Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen"

Transkript

1 Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social Medicine and Rehabilitation Institute of Public Health

2 Afhandling: Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Engelsk titel: User involvement in rehabilitation. A qualitative study of the user`s perspective. Kirsten Petersen Forsvar: Denne afhandling er godkendt og indstillet til forsvar for ph.d.-graden ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Forsvaret finder sted den 6. November 2009, kl. 13 i auditorium 3 i Søauditorierne, Bygning 1253, Universitetsparken, Aarhus Universitet. Bedømmere: Professor, dr. med. Torsten Lauritzen (formand for bedømmelsesudvalget), Afdelingen for Almen Medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Professor, ph.d. Mona Eklund, Avdelingen för arbeitsterapi og gerontologi, Institution för hälse, vård og samhälle, Lunds Universitet, Sverige. Professor, dr.polit., RN, Kristin Heggen, Institut for helsefag og sykepleievitenskab og helsefag. Universitetet i Oslo, Norge. Vejledere: Afdelingsleder, klinisk lektor, ph.d. Claus Vinter Nielsen, Afdeling for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og MarselisborgCentret, Region Midt. Lektor, ph.d. Lise Hounsgaard, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet Seniorforsker, lektor, ph.d. Tove Borg, Hammel Neurocenter og Syddansk Universitet. Udgiver: Afdelingen for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Alle rettighederne forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering af denne bog eller dele deraf er kun tilladt med angivelse af kilde. All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced, stored in retrieval systems or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without indication of the source

3 FORORD Dette ph.d.-studie havde aldrig været muligt uden andre menneskers deltagelse. Det har været en spændende, men også en udfordrende rejse, hvor mange forhindringer skulle overvindes før målet blev nået. Tak til dem som har deltaget i processen: Tidligere studierektor Jane Kølsen ved Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College og min hovedvejleder Claus Vinther Nielsen for sammen at skabe rammerne for ph.d.-studiet. Mine vejledere: Claus Vinther Nielsen, Lise Hounsgaard og Tove Borg for at være guider og kritiske modspillere på rejsen. Beboerne på de socialpsykiatriske botilbud, som gav mig adgang til deres viden og erfaring. Selv på vanskelige dage, hvor livet ikke var helt så nemt, var der overskud til at lade et par ord falde. Især de tolv informanter som viste deres interesse og tålmodighed under feltarbejdet, uden adgang til deres livserfaring var dette ikke lykkedes. Kolleger og ansatte ved Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College, Center for Folkesundhed, Region Midt og MarselisborgCentret for interessen for studiet. Ansatte og ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet og Afd. for Sygeplejevidenskab, Syddansk Universitet for lærerige diskussioner i forbindelse med journalclubs, faglige netværk og kurser. Til min familie og venner for deres tålmodighed og forståelse. Ph.d.-studiet var finansieret af Ergoterapeutuddannelsen, VIA University College i samarbejde med Afd. for Klinisk Social Medicin og Rehabilitering, Center for Folkesundhed, Region Midt. Fondsmidler er modtaget fra Ergoterapeutforeningens Forskningsfond og Studierejsefond. Kirsten Petersen Juni 2009

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 DEL 1. Baggrund, formål og forskningsspørgsmål Baggrund Psykisk sygdom Socialpsykiatriske botilbud Rehabilitering Brugerinddragelse Formål Forskningsspørgsmål... 7 DEL 2. Litteratur review Diskussion af litteratur review User participation and involvement in mental health rehabilitation: a literature review. (artikel 1) 11 DEL 3. Teori og metode Videnskabelig ramme Fænomenologisk-hermeneutik Tekst tolkning Analyse- og fortolkning Etnografisk tilgang Teoretisk ramme Rehabilitering Hverdagsliv Design, metode og materiale Forskningsdesign Feltstudie og forskerrolle Konteksten for feltstudiet.. 27

6 3.3.4 Dataindsamlingsmetoder Inklusionskriterier Materiale Teori i forskningsprocessen Etik i forskningsprocessen 35 DEL 4. Resultater Præsentation af resultater Learning via participation, - a user perspective on user involvement (artikel 2) User participation in mental health rehabilitation, - a struggle for self-determination and recognition (artikel 3).45 DEL 5. Diskussion Diskussion af teori og metode Validitet Videnskabelig - og teoretisk ramme Design, materiale og metoder Diskussion af resultater Borgerens perspektiv Læring gennem deltagelse Kampen Samspillet med professionelle Samspillet mellem beboere Sammenfatning af diskussion.. 59 DEL 6. Konklusion og perspektivering. 6.1 Konklusion Perspektivering Implikationer for praksis Implikationer for forskning... 62

7 DEL 7. Resumé på dansk og engelsk.. 6 DEL 8. Referencer... 7 DEL 9. Bilag. 87 Oversigt tabeller Tabel 1. Faser i feltarbejdet 26 Tabel 2. Inklusionskriterier for sted og informanter.. 32 Tabel 3. Informantoversigt. 34 Oversigt figurer Figur 1. Analyse- og fortolkningsprocessen.. 16 Figur 2. Netværk af sociale situationer.. 29 Figur 3. Lokaliserede temaer fra strukturanalysen. 39 Figur 4. Dialog mellem temaer og litteratur...40 Oversigt bilag Bilag 1. Svar Videnskabs etisk komite.. 1 Bilag 2. Indberetning Datatilsynet. 2 Bilag 3. Skriftlig information til socialpsykiatriske botilbud.3 Bilag 4. Mundtlig information til socialpsykiatriske botilbud... 4 Bilag 5. Skriftlig information til informanter til individuelle interview 5 Bilag 6. Skriftlig information til informanter til gruppeinterview. 6 Bilag 7. Skriftlig samtykkeerklæring. 7 Bilag 8. Observationsguide 8 Bilag 9. Spørgeteknik. 9 Bilag 10. Interviewguide individuelle interview 10 Bilag 11. Interviewguide gruppe interview 12 Bilag 12. Naiv læsning...18 Bilag 13. Strukturanalyse...22 Bilag 14 Oversigt over feltarbejdet 25

8 Oversigt over artikler I Petersen, K., Hounsgaard, L., Nielsen C.V. User participation and involvement in mental health rehabilitation: a literature review. Accepted. II Petersen, K., Borg, T., Hounsgaard, L., Nielsen C.V. Learning via participation in rehabilitation, - a user perspective on user involvement. Submitted. III Petersen, K., Hounsgaard, L., Borg, T., Nielsen, C.V. User participation in mental health rehabilitation: a struggle for self-determination and recognition. Submitted.

9 1 INTRODUKTION Denne ph.d. - afhandling handler om brugerinddragelse i rehabilitering i socialpsykiatriske botilbud. Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i borgerens oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering, og den betydning borgeren tillægger brugerinddragelse i hverdagslivet i forbindelse med rehabilitering. Undersøgelsens resultater forventes at bidrage med viden om borgernes perspektiv, som kan anvendes til videre udvikling af rehabilitering indenfor det socialpsykiatriske område. Interessen for brugerinddragelse i rehabilitering har baggrund i mange års arbejde som ergoterapeut indenfor det psykiatriske og socialpsykiatriske område, og som underviser på Ergoterapeutuddannelsen, hvor jeg især har interesseret mig for betydningen af borgerens aktive medvirken i rehabiliteringsprocessen. I afhandlingen veksles mellem begreberne borger og bruger, da begge begreber anvendes i dansk lovgivning og litteratur om brugerinddragelse. Ph.d. - afhandlingen består af et sammendrag med tre artikler. Afhandlingen er opdelt i 9 dele. Del 1 indeholder baggrund, formål og forskningsspørgsmål. Del 2 indeholder litteratur review, artikel 1. Del 3 indeholder undersøgelsens teori og metode. Del 4 indeholder resultater, artikel 2 og artikel 3. Del 5 indeholder diskussion af teori og metode samt diskussion af resultater. Del 6 indeholder konklusion og perspektivering. Del 7 indeholder resumé på dansk og engelsk Del 8 indeholder referencer Del 9 indeholder bilag

10 2 DEL 1. BAGGRUND, FORMÅL OG FORSKNINGSSPØRGSMÅL Denne del af afhandlingen indeholder baggrund for undersøgelsen (afsnit 1.1) samt undersøgelsens formål (afsnit 1.2) og forskningsspørgsmål (afsnit 1.3.). 1.1 BAGGRUND Som baggrund for denne undersøgelse af borgerens oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering redegøres der for psykisk sygdom, socialpsykiatriske botilbud, rehabilitering og brugerinddragelse hvilket fører frem til afgrænsning af undersøgelsens formål og forskningsspørgsmål Psykisk sygdom. Personlige beretninger fra mennesker som har levet med en psykisk sygdom, vidner om et liv med lidelse og smerte, men også om håb og bedring (Lauveng, 2009; Larsen, 2002; Grøndahl, 2004). Opfattelsen af psykisk sygdom og sygdommens behandling har ændret sig markant indenfor de seneste 100 år. Tidligere blev mennesker med psykisk sygdom anset som forrykte og anbragt på statslige sindssygehospitaler langt fra omverdenen (Rønn og Hartby, 2006). I dag ses årsagerne til psykisk sygdom ud fra et multi-faktorielt perspektiv, hvor cerebrale skader, sociale og psykologiske faktorer har indvirkning på sygdommens udvikling (Vestergaard, et al., 2006; Eplov, 2005; Nybroe og Hvalsøe, 2009). Psykisk sygdom behandles i dag medicinsk, ofte kombineret med psykoterapi, som psykoanalyse, kognitiv terapi og miljøterapi og med social støtte. Mennesker med psykiske sygdomme er særligt udsat socialt og med hensyn til comorbiditet især hvad angår: - kriminalitet, stofmisbrug, selvmord, svær overvægt, type 2 diabetes og hjerte-karsygdomme (Sundhedsstyrelsen, 2005a). Disse mennesker vil således ofte have behov for en længerevarende, tværfaglig- og tværsektoriel indsats. Sygdommen kan medføre angst, depression, psykose, vrangforestillinger, hallucinationer og adfærdsafvigelser (Cullberg, 2001; Hansen et al., 2004). Konsekvensen heraf kan være at vigtige livsmål som: - arbejde, indkomst, selvstændigt liv, nære sociale relationer samt basale fysiske og psykiske behov bliver vanskelige at nå (Corrigan et al., 2008). I Danmark formodes der at være personer med en svær psykose, og hver femte dansker skønnes på et tidspunkt at få en psykisk sygdom, hvoraf nogle udvikler sig til kroniske forløb (Psykiatrifonden, 2008). Kronisk forløb med psykisk sygdom kan som andre kroniske sygdomme medføre langvarig behandling og behov for særlig rehabiliteringsindsats (Sundhedsstyrelsen, 2006). Rehabiliteringsfasen kan forløbe over flere år, med involvering af mange og forskellige be-

11 3 handlings- og støttetilbud på tværs af sektorer. Forståelsen af psykisk sygdom som værende en kronisk og livsvarig lidelse, er de senere år blevet modbevist af internationale recovery studier (Liberman et al. 2008; Jensen et al., 2004a; Topor, 2002a; McNamara, 2009). Resultaterne af disse studier inspirerer til håb og optimisme i forhold til opnåelse af bedring og rehabilitering af mennesker med psykiske sygdomme (Petersen, 2002) Socialpsykiatriske botilbud Betegnelsen socialpsykiatri blev indført i forbindelse med decentralisering og udbygning af de lokale tilbud til sindslidende i 1970 èrne, hvor ansvaret for de psykiatriske hospitaler blev flyttet fra stat til amter og udbygning af de lokale socialpsykiatriske tilbud startede (Høgsbro, 2004). Sengepladser på hospitalerne blev nedlagt, og socialpsykiatriske tilbud blev opbygget lokalt (Andersen et al, 2005; Nybro & Hvalsøe, 2009). I forbindelse med denne decentralisering af tilbuddene skete der en opdeling imellem: - hospitalspsykiatri, distriktspsykiatri og socialpsykiatri. De psykiatriske hospitaler skulle tage sig af undersøgelse, diagnosticering og behandling. De distrikts-psykiatriske tilbud skulle yde ambulant og tværfaglig psykiatrisk behandling. Distriktspsykiatri udgik fra hospitalerne og socialpsykiatri fra de lokale støttetilbud (Brandt, 2004, Høgsbro, 2004). I dag har mange kommuner i Danmark i forbindelse med Aftale om Strukturreform, 2004 overtaget de socialpsykiatriske tilbud. De socialpsykiatriske tilbud omfatter bo og dagtilbud, aktivitets- og væresteder og forskellige personlige støtte- og kontaktpersonordninger, samt hjælp til beskæftigelse, arbejde og særlige undervisningstilbud (Høgsbro, 2004). Ansatte i socialpsykiatrien består af forskellige faggrupper, med en kort eller mellemlang videregående social- eller sundhedsfaglig uddannelse. Ifølge Lov om Social Service er formålet med indsatsen i de lokale tilbud, at borgeren opnår selvstændighed og udvikler personlige færdigheder. For dermed at kunne opretholde sociale netværk, styrke den enkeltes muligheder for personlig udvikling, aktivering og social integration (Velfærdsministeriet, 2006). I Danmark skønnes omkring 4000 mennesker at benytte de socialpsykiatriske botilbud (Videnscenter for socialpsykiatri, 2009). Nogle af de socialpsykiatriske botilbud tilbyder midlertidige ophold, specifikt rettet mod træning af kortere eller længere varighed ifølge Lov om Social Service 107 og 108 (Velfærdsministeriet, 2006). Begrebet træning og udvikling af færdigheder er anvendt i den sociale lovgivning, men fagfolk og kommuner er begyndt at anvende begrebet rehabilitering i beskrivelsen af de socialpsykiatriske tilbud. Socialpsykiatrien består af mange forskellige sociale indsatser, hvor flere forskellige metoder anvendes (Larsen, 2000). Især miljøterapi og kognitive metoder er meget udbredt. I de senere år er flere nye tiltag iværksat, som

12 4 inddrager det sociale netværk i behandlingen (Seikkula, 2008). Opsøgende psykoseteams yder i flere kommuner en tidlig og forebyggende indsats (Vendsborg et al., 1999). I nogle kommuner har man opbygget akuttilbud i lokalmiljøet, i form af psykiatriske skadestuer og døgnhuse. Der er dog forsat fokus på hvorvidt de socialpsykiatriske tilbud kan dække behovet for hjælp og støtte til psykisk syge Rehabilitering Begrebet rehabilitering har været anvendt internationalt i adskillige år, og indarbejdet i flere landes nationale strategier (Helse- og omsorgsdepartement, 2007; Mental Health Act, 2008). Først i de senere år har rehabiliteringsbegrebet fundet udbredelse blandt fagfolk i Danmark. Rehabilitering er ikke anvendt som begreb i selve lovgivningen, men de fleste elementer af rehabilitering, er at genfinde i lovgivningen (Nielsen, 2008). Rehabilitering anvendes i Danmark især om indsatser overfor sygdomme som KOL, kræft, apopleksi og ryglidelser, men er også de senere år anvendt i forhold til psykiske sygdomme (Eplov, 2005). Der eksisterer flere forskellige definitioner på rehabilitering, der har forskellige værdier, opfattelse af menneske, sygdom og samfund og forskellige opfattelser af mestring, sociale roller, overgangssituationer og indre processer (Bredland et al, 2002). World Health Organisation (WHO) definerer rehabilitering som en proces, der er rettet mod at personen opnår størst muligt funktionsniveau, og redskaber til at opnå selvstændighed og selvbestemmelse (WHO, 2009). I Danmark, udgav en gruppe af aktører og fagpersoner indenfor rehabilitering i 2004, en Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (Marselisborgcentret, 2004). Hvidbogen havde som målsætning at skabe en fælles forståelse af rehabilitering i Danmark. En forståelse som kunne fungere som udgangspunkt for konkret og handlingsorienteret udvikling af rehabiliteringsbegrebet, rehabiliteringsindsatsen og rehabiliteringens strukturelle og organisatoriske rammer, både fagligt, statsligt/politisk og i det danske samfund som helhed (Marselisborgcentret, 2004). Hvidbogens definition af rehabilitering er i dag udbredt, og anvendes i stort omfang blandt fagfolk, i litteraturen og i videregående sundhedsuddannelser. Målet med rehabilitering er at sikre borgere, der har en helbredsbetinget påvirket funktionsevne, et selvstændigt og meningsfuldt liv (Marselisborgcentret, 2004). WHO og Hvidbogen fremhæver begge rehabilitering som en individuel proces. I Hvidbogen er det endvidere fremhævet som en samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk, baseret på hele borgerens livssituation og beslutninger (Marselisborgcentret, 2004). Rehabilitering er således et forholdsvis nyt begreb indenfor det danske sundhedsvæsen og i den sociale indsats overfor mennesker med psykisk sygdom. Med indførelse af Strukturrefor-

13 5 men (Aftale om strukturreform, 2004), og Sundhedsloven (2005) står kommunerne overfor at skulle udforme rehabiliteringstilbud til mennesker med psykiske sygdomme. Socialpsykiatrien er de senere år blevet opmærksom på rehabiliteringsbegrebet og begyndt at orientere sig mod en psykosocial rehabiliteringstankegang (Lihme, 2008, Århus Kommune, 2007). Der er ikke en fælles definition på rehabilitering i socialpsykiatrien, men der eksisterer flere perspektiver på rehabilitering, inspireret af internationalt litteratur, hvor ud fra en recovery-orienteret tankegang (Århus Kommune, 2007). Nogle er inspireret af psykiatrisk rehabilitering fra Boston Universitetet i USA (Farkas, 2005; Anthony et al.,1993; Torrey et al., 2005), og psykosocial rehabilitering ud fra CARE modellen (Wilken og Hollander, 2008). Skandinaviske undersøgelser viser at det er muligt for mennesker med psykisk sygdom at opleve bedring (Topor, 2005; Topor 2002b). Recovery-studier viser at personens aktive medvirken er afgørende for recovery, da hensigten er at personen finder sig selv, generobrer og vinder magt over symptomer og behandlingsindsats (Topor, 2005; Topor 2002b; Borg og Topor, 2003). Recovery er et perspektiv på rehabilitering som handler om at borgeren reetablerer magten over eget liv og bedringsproces (Davidson et al., 2005a; Jensen, 2002). Siden begyndelsen af 1990 èrne er recovery blevet anset som the guiding vision for psykiatrisk rehabilitering (Anthony, 1993). Recovery blev introduceret i Danmark i 2000 af Videnscenter for Socialpsykiatri (Adolph, 2000), efterfulgt af statslige, regionale og kommunale initiativer og projekter for at fremme en recovery-orienteret tilgang i socialpsykiatrien (Indenrigs- og Sundhedsministeriets 3. sundhedskontor, 2004; Jensen P. & Projekt Recovery-orientering, 2004; Århus Kommune, 2007) Brugerinddragelse Brugerinddragelse kom på den socialpolitiske dagsorden i begyndelsen af 1980`erne, i forbindelse med en tiltagende kritik af velfærdsstaten og velfærdsstatens institutioner, hvor kritikken var rettet mod; - voksende offentlige forbrug og manglende indfrielse af befolkningens forventninger (Andersen et al., 1993; Clausen og Lærum, 2000), - styringsproblemer (Andersen et al., 1993; Goul- Andersen, 1997), - paternalisme og formynderi (Goul-Andersen, 1997), - fratagelse af den enkelte frihed og indflydelse (Clausen og Lærum, 2000), samt klientgørelse og øget afhængighed (Christensen, 2004; Järvinen og Mik-Meyer, 2003; Uggerhøj, 1995). Kritikken førte til at man via de sociale love ville sikre brugerens ret til indflydelse på den offentlige service (Andersen et al., 1993), og til at medvirke i egen sag og opnå indflydelse på tilrettelæggelse af hjælpen. Politisk blev brugerinddragelse et middel til løsning af velfærdsstatens problemer, hvilket skulle bidrage til sikring af borgernes valgfrihed og retssikkerhed. I Regeringens Moderni-

14 6 seringsprogram (2002) samt Ni principper for god offentlig service (Regeringen, KL og Danske Regioner, 2007) fremhæves brugerinddragelse og brugerens valgmuligheder som målsætninger. Hensigten med inddragelse af brugeren er at udvikle kvaliteten af de offentlige ydelser, men det handler også om at borgeren gennem inddragelse gives muligheder for indflydelse (Dahlberg og Vedung, 2001). Brugerinddragelse har siden 1998 været et grundlæggende princip i den sociale lovning (Nissen et al., 2007). Det at inddrage brugerne er dog ikke et nyt begreb indenfor de psykiatriske tilbud. Miljøterapien indeholdt elementer af patientdemokrati og brugerforeninger som Galebevægelsen, SIND og LAB havde længe arbejdet for at sikre brugerne indflydelse og medbestemmelse. Brugerinddragelse har vist sig at være vanskelig at implementere i praksis. Projekter i de socialpsykiatriske tilbud viser, at det er de ansatte som former tilbuddene ud fra deres faglige kundskaber, og under hensyntagen til organisatoriske strukturer frem for brugernes ønsker og behov (Bjerge og Selmer, 2007). De ansatte taler om brugerinddragelse ud fra begreberne: - ansvar for eget liv, ligeværdighed og middel til at opnå selvudvikling, hvorimod brugerne oplever at det er svært at komme igennem med deres ønsker (Bjerge og Selmer, 2007). De ansattes forståelse af brugerinddragelse er betinget af hvordan de vurderer brugernes situation, og de viser bekymring i forhold til deres rolle og relation til brugerne i forbindelse brugerinddragelse (Garval, 2008). I en undersøgelse af de mellemmenneskelige relationer i psykiatrien, vurderes medindflydelse højt af brugerne (Feldskov, 2003). Ifølge brugerne er det betydningsfuldt at: - blive betragtet og behandlet som medansvarlig, have indflydelse på egen hverdag, samt at der bliver lyttet til deres forslag og ønsker (Feldskov, 2003). Ansatte på tværs af forskellige typer af indsatser i socialpsykiatrien oplever, at der er stor forskel på hvorvidt, og hvor meget det er muligt at inddrage brugerne (Thorsager et al., 2007). Flere brugere udtrykker, at de for at blive inddraget må vise aktivitet og motivation (Thorsager et al., 2007). Hvilket de ikke altid har evner eller har lyst til, og brugerinddragelse er afhængig af de ansattes individuelle fremgangsmåder (Thorsager et al, 2007). Brugerinddragelse været således været en del af lovgivningen i over 10 år, hvor borgerens ret til inddragelse og indflydelse fremhæves. I praksis er brugerinddragelse implementeret i socialpsykiatriske tilbud, og indarbejdet i brugerpolitikker og målsætninger. De socialpsykiatriske botilbud er begyndt at rette fokus mod rehabilitering hvor borgerens aktive inddragelse er central. Samarbejdet mellem borger og fagperson omkring mål og indhold fremhæves som en del af rehabiliteringsindsatsen (Marselisborgcentret, 2004). Internationale studier peger på at borgerens aktive medvirken kan have en positiv indvirkning på borgerens rehabiliteringsproces (Valentine et al,

15 7 2003; Greenall, 2006). Undersøgelser viser at det eksisterer barrierer og vanskeligheder i forhold til implementering af brugerinddragelse i de psykiatriske (Bjerge og Selmer, 2007; Tjalve, 2001). Til trods for den øgede opmærksomhed på borgerens ret til inddragelse og indflydelse er der sparsom med viden om, hvordan borgeren oplever brugerinddragelse i forbindelse med rehabilitering Formål Formålet med undersøgelsen er at få indsigt i borgerens oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering og den betydning borgeren tillægger brugerinddragelse i hverdagslivet i forbindelse med rehabilitering. Formålet søges belyst gennem et overordnet forskningsspørgsmål og tre underspørgsmål. Centrale begreber i forskningsspørgsmålet redegøres for i den teoretiske ramme afsnit Forskningsspørgsmål Hvordan oplever borgeren ud fra sit perspektiv brugerinddragelse i rehabilitering, og hvilken betydning tillægger borgeren dette? Hvordan oplever borgeren brugerinddragelse i rehabilitering? Hvilken betydning tillægger borgeren brugerinddragelse i hverdagslivet i forbindelse med rehabilitering? Hvilken betydning tillægger borgeren brugerinddragelse i forhold til egen rehabilitering

16 8 DEL 2. Litteratur review. Denne del af afhandlingen indeholder en diskussion af litteratur review (afsnit 2.1) og resultaterne af litteratur review, artikel 1 (afsnit 2.2). Da der så ud til at være sparsomt med viden om brugerinddragelse i rehabilitering af mennesker med en psykisk sygdom, set ud fra borgerens perspektiv, blev der foretaget et systematisk litteratur review for derved at skabe overblik over den viden som eksisterede. Formålet med litteratur reviewet var at indsamle, og evaluere internationalt publicerede studier om brugerinddragelse i rehabilitering og søge svar på følgende spørgsmål: Hvordan forstås brugerinddragelse i rehabilitering, set ud fra henholdsvis borgerens og de professionelles perspektiv? Hvilken indvirkning har brugerinddragelse på rehabilitering set ud fra borgerens perspektiv? Hvilke forskningsmetoder og teorier er anvendt i de studier af brugerinddragelse i rehabilitering som er udført? 2.1 Diskussion af litteratur review. The Matrix Method udviklet af Judith Garrard, blev anvendt som systematisk metode til udarbejdelse af litteratur review (Garrard, 2006). The Matrix Method blev anvendt som metode til at evaluere studier designet ud fra såvel kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. En meta-analyse var således ikke mulig, idet det forudsatte at data var homogene. Der var for lokaliseret for få studier til at kunne lave en metaanalyse. Søgeord blev nøje vurderet idet der anvendes forskellige begreber i international litteratur om undersøgelsens forskningsfelt. Søgeordene participation og involvement blev valgt som synonymer, idet engelsk litteratur ikke så ud til at skelne klart mellem disse begreber. Rehabilitering viste sig at være et alt for afgrænset søgeord, til at kunne give nok resultater til at belyse undersøgelsesområdet. Det bevirkede at andre søgeord også blev inddraget, hvilket gjorde en manuel gennemgang af abstracts nødvendig. Inklusionskriterier: Originale artikler i fuld længde. Empiriske undersøgelser ud fra såvel kvalitative og kvantitative metoder. Artikler publiceret i peer-reviewed tidsskrifter, på engelsk, i perioden november 1997 november 2007.

17 9 Studier som fokuserer på hvordan brugerinddragelse har indvirkning på proces og resultat af rehabilitering. Studier som ikke havde det som hovedformål blev inkluderet, hvis de havde resultater som berørte emnet. Søgeord: user, consumer, service user, client, patient AND participation, involvement AND mental health rehabilitation, psychiatry, mental health, community mental health, mental health services, mental disorder/rehabilitation. Den valgte søgestrategi resulterede i 293 hits. Ved første gennemlæsning af abstracts blev artiklerne sorteret efter emneområde. Fire emneområder blev lokaliseret, som hver især dækkede områder af brugerinddragelse indenfor det psykiatriske område. Brugerinddragelse viste sig at være rettet mod: 1) udvikling, planlægning, evaluering og levering af tilbud 2) uddannelse, træning og undervisning 3) forskningssamarbejde og dataindsamling 4) rehabilitering, behandling, omsorg og støtte. I alt 13 artikler fra det fjerde område levede op til inklusionskriterierne og blev inkluderet, idet udelukkelse af studier vedrørende brugerinddragelse i forhold til behandling, omsorg og støtte ville give et for sparsomt datamateriale at udføre reviewet på. Ud af de 13 inkluderede studier var: 8 kvalitative: interview (N=4), fokusgruppe (N=3), casestudie (N=1) 5 kvantitative: surveys (N=3) og follow-up studier (N=2). Resultater af reviewet viste at brugerne oplevede at brugerinddragelse havde positiv indvirkning på deres tilfredshed og oplevelse af kvalitet. Brugerne forventede at deltage i planlægning, modtage viden om deres helbred og have indflydelse på de modtagne ydelser. Studierne viste at service tilbuddene ikke altid levede op til brugernes forventninger (Svensson and Hansson, 2006; Graham et al, 2005). Flere studier havde lokaliseret barrierer blandt professionelle, især hvad angik holdning

18 10 og tillid til brugernes deltagelse (Anthony and Crawford, 2000; Goodwin and Happell, 2006; Greenall, 2006; Lester et al, 2006). De inkluderede studier manglede en tydelig teoretisk ramme til fortolkning af data, og flere studier manglede definitioner af centrale begreber. Selvom de nævnte at de tog udgangspunkt i kritiske magtteori (Hodge, 2005; Greenall, 2006; Svensson & Hansson, 2006) blev denne ikke eksplicit anvendt i forbindelse med analysen. Studierne indeholdt nogle delresultater som kunne belyse aspekter af brugernes oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering. Studierne pegede på at brugerinddragelse havde en positiv indvirkning rehabilitering (Loh, et al, 2007), på udvikling af sociale færdigheder (Valentine et al, 2003), og på forebyggelse af hjælpeløshed (Greenall, 2006). Reviewet viste, at der på baggrund i de studier der er foretaget, fortsat er sparsom med viden om brugernes perspektiv på brugerinddragelse i rehabilitering. Ingen af de inkluderede studier havde haft som hovedformål at undersøge brugernes perspektiv på brugerinddragelse i rehabilitering. På baggrund i resultaterne af litteratur reviewet, var der således grundlag for at gå videre med en undersøgelse af brugernes oplevelse af brugerinddragelse og dets betydning i rehabilitering. Resultater af studierne var for sparsomme til at kunne indgå i en tematisering i forbindelse med tilrettelæggelsen af dataindsamling, hvilket gjorde det relevant at gå videre med at tilrettelægge en eksplorativ og åben tilgang til belysning af forskningsspørgsmålet. Opsummering af resultater af litteratur review: Viden om borgerens oplevelse af brugerinddragelse i rehabilitering var begrænset til at brugerinddragelse havde en positiv indvirkning og påvirkede borgerens tilfredshed Delresultater fra studierne pegede på at brugerinddragelse havde en positiv indvirkning udvikling af sociale færdigheder og på forebyggelse af hjælpeløshed. Brugere og professionelle havde forskellige perspektiver på brugerinddragelse. Såvel institutionelle som holdningsmæssige barrierer for brugerinddragelse var lokaliseret. Studier om brugerinddragelse i rehabilitering mangler begrebsmæssige definitioner og tydelige teoretiske referencerammer.

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Kirsten Petersen, ergoterapeut, forsker, ph.d.

Kirsten Petersen, ergoterapeut, forsker, ph.d. forsker, ph.d. 1 Præsentation Idealet - the good intentions Borgerinddragelse i rehabilitering Borgerens rolle i rehabilitering Selvbestemmelse og medindflydelse Borgerinddragelsens betydning Pensionsreformens

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Idealet. Virkeligheden

Idealet. Virkeligheden 2014 1 Idealet Borgerinddragelsen i rehabilitering Borgerens rolle Muligheder for selvbestemmelse og indflydelse Samarbejde omkring mål og indhold Borgerinddragelsens betydning og barrierer Virkeligheden

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver

Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Peer-støtte: Historisk baggrund og videnskabelige perspektiver Lisa Korsbek Seniorforsker Region Hovedstadens Psykiatri og styregruppemedlem Peer-Netværket Betydningen af peer-støtte fra et brugerperspektiv

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

physically active lifestyle outside the school context. My findings suggest that it is important to apply a more nuanced and contextual perspective

physically active lifestyle outside the school context. My findings suggest that it is important to apply a more nuanced and contextual perspective Summary in English This thesis focuses on children and adolescents (hereafter children) participation in physical activity and the importance of the social environment. Children who are physically active

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer

Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Danskernes reaktion påde norske retningslinjer Lars Merinder: psykiater, ph.d. og daglig leder i videnscenter for rusmiddelpsykiatri Lotte Sønderby: psykolog og mpa. Konstituteret formand i Dansk Fagligt

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese

Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit en kvalitativ metasyntese Præsentation af kandidatspeciale udarbejdet af intensivspecialsygeplejerske og cand. cur. Rikke Hessing Simonsen

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens?

Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Hvis behov tilgodeses systemets eller patientens? Morten Freil Direktør www.danskepatienter.dk Nordisk kongres: Sygehuse i Fremtiden, Randers 10. september 2010 Outline of the presentation Future patients

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

Vurdering af e-sundhedskompetence

Vurdering af e-sundhedskompetence Parallelsession B3: Borgernes e-sundhedskompetencer Vurdering af e-sundhedskompetence for at styrke tilpasning, tilgængelighed og relevans af e-sundhedstilbud for borgeren Dorthe Furstrand Læge, Cand.

Læs mere

v. Mette Olander, sundheds- og omsorgschef Roskilde kommune En sammenhængende indsats, hvor vi skaber værdi for borgeren sammen med borgeren

v. Mette Olander, sundheds- og omsorgschef Roskilde kommune En sammenhængende indsats, hvor vi skaber værdi for borgeren sammen med borgeren v. Mette Olander, sundheds- og omsorgschef Roskilde kommune En sammenhængende indsats, hvor vi skaber værdi for borgeren sammen med borgeren Kommunernes fælles nationale udfordring: - Vi skal skabe morgendagens

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Hvordan øger vi CPAP compliance. Philip Tønnesen, M.D., dr.med. Overlæge Dansk Center for Søvnmedicin Glostrup Hospital Danmark 12.

Hvordan øger vi CPAP compliance. Philip Tønnesen, M.D., dr.med. Overlæge Dansk Center for Søvnmedicin Glostrup Hospital Danmark 12. Hvordan øger vi CPAP compliance Philip Tønnesen, M.D., dr.med. Overlæge Dansk Center for Søvnmedicin Glostrup Hospital Danmark 12.marts 2015 CPAP adherence 1. Cochrane meta-analyse 2. Intensiv support

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen

Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Dilemma i kræftsygeplejen - fra kurativ til palliativ pleje og behandling Patient- og pårørende centrering i sygeplejen Landskursus 2013 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling,

Læs mere

Trine Ellegaard. Sygeplejerske, ph.d.-studerende

Trine Ellegaard. Sygeplejerske, ph.d.-studerende Trine Ellegaard. Sygeplejerske, ph.d.-studerende Psykiske lidelser udgør en stigende del af den samlede sygdomsbelastning Én ud af fire personer vil udvikle en psykiatrisk lidelse i løbet af deres liv

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser

Læring & Medier (LOM) nr. 12-2014 ISSN: 1903-248X. Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Call (dansk) Læring og Medier (LOM) nr. 12, 2014: Digitalisering af færdighedstræning og laboratorieøvelser Peter Fridorff-Jens E-læringskonsulent Center for Online og Blended learning Københavns Universitet.

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Register i forskellige udklædninger

Register i forskellige udklædninger Registerbegrebets teoretiske forankring og dets brug ift. uddannelsen i virksomhedskommunikation Thomas Hestbæk Andersen 7. Nordiska SFL-Workshoppen, Södertörns högskola, 17. november 2011 2 Register i

Læs mere

Fra tavse fejlbehandlinger til aktiv stillingtagen. Beth Lilja Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Fra tavse fejlbehandlinger til aktiv stillingtagen. Beth Lilja Dansk Selskab for Patientsikkerhed Fra tavse fejlbehandlinger til aktiv stillingtagen Beth Lilja Dansk Selskab for Patientsikkerhed Tinas historie Lumpectomi eller mastectomy? Jeg kan da ikke se hvorfor jeg skal få fjernet noget som helst

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Målsætningsarbejde i praksis

Målsætningsarbejde i praksis Målsætningsarbejde i praksis Re/habilitering Definition Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren som har eller er i

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere