Risikorapport for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport for 2013"

Transkript

1 Risikorapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr

2 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side 2 Politik for markedsrisiko Side 2 Politik for renterisiko.. Side 3 Politik for aktierisiko... Side 3 Politik for valutarisiko. Side 3 Politik for likviditetsrisiko... Side 3 Politik for operationel risiko.. Side 3 Basiskapital. Side 4 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital.. Side 4 Beskrivelse af solvensbehovsmodel.. Side 5 Solvensbehov opdelt på risikoområder.. Side 8 Kommentering af sparekassens solvensbehov. Side 8 Lovbestemte krav... Side 9 Solvensoverdækning/kapitalforhold Side 9 Internt opgjort solvensbehov Side 9 Kredit og udvandingsrisiko Side 9 Eksponering i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Side 10 Eksponering for renterisiko i positioner udenfor handelsbeholdning. Side 11 1

3 Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2013 Indledning og offentliggørelse Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsreglerne i Basel II. Offentliggørelse sker på sparekassens hjemmeside: Oplysningerne vil løbende blive opdateret i det omfang, der måtte være behov herfor, dog som minimum i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten. Det er sparekassens opfattelse, at de anførte oplysninger opfylder kravene til søjle IIIoplysningerne som foreskrevet i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Denne rapport er opdateret på baggrund af årsrapporten 2013 for Sparekassen Balling. Målsætning og risikopolitikker Sparekassen Balling er eksponeret over for forskellige typer af risici. Formålet med Sparekassens politikker for risikostyring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder. Sparekassen Balling udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til dagligt påvirker virksomheden. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelse af de tildelte rammer. Den daglige styring af risici foretages af direktør, kreditchef og souschef. Politik for kreditrisiko En af de væsentligste risici i sparekassen er kreditrisikoen. Sparekassen Ballings bestyrelse har fastlagt politikker og instrukser med henblik på at sikre, at transaktioner med kunder og kreditinstitutter ligger indenfor de vedtagne rammer og forventede sikkerheder. Der er endvidere fastlagt politikker, der begrænser eksponeringen i forhold til de enkelte kreditinstitutter som Sparekassen Balling har forretninger med. Sparekassen Balling tilstræber ved långivning at sikre en passende spredning på kunder og brancher, således at enkeltengagementer ikke udgør nogen væsentlig risiko for Sparekassen Ballings eksistens. Sparekassen Balling tilstræber altid at opnå tilstrækkelig sikkerhed til at afdække det enkelte engagements risiko, ligesom der tilstræbes en passende spredning i typerne af sikkerheder. I forbindelse med sikkerheder er det væsentlig for Sparekassen Balling at opnå tilstrækkelig med sikkerheder uanset sikkerhedens type og uanset om de giver mulighed for modregning i forbindelse med opgørelse af kreditrisikoen i solvensopgørelsen. Sparekassen Balling følger løbende engagementer på individuel basis. Udviser engagementet objektiv indikation for værdiforringelse, bliver der foretaget den nødvendige nedskrivning på engagementet. Sparekassen Balling opererer med 12 udlånsgrupper, fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og 10 grupper af erhvervskunder, der er opdelt efter branche. Sparekassen Ballings bestyrelse har fastlagt en politik, hvor det er præciseret, hvor meget én erhvervsmæssig branche må udgøre af det samlede udlån og garantier. Sparekassen Balling har historisk set haft en sund kreditpolitik, og vil også i fremtiden fokusere på en effektiv styring af udlånsporteføljen. Der foretages daglig opfølgning på overtræk, restancer og øvrige misligholdte fordringer. Der udfærdiges månedsrapport om væsentlige overtræk o.l. til ledelsen. Politik for markedsrisiko Sparekassen Ballings grundlæggende politik vedrørende markedsrisikoen er, at den ikke vil påtage sig betydende markedsrisici, der får indflydelse på sparekassens handlefrihed. Sparekassen Balling har fastlagt rammer for hver risikotype, og det indgår ved risikovurderingen, at der skal være et fornuftigt og velafbalanceret forhold mellem risici og afkast. Markedsrisikoen relaterer sig primært til værdipapirbeholdningen. 2

4 Sparekassen har i perioden outsourcet en del af investeringerne i værdipapirer til eksterne samarbejdspartnere, som har et mandat afpasset til sparekassens besluttede risikoramme. Bestyrelsen modtager rapportering om udvikling i markedsrisici til hvert bestyrelsesmøde. Politik for renterisiko Renterisikoen på obligationsbeholdningen følges løbende, og den rapporteres på hvert bestyrelsesmøde, endvidere bliver der hvert kvartal rapporteret om den samlede renterisiko for Sparekassen. Sparekassen Ballings bestyrelse har fastsat rammer for renterisikoens størrelse. Den samlede renterisiko udgjorde ved udgangen af 2013 tkr mod tkr ultimo Politik for aktierisiko Sparekassen Ballings aktiebeholdning er opdelt i handelsaktier og anlægsaktier. Handelsaktierne er primært investeringsforeningsbeviser i aktieafdelinger og aktier i børsnoterede selskaber. Sparekassen Ballings bestyrelse har fastsat rammer for hvor stor en del af rammen, der må investeres i en enkelt aktie for at sikre en stor spredning af risikoen, ligesom der er fastsat rammer for de totale summer af aktier og investeringsforeningsbeviser. Anlægsaktierne er primært aktier i selskaber indenfor den finansielle sektor. Ultimo 2013 udgjorde sparekassens aktiebeholdning (ex. anlægsaktier) i alt 13,4 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. i Politik for valutarisiko Sparekassen Ballings valutarisiko begrænser sig til kursreguleringerne på beholdningen af kontant valuta og nogle få aktier og obligationer i udenlandsk valuta. Sparekassen Ballings bestyrelse har fastsat rammer for investeringer i fremmed valuta. Politik for likviditetsrisiko Sparekassen Balling opgør løbende likviditetsbehovet, og vurderer herunder likviditetens løbetid. Opgørelserne følger Finanstilsynets regler herfor. I henhold til 152 i Lov om finansiel virksomhed skal pengeinstitutter til enhver tid have likviditet til rådighed i form af likvide aktiver svarende til 10 % af de reducerede gælds- og garantiforpligtelser og 15 % af den samlede gæld med kortere opsigelsesvarsel end en måned. Endvidere overvåges og stress-testes likviditeten hver måned, hvor Lokale Pengeinstitutters model anvendes. Sparekassen har en overdækning på 437,1 % pr Der er således en pæn overdækning iht. likviditetsreglerne. Politik for operationel risiko Sparekassen har med henblik på, at mindske tab som følge af operationelle risici udarbejdet flere forretningsgange. Den operationelle risiko og beredskab vedr. IT er vurderet og beskrevet i Sparekassen Ballings sikkerhedspolitik på IT-området. Da sparekassen betjener sig af ekstern edb-leverandør SDC er politikken afstemt efter dennes sikkerhedssystemer. Ansvaret for afvikling og validering af sparekassens eksterne systemer ligger hos SDC. SDC s systemrevision rapporterer til sparekassens bestyrelse. Sparekassen har en compliancefunktion til at sikre, at reglerne for investeringsaktiviteter og andre væsentlige områder overholdes. Grundlæggende er compliancefunktionens opgave derfor at rådgive og bistå ledelsen og de personer, der har ansvaret for de pågældende områder. Der rapporteres mindst en gang årligt skriftligt til bestyrelsen på complianceområdet. Compliancefunktionen påser følgende: MiFID, hvidvask, god skik samt andre relevante områder. 3

5 Sparekassens basiskapital pr : I kapitaldækningsbekendtgørelsen er der krav om, at sparekassen oplyser om basiskapital opbygget som nedenfor. Sparekassens basiskapital pr er opbygget som illustreret nedenfor og udgør tkr kapitalen opgøres jf. bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital: Opgørelse af basiskapital kr. 1. Kernekapital Garantkapital Reserver Akkumuleret overskud Primære fradrag i kernekapital Foreslået rente af garantkapital Udskudte skatteaktiver Garantkapital der ikke kan medregnes i egentlig kernekapital Kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag Summen af kapitalandele m.v. > 10% (finansielle aktier) Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Garantkapital der ikke kan medregnes i egentlig kernekapital Basiskapital før fradrag Fradrag i basiskapital Summen af kapitalandele m.v. > 10% (finansielle aktier) Basiskapital efter fradrag Sparekassens basiskapital pr Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital Opgørelse af Sparekassens individuelle solvensbehov tager udgangspunkt i Finanstilsynets seneste vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter samt Lokale Pengeinstitutters notat om opgørelse af solvensbehovet. Solvensbehovet opgøres efter 8+ metoden, hvor behovet beregnes som 8 % (søjle I kravet) af de risikovægtede aktiver med tillæg for de områder, hvor Sparekassen har særlige risici, som ikke er tilstrækkeligt dækket af søjle I kravet. 4

6 Sparekassens opgørelsesmetode følger Finanstilsynets vejledning, og er baseret på følgende risikoområder beregning af Sparekassens solvensbehov er beregnet på side kr. % 1 Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) 8 2 Indtjening (Kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) 3 Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) 4 Kreditrisici, heraf 4a Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer 4b 4c 4d Øvrige kreditrisici Koncentrationsrisiko individuelle engagementer Koncentrationsrisiko på brancher 5 Markedsrisici, heraf 5a Renterisici 5b 5c Aktierisici Valutarisici 6 Likviditetsrisici (kapital til dyrere likviditet) 7 Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle 1) 8 Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 8a Lovkrav, der direkte påvirker solvensbehovet (Solvenskrav, individuel solvenskrav, min. kapital krav) 8b Andre lovmæssige krav (Største engagement, Tilsynsdiamanten) Total = Kapitalbehov/solvensbehov - Heraf til kreditrisici (4) - Heraf til markedsrisici (5) - Heraf til operationelle risici (7) - Heraf til øvrige risici (2+3+6) - Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+8) Model til opgørelse af solvensbehovet efter 8+ metoden Lokale Pengeinstitutters model. Den samlede effekt på solvensbehovet beregnes ved at sætte resultatet i forhold til de vægtede poster, for herved af få et mål for hvor meget kapital der kræves for, at Sparekassen overholder det stillede scenarium. Sparekassen anvender standardmetoden til opgørelse af kreditrisiko. Nedenfor ses sparekassens risikovægtede poser med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko samt kapitalkrav på 8 % for hver enkel eksponeringskategori. 5

7 Risikovægtede Kapitalkravet (8 % kr. eksponeringer af ekponeringen) Eksp. mod centralregeringer eller centralbanker 0 0 Eksp. mod institutter Eksp. mod erhvervsvirksomheder Eksp. mod detailkunder Eksp. sikret ved pant i fast ejendom Eksp. hvorpå der er restance eller overtræk Andre eksponeringer Gruppevise nedskrivninger Risikovægtede eksponeringer Sparekassens risikovægtede poster og kapitalkrav for hver enkel eksponering. Sparekassen anvender ikke en intern model til opgørelse af kreditrisikoen, hvorfor oplysningskravet ikke er relevant. Nedenfor ses sparekassens solvenskrav til markedsrisiko. Risikovægtede Kapitalkravet (8 % kr. eksponeringer af eksponeringen) Poster med positionsrisici: Gældsinstrumenter Aktier Valutarisiko I alt Sparekassens solvenskrav til markedsrisiko Sparekassens anvender basisindikatormodellen til opgørelse af solvenskravet til den operationelle risiko. Solvenskravet til den operationelle risiko ses af nedenstående tabel. Risikovægtede Kapitalkravet (8 % kr. eksponeringer af eksponeringen) Vægtede poster med operationelle risici I alt Sparekassens solvenskrav til operationelle risici. Beskrivelse af solvensbehovsmodel Sparekassens opgjorte solvensbehov fordelt på risikoområder og sparekassens solvensoverdækning fremgår af nedenstående skema: Sparekassens solvensbehov opdelt på risikoområder Risikoområde Tilstrækkelig kapital t.kr. Solvensbehovet % Kreditrisici ,9 Markedsrisici ,2 Operationelle risici 0 0,0 Øvrige forhold 0 0,0 Tillæg som følge af lovbestemte krav ,0 I alt ,2 Solvensbehov og tilstrækkelig kapital 6

8 Kreditrisici I søjle I kravet er der afsat kapital til engagementer generelt, men den afsatte kapital dækker ikke de større engagementer med finansielle problemer. For større engagementer med kunder med finansielle problemer skal der ske en vurdering af det forsigtigt skønnede tab på det enkelte engagement. Afgrænsning af kunderne Kunder med finansielle problemer skal som minimum omfatte: Bonitetskategori D: Kunder med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) Bonitetskategori C: Kunder med væsentlige svaghedstegn, men uden OIV Afgrænsning af engagementet Større engagementer er engagementer, der udgør mindst 2 % af Sparekassens basiskapital. Engagementet opgøres som udlån, trukne kreditter, garantier samt uudnyttede bevilgede kreditter. Uudnyttede bevilgede kreditter indgår fuldt ud i engagementet. Koncentrationsrisici på individuelle engagementer: Desuden består risikoen af en koncentrationsrisiko på individuelle engagementer. I vurderingen af koncentrationsrisici på individuelle engagementer skal Sparekassen forholde sig til, hvor ujævn fordelingen af engagementsstørrelser er i udlånsporteføljen. Solvensbehovet til koncentrationsrisiko på individuelle engagementer beregnes ved følgende formel: Sparekassens 20 største engagementer i forhold til den samlede engagementsmasse opgjort som den samlede kreditfacilitet inkl. utrukne faciliteter og garantier efter nedskrivninger og hensættelser, men uden hensyntagen til sikkerheder. I 2013 vægtes koncentrationstillægget med 50 %. Markedsrisici Solvensmodellen tager udgangspunkt i den maksimale risiko som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisici jf. FIL 70. Ved positioner indenfor handelsbeholdningen skal der ikke beregnes tillæg såfremt renterisikoen er under 5 % af kernekapitalen efter fradrag. Ved positioner udenfor handelsbeholdningen skal tillægget beregnes af hele den generelle renterisiko. For aktier i handelsbeholdningen beregnes et tillæg såfremt aktierisikoen overstiger 50 % af kernekapitalen efter fradrag. For sektoraktier er der intet tillæg. Ved beregning af valutarisici skal der beregnes et tillæg såfremt risikoen overstiger 10 % af kernekapitalen efter fradrag. Sparekassen har afsat et tillæg på tkr Operationelle risici Sparekassen anvender basisindikatormetoden, jf. Kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres som 15 % af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægter og ikkerenterelaterede nettoindtægter. 8+ metoden indeholder allerede et tillæg, som kommer fra basisindikatormetoden. Sparekassen skal således forholde sig til, hvorvidt der er behov for tillæg til solvensbehovet som følge af særlige risici, som ikke vurderes at være tilstrækkelig dækket af søjle I. 7

9 Øvrige risici Der skal afsættes ekstra kapital, såfremt sparekassens basisindtjening er for beskeden i forhold til udlån og garantier, og dermed ikke være absorberende for tab. Endvidere skal der afsættes kapital, såfremt der forventes organisk vækst på mere end 10 %. Endelig skal der afsættes kapital såfremt det vurderes, at professionelle indlån og udstedte obligationer ikke relativt nemt kan erstattes. Tilstrækkelig basiskapital opdelt på risikokategorier Opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital og det individuelle solvensbehov er opgjort således: kr. % Basiskapital Risikovægtede aktiver Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) ,00 Indtjening (Kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) 0 0,00 Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) 0 0,00 Kreditrisici, heraf Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer ,74 Øvrige kreditrisici 0 0,00 Koncentrationsrisiko individuelle engagementer 798 0,20 Koncentrationsrisiko på brancher 0 0,00 Markedsrisici, heraf Renterisici 892 0,20 Aktierisici 0 0,00 Valutarisici 139 0,03 Likviditetsrisici (kapital til dyrere likviditet) 0 0,00 Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle 1) 0 0,00 Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00 Lovkrav, der direkte påvirker solvensbehovet (Solvenskrav, individuel solvenskrav, minimum kapital krav) 0 0,00 Andre lovmæssige krav (Største engagement, Tilsynsdiamanten) 0 0,00 Total = Kapitalbehov/solvensbehov ,17 - Heraf til kreditrisici (4) ,94 - Heraf til markedsrisici (5) ,23 - Heraf til operationelle risici (/) 0 0,00 - Heraf til øvrige risici (2+3+6) 0 0,00 - Heraf tillæg som følge af lovbestemte krav (1+8) , ,17 Sparekassens opgjorte individuelle solvensbehov pr

10 Kommentering af sparekassens solvensbehov Sparekassens solvensbehov er opgjort efter principperne i Finanstilsynets 8+ model. I tabellen ovenfor fremgår de enkelte risikoområders betydning for den tilstrækkelige basiskapital. Sparekassens solvensprocent er på 26,7 %. Det individuelle solvensbehov er opgjort til 11,2 % og dermed er den overskydende solvens i forhold til det individuelle solvensbehov på 15,5 %. Sparekassens basiskapital efter fradrag er på tkr , og den overskydende basiskapital er således på tkr Sparekassens ledelse anser at opgørelsen af de beregnede risici som tilstrækkelige til at opgøre solvensbehovet, og vurderer i øvrigt, at der er afsat tilstrækkelig kapital til afdækning af sparekassens forretningsmæssige risici. Lovbestemte krav Finanstilsynet har ikke over for sparekassen fastsat et individuelt solvenskrav eller et solvenskrav som følge af påbudte foranstaltninger. Sparekassens overdækning/kapitalforhold kr. Basiskapital efter fradrag Tilstrækkelig basiskapital Solvensprocent 26,7 % Solvensbehov 11,2 % Solvensoverdækning 15,5 % Sparekassen kapitalforhold og solvensmæssige overdækning Internt opgjort solvensbehov Det er sparekassens målsætning, at den solvensmæssige overdækning i forhold til det opgjorte solvensbehov, skal udgøre mindst 5 %. Ledelsen vil i god tid inden solvensmålet nåes, iværksætte tiltag til en styrkelse af kapitalberedskabet og soliditeten i henhold til forretningsgang for kapitalfremskaffelse samt nødplan herfor. Kredit- og udvandingsrisiko Sparekassen følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.v. og anvender de regnskabsmæssige definitioner af misligholdte og værdiforringede fordringer, der fremgår af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.v Den samlede værdi af de uvægtede eksponeringer med kreditrisiko efter nedskrivninger er tkr De gennemsnitlige værdier af de risikovægtede poster ses af nedenstående tabel. Gennemsnitlige Risikovægtede Kapitalkravet (8 %) kr. eksponeringer af eksponeringen) Eksp. mod centralregeringer eller centralbanker 0 0 Eksp. mod institutter Eksp. mod erhvervsvirksomheder Eksp. mod detailkunder Eksp. sikret ved pant i fast ejendom Eksp. hvorpå der er restance eller overtræk Risikovægtede eksponeringer Gennemsnitlige værdier af de risikovægtede poster 9

11 Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher: (På grund af beløbenes størrelse og dermed mulighed for at identificere enkelte engagementer er de enkelte erhvervsgrupper slået sammen til erhverv i alt) kr. Udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser Nedskrivninger/hensættelser ultimo året Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden *) I alt erhverv Private Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på erhverv og private *) Værdien som udlån og garantier reduceres med, beregnes som: Nedskrivninger/hensættelser ultimo året, fratrukket nedskrivninger/hensættelser primo året, tillagt konstaterede tab i året. Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger. Individuelle nedskrivninger/ Gruppevise nedskrivninger / kr. hensættelser hensættelser Udlån Garantier Udlån Garantier Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året Valutakursreguleringer Nedskrivninger/hensættelser i året løb Tilbageførsel af nedskrivninger /hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er OIV på værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Værdireguleringer af overtagne aktiver Endeligt tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger / hensættelser (opgjort før nedskrivninger / hensættelser) Bevægelser på de værdiforringede fordringer som følge af værdiregulering og nedskrivninger Eksponering i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Sparekassen Balling har erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at muliggøre pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, IT, investeringer m.fl. Sparekassen Balling påtænker ikke at sælge disse aktier. Sektoraktierne indgår ikke i handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Sparekassen Balling regulerer på den 10

12 baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt - afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes ofte efter den senest kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Aktiekurs-reguleringerne bogføres over resultatopgørelsen. Beløb i kr. Kursværdi Kursregulering over resultatopgørelsen i 2013 Sektoraktier I alt Beholdning af sektoraktier Eksponering for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Sparekassen yder fastforrentede ud- og indlån, og renterisikoen uden for handelsbeholdningen er risikoen for, at sparekassen påføres tab på disse positioner som følge af en rentestigning. Renterisikoen skal opgøres som ændringen i positionens markedsværdi som følge af en rentestigning på 1 %. Renterisikoen på sparekassens fastforrentede positioner på ud- og indlån vurderes som en minimal risiko. 11

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009

Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009 Risikorapport / Individuelt solvensbehov 2009 Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsreglerne i Basel II. Offentliggørelse sker på sparekassens hjemmeside: www.sparekassenballing.dk

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikorapport Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr

Risikorapport Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr Risikorapport 2 015 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side 2

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har i 27 valgt at anvende overgangsordningen for kreditrisiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Målsætninger og risikopolitikker Sparekassen er eksponeret

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr

Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr RISIKORAPPORT 2017 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indholdsfortegnelse Indledning og offentliggørelse 3 Målsætning og risikopolitikker 3 Politik for kreditrisiko 3 Politik for

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikorapport 2013 Dronninglund Sparekasse. Målsætninger og risikopolitikker

Risikorapport 2013 Dronninglund Sparekasse. Målsætninger og risikopolitikker Risikorapport 213 Dronninglund Sparekasse I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 skal Sparekassen offentliggøre oplysninger omkring finansielle risici og politikker til styring af disse.

Læs mere

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse

Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Basel Søjle III Dronninglund Sparekasse Sparekassen har siden 1. januar 2008 anvendt standardmetoden for kredit- og markedsrisiko samt basisindikatormetoden for operationel risiko i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr

Sparekassen Thy. CVR-Nr Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Risikorapport. Basel II Søjle III Risikorapport. Sparekassen Thy

Risikorapport. Basel II Søjle III Risikorapport. Sparekassen Thy Risikorapport Basel II Søjle III Risikorapport Sparekassen Thy 2008 Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Risikoforhold... 4-5 Anvendelsområde... 6 Basiskapital... 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden www.faan.dk og er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank.

Risikorapport for 2. kvartal 2011 vedrørende kapitaldækning. Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2. kvartal 2011 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 23.08.2011 Indhold Side Indledning... 2 1-5. Offentliggøres pt. kun ultimo året... 3 6-9. Opdeling

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo GER-nr

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo GER-nr Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko 7

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere