INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET"

Transkript

1 INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG 2009

2 Forord til 1. udgave 5 Kapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn Udviklingslinjer i børns retsstilling Faderskab Registrering af faderskab Ægtemanden registreres som far Samleveren/partneren registreres som far Anerkendelse af faderskabet ved statsforvaltningen Nærmere om faderskabssagens behandling ved statsforvaltningen Grundprincipper Faderskabssagens parter. Søgsmålsret Morens oplysningspligt Bevismidler under en faderskabssag i statsforvaltningen Statsforvaltningen videresender sagen til retten Faderskabssagernes behandling ved retten Indsigelse mod en foretagen registrering eller anerkendelse af faderskab Genoptagelse Adoption Betingelser for adoption Retsvirkninger af adoption Ophævelse af adoption Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær Hvem tilkommer forældremyndigheden? Børn af ægtefæller Børn afforældre, der ikke er gift med hinanden Automatisk fælles forældremyndighed Aftalt fælles forældremyndighed 41

3 4.1.5.»Deleforældreordning« Ophør af fælles forældremyndighed Aftale om forældremyndighedens placering Afgørelse om forældremyndighed Fordeling af forældremyndighed ved rettens afgørelse Midlertidige afgørelser om forældremyndighed Overførsel af forældremyndighed Overførsel af forældremyndigheden ved aftale Den ene eller begge forældremyndighedsindehaveres død Barnets bopæl og varsling Samvær, anden kontakt m.v Inddragelse af barnet Børns forsørgelse Børnebidrag Om retten til at kræve bidrag fastsat og om de kompetente myndigheder Hvem tilkommer bidraget? Nærmere om bidragspligten Bidragets størrelse Om ændring af bidrag Fastsatte bidrag Aftalte bidrag Forskudsvis udbetaling af bidrag 59 Kapitel 2. Ægteskabs indgåelse og registrering af partnerskab Forlovelse Ægteskabsbetingelser Prøvelse Vielse Omstødelse Registrering af partnerskab 65 Kapitel 3. Separations- og skilsmissegrundene Indledning Separation Ægteskabslovens 29. Ensidig ret til separation Bortfald af separation Retsvirkninger af separationens bortfald 71 10

4 3. Skilsmissegrundene Skilsmisse på grundlag af 1 års separation Skilsmisse på grundlag af enighed efter 6 måneders separation Utroskab Skilsmissegrundene i øvrigt års adskillelse Vold Bigami Børnebortførelse 77 Kapitel 4. Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse, vilkår m.v Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse Sagens anlæg Betingelser for at få separation eller skilsmisse ved bevilling Ægteskabslovens Vilkårsforhandling Afslutning af en separations- eller skilsmissesag ved statsforvaltningen og indbringelse af sagen for retten Ægtefællebidrag Bidragspligt og varighed Bidragspligt Ingen bidragspligt Bidragspligtens varighed Bidragets størrelse Bortfald af bidrag Ændring af afgørelser om bidrag Ændring af aftalte bidrag Retten til lejligheden efter separation og skilsmisse Retten til en lejet lejlighed i en privat udlejningsejendom Fortsættelse af lejemålet ved separation eller skilsmisse, ÆL 55, stk. 1, jf. LL Retten til lejligheden ved samlivsophævelse Beløb i henhold til ægteskabslovens Anvendelse af ÆL 56 i praksis Ændring af aftaler eller afgørelser om 56-godtgørelse 99 11

5 Kapitel 5. Ændring af aftaler om vilkår m.v Indledning Ændring af»vilkårsaftaler«i h.t. ÆL Kapitel 6. Familieformueretten og den legale formueordning Familieformueretten Den legale formueordning Indledning Formuefællesskab (fælleseje) Særrådighedsprincippet og særhæftelsesprincippet Modifikationer i særrådighedsprincippet Beskyttelsesregler m.v. ved fælleseje De kvalitative beskyttelsesregler De kvantitative beskyttelsesregler Beskyttelsesregler ved særeje Modifikationer i særhæftelsesprincippet Afgrænsning mellem ægtefællernes formuer Indledning Hvilke faktorer er bestemmende for, om et aktiv anses for at tilhøre manden eller hustruen? Særligt om sameje mellem ægtefæller Retsvirkninger af sameje 133 Kapitel 7. Særeje og ægtepagter Hovedprincipperne om særeje Kort om særejereformens indhold og tilblivelse Udgangspunktet for fortolkningen af aftalefrihedens grænser Særeje ved ægtepagt. RVL 28's opbygning - aftalefrihedens grænser Fuldstændigt særeje Særejet skal kun gælde på separations- og skilsmisseskifte: Skilsmissesæreje Særejet skal kun gælde»en del«af formuen - genstandsbestemt særeje og brøkdelssæreje. Anpartssæreje og sumsæreje. Fremtidige erhvervelser Genstandsbestemt særeje Brøkdelssæreje Sumsæreje (og sumfælleseje) og anpartssæreje

6 Pristalsregulering og forrentning af sumsæreje,»lån«mellem en ægtefælles særeje og samme ægtefælles fælleseje/uskiftet bo, værdistigninger på et aktiv Særejet skal kun gælde tidsbegrænset Særeje alene med henblik på en af ægtefællernes død -»kombinationssæreje« Kun den ene ægtefælles formue Gæld Surrogationsprincippet i RVL 28, stk. 3 - herunder sammenblanding af midler fra forskellige formuearter i samme aktiv Surrogationsprincippet Sammenblanding af midler fra forskellige formuearter i samme aktiv Fremtidige erhvervelser - indtægter, arv og gave m.v Indtægter Arv, gave, forsikringssummer m.v Tredjemandsbestemt særeje og fælleseje Særeje ved gave Særeje ved arv Særeje ved begunstigelsesbestemmelser i forsikrings- og opsparingsordninger Særeje ved båndlagt arv og gave Begrænsninger i ægtefællernes adgang til at fastlægge formueordningen i deres ægteskab som følge af tredjemands bestemmelse Gavesalg Særeje ved bosonding og separation Særeje ved bosondring »Særeje«ved separation Ophør af særeje Fortolknings-og overgangsregler Formueordningernes præceptivitet Virkningen af helt eller delvis ulovlige aftaler om formueordningen Ægtefæller har i en ægtepagt aftalt noget, der ikke er tilladt Ægtepagten er suppleret med en formløs tillægsaftale Ugyldige aftaler der vedstås

7 11. Ægtepagter Skriftlighed og underskrift Godkendelse Tinglysning 178 Kapitel 8. Begrænsninger i rådigheden Indledning RVL Bosondring Vederlagskrav Samtykkereglerne i RVL 18 og Generelt om reglernes begrundelse og afgrænsning Hvilke ejendomme er omfattet af RVL 18? Fast ejendom, der tjener til familiens bolig Fast ejendom, hvortil ægtefællernes eller den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed er knyttet Hvilket løsøre er omfattet af RVL 19? Hvilke dispositioner omfattes af RVL 18 og 19? Den tidsmæssige udstrækning af samtykkekravet Nærmere om samtykket Omstødelse af dispositioner foretaget uden samtykke Almindelige betingelser for omstødelse. Bevisspørgsmål Fristerne for sagsanlæg Tilladelse til salg trods ægtefællens nægtelse, RVL Ægtefællesamtykke til dispositioner over lejemål 204 Kapitel 9. Hæftelse for den anden ægtefælles dispositioner m.v Dispositioner der pådrager den anden ægtefælle et gældsansvar - den indbyrdes fordeling af gæld »Husholdningsfuldmagten«i RVL Legitimationsreglen i forhold til ægtefællernes indbyrdes underholdspligt m.v Reglens historiske og aktuelle formål Hvilke indkøb er omfattet? Optagelse af pengelån FormodningsregleniRVL ll Tidspunktet for indkøbet Fælleshæftelse som følge af formueretlige regler Fordeling af gæld i ægtefællers indbyrdes forhold

8 2. Raden over den anden ægtefælles aktiver Almindelige fuldmagtstilfælde Den legale fuldmagt i RVL Ægtefællen er under værgemål Legitimationsreglen i RVL Kapitel 10. Gaver og aftaler mellem ægtefæller Aftaler mellem ægtefæller Indledning Karakteristik og systematik RVL 29 og begrænsninger i ægtefællers aftalefrihed Gaver mellem ægtefæller RVL 30. Indledende bemærkninger Undtagelser fra ægtepagtskravet Sædvanlige gaver »Gaver, som består i livsforsikring, overlevelsesrente eller lignende forsørgelse, som sikres den anden ægtefælle« RVL 31»Tantiemereglen« RVL 30, stk Bevisbyrdereglen i RVL RVL Omstødelse af gaver Ugyldige gaver Generelt om gaveoverdragelser 233 Kapitel 11. Formueoverførsler mellem ægtefæller Generelt om formueoverførsler mellem ægtefæller RVL 2 og dens betydning for den retlige kvalifikation af overførsler mellem ægtefæller Forsørgelseskrav mellem ægtefæller under samlivet RVL 2 's betydning for den retlige kvalifikation af overførsler mellem ægtefæller Overførsler mellem ægtefæller - løbende eller enkeltstående, kun en vej eller led i samlet ordning Særlig om kreditorernes stilling ved illoyale arrangementer Forsørgelseskrav efter samlivsophævelse, RVL

9 Kapitel 12. Indledning om skifte Indledende bemærkninger Offentligt skifte sammenlignet med privat skifte Skifteafgift, fri proces og retshjælp Retsafgørelse afenkeltspørgsmål-fskl 8l,jf Offentligt skifte i henhold til reglerne i FSKL kapitel VI Rådigheden under skiftet Hovedprincipperne for et offentligt skifte 258 Kapitel 13. Kapitel Vl-skiftets aktiver og passiver Indledning Skæringstidspunkt Skæringstidspunkt og boopgørelsestidspunkt Hvilket tidspunkts værdi - indtægter og udgifter Kun passiver, der hører til bodelene Krav, som begge ægtefæller hæfter for - FSKL 65 a Krav mellem ægtefællerne indbyrdes Kreditorerne indkaldes ikke under skiftet 278 Kapitel 14. Den kvantitative deling Hovedreglen om ligedeling Vederlagskrav Undtagelser fra hovedreglen om ligedeling Forlods udtagelse af genstande, som udelukkende tjener til personlig brug - FSKL 68 a Forlods udtagelse ved skifte i anledning af et ægteskabs omstødelse - FSKL Skævdeling, fordi ligedeling ville være åbenbart urimelig - FSKL 69 a Små boer-fskl Kapitel 15. Den kvalitative fordeling af aktiverne Indledning Forlods udtagelse af genstande, som udelukkende tjener til personlig brug - FSKL 68 a Hovedreglen i FSKL 70 a, stk. 1, og stk. 2,1. pkt Krydsende udtagelsesret - FSKL 70 a, stk. 2,2. pkt., nr Fast ejendom - familiens bolig Fast ejendom - familiens sommerbolig Erhvervsvirksomhed

10 4.4. Arbejdsredskaber og andet erhvervsløsøre Bohave Udløsningsret og mulighed for henstand - FSKL 70 b Afhændelse af fællesboets aktiver 302 Kapitel 16. Rettigheder, som er uoverdragelige eller i øvrigt af personlig art, jf. retsvirkningslovens 15, stk Generelt om RVL 15, stk Pensionsrettigheder De nærmere regler i RVL 16 b-16 h Rimelige ordninger Kortvarige ægteskaber Fællesskabskompensation og rimelighedskompensation Lov om bevarelse afret til ægtefællepension Kollektivt beregnede ægtefællepensioner omfattet af ÆPL Flere berettigede - delingsregler Individuelle overlevelsesrenter Livsforsikringer uden fradragsret Personskadeerstatninger Biblioteksafgift Surrogater for/indtægter af 15, stk. 2-rettigheder 319 Kapitel 17. Samlivsforhold Almindelige synspunkter Underholdet Formuedeling Formueforholdet mellem samlevende Aftaler Indbyrdes krav Særligt om kompensationskrav Retten til lejligheden ved samlivsophævelse 334 Domsregister 337 Lovregister 345 Stikordsregister

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER Betænkning III FRA JUSTITSMINISTERIETS ÆGTESKABSUDVALG BETÆNKNING NR. 415 1966 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I. Udvalgets hidtidige arbejde 5 IL Udkast til

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE

Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Justitsministeriet REGELFORENKLING PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE Rapport afgivet af en arbejdsgruppe under Justitsministeriet, december 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 2. Ægteskabsloven...8 2.1.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation

Når vi skal skilles. Pjece om skilsmisse og separation Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. September 2007 MED BARNET I CENTRUM Indhold Hvordan går man fra hinanden?...2

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

ægteskab ægteskab for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 720 københavn 1974 udarbejdet af Inger Margrete Pedersen

ægteskab ægteskab for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 720 københavn 1974 udarbejdet af Inger Margrete Pedersen ægteskab 5 samliv og ægteskab udarbejdet af Inger Margrete Pedersen for ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 720 københavn 1974 Indhold Ægteskabsudvalgets medlemmer 9 Ægteskabsudvalgets opgave 10

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere