for SCF inden for de to aktivitetsområder, Advanced Materials og Energy, vurderes uændret som værende attraktivt. SCF Technologies A/S Smedeholm 13B DK-2730 Herlev Fondsbørsmeddelelse Delårsrapport, 1. halvår 2008 Tlf.: +45 8830 3200 Fax: +45 8830 3211 E-mail: info@scf-technologies.com www.scf-technologies.com CVR

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000

HØJDEPUNKTER I ÅR 2000 Årsregnskab 2000 VOR MISSION Genmab er et bioteknologisk selskab, der skaber og udvikler fuldt humane antistoffer til behandling af livstruende og alvorlige sygdomme. I øjeblikket udvikler Genmab fire

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.

Årsrapport 2014. NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch. Årsrapport 2014 NeuroSearch A/S TEL: 4460 8000 Strandvejen 60 FAX: 4460 8080 2900 Hellerup NS@neurosearch.com CVR.nr. 12546106 www.neurosearch.com Indhold Til vores aktionærer og andre interessenter 3

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til

o Fald i marginen på produktsalg, herunder services, til 35% (19% nedgang i forhold til Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2008 Til OMX Den Nordiske Børs København Vedbæk, 12. marts 2008 Exiqon årsregnskabsmeddelelse for 2007 Bestyrelsen for Exiqon A/S har i dag behandlet og godkendt den reviderede

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Selskabsmeddelelse nr. 36/2008 Til: OMX Den Nordiske Børs København Hørsholm, 27. november 2008 LifeCycle Pharma offentliggør kvartalsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 LifeCycle Pharma

Læs mere

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36 SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 2 8 36 Årsrapport for 1. juli 25 31. december 26 27. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 27 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884)

GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) GENMAB A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 21023884) Rettet emission af 4.471.202 stk. Aktier à nom. DKK 1 Tegningskurs: DKK 454,65 pr. Aktie Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING

ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2014/15 ØGET OMSÆTNING OG INDTJENING Koncernens omsætning var i 1. kvartal 2014/15 828 mio. DKK (818 mio. DKK), hvilket er en stigning på 1%, eller 3% i lokal valuta,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 The Orphan Oncology Innovator DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2014 Aktieselskab med en selskabskapital på EUR 7.872.661 Hovedkontor: 49 Boulevard du Général Martial Valin, 75015 Paris 410 910 095 RCS Paris

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere