KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998"

Transkript

1 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels Kristian Nielsens livsværk. Ved hans død i en alder af 72 år i 1938 var fabrikken den største leverandør af tærskeværker til det danske landbrug og godt på vej til at blive den vigtige del af randrusiansk industri, som den endnu er i dag. Nielsens rolle som grundlægger af en betydelig dansk virksomhed var for så vidt karakteristisk for erhvervslivet i slutningen af forrige århundrede 1. Hans udgangspunkt var en håndværksmæssig uddannelse og et blik for en niche indenfor fremstillingen af landbrugsmaskiner - kornrensemaskiner. Forholdene omkring selve produktionen - som f.eks. værksted og finansiering - var ved starten de mest enkle muligt, og alle aspekter af virksomhedens drift fra køb af råvarer til afsætning blev varetaget af Nielsen selv. I denne virksomheds historie er N. Kr. Nielsen naturligt nok ofte blevet tildelt en næsten ophøjet plads. Dette ses f.eks. i de små jubilæumsskrifter, der blev trykt i anledning af både 30-, 40- og 50-året for firmaets grundlæggelse i Nielsen blev også andre steder - som f.eks. i den lokale avis Randers Amtstidende - rosende omtalt. I en lille artikel om maskinfabrikken fra 1925 gav avisen følgende beskrivelse: Fabrikant N. Kr. Nielsen staar nu...som Typen paa den dygtige danske Haandværker, der ved egen Flid, Initiativ og Opfindsomhed har formaaet at oparbejde en stor og for det danske Landbrug meget betydende Virksomhed 2. N. Kr. Nielsens egen beretning om sit liv og maskinfabrikkens første årtier var knap så rosenrød. Beretningen ligger bevaret blandt Nielsens private papirer i Dronningborg Maskinfabriks arkiv, der i 1987 blev afleveret til Erhvervsarkivet i Århus 3. Den er formentlig nedskrevet omkring 1934, hvor firmaet holdt sit 40 års jubilæum, og dele af den er da også gengivet i det officielle jubilæumsskrift 4. Deri er det dog maskinfabrikken, der har den største interesse, og Nielsens til tider meget ærlige beskrivelser af sine glæder og skuffelser inden for datidens erhvervsliv er udeladt. I sin helhed giver den originale beretning et unikt udgangspunkt for at give kød og blod til en fremstilling af denne fabrikants arbejde for at nå sin ungdoms mål: en økonomisk og sorgfri Alderdom. Fra vogterdreng til tømrermester N. Kr. Nielsen blev født d. 15. august 1866 i Hundslund sogn mellem Odder og Horsens. Sognet havde omkring indbyggere, der især levede af landbrug, skønt jorden i store dele af området ikke var den bedste 5. Nielsens far var husmand og havde en lille ejendom på den dårlige del af jorden. For at kunne forsørge sin hustru og deres fem børn, hvoraf Niels Kristian var den ældste, måtte han desuden arbejde på hovedgården Åkærs marker og om vinteren i dens tilhørende skove. På godserne brugte man at oprette små husmandsbrug for at have en fast arbejdskraft til godsets egen jord, idet husmandsstederne netop var så små, at de ikke kunne 1

2 brødføde en familie 6. I 1877 flyttede familien Nielsen til det nærliggende Randlev knap femten kilometer sydøst for Odder. Her købte familien en mindre gård på en bedre jord, men faderen måtte dog fortsat arbejde for andre. Som 11-årig blev Niels Kristian om sommeren sendt ud for at tjene på en gård, hvor han fik til opgave at vogte køer. Hans øvrige erindringer om sin barndom giver indtryk af, at forældrene måtte arbejde hårdt, og at familien levede under små kår. Efter sin konfirmation blev Niels Kristian sat to år i snedker- og tømrerlære, og han arbejdede herefter et år ved en tømrermester, der især arbejdede med opførelse af mejerier. Landbruget var i denne periode i en vanskelig økonomisk situation, der førte til en begyndende afvandring fra landet 7, og Nielsen skulle måske derfor ikke være landmand som sin far og bedstefar 8. Sin eneste tekniske uddannelse som tømrer fik han under to ophold på Vallekilde højskole på Sjælland i vintrene og Højskolen havde en håndværkerafdeling med en sløjd- og væveriog en sømands- og fiskeriafdeling 9. Opholdet synes at have gjort et stort indtryk på den unge Nielsen, der tog derfra fuldt ladet med Energi og Virkelyst. Hans interesse for Vallekilde synes desuden at have holdt sig, idet en bog om højskolens karismatiske forstander: Ernst Triers efterladte Papirer i Udvalg (udgivet 1895) dukkede op blandt papirerne i virksomhedens arkiv 10. Efter opholdet på Vallekilde tog Nielsen tilbage til Odder, hvor han dels havde arbejde hos en tømrermester og dels hos en mølle- og maskinbygger 11. Det var hos sidstnævnte, at han første gang kom i kontakt med kornrensemaskiner. Maskinbyggeren kunne fremstille én rensemaskine om ugen, hvilket Nielsen med egne ord indsaa ikke førte langt. Han blev dog efterhånden mere interesseret i maskinerne end i tømrerfaget. Under sine ansættelser blev Nielsen sendt rundt omkring i landet til forskellige byggeforetagender. Han sparede penge op og havde således kr. som startkapital, da han i efter at have færdiggjort en opgave på cementfabrikken Rørdal i Aalborg valgte at starte for sig selv i Nørresundby. Her købte han en byggegrund, hvor han opførte to ejendomme og nedsatte sig som tømrermester. Nørresundby var på det tidspunkt en forholdsvis lille by med en handelsplads og omkring indbyggere 12. Det var svært for Nielsen at få ejendommene udlejet eller solgt, og han opbyggede sig efterhånden en gæld på kr. til en lokal tømmerhandel. Han var dog samtidig så småt begyndt at fremstille kornrensemaskiner. I det tidligste regnskabsmateriale er for 1892 anført et salg af 22 rensemaskiner og et statusoverskud på ca kr. 13. Nielsen beretter imidlertid, at han havde problemer med at svare enhver sit. For en rensemaskine, der blev solgt for 25 kr. til en landmand fra Lindholm, måtte han tage sig betalt i kartofler 14. Efter to år i Nørresundby byttede han de to ejendomme med en gammel ejendom i Randers, Vestergade 19. Heller ikke denne ejendom lykkedes det ham at sælge, så i marts 1894 byttede han den med Dronningborg Mølle og flyttede hertil. Efter disse ikke særlig heldige ejendomsspekulationer stod han med et obligationslån på kr., som han havde optaget for at betale sin gæld i Nørresundby, og en gammel vindmølle, der blev belånt med kr. til betaling af byttesummen. Nielsen beskrev møllen som en ejendom, der var saa langt ude af Kurs, at der blev fortalt mig, at den var handlet ubeset som gamle Krikker. Maskinfabrikanten på Dronningborg Mølle Møllen lå på det daværende Dronningborg Mark godt 4 kilometer uden for Randers. Ejendommen bestod af et udhus og en vindmølle i træ og et grundmuret stuehus, der både blev brugt til beboelse og værksted. I den ene ende indrettede han et snedkerværksted, hvis få maskiner blev drevet af en snor fra vindmøllen når det blæste 15. Nielsen fortsatte her sin fremstilling af rensemaskiner. Fabrikationen af landbrugsmaskiner var et område i vækst, og hans fremstilling udelukkende af rensemaskiner var desuden i tråd med den generelle udvikling i branchen, der gik i retning af, at virksomhederne specialiserede sig om enkelte produkter 16. Med 2

3 til Dronningborg fra Nørresundby fulgte en smed, der lavede jernarbejdet, mens Nielsen selv udførte alt træarbejde, indtil han ansatte en snedker til at lave og samle skrogene til maskinerne. Efterhånden som produktionen voksede, kom der stadig flere ansatte. I foråret 1895 giftede Nielsen sig med Bitzy Marie Hansen, der var tidligere lærerinde og fra Odense. Hun havde arbejdet som husbestyrerinde på møllen, hvor Nielsen havde en del af de ansatte på kost. Også Bitzy Marie blev i de første år inddraget i produktionen, idet hun om aftenen arbejdede med at sømme trådvæv på soldrammer til rensemaskinerne. Om sin voksende familie skrev Nielsen: Vi fik imidlertid hurtigt en Børneflok, som gav min Kone nok at varetage.... Selv havde jeg sjældent Tid at ofre paa Børnene. Foruden arbejdet i værkstedet var han travlt optaget af at få anlagt en nyttehave på møllens tre tønder land, af at få afsat maskinerne og passe bogholderiet. Indtil 1900 drev han desuden mølleriet, der siden var forpagtet ud. I fortegnelsen Handelskalenderen var han således registreret som møller, og ikke som hverken tømrer eller fabrikant 17. De mange og forskelligartede opgaver gjorde Nielsens arbejdsliv meget stressbetonet, selvom stress som begreb var ukendt i datiden. I sin egen beskrivelse fortalte Nielsen således om det: Efter 10 til 15 Timers Arbejde paa Fabrikken maatte jeg om Aftenen skrive Fragtbreve over, hvad der skulle paa Banen næste Dag, skrive Regninger og indføre i Bøgerne. Det er heller ikke gaaet upaaagtet hen over mine Nerver. Det der i særlig Grad nedbryder et Helbred, er ikke alene den lange Arbejdstid.... Det, der tog mest paa Nerverne, var, at man skulle have Tankerne alle Vegne, tillige de første Aars økonomiske Tryk. I 1904 tog Nielsen på kurophold for at restituere sig, men blev efter 14 dage kaldt hjem, fordi de ansatte strejkede. Som eneste leder var Nielsen altså uundværlig for driften af maskinfabrikken. Fra 1911 blev to af hans ansatte dog udnævnt til værkførere med større ansvar for produktionen 18, og i 1913 fik han hjælp til noget af papirarbejdet ved at ansætte en bogholder. Medvirkende til i perioder at forøge stressniveauet på virksomheden var formentlig, at branchen var udpræget sæsonbetonet. I sommer- og efterårsmånederne, hvor maskinerne og reservedele til dem skulle leveres, steg arbejdspresset således på alle niveauer. Afsætningen var i de første år koncentreret om det nordjyske og egnen omkring Randers, der var et udpræget landbrugsområde. Den blev senere hjulpet godt frem af, at Nielsen fik kontakt til tre store grossister i landbrugsmaskiner i Århus, Kolding og København. Deres forhandlere udbredte rensemaskinerne fra Dronningborg Mølle, som firmaet hed dengang, til større dele af landet. I landbruget blev brugen af forskellige typer maskiner og redskaber mere udbredt, idet den mere intensiverede drift krævede en større arbejdsindsats, som efterhånden ikke kunne dækkes af den tilstedeværende arbejdskraft uden brug af arbejdsbesparende maskiner 19. Foruden rensemaskiner solgte Nielsen efterhånden også flere andre landbrugsredskaber og maskiner. I 1903 annoncerede han således i et lokalt blad bl.a. med salg af en ny Slaamaskine, lidt skamferet i Malingen, sælges for 200 Kr., en saa god som ny Slaamaskine med Mejeapparat 175 Kr.. Nogle af disse havde han formentlig taget i bytte ved salg af sine egne rensemaskiner, men andre som f.eks. Oliver-plove havde han eneforhandling på for Randers opland 20. Hans egen produktion kom efterhånden også til at omfatte andet end rensemaskiner, nemlig roeraspere og trillebører. En af hans gamle kunder, smedemester Madsen fra Sønder Sørslev, havde om N. Kr. Nielsen som forretningsmand denne erindring, der også fortæller lidt om tidens forretningsgange 21 : I de første Aaringer paa Møllen købte [jeg] Kaste- og rensemaskiner og Oliver Plove af Nielsen. [Jeg] glemte at betale et Parti til Levering og blev rykket, hvorfor [jeg] sendte Pengene op paa Møllen med en Dreng. [Jeg] havde imidlertid trukket 5 Kr. extra fra for hver Plov, fordi [jeg] syntes, at Rabatten paa 10% af Prisen 54 Kr. nemlig 5,40 Kr. var for lidt. Det eneste Nielsen sagde var: Nu kan du sige til Madsen, at nu kan han ikke faa flere Plove. Nielsen krævede 3

4 [mig] ikke senere for de manglende 5 Kr. pr. Stk., men da [jeg] særlig var ked af, hvis [jeg] heller ikke kunne faa Kaste- og rensemaskiner mere, spurgte [jeg] senere ved et Besøg paa Møllen herom, og Nielsen svarede, at Kaste- og rensemaskiner kunne [jeg] godt faa. Men kan [jeg] da ikke ogsaa faa nogle Plove? Nej, svarede Nielsen. Tilskyndet af den stigende omsætning udvidede Nielsen til stadighed. I første omgang byggede han et nyt værksted til beslåning og maling, og gårdspladsen blev overdækket for at skaffe mere plads til produktionen. I 1906 købte han desuden en byggegrund på Udbyhøjvej lidt nærmere ved Randers, hvor virksomheden ligger i dag. Det var hans tanke efterhånden at flytte hele fabrikationen hertil, muligvis fordi denne placering var belejlig i forhold til Randers-Hadsund jernbanen, der løb lige bag ved grunden. Hidtil måtte rensemaskinerne transporteres fire kilometer på hestevogn til Randers banegård. På den nye grund byggede han året efter en villa, der blev kaldt Dannevirke, til sin familie. Boligen skulle således ikke længere dele tag med produktionslokalerne, som den havde gjort ved møllen. Ved flytningen blev alle bygningerne ved møllen disponible for udvidelser af værkstederne. På dette tidspunkt påbegyndtes også en fremstilling af virksomhedens næste succes, tærskeværker. Nielsen fortæller i sin beretning, at han ved et tilfælde blev opfordret til at lave en selvrensende halmryster til en bredtærsker. Dette faldt så godt ud, at han derefter påtog sig at lave en hel selvrensende bredtærsker, som ellers ikke blev fremstillet i Danmark. Allerede i 1912 var lokalerne dog igen utilstrækkelige, og Nielsen opførte derfor et nyt værksted til alt smede- og maskinarbejdet på Udbyhøjvej. Han fremstiller selv dette som en dristig satsning. I følge sønnen Ingemann Damgård Nielsen var hans stadige motto: Man skal kende sin begrænsning. Nielsen var dog ikke mere tilbageholdende, end at han i 1914 igen forsøgte sig med opkøb og udlejning af en ejendom. Huset Tårupskær 4 satte han i stand og udlejede til beboelse for to familier. Det blev året efter vurderet til mere end dobbelt så meget, som han havde købt det for på auktion, og han havde således mere held med sig denne gang 22. I virksomhedens statusbøger figurerede efterhånden flere ejendomme, hvoraf i hvert fald én var bolig for en af de ansatte 23. Den nye fabrik på Udbyhøjvej Var heldet med ham i dette foretagende, svigtede det derimod for maskinfabrikken. I 1914 blev den første gang hjemsøgt af en ildebrand, hvorunder en del maskiner og samlingen af modeller og tegninger brændte 24. Igen året efter, mens fabrikanten selv var på salgsrejse i Vestjylland, nedbrændte hele komplekset ved møllen. Som mange andre af datidens virksomheder havde brandfaren på Dronningborg Mølle været stor. Størstedelen af bygningerne var af træ og havde tag af tagpap. Der var store mængder brædder på lager, og værkstedernes maskiner blev drevet ved petroleumsmotor. Hele fabrikationen blev herefter flyttet til Udbyhøjvej, hvor et nyt værksted med maskinsnedkeri og snedker- og malerværksted blev opført og indrettet med de indhøstede Erfaringer, som Nielsen - de mange år senere - behersket beskrev den totale ødelæggelse af sin fabriks vigtigste afdeling. Fabrikken kom dog godt igennem året, der viste et fortsat stigende salg. De følgende år gik det fortsat frem for virksomheden med nye udvidelser og forøget salg. Dog måtte Nielsen i 1921 for første gang konstatere et underskud på driften, bl.a. fordi landbruget dette år ingen købekraft havde. Fornyede problemer meldte sig dog først for alvor i I sommeren dette år fratrådte alle firmaets fire værkførere, bogholderen og forretningsføreren deres stillinger og startede i begyndelsen af det følgende år en ny konkurrerende maskinfabrik 25. Det har givet voldt virksomheden ledelsesmæssige problemer at miste hele sin funktionærstab på én gang, men Nielsen omtaler ikke dette i sin beretning med et ord. Derimod beretter han om den brand, der i sæsontravlheden i oktober måned hærgede det nye træbearbejdningsværksted og 4

5 efterfølgende gav et stort arbejde med hurtigst muligt at få fabrikationen op at stå igen. Men hermed var året ikke slut. I december blev Nielsen ramt af en hjerneblødning, der i flere måneder holdt ham væk fra firmaet. På denne baggrund blev to af hans sønner inddraget i virksomhedens drift. Ingemann Damgård Nielsen som leder af bogholderiet og Trier Damgård Nielsen som leder af maskinværkstedet. Nielsen skriver herom: Dette blev mig efterhaanden en stor Støtte, efter som Forretningen voksede. Det følgende år var præget af kontroverser mellem Nielsens Dronningborg Maskinfabrik og det af hans tidligere funktionærer nystartede Dronningborg Maskinkompagni, der havde hovedsæde i Randers, men værksteder i Dronningborg. Nielsen mente, at det nye navn var valgt så tæt op ad Dronningborg Maskinfabrik, for at kunderne kunne tro, at maskiner fra det nye firma var hans. Han indledte en annoncekampagne i fagbladet Maskinhandleren for at gøre forhandlerne opmærksom på, at han var den eneste producent af de originale Dronningborg- Maskiner. Desuden indgav han protest imod firmaets navn, som efterfølgende blev ændret, og han rejste sag mod Maskinkompagniet for overtrædelse af loven om uretmæssig konkurrence og varebetegnelse og med krav om erstatning. Nielsen vandt sagen ved Randers byret, hvor tre af de tidligere ansatte blev idømt en bøde på hver 100 kr. og en erstatning til Nielsen på 500 kr. Konkurrencen inden for branchen var hård, men man kunne desuden beskytte sine produkter ved at udtage patent på nye konstruktioner. I 1925 blev der ført en sag om halmpakkere mod Dronningborg Maskinfabrik, som man blev dømt for, mens firmaet selv måtte opgive en patentsag om kværne i blev året for fejringen af maskinfabrikkens 30 års jubilæum, og Nielsen markerede dette ved at invitere landets maskinforhandlere, som interesserede sig for salg af Dronningborgmaskiner, til en sammenkomst på fabrikken med efterfølgende middag på Højskolehotellet i Randers. Dagens forløb blev refereret i en artikel i bladet Maskinhandleren, der gav denne malende beskrivelse af det første indtryk de besøgende fik ved ankomsten: Ved Indgangen mødtes de ankommendes Blik af to gigantiske, løvsmykkede Løver, og lidt længere nede ad den brede Indkørsel til Fabrikken var der rejst en Æresport, smukt pyntet med Løv og Dannebrogsflag og Ordet Velkommen i store, fantastiske røde Bogstaver 27. Nielsen var tilsyneladende ude på at gøre indtryk på gæsterne. Under middagen på hotellet bragte flere gæster deres tak og anerkendelse af Nielsen. En maskinhandler fra Horsens talte for Nielsen som den solide og ordholdende Forretningsmand, som... samtidig har tilført sin Virksomhed alle Nyheder og Forbedringer[og]... evnet at bevare den grundfæstede Hæderlighed og Ordholdenhed, der karakteriserer Forretningsmanden og Haandværkeren af den gamle Skole. Aftenen blev dog ikke kun brugt til hyldesttaler, idet Nielsen også fremkom med en redegørelse for de forhandlinger, der var blevet ført mellem de forskellige parter i branchen. Han var som medlem af bestyrelsen i Foreningen af Landbrugsmaskinfabrikanter i Danmark meget interesseret i at opnå ordnede forhold mellem fabrikanter, importører og forhandlere, så man kunne undgå en priskrig inden for branchen og brugte altså også denne anledning til at tale for sagen. Sammenkomsten på Dronningborg Maskinfabrik mundede ud i, at repræsentanter fra smedenes og maskinhandlernes organisationer enedes om at nedsætte et udvalg, der året efter kom med et vigtigt udspil til et stormøde i København, hvor Nielsen også deltog 28. I forhold til opbygningen af maskinfabrikkens produktion var Nielsen meget inspireret af den amerikanske bilproducent Henry Ford. Fords fabrikker byggede på et princip om masseproduktion af standardvarer ved en gennemført opdeling af arbejdet, der sikrede lave fremstillingsomkostninger og gode produkter 29. I Nielsens udklipsbog findes flere artikler om Ford og Fordfabrikkerne, hvilket da også var et populært emne i tiden, og Nielsen havde naturligvis selv en Ford i garagen 30. I omtaler af virksomheden fremhævedes det at der arbejdedes efter amerikansk Mønster, hvilket i tiden bl.a. var ensbetydende med, at der var en 5

6 gennemført arbejdsdeling i produktionen, således at hver arbejder havde sit afgrænsede arbejdsområde eller en bestemt arbejdsoperation at udføre 31. Dette blev også indgående beskrevet i maskinfabrikkens jubilæumsskrift fra 1934, som noget man med stolthed præsenterede 32. Nielsen selv formulerede det mere enkelt som, at mit Forretningsprincip har altid været at levere mine Kunder gode Varer til rimelige Priser. Maskinfabrikkens fremtid og Nielsens otium I 1931 tog Nielsen initiativ til at sikre maskinfabrikkens fortsatte beståen som en samlet enhed. Firmaet overgik til aktieselskab med en fuldt indbetalt aktiekapital på kr., hvoraf han selv ejede de kr. De øvrige aktier tilhørte to lokale Randersfolk, en landsretssagfører og en læderhandler, der i øvrigt var svigerfar til den ene af sønnerne. De tre udgjorde, som det var lovgivningens mindstekrav 33, selskabets stiftere og bestyrelse, mens Nielsen alene sad i direktionen og altså i praksis beholdt hele kontrollen med virksomheden. Aktierne var ikke frit omsættelige. I 1936 indtrådte sønnen, Ingemann Damgård Nielsen desuden i direktionen 34. Til trods for at maskinfabrikken som landets øvrige industri blev ramt hårdt af den økonomiske krise i begyndelsen af 1930 erne, kom den hurtigt ovenpå igen, og foretog resten af årtiet stadige investeringer i udvidelser af bygningerne og indkøb af maskiner 35. I en af de små anekdoter, som sønnen Ingemann nedskrev om Nielsen, omtales, at fabrikanten i al sin Tid kunne lide at tage et Værktøj i Haanden og arbejde med. En anden anekdote fortæller følgende om den aldrende Nielsen: Da Nielsen overdrog Ledelsen af den store Virksomhed til sine Sønner, var det egentlig hans Mening at nyde et stilfærdigt Otium. Men hans... Virkelyst ville ikke lade ham i Ro. Han skulle og maatte have noget at virke med. Saa han gav sig til at bygge Ejendomme... smaa, velindrettede En-familieshuse, som kunne anskaffes billigt. Det gav ham Afløb for hans indestængte Trang til at sætte Arbejde i Sving, og det var ham en Tilfredsstillelse at mærke, at han kunne endnu. I denne Tid kunne man ofte finde ham paa Byggegrunden 36. Selv da Nielsen efterhånden trak sig ud af driften af virksomheden var han altså fortsat en aktiv mand med nye ideer, der skulle prøves af. Det var en sådan ide og mange års hårdt arbejde, der havde lagt grunden til Dronningborg Maskinfabrik, som i 1938, hvor N. Kr. Nielsen døde, beskæftigede over 200 mand i sæsonen og producerede ca tærskeværker og kværne 37. Nielsen slutter sin egen beretning med et håb om fortsat held og lykke for fabrikken, og en erkendelse af at, jeg har nu den Glæde, at mit Arbejde ikke har været forgæves. Min Ungdomsdrøm blot at naa Maalet, en økonomisk og sorgfri Alderdom, har jeg naaet over al Forventning. 1 Ove Hoff (red.) m.fl.: De danske jern- og metalerhverv. Kbh. 1960, s Randers Amtstidende , s Erhvervsarkivet (EA): Dronningborg Maskinfabriks arkiv: N.Kr. Nielsens private papirer. Citater i det følgende uden anden henvisning er herfra. 4 Holger Jugel: Dronningborg Maskinfabrik a/s. Århus J. P. Trap: Statistisk topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark, Kbh. 1879, bd. 6, s Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, bd. 1, Kbh. 1972, s Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, bd. 1, Kbh. 1972, s. 214 og EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: N. Kr. Nielsens private papirer, slægtstavle for N. Kr. Nielsen. 9 J. P. Trap: Statistisk topografisk beskrivelse af kongeriget Danmark, Kbh. 1954, bd. 3, s Højskoleforstander Ernst Triers efterladte Papirer i Udvalg ved Poul Hansen. Kbh På Erhvervsarkivets bibliotek med stempel fra Dronningborg Maskinfabrik. 11 I A. J. Meyer (red.): Kongeriget Danmarks Handelskalender, figurerer for Odder og omegn 8 tømrermestre, heraf en med det navn, som angivet i Nielsens beretning. Mølle- og maskinbyggeren kan derimod ikke identificeres. 6

7 12 A. J. Meyer (red.): Kongerigets Danmarks Handelskalender , s Nielsen kan ikke ses heri som tømrermester i Nørresundby. 13 EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: Hovedbog 1892ff. heri statusopgørelser. 14 EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: Hovedbog 1892ff. 15 EA. Den alm. Brandforsikring for Landbygninger, Kbh.: Forsikringsprotokol for Randers b. nr. 31, Støvring Herred. 16 Hans Chr. Johansen: Industriens vækst og vilkår Odense s. 121ff. 17 A. J. Meyer (red.): Kongeriget Danmarks Handelskalender, Kbh , Randers, sp EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: Hovedbog 1907ff. Heri årlige statusopgørelser. 19 Svend Aage Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, bd. 1, Kbh. 1972, s Annoncer i Landbrugstidende (medlemsblad for Randers Amts Husholdningsselskab), nr. 29 og 34, EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: N. Kr. Nielsens private papirer. Erindringen er indsamlet af hans søn, Ingemann Damgård Nielsen, i EA. Støvring Herreds Vurderingsprotokol for Husmandskreditforeningen, Aalborg: læg for EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: statusbog 1913ff, statusopgørelse pr. 1. januar Dansk Industriberetning 1914(udg. af Industriforeningen i København), s Sagen omtaltes flere gange i Maskinhandleren 1924: nr. 6 og 7; 1925: nr. 12 og Maskinhandleren 1925, nr. 6; 1932, nr. 15 og 1933, nr Følgende gengivelse og citater er fra artiklen i Maskinhandleren 1925, nr. 18. Sammenkomsten blev bl.a. også omtalt i Randers Amtstidende og i Randers Amtsavis Refereret i Maskinhandleren 1926, nr Steven Tolliday (red.) m.fl.: The automobile Industry and its Workers. Cambridge Introduktionen s. 1ff. 30 Udklipsbog fra erne. Venligst udlånt af Dronningborg Industries. Fordbilen er omtalt i artiklen i Maskinhandleren 1925, nr F.eks. i Løgstør Avis ; Roskilde Dagblad via Udklipsbog (op. cit.). 32 Holger Jugel: Dronningborg Maskinfabrik a/s. Århus Aktieselskabsloven af 1930 (i kraft pr ) som gengivet i A. W. Marke (red.) m.fl.: Den lille Salmonsen, 1937, bd. 1, s. 115f. 34 Registreringstidende 1931, s. 14 og 1936, s Dansk Industriberetning (udg. af Industriforeningen i København). 36 Anekdoter i EA. Dronningborg Maskinfabriks arkiv: N. Kr. Nielsens private papirer. 37 Dansk Industriberetning 1938, s

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 F 2015. Business and Social Sciences

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 F 2015. Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Business and Social Sciences F 2015 Juridisk kandidateksamen Ordning: Del/delprøve/fase: Kandidatuddannelsen Fag: Skatteret I Opgavetype: Skriftlig opgave Antal

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER

SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER SPECIALISTER I LANDBRUGSMASKINER 2 Glamsbjerg Maskin Center VELKOMMEN TIL GLAMSBJERG MASKIN CENTER Finn Banke, Indehaver Uddannet maskiningeniør, og har mere end 25 års erfaring med landbrugsmaskiner.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Din lokale totalleverandør

Din lokale totalleverandør Din lokale totalleverandør Landbrug Industri Privat Bejstrup Maskinstation A/S Per Kold Kristiansen, Bejstrup Maskinstation Finn Jensen, Bejstrup Vognmandsforretning Bejstrup Maskinstation A/S er rygraden

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst

Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Badehoteller ved Hasmark Strand Hotel Kattegat, Strandkroen, Strandhotellet og Vennelyst Hotel Kattegat ved Hasmark Strand. Hotel Kattegat I 1915 besluttede frk. Johanne Karoline Nielsen at købe en strandgrund

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere