Brugsanvisning f. Comfort 2928:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning f. Comfort 2928:"

Transkript

1 Brugsanvisning f. Comfort 2928: A. SÄdan er kedlen konstrueret B. Tekniske data C. SÄdan fungerer kedlen D. Betjeningspanelets funktioner E. Start af kedlen F. Stop af kedlen G. Indstilling af optimal H. varmekomfort I. Indstilling af rumtermostat J. Cirkulationspumpe K. Elvarme L. Ekstern start M. Varmtvandsmodul N. VarmeanlÅggets pleje O. Udluftning af varmeanlågget P. VÅrd at vide om gas Q. Fejlfinding R. Garanti LÄs nåje denne brugsanvisning igennem inden kedlen tages i brug. Dataskilt & produktionsnummer er placeret indvendigt i kedel pç venstre side under ex.beholder. A - SÄdan er kedlen konstrueret Kedlen arbejder efter "konstanttemperaturs-princippet" D.V.S. at der hele tiden findes varmt vand til opvarmning när termostaten kalder pä varme. Fra et luftindtag i skorstenshovedet ledes forbråndingsluften via en aluminiumsslange ned til forbråndingskammeret. Gasautomatik & brånder er monteret pä en frontplade som lukker forbråndingskammeret. Pladen er let at afmontere i serviceçjemed. Over forbråndingskammeret sider vandkammeret, som bestär af et ydre & indre rçr. I rçgkammeret, som sidder i det indre rçr, findes en "flammedåmper" der bestär af zig-zag bukket plade. Den har til formäl at lede de varme rçggasser op langs vandkammeret for at fä sä hçj en virkningsgrad som muligt. Fra vandkammerets overdel gär et rçr op til ekspansionsbeholderen. I denne sidder en 12v pumpe der cirkulerer den opvarmede våske rundt i systemet. Under exbeholderen pä forsiden sidder betjeningspanelet med termostatknap, sikring, strçmindtag & omskifterknapper. Éverst pä kedlen sidder koplingsplinten til kedlens eltilslutning. PÄ siden af kedlen findes en ventilationskasse som fçrer friskluft ind fra bunden af vognen og op under skçrtet pä kedlen, hvor luften derefter

2 kommer ud pä forsiden gennem gållerne som forvarmet frisktluft. B - Tekniske data Gas: Propan. Butan Effekt: 5,4kW 6,2kW Gasforbrug: Max 420 g/h Max 480g/h VÅdskevolume ( frostvåske ) i kedel 2,6 l. VÅdskevolume ( frostvåske ) i el-patron 1 l. VÅdskevolume ( frostvåske ) i varmtvandsmodul, type 2957: 3,3 l. Systemtemperatur i kedel: C. C - SÄdan fungerer kedlen NÄr rumtermostaten kalder pä varme, starter cirkulationspumpen. VÅsken i systemet begynder herved at cirkulere, og koldere vand kommer herved ind i kedlen. TermostatfÇleren, som sidder pä siden af vandkammeret, mårker at våsketemperaturen er lavere end den pä knappen indstillede. Termostaten Äbner for gassen til hovedbrånderen som varmer VÅsken op som cirkulerer rundt i varmeanlågget. NÄr vognen har näet den pä rumtermostaten indstillede temperatur, stopper cirkulationspumpen. TermostatfÇleren pä vandkammeret mårker da at våsketemperaturen stiger. NÄr kedeltemperaturen när den vårdi kedeltermostaten er stillet til, slukkes for hovedbrånderen og pilotbrånderen fortsåtter alene. NÄr kedeltemperaturen senere er sunket nogle grader igen, startes atter hovedbrånderen PÄ denne mäde findes der altid varm våske rumtermostaten kan sende ud i systemet. D - Betjeningspanelets funktioner(fig1) A. El-patronens normalindstilling. Varmeelementerne styres af rumtermostaten. B. El-patronen kçrer konstant og styres af den indbyggede termostat. Omskifterknappen skal stä i denne stilling när det kun er varmtvandsbeholderen der skal varmes op. C. Indkobling af 1000 W pä el-patronen. D. Indkobling af 2000 W pä el-patronen. E. 220v pumpe pä elptron F. 12v cirkulationspumpe i kedel. G. Normaldrift af ovenstäende E eller F. Den indkoblede pumpe styres af rumtermostaten. H. Konstantdrift af ovenstäende E eller F. Den indkoble pumpe kçrer konstant og rumtemperaturen styres med kedlens termostatknap. Dette kan f.eks. bruges när en del mennesker befinder sig i vognen. Disse kan pävirke temperaturen sä termostaten afbryder cirkulationspumpen, hvilket kan medfçre at man fçler kulde ved gulv & vinduer. Dette forebygges ved at pumpen kçrer konstant. I. Sikring 1 A J. Stik f. StrÇmindtag 12v DC ( anvendes bl.a. til ekstern start) K. Kontrollampe f. tånding

3 L. Termostatknap f. kedlens gastermostat. E - Start af kedel 1. Hovedhanen til gassen Äbnes. 2. Termostatknappen drejes i tåndstilling ( se fig. 2 ). Kontrollampen vil nu blinke ved hver gnist tåndboksen giver. 3. Tryk termostatknappen helt i bund. Hold den i denne stilling i ca. 15 sekunder efter at kontrollampen er holdt op med at blinke. (Kedlen er tåndt sä snart kontrollampen holder op med at blinke, men tåndsikringen skal nä at blive varm inden knappen slippes) 4. Lad termostatknappen gä op igen. 5. Drej den i driftstilling og indstil den Çnskede kedeltemperatur 6. Hvis kontrollampen begynder at blinke när du slipper knappen, er tåndingen ikke lykkedes. Tryk termostknappen ned igen, men hold den nede lidt långere. 7. Du kan ogsä kontrollere gennem skueglasset i den nederste frontplade, om kedlen er tåndt.. Hvis kedlen skulle slukke, drejes kedeltermostaten til stop.(se fig.3) Vent 3 minutter og gentag startproceduren. Kedlen er forsynet med automatisk gentånding, hvilket indebårer at hvis kedlen af en eller anden grund skulle slukke, sä forsçger den at genstarte. I ca. 20 sekunder vil gastilfçrselen fortsåtte indtlil termofçleren er blevet kold. Er vognen lçbet tçr for gas vil tåndboksen fortsåtte med at blinke indtil kedlen stoppes eller tåndes med ny gasforsyning. F - Slukning af kedlen 1. Drej termostatknappen medurs til stop-position. (Se fig 3) Efter ca. 20 sekunder skal der hçres et "klik" fra gasautomnatikken, hvilket betyder at termofçleren har lukket for gastilfçrselen. 2. Stop cirkulationspumpen. 3. Luk for hovedhanen til gassen. OBS! Efter stop skal der gç mindst 3 minutter får genstart. G - Indstilling af optimal comfort For at kunne opnä den bedste Çkonomi og trivsel, er det vigtigt at kunne indstille den rigtige kedeltemperatur til systemet.. Ved lave udetemperaturer er det nçdvendig med en hçjere kedeltemperatur end ved "normale" udetemperaturer. Som tommelfingerregel vil idealet våre, at cirkulationspumpe kçrer ca. 75 % af tiden.

4 De forskellige tal pä termostatknappen svarer til de i fig. 4 angivne temperaturer. Ved ekstremt kolde forhold, kan el- & gas bruges samtidigt. PÄ denne mäde fäs maksimal effekt ud af varmeanlågget. H - Varmekomfort Ved brug af varmeanlågget i store hçjder, Åndres kogepunktet af lufttrykket. Tag hensyn til dette. Se fig. 5. For at kunne fä fuld glåde af centralvarmeprincippet, er det vigtigt at luften frit kan passere under magasiner og bagom hynder. Hvis vognen forsynes med f.eks. et "våg til våg" tåppe er det vigtigt at tåppet ikke dåkker for indsugningsgållerne til radiatorerne. Ligeledes er det vigtigt at luftcirkulationen er fri til radiatorerne og opefter. I - Indstilling af rumtemperatur Den Çnskede temperatur i vognen indstilles pä rumtermostatens drejeknap som er kalibreret mellem 5-30 C. J - Cirkulationspumpe For at det opvarmede frostvåske kan cirkulere rundt i systemet, kråver det en pumpe. I centralvarmekedelens ekspansionsbeholder sidder en 12v cirkulationspumpe. Kedlen kan som ekstraudstyr forsynes med en 220v pumpe. Hvilken af pumperne der skal anvendes, samt om de skal kçre konstant eller over rumtermostaten indstilles pä betjeningspanelet. K - Elvarme Hvis el-patron er monteret pä kedlen, kan denne selvfçlgelig kun benyttes hvis vognen er tilsluttet 220v AC. Via betjeningspanelet kan effekten stilles pä henholdsvis 1000W/2000W. I el-patronen er indbygget 2 termostater. Den ene sçrger for at elpatronens driftstemperatur ikke kommer over ca. 80 C, mens den anden fungerer som overkogetermostat, der som sikkerhed slukker for strçmmen hvis temperaturen af en eller anden grund kommer i nårheden af kogepunktet. Har overkogetermostaten udlçst, skal den manuelt resettes pä siden af el-patronen VÅr opmårksom pä at tekstiler & andre bråndbare materialer ikke berçrer el-patronen. OBS! Alle elektriske indgreb i el-patronen mç kun udfåres af kompetent personale. L - Ekstern start

5 (gålder kun hvis kedlen er forsynet med el-patron) Kan du lide at ankomme til en dejlig varm vogn? Det kan lade sig gçre hvis vognen har Alde centralvarme m. el-patron, samt en batterieliminator (art.nr ). NÄr din nabo eller Lejrchef tånder for 220v til vognen, starter el-patronen opvarmningen. SÇdan bruger man eksternstart: 1. SÅt batterieliminatoren i en stikkontakt i vognen. 2. SÅt 12v stikket pä batterieliminatoren i betjeningspanelets strçmindtag (se fig. 1 J ) 3. VÅlg effekt & cirkulationspumpe pä betjeningspanelet. 4. Sluk for 12v hovedafbryderen i vognen hvis en sädan findes. 5. TrÅk 220v stikket ud af el-stolpen eller vognens elboks. 6. NÄr varmen siden skal startes, såttes stikket blot i igen i elstolpen eller elboksen. El-patron & pumpe gär da i gang igen, takket våre forsyningen fra batterieliminatoren som former 220v om til 12v. M - Varmtvandbeholdere Centralvarmekedelen kan forsynes med to forskellige varmtvandsmoduler. Den ene er en forrädsvandvarmer, (art.nr. 2959) mens den anden er er gennemstrçmsvandvarmer. (Art.nr- 2957) ForrÇdsvandvarmer er en rustfri beholder med et indhold pä 7 liter ferskvand. Ved maksimal udnyttelse kan den give ca. 12,5 liter 40 C varmt vand. GennemstrÅmsvandvarmer bestär af et kort tykt rçr med 6 meter kobberrçr rullet sammen i spiral og anbragt heri. Ferskvandet lçber igennem spiralen og opvarmes af frostvåsken efterhänden som det bruges. I bunden af vandvarmeren sidder en omskifterhane beregnet til sommer & vinterbrug. Med omskifteren i sommerstilling (fig.6b )er cirkulationen til radiatorerne lukket. Den opvarmede frostvåske cirkulerer sä kun gennem kedel, gennemstrçmvandvarmer og el-patron. (om en sädan er monteret) Denne indstilling anvendes i hovedsagen om sommeren, hvor man kun skal bruge varme til varmt vand men ikke til opvarmning. NÄr varmtvandsmodulet skal bruges, tåndes gassen ca. 10 minutter i forvejen og stilles pä max indstilling for at fä stçrst varmeudbytte. El-drift til gennemstrçmsvandvarmer kniber det med, da der skal tilfçres ligesä meget energi som vandet fjerner. El har max 2kW, mens gassen har ca. 5,5kW. GennemstrÇmsvandvarmer kråver min 5kW. Derfor brug gassen, evt. sammen med el. OBS! VÅr opmårksom pä frost. Ferskvandet skal altid tappes ud när der er fare for frost og vognen ikke er i brug. SÄdan tçmmes vandvarmeren: TÇm ferskvandstanken. Luk op for aftapningshanen (fig. 6 G) under modulet, samt udluftningsskruen (fig. 6 H) foroven pä varmtvandsmodulet og lad vandet, som er i varmtvandsmodulet, lçbe ud. Hvis vognen er forsynet med

6 trykvandspumpe skal denne våre tåndt. TÇm vandet ud ved at Äbne vandhanerne og lade dem lçbe til der kommer luft ud. Luk op og i et par gange. Sluk for pumpen. Luk op for aftapningshanen & udluftningskruen til vognen skal bruges nåste gang. ( se fig. 6 G & H ) N - Pleje af varmeanlågget Check regelmåssigt vådskenivoet i kedlens ekspansionsbeholder. VarmeanlÅgget skal våre fyldt med en 40% glykol/vand blanding af god kvalitet af samme type som bruges i bilmotorer med aluminiumstopstykke. Hvis varmeanlågget udsåttes for lavere temperaturer end -25 C. skal koncentrationen forhçjes, dog aldrig over 50%. Glykolblandingen bçr kontrolleres inden ny våske efterfyldes. Dette for at forhindre at koncentrationen bliver for hçj. Glykolblandingen bçr udskiftes hvert andet Är, fordi egenskaber som f. eks. korrosionsbeskyttelse gradvis forsvinder. Lad aldrig varmeanlågget mangle frostvåske. Hvis vådskenivoet synker mere end almindelig fordampning vil sansynligçre, kontrolleres alle samlinger, aftapninger & udluftninger for låkage. Er der lçbet glykolvand ud, skyl efter med vand og tçr op. Kontroller ogsä regelmåssigt om gasanlåggets samlinger og slange er tåtte, og at gasslangen ikke er for gammel. PÄfyldning af våske: For at undgä luftlommer, skal vognen skal stä vandret fçr päfyldningen begyndes. Check at luftskruer & aftapningshane er lukket. Tag den Çverste frontplade af. ( fig.7) Det gçres pä fçlgende mäde: Tryk pladen opad, derefter den nederste del udad, og derefter kan pladen tråkkes nedad og ud. PÄ toppen af ex.beholderen sidder 12v motoren holdt fast af et stort nylonskrueläg. Skru denne lçs, tråk pumpen m. motor op og fyld langsomt glykolblandingen i ex.beholderen. Er anlågget forsynet med varmtvandsmodul type 2957, skal omskifterhanen til sommer/vinterindstilling stä i midten. OBS! Sprit mç ikke anvendes som frostbeskyttelsesmiddel. KÅlercement mç heller ikke blandes i systemet. O - Udluftning af varmeanlågget Ved päfyldning af varmeanlågget kan der dannes luftlommer, afhångigt af hvordan rçrsystemet er monteret. Et tegn pä at der er luft i systemet er at varmen kun när nogle fä meter våk fra kedlen selvom pumpen kçrer. Hvordan man udlufter: Kedlen skal våre tåndt og cirkulationspumpen slukket. Begynd med at lukke op for luftskruerne. ( Se i vognens instruktionsbog hvor fabrikanten har placeret dem.) Disse skal våre Äbne til der kommer våske ud af dem. Start derefter cirkulationspumpen og lad den

7 kçre lidt. Check at rçr & radiatorer bliver varme hele vognen rundt. Er det svärt at få luften ud af systemet, kan man gçre fçlgende Stop cirkulationspumpen. LÇft bagenden af vogne op, eller lad den stä pä en skräning i nogle minutter sä luften när at vandre op i systemet. (Fig. 8, A= luftskrue, B=luft ) Ñben luftskruen pä de hçjeste sted og lad skruen våre Äben til der kommer luft ud. LÇft derefter forenden op, og fçlg samme procedure. (Fig. 9, A=luftsskrue, B=luft) Stil vognen vandret og start cirkulationspumpen. NÄr fremlçb & returrçr er nåsten lige varme, er rçrsystemet fri for luft. Ved et nypäfyldt anlåg kan der dannes luftbobler i ex.beholderen. Stop cirkulationspumpen i nogle sekunder, sä plejer boblerne at forsvinde. P - VÅrd at vide om gas Gas er et petroleumsprodukt som officielt kaldes "kondenseret petroleumsgas". Den bestär fortrinsvis af gasserne butan & propan. Propan har den fordel at den kan fordampe ned til ca. -40 C. Derfor er propan velegnet til vinterbrug, hvorimod Butan kun kan fordampe ned til ca. 1/2 Celcius. Omvendt har Butan sä den fordel at have stçrre energiindhold, d.v.s. mere varme pr liter gas. I flasken findes gassen bäde i våske & luftform. Flydende gas er gas som via kompression (tryk) er blevet gjort flydende. For at den fortsat skal våre flydende skal den opbevares under tryk, hvilket sker i en gasflaske. NÄr flaskeventilen siden Äbnes falder trykket igen, og gassen bliver luftformig efterhänden som den bruges (fordamper). Denne fordampning kråver varme som tages fra flasken. Et typisk eksempel herpä er en tagdåkker som pä en varm sommerdag bruger meget gas til sit tagpap. Gasflasken kan selv i sommervarme våre hvid af frostrim. NÄr gassen brånder afgives kuldioxid og vanddampe, pråcis som vores egen udändingsluft. For at forbråndingen skal blive fuldståndig, kråves en god lufttilfçrsel. Gas er sårdeles miljçvenlig og giver ingen sod ved en fuldståndig forbrånding. Den kan opbevares i trykbeholder i ubegrånset tid, uden at det gär ud over kvaliteten. Gas er helt fri for giftige dampe. Derimod kan indänding af koncentreret gas give en vis narkosevirkning, ÄndenÇd og kvålningssymtomer. Symptomerne forsvinder hurtigt om man derefter indänder almindelig luft eller ilt. Det farlige ved gas er, at den ved en utåthed, blandet i den rigtige luft/iltblanding, kan blive hçjeksplosiv. Eftersom gassen er lugtfri, har man tilsat et "rçbestof" som er en kraftigt lugtende svovlforbindelse, der er sä kraftig at den kan lugtes ved ca. 1/5 af eksplotionsgrånsen. Det almindeligste gastryk til gasforbrugende apparater i camp- og skurvogne er 30 mb (300mmVs). Dette fäs ved at lade gassen fra flasken gä igennem en reduktionsventil med fçrnåvnte afgangstryk.

8 Q - FejlsÇgning Herefter fçlger et lille fejlsçgningskema, som kan våre til hjålp til at lokalisere enkle fejl. TÄndgnisten springer det rigtige sted, men kedlen starter ikke. 1. Er flaske lçbet tçr? 2. ter inden kedlen tåndes igen). VÅr opmårksom pä at termostatknappen i tåndstillingen trykkes helt i bund, og holdes her i ca sekunder efter indikatorlampen er holdt op med at blinke 1. Er hovedhanen helt Äben? 2. Hvis kedlen ikke har våret i drift et stykke tid, eller gasflasken lige er skiftet, kan det tage lidt långere tid end normalt. 3. Termostatknappen skal våre trykket helt i bund ved start. 4. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet kontaktes servicevårksted. Ingen tändgnist 5. Check at der er 12v til kedlen. 6. Check at sikringen pä kedlen er hel. 7. Check at kontrollampen f. TÅndboxen blinker. 8. Tag den nederste frontplade af. Check at ledningerne til tåndtransformeren ( den lille blä boks lige under betjeningspanelet) og til mikroswitzen sidder fast og ikke er korroderede. 9. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet, kontaktes servicevårksted. Kedlen tänder, men slukker igen nçr termostatknappen slippes.. 10.FÇlg tåndproceduren ( vente fçrst 3 minut 3. Check at pilotflammen berçrer termoelementets spids. ( til hçjre for pilotbrånderen ) 4. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet, kontaktes servicevårksted. Kedel koger 1. Drej termostatknappen i stilling 1 (laveste kedeltemperatur) og se efter at hovedflammen slukker. 2. Se efter at termostatfçleren sidder fast. Den skal sidde med en fjederklemme trykket fast mod kedelhuset lige under betjeningspanelet, og den skal sidde i varmeledende pasta. 3. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet, kontaktes servicevårksted.

9 Vibrationer i 12v cirkulationspumpe: 1. Skru omlçberen lçs, som sidder pä toppen af eks.beholderen og holder pumpen fast. 2. Drej pumpen lidt og skru omlçberen fast igen. 3. Kontroller at gummikoblingen mellem motor og aksel sidder lige og ikke slär ved kçrsel. 4. Kontroller at der ikke ligger noget i vejen for skovlhjulet i bunden af ex.beholderen. 5. Kontroller at der ikke er slup i bundlejet ved skovlhjulet. Er dette tilfålde skal lejet udskiftes. 6. Hvis ovenstäende ikke hjålper, kontaktes servicevårksted. Mislyd i motoren (12v) pç cirkulations-pumpen. 1. Dryp en dräbe symaskineolie i toppen pä motorens glideleje. 2. Forsvinder mislyden ikke, eller kommer tilbage kort efter, skal motoren udskiftes. Cirkulationspumpen (12v) starter ikke. 1. Check at kontakten pä rumtermostaten er i "ON" position. 2. Check at rumtemperaturen er stille hçjere pä termostaten end temperaturen er i vognen i Çjeblikket. 3. Check at omskifterkontakten i betjeningspanelet er stillet til 12v pumpen. 4. Tag den gule plastiktop af cirkulationspumpen og check at ledningernes kabelsko sidder ordentlig fast, samt at der er 12v til motoren. 5. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet, kontaktes servicevårksted 12v pumpen kårer, men varmen kommer ikke rundt. 1. Er der vand i eks.beholderen? 2. Sidder gummikoblingen mellem motoraksel og propelaksel fast? 3. Er der luftlommer i varmeanlågget? Termostat giver forkert rumtemperatur. 1. Check med et termometer, der viser korrekt, vognes temperatur. 2. Tag rumtermostatens dåksel af. ( tryk läsepalen pä venstre side ind og tråk dåkselet udad.) 3. TrÅk indstillingknappen ud. Drej den sä gradindstillingen passer til den eksakte temperatur, og tryk hjulet ind pä plads igen. 4. DÅkselet såttes pä igen. Termostaten kontrolleres om den passer med den mälte rumtemperatur. El-patron virker ikke mere

10 1. Kontroller at der er 220v i den stikdäsen el-patronen fär strçm fra. 2. Check at relåerne, som sidder i el-patronen, virker. ( et svagt "klik" kan hçres ) 3. Check om overkogetermostaten har udlçst. Hvis dette er tilfåldet, resettes den ved at trykke knappen ind pä siden af el-patronen. 4. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet, kontaktes servicevårksted. For lidt varmt vand (2957) 1. Check at kedlens termostatknap stär pä max temperatur. 2. Kontroller at cirkulationspumpen kçrer när ferskvandspumpen arbejder. Da det er en gennemstrçmsvandvarmer, skal der tilfçres ligesä meget varme som der borttages, ellers bliver vandet koldt. MÄden dette gçres pä, er at cirkulationspumpen tilfçrer varm frostvåske när vandpumpen kçrer. 3. Kontroller at gennemstrçmningen gennem vandvarmeren ikke for stor. SÄ när vandet ikke at blive opvarmet nok. GennemstrÇmningen mä max. våre 2,5 l/min., ellers bçr den neddrçvles. R - Garanti Alde Internationals garanti gålder et Är fra leveringsdato og omfatter kun materiale- eller fabrikationsfejl, forudsat at denne brugsanvisning er blevet fulgt.

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Brugsanvisning 3 Kontrol af varmesystemet inden ibrugtagning/før bruk 3 Første gang varmesystemet startes 3 Start af varmekedlen/varmekjelen 4 Hvile 4 Indstillingsmenu/innstillingsmeny

Læs mere

INSTRUKTIONS- OG SERVICEBOG SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND ENGLAND

INSTRUKTIONS- OG SERVICEBOG SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND ENGLAND INSTRUKTIONS- OG SERVICEBOG SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND ENGLAND DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal ud at køre første gang 4 Tjekliste inden afrejse 4 Lastning 4 Tilkobling til bil

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Senest udskrevet den 25-03-2014 21:35:00 Side 1 af 27

Indholdsfortegnelse. Senest udskrevet den 25-03-2014 21:35:00 Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Type og stelnummer... 3 Typeskilt og stelnummer... 3 Konstruktion... 4 Læsning af campingvognen... 5 Fordeling af lasten... 5 Tilkobling... 6 Kørsel med campingvognen...

Læs mere

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator

Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder. Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator Sep. 2008 HJ Montage og brugervejledning for: SV30 Hybrid med 100 l beholder Brugsvands- og varmluftanlæg med 12V solcelledrift af pumpe og ventilator (Se desuden standardvejledning for montage af SV30

Læs mere

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Instruktionsbog 2004. Smaragd GLE Ametist GLE Safir GLE Onyx GLE Diamant GLE

Instruktionsbog 2004. Smaragd GLE Ametist GLE Safir GLE Onyx GLE Diamant GLE Instruktionsbog 2004 DK Smaragd GLE Ametist GLE Safir GLE Onyx GLE Diamant GLE TILLYKKE MED DIN NY KABE Vi ønsker tillykke med dit valg af campingvogn. Vi tør godt love, at du ikke kommer til at fortryde

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell,

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, lagertank O og ekstern VV beholder...5 3.2 Underlag...6

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

SIMA BRUGERVEJLEDNING

SIMA BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SIMA BRUGERVEJLEDNING Se www.scanheat.dk for opdateringer - 1 - Anlægget skal monteres af

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Typeskilt og stelnummer INSTRUKTIONVEJLEDNING

Typeskilt og stelnummer INSTRUKTIONVEJLEDNING INSTRUKTIONVEJLEDNING Stelnummeret, der er anført i Deres registreringsattest, skal være identisk med det i træktrianglen indprægede nummer. EKSEMPEL: Z Y 1 6 A 4 7 D P * 0 0 0 0 0 0 0 (*)Produktionsår

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne

Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tips og tricks til dig der lejer skurvogne Tak, fordi du valgte Mobilhouse som din leverandør af systemmoduler og skurvogne. Vi har fokus på funktionalitet og trivsel og håber derfor at din vogn/modul

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere