Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse"

Transkript

1 Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse

2 Gitte Meldgaard Abrahamsen Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

3 Gitte Meldgaard Abrahamsen Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse 1. udgave, 1. oplag 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: AKAPRINT, Tilst Printed in Denmark 2014 ISBN Udgivet med støtte fra Jurist- og Økonomforbundets Forlags legat til støtte for udgivelse af videnskabelig litteratur Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel 1. Introduktion Afhandlingens emne og relevans Afhandlingens formål Afgrænsning Afhandlingens opbygning Kapitel 2. Afhandlingens metode Metode Afhandlingens retskilder Loven Lovens ordlyd Lovens formål Lovens forarbejder Retspraksis Forholdets natur Særligt om juridisk litteratur Kapitel 3. Formuefællesskabet og ligedelingsreglen Formuefællesskabets udvikling Tiden op til RVL af RVL af Tiden fra RVL Hensynene bag formuefællesskabet Formuefællesskab og ligedeling i dag Formuefællesskabet fremadrettet Kapitel 4. Pensionssystemet og pensionsbegrebet Det danske pensionssystem Pensionsrettighedsbegrebet Pensioners formål

5 2.2. Pensioners indhold Rentepension (livrenter) Kapitalpension (aldersopsparing) Ratepension Pensioners grundlag Pensioners beskatning Indbetalinger (fradragsret/bortseelsesret) Pensionsafkastbeskatning Udbetaling Konkluderende om begrebet pensionsrettigheder Pensionstyperne De lovbaserede pensionsrettigheder Folkepensionen Efterløn Den supplerende arbejdsmarkedspension Arbejdsmarkedets tillægspension Den midlertidige pensionsopsparing Den særlige pensionsopsparing Lønmodtagernes dyrtidsfond Arbejdsmarkedspensioner Tjenestemandspension Virksomhedsbaserede tilsagnsordninger Kollektive arbejdsmarkedspensioner Individuelle pensioner Pensionsbilledet i dag og fremadrettet Kapitel 5. Pensionsrettigheders behandling ved separation og skilsmisse historisk RVL 15, stk Fortolkningen af RVL 15, stk Rentepensioner Kapital- og rateordninger Kritik af den tidligere retstilstand Mulighed for kompensation Vederlagskrav Urimeligt ringe-reglen Kapitel 6. Lov nr. 483 af 7. juni Intentionerne bag loven Oversigt over loven

6 3. Hvilke pensionsrettigheder er omfattet af RVL 16 b-h? Rettigheder, der er fælleseje Pensionsrettighed Passivering og skat Forlods udtagelse af pensionsrettigheder Udgangspunkt om forlods udtagelse Kortvarige ægteskaber Hvornår er et ægteskab korterevarende? Forudgående samliv Kapitel 7. Rimelige kontra ikke-rimelige pensioner Sondringen rimelig kontra øvrige pensioner (ikke-rimelige) Rimelige pensionsrettigheder Formålet med rimelighedsvurderingen Begrebet rimelige pensionsrettigheder Rimelig ud fra ægtefællens egen situation Lønmodtagere Omfattet af en arbejdsmarkedspension Ikke omfattet af en arbejdsmarkedsoverenskomst Konkrete pensionsrettigheder for lønmodtagere Selvstændige erhvervsdrivende Konkrete pensionsrettigheder for selvstændige Generelle problematikker Anderledes eller kortere opsparingsforløb Indhente»tabte«pensionsbidrag regelmæssighed? Forhøjede indbetalinger på grund af ekstra job Pensionsrettigheder etableret ved gældsstiftelse Rimelig ud fra ægtefællernes samlede situation Ikke-rimelige pensionsrettigheder Oparbejdet af fællesejemidler? Pensionsrettigheder, der skal inddrages i ligedelingen Udbetalte pensionsrettigheder Forlodsudtagelse af udbetalte beløb Betingelser for forlodsudtagelse Rimelige rettigheder Hvilke rettigheder? Ikke forbrugt Ikke mistet karakter af pensionsopsparing

7 Indtægter og surrogater Sammenblanding af midler Overgangsbestemmelser? Udbetalte pensionsrettigheder, der skal indgå i ligedelingen Konklusion Perspektiverende og retspolitiske overvejelser Kapitel 8. Fællesskabskompensation Formålet med bestemmelsen Betingelser Mindre pensionsopsparing end rimeligt Hensynet til familien eller den anden ægtefælle Legitime hensyn Hensyn til familien Hensyn til den anden ægtefælle Illegitime hensyn Arbejdsløshed Sygdom Uddannelse/opstart af selvstændig virksomhed Nedarvet familiemønster/langvarigt fravær? Personlige interesser Ægtefællernes uenighed Bevislig uenighed Tilkendegivet uenighed undervejs Opsummerende Under ægteskabet Bagatelgrænse To års fuldtidsindbetalinger Bagatelgrænsen i praksis Kompensationens størrelse Pensionstabet Er der lidt et pensionstab? Opgørelse af tabet Udgangspunkt i de manglende indbetalinger Begrænsninger i kompensationens størrelse Begrænsninger i lovens ordlyd Kompensationens maksimum Under ægteskabet Af fællesejemidler

8 Begrænsninger i bemærkningerne Økonomiske og pensionsmæssige forhold Den anden ægtefælles samlede pensionsniveau Ægtefællen er insolvent Øvrige begrænsninger? Maksimalt halvt pensionstab? Nedsætter en opfyldningspension kompensationen? Udmåling af kompensation i praksis Konklusion Hvornår kan en fællesskabskompensation komme på tale? Kompensationens størrelse Perspektiverende og retspolitiske betragtninger Er intentionen ført ud i praksis? Betragtninger over potentielle konsekvenser Retspolitiske overvejelser Erstatningslignende kontra skønsmæssig bestemmelse Forudgående samliv RVL 16 d, stk Kapitel 9. Rimelighedskompensation Formålet med bestemmelsen Betingelserne for rimelighedskompensation Længerevarende ægteskab Forudgående samliv Samlivsophævelse år en absolut grænse? Stor forskel mellem værdierne af ægtefællernes pensionsrettigheder Forskel Hvilke pensionsrettigheder? Sammenligningstidspunktet Hvilken værdi? Praktisk sammenligning af ægtefællernes pensioner Stor forskel Pensionsmæssigt urimeligt stillet Kriterier i lovens ordlyd Ægteskabets varighed Ægtefællernes formueforhold Omstændighederne i øvrigt

9 kr.-grænsen i bemærkningerne Kompensationens størrelse Lovens momenter Momenter i bemærkningerne Kompensationens maksimum % af forskellen Maksimum afhængig af ægteskabets længde loft kr. forskel Den kompensationssøgendes sædvanlige niveau Insolvens Udmåling af kompensation i praksis RVL 16 e som opsamlingsbestemmelse Konklusion Hvornår kan en rimelighedskompensation komme på tale? Kompensationens størrelse Retspolitiske og perspektiverende overvejelser Reglen som skønsmæssig bestemmelse Betingelser Kompensationens størrelse Reglen som opsamlingsbestemmelse Betragtninger over potentielle konsekvenser af reglens begrænsede anvendelse Kapitel 10. Processuelle aspekter Skifteprocessen Gældende retstilstand Offentligt skifte Privat skifte Tidligere retstilstand Bevisbyrder Rimelig eller øvrig pension? Fællesskabskompensation Rimelighedskompensation Procesøkonomi Skifteafgift Sagsomkostninger Fri proces Deling på skiftet Inddragelse af øvrige pensioner

10 4.2. Betaling af kompensation RVL 16 f, stk Betaling ikke mulig Afdragsordning Deling af pensionsrettighed Afdrag af løbende livsbetinget ordning Ægtefællernes aftalemuligheder Perspektiverende betragtninger Reglernes begrænsede anvendelse? Formelle hindringer for anvendelsen? Kapitel 11. Ægtefællernes aftalemuligheder RVL 16 h Aftaler om særeje Formålet med bestemmelsen Hvilke pensionsrettigheder? Hvilke særejeformer? Fremtidige indbetalinger Ikke i ægtepagten taget stilling til fremtidige indbetalinger Fremtidige indbetalinger også særeje Fremtidige indbetalinger ikke omfattet af særeje Aftaler om deling Formålet med bestemmelsen Hvilke pensionsrettigheder? Kapital- og ratepensioner Rentepensioner Uafklaret, om der kan aftales ligedeling Opsparede efterlønsbidrag Mix-pensioner Konvertering Hvilke aftaler om ligedeling kan aftales? Ligedeling af en del af værdien En del Den del af værdien, der overstiger Tidsbegrænsning Udbetalte beløb Fremtidige indbetalinger Aftaler om enkelte pensionsrettigheder Rimelighedsvurderingen, jf. RVL 16 b

11 4.2. Fællesskabskompensation, jf. RVL 16 d Rimelighedskompensation, jf. RVL 16 e Opsummerende Udformningen af ægtepagter Konklusion Retspolitiske og perspektiverende betragtninger Kapitel 12. Afslutning Konklusion Perspektiverende betragtninger Behovet for pensionsudligning Den sparsomme retspraksis Ægtefællernes aftalemuligheder Retspolitiske overvejelser En mere skønsmæssig anvendelse Det forudgående samliv Sondring mellem pensionsrettighedstyper Litteraturliste Domsregister Stikordsregister

12 Forord Forord Forord Denne bog er en udgivelse af min ph.d.-afhandling indleveret ved Aalborg Universitet den 5. september 2013 og forsvaret den 29. november Der er kun foretaget enkelte mindre ændringer og der er ikke medtaget nyt materiale efter indleveringsdatoen. I løbet af de 3 år, jeg har arbejdet med afhandlingen, har en lang række personer bidraget med konstruktiv kritik og jeg skylder alle en stor tak. En ganske særlig tak skal lyde til min vejleder Marianne Holdgaard for stor faglig og personlig støtte igennem hele forløbet. En tak skal ligeledes lyde til advokat Jørgen U. Grønborg som udover at have været tilknyttet som bivejleder på afhandlingen tillige var personen, der vakte min interesse for området under min studietid. En tak skal også rettes til en række advokater, som har sendt mig domme og givet mig indblik i konkrete sager: Jesper Langsted, Lene Astrup Treffer og Annette Kyhn-Hansen. Endvidere en stor tak til Frank Pedersen, afdelingsdirektør i SEB-pension, for gennemlæsning af det pensionsretlige kapitel og for værdifulde kommentarer hertil samt til advokat Peter Teisen, ligeledes SEB-pension, for givende samtale. Tillige en stor tak til professor Margareta Brattström, Uppsala, for et inspirerende forskningsophold. En tak skal ligeledes rettes mod mine kære kollegaer på Juridisk Institut, Aalborg Universitet, for et inspirerende arbejdsmiljø. I særdeleshed tak til Carsten Munk-Hansen for udbytterige samtaler af metodisk karakter. Desuden tak til stud.jur. Maria Skov Andersen for udarbejdelse af stikordsregister. Slutteligt skylder jeg min kæreste, min familie og mine venner en tak for den store støtte og for de mange opmuntringer undervejs i processen. Gitte Meldgaard Abrahamsen 13

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN. Familieøkonomien. samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN Familieøkonomien samlevendes retsforhold ægtefællers retsforhold retspolitik JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Familieøkonomien Cohabitation: The taboo of the day before yesterday

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

Ægtefællers pensionsrettigheder

Ægtefællers pensionsrettigheder Ægtefællers pensionsrettigheder Behandling på skifte af fællesbo Betænkning afgivet af Ægtefællepensionsudvalget Betænkning nr. 1466 2005 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Kapitel 1... 11 Indledning... 11 1.1. Udvalgets

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn 27 1. Udviklingslinjer i børns retsstilling

Læs mere

Piger, penge og pension. Maj 2010

Piger, penge og pension. Maj 2010 Piger, penge og pension Maj 2010 Aftenens program Penge skal plejes Formuerådgiver Helle Snedker, Formuepleje A/S Piger og pension Formuerådgiver Marianne Thørs, Formuepleje A/S Testamenter og pension

Læs mere

DATA RET BESKYTTELSES PETER BLUME 4. U D G AV E

DATA RET BESKYTTELSES PETER BLUME 4. U D G AV E PETER BLUME DATA BESKYTTELSES RET 4. U D G AV E J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T S F O R L A G Databeskyttelsesret Peter Blume Databeskyttelsesret 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

Erhvervsministeriet Information / Bibliotek. Fraskiltes pensionsret

Erhvervsministeriet Information / Bibliotek. Fraskiltes pensionsret Erhvervsministeriet Information / Bibliotek Fraskiltes pensionsret Betænkning nr. 1293 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Fraskiltes pensionsret Betænkning nr. 1293 Udstedt af Erhvervsministeriet, juni

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

God databehandlingsskik

God databehandlingsskik Hanne Marie Motzfeldt God databehandlingsskik udvalgte problemstillinger ved forvaltningsmyndigheders videregivelse af personoplysninger Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 God databehandlingsskik

Læs mere

Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement

Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement 27. maj 2009 Navn: Ditte Johannne Sarto Årskortnummer:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Lærebog i erstatningsret

Lærebog i erstatningsret Lærebog i erstatningsret 7. udgave Bo von Eyben Helle Isager Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i erstatningsret Bo von Eyben & Helle Isager Lærebog i erstatningsret 7. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer JENS KRISTIANSEN Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Kristiansen Aftalemodellen

Læs mere