Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen"

Transkript

1 Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social Medicine and Rehabilitation Institute of Public Health

2 Afhandling: Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Engelsk titel: User involvement in rehabilitation. A qualitative study of the user`s perspective. Kirsten Petersen Forsvar: Denne afhandling er godkendt og indstillet til forsvar for ph.d.-graden ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Forsvaret finder sted den 6. November 2009, kl. 13 i auditorium 3 i Søauditorierne, Bygning 1253, Universitetsparken, Aarhus Universitet. Bedømmere: Professor, dr. med. Torsten Lauritzen (formand for bedømmelsesudvalget), Afdelingen for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Professor, ph.d. Mona Eklund, Avdelingen för arbeitsterapi og gerontologi, Institution för hälse, vård og samhälle, Lunds Universitet, Sverige. Professor, dr.polit., RN, Kristin Heggen, Institut for helsefag og sykepleievitenskab og helsefag. Universitetet i Oslo, Norge. Vejledere: Afdelingsleder, klinisk lektor, ph.d. Claus Vinter Nielsen, Afdeling for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og MarselisborgCentret, Region Midt. Lektor, ph.d. Lise Hounsgaard, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet Seniorforsker, lektor, ph.d. Tove Borg, Hammel Neurocenter og Syddansk Universitet. Udgiver: Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Alle rettighederne forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering af denne bog eller dele deraf er kun tilladt med angivelse af kilde. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in retrieval systems or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without indication of the source

3 FORORD Dette ph.d.-studie havde aldrig været muligt uden andre menneskers deltagelse. Det har været en spændende, men også en udfordrende rejse, hvor mange forhindringer skulle overvindes før målet blev nået. Tak til dem som har deltaget i processen: Tidligere studierektor Jane Kølsen ved Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College og min hovedvejleder Claus Vinther Nielsen for sammen at skabe rammerne for ph.d.-studiet. Mine vejledere: Claus Vinther Nielsen, Lise Hounsgaard og Tove Borg for at være guider og kritiske modspillere på rejsen. Beboerne på de socialpsykiatriske botilbud, som gav mig adgang til deres viden og erfaring. Selv på vanskelige dage, hvor livet ikke var helt så nemt, var der overskud til at lade et par ord falde. Især de tolv informanter som viste deres interesse og tålmodighed under feltarbejdet, uden adgang til deres livserfaring var dette ikke lykkedes. Kolleger og ansatte ved Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Center for Folkesundhed, Region Midt og MarselisborgCentret for interessen for studiet. Ansatte og ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet og Afd. for Sygeplejevidenskab, Syddansk Universitet for lærerige diskussioner i forbindelse med journalclubs, faglige netværk og kurser. Til min familie og venner for deres tålmodighed og forståelse. Ph.d.-studiet var finansieret af Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College i samarbejde med Afd. for Klinisk Social Medicin og Rehabilitering, Center for Folkesundhed, Region Midt. Fondsmidler er modtaget fra Ergoterapeutforeningens Forskningsfond og Studierejsefond. Kirsten Petersen Juni 2009

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 DEL 1. Baggrund, formål og forskningsspørgsmål Baggrund Psykisk sygdom Socialpsykiatriske botilbud Rehabilitering Brugerinddragelse Formål Forskningsspørgsmål... 7 DEL 2. Litteratur review Diskussion af litteratur review User participation and involvement in mental health rehabilitation: a literature review. (artikel 1) 11 DEL 3. Teori og metode Videnskabelig ramme Fænomenologisk-hermeneutik Tekst tolkning Analyse- og fortolkning Etnografisk tilgang Teoretisk ramme Rehabilitering Hverdagsliv Design, metode og materiale Forskningsdesign Feltstudie og forskerrolle Konteksten for feltstudiet.. 27

6 3.3.4 Dataindsamlingsmetoder Inklusionskriterier Materiale Teori i forskningsprocessen Etik i forskningsprocessen 35 DEL 4. Resultater Præsentation af resultater Learning via participation, - a user perspective on user involvement (artikel 2) User participation in mental health rehabilitation, - a struggle for self-determination and recognition (artikel 3).45 DEL 5. Diskussion Diskussion af teori og metode Validitet Videnskabelig - og teoretisk ramme Design, materiale og metoder Diskussion af resultater Borgerens perspektiv Læring gennem deltagelse Kampen Samspillet med professionelle Samspillet mellem beboere Sammenfatning af diskussion.. 59 DEL 6. Konklusion og perspektivering. 6.1 Konklusion Perspektivering Implikationer for praksis Implikationer for forskning... 62

7 DEL 7. Resumé på dansk og engelsk.. 6 DEL 8. Referencer... 7 DEL 9. Bilag. 87 Oversigt tabeller Tabel 1. Faser i feltarbejdet 26 Tabel 2. Inklusionskriterier for sted og informanter.. 32 Tabel 3. Informantoversigt. 34 Oversigt figurer Figur 1. Analyse- og fortolkningsprocessen.. 16 Figur 2. Netværk af sociale situationer.. 29 Figur 3. Lokaliserede temaer fra strukturanalysen. 39 Figur 4. Dialog mellem temaer og litteratur...40 Oversigt bilag Bilag 1. Svar Videnskabs etisk komite.. 1 Bilag 2. Indberetning Datatilsynet. 2 Bilag 3. Skriftlig information til socialpsykiatriske botilbud.3 Bilag 4. Mundtlig information til socialpsykiatriske botilbud... 4 Bilag 5. Skriftlig information til informanter til individuelle interview 5 Bilag 6. Skriftlig information til informanter til gruppeinterview. 6 Bilag 7. Skriftlig samtykkeerklæring. 7 Bilag 8. Observationsguide 8 Bilag 9. Spørgeteknik. 9 Bilag 10. Interviewguide individuelle interview 10 Bilag 11. Interviewguide gruppe interview 12 Bilag 12. Naiv læsning...18 Bilag 13. Strukturanalyse...22 Bilag 14 Oversigt over feltarbejdet 25

8 Oversigt over artikler I Petersen, K., Hounsgaard, L., Nielsen C.V. User participation and involvement in mental health rehabilitation: a literature review. Accepted. II Petersen, K., Borg, T., Hounsgaard, L., Nielsen C.V. Learning via participation in rehabilitation, - a user perspective on user involvement. Submitted. III Petersen, K., Hounsgaard, L., Borg, T., Nielsen, C.V. User participation in mental health rehabilitation: a struggle for self-determination and recognition. Submitted.

9 1 INTRODUKTION Denne ph.d. - afhandling handler om brugerinddragelse i rehabilitering i socialpsykiatriske botilbud. Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i borgerens oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering, og den betydning borgeren tillægger brugerinddragelse i hverdagslivet i forbindelse med rehabilitering. Undersøgelsens resultater forventes at bidrage med viden om borgernes perspektiv, som kan anvendes til videre udvikling af rehabilitering indenfor det socialpsykiatriske område. Interessen for brugerinddragelse i rehabilitering har baggrund i mange års arbejde som ergoterapeut indenfor det psykiatriske og socialpsykiatriske område, og som underviser på Ergoterapeutuddannelsen, hvor jeg især har interesseret mig for betydningen af borgerens aktive medvirken i rehabiliteringsprocessen. I afhandlingen veksles mellem begreberne borger og bruger, da begge begreber anvendes i dansk lovgivning og litteratur om brugerinddragelse. Ph.d. - afhandlingen består af et sammendrag med tre artikler. Afhandlingen er opdelt i 9 dele. Del 1 indeholder baggrund, formål og forskningsspørgsmål. Del 2 indeholder litteratur review, artikel 1. Del 3 indeholder undersøgelsens teori og metode. Del 4 indeholder resultater, artikel 2 og artikel 3. Del 5 indeholder diskussion af teori og metode samt diskussion af resultater. Del 6 indeholder konklusion og perspektivering. Del 7 indeholder resumé på dansk og engelsk Del 8 indeholder referencer Del 9 indeholder bilag

10 2 DEL 1. BAGGRUND, FORMÅL OG FORSKNINGSSPØRGSMÅL Denne del af afhandlingen indeholder baggrund for undersøgelsen (afsnit 1.1) samt undersøgelsens formål (afsnit 1.2) og forskningsspørgsmål (afsnit 1.3.). 1.1 BAGGRUND Som baggrund for denne undersøgelse af borgerens oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering redegøres der for psykisk sygdom, socialpsykiatriske botilbud, rehabilitering og brugerinddragelse hvilket fører frem til afgrænsning af undersøgelsens formål og forskningsspørgsmål Psykisk sygdom. Personlige beretninger fra mennesker som har levet med en psykisk sygdom, vidner om et liv med lidelse og smerte, men også om håb og bedring (Lauveng, 2009; Larsen, 2002; Grøndahl, 2004). Opfattelsen af psykisk sygdom og sygdommens behandling har ændret sig markant indenfor de seneste 100 år. Tidligere blev mennesker med psykisk sygdom anset som forrykte og anbragt på statslige sindssygehospitaler langt fra omverdenen (Rønn og Hartby, 2006). I dag ses årsagerne til psykisk sygdom ud fra et multi-faktorielt perspektiv, hvor cerebrale skader, sociale og psykologiske faktorer har indvirkning på sygdommens udvikling (Vestergaard, et al., 2006; Eplov, 2005; Nybroe og Hvalsøe, 2009). Psykisk sygdom behandles i dag medicinsk, ofte kombineret med psykoterapi, som psykoanalyse, kognitiv terapi og miljøterapi og med social støtte. Mennesker med psykiske sygdomme er særligt udsat socialt og med hensyn til comorbiditet især hvad angår: - kriminalitet, stofmisbrug, selvmord, svær overvægt, type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme (Sundhedsstyrelsen, 2005a). Disse mennesker vil således ofte have behov for en længerevarende, tværfaglig- og tværsektoriel indsats. Sygdommen kan medføre angst, depression, psykose, vrangforestillinger, hallucinationer og adfærdsafvigelser (Cullberg, 2001; Hansen et al., 2004). Konsekvensen heraf kan være at vigtige livsmål som: - arbejde, indkomst, selvstændigt liv, nære sociale relationer samt basale fysiske og psykiske behov bliver vanskelige at nå (Corrigan et al., 2008). I Danmark formodes der at være personer med en svær psykose, og hver femte dansker skønnes på et tidspunkt at få en psykisk sygdom, hvoraf nogle udvikler sig til kroniske forløb (Psykiatrifonden, 2008). Kronisk forløb med psykisk sygdom kan som andre kroniske sygdomme medføre langvarig behandling og behov for særlig rehabiliteringsindsats (Sundhedsstyrelsen, 2006). Rehabiliteringsfasen kan forløbe over flere år, med involvering af mange og forskellige be-

11 3 handlings- og støttetilbud på tværs af sektorer. Forståelsen af psykisk sygdom som værende en kronisk og livsvarig lidelse, er de senere år blevet modbevist af internationale recovery studier (Liberman et al. 2008; Jensen et al., 2004a; Topor, 2002a; McNamara, 2009). Resultaterne af disse studier inspirerer til håb og optimisme i forhold til opnåelse af bedring og rehabilitering af mennesker med psykiske sygdomme (Petersen, 2002) Socialpsykiatriske botilbud Betegnelsen socialpsykiatri blev indført i forbindelse med decentralisering og udbygning af de lokale tilbud til sindslidende i 1970 èrne, hvor ansvaret for de psykiatriske hospitaler blev flyttet fra stat til amter og udbygning af de lokale socialpsykiatriske tilbud startede (Høgsbro, 2004). Sengepladser på hospitalerne blev nedlagt, og socialpsykiatriske tilbud blev opbygget lokalt (Andersen et al, 2005; Nybro & Hvalsøe, 2009). I forbindelse med denne decentralisering af tilbuddene skete der en opdeling imellem: - hospitalspsykiatri, distriktspsykiatri og socialpsykiatri. De psykiatriske hospitaler skulle tage sig af undersøgelse, diagnosticering og behandling. De distrikts-psykiatriske tilbud skulle yde ambulant og tværfaglig psykiatrisk behandling. Distriktspsykiatri udgik fra hospitalerne og socialpsykiatri fra de lokale støttetilbud (Brandt, 2004, Høgsbro, 2004). I dag har mange kommuner i Danmark i forbindelse med Aftale om Strukturreform, 2004 overtaget de socialpsykiatriske tilbud. De socialpsykiatriske tilbud omfatter bo og dagtilbud, aktivitets- og væresteder og forskellige personlige støtte- og kontaktpersonordninger, samt hjælp til beskæftigelse, arbejde og særlige undervisningstilbud (Høgsbro, 2004). Ansatte i socialpsykiatrien består af forskellige faggrupper, med en kort eller mellemlang videregående social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Ifølge Lov om Social Service er formålet med indsatsen i de lokale tilbud, at borgeren opnår selvstændighed og udvikler personlige færdigheder. For dermed at kunne opretholde sociale netværk, styrke den enkeltes muligheder for personlig udvikling, aktivering og social integration (Velfærdsministeriet, 2006). I Danmark skønnes omkring 4000 mennesker at benytte de socialpsykiatriske botilbud (Videnscenter for socialpsykiatri, 2009). Nogle af de socialpsykiatriske botilbud tilbyder midlertidige ophold, specifikt rettet mod træning af kortere eller længere varighed ifølge Lov om Social Service 107 og 108 (Velfærdsministeriet, 2006). Begrebet træning og udvikling af færdigheder er anvendt i den sociale lovgivning, men fagfolk og kommuner er begyndt at anvende begrebet rehabilitering i beskrivelsen af de socialpsykiatriske tilbud. Socialpsykiatrien består af mange forskellige sociale indsatser, hvor flere forskellige metoder anvendes (Larsen, 2000). Især miljøterapi og kognitive metoder er meget udbredt. I de senere år er flere nye tiltag iværksat, som

12 4 inddrager det sociale netværk i behandlingen (Seikkula, 2008). Opsøgende psykoseteams yder i flere kommuner en tidlig og forebyggende indsats (Vendsborg et al., 1999). I nogle kommuner har man opbygget akuttilbud i lokalmiljøet, i form af psykiatriske skadestuer og døgnhuse. Der er dog forsat fokus på hvorvidt de socialpsykiatriske tilbud kan dække behovet for hjælp og støtte til psykisk syge Rehabilitering Begrebet rehabilitering har været anvendt internationalt i adskillige år, og indarbejdet i flere landes nationale strategier (Helse- og omsorgsdepartement, 2007; Mental Health Act, 2008). Først i de senere år har rehabiliteringsbegrebet fundet udbredelse blandt fagfolk i Danmark. Rehabilitering er ikke anvendt som begreb i selve lovgivningen, men de fleste elementer af rehabilitering, er at genfinde i lovgivningen (Nielsen, 2008). Rehabilitering anvendes i Danmark især om indsatser overfor sygdomme som KOL, kræft, apopleksi og ryglidelser, men er også de senere år anvendt i forhold til psykiske sygdomme (Eplov, 2005). Der eksisterer flere forskellige definitioner på rehabilitering, der har forskellige værdier, opfattelse af menneske, sygdom og samfund og forskellige opfattelser af mestring, sociale roller, overgangssituationer og indre processer (Bredland et al, 2002). World Health Organisation (WHO) definerer rehabilitering som en proces, der er rettet mod at personen opnår størst muligt funktionsniveau, og redskaber til at opnå selvstændighed og selvbestemmelse (WHO, 2009). I Danmark, udgav en gruppe af aktører og fagpersoner indenfor rehabilitering i 2004, en Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (Marselisborgcentret, 2004). Hvidbogen havde som målsætning at skabe en fælles forståelse af rehabilitering i Danmark. En forståelse som kunne fungere som udgangspunkt for konkret og handlingsorienteret udvikling af rehabiliteringsbegrebet, rehabiliteringsindsatsen og rehabiliteringens strukturelle og organisatoriske rammer, både fagligt, statsligt/politisk og i det danske samfund som helhed (Marselisborgcentret, 2004). Hvidbogens definition af rehabilitering er i dag udbredt, og anvendes i stort omfang blandt fagfolk, i litteraturen og i videregående sundhedsuddannelser. Målet med rehabilitering er at sikre borgere, der har en helbredsbetinget påvirket funktionsevne, et selvstændigt og meningsfuldt liv (Marselisborgcentret, 2004). WHO og Hvidbogen fremhæver begge rehabilitering som en individuel proces. I Hvidbogen er det endvidere fremhævet som en samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk, baseret på hele borgerens livssituation og beslutninger (Marselisborgcentret, 2004). Rehabilitering er således et forholdsvis nyt begreb indenfor det danske sundhedsvæsen og i den sociale indsats overfor mennesker med psykisk sygdom. Med indførelse af Strukturrefor-

13 5 men (Aftale om strukturreform, 2004), og Sundhedsloven (2005) står kommunerne overfor at skulle udforme rehabiliteringstilbud til mennesker med psykiske sygdomme. Socialpsykiatrien er de senere år blevet opmærksom på rehabiliteringsbegrebet og begyndt at orientere sig mod en psykosocial rehabiliteringstankegang (Lihme, 2008, Århus Kommune, 2007). Der er ikke en fælles definition på rehabilitering i socialpsykiatrien, men der eksisterer flere perspektiver på rehabilitering, inspireret af internationalt litteratur, hvor ud fra en recovery-orienteret tankegang (Århus Kommune, 2007). Nogle er inspireret af psykiatrisk rehabilitering fra Boston Universitetet i USA (Farkas, 2005; Anthony et al.,1993; Torrey et al., 2005), og psykosocial rehabilitering ud fra CARE modellen (Wilken og Hollander, 2008). Skandinaviske undersøgelser viser at det er muligt for mennesker med psykisk sygdom at opleve bedring (Topor, 2005; Topor 2002b). Recovery-studier viser at personens aktive medvirken er afgørende for recovery, da hensigten er at personen finder sig selv, generobrer og vinder magt over symptomer og behandlingsindsats (Topor, 2005; Topor 2002b; Borg og Topor, 2003). Recovery er et perspektiv på rehabilitering som handler om at borgeren reetablerer magten over eget liv og bedringsproces (Davidson et al., 2005a; Jensen, 2002). Siden begyndelsen af 1990 èrne er recovery blevet anset som the guiding vision for psykiatrisk rehabilitering (Anthony, 1993). Recovery blev introduceret i Danmark i 2000 af Videnscenter for Socialpsykiatri (Adolph, 2000), efterfulgt af statslige, regionale og kommunale initiativer og projekter for at fremme en recovery-orienteret tilgang i socialpsykiatrien (Indenrigs- og Sundhedsministeriets 3. sundhedskontor, 2004; Jensen P. & Projekt Recovery-orientering, 2004; Århus Kommune, 2007) Brugerinddragelse Brugerinddragelse kom på den socialpolitiske dagsorden i begyndelsen af 1980`erne, i forbindelse med en tiltagende kritik af velfærdsstaten og velfærdsstatens institutioner, hvor kritikken var rettet mod; - voksende offentlige forbrug og manglende indfrielse af befolkningens forventninger (Andersen et al., 1993; Clausen og Lærum, 2000), - styringsproblemer (Andersen et al., 1993; Goul- Andersen, 1997), - paternalisme og formynderi (Goul-Andersen, 1997), - fratagelse af den enkelte frihed og indflydelse (Clausen og Lærum, 2000), samt klientgørelse og øget afhængighed (Christensen, 2004; Järvinen og Mik-Meyer, 2003; Uggerhøj, 1995). Kritikken førte til at man via de sociale love ville sikre brugerens ret til indflydelse på den offentlige service (Andersen et al., 1993), og til at medvirke i egen sag og opnå indflydelse på tilrettelæggelse af hjælpen. Politisk blev brugerinddragelse et middel til løsning af velfærdsstatens problemer, hvilket skulle bidrage til sikring af borgernes valgfrihed og retssikkerhed. I Regeringens Moderni-

14 6 seringsprogram (2002) samt Ni principper for god offentlig service (Regeringen, KL og Danske Regioner, 2007) fremhæves brugerinddragelse og brugerens valgmuligheder som målsætninger. Hensigten med inddragelse af brugeren er at udvikle kvaliteten af de offentlige ydelser, men det handler også om at borgeren gennem inddragelse gives muligheder for indflydelse (Dahlberg og Vedung, 2001). Brugerinddragelse har siden 1998 været et grundlæggende princip i den sociale lovning (Nissen et al., 2007). Det at inddrage brugerne er dog ikke et nyt begreb indenfor de psykiatriske tilbud. Miljøterapien indeholdt elementer af patientdemokrati og brugerforeninger som Galebevægelsen, SIND og LAB havde længe arbejdet for at sikre brugerne indflydelse og medbestemmelse. Brugerinddragelse har vist sig at være vanskelig at implementere i praksis. Projekter i de socialpsykiatriske tilbud viser, at det er de ansatte som former tilbuddene ud fra deres faglige kundskaber, og under hensyntagen til organisatoriske strukturer frem for brugernes ønsker og behov (Bjerge og Selmer, 2007). De ansatte taler om brugerinddragelse ud fra begreberne: - ansvar for eget liv, ligeværdighed og middel til at opnå selvudvikling, hvorimod brugerne oplever at det er svært at komme igennem med deres ønsker (Bjerge og Selmer, 2007). De ansattes forståelse af brugerinddragelse er betinget af hvordan de vurderer brugernes situation, og de viser bekymring i forhold til deres rolle og relation til brugerne i forbindelse brugerinddragelse (Garval, 2008). I en undersøgelse af de mellemmenneskelige relationer i psykiatrien, vurderes medindflydelse højt af brugerne (Feldskov, 2003). Ifølge brugerne er det betydningsfuldt at: - blive betragtet og behandlet som medansvarlig, have indflydelse på egen hverdag, samt at der bliver lyttet til deres forslag og ønsker (Feldskov, 2003). Ansatte på tværs af forskellige typer af indsatser i socialpsykiatrien oplever, at der er stor forskel på hvorvidt, og hvor meget det er muligt at inddrage brugerne (Thorsager et al., 2007). Flere brugere udtrykker, at de for at blive inddraget må vise aktivitet og motivation (Thorsager et al., 2007). Hvilket de ikke altid har evner eller har lyst til, og brugerinddragelse er afhængig af de ansattes individuelle fremgangsmåder (Thorsager et al, 2007). Brugerinddragelse været således været en del af lovgivningen i over 10 år, hvor borgerens ret til inddragelse og indflydelse fremhæves. I praksis er brugerinddragelse implementeret i socialpsykiatriske tilbud, og indarbejdet i brugerpolitikker og målsætninger. De socialpsykiatriske botilbud er begyndt at rette fokus mod rehabilitering hvor borgerens aktive inddragelse er central. Samarbejdet mellem borger og fagperson omkring mål og indhold fremhæves som en del af rehabiliteringsindsatsen (Marselisborgcentret, 2004). Internationale studier peger på at borgerens aktive medvirken kan have en positiv indvirkning på borgerens rehabiliteringsproces (Valentine et al,

15 7 2003; Greenall, 2006). Undersøgelser viser at det eksisterer barrierer og vanskeligheder i forhold til implementering af brugerinddragelse i de psykiatriske (Bjerge og Selmer, 2007; Tjalve, 2001). Til trods for den øgede opmærksomhed på borgerens ret til inddragelse og indflydelse er der sparsom med viden om, hvordan borgeren oplever brugerinddragelse i forbindelse med rehabilitering Formål Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i borgerens oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering og den betydning borgeren tillægger brugerinddragelse i hverdagslivet i forbindelse med rehabilitering. Formålet søges belyst gennem et overordnet forskningsspørgsmål og tre underspørgsmål. Centrale begreber i forskningsspørgsmålet redegøres for i den teoretiske ramme afsnit Forskningsspørgsmål Hvordan oplever borgeren ud fra sit perspektiv brugerinddragelse i rehabilitering, og hvilken betydning tillægger borgeren dette? Hvordan oplever borgeren brugerinddragelse i rehabilitering? Hvilken betydning tillægger borgeren brugerinddragelse i hverdagslivet i forbindelse med rehabilitering? Hvilken betydning tillægger borgeren brugerinddragelse i forhold til egen rehabilitering

16 8 DEL 2. Litteratur review. Denne del af afhandlingen indeholder en diskussion af litteratur review (afsnit 2.1) og resultaterne af litteratur review, artikel 1 (afsnit 2.2). Da der så ud til at være sparsomt med viden om brugerinddragelse i rehabilitering af mennesker med en psykisk sygdom, set ud fra borgerens perspektiv, blev der foretaget et systematisk litteratur review for derved at skabe overblik over den viden som eksisterede. Formålet med litteratur reviewet var at indsamle, og evaluere internationalt publicerede studier om brugerinddragelse i rehabilitering og søge svar på følgende spørgsmål: Hvordan forstås brugerinddragelse i rehabilitering, set ud fra henholdsvis borgerens og de professionelles perspektiv? Hvilken indvirkning har brugerinddragelse på rehabilitering set ud fra borgerens perspektiv? Hvilke forskningsmetoder og teorier er anvendt i de studier af brugerinddragelse i rehabilitering som er udført? 2.1 Diskussion af litteratur review. The Matrix Method udviklet af Judith Garrard, blev anvendt som systematisk metode til udarbejdelse af litteratur review (Garrard, 2006). The Matrix Method blev anvendt som metode til at evaluere studier designet ud fra såvel kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. En meta-analyse var således ikke mulig, idet det forudsatte at data var homogene. Der var for lokaliseret for få studier til at kunne lave en metaanalyse. Søgeord blev nøje vurderet idet der anvendes forskellige begreber i international litteratur om undersøgelsens forskningsfelt. Søgeordene participation og involvement blev valgt som synonymer, idet engelsk litteratur ikke så ud til at skelne klart mellem disse begreber. Rehabilitering viste sig at være et alt for afgrænset søgeord, til at kunne give nok resultater til at belyse undersøgelsesområdet. Det bevirkede at andre søgeord også blev inddraget, hvilket gjorde en manuel gennemgang af abstracts nødvendig. Inklusionskriterier: Originale artikler i fuld længde. Empiriske undersøgelser ud fra såvel kvalitative og kvantitative metoder. Artikler publiceret i peer-reviewed tidsskrifter, på engelsk, i perioden november 1997 november 2007.

17 9 Studier som fokuserer på hvordan brugerinddragelse har indvirkning på proces og resultat af rehabilitering. Studier som ikke havde det som hovedformål blev inkluderet, hvis de havde resultater som berørte emnet. Søgeord: user, consumer, service user, client, patient AND participation, involvement AND mental health rehabilitation, psychiatry, mental health, community mental health, mental health services, mental disorder/rehabilitation. Den valgte søgestrategi resulterede i 293 hits. Ved første gennemlæsning af abstracts blev artiklerne sorteret efter emneområde. Fire emneområder blev lokaliseret, som hver især dækkede områder af brugerinddragelse indenfor det psykiatriske område. Brugerinddragelse viste sig at være rettet mod: 1) udvikling, planlægning, evaluering og levering af tilbud 2) uddannelse, træning og undervisning 3) forskningssamarbejde og dataindsamling 4) rehabilitering, behandling, omsorg og støtte. I alt 13 artikler fra det fjerde område levede op til inklusionskriterierne og blev inkluderet, idet udelukkelse af studier vedrørende brugerinddragelse i forhold til behandling, omsorg og støtte ville give et for sparsomt datamateriale at udføre reviewet på. Ud af de 13 inkluderede studier var: 8 kvalitative: interview (N=4), fokusgruppe (N=3), casestudie (N=1) 5 kvantitative: surveys (N=3) og follow-up studier (N=2). Resultater af reviewet viste at brugerne oplevede at brugerinddragelse havde positiv indvirkning på deres tilfredshed og oplevelse af kvalitet. Brugerne forventede at deltage i planlægning, modtage viden om deres helbred og have indflydelse på de modtagne ydelser. Studierne viste at service tilbuddene ikke altid levede op til brugernes forventninger (Svensson and Hansson, 2006; Graham et al, 2005). Flere studier havde lokaliseret barrierer blandt professionelle, især hvad angik holdning

18 10 og tillid til brugernes deltagelse (Anthony and Crawford, 2000; Goodwin and Happell, 2006; Greenall, 2006; Lester et al, 2006). De inkluderede studier manglede en tydelig teoretisk ramme til fortolkning af data, og flere studier manglede definitioner af centrale begreber. Selvom de nævnte at de tog udgangspunkt i kritiske magtteori (Hodge, 2005; Greenall, 2006; Svensson & Hansson, 2006) blev denne ikke eksplicit anvendt i forbindelse med analysen. Studierne indeholdt nogle delresultater som kunne belyse aspekter af brugernes oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering. Studierne pegede på at brugerinddragelse havde en positiv indvirkning rehabilitering (Loh, et al, 2007), på udvikling af sociale færdigheder (Valentine et al, 2003), og på forebyggelse af hjælpeløshed (Greenall, 2006). Reviewet viste, at der på baggrund i de studier der er foretaget, fortsat er sparsom med viden om brugernes perspektiv på brugerinddragelse i rehabilitering. Ingen af de inkluderede studier havde haft som hovedformål at undersøge brugernes perspektiv på brugerinddragelse i rehabilitering. På baggrund i resultaterne af litteratur reviewet, var der således grundlag for at gå videre med en undersøgelse af brugernes oplevelse af brugerinddragelse og dets betydning i rehabilitering. Resultater af studierne var for sparsomme til at kunne indgå i en tematisering i forbindelse med tilrettelæggelsen af dataindsamling, hvilket gjorde det relevant at gå videre med at tilrettelægge en eksplorativ og åben tilgang til belysning af forskningsspørgsmålet. Opsummering af resultater af litteratur review: Viden om borgerens oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering var begrænset til at brugerinddragelse havde en positiv indvirkning og påvirkede borgerens tilfredshed Delresultater fra studierne pegede på at brugerinddragelse havde en positiv indvirkning udvikling af sociale færdigheder og på forebyggelse af hjælpeløshed. Brugere og professionelle havde forskellige perspektiver på brugerinddragelse. Såvel institutionelle som holdningsmæssige barrierer for brugerinddragelse var lokaliseret. Studier om brugerinddragelse i rehabilitering mangler begrebsmæssige definitioner og tydelige teoretiske referencerammer.

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY" "Hospitals in a culturally diverse Europe" Amsterdam, December 9-11, 2004 Background and introduction

DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY Hospitals in a culturally diverse Europe Amsterdam, December 9-11, 2004 Background and introduction DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY" "Hospitals in a culturally diverse Europe" Amsterdam, December 9-11, 2004 Grete Brorholt, Dept. of Development and Education 046, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Healthcare Information Suite. oktober 2010

Healthcare Information Suite. oktober 2010 Healthcare Information Suite oktober 2010 Agenda -Hvad er tanken bag en Suite? -Hvad indeholder den typisk i dag? -Hvor udvikler den sig? -Hvilke fordele kan fremhæves (med demo fra Cosmic Suiten)? -Hvorfor

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere