Ringsted Fjernvarme A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringsted Fjernvarme A/S"

Transkript

1 Ringsted Fjernvarme A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 pwc

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegnuiger Bestyrelsens undersla~ifter Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Den uafhængige revisors erklæring Åbningsbalance Regnskabspraksis Åbningsbalance pr. i. januar 2oi2 Noter til åbningsbalancen io pwc

3 Bestyrelsens underskrifter I tilknytning til beslutningen om stiftelse af Ringsted Fjernvarme A/S er der udarbejdet efterfølgende vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance pr. i. januar 2oi2. Vi anser den af os ansatte værdi af den indskudte eksisterende varmeforsyningsvirksomhed for mindst at svare til vederlaget herfor. Åbningsbalancen er opgjort i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs indregningsog målingskriterier. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvisende billede af de aktiver og passiver, der indskydes i Ringsted Fjernvarme A/S. Ringsted, 26. juni 2oi2 Bestyrelsen Svend Erik Jacobsen Johnny Brown Lundberg Dahlgaard Per Nørhave P~

4 Vurderingsberetning afgivet af uafhængig revisor Til aktionærerne i Ringsted Fjernvarme A/S i. Indledning Stifterne har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd i henhold til selskabslovens g~. Vi har accepteret opgaven og udarbejdet efterfølgende vurderingsberetning ihenhold til selskabslovens 36, stk.i og stk. 3. Vurderingsberetningen udarbejdes i anledning af stiftelsen af Ringsted Fjernvarme A/S, hvor aktiekapitalen tilvejebringes ved indskud af den eksisterende varmeforsyningsvirksomhed ejet af Ringsted Kommune. Den eksisterende varmeforsyningsvirksomhed indskydes på vilkår, der er fastsat af stifterne. Stifterne har ansvaret for de fastsatte vilkår, herunder vederlagets rimelighed. Det er vores opgave som vurderingsmænd at udtale os om værdiansættelserne, herunder hvorvidt værdien af den indskudte varmeforsyningsvirksomhed mindst svarer til det aftalte vederlag. 2. Besla~ivelse af den indskudte eksisterende varmeforsyningsvirksomhed Den indskudte eksisterende varmeforsyningsvirksomhed indskydes på vilkår som fastlægges af stifterne. Ringsted Varmeforsyning driver varmeforsyningsvirksornhed i Ringsted Kommune. Virksomheden producerer varme fra 4 varmecentraler som distribueres af selskabet forbrugere i Ringsted Kommune. 3. Vederlaget for indskudte Øver Sorn vederlag for den indskudte eksisterende varmeforsyningsvirksomhed modtages aktier nominelt DKK til kurs i.644~84~ svarende til en overkurs på Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj graå af sikkerhed for vores konklusion. Vurderingenhar omfattet undersøgelser af den eksisterende varmeforsyningsvirksomhed som indskydes iforbindelse med stiftelsen, samt en gennemgang af stifternes redegørelse, udarbejdet i henhold til selskabslovens 2~, stk. 2. De enkelte aktiver og forpligtelser fremgår af åbningsbalancen for selskabet, der er endel af denne vurderingsberetning. Åbningsbalancen er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Vi har i tilknytning til revisionen foretaget en undersøgelse af den økonomiske udvikling siden i. januar 2oi2 i den eksisterende varmeforsyningsvirksomhed. pwc ~ ~

5 cwp der ligger tii grund for værdiansættelserne, og testet de data, der er anvendt ved værcliansættelserne. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt gruncllag for vores konklusion. 5. Konklusion Det er vores opfattelse, at værdien af den indskudte eksisterende varmeforsyningsvirksomhed mindst svarer til det fastsatte vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier der skal udstedes, med tillæg af overkurs. Hellerup, den z6. juni 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Timmermann statsautoriseret revisor Michael Bak statsautoriseret revisor "" 3

6 Den uafhængige revisors erklæring Til Øonærerne i Ringsted Fjernvarme A/S Vi har revideret åbningsbalancen for Ringsted Fjernvarme A/S pr. i. januar 2oi2. Åbningsbalancen omfatter anvendt regnskabspraksis, balance, og noter til åbningsbalancen. Åbningsbalancen udarbejdes efter årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en åbningsbalance, der giver et retvisende billede af de aktiver og passiver, der indskydes i Ringsted Fjernvarme A/S, opgjort i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en åbningsbalance, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalance på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kraever, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen er uden vaesentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i åbningsbalancen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation iåbningsbalancen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikowrderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af åbningsbalancen, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, um de af ledelsen udøede regnskabsrnaessige skøn e~c rimelige. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt ag egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. pwc 4

7 cwp Konklusion Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af aktiver og passiver i Ringsted Fjernvarme A/S pr. i. januar 2o1a i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier. Hellerup, den 26. juni 2oi2 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Per Timmermann Michael Bak statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

8 Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Åbningsbalancen pr. i. januar 2oi2 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlaegsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar ti] at blive taget i brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Bygninger Produktionsanlæg Distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 30-5o år 3 go år i5 3o år 5 8år Der foretages ikke afskrivninger på grunde. Nedskrivning af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien, dvs. den højeste af aktivets nettosalgspris og kapitalværdi, er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. pwc 6

9 Regnskabspraksis Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling iforventet salgspris. Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen tii amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivningertil tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavenåer samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år. Regulatorisk over- og underdælrning Underdækninger vedrørende tidligere perioder, som i de kommende år kan indregnes i taksterne og opkræves hos forbrugerne, er indregnet i balancen under posten "Regulatorisk underdækning" idet omfang at selskabet forventer at opkraeve underdækningen. Overdækninger vedrørende tidligere perioden, som i de kommende år skal indregnes r taksterne og tilbagebetales til forbrugerne, er indregnet i balancen under posten "Regulatorisk overdækniug ~,. Finansielle gældsforpligtelser Øige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi...~~. pwc ~

10 Åbningsbalance Aktiver 1. januar Note 2012 TDKK Grunde Produktionsanlæg Distributionsanlæg Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Varebeholdninger 756 Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 450 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 823 Mellemregning Ringsted Kommune Regulatorisk underdækning Andre tilgodehavender Tilgodehavender Likvide beholdninger 0 Omsætningsaktiver Aktiver i alt

11 alt Åbningsbalance Passiver 1. januar Note 2012 TDKK Aktiekapital Overkurs Egenkapital Lån hos Ringsted Kommune 3 45,428 Langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Regulatorisk overdækning Anden gæld 336 KortFristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 4 E

12 Noter til åbningsbalancen Produktions- Distributions- Grunde anlæg anlæg TDKK TDKK TDKK 1 Materielle anlægsaktiver Tilgang ved stiftelse Kostpris 1. januar Regnskabsmæssig værdi 1. januar Egenkapital Virksomhedskapitalen består af aktier å nominelt DKK Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Selskabets virksomhed er underlagt lov om varmeforsyning. Ifølge loven skal selskabets økonomi hvile i sig selv, således at eventuel kapitaldannelse, udover en rimelig forrentning af den indskudte kapital, ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at forblive i sektoren. Som følge af restriktionerne flov om varmeforsyning kan ejeren således ikke frit råde over hele den regnskabsmæssigt opgjorte egenkapital. 3 hån hos Ringsted Kommune forbindelse med stiftelsen indskydes to lån fra den eksisterende varmeforsyningsvirksomhed. Lånene er oprettet af Ringsted Kommune og indgår i kommunens samlede låneportefølge. åbningsbalancen indgår varmeforsyningens andel af de kommunale lån pr. 1. januar Lånene indfris umiddelbart efter selskabsstiftelsen iforbindelse med Ringsted Fjernvarme A/S' egen 1. januar 2012 TDKK Anlægslån, CHF Anlægslån, DKK E t5 4 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Der påvirker ikke selskabet væsentlige eventualforpligte~ser eller øvrige økonomiske forpligtelser.

Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret.

Ringsted Vand A/S. CEWTfRHOusE(æPERS (I. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand. er kun indikativ og vil blive korrigeret. til åbningsbalance fòr Ringsted Vand er kun indikativ og vil blive korrigeret CEWTfRHOusE(æPERS (I P ricewa te rli li u secoo pers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Straiidvejen 44 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

pwc Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hørsholm Vand ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 44 71 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af

Læs mere

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011

Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 Vejen Forsyning A/S Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 64 59 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Faxe Kommune Holding A/S

Faxe Kommune Holding A/S Faxe Kommune Holding A/S Industrivej 2, 4683 Rønnede xx xx xx xx Vurderingsberetning til brug for selskabsstiftelse ved apportindskud Åbningsbalance pr. 1. december 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14

Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 Primodan A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 77 63 53 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /10 2014 Christian Christensen Dirigent

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. Midtfyns Bryghus A/S. CVR-nr. 28 31 41 59 018.563 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 018.563 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Vurderingsberetning afgivet af uafhængig

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere