Omtale 11/7 (fuldt gengivet)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omtale 11/7 (fuldt gengivet)"

Transkript

1 Omtale 3/7 (fuldt gengivet) Da Paulus Nielsen reddede Nykøbingskytternes Ære - Ved Kapskydningen i Høve i Søndags kunde det nær have gaaet galt for Nykøbingskytterne ved Kapskydningen. De stod pludselig og manglede en Mand. Han var og blev væk, og gode Raad var dyre. Skulde man helt opgive at deltage i denne Del af Skydningen? Man besluttede at gaa paa Jagt efter en Nykøbing Skytte, og lidt efter kom en slæbende med den ganske intetanende Paulus Nielsen. Han blev hurtigt sat ind i Situationen, fik stukket en Riffel i Haanden og blev kommanderet til ikke at ødelægge det hele for de andre. Det var mindst 10 Aar siden, Paulus Nielsen havde skudt Kapskydning med Riffel, og han plaffede løs under megen Opmærksomhed. Det gik udmærket, ja saa godt, at man begyndte at ane en første Præmie til Nykøbing. Til sidst stod og faldt det med Paulus Nielsen. Han skulde skyde en Femmer, for at Nykøbing kunde vinde. Han lagde Geværet til Kinden - og skød en Femmer! Og saa først kunde han atter frit bevæge sig paa Festpladsen, mens Lykønskningerne regnede ned over ham. Omtale 11/7 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt Møde i Aftes. Iversen og L. P. Hansen var fraværende. Den kommunale Vedtægt. Den væsentlige Del af Dagsordenens Fyld var Efterretningssager uden nævneværdig Interesse. En Undtagelse herfra var dog en Skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori der rejsets enkelte Indvendinger mod det Udkast til kommunal Vedtægt, som Byraadet har sendt ind. I en Standardvedtægt, som Byraadet for lang Tid siden fik tilsendt fra Ministeriet, stod opført en Passus om, at Hvervet som kommunale Revisorer er ulønnet. Dette lille Ord havde Byraadet ønsket strøget, for at det i Fremtiden kunde staa frit i Spørgsmaalet om, hvorvidt man vilde tillægge Revisorerne et Honorar for deres Arbejde. Men Ministeriets Argusøjne bemærkede, at det ulønnede var strøget, og krævede det indsat i Vedtægten igen. Ligeledes blev den Bemyndigelse, som Byraadet havde tillagt Skoleudvalget til at diktere Skolemulkter annulleret, idet denne Beføjelse efter den nye Skoletilsynslov tilkommer Skolekommissionen. Disse saavel som enkelte uvæsentlige Ændringer maatte Byraadet tiltræde. Buskadset i Vejsvinget Fra Politikontoret var fremsendt en Rapport, ifølge hvilken noget Buskads i et Vejsving ved Rørvigvejen ønskedes fjernet af Hensyn til Bilismen. Da det paagældende Buskads staar paa privat Grund, afviste Byraadet Sagen som sig uvedkommende. Badehus til 9 Personer! Uden for Dagsordenen forelaa et Andragende fra 9 Borgere, om, at Byraadet til Brug for disse vilde lade opføre et Badehus ved Nordstrand, idet de tilbød at give hver en aarlig Leje af 2-3 Kroner mod at faa udleveret Nøgler til Huset. Ejendomsudvalget, der havde haft Sagen til Erklæring, indstillede at nægte Andragendet. Udvalgets Formand, Fr. Petersen, Vangen, motiverede Udvalgets Indstilling med, at et Badehus til 9 Personer mindst skulde have en Størrelse af 6X9 Alen og efter indhentet Tilbud vilde dette koste Kroner. Da det formentlig dog er Meningen, at der skal være et særskilt Rum for Damer, vil dette betyde en Udgift af ca Kr. Til Vedligeholdelse, Forrentning og Amortisation vil der medgaa ca. 150 Kroner aarlig eller en Sum, der ligger langt over den tilbudte Leje. Men selv om Lejen kunde sættes op, saa der ingen økonomisk Risiko var for Kommunen, vilde Udvalget dog advare imod at indlade sig paa dette Problem, da dette uvægerlig vil medføre Konsekvenser, hvis Rækkevidde og Vanskeligheder ikke lader sig overse. Samtlige Byraadsmedlemmer var enige i den Betragtning og dermed gik den Plan i Luften. Andre Smaating. Forenede danske Motorejere havde anmodet om Tilladelse til at grave en Brønd paa Kommunens Grund ved Nordstrand, da Vandet i den Brønd, der findes paa Foreningens Kamperingsplads, er ubrugeligt som Drikkevand. Dette havde Byraadet intet imod, og det overlodes Ejendomsudvalget at træffe Afgørelsen sammen med Motorforeningen.

2 Hovedgaden laanes ud til Asfaltbal. Endelig fik Turistforeningen som sædvanlig Lov til at laane" Hovedgaden til det aarlige Asfaltbal, og hermed tog Byraadet Ferie i en Maaned. Omtale 13/7 (fuldt gengivet) Stort Villabyggeri ved Nordstrand. Entreprenør N. Nielsen, Klitborg, er gaaet i Gang med et større Byggeforetagende paa sine vidtstrakte Grunde ved Nordstrand, idet han har paabegyndt Opførelsen af ikke mindre end atten smaa Villaer, som det er Meningen at sælge eller leje ud. Entreprenør Nielsen ejer jo et Areal paa henved 200 Tdr. Iand derude, saa der er Plads nok. Slaar Spekulationen an, er det hans Mening ad Aare at gaa videre med denne Villabebyggelse, saaledes at der i Løbet af nogle Aar vil opstås en hel Sommerby derude. Ja, det behøver ikke alene at være Sommerby, idet Husene, selv om de bygges forholdsvis billigt, dog opføres saa solidt og indrettes saaledes, at de ogsaa kan benyttes som Helaarsboelse. Men selvfølgelig er det nærmest Sommergæsterne, at Foretagendet er baseret paa, og med den rivende Efterspørgsel, der i de senere Aar har været efter Sommerlejligheder ved vore Kyster, er Spekulationen næppe forfejlet, tilmed da Beboerne vil faa Adgang til et stort Stykke af Landets fineste Badestrand. Arealet ud mod Stranden saavel som Klitterne sælges nemlig ikke, men forbeholdes som fælles Tumleplads for alle, der enten som Ejere eller som Lejere slaar sig ned paa Arealet. Omtale 16/7 (fuldt gengivet) Asfaltballet i Nykøbing bliver den 1. August. Som bekendt fejrer Rørvig sin Sommerfest paa Onsdag Aften. Dette gav os Anledning til, da vi i Dag løb paa den Nykøbing Borgmester, der som bekendt tillige er Formand for Egnens Turistforening m. m. m., at spørge ham, hvorledes det gaar med Asfaltballet i Nykøbing i Aar. Der har nemlig hidtil været saa stille herom. Stille, siger Borgmesteren. Ja, det tror Pokker! De, hvis Opgave inden for Bestyrelsen det er at slaa Alarm overfor Offentligheden, nyder i Ro og Mag Ferielivets Glæder i Jylland. Men vær De kun ganske rolig, Asfaltballet skal nok komme. Det skal være en Onsdag. Inden for Bestyrelsen har vi overvejet, om Onsdag den 25. Juli eller Onsdag den 1. August er mest velegnet. Inden Beslutningen blev taget har Ferien imidlertid skilt Bestyrelsen for alle Vinde. Men en Afgørelse skal der til. Og nu beslutter jeg - med Streg under jeg - siger Borgmesteren, idet han retter sig, saa han mindst vokser tre Tommer i Højden, at Asfaltballet skal løbe af Stabelen den 1. August. Dette kan De rolig meddele Deres Læsere. Og Programmet? Programmet er som sædvanlig rigtig Menneskemusik i Gaden fra Kl. 7-8 og derefter Dans, Løjer og Langkaal til Kl. 1. Aftenens Clou bliver som sædvanlig Optoget gennem Gaderne Kl. 10. Planen for dette er i Orden, men det er en Hemmelighed, om hvilket jeg intet røber, om De saa slaar mig i Hovedet med Deres Fyldepen eller en anden livsfarlig Genstand. Men at det bliver spændende, det kan De være forvisset om og dermed - - Dixi. Omtale 19/7 (fuldt gengivet) Camperingen ved Skærby. Det har vist sig, at der er nogle genstridige Sjæle, som paa Trods af de af Byraadet vedtagne Regler for Campering paa Kommunens Arealer ved Skærby stadig opslaar deres Telte paa det forbudte Terræn. Da Byraadet er besluttet paa, at dets Vedtagelse skal respekteres, har Udvalgets Formand rettet en Anmodning til Politiet om at tage Affære, og dette

3 gransker nu i Loven om Mark- og Vejfred for at finde den Paragraf, ifølge hvilken de genstridige kan klapses af. Omtale 20/7 (fuldt gengivet) I den forkerte Hals. Toldetaten i Nykøbing med Damer, 5 i Tal, var i Aftes taget paa en Biltur til den sydlige Del af deres Domæne, der strækker sig til Havnsø. Den konstituerede Toldforvalter Steen Pedersen havde inviteret paa Aftensmad og medbragte i den Anledning en Kuffert, pakket med lækkert Smørrebrød m. m. Paa Stranden ved Teglværksgaardens Mark blev Selskabet enig om at styrke Appetiten ved et kølende Bad. Kufferten gemte de imedens under en Busk. Men ak og ve, da Selskabet kom op af Vandet, var Kufferten med samt dens Indhold forsvundet. Tolderne maatte derfor tage ind hos en Bekendt for at redde lidt Aftensmad, medens Politibetjent Helgogaard fik overdraget Hvervet at fange Tyven eller dog i det mindste bringe Kufferten, der var ret værdifuld, tilbage. Betjent Helgogaards Speciale er forøvrigt i denne Tid at føre Kartotek over Badetyverierne; navnlig ude ved Sanddobberne stjæles der meget, og endnu er det ikke lykkedes at finde Gerningsmændene. Omtale 20/7 (fuldt gengivet) Odsherreds Bryggeri har af den standende Varme ladet sig forlede til at sætte et nyt Produkt i Handelen, nemlig Lyst Hvidtøl, der saavel i Udseende som i Smag er egnet til at tage Konkurrencen op med Carlsbergs lyse Pilsnere. Omtale 25/7 (fuldt gengivet) Kampen mod Rutebilerne. Det vil erindres, at Asnæs Sogneraad forleden modsatte sig en Fornyelse af den Koncession, som Vognmand Buus, Nykøbing, har til Rutebilkørsel mellem Nykøbing- Klint-Asnæs, ud fra den Betragtning, at den paafører Sognets Vognmænd en generende Konkurrence, og i Forgaars sluttede Vig Sogneraad sig hertil med samme Begrundelse for sit Vedkommende. Om dette i Almindelighed betyder et Omslag i Sogneraadenes Stilling til Rutebilerne, skal vi lade vært usagt. Hidtil har disse Raad jo set med stor Velvilje paa den lette og forholdsvis billige Persontrafik, der finder Sted ved Rutebilerne til Gavn og Glæde for Befolkningen, men i alle Tilfælde til Skade for baade Jernbane og de lokale Vognmænd. Nu skal det erkendes, at den Rute, der her er Tale om, er af en særlig Art, eftersom den kun er beregnet paa at køre i Sommermaanederne, eller nærmere specificeret i den Tid, hvor Egnen er fuld af Landliggere, og at den vel ogsaa nærmest har sit Publikum blandt disse. Derfor har den ikke den Interesse for Sognets fastboende Befolkning som Aarsruterne. Men vil man afbøde Rutebilernes Konkurrence med de private Vognmænd, vil man utvivlsomt kunne bruge samme Argument overfor Aarsruterne. Og hvad vilde Befolkningen sige, hvis man handlede derudfra? Omtale 25/7 (fuldt gengivet) Forberedelserne til Asfaltballet. Det er altsaa i Dag otte Dage, at den aarligt tilbagevendende Sommerbegivenhed, Asfaltballet,

4 løber af Stabelen. Og Forberedelserne er i fuld Gang. Arrangementsudvalget holder daglige Møder om Problemet, men disse Møder er strengt hemmelige, saa hvad der foregaar ser vi os ikke i Stand til at røbe. Der siges, at Overvejelserne koster meget Øl, men det er vel nok Folkesnak eftersom Øl ikke er sundt for intensivt Hjernearbejde. Hvad man derimod ved er, at Illuminationen af Byens Hovedgade vil faa et hidtil ukendt Omfang. Den bliver saa omfattende, at Elektrikerne allerede har maattet gaa i Gang med Ophængning af Lamper paa Husfacaderne, idet man ellers frygter for, at man ikke kan blive færdig til den store Dag. Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kunst og Amatør. Nykøbing kan i disse Dage glæde sig ved at have ikke mindre end to Maleriudstillinger begge med Motiver fra Nykøbing og nærmeste Omegn. Den ene hos Boghandler Gunnar Rasmussen, hvor Kunstmaleren Johs. Britze, den gamle Charlottenborgudstiller, har etableret en Udstilling af Billeder med Motiver fra Rørvig og Nykøbing. Denne Udstilling har imidlertid i vore Øjne den Skavank, at den repræsenterer den saakaldte moderne Malerkunst, hvor Beskueren i høj Grad skal tage Fantasien til Hjælp for at finde ud af, hvad Billederne forestiller. Undertegnede er imidlertid ikke i Besiddelse af det fornødne Fond af Fantasi, hvilket efter Sagkyndiges Mening er et Bevis paa Dumhed, og derfor var det maaske bedst at holde Meningen for sig selv. Den anden Udstilling er i Chr. L. Johansens Farvehandel, og her er det en stedlig Amatør, Lærer H. Jensen, der har følt sig foranlediget til at udstille sine Produkter. Ogsaa her er det Motiver fra Nykøbing og nærmeste Omegn. Det er muligt, at Billederne ikke kan staa for en strengt sagkyndig Bedømmelse, men de har i hvert Fald den Fordel, at de ligner, hvad de skal, og er saare naturlige baade i Perspektiv og Farvesammensætning og saaledes velegnet til at pryde enhver Væg, hvor ikke Signaturen er det afgørende. Navnlig et Billede af afdøde Hans Nielsens karakteristiske gamle Gaard i Klint er overordentlig smukt. Mange benytter i disse Dage Lejligheden til al tage de to Udstillinger i Øjesyn, og med en vis Tilfredshed kan vi notere, at der er mange, der er lige saa dumme som Den EnfoIdige. Omtale 2/8 (fuldt gengivet) Mennesker til Sommerfest i Nykøbing i Aftes. En stor og helt igennem vellykket Fest. Et flot Optog gennem Gaden: Søslangen fra Hesselø! Der var enkelte Skyer paa Himlen, da Tiden var inde til at aabne Nykøbing Bys store Sommerfest. Folk blev kaldt sammen af B. K. Bentsens udmærkede Hornorkester, og da Klokken var omkring ved 19½, saas»kong Jacob s brede Skikkelse paa Kommunekontorets Altan. Lig en anden Mussolini afventede han rolig og fattet, at Hornmusiken skulde slutte af, for at han kunde byde Folk Velkommen til Nykøbings store aarlige Begivenhed: Sommerfesten. De 5000 kulørte Lamper i Gaden tændtes og blinkede fortroligt op til Kong Jakob", da han stod frem foran Mikrofonen og sagde: Paa Odsherreds Turistforenings Vegne har jeg den Glæde at byde Dem alle Velkommen til vor aarlige Sommerfest, der i Dag afholdes for 5. Gang, idet jeg udtaler Ønsket om en fornøjelig Festaften. Jeg takker for den Velvilje, der ogsaa i Aar er vist Turistforeningen fra alle Sider ved Festens Tilrettelægning. Denne Fest har efterhaanden vundet Anerkendelse viden om som det eneste rigtige Asfaltbal". Jeg har Gang paa Gang haft Lejlighed til at konstatere dette og kan naturligvis kun være glad derover. Det var jo oprindelig den nye Hovedgade, der gav os Anledning til at feste. Vi syntes, den var saa fin, at den ligefrem egnede sig til at danse paa, hvad ogsaa viste sig rigtigt, idet Festen blev saa vellykket, at den stadig siden er bleven gentaget.

5 Heldigvis er Gaden jo stadig lige fin og brugbar som Dansegulv, og idet jeg haaber, den ogsaa maa blive ved med at være det, og at Byraadet fremdeles denne ene Gang om Aaret vil stille den til Raadighed som Balsal, foreslaar jeg, at vi som sædvanligt aabner Festen med et Leve for Nykøbing By. (Hurra!) Dermed var Signalet givet, og Dansen paa Asfalten blev aabnet af kgl. Balletdanser Ove Petersen og Danseinstruktør Kaj Jensen med deres respektive Damer. Hver Ungersvend fandt sin Pigelil, og nu gik Dansen. Den populære Grønnehavehus-Komponist Orla Thomsen lancerede en ny gammeldags Vals", som alle sang med paa. Valsen havde den mærkelige Egenskab, at den var omtrent uendelig, idet det ene Vers, der var, kraftigt opfordrede til, at man sang den i hvert Fald én Gang til! Restauratørerne, som havde anlagt" Fortovsrestauranter, havde fuldt besat ved Bordene, og endda blev der nok at gøre baade for Pølseteltet" og Manden, der solgte ristede Nødder. Da Klokken nærmede sig 22. begyndte man at kigge efter Optoget, som var lovet. - Der er Begyndelsen, sagde en Mand og puffede mig i Ribbenene. Jeg kiggede, men Manden havde taget skammelig fejl, det var et Par af vore Brandmænd i fuld Uniform, som banede sig Vej gennem Mængden fulgt af to Vægtere. Søslangen fra Hesselø! Men lidt efter kom det virkelige Optog. Ved Købmand Lausen dukkede noget blinkende frem: Fyrtaarnet fra Hesselø kom vandrende ned gennem Gaden! Foran gik nogle kutteklædte Fiskere, som man syntes at have set før; det var unge Nykøbingensere, som var trukket i Oljetøjet. Meget apropos begyndte det nu ogsaa saa smaat at regne; men det trak heldigvis hurtigt over, og lidt efter skinnede Maanen ned paa et forfærdeligt Uhyre: Søslangen fra Hesselø! Det beroligede de opskræmte Sjæle noget, da de i en flot Søkonges Skikkelse genkendte en velærværdig Nykøbing-Borger. Med Musik i Spidsen bugtede Slangen sig ned ad Gaden, mens den ihærdigt baskede med Vingerne. Inde i Uhyrets Bug sad en Nykøbing-Borger og trak i Snorene og fremkaldte en uhyggelig Lyd, der mindede om et gammelt Fordhorn. Ved Pladsen ud for Politikontoret gjorde Togets Leder, Teaterdirektør Ivar Schmidt, Tegn til, at man skulde standse, og mens Fyret blinkede livligt, stod først Søkongen og derpaa Borgmesteren frem paa Balkonen og fremsagde nogle Vers, bl. a. dette: Ved Kæmpen, som vi nu har i vor Magt, Fantasien er atter til Live vakt; ej blot for Loch Nes eller Bure Sø, men særlig for Nordstrand og Hesselø. Man sang Vi elsker vort Land", og Kong Jacob" holdt nu en lille begejstret Tale for det skønne Odsherred. Hele det Sceneri, vi i Øjeblikket har for os, og hvad vi nylig har set og hørt, sagde han, henleder Tanken paa den Livsglæde, der nu i Sommertiden udfolder sig ved vore Kyster, og den Stemning, der følger med at være ude ved Stranden. Begge Dele er lige værdifulde, baade de glade Timer, man har i den dejlige friske Natur, fri for alle Dagliglivets Bekymringer, og den storslaaede Følelse, det giver at være Nabo med det store Hav og ligefrem leve sig sammen med det. Her i Odsherred er vi jo saa lykkelige at kunne nyde Sommerens Glæder i fuldt Maal med den herlige lange Kyststrækning, vi har, og tilmed i en Landsdel, hvor man ogsaa iøvrigt finder hele Danmarks Natur forenet paa en lille Plet, lige fra jysk Hede og Vesterhavsklit til frodig Ager og Bøgeskov. Ja, i Sandhed et ualmindeligt skønt Stykke af vort Land, en saa smuk Afspejling, at Tanken paa Odsherred ligefrem ubevidst vækker den Kærlighed til Fædrelandet, som vi alle føler og glæder os over at besidde. Mens Faklerne nu flammer i Baal, udbringer vi da i Fællesskab et Leve for vort gamle Fædreland med de bedste Ønsker for dets Fremtid og Lykke, og vi synger saa: Der er et yndigt Land". Dansen gik nu atter lystigt over Asfalten, og Tallet paa Dansende og Tilskuere ansloges til Da man naaede Midnat, afbrændtes et pragtfuldt Festfyrværkeri. Raketterne steg op mod Himlen, og Sole snurrede lystigt. Et lysende Skjold af Nykøbings Byvaaben vakte især Beundring. Endnu en Times Tid fortsatte man Dansen, indtil Ekstratog, og et mægtigt Opbud af Biler befordrede de mange Mennesker hjem og Sommerfesten var forbi for denne Sinde. Gö.

6 Omtale 8/8 (fuldt gengivet) Operationsafdelingen ved Nykøbing Sygehus. Ved Licitationen i Lørdags over Opførelsen af en Operationsafdeling ved Amtssygehuset i Nykøbing indkom følgende Tilbud: Murerarbejdet: Carl Petersen, Braade, 19,948 Kr., Andreas Hansen og Chr. Nielsen, Vig, 23,800 Kr., Tb. Nielsen, Nykøbing, 26,195 Kr. Tømrerarbejdet: L. Nielsen, Nykøbing, 7536 Kr., Eriksen, Nr. Asmindrup, 7957 Kr. Illemann, Braade, 8370 Kr., Andersen, Nykøbing, 8750 Kr., Gotschalk, Nykøbing, 9050 Kr., Frandsen, Nykøbing, 10,443 Kr. Snedkerarbejdet: Poulsen, Nykøbing, 4190 Kr., Christensen, Nykøbing, 4300 Kr. Glarmesterarbejdet: Gebbel 423 Kr., A. Kling 446 Kr. Blikkenslagerarbejdet: Bendtsen, Nykøbing, 388 Kr., J. Hansen, Nykøbing, 648 Kr. Varmeanlæg: Bendtsen, Nykøbing, 6484 Kr., Otto, Holbæk, 6846 Kr., Clausen og Søn, Nykøbing, 6961 Kr., Vestergades Maskinværksted, Holbæk, 7002 Kr., H. Hjorth, Kalundborg, 7304 Kr., Jørgensen, Kalundborg (eksklusive Isolering) 6678 Kr. Gas- og Vandanlæg: Bendtsen, Nykøbing, 2732 Kr., V. Clausen og Søn, Nykøbing, 3436 Kr., H. Hjorth, Kalundborg, 3893 Kr. Kloakanlæg: Jens Nielsen, Nykøbing, 1609 Kr. Omtale 11/8 (fuldt gengivet) Odsherreds historiske Minder. Vi har modtaget: Odsherred er den Landsdel i vort lille Fædreland, som har de fleste historiske Fortidsminder. Og disse ligger rigeligt spredte i hvert et Sogn i Herredet, og tillige er disse gamle Fortidsminder omgivet af de herligste Naturomgivelser, som kan ses i Danmark. Og i de sidste Aar har Landets Befolkning samt mange Udlændinge ogsaa faaet Øje for dette. Der bliver ogsaa gjort et stort og godt Arbejde fra Turistforeningens Side for at henlede Turisternes Opmærksomhed paa Odsherred. Men for de Turister, som er historisk interesseret, og dem er der jo heldigvis mange af, er Odsherred paa en Maade fattig, ja, maaske fattigst i Landet, idet man ikke i en eneste Forretning i Byen eller paa Landet kan købe en Bog eller blot en lille Pjece om det eller det Sogns historiske Minder. Og ikke engang Nykøbing By har en virkelig grundig Beskrivelse. For den dybt tænkende og interesserede Turist er selv den mest karakteristiske Borgruin, Gravhøj eller Kirke uden virkelig Værdi, naar vedkommende ikke aner eller kender en Smule til dets Historie. Den, som skriver dette, har i flere Aar befattet sig med Nykøbing og Omegns Lokalhistorie og har nu tænkt at skrive nogle smaa Pjecer om Odsherreds historiske Seværdigheder. Pjecerne skulde af interesserede kunne købes for en billig Pris. Jeg arbejder ligeledes paa en Bog om Nykøbings Historie. Men at udgive dette koster Penge. Jeg haaber paa økonomisk Støtte fra de Steder, som har Interesse i, at de, som gæster Odsherred, faar det rigtige Udbytte af deres Tur. Ligesaa formener jeg, at Byens Borgere kunde have Interesse af, at der blev skabt et virkeligt Værk om deres Bys Historie. Thi naar Nykøbing vil og skal være Turisternes By, og den er en af Landets ældste Købstæder, maa den ogsaa have et ordentligt og grundigt Værk om sin egen Tilværelse gennem Tiderne. Men at den ikke har det, kan vor gode gamle By Nykøbing, Odsherreds Hovedstad, bestemt ikke være bekendt.

7 Med Tak for Optagelsen. Nykøbing Sj., 8. August Sophus Jensen. Omtale 15/8 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad holdt i Aftes sit første Møde efter dets Sommerferie. 4 Medlemmer var fraværende. Der var ikke mindre end 23 Sager paa Dagsordenen; men langt de fleste toges til Efterretning. Efter Indstilling fra Kasse- og Regnskabsudvalget vedtoges det at føre henholdsvis 232 Kr. og 187 Kr. som uerholdelige Restancer for Elektricitet og Gas til Afgang. Et Andragende fra Rutebilejer H. G. Buus om Ændringer i Køreplanen for Rutebilen Nykøbing-Klint-Asnæs anbefaledes. Et Andragende fra Nykøbing Sj. Handelsskole om 2 Klasseværelser til Brug for Undervisningen i Vinteren bevilgedes paa de sædvanlige Betingelser. Et Udstykningsandragende fra Vestre Lyng blev anbefalet efter en Bemærkning af Borgmesteren om, at det skete tiltrods for en advarende Artikel i et af Nykøbing-Bladene. Omtale 15/8 (fuldt gengivet) Regnskabet for Raad- og Arresthusets Drift forelaa i Aftes for Nykøbing Byraad. Indtægten har været: Tilskud fra Amtsfonden 7000 Kr., do. fra Nykøbing Kommune 3500 Kr. Udgifter: Underskud fra forrige Aar 1212 Kr., Lønninger 3428 Kr., Enkepension 1369, Bygningers Vedligeholdelse 538, Skat, Assurance m. v. 675, Gaard, Have og Skrænt 96, Renholdelse 368, Belysning og Gas 629, Brændsel 873, Telefon 190, Inventar 168, Køkkeninventar 86, Arrestanttøj og Vask 321, Bøger, Papir m. v. 81 Kr. Ialt Udgift 10,037 Kr., saaledes at Aaret slutter med et Overskud af 462 Kr. Omtale 15/8 (fuldt gengivet) 50 Aars Forretnings jubilæum. Manufakturhandler Harald Nielsen kan i Morgen, Torsdag, fejre 50 Aars Forretningsjubilæum i Nykøbing By. Smaanyt. Overlæge Frode Krarups Hustru, Fru Olga Krarup startede i Dag fra København paa en længere Rejse. Fruen tager først til Baltimore og kører derfra pr. Bil tværs igennem Amerika. Omtale 25/8 (fuldt gengivet) En fiks Idé. Guldsmed Paulus Nielsen, Nykøbing, har haft den Idé gennem sine Forretningsforbindelser at lade fremskaffe nogle værdifulde Souveniers fra Nykøbing og Rørvig, nemlig Sukkerskeer, Papirknive og Bogmærke i Sølv, med indstøbte Motiver af Lodsoldermandsboligen i Rørvig og Sindssygehospitalets Administrationsbygning med Grønnegaarden i Forgrunden. Omtale 25/8 (fuldt gengivet) De Smaa fra Børnely paa Udflugt. Asylet Børnely, Nykøbing, havde i Gaar Udflugt til Rørvig med Deltagelse af ca. 30 Børn og en Del Forældre. Der aflagdes Besøg hos Ingeniør Petersen, Søn af Asylets Stifter. Asylmoderen, Frk. Margrethe Faxholm overrakte Ingeniøren en Buket Blomster. Dagen gik iøvrigt med Leg, og Børnene blev beværtet med Chokolade og Frugt.

8 Under kraftige Hurraraab tog Selskabet hjem ved Aftenstid. Omtale 25/8 (fuldt gengivet) Jeg hedder Iversen, Jensen og Jørgensen! Der skete dramatiske Ting i Aftes ved Grønnehavehus. To Karle, som var kommet kørende paa Motorcykle, blev enige om, da de skulde hjem, at Føreren var vist lovlig fuld til at køre. De besluttede at sove Rusen ud, og i en Grøft mellem Grønnehavehus og Sindssygehospitalet lagde de sig til at sove. Karlen, der skulde køre, sov fast og roligt, men den anden var mere levende. Han besluttede, at alle, der kom forbi, skulde vide, hvor stærk han var. Hver Gang en enlig Spadserende kom forbi sprang han op og gav ham et Par paa Kassen. Politiet, som opholdt sig paa Grønnehavehus", fik flere og flere Beklagelser og vilde nu prøve, om det virkelig havde sin Rigtighed. En af dem, der én Gang var passeret Stedet, vovede Pelsen igen - fulgt af Politiet. Ganske rigtigt: Manden fo r op og gav ham et Par Kæbestød. Politiet kom til og spurgte, hvad han hed. Jeg hedder Iversen, Jensen og Jørgensen!" svarede han. Og saa tog Politiet Affære. Omtale 25/8 (fuldt gengivet) En grimme Beskyldning dementeret. Mod tre af Nykøbings prominente Borgere, d Hrr. Direktør Svend Vedde, Driftsbestyrer Bache og Politifuldmægtig Fugl, blev forleden rettet den grimme Beskyldning, at de var ved at blive befængt med Fedme og Magelighed. For at slaa denne infame Beskyldning til Jorden, startede de tre krænkede Herrer i Gaar paa en Spadseretur fra Nykøbing til Holbæk, og de gennemførte Turen med Glans paa 6 Timer. Hvorledes det gik med Fedmen, véd vi ikke, men Mageligheder er herefter kendt død og magtesløs. Omtale 1/9 (fuldt gengivet) Dommer Brendstrups Afgang. Stillingen opslaas ledig fra 1. Novbr. Ved kgl. Resolution af 29. August er Birkedommer Henrik Emil Brendstrup, Nykøbing, efter Ansøgning paa Grund af Alder meddelt Afsked med Pension fra den 31. Oktober at regne. Stillingen som Dommer for Nykøbing Sj. Købstad og Dragsholm Birk er derefter opslaaet ledig fra 1. Novbr. i Statstid. for i Dag, og Ansøgningsfristen udløber den 14. Septbr. Det oplyses, at Embedet lønnes med 8700 Kr. stigende efter 5 Aars Forløb til 9300 Kr. Dertil kommer de forskellige Tillæg. Til Stillingen hører Bolig, paa hvilken der hviler Gæld, der forrentes og afdrages af Tjenestemanden. - Det er jo allerede længe, siden, det har været meddelt, at Dommer Brendstrup vilde gaa af i dette Efteraar, og forlængst har Dommeren forberedt sin Flytning til Hillerød, hvor han har været ansat i sine unge Dage. Hans Hovedstationer er iøvrigt, som vi havde Lejlighed til at fortælle, da han for to Aar siden fyldte 70: Samsø, hvor han blev Birkedommer i 1903, Randers - Byfoged fra og Nykøbing, hvortil Hr. Brendstrup kom i Omtale 7/9 (fuldt gengivet) Stillet i Bero. Planen om Opførelse af et Kreaturslagteri ved Slagteriet i Nykøbing, Opførelse af en Kontorbygning m. v., anslaaet til ialt 53,000 Kr., er af Bestyrelsen stillet i Bero indtil videre.

9 Omtale 16/9 (fuldt gengivet) Palmehaven i Nykøbing er i den sidste Tid blevet malet, pudset op og gjort i Stand til den kommende Sæson. Den 15. ds, kommer et DameOrkester paa 4 Medlemmer. Det har spillet i Glassalen i Tivoli hele Sommeren, og sidste Vinter i National-Scala. Den ene af Damerne, Miss Nicola, vil man genkende fra et tidligere Gæstespil" i Nykøbing. Omtale 16/9 (fuldt gengivet) En flot Tikamp-Sejr. Ejnar Hansen, Nykøbing, der bliver i bedre Form for hver Dag, der gaar, deltog i Gaar i en Tikamp i Frederiksværk. Til Trods for, at alle 10 Øvelser for hans Vedkommende skulde gennemføres paa én Dag, mens de øvrige Deltagere havde delt dem over to, blev han Nr. 1 med det fine Resultat 4641,81 Points 609 Points over Nr. 2. Det bedste Enkeltresultat var hans Kuglestød paa 11,43: ny Klubrekord. N. H.-P. Omtale 12/9 (fuldt gengivet) Et 4 Minutters Byraadsmøde. Sommerens korteste Byraadsmøde holdtes i Aftes. Af de 10 Sager, som var opført paa Dagsordenen, toges de 7 til Efterretning. Et Udstykningsandragende anbefaledes. Andragende fra Vognmand Aage Jensen, Ulstrup, om Fornyelse af Koncessionen paa Bilruten Slagelse- Nykøbing anbefaledes. Der forelaa Indstilling fra Kasse- og Regnskabsudvalget om Kommunekontorets Overtagelse af Raadhusets Kasse- og Regnskabsvæsen fra 1. Oktober. Raadhusbestyrelsen har sendt en længere Redegørelse til Amtsraadet. Raadhusets Kasse- og Regnskabsvæsen vil indgaa som et almindeligt Led i hele Kommuneregnskabet, saaledes som man har det i Holbæk og Kalundborg. Nyordningen vedtoges. Dermed var Dagsordenen for det offentlige Møde udtømt. Det tog 4 Minutter! Omtale 18/9 (fuldt gengivet) Dommerembedet i Nykøbing. Ansøgningsfristen til det ledige Embede som Dommer i Nykøbing Sj. er nu udløbet. Efter hvad vi erfarer, har der meldt sig ikke færre end 31 Ansøgere til Embedet, hvortil Udnævnelse ret hurtigt vil kunne ventes. Blandt Ansøgerne er en Række Politimestre, hvorimellem Rosen, Holbæk, og Wineken, Assens, tidligere Dommerfuldmægtig i Holbæk. Af lokale Folk søger endvidere Amtsfuldmægtig Karsten, Holbæk, og Dommerfuldmægtig Bjardon, Holbæk. Omtale 26/9 (fuldt gengivet) Hvem bliver Dommer i Nykøbing S.? Det menes, at Politimester Neergaard, Esbjerg, faar Embedet. Vi har spurgt paa kompetent Sted om, hvem der vil blive udnævnt til det ledige Dommerembede i Nykøbing S. - og Svaret var følgende: I forreste Række ligger Politimestrene Neergaard, Esbjerg, og Rendal, Haderslev, men man kan vistnok med nogenlunde Sikkerhed gaa ud fra, at det bliver den førstnævnte. I anden Række kommer Politimester Aagaard i Odense Herred. Politimester Neergaard er 55 Aar og har været Politimester i Esbjerg siden Politimester Rendal er 56 Aar og udnævnt 1922 efter at have været konstitueret siden Genforeningen. Politimester Aagaard er 58 Aar og blev udnævnt ved Retplejereformen i Omtale 26/9 (fuldt gengivet) For 16,800 Kr. Inventar til Nykøbing Sygehus. En Vedtagelse i Amtsraadsmødet i Dag. Udenfor Dagsordenen forelaa i Amtsraadsmødet i Dag Indstilling fra Bestyrelsen for Amtssygehuset i Nykøbing om, at der med en Udgift af ca. 16,800 Kr. anskaffes forskelligt Inventar til Amtssygehuset i Anledning af den foretagne Udvidelse af dettes Operationsafdeling m. v. Indstillingen vedtoges.

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1928 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 5/7 (fuldt gengivet) Dronning Margrethe-Festspillene. Uden Overdrivelse kan man vist sige, at Dronning Margrethe-Festspillede Lørdag og Søndag paa Anneberg Mark imødeses med den allerstørste Spænding,

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet)

Opførelsen af det projekterede Kreaturslagteri, og Arbejdet hermed vil derefter ret hurtigt blive udbudt. Omtale 18/1 (fuldt gengivet) En smuk Nytaarsgave. Bestyrelsen for Børnehjemmet Børnely" i Nykøbing har haft den Glæde at modtage en smuk og kærkommen Nytaarsgave til Børnehjemmet, idet Ingeniør Pedersen, Lyngby, har sendt et stort

Læs mere

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag.

Fru Emilie Simonsen som Husets onde Genius i Skikkelse af den gamle Tante. Det vil saaledes sikkert blive en fornøjelig Aften paa Mandag. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Nykøbing Teater. Efter at der nu i lang Tid har været stille paa Nykøbing Teater, vil der komme Liv i Kludene paa Mandag Aften, hvor Direktør Ove Bassøe kommer hertil og opfører

Læs mere

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1927 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Smaanyt Boghandlerne Rasmussen og Helms, der har Bureau for Turistforeningen, har anskaffet et Par smukke Skilte til Ophængning ved deres Forretninger. Frk. Karen Egede har

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

Omtale 19/10 (fuldt gengivet)

Omtale 19/10 (fuldt gengivet) Omtale 8/10 (fuldt gengivet) Den ny Dommer udnævnt. Det blev Politimester Neergaard, Esbjerg. I Lørdags kom Udnævnelsen af Birkedommer Brendstrups Efterfølger. Som vi for nogen Tid siden bebudede, blev

Læs mere

Omtale 6/1 (fuldt gengivet)

Omtale 6/1 (fuldt gengivet) Omtale 5/1 (fuldt Gengivet) Postvæsenet havde Stigning i sin Trafik. Juleposten ved Nykøbing Sj. Postkontor synes denne Gang at have været noget større end hidtil. Der er i Juleugen afsendt 1864 Postpakker

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 1/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten i Nykøbing er i disse Dage fremlagt og indeholder følgende Navne: Købmd. Hans Hansen, Købmand J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard Jensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG

Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG Historien om MØGELØ AF JACOB LUNDKVIST SILKEBORG 1955 Der er tusinde Øer i sølvblanke Søer, med Græsstepper, Skovland og frodige Pur; men de rager os ikke, vi lader dem ligge, kun Møgelø er det, der batter

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 31/7 (fuldt gengivet) Kongebesøg i Nykøbing. Nykøbing havde i Gaar en af sine store Dage, ja endog den største, den har haft i de sidste tre Kongers Tid, idet Landets Majestæt beærede Byen med sit

Læs mere

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58.

50 m Brystsvømning for Drenge under 14 Aar. Allan Darling, Holbæk, 0,47,7. Svend Østergaard, Holb., 0,53,6. Keld Knudsen, Nykøbing, 0,58. Omtale 1/7 (fuldt gengivet) Politibetjent Hansen blev Overbetjent. Ved den nye Politiordning blev det besluttet, at der skulde stationeres en Overbetjent for Ordenspolitiet i Nykøbing, og til denne Stilling

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945

40 eller 60-Prøven. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 Udgivet af: EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIO AMATØRER Afdeling af : INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION I. A. R. U. Nr. 8. 17. Aargang 1 5. August 1 945 E. D. E. er den danske Afdeling al International Amateur

Læs mere

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog

Krigsdagbog. Krigsdagbog. Krigsdagbog Krigsdagbog 1 Forlaget Sparekassen Thy/Knakken Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Krigsdagbog Af Clemmen Brunsgaard 2 Clemmen Brunsgaard: Krigsdagbog Udgivet af Sparekassen Thy/Forlaget Knakken 1995.

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Omtale 13/5 (fuldt gengivet)

Omtale 13/5 (fuldt gengivet) Omtale 23/4 (delvis gengivet) Paa Nævningegrundlisten for Nykøbing er følgende optaget: Fru Lærer Hansen, Fyrbøder Laur. Carlsen, Afdelingslæge Frk. A. Filskov, Gdr. Sofus Sørensen, Tømrer P. Johs. Rasmussen,

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

AKTIESELSKABET KØBENHAVN

AKTIESELSKABET KØBENHAVN LEGETØJSARBEJDET I FÆNGSLERNE GENNEM 25 AAR AKTIESELSKABET DANSK LEGETØJSFABRIK KØBENHAVN Efterskrift Denne udgave er en elektronisk genudgivelse af den oprindelige udgave. Ideen til genudgivelsen opstod

Læs mere

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus.

Nykøbing 1930 fra Holbæk Amts Venstreblad. Et jubilerende Ægtepar Økonom Nielsen og Hustru, Nykøbing Sygehus. Omtale 14/10 (fuldt gengivet) 80 Aar i morgen I Morgen, den 15. Oktober runder Malermester A. Jørgensen, Nykøbing, et særligt spidst Hjørne, idet han fylder 80 Aar. Og nægtes kan det ikke, at Aarene bar

Læs mere

Orientering fra Arkivet og foreningen Side 3 Nyere jydske Bydannelser Side 4

Orientering fra Arkivet og foreningen Side 3 Nyere jydske Bydannelser Side 4 Nr. 21 Marts 2005 Orientering fra Arkivet og foreningen Side 3 Nyere jydske Bydannelser Side 4 Billedet her er fra Nørregade i Vinderup i 1905, et af de store byggeår. De moderne tider var allerede da

Læs mere

P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943

P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943 P. L. POULSEN 47 AARVED D.S.B. ERINDRINGER OG TIDSBILLEDER 1886 1933 I THEMS BOGHANDEL CHARLOTTENLUND 1943 m inviterede han os ind i Stationens kgl. Ventesal og bad os blive der, indtil vort Tog skulde

Læs mere

INTERNET UDGAVE JULI 2014 FORORD

INTERNET UDGAVE JULI 2014 FORORD 1 INTERNET UDGAVE JULI 2014 FORORD Min far havde et ordsprog som han brugte tit: om 100 år er alting glemt!. Det prøver jeg med denne samling at gøre til skamme. Der er godt nok ikke gået 100 år når dette

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR

BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR BIBLIOTEKSVÆSENET AF N. GRØNKJÆR Et Rids af Udviklingen gennem Tiderne. For ca. 150 Aar siden gik der en Bølge af Begejstring for Fremskridt og Oplysning hen over Landene, ogsaa over Danmark. Den gav sig

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere