4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen:"

Transkript

1 Bilag 4: Udkast til vurderingsberetninger og åbningsbalancer 4 Vurderingsberetninger og åbningsbalancer i Koncernen: 4.1 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance pr Silkeborg Vand A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance pr Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance pr Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance pr Silkeborg Genbrug & Affald A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance pr Er et bilag til datterselskabets rammeaftale.

2 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Egtved Allé Kolding Telefon Telefax Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance pr

3 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Indholdsfortegnelse Stifternes beretning 1 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor 2 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Udkast til åbningsbalance pr Side Noter 8

4 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse 1 Stifternes beretning Selskabets aktivitet vil som holdingselskab bestå i koordinerende og planlæggende aktiviteter for de underliggende driftsselskaber, der udøver forsyningsaktiviteter i Silkeborg Kommune. Selskabet vil herudover have aktivitet ved udførelse af administrative og økonomiske funktioner for koncernselskaberne, herunder også ejerskab af koncernens domicilejendom. Indskuddet i forbindelse med stiftelsen består af aktier i driftsselskaber etableret ved indskud af Silkeborg Kommunes forsyningsaktiviteter. Med udgangspunkt i udarbejdede budgetter mv. (herunder også budgetter for de indskudte selskaber) vurderes fremtidsudsigterne for Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse som positive. I forbindelse med stiftelsen indtræder selskabet i de af Silkeborg Kommune indgåede aftaler og kontraktforhold med tilknytning til administrationsafdelingen under Silkeborg Kommunes Forsyningsafdeling. Åbningsbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven. Værdiansættelsen af de indskudte aktier baserer sig på vurderingsberetninger ved driftsselskabernes stiftelse pr Af driftsselskabernes vurderingsberetninger fremgår det, at disse selskabers egenkapital er opgjort efter driftsøkonomiske regnskabsprincipper. En takstmæssig opgørelse af driftsselskabernes egenkapital kan give et andet resultat. Med hensyn til skelnen mellem driftsøkonomisk og takstmæssig egenkapital foreligger der på stiftelsestidspunktet ikke myndighedsafgørelse, der ud fra en driftsøkonomisk betragtning gør en del af driftsselskabernes egenkapital til forbrugereje (forbrugerkapital). En eventuel forbrugerkapital er derfor indeholdt i driftsselskabernes egenkapital og dermed også i egenkapitalen for Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse. En eventuel takstmæssig over-/underdækning i driftsselskaberne på stiftelsestidspunktet, svarende til forskellen mellem driftsselskabernes kostpris for forsyningsvirksomheden og de hos forbrugerne opkrævede beløb, er ikke særskilt gjort op i driftsselskaberne. En eventuel over-/underdækning er derfor indeholdt i driftsselskabernes egenkapital og dermed også i egenkapitalen for Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver. Vurderingsberetningen og åbningsbalancen er estimeret, da den på stiftelsestidspunktet ikke kan gøres endeligt op pr. stiftelsesdagen. Den estimerede åbningsbalance bruges som stiftelsesgrundlag, hvorefter der snarest muligt udarbejdes endelig vurderingsberetning og åbningsbalance. Denne stiftelsesprocedure er forud for den stiftende generalforsamling drøftet og afstemt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Silkeborg, den 1. december 2008 Stiftere For Silkeborg Kommune Jens Erik Jørgensen borgmester Jann Hansen ordførende direktør

5 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse 2 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Til stifterne i Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Indledning Stifterne har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd efter aktieselskabslovens 6b. Vurderingsberetningen udarbejdes i forbindelse med stiftelsen af Silkeborg Forsyning A/S, hvor aktier i forsyningsselskaber ejet af Silkeborg Kommune indskydes i Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse, jf. vedhæftet udkast til åbningsbalance med de hertil anførte forklarende og beskrivende noter. Selskabets stiftere har ansvaret for at fastsætte værdien af de indskudte aktier. Det er vores ansvar som vurderingsmænd at udtale os om den af stifterne fastsatte værdi af de indskudte aktier, herunder om værdien af indskuddet mindst svarer til det aftalte vederlag. Beskrivelsen af indskuddet Indskuddet består af samtlige aktier i Silkeborg Vand A/S under stiftelse, Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse, Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse, Silkeborg Genbrug og Affald A/S under stiftelse samt Silkeborg Forsyning Erhverv A/S under stiftelse, der alle er stiftet pr ved indskud af Silkeborg Kommunes forsyningsaktiviteter med undtagelse af Silkeborg Forsyning Erhverv A/S under stiftelse, der er stiftet kontant pr Aktierne er vurderet til dagsværdi med udgangspunkt i den pr opgjorte regnskabsmæssige indre værdi og efter going concern-princippet. Det for indskuddet fastsatte vederlag sammensætter sig og berigtiges således: kr. Forskelsværdi mellem overtagne aktiver og forpligtelser pr Værdi af indskudte nettoværdier Aktier, nom kr. a kurs Overkurs Aftalt vederlag Fremgangsmåde ved vurderingen Vi har udført vurderingsopgaven i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

6 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse 3 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Vurderingen er foretaget på grundlag af oplysninger fra selskabets stiftere og advokat samt udkast til åbningsbalancer pr. 1. december 2008 for Silkeborg Vand A/S under stiftelse, Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse, Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse, Silkeborg Genbrug og Affald A/S under stiftelse samt Silkeborg Forsyning Erhverv A/S under stiftelse. Ved vurderingen har vi taget stilling til, om de af stifterne anvendte værdiansættelsesmetoder er passende efter omstændighederne, ligesom vi har vurderet rimeligheden af forudsætningerne og stikprøvevis testet de data, som er anvendt ved værdiansættelsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at værdien af de indskudte aktier mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier med tillæg af overkurs, der skal udstedes som vederlag i forbindelse med stiftelsen. Kolding, den 1. december 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Schøtt statsautoriseret revisor

7 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse 4 Den uafhængige revisors påtegning Selskabets stiftelsestidspunkt og åbningsbalance er sammenfaldende pr Af denne grund foreligger selskabets åbningsbalance kun som estimat på stiftelsestidspunktet, hvorfor åbningsbalancen endnu ikke er revideret på stiftelsestidspunktet. Såfremt den efterfølgende revision af den endelige åbningsbalance pr ikke giver anledning til bemærkninger, vil følgende revisionserklæring kunne afgives: Til stifterne i Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse Vi har revideret åbningsbalancen pr. 1. december 2008 for Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse, side 6-8, omfattende anvendt regnskabspraksis, åbningsbalance og noter. Åbningsbalancen aflægges efter årsregnskabsloven. Stifternes ansvar for åbningsbalancen Stifterne har ansvaret for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for stifterens udarbejdelse og aflæggelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af stifternes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af stifterne anvendte regnskabspraksis er passende, om de af stifterne udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr. 1. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

8 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse 5 Den uafhængige revisors påtegning Supplerende oplysninger Vi henviser til oplysningerne i stifternes beretning om skelnen mellem driftsøkonomiske og takstmæssige regnskabsprincipper i de indskudte driftsselskabers åbningsbalancer samt om indregning af en eventuel (takstmæssig) forbrugerkapital og en eventuel (takstmæssig) over-/underdækning i driftsselskabernes egenkapital. Vi er enig i stifternes indregningsmetoder og dermed enig i værdiansættelsen af aktiverne og passiverne i åbningsbalancen. Kolding, den 1. december 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Schøtt statsautoriseret revisor

9 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse 6 Anvendt regnskabspraksis Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor) med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en åbningsbalance. Kapitalandele dattervirksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.

10 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse 7 Udkast til åbningsbalance pr Note kr. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Aktiver Aktiekapital Andre reserver Egenkapital Passiver Eventualforpligtelser mv. 3

11 Silkeborg Forsyning A/S under stiftelse 8 Noter 1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr. K ostpris Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse, Silkeborg, ejerandel 100%. Silkeborg Vand A/S under stiftelse, Silkeborg, ejerandel 100%. Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse, Silkeborg, ejerandel 100%. Silkeborg Genbrug og Affald A/S under stiftelse, Silkeborg, ejerandel 100%. Silkeborg Forsyning Erhverv A/S under stiftelse, Silkeborg, ejerandel 100%. 2. Aktiekapital Aktiekapitalen består af aktier a kr. eller multipla heraf. Aktierne er ikke opdelt i klasser. 3. Eventualforpligtelser mv. Leje- og leasingforpligtelser... Pantsætninger... Kautioner... ps-bkv T:\AFD2100\150645\150645vu0805.doc

12 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Egtved Allé Kolding Telefon Telefax Silkeborg Vand A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance pr

13 Silkeborg Vand A/S under stiftelse Indholdsfortegnelse Stifternes beretning 1 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor 2 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Udkast til åbningsbalance pr Side Noter 9

14 Silkeborg Vand A/S under stiftelse 1 Stifternes beretning Selskabets aktivitet vil bestå i vandforsyning i Silkeborg Kommune. Aktiviteten er hidtil udført af Silkeborg Kommune, hvorfra aktiviteten overdrages. Med udgangspunkt i udarbejdede budgetter mv. vurderer vi fremtidsudsigterne for Silkeborg Vand A/S som positive. I forbindelse med stiftelsen indtræder selskabet i de af Silkeborg Kommune indgåede aftaler og kontraktforhold med tilknytning til vandforsyningen. Der er fra og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som har forringet selskabets finansielle stilling eller vil forrykke vurderingen af åbningsbalancen. Åbningsbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven og værdiansættelsen er baseret på en forventning om en lovgivningsmæssig udmøntning af serviceeftersynet i vandsektoren. Det i vurderingsberetningen opgjorte vederlag/selskabets egenkapital er således opgjort efter driftsøkonomiske regnskabsprincipper. En takstmæssig opgørelse af egenkapitalen kan give et andet resultat. Med hensyn til skelnen mellem driftsøkonomisk og takstmæssig egenkapital foreligger der på stiftelsestidspunktet ikke myndighedsafgørelse, der ud fra en driftsøkonomisk betragtning gør en del af selskabets egenkapital til forbrugereje (forbrugerkapital). En eventuel forbrugerkapital er derfor indeholdt i selskabets egenkapital. En eventuel takstmæssig over-/underdækning på stiftelsestidspunktet, svarende til forskellen mellem kostprisen for vandforsyningen og de hos forbrugerne opkrævede beløb, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over- /underdækning er indeholdt i selskabets egenkapital. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver. Vurderingsberetningen og åbningsbalancen er estimeret, da den på stiftelsestidspunktet ikke kan gøres endeligt op pr. stiftelsesdagen. Den estimerede åbningsbalance bruges som stiftelsesgrundlag, hvorefter der snarest muligt udarbejdes endelig vurderingsberetning og åbningsbalance. Denne stiftelsesprocedure er forud for den stiftende generalforsamling drøftet og afstemt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Silkeborg, den 1. december 2008 Stiftere For Silkeborg Kommune Jens Erik Jørgensen borgmester Jann Hansen ordførende direktør

15 Silkeborg Vand A/S under stiftelse 2 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Til stifterne i Silkeborg Vand A/S under stiftelse Stifterne har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd efter aktieselskabslovens 6b. Vurderingsberetningen udarbejdes i forbindelse med stiftelsen af Silkeborg Vand A/S, hvori indskydes aktiver og forpligtelser i den af Silkeborg Kommune hidtil drevne aktivitet med vandforsyning, jf. vedhæftede udkast til åbningsbalance med de hertil anførte forklarende og beskrivende noter. Selskabets stiftere har ansvaret for at fastsætte værdien af den indskudte virksomhed. Det er vores ansvar som vurderingsmænd at udtale os om den af stifterne fastsatte værdi af den indskudte virksomhed, herunder om værdien af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte vederlag. Beskrivelsen af indskuddet Indskuddet består af samtlige aktiver, gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser i den af Silkeborg Kommune hidtil drevne aktivitet med vandforsyning. For en beskrivelse af de enkelte aktiver og forpligtelser henvises til åbningsbalancen. Det for indskuddet fastsatte vederlag sammensætter sig og berigtiges således: kr. Forskelsværdi mellem overtagne aktiver og forpligtelser pr Værdi af indskudte nettoværdier Aktier, nom kr. a kurs Overkurs Aftalt vederlag Fremgangsmåde ved vurderingen Vi har udført vurderingsopgaven i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vurderingen er foretaget på baggrund af selskabets udkast til åbningsbalance pr og oplysninger fra selskabets stiftere og advokat. De enkelte aktiver og forpligtelser fremgår af udkast til åbningsbalancen, som er en del af vurderingsberetningen.

16 Silkeborg Vand A/S under stiftelse 3 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Ved vurderingen har vi taget stilling til, om de af stifterne anvendte værdiansættelsesmetoder er passende efter omstændighederne, ligesom vi har vurderet rimeligheden af forudsætningerne og stikprøvevis testet de data, som er anvendt ved værdiansættelsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at værdien af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier med tillæg af overkurs, der skal udstedes som vederlag i forbindelse med stiftelsen. Kolding, den 1. december 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Schøtt statsautoriseret revisor

17 Silkeborg Vand A/S under stiftelse 4 Den uafhængige revisors påtegning Selskabets stiftelsestidspunkt og åbningsbalance er sammenfaldende pr Af denne grund foreligger selskabets åbningsbalance kun som estimat på stiftelsestidspunktet, hvorfor åbningsbalancen endnu ikke er revideret på stiftelsestidspunktet. Såfremt den efterfølgende revision af den endelige åbningsbalance pr ikke giver anledning til bemærkninger, vil følgende revisionserklæring kunne afgives: Til stifterne i Silkeborg Vand A/S under stiftelse Vi har revideret åbningsbalancen pr for Silkeborg Vand A/S under stiftelse, side 6-9, omfattende anvendt regnskabspraksis, åbningsbalance og noter. Åbningsbalancen aflægges efter årsregnskabsloven. Stifternes ansvar for åbningsbalancen Stifterne har ansvaret for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for stifternes udarbejdelse og aflæggelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af stifternes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af stifterne anvendte regnskabspraksis er passende, om de af stifterne udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

18 Silkeborg Vand A/S under stiftelse 5 Supplerende oplysninger Vi henviser til oplysningerne i stifternes beretning om skelnen mellem driftsøkonomiske og takstmæssige regnskabsprincipper samt om indregning af en eventuel (takstmæssig) forbrugerkapital og en eventuel (takstmæssig) over-/underdækning i egenkapitalen. Vi er enig i stifternes indregningsmetoder og dermed enig i værdiansættelsen af aktiverne og passiverne i åbningsbalancen. Kolding, den 1. december 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Schøtt statsautoriseret revisor

19 Silkeborg Vand A/S under stiftelse 6 Anvendt regnskabspraksis Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en åbningsbalance. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er målt til dagsværdi, der ikke overstiger aktivernes genindvindingsværdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for reservedele og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Hensatte forpligtelser Hensættelse til tjenestemandspensioner omfatter forventede omkostninger til refusion af Silkeborg Kommunes omkostninger til pension til nuværende og pensionerede tjenestemænd med tilknytning til Silkeborg Kommunes vandforsyning. Hensættelse til tab på debitorer omfatter forventede omkostninger til tab på debitortilgodehavender, der frem til stiftelsen er afregnet/udlignet via mellemregningen med Silkeborg Kommune. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser er indregnet til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

20 Silkeborg Vand A/S under stiftelse 7 Udkast til åbningsbalance pr Note kr. Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse 0 Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

21 Silkeborg Vand A/S under stiftelse 8 Udkast til åbningsbalance pr Note kr. Aktiekapital Overkurs ved stiftelse Egenkapital Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tab på debitorer Hensatte forpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser mv. 4

22 Silkeborg Vand A/S under stiftelse 9 Noter 1. Materielle anlægsaktiver Produktions- Andre Grunde og anlæg og Distributions- anlæg bygninger maskiner anlæg mv. kr. kr. kr. kr. Kostpris Aktiekapital Aktiekapitalen består af aktier a kr. eller multipla heraf. Aktierne er ikke opdelt i klasser. 3. Periodeafgrænsningsposter kr. Forudbetalte indtægter for perioden Eventualforpligtelser mv. Leje- og leasingforpligtelser... Pantsætninger... Kautioner... ps-uaa T:\AFD2100\150645\150645vu0803.doc

23 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Egtved Allé Kolding Telefon Telefax Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance pr

24 Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse Indholdsfortegnelse Stifternes beretning 1 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor 2 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Udkast til åbningsbalance pr Side Noter 9

25 Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse 1 Stifternes beretning Selskabets aktivitet vil bestå i spildevandshåndtering i Silkeborg Kommune. Aktiviteten er hidtil udført af Silkeborg Kommune, hvorfra aktiviteten overdrages. Med udgangspunkt i udarbejdede budgetter mv. vurderer vi fremtidsudsigterne for Silkeborg Spildevand A/S som positive. I forbindelse med stiftelsen indtræder selskabet i de af Silkeborg Kommune indgåede aftaler og kontraktforhold med tilknytning til spildevandshåndteringen. Der er fra og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som har forringet selskabets finansielle stilling eller vil forrykke vurderingen af åbningsbalancen. Åbningsbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven og værdiansættelsen er baseret på en forventning om en lovgivningsmæssig udmøntning af serviceeftersynet i vandsektoren. Det i vurderingsberetningen opgjorte vederlag/selskabets egenkapital er således opgjort efter driftsøkonomiske regnskabsprincipper. En takstmæssig opgørelse af egenkapitalen kan give et andet resultat. Med hensyn til skelnen mellem driftsøkonomisk og takstmæssig egenkapital foreligger der på stiftelsestidspunktet ikke myndighedsafgørelse, der ud fra en driftsøkonomisk betragtning gør en del af selskabets egenkapital til forbrugereje (forbrugerkapital). En eventuel forbrugerkapital er derfor indeholdt i selskabets egenkapital. En eventuel takstmæssig over-/underdækning på stiftelsestidspunktet, svarende til forskellen mellem kostprisen for spildevandshåndteringen og de hos forbrugerne opkrævede beløb, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over-/underdækning er indeholdt i selskabets egenkapital. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver. Vurderingsberetningen og åbningsbalancen er estimeret, da den på stiftelsestidspunktet ikke kan gøres endeligt op pr. stiftelsesdagen. Den estimerede åbningsbalance bruges som stiftelsesgrundlag, hvorefter der snarest muligt udarbejdes endelig vurderingsberetning og åbningsbalance. Denne stiftelsesprocedure er forud for den stiftende generalforsamling drøftet og afstemt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Silkeborg, den 1. december 2008 Stiftere For Silkeborg Kommune Jens Erik Jørgensen borgmester Jann Hansen ordførende direktør

26 Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse 2 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Til stifterne i Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse Stifterne har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd efter aktieselskabslovens 6b. Vurderingsberetningen udarbejdes i forbindelse med stiftelsen af Silkeborg Spildevand A/S, hvori indskydes aktiver og forpligtelser i den af Silkeborg Kommune hidtil drevne aktivitet med spildevandshåndtering, jf. vedhæftede udkast til åbningsbalance med de hertil anførte forklarende og beskrivende noter. Selskabets stiftere har ansvaret for at fastsætte værdien af den indskudte virksomhed. Det er vores ansvar som vurderingsmænd at udtale os om den af stifterne fastsatte værdi af den indskudte virksomhed, herunder om værdien af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte vederlag. Beskrivelsen af indskuddet Indskuddet består af samtlige aktiver, gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser i den af Silkeborg Kommune hidtil drevne aktivitet med spildevandshåndtering. For en beskrivelse af de enkelte aktiver og forpligtelser henvises til åbningsbalancen. Det for indskuddet fastsatte vederlag sammensætter sig og berigtiges således: kr. Forskelsværdi mellem overtagne aktiver og forpligtelser pr Værdi af indskudte nettoværdier Aktier, nom kr. a kurs Overkurs Aftalt vederlag Fremgangsmåde ved vurderingen Vi har udført vurderingsopgaven i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vurderingen er foretaget på baggrund af selskabets udkast til åbningsbalance pr og oplysninger fra selskabets stiftere og advokat. De enkelte aktiver og forpligtelser fremgår af udkast til åbningsbalancen, som er en del af vurderingsberetningen.

27 Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse 3 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Ved vurderingen har vi taget stilling til, om de af stifterne anvendte værdiansættelsesmetoder er passende efter omstændighederne, ligesom vi har vurderet rimeligheden af forudsætningerne og stikprøvevis testet de data, som er anvendt ved værdiansættelsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at værdien af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier med tillæg af overkurs, der skal udstedes som vederlag i forbindelse med stiftelsen. Kolding, den 1. december 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Schøtt statsautoriseret revisor

28 Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse 4 Den uafhængige revisors påtegning Selskabets stiftelsestidspunkt og åbningsbalance er sammenfaldende pr Af denne grund foreligger selskabets åbningsbalance kun som estimat på stiftelsestidspunktet, hvorfor åbningsbalancen endnu ikke er revideret på stiftelsestidspunktet. Såfremt den efterfølgende revision af den endelige åbningsbalance pr ikke giver anledning til bemærkninger, vil følgende revisionserklæring kunne afgives: Til stifterne i Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse Vi har revideret åbningsbalancen pr for Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse, side 6-9, omfattende anvendt regnskabspraksis, åbningsbalance og noter. Åbningsbalancen aflægges efter årsregnskabsloven. Stifternes ansvar for åbningsbalancen Stifterne har ansvaret for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for stifternes udarbejdelse og aflæggelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af stifternes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af stifterne anvendte regnskabspraksis er passende, om de af stifterne udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

29 Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse 5 Supplerende oplysninger Vi henviser til oplysningerne i stifternes beretning om skelnen mellem driftsøkonomiske og takstmæssige regnskabsprincipper samt om indregning af en eventuel (takstmæssig) forbrugerkapital og en eventuel (takstmæssig) over-/underdækning i egenkapitalen. Vi er enig i stifternes indregningsmetoder og dermed enig i værdiansættelsen af aktiverne og passiverne i åbningsbalancen. Kolding, den 1. december 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Schøtt statsautoriseret revisor

30 Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse 6 Anvendt regnskabspraksis Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en åbningsbalance. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er målt til dagsværdi, der ikke overstiger aktivernes genindvindingsværdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for reservedele og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Hensatte forpligtelser Hensættelse til tjenestemandspensioner omfatter forventede omkostninger til refusion af Silkeborg Kommunes omkostninger til pension til nuværende og pensionerede tjenestemænd med tilknytning til Silkeborg Kommunes spildevandshåndtering. Hensættelse til tab på debitorer omfatter forventede omkostninger til tab på debitortilgodehavender, der frem til stiftelsen er afregnet/udlignet via mellemregningen med Silkeborg Kommune. Udskudt skat er indregnet af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser er indregnet til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

31 Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse 7 Udkast til åbningsbalance pr Note kr. Grunde Produktionsanlæg og maskiner Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse 0 M aterielle anlægsaktiver A nlægsaktiver Varebeholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

32 Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse 8 Udkast til åbningsbalance pr Note kr. Aktiekapital O verkurs ved stiftelse E genkapital Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tab på debitorer Udskudt skat 0 Hensatte forpligtelser Gæld til Silkeborg Kommune Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser mv. 4

33 Silkeborg Spildevand A/S under stiftelse 9 Noter 1. Materielle anlægsaktiver Produktions- Andre anlæg og Distributions- anlæg Grunde maskiner anlæg mv. kr. kr. kr. kr. Kostpris Aktiekapital Aktiekapitalen består af aktier a kr. eller multipla heraf. Aktierne er ikke opdelt i klasser. 3. Periodeafgrænsningsposter kr. Forudbetalte indtægter for perioden Eventualforpligtelser mv. Leje- og leasingforpligtelser... Pantsætninger... Kautioner... ps-uaa T:\AFD2100\150645\150645vu0801.doc

34 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Egtved Allé Kolding Telefon Telefax Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance pr

35 Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse Indholdsfortegnelse Stifternes beretning 1 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor 2 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Udkast til åbningsbalance pr Side Noter 9

36 Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse 1 Stifternes beretning Selskabets aktivitet vil bestå i varmeforsyning i Silkeborg Kommune. Aktiviteten er hidtil udført af Silkeborg Kommune, hvorfra aktiviteten overdrages. Med udgangspunkt i udarbejdede budgetter mv. vurderer vi fremtidsudsigterne for Silkeborg Fjernvarme A/S som positive. I forbindelse med stiftelsen indtræder selskabet i de af Silkeborg Kommune indgåede aftaler og kontraktforhold med tilknytning til varmeforsyningen. Der er fra og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som har forringet selskabets finansielle stilling eller vil forrykke vurderingen af åbningsbalancen. Åbningsbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven. Det i vurderingsberetningen opgjorte vederlag/selskabets egenkapital er således opgjort efter driftsøkonomiske regnskabsprincipper. En takstmæssig opgørelse af egenkapitalen kan give et andet resultat. Med hensyn til skelnen mellem driftsøkonomisk og takstmæssig egenkapital foreligger der på stiftelsestidspunktet ikke myndighedsafgørelse, der ud fra en driftsøkonomisk betragtning gør en del af selskabets egenkapital til forbrugereje (forbrugerkapital). En eventuel forbrugerkapital er derfor indeholdt i selskabets egenkapital. En eventuel takstmæssig over-/underdækning på stiftelsestidspunktet, svarende til forskellen mellem kostprisen for varmeforsyningen og de hos forbrugerne opkrævede beløb, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over- /underdækning er indeholdt i selskabets egenkapital. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver. Vurderingsberetningen og åbningsbalancen er estimeret, da den på stiftelsestidspunktet ikke kan gøres endeligt op pr. stiftelsesdagen. Den estimerede åbningsbalance bruges som stiftelsesgrundlag, hvorefter der snarest muligt udarbejdes endelig vurderingsberetning og åbningsbalance. Denne stiftelsesprocedure er forud for den stiftende generalforsamling drøftet og afstemt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Silkeborg, den 1. december 2008 Stiftere For Silkeborg Kommune Jens Erik Jørgensen borgmester Jann Hansen ordførende direktør

37 Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse 2 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Til stifterne i Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse Stifterne har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd efter aktieselskabslovens 6b. Vurderingsberetningen udarbejdes i forbindelse med stiftelsen af Silkeborg Fjernvarme A/S, hvori indskydes aktiver og forpligtelser i den af Silkeborg Kommune hidtil drevne aktivitet med varmeforsyning, jf. vedhæftede udkast til åbningsbalance med de hertil anførte forklarende og beskrivende noter. Selskabets stiftere har ansvaret for at fastsætte værdien af den indskudte virksomhed. Det er vores ansvar som vurderingsmænd at udtale os om den af stifterne fastsatte værdi af den indskudte virksomhed, herunder om værdien af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte vederlag. Beskrivelsen af indskuddet Indskuddet består af samtlige aktiver, gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser i den af Silkeborg Kommune hidtil drevne aktivitet med varmeforsyning. For en beskrivelse af de enkelte aktiver og forpligtelser henvises til åbningsbalancen. Det for indskuddet fastsatte vederlag sammensætter sig og berigtiges således: kr. Forskelsværdi mellem overtagne aktiver og forpligtelser pr Værdi af indskudte nettoværdier Aktier, nom kr. a kurs Overkurs Aftalt vederlag Fremgangsmåde ved vurderingen Vi har udført vurderingsopgaven i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vurderingen er foretaget på baggrund af selskabets udkast til åbningsbalance pr og oplysninger fra selskabets stiftere og advokat. De enkelte aktiver og forpligtelser fremgår af udkast til åbningsbalancen, som er en del af vurderingsberetningen.

38 Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse 3 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Ved vurderingen har vi taget stilling til, om de af stifterne anvendte værdiansættelsesmetoder er passende efter omstændighederne, ligesom vi har vurderet rimeligheden af forudsætningerne og stikprøvevis testet de data, som er anvendt ved værdiansættelsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at værdien af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier med tillæg af overkurs, der skal udstedes som vederlag i forbindelse med stiftelsen. Kolding, den 1. december 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Schøtt statsautoriseret revisor

39 Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse 4 Den uafhængige revisors påtegning Selskabets stiftelsestidspunkt og åbningsbalance er sammenfaldende pr Af denne grund foreligger selskabets åbningsbalance kun som estimat på stiftelsestidspunktet, hvorfor åbningsbalancen endnu ikke er revideret på stiftelsestidspunktet. Såfremt den efterfølgende revision af den endelige åbningsbalance pr ikke giver anledning til bemærkninger, vil følgende revisionserklæring kunne afgives: Til stifterne i Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse Vi har revideret åbningsbalancen pr for Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse, side 6-9, omfattende anvendt regnskabspraksis, åbningsbalance og noter. Åbningsbalancen aflægges efter årsregnskabsloven. Stifternes ansvar for åbningsbalancen Stifterne har ansvaret for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for stifternes udarbejdelse og aflæggelse af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af stifternes interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af stifterne anvendte regnskabspraksis er passende, om de af stifterne udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af åbningsbalancen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

40 Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse 5 Den uafhængige revisors påtegning Supplerende oplysninger Vi henviser til oplysningerne i stifternes beretning om skelnen mellem driftsøkonomiske og takstmæssige regnskabsprincipper samt om indregning af en eventuel (takstmæssig) forbrugerkapital og en eventuel (takstmæssig) over-/underdækning i egenkapitalen. Vi er enig i stifternes indregningsmetoder og dermed enig i værdiansættelsen af aktiverne og passiverne i åbningsbalancen. Kolding, den 1. december 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Per Schøtt statsautoriseret revisor

41 Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse 6 Anvendt regnskabspraksis Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om en åbningsbalance. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er målt til dagsværdi, der ikke overstiger aktivernes genindvindingsværdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for reservedele og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Hensatte forpligtelser Hensættelse til tjenestemandspensioner omfatter forventede omkostninger til refusion af Silkeborg Kommunes omkostninger til pension til nuværende og pensionerede tjenestemænd med tilknytning til Silkeborg Kommunes varmeforsyning. Hensættelse til tab på debitorer omfatter forventede omkostninger til tab på debitortilgodehavender, der frem til stiftelsen er afregnet/udlignet via mellemregningen med Silkeborg Kommune. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser er indregnet til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

42 Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse 7 Udkast til åbningsbalance pr Note kr. Grunde Produktionsanlæg og maskiner Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse 0 Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

43 Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse 8 Udkast til åbningsbalance pr Note kr. Aktiekapital Overkurs ved stiftelse Egenkapital Hensættelse til tjenestemandspensioner Hensættelse til tab på debitorer Hensatte forpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Eventualforpligtelser mv. 4

44 Silkeborg Fjernvarme A/S under stiftelse 9 Noter 1. Materielle anlægsaktiver Produktions- Andre anlæg og Distributions- anlæg Grunde maskiner anlæg mv. kr. kr. kr. kr. Kostpris Aktiekapital Aktiekapitalen består af aktier a kr. eller multipla heraf. Aktierne er ikke opdelt i klasser. 3. Periodeafgrænsningsposter kr. Forudbetalte indtægter for perioden Eventualforpligtelser mv. Leje- og leasingforpligtelser... Pantsætninger... Kautioner... ps-uaa T:\AFD2100\150645\150645vu0804.doc

45 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Egtved Allé Kolding Telefon Telefax Silkeborg Genbrug og Affald A/S under stiftelse Udkast til vurderingsberetning med åbningsbalance pr

46 Silkeborg Genbrug og Affald A/S under stiftelse Indholdsfortegnelse Stifternes beretning 1 Udkast til vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor 2 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Udkast til åbningsbalance pr Side Noter 9

47 Silkeborg Genbrug og Affald A/S under stiftelse 1 Stifternes beretning Selskabets aktivitet vil bestå i affaldshåndtering i Silkeborg Kommune. Aktiviteten er hidtil udført af Silkeborg Kommune, hvorfra aktiviteten overdrages. Med udgangspunkt i udarbejdede budgetter mv. vurderer vi fremtidsudsigterne for Silkeborg Genbrug og Affald A/S som positive. I forbindelse med stiftelsen indtræder selskabet i de af Silkeborg Kommune indgåede aftaler og kontraktforhold med tilknytning til affaldshåndteringen. Der er fra og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som har forringet selskabets finansielle stilling eller vil forrykke vurderingen af åbningsbalancen. Åbningsbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven. Det i vurderingsberetningen opgjorte vederlag/selskabets egenkapital er således opgjort efter driftsøkonomiske regnskabsprincipper. En takstmæssig opgørelse af egenkapitalen kan give et andet resultat. Med hensyn til skelnen mellem driftsøkonomisk og takstmæssig egenkapital foreligger der på stiftelsestidspunktet ikke myndighedsafgørelse, der ud fra en driftsøkonomisk betragtning gør en del af selskabets egenkapital til forbrugereje (forbrugerkapital). En eventuel forbrugerkapital er derfor indeholdt i selskabets egenkapital. En eventuel takstmæssig over-/underdækning på stiftelsestidspunktet, svarende til forskellen mellem kostprisen for affaldshåndteringen og de hos forbrugerne opkrævede beløb, er ikke særskilt gjort op. En eventuel over-/underdækning er indeholdt i selskabets egenkapital. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver. Vurderingsberetningen og åbningsbalancen er estimeret, da den på stiftelsestidspunktet ikke kan gøres endeligt op pr. stiftelsesdagen. Den estimerede åbningsbalance bruges som stiftelsesgrundlag, hvorefter der snarest muligt udarbejdes endelig vurderingsberetning og åbningsbalance. Denne stiftelsesprocedure er forud for den stiftende generalforsamling drøftet og afstemt med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Silkeborg, den 1. december 2008 Stiftere For Silkeborg Kommune Jens Erik Jørgensen borgmester Jann Hansen ordførende direktør

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Ringsted Fjernvarme A/S

Ringsted Fjernvarme A/S Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance

Egedal Fjernvarme A/S. Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance Egedal Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter 1 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor

Læs mere

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010

Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø. Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Nexø Havn Udvikling A/S under stiftelse Sdr. Hammer 2 1. tv. 3730 Nexø Vurderingsberetning og åbningsbalance Pr. 1. oktober 2010 Godkendt på selskabets stiftende generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 MANKO:

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til aktieselskabslovens 6a

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Spildevand A/S

Læs mere

Overtagelsesbalance for aktivitet i Århus Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. november 2009

Overtagelsesbalance for aktivitet i Århus Vand- og Spildevandsforsyning pr. 1. november 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 32 56 23 61 Overtagelsesbalance

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

St. Merløse Varme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

Holbæk Vand A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Vand A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010

NK-Service A/S CVR-nr Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NK-Service A/S CVR-nr. 29 19 33 39

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Overtagelsesbalance

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Svendborg Kraftvarme A/S under stiftelse

Læs mere

Randers Spildevand A/S. Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor. i henhold til selskabslovens 36, stk. 1, jf. selskabslovens 37, stk.

Randers Spildevand A/S. Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor. i henhold til selskabslovens 36, stk. 1, jf. selskabslovens 37, stk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

pmcfwtfrhouse(wpers I

pmcfwtfrhouse(wpers I pmcfwtfrhouse(wpers I P ricew a terliousecoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab østre Stations vej 33 Postboks 90 5100 Odense C E-mai!: odense(ipwc.dk Telefon 63 144200 Telefax 63 1442 OL Fjernvarme

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1.

Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse. Vurderingsberetning. i henhold til selskabslovens 36 med vedhæftet åbningsbalance pr. 1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Holbæk Forsyning Holding A/S under stiftelse

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport

JN Holding Bramsnæs ApS. Årsrapport JN Holding Bramsnæs ApS Vintappervej 47 4070 Kirke Hyllinge (CVR.nr. 29 19 79 38) Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, d. 15/5-2013 Dirigent:

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Assens Affald og Genbrug A/S under stiftelse

Læs mere

SAMSØ HAVVIND A/S. Museumsvej Samsø. Årsrapport 1. januar december 2015

SAMSØ HAVVIND A/S. Museumsvej Samsø. Årsrapport 1. januar december 2015 SAMSØ HAVVIND A/S Museumsvej 1 8305 Samsø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2016 Jørgen Tranberg Dirigent

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016

First Purple Group ApS CVR-nr Vesterbrogade 15, 3. sal 1620 København V. Årsrapport 2015/2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk First Purple Group ApS CVR-nr.

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ringsted Spildevand A

Ringsted Spildevand A : ljdkast til åbningsbalance l~)r rzingsted Spildevand AIS er kun indikativ og vil blive korrigeret I P ri cew a ter ho IlscCOO pc rs Statsautoriseret Revisionsaktìeselskab Strand vejen 44 2900 Hellerup

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16

Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr Grønløkkevej Odense C. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Kurt Petersen Frugtholding ApS CVR-nr. 26204224

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15

E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk E.H. Marketing Danmark ApS CVR-nr.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12

Résidence Massena Nice A/S CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Résidence Massena Nice A/S CVR-nr.

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr Årsrapport 2012

Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Udviklings Selskab A/S CVR-nr. 18832380

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12

Depectio ApS CVR-nr Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Depectio ApS CVR-nr. 28 14 34 78 Årsrapport

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gram og Nybøl Godser Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014

Gram og Nybøl Godser Holding A/S CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gram og Nybøl Godser Holding A/S CVR-nr. 30245164 Årsrapport

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere