Brugsanvisning f. Comfort 2928:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning f. Comfort 2928:"

Transkript

1 Brugsanvisning f. Comfort 2928: A. SÄdan er kedlen konstrueret B. Tekniske data C. SÄdan fungerer kedlen D. Betjeningspanelets funktioner E. Start af kedlen F. Stop af kedlen G. Indstilling af optimal H. varmekomfort I. Indstilling af rumtermostat J. Cirkulationspumpe K. Elvarme L. Ekstern start M. Varmtvandsmodul N. VarmeanlÅggets pleje O. Udluftning af varmeanlågget P. VÅrd at vide om gas Q. Fejlfinding R. Garanti LÄs nåje denne brugsanvisning igennem inden kedlen tages i brug. Dataskilt & produktionsnummer er placeret indvendigt i kedel pç venstre side under ex.beholder. A - SÄdan er kedlen konstrueret Kedlen arbejder efter "konstanttemperaturs-princippet" D.V.S. at der hele tiden findes varmt vand til opvarmning när termostaten kalder pä varme. Fra et luftindtag i skorstenshovedet ledes forbråndingsluften via en aluminiumsslange ned til forbråndingskammeret. Gasautomatik & brånder er monteret pä en frontplade som lukker forbråndingskammeret. Pladen er let at afmontere i serviceçjemed. Over forbråndingskammeret sider vandkammeret, som bestär af et ydre & indre rçr. I rçgkammeret, som sidder i det indre rçr, findes en "flammedåmper" der bestär af zig-zag bukket plade. Den har til formäl at lede de varme rçggasser op langs vandkammeret for at fä sä hçj en virkningsgrad som muligt. Fra vandkammerets overdel gär et rçr op til ekspansionsbeholderen. I denne sidder en 12v pumpe der cirkulerer den opvarmede våske rundt i systemet. Under exbeholderen pä forsiden sidder betjeningspanelet med termostatknap, sikring, strçmindtag & omskifterknapper. Éverst pä kedlen sidder koplingsplinten til kedlens eltilslutning. PÄ siden af kedlen findes en ventilationskasse som fçrer friskluft ind fra bunden af vognen og op under skçrtet pä kedlen, hvor luften derefter

2 kommer ud pä forsiden gennem gållerne som forvarmet frisktluft. B - Tekniske data Gas: Propan. Butan Effekt: 5,4kW 6,2kW Gasforbrug: Max 420 g/h Max 480g/h VÅdskevolume ( frostvåske ) i kedel 2,6 l. VÅdskevolume ( frostvåske ) i el-patron 1 l. VÅdskevolume ( frostvåske ) i varmtvandsmodul, type 2957: 3,3 l. Systemtemperatur i kedel: C. C - SÄdan fungerer kedlen NÄr rumtermostaten kalder pä varme, starter cirkulationspumpen. VÅsken i systemet begynder herved at cirkulere, og koldere vand kommer herved ind i kedlen. TermostatfÇleren, som sidder pä siden af vandkammeret, mårker at våsketemperaturen er lavere end den pä knappen indstillede. Termostaten Äbner for gassen til hovedbrånderen som varmer VÅsken op som cirkulerer rundt i varmeanlågget. NÄr vognen har näet den pä rumtermostaten indstillede temperatur, stopper cirkulationspumpen. TermostatfÇleren pä vandkammeret mårker da at våsketemperaturen stiger. NÄr kedeltemperaturen när den vårdi kedeltermostaten er stillet til, slukkes for hovedbrånderen og pilotbrånderen fortsåtter alene. NÄr kedeltemperaturen senere er sunket nogle grader igen, startes atter hovedbrånderen PÄ denne mäde findes der altid varm våske rumtermostaten kan sende ud i systemet. D - Betjeningspanelets funktioner(fig1) A. El-patronens normalindstilling. Varmeelementerne styres af rumtermostaten. B. El-patronen kçrer konstant og styres af den indbyggede termostat. Omskifterknappen skal stä i denne stilling när det kun er varmtvandsbeholderen der skal varmes op. C. Indkobling af 1000 W pä el-patronen. D. Indkobling af 2000 W pä el-patronen. E. 220v pumpe pä elptron F. 12v cirkulationspumpe i kedel. G. Normaldrift af ovenstäende E eller F. Den indkoblede pumpe styres af rumtermostaten. H. Konstantdrift af ovenstäende E eller F. Den indkoble pumpe kçrer konstant og rumtemperaturen styres med kedlens termostatknap. Dette kan f.eks. bruges när en del mennesker befinder sig i vognen. Disse kan pävirke temperaturen sä termostaten afbryder cirkulationspumpen, hvilket kan medfçre at man fçler kulde ved gulv & vinduer. Dette forebygges ved at pumpen kçrer konstant. I. Sikring 1 A J. Stik f. StrÇmindtag 12v DC ( anvendes bl.a. til ekstern start) K. Kontrollampe f. tånding

3 L. Termostatknap f. kedlens gastermostat. E - Start af kedel 1. Hovedhanen til gassen Äbnes. 2. Termostatknappen drejes i tåndstilling ( se fig. 2 ). Kontrollampen vil nu blinke ved hver gnist tåndboksen giver. 3. Tryk termostatknappen helt i bund. Hold den i denne stilling i ca. 15 sekunder efter at kontrollampen er holdt op med at blinke. (Kedlen er tåndt sä snart kontrollampen holder op med at blinke, men tåndsikringen skal nä at blive varm inden knappen slippes) 4. Lad termostatknappen gä op igen. 5. Drej den i driftstilling og indstil den Çnskede kedeltemperatur 6. Hvis kontrollampen begynder at blinke när du slipper knappen, er tåndingen ikke lykkedes. Tryk termostknappen ned igen, men hold den nede lidt långere. 7. Du kan ogsä kontrollere gennem skueglasset i den nederste frontplade, om kedlen er tåndt.. Hvis kedlen skulle slukke, drejes kedeltermostaten til stop.(se fig.3) Vent 3 minutter og gentag startproceduren. Kedlen er forsynet med automatisk gentånding, hvilket indebårer at hvis kedlen af en eller anden grund skulle slukke, sä forsçger den at genstarte. I ca. 20 sekunder vil gastilfçrselen fortsåtte indtlil termofçleren er blevet kold. Er vognen lçbet tçr for gas vil tåndboksen fortsåtte med at blinke indtil kedlen stoppes eller tåndes med ny gasforsyning. F - Slukning af kedlen 1. Drej termostatknappen medurs til stop-position. (Se fig 3) Efter ca. 20 sekunder skal der hçres et "klik" fra gasautomnatikken, hvilket betyder at termofçleren har lukket for gastilfçrselen. 2. Stop cirkulationspumpen. 3. Luk for hovedhanen til gassen. OBS! Efter stop skal der gç mindst 3 minutter får genstart. G - Indstilling af optimal comfort For at kunne opnä den bedste Çkonomi og trivsel, er det vigtigt at kunne indstille den rigtige kedeltemperatur til systemet.. Ved lave udetemperaturer er det nçdvendig med en hçjere kedeltemperatur end ved "normale" udetemperaturer. Som tommelfingerregel vil idealet våre, at cirkulationspumpe kçrer ca. 75 % af tiden.

4 De forskellige tal pä termostatknappen svarer til de i fig. 4 angivne temperaturer. Ved ekstremt kolde forhold, kan el- & gas bruges samtidigt. PÄ denne mäde fäs maksimal effekt ud af varmeanlågget. H - Varmekomfort Ved brug af varmeanlågget i store hçjder, Åndres kogepunktet af lufttrykket. Tag hensyn til dette. Se fig. 5. For at kunne fä fuld glåde af centralvarmeprincippet, er det vigtigt at luften frit kan passere under magasiner og bagom hynder. Hvis vognen forsynes med f.eks. et "våg til våg" tåppe er det vigtigt at tåppet ikke dåkker for indsugningsgållerne til radiatorerne. Ligeledes er det vigtigt at luftcirkulationen er fri til radiatorerne og opefter. I - Indstilling af rumtemperatur Den Çnskede temperatur i vognen indstilles pä rumtermostatens drejeknap som er kalibreret mellem 5-30 C. J - Cirkulationspumpe For at det opvarmede frostvåske kan cirkulere rundt i systemet, kråver det en pumpe. I centralvarmekedelens ekspansionsbeholder sidder en 12v cirkulationspumpe. Kedlen kan som ekstraudstyr forsynes med en 220v pumpe. Hvilken af pumperne der skal anvendes, samt om de skal kçre konstant eller over rumtermostaten indstilles pä betjeningspanelet. K - Elvarme Hvis el-patron er monteret pä kedlen, kan denne selvfçlgelig kun benyttes hvis vognen er tilsluttet 220v AC. Via betjeningspanelet kan effekten stilles pä henholdsvis 1000W/2000W. I el-patronen er indbygget 2 termostater. Den ene sçrger for at elpatronens driftstemperatur ikke kommer over ca. 80 C, mens den anden fungerer som overkogetermostat, der som sikkerhed slukker for strçmmen hvis temperaturen af en eller anden grund kommer i nårheden af kogepunktet. Har overkogetermostaten udlçst, skal den manuelt resettes pä siden af el-patronen VÅr opmårksom pä at tekstiler & andre bråndbare materialer ikke berçrer el-patronen. OBS! Alle elektriske indgreb i el-patronen mç kun udfåres af kompetent personale. L - Ekstern start

5 (gålder kun hvis kedlen er forsynet med el-patron) Kan du lide at ankomme til en dejlig varm vogn? Det kan lade sig gçre hvis vognen har Alde centralvarme m. el-patron, samt en batterieliminator (art.nr ). NÄr din nabo eller Lejrchef tånder for 220v til vognen, starter el-patronen opvarmningen. SÇdan bruger man eksternstart: 1. SÅt batterieliminatoren i en stikkontakt i vognen. 2. SÅt 12v stikket pä batterieliminatoren i betjeningspanelets strçmindtag (se fig. 1 J ) 3. VÅlg effekt & cirkulationspumpe pä betjeningspanelet. 4. Sluk for 12v hovedafbryderen i vognen hvis en sädan findes. 5. TrÅk 220v stikket ud af el-stolpen eller vognens elboks. 6. NÄr varmen siden skal startes, såttes stikket blot i igen i elstolpen eller elboksen. El-patron & pumpe gär da i gang igen, takket våre forsyningen fra batterieliminatoren som former 220v om til 12v. M - Varmtvandbeholdere Centralvarmekedelen kan forsynes med to forskellige varmtvandsmoduler. Den ene er en forrädsvandvarmer, (art.nr. 2959) mens den anden er er gennemstrçmsvandvarmer. (Art.nr- 2957) ForrÇdsvandvarmer er en rustfri beholder med et indhold pä 7 liter ferskvand. Ved maksimal udnyttelse kan den give ca. 12,5 liter 40 C varmt vand. GennemstrÅmsvandvarmer bestär af et kort tykt rçr med 6 meter kobberrçr rullet sammen i spiral og anbragt heri. Ferskvandet lçber igennem spiralen og opvarmes af frostvåsken efterhänden som det bruges. I bunden af vandvarmeren sidder en omskifterhane beregnet til sommer & vinterbrug. Med omskifteren i sommerstilling (fig.6b )er cirkulationen til radiatorerne lukket. Den opvarmede frostvåske cirkulerer sä kun gennem kedel, gennemstrçmvandvarmer og el-patron. (om en sädan er monteret) Denne indstilling anvendes i hovedsagen om sommeren, hvor man kun skal bruge varme til varmt vand men ikke til opvarmning. NÄr varmtvandsmodulet skal bruges, tåndes gassen ca. 10 minutter i forvejen og stilles pä max indstilling for at fä stçrst varmeudbytte. El-drift til gennemstrçmsvandvarmer kniber det med, da der skal tilfçres ligesä meget energi som vandet fjerner. El har max 2kW, mens gassen har ca. 5,5kW. GennemstrÇmsvandvarmer kråver min 5kW. Derfor brug gassen, evt. sammen med el. OBS! VÅr opmårksom pä frost. Ferskvandet skal altid tappes ud när der er fare for frost og vognen ikke er i brug. SÄdan tçmmes vandvarmeren: TÇm ferskvandstanken. Luk op for aftapningshanen (fig. 6 G) under modulet, samt udluftningsskruen (fig. 6 H) foroven pä varmtvandsmodulet og lad vandet, som er i varmtvandsmodulet, lçbe ud. Hvis vognen er forsynet med

6 trykvandspumpe skal denne våre tåndt. TÇm vandet ud ved at Äbne vandhanerne og lade dem lçbe til der kommer luft ud. Luk op og i et par gange. Sluk for pumpen. Luk op for aftapningshanen & udluftningskruen til vognen skal bruges nåste gang. ( se fig. 6 G & H ) N - Pleje af varmeanlågget Check regelmåssigt vådskenivoet i kedlens ekspansionsbeholder. VarmeanlÅgget skal våre fyldt med en 40% glykol/vand blanding af god kvalitet af samme type som bruges i bilmotorer med aluminiumstopstykke. Hvis varmeanlågget udsåttes for lavere temperaturer end -25 C. skal koncentrationen forhçjes, dog aldrig over 50%. Glykolblandingen bçr kontrolleres inden ny våske efterfyldes. Dette for at forhindre at koncentrationen bliver for hçj. Glykolblandingen bçr udskiftes hvert andet Är, fordi egenskaber som f. eks. korrosionsbeskyttelse gradvis forsvinder. Lad aldrig varmeanlågget mangle frostvåske. Hvis vådskenivoet synker mere end almindelig fordampning vil sansynligçre, kontrolleres alle samlinger, aftapninger & udluftninger for låkage. Er der lçbet glykolvand ud, skyl efter med vand og tçr op. Kontroller ogsä regelmåssigt om gasanlåggets samlinger og slange er tåtte, og at gasslangen ikke er for gammel. PÄfyldning af våske: For at undgä luftlommer, skal vognen skal stä vandret fçr päfyldningen begyndes. Check at luftskruer & aftapningshane er lukket. Tag den Çverste frontplade af. ( fig.7) Det gçres pä fçlgende mäde: Tryk pladen opad, derefter den nederste del udad, og derefter kan pladen tråkkes nedad og ud. PÄ toppen af ex.beholderen sidder 12v motoren holdt fast af et stort nylonskrueläg. Skru denne lçs, tråk pumpen m. motor op og fyld langsomt glykolblandingen i ex.beholderen. Er anlågget forsynet med varmtvandsmodul type 2957, skal omskifterhanen til sommer/vinterindstilling stä i midten. OBS! Sprit mç ikke anvendes som frostbeskyttelsesmiddel. KÅlercement mç heller ikke blandes i systemet. O - Udluftning af varmeanlågget Ved päfyldning af varmeanlågget kan der dannes luftlommer, afhångigt af hvordan rçrsystemet er monteret. Et tegn pä at der er luft i systemet er at varmen kun när nogle fä meter våk fra kedlen selvom pumpen kçrer. Hvordan man udlufter: Kedlen skal våre tåndt og cirkulationspumpen slukket. Begynd med at lukke op for luftskruerne. ( Se i vognens instruktionsbog hvor fabrikanten har placeret dem.) Disse skal våre Äbne til der kommer våske ud af dem. Start derefter cirkulationspumpen og lad den

7 kçre lidt. Check at rçr & radiatorer bliver varme hele vognen rundt. Er det svärt at få luften ud af systemet, kan man gçre fçlgende Stop cirkulationspumpen. LÇft bagenden af vogne op, eller lad den stä pä en skräning i nogle minutter sä luften när at vandre op i systemet. (Fig. 8, A= luftskrue, B=luft ) Ñben luftskruen pä de hçjeste sted og lad skruen våre Äben til der kommer luft ud. LÇft derefter forenden op, og fçlg samme procedure. (Fig. 9, A=luftsskrue, B=luft) Stil vognen vandret og start cirkulationspumpen. NÄr fremlçb & returrçr er nåsten lige varme, er rçrsystemet fri for luft. Ved et nypäfyldt anlåg kan der dannes luftbobler i ex.beholderen. Stop cirkulationspumpen i nogle sekunder, sä plejer boblerne at forsvinde. P - VÅrd at vide om gas Gas er et petroleumsprodukt som officielt kaldes "kondenseret petroleumsgas". Den bestär fortrinsvis af gasserne butan & propan. Propan har den fordel at den kan fordampe ned til ca. -40 C. Derfor er propan velegnet til vinterbrug, hvorimod Butan kun kan fordampe ned til ca. 1/2 Celcius. Omvendt har Butan sä den fordel at have stçrre energiindhold, d.v.s. mere varme pr liter gas. I flasken findes gassen bäde i våske & luftform. Flydende gas er gas som via kompression (tryk) er blevet gjort flydende. For at den fortsat skal våre flydende skal den opbevares under tryk, hvilket sker i en gasflaske. NÄr flaskeventilen siden Äbnes falder trykket igen, og gassen bliver luftformig efterhänden som den bruges (fordamper). Denne fordampning kråver varme som tages fra flasken. Et typisk eksempel herpä er en tagdåkker som pä en varm sommerdag bruger meget gas til sit tagpap. Gasflasken kan selv i sommervarme våre hvid af frostrim. NÄr gassen brånder afgives kuldioxid og vanddampe, pråcis som vores egen udändingsluft. For at forbråndingen skal blive fuldståndig, kråves en god lufttilfçrsel. Gas er sårdeles miljçvenlig og giver ingen sod ved en fuldståndig forbrånding. Den kan opbevares i trykbeholder i ubegrånset tid, uden at det gär ud over kvaliteten. Gas er helt fri for giftige dampe. Derimod kan indänding af koncentreret gas give en vis narkosevirkning, ÄndenÇd og kvålningssymtomer. Symptomerne forsvinder hurtigt om man derefter indänder almindelig luft eller ilt. Det farlige ved gas er, at den ved en utåthed, blandet i den rigtige luft/iltblanding, kan blive hçjeksplosiv. Eftersom gassen er lugtfri, har man tilsat et "rçbestof" som er en kraftigt lugtende svovlforbindelse, der er sä kraftig at den kan lugtes ved ca. 1/5 af eksplotionsgrånsen. Det almindeligste gastryk til gasforbrugende apparater i camp- og skurvogne er 30 mb (300mmVs). Dette fäs ved at lade gassen fra flasken gä igennem en reduktionsventil med fçrnåvnte afgangstryk.

8 Q - FejlsÇgning Herefter fçlger et lille fejlsçgningskema, som kan våre til hjålp til at lokalisere enkle fejl. TÄndgnisten springer det rigtige sted, men kedlen starter ikke. 1. Er flaske lçbet tçr? 2. ter inden kedlen tåndes igen). VÅr opmårksom pä at termostatknappen i tåndstillingen trykkes helt i bund, og holdes her i ca sekunder efter indikatorlampen er holdt op med at blinke 1. Er hovedhanen helt Äben? 2. Hvis kedlen ikke har våret i drift et stykke tid, eller gasflasken lige er skiftet, kan det tage lidt långere tid end normalt. 3. Termostatknappen skal våre trykket helt i bund ved start. 4. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet kontaktes servicevårksted. Ingen tändgnist 5. Check at der er 12v til kedlen. 6. Check at sikringen pä kedlen er hel. 7. Check at kontrollampen f. TÅndboxen blinker. 8. Tag den nederste frontplade af. Check at ledningerne til tåndtransformeren ( den lille blä boks lige under betjeningspanelet) og til mikroswitzen sidder fast og ikke er korroderede. 9. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet, kontaktes servicevårksted. Kedlen tänder, men slukker igen nçr termostatknappen slippes.. 10.FÇlg tåndproceduren ( vente fçrst 3 minut 3. Check at pilotflammen berçrer termoelementets spids. ( til hçjre for pilotbrånderen ) 4. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet, kontaktes servicevårksted. Kedel koger 1. Drej termostatknappen i stilling 1 (laveste kedeltemperatur) og se efter at hovedflammen slukker. 2. Se efter at termostatfçleren sidder fast. Den skal sidde med en fjederklemme trykket fast mod kedelhuset lige under betjeningspanelet, og den skal sidde i varmeledende pasta. 3. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet, kontaktes servicevårksted.

9 Vibrationer i 12v cirkulationspumpe: 1. Skru omlçberen lçs, som sidder pä toppen af eks.beholderen og holder pumpen fast. 2. Drej pumpen lidt og skru omlçberen fast igen. 3. Kontroller at gummikoblingen mellem motor og aksel sidder lige og ikke slär ved kçrsel. 4. Kontroller at der ikke ligger noget i vejen for skovlhjulet i bunden af ex.beholderen. 5. Kontroller at der ikke er slup i bundlejet ved skovlhjulet. Er dette tilfålde skal lejet udskiftes. 6. Hvis ovenstäende ikke hjålper, kontaktes servicevårksted. Mislyd i motoren (12v) pç cirkulations-pumpen. 1. Dryp en dräbe symaskineolie i toppen pä motorens glideleje. 2. Forsvinder mislyden ikke, eller kommer tilbage kort efter, skal motoren udskiftes. Cirkulationspumpen (12v) starter ikke. 1. Check at kontakten pä rumtermostaten er i "ON" position. 2. Check at rumtemperaturen er stille hçjere pä termostaten end temperaturen er i vognen i Çjeblikket. 3. Check at omskifterkontakten i betjeningspanelet er stillet til 12v pumpen. 4. Tag den gule plastiktop af cirkulationspumpen og check at ledningernes kabelsko sidder ordentlig fast, samt at der er 12v til motoren. 5. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet, kontaktes servicevårksted 12v pumpen kårer, men varmen kommer ikke rundt. 1. Er der vand i eks.beholderen? 2. Sidder gummikoblingen mellem motoraksel og propelaksel fast? 3. Er der luftlommer i varmeanlågget? Termostat giver forkert rumtemperatur. 1. Check med et termometer, der viser korrekt, vognes temperatur. 2. Tag rumtermostatens dåksel af. ( tryk läsepalen pä venstre side ind og tråk dåkselet udad.) 3. TrÅk indstillingknappen ud. Drej den sä gradindstillingen passer til den eksakte temperatur, og tryk hjulet ind pä plads igen. 4. DÅkselet såttes pä igen. Termostaten kontrolleres om den passer med den mälte rumtemperatur. El-patron virker ikke mere

10 1. Kontroller at der er 220v i den stikdäsen el-patronen fär strçm fra. 2. Check at relåerne, som sidder i el-patronen, virker. ( et svagt "klik" kan hçres ) 3. Check om overkogetermostaten har udlçst. Hvis dette er tilfåldet, resettes den ved at trykke knappen ind pä siden af el-patronen. 4. Hvis ovenstäende ikke har hjulpet, kontaktes servicevårksted. For lidt varmt vand (2957) 1. Check at kedlens termostatknap stär pä max temperatur. 2. Kontroller at cirkulationspumpen kçrer när ferskvandspumpen arbejder. Da det er en gennemstrçmsvandvarmer, skal der tilfçres ligesä meget varme som der borttages, ellers bliver vandet koldt. MÄden dette gçres pä, er at cirkulationspumpen tilfçrer varm frostvåske när vandpumpen kçrer. 3. Kontroller at gennemstrçmningen gennem vandvarmeren ikke for stor. SÄ när vandet ikke at blive opvarmet nok. GennemstrÇmningen mä max. våre 2,5 l/min., ellers bçr den neddrçvles. R - Garanti Alde Internationals garanti gålder et Är fra leveringsdato og omfatter kun materiale- eller fabrikationsfejl, forudsat at denne brugsanvisning er blevet fulgt.

Brugsanvisning f. Comfort 2923:

Brugsanvisning f. Comfort 2923: Brugsanvisning f. Comfort 2923: A. SÄdan er kedlen konstrueret B. Tekniske data C. SÄdan fungerer kedlen D. Betjeningspanelets funktioner E. Start af kedlen F. Stop af kedlen G. Indstilling af optimal

Læs mere

Brugsanvisning for Alde Comfort 3000

Brugsanvisning for Alde Comfort 3000 Brugsanvisning for Alde Comfort 3000 Denne brugsanvisning er beregnet til kedel type 3000 92x, monteret i campingvogn, campingbil Kapitel: 1:0 Tekniske data 1:1 SÄdan er kedlen konstrueret 2:0 SÄdan virker

Læs mere

Brugsanvisning for Alde Comfort 3000

Brugsanvisning for Alde Comfort 3000 Brugsanvisning for Alde Comfort 3000 Denne brugsanvisning er beregnet til kedel type Alde Compakt 3000 92x, 93x og 94x, monteret i campingvogne og campingbiler, og er bygget iflg. CE nr. 048 AP-0013. Installation

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser)

Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) Damhushave, den 23. marts 2016 Brugsanvisning for styring og vedligeholdelse af vores varmesystem i Damhushave. 1. Det varme brugsvand (vandhanen og bruser) 2. Gulvvarmen 3. Vedligeholdelse & kontrol 4.

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L

Manual. for. Alcon Forgasningskedel type L Manual for Alcon Forgasningskedel type L Der tages forbehold for konstruktionsændringer og evt. trykfejl. 4. udgave, 4/2011 MFJ Frichsvej 11 * DK-8464 Galten * Tlf. 8666 2044 * info@alcon.nu Bemærk venligst

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor 1371144-01 KICKSPACE 800 Ventilatorkonvektor O Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse. Efter

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel

Instruktion. til Alcon 3A-50. Centralvarmekedel. for fyring med træ. og andet fast brændsel Instruktion til Alcon 3A-50 Centralvarmekedel for fyring med træ og andet fast brændsel 1. udgave 2003 Indholdsfortegnelse 1 Brugerinstruktion og brugerens ansvar 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret 1.2

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms

EKSPERTER I VARMT VAND. Installatørprisliste. Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND Installatørprisliste 2015 Netto installatørpriser ex. moms EKSPERTER I VARMT VAND METRO THERM er Danmarks mest anerkendte leverandør af varme og varmt vand En del af danskernes hverdag

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING

MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING El-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 0206 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug 8 Trykløst

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING MCF-DX MCF-DN -2- Denne instruktion indeholder alle detaljer som er nødvendige for at udføre en rigtig installation og brug af kedlen. INDEX 1.- KOMPONENT LISTE...3 DIAGRAM.......

Læs mere

Sachs & Grut Blegdamsvej 28G 2200 københavn N tlf / Alle priser er incl. 25% moms.

Sachs & Grut Blegdamsvej 28G 2200 københavn N tlf / Alle priser er incl. 25% moms. WWW.SACHS-GRUT.DK 2015 MULTI-COOKER Multikogeren kan monteres på komfurer over 1000mm til højre eller til venstre. BESKRIVELSE: Beholder: 336x308x200mm Kapacitet: 12 liter Varmeelement: 3.kW Automatisk

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe

Beholdere 200-450 l central- og FJernVarMe Creating hot water Beholdere 200-450 L central- og FJERNVARME 200 til 450 liter til central- og fjernvarme VA nr. 3.21/DK 16468 Farve: hvid Prøvetryk Drifttryk Varmtvandsbeholder 13 bar 10 bar Varmespiral

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring

Montage- og brugsanvisning PST. plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning PST plantørringsstyring Montage- og brugsanvisning for Kongskilde PST plantørringsstyring Generelt Kongskilde PST plantørringsstyring anvendes til automatisk start/stop af lavtryksblæser

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 8 Gennemlæs og sæt dig ind i denne brugsanvisning før grillen tages i brug. 8 Før grillen

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke)

HAGEN P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme. Central-/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-tykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt HKC0840 331257144 780x400 368 118 HKC0850 HBC0850 331257154 331257151 780x500 468 131 HKC10 331256444

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere