KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998"

Transkript

1 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels Kristian Nielsens livsværk. Ved hans død i en alder af 72 år i 1938 var fabrikken den største leverandør af tærskeværker til det danske landbrug og godt på vej til at blive den vigtige del af randrusiansk industri, som den endnu er i dag. Nielsens rolle som grundlægger af en betydelig dansk virksomhed var for så vidt karakteristisk for erhvervslivet i slutningen af forrige århundrede 1. Hans udgangspunkt var en håndværksmæssig uddannelse og et blik for en niche indenfor fremstillingen af landbrugsmaskiner - kornrensemaskiner. Forholdene omkring selve produktionen - som f.eks. værksted og finansiering - var ved starten de mest enkle muligt, og alle aspekter af virksomhedens drift fra køb af råvarer til afsætning blev varetaget af Nielsen selv. I denne virksomheds historie er N. Kr. Nielsen naturligt nok ofte blevet tildelt en næsten ophøjet plads. Dette ses f.eks. i de små jubilæumsskrifter, der blev trykt i anledning af både 30-, 40- og 50-året for firmaets grundlæggelse i Nielsen blev også andre steder - som f.eks. i den lokale avis Randers Amtstidende - rosende omtalt. I en lille artikel om maskinfabrikken fra 1925 gav avisen følgende beskrivelse: Fabrikant N. Kr. Nielsen staar nu...som Typen paa den dygtige danske Haandværker, der ved egen Flid, Initiativ og Opfindsomhed har formaaet at oparbejde en stor og for det danske Landbrug meget betydende Virksomhed 2. N. Kr. Nielsens egen beretning om sit liv og maskinfabrikkens første årtier var knap så rosenrød. Beretningen ligger bevaret blandt Nielsens private papirer i Dronningborg Maskinfabriks arkiv, der i 1987 blev afleveret til Erhvervsarkivet i Århus 3. Den er formentlig nedskrevet omkring 1934, hvor firmaet holdt sit 40 års jubilæum, og dele af den er da også gengivet i det officielle jubilæumsskrift 4. Deri er det dog maskinfabrikken, der har den største interesse, og Nielsens til tider meget ærlige beskrivelser af sine glæder og skuffelser inden for datidens erhvervsliv er udeladt. I sin helhed giver den originale beretning et unikt udgangspunkt for at give kød og blod til en fremstilling af denne fabrikants arbejde for at nå sin ungdoms mål: en økonomisk og sorgfri Alderdom. Fra vogterdreng til tømrermester N. Kr. Nielsen blev født d. 15. august 1866 i Hundslund sogn mellem Odder og Horsens. Sognet havde omkring indbyggere, der især levede af landbrug, skønt jorden i store dele af området ikke var den bedste 5. Nielsens far var husmand og havde en lille ejendom på den dårlige del af jorden. For at kunne forsørge sin hustru og deres fem børn, hvoraf Niels Kristian var den ældste, måtte han desuden arbejde på hovedgården Åkærs marker og om vinteren i dens tilhørende skove. På godserne brugte man at oprette små husmandsbrug for at have en fast arbejdskraft til godsets egen jord, idet husmandsstederne netop var så små, at de ikke kunne 1

2 brødføde en familie 6. I 1877 flyttede familien Nielsen til det nærliggende Randlev knap femten kilometer sydøst for Odder. Her købte familien en mindre gård på en bedre jord, men faderen måtte dog fortsat arbejde for andre. Som 11-årig blev Niels Kristian om sommeren sendt ud for at tjene på en gård, hvor han fik til opgave at vogte køer. Hans øvrige erindringer om sin barndom giver indtryk af, at forældrene måtte arbejde hårdt, og at familien levede under små kår. Efter sin konfirmation blev Niels Kristian sat to år i snedker- og tømrerlære, og han arbejdede herefter et år ved en tømrermester, der især arbejdede med opførelse af mejerier. Landbruget var i denne periode i en vanskelig økonomisk situation, der førte til en begyndende afvandring fra landet 7, og Nielsen skulle måske derfor ikke være landmand som sin far og bedstefar 8. Sin eneste tekniske uddannelse som tømrer fik han under to ophold på Vallekilde højskole på Sjælland i vintrene og Højskolen havde en håndværkerafdeling med en sløjd- og væveriog en sømands- og fiskeriafdeling 9. Opholdet synes at have gjort et stort indtryk på den unge Nielsen, der tog derfra fuldt ladet med Energi og Virkelyst. Hans interesse for Vallekilde synes desuden at have holdt sig, idet en bog om højskolens karismatiske forstander: Ernst Triers efterladte Papirer i Udvalg (udgivet 1895) dukkede op blandt papirerne i virksomhedens arkiv 10. Efter opholdet på Vallekilde tog Nielsen tilbage til Odder, hvor han dels havde arbejde hos en tømrermester og dels hos en mølle- og maskinbygger 11. Det var hos sidstnævnte, at han første gang kom i kontakt med kornrensemaskiner. Maskinbyggeren kunne fremstille én rensemaskine om ugen, hvilket Nielsen med egne ord indsaa ikke førte langt. Han blev dog efterhånden mere interesseret i maskinerne end i tømrerfaget. Under sine ansættelser blev Nielsen sendt rundt omkring i landet til forskellige byggeforetagender. Han sparede penge op og havde således kr. som startkapital, da han i efter at have færdiggjort en opgave på cementfabrikken Rørdal i Aalborg valgte at starte for sig selv i Nørresundby. Her købte han en byggegrund, hvor han opførte to ejendomme og nedsatte sig som tømrermester. Nørresundby var på det tidspunkt en forholdsvis lille by med en handelsplads og omkring indbyggere 12. Det var svært for Nielsen at få ejendommene udlejet eller solgt, og han opbyggede sig efterhånden en gæld på kr. til en lokal tømmerhandel. Han var dog samtidig så småt begyndt at fremstille kornrensemaskiner. I det tidligste regnskabsmateriale er for 1892 anført et salg af 22 rensemaskiner og et statusoverskud på ca kr. 13. Nielsen beretter imidlertid, at han havde problemer med at svare enhver sit. For en rensemaskine, der blev solgt for 25 kr. til en landmand fra Lindholm, måtte han tage sig betalt i kartofler 14. Efter to år i Nørresundby byttede han de to ejendomme med en gammel ejendom i Randers, Vestergade 19. Heller ikke denne ejendom lykkedes det ham at sælge, så i marts 1894 byttede han den med Dronningborg Mølle og flyttede hertil. Efter disse ikke særlig heldige ejendomsspekulationer stod han med et obligationslån på kr., som han havde optaget for at betale sin gæld i Nørresundby, og en gammel vindmølle, der blev belånt med kr. til betaling af byttesummen. Nielsen beskrev møllen som en ejendom, der var saa langt ude af Kurs, at der blev fortalt mig, at den var handlet ubeset som gamle Krikker. Maskinfabrikanten på Dronningborg Mølle Møllen lå på det daværende Dronningborg Mark godt 4 kilometer uden for Randers. Ejendommen bestod af et udhus og en vindmølle i træ og et grundmuret stuehus, der både blev brugt til beboelse og værksted. I den ene ende indrettede han et snedkerværksted, hvis få maskiner blev drevet af en snor fra vindmøllen når det blæste 15. Nielsen fortsatte her sin fremstilling af rensemaskiner. Fabrikationen af landbrugsmaskiner var et område i vækst, og hans fremstilling udelukkende af rensemaskiner var desuden i tråd med den generelle udvikling i branchen, der gik i retning af, at virksomhederne specialiserede sig om enkelte produkter 16. Med 2

3 til Dronningborg fra Nørresundby fulgte en smed, der lavede jernarbejdet, mens Nielsen selv udførte alt træarbejde, indtil han ansatte en snedker til at lave og samle skrogene til maskinerne. Efterhånden som produktionen voksede, kom der stadig flere ansatte. I foråret 1895 giftede Nielsen sig med Bitzy Marie Hansen, der var tidligere lærerinde og fra Odense. Hun havde arbejdet som husbestyrerinde på møllen, hvor Nielsen havde en del af de ansatte på kost. Også Bitzy Marie blev i de første år inddraget i produktionen, idet hun om aftenen arbejdede med at sømme trådvæv på soldrammer til rensemaskinerne. Om sin voksende familie skrev Nielsen: Vi fik imidlertid hurtigt en Børneflok, som gav min Kone nok at varetage.... Selv havde jeg sjældent Tid at ofre paa Børnene. Foruden arbejdet i værkstedet var han travlt optaget af at få anlagt en nyttehave på møllens tre tønder land, af at få afsat maskinerne og passe bogholderiet. Indtil 1900 drev han desuden mølleriet, der siden var forpagtet ud. I fortegnelsen Handelskalenderen var han således registreret som møller, og ikke som hverken tømrer eller fabrikant 17. De mange og forskelligartede opgaver gjorde Nielsens arbejdsliv meget stressbetonet, selvom stress som begreb var ukendt i datiden. I sin egen beskrivelse fortalte Nielsen således om det: Efter 10 til 15 Timers Arbejde paa Fabrikken maatte jeg om Aftenen skrive Fragtbreve over, hvad der skulle paa Banen næste Dag, skrive Regninger og indføre i Bøgerne. Det er heller ikke gaaet upaaagtet hen over mine Nerver. Det der i særlig Grad nedbryder et Helbred, er ikke alene den lange Arbejdstid.... Det, der tog mest paa Nerverne, var, at man skulle have Tankerne alle Vegne, tillige de første Aars økonomiske Tryk. I 1904 tog Nielsen på kurophold for at restituere sig, men blev efter 14 dage kaldt hjem, fordi de ansatte strejkede. Som eneste leder var Nielsen altså uundværlig for driften af maskinfabrikken. Fra 1911 blev to af hans ansatte dog udnævnt til værkførere med større ansvar for produktionen 18, og i 1913 fik han hjælp til noget af papirarbejdet ved at ansætte en bogholder. Medvirkende til i perioder at forøge stressniveauet på virksomheden var formentlig, at branchen var udpræget sæsonbetonet. I sommer- og efterårsmånederne, hvor maskinerne og reservedele til dem skulle leveres, steg arbejdspresset således på alle niveauer. Afsætningen var i de første år koncentreret om det nordjyske og egnen omkring Randers, der var et udpræget landbrugsområde. Den blev senere hjulpet godt frem af, at Nielsen fik kontakt til tre store grossister i landbrugsmaskiner i Århus, Kolding og København. Deres forhandlere udbredte rensemaskinerne fra Dronningborg Mølle, som firmaet hed dengang, til større dele af landet. I landbruget blev brugen af forskellige typer maskiner og redskaber mere udbredt, idet den mere intensiverede drift krævede en større arbejdsindsats, som efterhånden ikke kunne dækkes af den tilstedeværende arbejdskraft uden brug af arbejdsbesparende maskiner 19. Foruden rensemaskiner solgte Nielsen efterhånden også flere andre landbrugsredskaber og maskiner. I 1903 annoncerede han således i et lokalt blad bl.a. med salg af en ny Slaamaskine, lidt skamferet i Malingen, sælges for 200 Kr., en saa god som ny Slaamaskine med Mejeapparat 175 Kr.. Nogle af disse havde han formentlig taget i bytte ved salg af sine egne rensemaskiner, men andre som f.eks. Oliver-plove havde han eneforhandling på for Randers opland 20. Hans egen produktion kom efterhånden også til at omfatte andet end rensemaskiner, nemlig roeraspere og trillebører. En af hans gamle kunder, smedemester Madsen fra Sønder Sørslev, havde om N. Kr. Nielsen som forretningsmand denne erindring, der også fortæller lidt om tidens forretningsgange 21 : I de første Aaringer paa Møllen købte [jeg] Kaste- og rensemaskiner og Oliver Plove af Nielsen. [Jeg] glemte at betale et Parti til Levering og blev rykket, hvorfor [jeg] sendte Pengene op paa Møllen med en Dreng. [Jeg] havde imidlertid trukket 5 Kr. extra fra for hver Plov, fordi [jeg] syntes, at Rabatten paa 10% af Prisen 54 Kr. nemlig 5,40 Kr. var for lidt. Det eneste Nielsen sagde var: Nu kan du sige til Madsen, at nu kan han ikke faa flere Plove. Nielsen krævede 3

4 [mig] ikke senere for de manglende 5 Kr. pr. Stk., men da [jeg] særlig var ked af, hvis [jeg] heller ikke kunne faa Kaste- og rensemaskiner mere, spurgte [jeg] senere ved et Besøg paa Møllen herom, og Nielsen svarede, at Kaste- og rensemaskiner kunne [jeg] godt faa. Men kan [jeg] da ikke ogsaa faa nogle Plove? Nej, svarede Nielsen. Tilskyndet af den stigende omsætning udvidede Nielsen til stadighed. I første omgang byggede han et nyt værksted til beslåning og maling, og gårdspladsen blev overdækket for at skaffe mere plads til produktionen. I 1906 købte han desuden en byggegrund på Udbyhøjvej lidt nærmere ved Randers, hvor virksomheden ligger i dag. Det var hans tanke efterhånden at flytte hele fabrikationen hertil, muligvis fordi denne placering var belejlig i forhold til Randers-Hadsund jernbanen, der løb lige bag ved grunden. Hidtil måtte rensemaskinerne transporteres fire kilometer på hestevogn til Randers banegård. På den nye grund byggede han året efter en villa, der blev kaldt Dannevirke, til sin familie. Boligen skulle således ikke længere dele tag med produktionslokalerne, som den havde gjort ved møllen. Ved flytningen blev alle bygningerne ved møllen disponible for udvidelser af værkstederne. På dette tidspunkt påbegyndtes også en fremstilling af virksomhedens næste succes, tærskeværker. Nielsen fortæller i sin beretning, at han ved et tilfælde blev opfordret til at lave en selvrensende halmryster til en bredtærsker. Dette faldt så godt ud, at han derefter påtog sig at lave en hel selvrensende bredtærsker, som ellers ikke blev fremstillet i Danmark. Allerede i 1912 var lokalerne dog igen utilstrækkelige, og Nielsen opførte derfor et nyt værksted til alt smede- og maskinarbejdet på Udbyhøjvej. Han fremstiller selv dette som en dristig satsning. I følge sønnen Ingemann Damgård Nielsen var hans stadige motto: Man skal kende sin begrænsning. Nielsen var dog ikke mere tilbageholdende, end at han i 1914 igen forsøgte sig med opkøb og udlejning af en ejendom. Huset Tårupskær 4 satte han i stand og udlejede til beboelse for to familier. Det blev året efter vurderet til mere end dobbelt så meget, som han havde købt det for på auktion, og han havde således mere held med sig denne gang 22. I virksomhedens statusbøger figurerede efterhånden flere ejendomme, hvoraf i hvert fald én var bolig for en af de ansatte 23. Den nye fabrik på Udbyhøjvej Var heldet med ham i dette foretagende, svigtede det derimod for maskinfabrikken. I 1914 blev den første gang hjemsøgt af en ildebrand, hvorunder en del maskiner og samlingen af modeller og tegninger brændte 24. Igen året efter, mens fabrikanten selv var på salgsrejse i Vestjylland, nedbrændte hele komplekset ved møllen. Som mange andre af datidens virksomheder havde brandfaren på Dronningborg Mølle været stor. Størstedelen af bygningerne var af træ og havde tag af tagpap. Der var store mængder brædder på lager, og værkstedernes maskiner blev drevet ved petroleumsmotor. Hele fabrikationen blev herefter flyttet til Udbyhøjvej, hvor et nyt værksted med maskinsnedkeri og snedker- og malerværksted blev opført og indrettet med de indhøstede Erfaringer, som Nielsen - de mange år senere - behersket beskrev den totale ødelæggelse af sin fabriks vigtigste afdeling. Fabrikken kom dog godt igennem året, der viste et fortsat stigende salg. De følgende år gik det fortsat frem for virksomheden med nye udvidelser og forøget salg. Dog måtte Nielsen i 1921 for første gang konstatere et underskud på driften, bl.a. fordi landbruget dette år ingen købekraft havde. Fornyede problemer meldte sig dog først for alvor i I sommeren dette år fratrådte alle firmaets fire værkførere, bogholderen og forretningsføreren deres stillinger og startede i begyndelsen af det følgende år en ny konkurrerende maskinfabrik 25. Det har givet voldt virksomheden ledelsesmæssige problemer at miste hele sin funktionærstab på én gang, men Nielsen omtaler ikke dette i sin beretning med et ord. Derimod beretter han om den brand, der i sæsontravlheden i oktober måned hærgede det nye træbearbejdningsværksted og 4

5 efterfølgende gav et stort arbejde med hurtigst muligt at få fabrikationen op at stå igen. Men hermed var året ikke slut. I december blev Nielsen ramt af en hjerneblødning, der i flere måneder holdt ham væk fra firmaet. På denne baggrund blev to af hans sønner inddraget i virksomhedens drift. Ingemann Damgård Nielsen som leder af bogholderiet og Trier Damgård Nielsen som leder af maskinværkstedet. Nielsen skriver herom: Dette blev mig efterhaanden en stor Støtte, efter som Forretningen voksede. Det følgende år var præget af kontroverser mellem Nielsens Dronningborg Maskinfabrik og det af hans tidligere funktionærer nystartede Dronningborg Maskinkompagni, der havde hovedsæde i Randers, men værksteder i Dronningborg. Nielsen mente, at det nye navn var valgt så tæt op ad Dronningborg Maskinfabrik, for at kunderne kunne tro, at maskiner fra det nye firma var hans. Han indledte en annoncekampagne i fagbladet Maskinhandleren for at gøre forhandlerne opmærksom på, at han var den eneste producent af de originale Dronningborg- Maskiner. Desuden indgav han protest imod firmaets navn, som efterfølgende blev ændret, og han rejste sag mod Maskinkompagniet for overtrædelse af loven om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse og med krav om erstatning. Nielsen vandt sagen ved Randers byret, hvor tre af de tidligere ansatte blev idømt en bøde på hver 100 kr. og en erstatning til Nielsen på 500 kr. Konkurrencen inden for branchen var hård, men man kunne desuden beskytte sine produkter ved at udtage patent på nye konstruktioner. I 1925 blev der ført en sag om halmpakkere mod Dronningborg Maskinfabrik, som man blev dømt for, mens firmaet selv måtte opgive en patentsag om kværne i blev året for fejringen af maskinfabrikkens 30 års jubilæum, og Nielsen markerede dette ved at invitere landets maskinforhandlere, som interesserede sig for salg af Dronningborgmaskiner, til en sammenkomst på fabrikken med efterfølgende middag på Højskolehotellet i Randers. Dagens forløb blev refereret i en artikel i bladet Maskinhandleren, der gav denne malende beskrivelse af det første indtryk de besøgende fik ved ankomsten: Ved Indgangen mødtes de ankommendes Blik af to gigantiske, løvsmykkede Løver, og lidt længere nede ad den brede Indkørsel til Fabrikken var der rejst en Æresport, smukt pyntet med Løv og Dannebrogsflag og Ordet Velkommen i store, fantastiske røde Bogstaver 27. Nielsen var tilsyneladende ude på at gøre indtryk på gæsterne. Under middagen på hotellet bragte flere gæster deres tak og anerkendelse af Nielsen. En maskinhandler fra Horsens talte for Nielsen som den solide og ordholdende Forretningsmand, som... samtidig har tilført sin Virksomhed alle Nyheder og Forbedringer[og]... evnet at bevare den grundfæstede Hæderlighed og Ordholdenhed, der karakteriserer Forretningsmanden og Haandværkeren af den gamle Skole. Aftenen blev dog ikke kun brugt til hyldesttaler, idet Nielsen også fremkom med en redegørelse for de forhandlinger, der var blevet ført mellem de forskellige parter i branchen. Han var som medlem af bestyrelsen i Foreningen af Landbrugsmaskinfabrikanter i Danmark meget interesseret i at opnå ordnede forhold mellem fabrikanter, importører og forhandlere, så man kunne undgå en priskrig inden for branchen og brugte altså også denne anledning til at tale for sagen. Sammenkomsten på Dronningborg Maskinfabrik mundede ud i, at repræsentanter fra smedenes og maskinhandlernes organisationer enedes om at nedsætte et udvalg, der året efter kom med et vigtigt udspil til et stormøde i København, hvor Nielsen også deltog 28. I forhold til opbygningen af maskinfabrikkens produktion var Nielsen meget inspireret af den amerikanske bilproducent Henry Ford. Fords fabrikker byggede på et princip om masseproduktion af standardvarer ved en gennemført opdeling af arbejdet, der sikrede lave fremstillingsomkostninger og gode produkter 29. I Nielsens udklipsbog findes flere artikler om Ford og Fordfabrikkerne, hvilket da også var et populært emne i tiden, og Nielsen havde naturligvis selv en Ford i garagen 30. I omtaler af virksomheden fremhævedes det at der arbejdedes efter amerikansk Mønster, hvilket i tiden bl.a. var ensbetydende med, at der var en 5

6 gennemført arbejdsdeling i produktionen, således at hver arbejder havde sit afgrænsede arbejdsområde eller en bestemt arbejdsoperation at udføre 31. Dette blev også indgående beskrevet i maskinfabrikkens jubilæumsskrift fra 1934, som noget man med stolthed præsenterede 32. Nielsen selv formulerede det mere enkelt som, at mit Forretningsprincip har altid været at levere mine Kunder gode Varer til rimelige Priser. Maskinfabrikkens fremtid og Nielsens otium I 1931 tog Nielsen initiativ til at sikre maskinfabrikkens fortsatte beståen som en samlet enhed. Firmaet overgik til aktieselskab med en fuldt indbetalt aktiekapital på kr., hvoraf han selv ejede de kr. De øvrige aktier tilhørte to lokale Randersfolk, en landsretssagfører og en læderhandler, der i øvrigt var svigerfar til den ene af sønnerne. De tre udgjorde, som det var lovgivningens mindstekrav 33, selskabets stiftere og bestyrelse, mens Nielsen alene sad i direktionen og altså i praksis beholdt hele kontrollen med virksomheden. Aktierne var ikke frit omsættelige. I 1936 indtrådte sønnen, Ingemann Damgård Nielsen desuden i direktionen 34. Til trods for at maskinfabrikken som landets øvrige industri blev ramt hårdt af den økonomiske krise i begyndelsen af 1930 erne, kom den hurtigt ovenpå igen, og foretog resten af årtiet stadige investeringer i udvidelser af bygningerne og indkøb af maskiner 35. I en af de små anekdoter, som sønnen Ingemann nedskrev om Nielsen, omtales, at fabrikanten i al sin Tid kunne lide at tage et Værktøj i Haanden og arbejde med. En anden anekdote fortæller følgende om den aldrende Nielsen: Da Nielsen overdrog Ledelsen af den store Virksomhed til sine Sønner, var det egentlig hans Mening at nyde et stilfærdigt Otium. Men hans... Virkelyst ville ikke lade ham i Ro. Han skulle og maatte have noget at virke med. Saa han gav sig til at bygge Ejendomme... smaa, velindrettede En-familieshuse, som kunne anskaffes billigt. Det gav ham Afløb for hans indestængte Trang til at sætte Arbejde i Sving, og det var ham en Tilfredsstillelse at mærke, at han kunne endnu. I denne Tid kunne man ofte finde ham paa Byggegrunden 36. Selv da Nielsen efterhånden trak sig ud af driften af virksomheden var han altså fortsat en aktiv mand med nye ideer, der skulle prøves af. Det var en sådan ide og mange års hårdt arbejde, der havde lagt grunden til Dronningborg Maskinfabrik, som i 1938, hvor N. Kr. Nielsen døde, beskæftigede over 200 mand i sæsonen og producerede ca tærskeværker og kværne 37. Nielsen slutter sin egen beretning med et håb om fortsat held og lykke for fabrikken, og en erkendelse af at, jeg har nu den Glæde, at mit Arbejde ikke har været forgæves. Min Ungdomsdrøm blot at naa Maalet, en økonomisk og sorgfri Alderdom, har jeg naaet over al Forventning. 1 Ove Hoff (red.) m.fl.: De danske jern- og metalerhverv. Kbh. 1960, s Randers Amtstidende , s Erhvervsarkivet (EA): Dronningborg Maskinfabriks arkiv: N.Kr. Nielsens private papirer. Citater i det følgende uden anden henvisning er herfra. 4 Holger Jugel: Dronningborg Maskinfabrik a/s. Århus J. P. Trap: Statistisk topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, Kbh. 1879, bd. 6, s Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, bd. 1, Kbh. 1972, s Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, bd. 1, Kbh. 1972, s. 214 og EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: N. Kr. Nielsens private papirer, slægtstavle for N. Kr. Nielsen. 9 J. P. Trap: Statistisk topografisk beskrivelse af kongeriget Danmark, Kbh. 1954, bd. 3, s Højskoleforstander Ernst Triers efterladte Papirer i Udvalg ved Poul Hansen. Kbh På Erhvervsarkivets bibliotek med stempel fra Dronningborg Maskinfabrik. 11 I A. J. Meyer (red.): Kongeriget Danmarks Handelskalender, figurerer for Odder og omegn 8 tømrermestre, heraf en med det navn, som angivet i Nielsens beretning. Mølle- og maskinbyggeren kan derimod ikke identificeres. 6

7 12 A. J. Meyer (red.): Kongerigets Danmarks Handelskalender , s Nielsen kan ikke ses heri som tømrermester i Nørresundby. 13 EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: Hovedbog 1892ff. heri statusopgørelser. 14 EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: Hovedbog 1892ff. 15 EA. Den alm. Brandforsikring for Landbygninger, Kbh.: Forsikringsprotokol for Randers b. nr. 31, Støvring Herred. 16 Hans Chr. Johansen: Industriens vækst og vilkår Odense s. 121ff. 17 A. J. Meyer (red.): Kongeriget Danmarks Handelskalender, Kbh , Randers, sp EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: Hovedbog 1907ff. Heri årlige statusopgørelser. 19 Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, bd. 1, Kbh. 1972, s Annoncer i Landbrugstidende (medlemsblad for Randers Amts Husholdningsselskab), nr. 29 og 34, EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: N. Kr. Nielsens private papirer. Erindringen er indsamlet af hans søn, Ingemann Damgård Nielsen, i EA. Støvring Herreds Vurderingsprotokol for Husmandskreditforeningen, Aalborg: læg for EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: statusbog 1913ff, statusopgørelse pr. 1. januar Dansk Industriberetning 1914(udg. af Industriforeningen i København), s Sagen omtaltes flere gange i Maskinhandleren 1924: nr. 6 og 7; 1925: nr. 12 og Maskinhandleren 1925, nr. 6; 1932, nr. 15 og 1933, nr Følgende gengivelse og citater er fra artiklen i Maskinhandleren 1925, nr. 18. Sammenkomsten blev bl.a. også omtalt i Randers Amtstidende og i Randers Amtsavis Refereret i Maskinhandleren 1926, nr Steven Tolliday (red.) m.fl.: The automobile Industry and its Workers. Cambridge Introduktionen s. 1ff. 30 Udklipsbog fra erne. Venligst udlånt af Dronningborg Industries. Fordbilen er omtalt i artiklen i Maskinhandleren 1925, nr F.eks. i Løgstør Avis ; Roskilde Dagblad via Udklipsbog (op. cit.). 32 Holger Jugel: Dronningborg Maskinfabrik a/s. Århus Aktieselskabsloven af 1930 (i kraft pr ) som gengivet i A. W. Marke (red.) m.fl.: Den lille Salmonsen, 1937, bd. 1, s. 115f. 34 Registreringstidende 1931, s. 14 og 1936, s Dansk Industriberetning (udg. af Industriforeningen i København). 36 Anekdoter i EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: N. Kr. Nielsens private papirer. 37 Dansk Industriberetning 1938, s

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 Jørgen Burchardt Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 I dag introduceres med korte mellemrum nye metoder til at lede og organisere arbejdet. En stadig strøm

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne

Filsø blev udtørret på grund af t yskerne Filsø blev udtørret på grund af tyskerne»mit livsværk, mit hjertebarn«, kaldte godsejer Aksel Olufsen udtørringen af Fil Sø.»En ødelæggelse af naturværdier, som vi ikke har mage til andet steds i landet«,

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). Bibliotekspioneren Jørgen Banke (1877-1953) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed.

Hvor stammede dine forældre fra? Min mor stammede fra Bredsten og min far oppe i nærheden af Randers. Min far var smed. Arbejdererindring J.nr. 03/004/01 - Mand Mit navn er HEN Hvornår er du født? D. 19.10.18 i Horsens, Søndergade 41. Hvor mange søskende havde du? Jeg havde 15. Er du så selv nr. 16? Nej jeg er nr. 4 fra

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0

HISTORIE HISTORIE. Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL I S B N 978-87-02-07161-0 I S B N 978-87-02-07161-0 9 77683_om_historie 8.indd 1 788702 071610 8 HISTORIE HISTORIE ê 8 ê Ole Steen Hansen, Karsten Kjer Michaelsen, Jens Aage Poulsen & Palle Roslyng-Jensen GYLDENDAL 7/29/09 8:41:35

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors

Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 1 Knud Søre n s e n Aksel Sa n d e m o s e og Nykøbing Mors 2 Denne elektroniske udgave er publiceret med tilladelse af forfatteren. Knud Sørensen Forsidefoto: Axel Nielsen (Aksel Sandemose) som konfirmand,

Læs mere

At flytte fra ét hjemland til et andet

At flytte fra ét hjemland til et andet At flytte fra ét hjemland til et andet Oplevelser og erfaringer fra oplysningsindsatsen om repatriering blandt ældre fra Tyrkiet og det tidligere Jugoslavien En varm tak til alle medvirkende familier Dansk

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

1956-1996. fra første færd og frem

1956-1996. fra første færd og frem 1956-1996 fra første færd og frem FRA FØRSTE FÆRD OG FREM Om Egmont Højskolens tilblivelse, dens første forstanderpar: Lise og Oluf Lauth samt et indlæg om fremtiden. Jubilæumsskrift af Leif Hjernøe Egmont

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

KOMPRESSORFORRETNINGEN EN INDUSTRIHISTORIE

KOMPRESSORFORRETNINGEN EN INDUSTRIHISTORIE MED MERE END 50 ÅRS ERFARING INDENFOR KOMPRESSOR TEKNOLOGI OG STÆRKT ENGAGEREDE MEDARBEJDERE, ER VORES FOKUS RETTET MOD AT UDVIKLE OG ANVENDE AVANCERET KOMPRESSOR TEKNOLOGI TIL OPNÅELSE AF STANDARD INDSTILLINGER

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations

Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Erhvervsdrivende fonde og almennyttige foranstaltninger et historisk perspektiv Baggrundspaper til The Research Project on Industrial Foundations Hans Christiansen Johan, Professor emeritus, dr.oecon.

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir

Pak Papir LEDER. Nr. 2. 23. april 2014. branchebladet for emballage og papir Pak Papir Nr. 2. 23. april 2014 LEDER FORÅR PÅ VEJ - OGSÅ I EMBALLAGEBRANCHEN? Forbruget spirer svagt, og fra tillidsrepræsentanter på flere af de danske grafiske arbejds pladser berettes der også om begyndende

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere