Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135 30 August 2013 File no.: /4796 VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION for for EDB Gruppen Holding A/S EDB Gruppen Holding A/S

136 30 August 2013 File no.: / SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 NAME AND OBJECTS OF THE COM- PANY 1.1 Selskabets navn er EDB Gruppen Holding A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn(e): Cidron IT Holding A/S (EDB Gruppen Holding A/S). 1.3 Selskabets formål er at drive investerings- og/eller holdingvirksomhed. 1.1 The company's name is EDB Gruppen Holding A/S. 1.2 The company has the following secondary name(s): Cidron IT Holding A/S (EDB Gruppen Holding A/S). 1.3 The objects of the company are to carry on investment and holding company activities. 2 SELSKABETS KAPITAL 2 THE CAPITAL OF THE COMPANY 2.1 Selskabets aktiekapital udgør kr , fordelt på aktier à kr. 1,00 eller multipla heraf. 2.1 The share capital is DKK 2,302,543 denominated in shares of DKK 1.00 or multiples thereof. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.2 The share capital has been fully paid up. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt aktiernes størrelse. Aktierne er ikkeomsætningspapirer. Der udstedes ikke aktiebreve. Såfremt der senere på en aktionærs anmodning udstedes aktiebreve, skal disse bære utvetydig og iøjnefaldende påtegning om, at aktierne ikke er omsætningspapirer. 2.4 Såfremt der på en aktionærs anmodning senere udstedes aktiebreve, kan bortkomne aktier mortificeres uden dom i henhold til de til enhver tid gældende regler i lovgivningen. 2.5 Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig at lade sine ak- 2.3 The shares shall be issued in the name of the holder, and the names and addresses of the shareholders and the amount of shares held shall be recorded in the company's register of shareholders. The shares are non-negotiable instruments. Share certificates shall not be issued. If share certificates are issued at a later time upon request from a shareholder, the share certificates must bear explicit and conspicuous endorsement that the shares are nonnegotiable instruments. 2.4 If share certificates are issued at a later time upon request from a shareholder, lost share certificates can be mortified without judgment according to the current legislation in force at said time. 2.5 No share shall confer special rights on any shareholder. No shareholder shall be under an obligation to let the company or any 2

137 30 August 2013 File no.: /4796 tier indløse helt eller delvis. 2.6 Når årsrapporten er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende aktier. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabets dispositionsfond. other party redeem its shares in whole or in part. 2.6 The annual dividend shall be payable to the shareholders recorded in the register of shareholders at the company s premises immediately after the shareholders meeting, provided that the audited annual report has been adopted by the ordinary shareholders meeting. Dividends that remain unclaimed five years after the date of maturity shall accrue to the company. 3 BEMYNDIGELSE TIL UDSTEDELSE AF AKTIER 3 AUTHORISATION TO ISSUE SHARES 3.1 På ekstraordinær generalforsamling afholdt i selskabet den 10. november 2008 blev det besluttet at bemyndige selskabets bestyrelse til i tiden indtil 10. november 2013 at udstede op til nominelt kr aktier i selskabet. 3.2 Følgende skal gælde for de aktier, der udstedes på baggrund af bemyndigelsen: tegningen af aktierne sker til mindst kurs kapitalforhøjelsen skal fordeles i aktier à nominelt 1,00 kr., de nye aktier skal være ikkeomsætningspapirer, der skal ikke være en fortegningsret for den eksisterende aktionær, 3.1 At the extraordinary general meeting held in the company on 10 November 2008, it was decided to authorise the company's board of directors until 10 November 2013 to issue up to nominally DKK 150,000 shares in the company. 3.2 The shares issued on the basis of the authorisation shall be subject to the following terms: The subscription rate will be minimum 10, The capital increase will be divided into shares of norminal DKK 1.00 each, The new shares will be non-negotiable instruments, There will be no pre-emption rights for existing shareholders, de nye aktier skal lyde på navn, The new shares will be made out in the holders' names, der udstedes ikke aktiebreve for de nye aktier, No share certificates will be issued, 3

138 30 August 2013 File no.: / de nye aktier skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Selskabet, de nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med datoen for tegningen, og bestyrelsen skal i øvrigt bemyndiges til at træffe nærmere bestemmelse om alle øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførsel og udstedelsen af aktier. 3.3 Bestyrelsen har den 27. april 2009 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen. Bestyrelsen har den 27. maj 2009 besluttet at godkende tegning af nominelt DKK aktier. Kapitalforhøjelsen blev registreret den 28. maj 2009 hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 3.4 Bestyrelsen har den 3. september 2009 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen. Bestyrelsen har den 3. september 2009 besluttet at godkende tegning af nominelt DKK aktier. Kapitalforhøjelsen blev registreret den 7. september 2009 hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 3.5 Bestyrelsen har den 11. november 2011 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen, idet bestyrelsen den 11. november 2011 har besluttet at godkende tegning af nominelt DKK aktier The new shares issued shall have the same rights on the holders as the existing shares, The new shares will carry dividend rights for the current financial year on equal terms with the existing shares as well as other rights in the company as from the subscription date, and The board of directors stipulates the new terms applying to the implementation of the capital increase and the issuance of shares, including the general and individual conditions hereof. 3.3 On 27 April 2009 the Board of Directors has resolved to raise the share capital of the Company in accordance with the authorisation. On 27 May 2009 the Board of Directors has approved the subscription of DKK 56,686 shares. On 28 May 2009 the capital increase was filed with the Danish Commerce and Companies Agency. 3.4 On 3 September 2009 the Board of Directors has resolved to raise the share capital of the Company in accordance with the authorisation. On 3 September 2009 the Board of Directors has approved the subscription of DKK 4,102 shares. On 7 September 2009 the capital increase was filed with the Danish Commerce and Companies Agency. 3.6 On 11 November 2011 the Board of Directors has resolved to raise the share capital of the Company in accordance with the authorisation. On 11 November 2011 the Board of Directors thus approved the subscription of DKK 67,217 shares. 4 BEMYNDIGELSE TIL UDSTEDELSE 4 AUTHORISATION TO ISSUE SHARES 4

139 30 August 2013 File no.: /4796 AF AKTIER 4.1 På den ordinære generalforsamling afholdt i selskabet d. 16. marts 2011 blev det besluttet at bemyndige selskabets bestyrelse til i tiden indtil 16. marts 2016 at udstede op til nominelt aktier i selskabet. 4.2 De nye aktier skal tilhøre samme aktieklasse som Selskabets øvrige aktier. De nye aktier skal ikke være omsætningspapirer, men skal lyde på navn. Aktierne er ikke frit omsættelige. Bestyrelsen skal være bemyndiget til at udbyde de nye aktier uden fortegningsret for Selskabets øvrige aktionærer efter bestyrelsens nærmere skøn, såfremt (i) kapitalforhøjelser sker ved apportindskud, og (ii) aktierne der udstedes ved kapitalforhøjelsen anvendes som helt eller delvist vederlag i forbindelse med koncernens opkøb af virksomheder. 4.3 Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at træffe nærmere bestemmelse om alle øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførsel og udstedelsen af aktier. 4.4 Bestyrelsen har den 29. februar 2012 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen, idet bestyrelsen den 29. februar 2012 har besluttet at godkende tegning af nominelt DKK aktier. 4.1 At the ordinary general meeting held in the company on 16 March 2011, it was decided to authorise the company's board of directors until 16 March 2016 to issue up to nominally DKK shares in the company. 4.2 The new shares would be of the same share class as the Company s existing shares. The new shares would be nonnegotiable instruments, but would be registered in the name of the holders. The shares would not be freely transferable. The board of directors would be authorised to offer the new shares without preemption rights for the Company s existing shareholders at the discretion of the board of directors in the event that (i) the share capital is increased by contribution in kind, and (ii) the new shares are all or part of the purchase price in connection with the group's acquisition of companies. 4.3 The board of directors decides the other terms applying to the implementation of the capital increase and the issuance of shares, including the general and individual conditions hereof. 4.4 On 29 February 2012 the Board of Directors has resolved to raise the share capital of the Company in accordance with the authorisation. On 29 February 2012 the Board of Directors thus approved the subscription of DKK 27,548 shares. 5 BEMYNDIGELSE TIL UDSTEDELSE AF AKTIETEGNINGSRETTER (WAR- RANTS) 5 AUTHORISATION TO ISSUE WAR- RANTS 5

140 30 August 2013 File no.: / På ekstraordinær generalforsamling afholdt i selskabet den 10. november 2008 blev det besluttet at bemyndige selskabets bestyrelse til i tiden indtil 10. november 2013 at udstede aktietegningsretter (warrants) med ret til at tegne op til nominelt kr aktier i selskabet. 5.2 Følgende skal gælde for de aktier, der udstedes på baggrund af warrants: tegningen af aktierne sker til mindst kurs med tillæg af årlig hurdle rate baseret på Black-Scholes metoden kapitalforhøjelsen skal fordeles i aktier à nominelt 1,00 kr., de nye aktier skal være ikkeomsætningspapirer, der skal ikke være en fortegningsret for den eksisterende aktionær, 5.1 At the extraordinary general meeting held in the company on 10 November 2008, it was decided to authorise the company's board of directors until 10 November 2013 to issue warrants with a right to subscribe up to nominally DKK 150,000 shares in the company. 5.2 The shares issued on the basis of the warrants shall be subject to the following terms: The subscription rate will be minimum 10,628 added an annual hurdle rate based on the Black-Scholes method The capital increase will be divided into shares of norminal DKK 1.00 each, The new shares will be non-negotiable instruments, There will be no pre-emption rights for existing shareholders, de nye aktier skal lyde på navn, The new shares will be made out in the holders' names, der udstedes ikke aktiebreve for de nye aktier, de nye aktier skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i selskabet, de nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med datoen for tegningen, og bestyrelsen skal i øvrigt bemyndiges til at træffe nærmere bestemmelse om alle øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens gennemførsel og udstedelsen af warrants, herunder blandt andet generelle No share certificates will be issued, The new shares shall have the same rights on the holders as the existing shares, The new shares will carry dividend rights for the current financial year on equal terms with the existing shares as well as other rights in the Company as from the subscription date, and The board of directors stipulates the new terms applying to the implementation of the capital increase and the issuance of warrants, including the general and individual conditions hereof and further how 6

141 30 August 2013 File no.: /4796 og individuelle vilkår herfor, samt hvorvidt warrantmodtageren skal vederlægge selskabet i forbindelse med tildelingen. 5.3 Bestyrelsen har den 27. april 2009 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen til at udstede aktietegningsretter. Bestyrelsen har den 27. maj 2009 besluttet at godkende tildeling af nominelt DKK aktietegningsretter. 5.4 Bestyrelsen har den 3. september 2009 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen til at udstede aktietegningsretter. Bestyrelsen har den 3. september 2009 besluttet at godkende tildeling af nominelt DKK aktietegningsretter. 5.5 Bestyrelsen har den 31. maj 2010 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen til at udstede aktietegningsretter. Bestyrelsen har den 31. maj 2010 besluttet at godkende tildeling af nominelt DKK 570 aktietegningsretter. 5.6 Bestyrelsen har den 16. marts 2011 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen til at udstede aktietegningsretter. Bestyrelsen har den 16. marts 2011 således besluttet at godkende tildeling af i alt nominelt DKK aktietegningsretter i henhold til de vilkår og betingelser, der er vedlagt som bilag 1 til vedtægterne. 5.7 Bestyrelsen har den 11. maj 2011 besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen til at udstede aktietegningsretter. Bestyrelsen har den 11. maj 2011 således besluttet at godkende tildeling af i alt nominelt DKK aktietegningsretter i henhold til de vilkår og betingelser, der er vedlagt som bilag 1 til vedtægterne. 5.8 Bestyrelsen har den 11. januar 2012 besluttet delvist at udnytte bemyndigel- the warrant holder shall pay the company in respect of the warrants. 5.3 On 27 April 2009 the Board of Directors has resolved to issue warrants in accordance with the authorisation. On 27 May 2009 the Board of Directors has approved the subscription of DKK 85,029 warrants. 5.4 On 3 September 2009 the Board of Directors has resolved to issue warrants in accordance with the authorisation. On 3 September 2009 the Board of Directors has approved the subscription of DKK 6,153 warrants. 5.5 On 31 May 2010 the Board of Directors has resolved to issue warrants in accordance with the authorisation. On 31 May 2010 the Board of Directors has approved the subscription of DKK 570 warrants. 5.6 On 16 March 2011 the Board of Directors has resolved to issue warrants in accordance with the authorisation. On 16 March 2011 the Board of Directors has thus approved the subscription of total DKK 8,661 warrants in accordance with the terms and conditions attached as schedule 1 hereto. 5.7 On 11 May 2011 the Board of Directors has resolved to issue warrants in accordance with the authorisation. On 11 May 2011 the Board of Directors has thus approved the subscription of total DKK 2,763 warrants in accordance with the terms and conditions attached as schedule 1 hereto. 5.8 On 11 January 2012 the Board of Directors has resolved to issue warrants in ac- 7

142 30 August 2013 File no.: /4796 sen til at udstede aktietegningsretter. Bestyrelsen har den 11. januar 2012 således besluttet at godkende tildeling af i alt nominelt DKK aktietegningsretter i henhold til de vilkår og betingelser, der er vedlagt som bilag 1 til vedtægterne. 5.9 Bestyrelsen har den 30. august 2013 besluttet at godkende tegning af nominelt DKK aktier til kurs ,9435 svarende til en pris på DKK 180,34 pr. aktie a DKK 1,00. cordance with the authorisation. On 11 January 2012 the Board of Directors has thus approved the subscription of total DKK 1,533 warrants in accordance with the terms and conditions attached as schedule 1 hereto. 5.9 The board of directors has on 30 August 2013 approved the subscription of nominally DKK 60,900 shares at a price of DKK 18, equal to a price of DKK per share of DKK GENERALFORSAMLINGER 6 SHAREHOLDERS MEETINGS 6.1 Selskabets generalforsamlinger afholdes på hjemstedet eller inden for Region Hovedstaden. 6.2 Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at årsrapporten kan modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. Ifølge fristen i årsregnskabsloven skal årsrapporten modtages i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uden ugrundet ophold efter godkendelsen af årsrapporten på den ordinære generalforsamling dog senest 5 måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår. 6.3 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at bestyrelsen, revisor, en aktionær eller en generalforsamling har forlangt det. 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved brev til aktionærerne på den i ejerbogen opgivne adresse med højst fi- 6.1 The company s shareholders meetings shall be held at the registered office or within the capital region. 6.2 The ordinary shareholders meeting shall be held in time for the audited and adopted annual report to be received by the Danish Commerce and Companies Agency within the time limit set out in the Danish Financial Statements Act. Pursuant to the time limit set out in the Danish Financial Statements Act the annual report shall be received by the Danish Commerce and Companies Agency without undue delay after the adoption of the annual report at the ordinary shareholders meeting, however, not later than five months after the end of the latest financial year. 6.3 Extraordinary shareholders meetings shall be held not later than two weeks after the request of the board of directors, an auditor, a shareholder or the shareholders meeting. 6.4 The board of management shall convene shareholders meetings by letter to the shareholders at the addresses recorded 8

143 30 August 2013 File no.: /4796 re uger og mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk. I indkaldelsen skal angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger, hvor der skal træffes beslutning efter selskabslovens 107, stk. 1 eller 2, skal dog indeholde den fulde ordlyd af forslaget til disse vedtægtsændringer. 6.5 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten tilstilles enhver noteret aktionær og samtidig fremlægges til eftersyn for aktionærer på selskabets kontor. 6.6 På den ordinære generalforsamling, som ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, skal foretages: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. in the company's register of shareholders at not more than four weeks and not less than two weeks notice. The convening to the shareholders meetings can be done electronically. The convening notice shall indicate the business to be transacted at the shareholders meeting. If a proposal for an amendment of the Articles of Association is to be transacted at the shareholders meeting, the most significant contents of the proposal shall be specified in the notice. If decisions according to the Danish Companies Act section 107 (1 or 2) are to be made at the shareholders meeting the convening notice must contain the full wording of the proposal for the amendment of the Articles of Association. 6.5 The agenda and the complete proposals, and in respect of the ordinary shareholders meeting also the annual report, shall be sent to all registered shareholders and shall be available for the inspection of the shareholders at the Company s premises not later than two weeks before the shareholders meeting. 6.6 The agenda for the shareholders meeting, which is managed by a chairman appointed by the members of the board, shall include the following: 1. The board of directors report on the company's activities in the past year. 2. Presentation for adoption of the annual report. 3. Resolution on the appropriation of profits or cover of losses in accordance with the adopted annual report. 9

144 30 August 2013 File no.: / Valg af bestyrelse. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. 4. Election of board of directors. 5. Appointment of statutory auditor. 6. Any proposals from the board of directors or the shareholders. 7 REPRÆSENTATION OG STEMME- RET 7.1 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen og tage ordet der. 7.2 Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlinger ved fuldmægtig, som skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Denne kan ikke gives for længere tid end ét år. 7 REPRESENTATION AND VOTING RIGHTS 7.1 Any shareholder is entitled to attend the shareholders meeting and speak. 7.2 Shareholders are entitled to be represented by proxy at shareholders meetings, who shall submit a written and dated power of attorney, which may not be granted for more than one year. 7.3 Hver aktie på kr. 1,00 giver én stemme. 7.3 Each share of DKK 1.00 carries one vote. 7.4 En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i fortegnelsen over aktionærer, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 7.5 Ovennævnte krav kan fraviges, såfremt hele aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og samtlige aktionærer stemmer herfor. 7.6 På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. 7.4 A shareholder who has acquired shares by way of a transfer may not exercise its voting rights for the shares in question at the shareholders meetings convened before the shares have been recorded in the register of shareholders or the shareholder has given notice of and has proved the acquisition. 7.5 The aforementioned requirements may be departed from if the entire share capital is represented at the shareholders meeting and all shareholders are in favour thereof. 7.6 At shareholders meetings resolutions may only be passed in respect of the proposals included on the agenda. A simple majority of votes shall settle the business transacted at shareholders meetings, unless otherwise provided by the Danish Companies Act or by the articles of association as to representation and majority. 7.7 Over det på generalforsamlingen passe- 7.7 The business transacted at the sharehold- 10

145 30 August 2013 File no.: /4796 rede indføres beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. 7.8 Såfremt samtlige aktionærer er enige herom, kan en beslutning træffes uden afholdelse af generalforsamling, eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelsen af generalforsamling. Beslutningen skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol. ers meeting shall be recorded in the minute book to be signed by the chairman of the meeting. 7.8 If all shareholders agree, a resolution may be passed without holding a shareholders meeting or without observing the rules of procedure for shareholders meetings. However, the resolutions shall always be entered in the Company's minute book. 8 BESTYRELSE OG DIREKTION 8 BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF MANAGEMENT 8.1 Bestyrelsen består af 3 til 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. 8.2 Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges. 8.1 The board of directors shall consist of three to seven members elected by the shareholders meeting. 8.2 Each year the at the ordinary shareholders meeting the board members shall retire. Retiring members may be re-elected. 8.3 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender. 8.4 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i årets løb, forholdes som angivet i selskabslovens Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 8.6 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom. 8.3 The board of directors shall be in charge of the overall management of the company s affairs. 8.4 If one or more board members resign during the year, section 121 of the Danish Companies Act shall be applicable. 8.5 The board of directors shall form a quorum when more than half of its members are present. In case of a tied vote, the chairman of the board has the casting vote. 8.6 The chairman shall convene a board meeting whenever he considers it necessary, or when a member or a manager so requires. 11

146 30 August 2013 File no.: / Bestyrelsen ansætter en direktør i selskabet og fastsætter vilkårene for stillingen. Direktøren kan tillige være medlem af bestyrelsen, dog ikke formand. 8.7 The board of directors shall employ one manager in the company and shall determine the terms of the position of the person in question. The manager may also be member of the board of directors, but they may not act as the chairman of the board, however. 9 TEGNINGSREGEL 9 POWER TO BIND THE COMPANY 9.1 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 9.1 The company shall be bound by the chairman of the board together with one other member of the board or by the joint signatures of the board of directors. 10 REVISION OG REGNSKAB 10 AUDIT AND FINANCIAL STATEMENTS 10.1 Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 statsautoriseret revisor eller 2 af generalforsamlingen valgte revisorer The company s annual accounts shall be audited by one state authorised public accountant or two auditors appointed by the shareholders meeting Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse til den 31. december Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger The company s financial year shall be from 1 January to 31 December The first financial period shall run from the foundation of the company to 31 December The annual report shall be prepared in careful consideration of existing assets and liabilities and shall include necessary depreciation oo0oo oo0oo----- Således vedtaget på selskabets bestyrelsesmøde den 30. august As adopted at the board meeting held 30 August

147 VEDTÆGTER for AX IV EG Holding III ApS CVR-nr NAVN 1.1 Selskabets navn er AX IV EG Holding III ApS. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. 3. SELSKABETS KAPITAL 3.1 Selskabets anpartskapital udgør DKK fordelt på anparter à DKK 0,01 eller multipla heraf. 3.2 Anpartskapitalen er fuldt indbetalt. 3.3 Ved udvidelse af anpartskapitalen skal selskabets anpartshavere have ret til forholdsmæssig tegning af de nye anparter, medmindre generalforsamlingen ved særlig beslutning træffer anden bestemmelse. 4. SELSKABETS ANPARTER 4.1 Selskabets anpartshavere noteres i selskabets fortegnelse over anpartshavere. Selskabet udsteder bekræftelse på indførelsen i fortegnelsen. 4.2 Anparterne er ikkeomsætningspapirer. 5. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE 5.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 5.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 5.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 2 uger efter at bestyrelsen, revisor eller en anpartshaver har forlangt det. Dok

148 5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen ved almindeligt brev, eller telefax til hver enkelt anpartshaver. 5.5Forslag fra anpartshaverne til behandling på generalforsamlingen må skriftligtvære indgivet til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN 6.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning tilsendes enhver noteret anpartshaver. 6.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Godkendelse af årsrapporten 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter 6. Valg af revisor(er) 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller anpartshaverne. 7. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERETOG MØDERET 7.1 Hver anpartsbeløb på DKK 0,01 giver én stemme. 7.2 Hver af anpartshaverne er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke mere end et år. 8. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL 8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen. 8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven fastsætter kvalificeret flertal. 8.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 2

149 8.4 Beslutninger kan træffes uden afholdelse af generalforsamling eller uden iagttagelse af reglerne om fremgangsmåden ved afholdelse af generalforsamling, såfremt samtlige anpartshavere er enige herom. Alle beslutninger skal dog indføres i selskabets forhandlingsprotokol. 9. BESTYRELSE 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt af generalforsamlingen. For hvert bestyrelsesmedlem kan tillige vælges en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal fratræde på den følgende ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted. 9.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand for bestyrelsen. 9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed. 9.4 Et bestyrelsesmedlem kan repræsenteres af og stemme i henhold til fuldmagt udstedt til et andet bestyrelsesmedlem for det enkelte møde, såfremt der ikke er valgt suppleant for det pågældende medlem. 9.5 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som er til stede på møderne. 10. DIREKTION 10.1 Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed I tilfælde af, at der ansættes flere direktører, ansættes én af dem som administrerende direktør. 11. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION MELLEM SELSKABET OG ANPARTSHAVERNE 11.1 Selskabet kan anvende elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post ( ) i kommunikation mellem selskabet og anpartshaverne. Dette omfatter indkaldelse af anpartshaverne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, årsrapport m.v. samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til anpartshaverne. Selskabet kan altid benytte almindelig brevpost som alternativ til elektronisk kommunikation. Det er anpartshavernes ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af korrekt elektroniskkontaktoplysning. Anpartshaverne kan få oplysninger om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden ved elektronisk kommunikation ved henvendelse til selskabet. 12. TEGNINGSREGEL 3

150 12.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 13. REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT MV Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 20. juni 2013 til den 31. december EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE 14.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. I tilfælde af modstrid mellem den danske og den engelske version af disse vedtægter, skal den danske version lægges til grund. Således vedtaget ved selskabets stiftelse den 20.juni 2013 og ændret på ekstraordinær generalforsamling den 23. september

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S

VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S VEDTÆGTER/ARTICLES OF ASSOCIATION SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S Side 1 Vedtægter for Serendex Pharmaceuticals A/S Articles of Association for Serendex Pharmaceuticals A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1 Name,

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK

Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK Vedtægter for Auriga Industries A/S DK/UK CVR-nr. 34629218 Page 1 of 11 Dansk: Vedtægter for Auriga Industries A/S CVR-nr. 34629218 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION

VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION VEDTÆGTER ARTICLES OF ASSOCIATION FOR OF FCM Holding A/S CVR.nr. 83 56 74 14 FCM Holding A/S Company registration number 83 56 74 14 The English text in this document is an unofficial translation of the

Læs mere

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S

*Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015. Vedtægter Nordic Shipholding A/S *Indeholder forslag til vedtægtsændringer fremsat på den ordinære generalforsamling den 14. april 2015 Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding

Læs mere

ARTICLES OF ASSOCIATION SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S. Ceftified translation

ARTICLES OF ASSOCIATION SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S. Ceftified translation ARTICLES OF ASSOCIATION of SAMPENSION KP LIVSFORSIKRING A/S Ceftified translation [Translation] ARTICLES OF ASSOCIATION Article 1 Name of Company The name of the Company is: Sampension KP Livsforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 12/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S. Bankens navn, virksomhed og hjemsted 1. 2. 2.1. Banken driver bankvirksomhed af enhver art

Læs mere

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat

Serendex Pharmaceuticals A/S. Serendex Pharmaceuticals A/S. Minutes of the annual general meeting. Generalforsamlingsprotokollat Serendex Pharmaceuticals A/S Generalforsamlingsprotokollat Den 30. april 2015 kl. 10:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Serendex Pharmaceuticals A/S, CVR-nr. 30532228, hos Bech-Bruun, Langelinie

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere