Risiko- og Solvensrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risiko- og Solvensrapport 2013"

Transkript

1 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

2 Indholdsfortegnelse Indledning Risikoforhold Anvendelsesområde Basiskapital 6 4. Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital Modpartsrisiko Kreditrisiko og udvandingsrisiko Eksponeringskategorier Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller) Markedsrisiko Operationel risiko Eksponeringer i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen 14 2

3 Indledning Denne risiko- og solvensrapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse sker på bankens hjemmeside: Oplysningerne vil løbende blive opdateret i det omfang der måtte være behov herfor, dog som minimum i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten. Det er bankens opfattelse, at de anførte oplysninger opfylder kravene til søjle-iii-oplysningerne som foreskrevet i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Rapporten er udarbejdet på koncernniveau. Denne rapport er opdateret på baggrund af årsrapporten for Fynske Bank februar

4 1. Risikoforhold Det overordnede princip for banken er, at de risici, som opstår i forbindelse med bankens drift nøje identificeres, overvåges og holdes inden for fastsatte rammer. De væsentligste risici er: Markedsrisiko Defineres som risikoen for tab på aktiver/passiver som følge af ændringer i markedsforholdene, specielt for obligationer, aktier og valuta. - Renterisiko kan i overvejende grad henføres til bankens beholdning af danske realkreditobligationer og danske statsobligationer. Endvidere indgår fastforrentet indlån og udlån. Renterisiko opgøres på grundlag af Finanstilsynets regler. Renterisiko styres i h.t. politikker og rammer fastlagt af bankens bestyrelse. - Aktierisiko opgøres som kursværdien af den samlede aktiebeholdning excl. egne aktier. Der tilstræbes en passende risikospredning på aktier og på enkeltselskaber. Aktierisiko styres i h.t. politikker og rammer fastlagt af bankens bestyrelse. - Valutarisiko udtrykkes som nøgletallet Valutaindikator-1, der opgøres i h.t. Finanstilsynets regler som volumen af positioner i fremmed valuta. Valutarisiko styres i h.t. politikker og rammer fastlagt af bankens bestyrelse. Finansielle instrumenter anvendes udelukkende som afdækning af andre risici, f.eks. renterisiko i forbindelse med fastforrentede udlån og indlån. Positioner og risici styres i h.t. politikker og rammer fastlagt af bankens bestyrelse. Kreditrisiko D.v.s. risikoen for tab på udlån og kreditter ved at tilgodehavender ikke kan inddrives grundet debitors manglende betalingsevne eller betalingsvilje. Kreditrisici er knyttet til bankens kerneforretningsområde og er langt den betydeligste risiko ved bankens virksomhed. Den samlede risiko på bankens kreditgivning søges minimeret ved en branchemæssig og størrelsesmæssig spredning af engagementerne samt ved en nøje vurdering af den enkelte kundes kreditværdighed. Bankens kreditpolitik er fastlagt med henblik på at sikre, at kreditvurdering og kreditgivning medfører acceptable risici på området. Risici overvåges løbende og der udarbejdes selvstændige handlingsplaner for engagementer, der udviser utilfredsstillende udvikling. Med henblik på afdækning af eventuelle nedskrivningsbehov gennemgås samtlige engagementer minimum én gang årligt. Kriterier og procedurer for nedskrivninger på såvel individuelt niveau som på gruppeniveau er tilrettelagt i overensstemmelse med retningslinier i de internationale regnskabsbestemmelser og Finanstilsynets bekendtgørelse og retningslinier hertil. 4

5 Likviditetsrisiko Defineres som risikoen for, at bankens forpligtelser ikke kan honoreres til tiden med likviditetsberedskabet. Likviditet styres på daglig basis således at såvel aktuel som fremtidig likviditetsbehov er sikret. Forhold mellem indlån og udlån overvåges tæt med henblik på at sikre en hensigtsmæssig finansiering af bankens aktiver, herunder specielt udlån. Positioner og risici styres i h.t. politikker og rammer fastlagt af bankens bestyrelse. Operationelle risici Defineres som risiko for tab på grund af utilstrækkelig og/eller fejlbehæftede interne procedurer, menneskelige og/eller systemmæssige fejl samt fejl afledt af udefra kommende hændelser. IT: Centrale dele af bankens IT-funktion er outsourcet til Skandinavisk Data Center og Bankdata. Herudover foreligger nødplaner for IT-området. Intern kontrol: Der er på væsentlige områder etableret interne kontrolfunktioner. Nøglemedarbejdere: med henblik på at minimere afhængighed af enkeltpersoner udarbejdes i vid udstrækning skriftlige forretningsgange og procedurer ligesom der anvendes backup-bemanding på særligt sårbare funktioner. 2. Anvendelsesområde Fynske Bank A/S Centrumpladsen Svendborg Tlf.: CVR. nr Der er i lighed med tidligere år udarbejdet koncernregnskab. I koncernen indgår foruden moderselskabet Fynske Bank A/S de 100 % ejede datterselskaber Ejendomsselskabet Centrumpladsen ApS, Filialejendomsselskabet af 5/ ApS, Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS, Leasing Fyn Svendborg A/S, der er fuldt konsoliderede, samt Leasing Fyn Svendborg ApS andel på 33,3 % af Leasing Fyn Bank A/S, der indgår ved pro rate konsolidering, idet der er tale om en fælles ledet virksomhed. Ejendomsselskaberne indeholder Bankens hovedkontor og filialejendomme. Leasing Fyn Svendborg beskæftiger sig med leasing. Selskabet administreres af Leasing Fyn Bank A/S. Der er ikke nogen forskelle mellem konsolideringsgrundlaget efter regnskabsmæssige formål og konsolidering i henhold til kapitel 12 i lov om finansiel virksomhed. 5

6 3. Basiskapital Bankens basiskapital opgøres efter Lov om finansiel virksomhed samt Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber udgivet af Finanstilsynet. Opgørelse af basiskapital kr. 1. Kernekapital 1.1. Aktiekapital Reserver Kernekapital i alt Primære fradrag i kernekapital 2.1. Foreslået udbytte Immaterielle aktiver Værdireguleringer af sikringsinstrumenter 441 Fradrag i alt Kernekapital efter primære fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital inklusiv hybrid kernekapital efter primære fradrag Andre fradrag Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag Medregnet supplerende kapital Basiskapital før fradrag Basiskapital efter fradrag Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte Fynske Banks individuelle solvensbehov. Proces Bestyrelsen i Fynske Bank har kvartalsvis drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra bankens direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder forslag til valg af stressvariable, stressniveauer, eventuelle risikoområder samt vækstforventninger. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af bankens solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække bankens risici, jf. Lov om Finansiel Virksomhed 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for bankens solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og stressniveauer der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Solvensbehovet beregnes for moderselskabet Fynske Bank A/S og tillige for koncernen Fynske Bank. 6

7 Metode Bankens ledelse har valgt, at der ved opgørelsen af bankens solvensbehov tages udgangspunkt i en skabelon udarbejdet af Lokale Pengeinstitutter samt i Finanstilsynets Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for pengeinstitutter. Det er ledelsens vurdering, at banken ved at tage udgangspunkt i denne model og vejledningen fra Finanstilsynet får opgjort et solvensbehov, der er passende til at dække bankens risici. Den metode Fynske Bank anvender til at opgøre solvensbehovet tager udgangspunkt i minimumskravet på 8% af de risikovægtede aktiver (søjle I), den såkaldte 8+model. Dertil lægges risici og forhold, som ikke fuldt afspejles i opgørelsen af de risikovægtede aktiver. Finanstilsynets vejledning opstiller benchmarks for hvornår Finanstilsynet vurderer at søjle I ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse inden for de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynets vejledning opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer banken på alle områder, om de enkelte benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til bankens risici, og har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger. Opgørelsen af solvensbehovet tager udgangspunkt i nedenstående skabelon: kr. % 1) Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) ,00 + 2) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) 0 0,00 + 3) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) 0 0,00 + 4) Kreditrisici, heraf 4a) Kreditrisici på store kunder med finansielle problemer 4b) Øvrig kreditrisici 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 4d) Koncentrationsrisiko på brancher + 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici 5b) Aktierisici 5c) Valutarisici ,77 0,00 0,09 0,00 0,03 0,00 0, ) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) 0 0,00 + 7) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) ,50 + 8) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,00 Total ,39 7

8 De risikofaktorer, der er inkluderet i modeellen, er efter bankens opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at bankens ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. Derudover skal ledelsen vurdere, hvorvidt basiskapitalen er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter, Denne vurdering er i banken en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Fynske Banks solvensbehov opdelt på risikoområder Risikoområde Tilstrækkelig basiskapital t.kr. Solvensbehov pct. Søjle I-kravet (8% af de risikovægtede aktiver) t.kr. 8,00 pct. Kreditrisici t.kr. 0,86 pct. Markedsrisici t.kr. 0,03 pct. Operationelle risici t.kr. 0,50 pct. Øvrige forhold 0 t.kr. 0,00 pct. Evt. tillæg som skyldes lovbestemte krav 0 t.kr. 0,00 pct. I alt t.kr. 9,39 pct. Kreditrisici Kreditrisikoen er bankens største risikoområde. Kreditrisici omfatter risikoen for tab som følge af, at debitorer eller modparter misligholder indgåede betalingsforpligtelser, som ikke er dækket af søjle I, herunder store kunder med finansielle problemer, koncentrationsrisiko på individuelle engementer og brancher. Der er tillagt 26,7 mio.kr. til dette område udover søjle I-kravet. Tillægget kan hovedsageligt henføres til store kunder med finansielle problemer. Markedsrisici Markedsrisikoen er risikoen for tab som følge af potentielle ændringer i renter, aktiekurser samt valutakurser, udover hvad der er dækket i søjle I. Der tages ikke udgangspunkt i bankens aktuelle risici, men derimod i de maksimale risici, som banken kan påtage sig inden for de grænser, som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisici i henhold til lov om finansiel virksomhed 70. Der er reserveret 1 mio.kr. udover søjle I-kravet. Tillægget dækker renterisikoen udenfor handelsbeholdningen. 8

9 Operationelle risici Operationelle risici er risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl, systemfejl og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici, udover hvad der er dækket af søjle I. Banken kontrolmiljø er tilstrækkeligt til at minimerer operationelle risici, Fynske Bank opererer med forretningsgange på alle væsentlige forretningsområder samt risikopolitikker på alle væsentlige risikoområder. Herudover er der sikret tilstrækkelig funktionsadskillelse mellem udførende og kontrollerende enheder, og hvor dette ikke er tilfældet har ledelsen sikret at der er istandsat kompenserende foranstaltninger. Der er tillige specifikt vurderet på, om der relevant burde medtages et tillæg for risici i den praktiske gennemførelse af fusionsprocessen, f.eks. vedr. regnskab, it eller andre områder, hvor risiko for fejl og uhensigtsmæssigheder er større end sædvanligt. Uanset at der i processens første 3 måneder ikke er konstateret væsentlige problemer, er der valgt at medtage et tillæg på 0,5% i solvensbelastning svarende til ca. 20 mio.kr. Øvrige forhold Under øvrige forhold skal det vurderes, om der eventuelt skal afsættes kapital til risikodækning som følge af svag indtjening, eventuel kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen samt kapital til dækning af dyrere likviditet fra professionelle investorer. Bankens forventede indtjening er, og har været historisk set, på et tilstrækkeligt højt niveau, til at risici i forbindelse med indtjeningen kan indeholdes i denne. Desuden er den forventede udlånsvækst på et niveau som kan dækkes af søjle I-kravet på 8%. Endelig består bankens likviditet hovedsageligt af indlån fra privatkunder, hvorfor bankens likviditetsoverdækning ikke er afhængig af professionelle aktører i markedet. Det vurderes derfor ikke, at være nødvendigt med yderligere tillæg på dette område. Lovbestemte krav Lovbestemte krav omfatter eventuelle myndighedskrav om tillæg til solvensbehovet. Dette er ikke relevant for Fynske Bank. Banken overdækning/ kapitalforhold Moderselskab Koncern Basiskapital efter fradrag t.kr t.kr. Tilstrækkelig basiskapital t.kr t.kr. Solvensoverdækning t.kr t.kr. Solvensprocent 20,4 pct. 19,7 pct. Solvensbehov 9,5 pct. 9,4 pct. Solvensoverdækning 10,9 pct. point. 10,3 pct. point. Solvensoverdækningen anses for at være meget tilfredsstillende. Solvensoverdækningen vil kunne sikre bankens fortsatte drift og medvirke til bankens fortsatte udvikling. 9

10 5. Modpartsrisiko Fynske Bank anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes størrelse og risikovægtning for afledte finansielle instrumenter, der er omfattet af definitionen i kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 17. Ved markedsværdimetoden indgår markedsværdien af kontrakter med positiv markedsværdi og hovedstolene af samtlige kontrakter i kapitaldækningsopgørelsen. Markedsværdien af kontrakterne indgår med vægtene for de pågældende kontrakters restløbetid, og med vægten for de pågældende modparter. I forbindelse med instituttets fastsættelse af den tilstrækkelige basiskapital holdes kapital svarende til 8 % af den positive markedsværdi af derivater. I bankens bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi således at det sikres at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. 6. Kreditrisiko og udvandingsrisiko Fynske Bank følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber med hensyn til regnskabsmæssige definitioner af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer. På den baggrund henvises til i bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., vedrørende anvendte metoder til værdiregulering og nedskrivninger af udlån og tilgodehavender. Det betyder, at der på balancedagen foretages en vurdering af, om der er objektiv indikation for at Fynske Banks udlån og tilgodehavender er værdiforringede. Individuelle vurderinger foretages i overensstemmelse med 52 i regnskabsbekendtgørelsen for alle udlån. Gruppevise vurderinger foretages i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 53 for alle Fynske Banks udlån, der ikke er individuel nedskrevet. Den samlede værdi af Fynske Banks eksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til kreditrisikoreduktioner er mio. kr. Eksponeringernes værdi pr. 31/ kr. Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Fynske Bank A/S er næsten udelukkende eksponeret i Danmark, og en geografisk opdeling af eksponeringskategorierne er ikke relevant. 10

11 Eksponeringer fordelt efter branche og modpartsrisiko kr. Eksponeringer mod institutter Landbrug, jagt skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport, hoteller og restauranter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder Eksponeringer mod detail-kunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private Fordeling af krediteksponeringernes restløbetid Anfordring 0 3 mdr. 3 mdr. 1 år 1 5 år Over 5 år Institutter Erhvervsvirksomheder Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk

12 Værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher: kr. Udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættels er Nedskrivninger/hensættels er ultimo året Udgiftsførte beløb vedr. værdireguleringer og nedskrivninger i løbet af perioden Individuelt vurderede udlån/garantier Landbrug, jagt skovbrug og fiskeri Industri og, råstofudvinding Bygge- og anlægsvirksomhed Handel Transport, hoteller og restauranter Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt individuelt vurderet Gruppevis vurderede udlån/garantier Erhverv Private I alt gruppevist vurderet *) Udgiftsførte beløb beregnes som: Nedskrivninger/hensættelser ultimo året (indeværende år) fratrukket Nedskrivninger/hensættelser ultimo året (året før) tillagt Endeligt tabt (afskrevet) i året Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer Bevægelser i året Individuelle nedskrivninger/- hensættelser Udlån Garantidebitorer Gruppevise nedskrivninger/- hensættelser Udlån Garantidebitorer Valutakursregulering Nedskrivninger/hensættelser i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret Andre bevægelser Værdiregulering af overtagne aktiver Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og Garantidebitorer

13 7. Eksponeringskategorier Ved opgørelse af kreditrisikoen for Fynske Bank A/S kategoriserer vi eksponeringerne i følgende hovedgrupper: Eksponeringer mod centralregeringer eller centralbanker Eksponeringer mod institutter Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. Eksponeringer mod detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restance eller overtræk Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modpart. 8. Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller) Fynske Bank A/S har ikke søgt tilladelse til at anvende interne modeller til at opgøre risikoen på positioner i handelsbeholdningen. 9. Markedsrisiko I kapitaldækningsbekendtgørelsen stilles der krav om, at virksomheden oplyser om solvenskravene for en række risici, som opgøres under markedsrisikoområdet. Herunder ses en opgørelse af solvenskravene for de pågældende risici. Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet kr. (vægtet beløb) Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter Aktier mv. (inkl. kollektive investeringsordninger) Råvarer 0 Poster med Valutaposition Operationel risiko I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal pengeinstitutterne kapitalmæssigt afdække oprationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Fynske Bank anvender basisindikatormetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelse af kapitalkravet til de oprationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres til: 15 pct. af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter. 13

14 Fynske Bank gennemfører imidlertid løbende en vurdering af kapitalkravet til de oprationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor vil der blive taget højde herfor under Bankens opgørelse af solvensbehovet. 11. Eksponeringer i aktier mv., der ikke indgår i handelsbeholdningen Fynske Bank har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger m.v. Fynske Bank påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektorselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandele hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Fynske Bank regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt - afhængigt af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den senest kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen kr. Kursværdi Unoterede aktier: Aktier i andre kredit og finansieringsinstitutter Andre aktier Unoterede aktier i alt Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Renterisikoen udenfor handelsbeholdningen er risikoen for at Fynske Bank påføres tab som følge af ændringer i renten. Hvis eksempelvis udlån er fastforrentede og indlån er variable vil et pengeinstituts indtjening blive påvirket af en rentestigning. Renterisikoen opgøres som ændringen i positionens markedsværdi som følge af en rentestigning på 1 procent. Fynske Bank er i besiddelse af en mængde fastforrentede obligationer, indlån og udlån, hvilket giver en renterisiko på tkr. 14

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8. august 2011, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Redegørelse for Finanstilsynets tilsyn med Roskilde Bank i henhold til 352 a i lov om finansiel virksomhed Finanstilsynet 17. juni 2009 1. Redegørelsens formål og retlige grundlag Denne redegørelse udarbejdes

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere